GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság a 10/ sz. határozatával elfogadta. Hatályba lépés napja: Módosítva a 15/ sz. Ig.hat.-tal Hatályos: naptól Módosítva a 14/ sz. Ig.hat.-tal Hatályos: naptól Sohajda Jánosné elnök-ügyvezető

2 Azonosító adatok: Takarékszövetkezet neve: Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet Székhelye: 3200 Gyöngyös, Magyar utca 1. Tevékenységi engedélyének száma: 755/1997/F. Az engedély dátuma: november 27. A Takarékszövetkezet weblapjának címe: A Takarékszövetkezet részére engedélyezett és általa rendszeresen végzett tevékenységek a következők: Főtevékenység: TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris tevékenység Kiegészítő tevékenységek: TEÁOR 64.99'08 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés TEÁOR 66.22'08 Biztosítási, ügynöki, brókeri tevékenység TEÁOR 66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység TEÁOR 66.12'08 Értékpapír árutőzsdei ügynöki tevékenység I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) Az üzletszabályzat jogi jellege, hatálya A Takarékszövetkezet kijelenti, hogy jelen Üzletszabályzat alkalmazása során a Banki Magatartási Kódex előírásait elfogadja, és azokat betartja. a.) Az üzletszabályzat (Általános Üzleti Feltételek) a Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet (továbbiakban: Tksz.) és ügyfelei közötti jogügyletek általános jellegű feltételeit tartalmazza, amelyektől az egyes szerződésekben el lehet térni. Az egyes hitelintézeti ügylet-típusokra vonatkozó rendelkezéseket az üzletági szabályzat tartalmazza. b.) A Tksz. és ügyfelei között létrejövő jogügyletekre és szerződési feltételekre az üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, továbbá a Tksz. és ügyfelei jogviszonyát szabályozó más hatályos jogszabályok rendelkezései és hatósági engedélyek az irányadók. c.) A Tksz és ügyfelei közötti jogviszony tartalmát és részleteit ügylettípusonként az üzletági szabályzat keret, - vagy egyedi szerződések szabályozzák. Az üzletszabályzat hatálya kiterjed a felek között létrejövő, a hitelintézeti tevékenység körébe tartozó jogügyletekre. Rendelkezései mindazokban a kérdésekben, amelyekben a szerződés, vagy a jogügyletre irányadó jogszabály nem rendelkezik mind a Tksz-re, mind az ügyfélre külön kikötés nélkül is kötelező hatályúak. 2

3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása Az üzletszabályzat alkalmazásában: a.) Felek: a Takarékszövetkezet és az ügyfél b.) Ügyfél: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy természetes személy (magánszemély), akinek a Tksz. pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújt. c.) Pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás: a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott tevékenységek, melyek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével végezhetőek, illetve azon tevékenységek, melyek végzését a Felügyelet az MNB előzetes véleményének kikérésével engedélyez. A Tksz. tevékenységi körét - a tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere szerint - az Alapszabály tartalmazza. 3.) Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása a.) Az általános és az üzletági szabályzat nyilvános, az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló üzlethelyiségekben megtekinthető és a Tksz. az ügyfél kívánságára ingyenesen rendelkezésre bocsátja, továbbá megtekinthető és letölthető a honlapról is. b.) A Tksz jogosult üzletszabályzatát módosítani tevékenységi körének változása, meglevő szolgáltatásainak módosulása esetén. A szerződések esetén kamatot, díjat vagy egyéb szerződési feltételt csak akkor lehet egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani, ha a szerződés ezt a pénzügyi intézmény számára - külön pontban - egyértelműen meghatározott feltételek, illetve körülmények esetére lehetővé teszi. A szerződés kamatot, díjat érintő - az ügyfél számára kedvezőtlen - módosítását a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelőzően, hirdetményben közzé kell tenni, elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé kell tenni. Szerződés egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat, díj vagy költségelemek szerződésben meghatározott számítási módja egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosítható. Az ügyfél hirdetményben történő tájékoztatása során biztosítani kell, hogy megállapítható legyen, melyik kamat-, díj- vagy költségelem milyen mértékben változik. Az ügyfél számára elérhetővé kell tenni a módosítás okait. A fogyasztó számára hátrányosan kizárólag a hitelszerződésben megállapított hitelkamat, kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan, feltéve, hogy azt a hatályos törvény lehetővé teszi, és a felek azt a szerződésben kifejezetten kikötötték. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, a fogyasztó számára hátrányosan nem módosítható. Az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével kell megállapítani. Az egyoldalú hitelkamat, kamatfelár, költség és díj módosítás jogát a Takarékszövetkezet a szerződésben rögzített feltételek szerint jogosult gyakorolni. Semmis az a szerződéses kikötés, amely a szerződés egyoldalú módosítására vonatkozóan a hatályos törvényben meghatározott követelményeknek nem felel meg. A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel annak teljes futamidejére a hitelszerződésben meghatározott a) fix kamatozással, vagy 3

4 b) a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és fix kamatfelárral nyújtható, és e hitel kamatfeltételei a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. A 3 évet meghaladó futamidejű hitel a szerződésben meghatározott, a) a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral, b) legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal, vagy c) fix kamatozással nyújtható. A 3 évet meghaladó futamidejű hitel utolsó kamatperiódusának időtartama 3 évnél rövidebb is lehet. Referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású hitelszerződés esetén a referencia-kamatláb mértékét a hitelszerződésben meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként kell a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítani. A Takarékszövetkezet a hitel futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után a) a hitelkamatot legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatváltoztatási mutató, b) a kamatfelárat legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja. Az alkalmazni kívánt kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatót vagy referencia-kamatlábat a hitelszerződés tartalmazza, és az - ideértve annak bármely összetevőjét is - a kamatperiódust követően sem módosítható egyoldalúan. Abban az esetben azonban, ha a kamatváltoztatási, kamatfelárváltoztatási mutató vagy referencia-kamatláb a kialakítását meghatározó körülményekben bekövetkezett lényeges változás miatt a rendeltetésére alkalmatlanná vált, a Magyar Nemzeti Bank azt a honlapjáról törli, és egyidejűleg megjelöli az azt helyettesítő kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatót vagy referencia-kamatlábat, amely automatikusan, a szerződés módosítása nélkül, a szerződésben megjelölt kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutató vagy referencia-kamatláb helyébe lép. A Takarékszövetkezet a kamaton kívül díj fizetését - ide nem értve a hitel folyósításához, a hitelkeret rendelkezésre tartásához, valamint a fogyasztó általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei fejében a hatályos törvény szerint megállapítható díjat - a hitelszerződésben tételesen rögzített módon, a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint ügyviteli költségeivel összefüggésben köthet ki, és e díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti. A Takarékszövetkezet a költséget annak felmerülésekor, a díjat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja. A fogyasztó számára a hitelszerződésben megállapított hitelkamat, kamatfelár, költség és díj egyoldalú módosításáról annak hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal kell értesíteni a fogyasztót, a - ha a hitelszerződés elektronikus okirati formában kerül megkötésre, akkor a) a költség és díj módosulására vonatkozó tájékoztatás elektronikus úton is teljesíthető, b) a kamatváltozásra vonatkozó tájékoztatás papíron vagy más tartós adathordozón teljesíthető azzal, hogy a közlési határidő nem vagy késedelmes teljesítése - a fogyasztó számára hátrányos módosítás esetén - jogvesztő. A hitel kamatfeltételeinek módosítása esetén a Takarékszövetkezet - az Állami kamattámogatással nyújtott hitel és a referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat kivétellel - a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal köteles tájékoztatni a fogyasztót a) az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékéről, 4

5 b) a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről. A kamaton kívüli díj vagy költség módosítása esetén - az Állami kamattámogatással nyújtott hitel és a referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat kivételével - a módosítás hatálybalépését megelőző legalább 30 nappal kell a fogyasztóval közölni a módosítás tényét, a díj vagy költség új mértékét és módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről szóló tájékoztatást. Állami kamattámogatással nyújtott hitel esetén a hitelkamatot, díjat vagy költséget érintő módosítást a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal hirdetményben kell közzétenni. A kamaton kívüli díj vagy költség módosítása esetén - a Állami kamattámogatással nyújtott hitel és a referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat kivétellel - a módosítás hatálybalépését megelőző legalább 30 nappal kell a fogyasztóval közölni a módosítás tényét, a díj vagy költség új mértékét és a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényét. A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a felek a hitelszerződésben megállapodnak arról, hogy a Takarékszövetkezet a fogyasztót rendszeresen a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról. Ha a hitelszerződés elektronikus okirati formában kerül megkötésre, akkor a) a költség és díj módosulására vonatkozó tájékoztatás elektronikus úton is teljesíthető, b) a kamatváltozásra vonatkozó tájékoztatás papíron vagy más tartós adathordozón teljesíthető azzal, hogy a közlési határidő nem vagy késedelmes teljesítése - a fogyasztó számára hátrányos módosítás esetén - jogvesztő. A módosítással kapcsolatos tájékoztatást elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén a fogyasztók számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikusan is elérhetővé kell tenni. A szerződés egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat, díj, költségelemek szerződésben meghatározott számítási módja az ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosítható. c.) A Tksz. az Üzletszabályzat módosításáról, - referencia-kamatlábhoz kötött kamatnál a referenciakamatláb változásából eredő kamatváltozás, valamint az állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön kivételével - annak hatálybalépése előtt legalább 60 nappal korábban üzlethelyiségeiben kifüggesztett Hirdetmény, a honlapon történő megjelentetés, érintettség esetében levélben, valamint a szerződés módosításának megküldésével is értesíti ügyfeleit. Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen, - annak hatálybalépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. Ha a hitelszerződésben meghatározott kamatperiódus lejárta után a kamat, illetve a kamatfelár mértéke az újabb kamatperiódusban a fogyasztóra hátrányosan változik, a fogyasztó a hitelszerződés költség- és díjmentes felmondására jogosult. A felmondást a fogyasztónak a kamatperiódus lejártát megelőző 60 nappal kell közölnie a Takarékszövetkezettel, és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy a fogyasztó a fennálló tartozását legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján a Takarékszövetkezet részére teljesítse. Az Adós felmondása hatályát veszti, ha a kamatperiódus végéig a felmondással érintett szerződésből eredő tartozás teljes összegét a Takarékszövetkezet részére nem fizeti meg. d.) Amennyiben az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, és a tartozás visszafizetéséről sem rendelkezik, a Tksz. jogosult az Ügyféllel korábban megkötött szerződéseit az egyes szerződésekben meghatározott 5

6 határidővel, illetve ilyen szerződési rendelkezés hiányában 30 napos határidővel felmondani. A felmondás ideje alatt a szerződés eredeti feltételek szerint él tovább. 4.) Teljesítés helye, ideje a.) A Tksz. és az Ügyfél közötti kapcsolatok során keletkező kötelezettségek teljesítésének helye a Tksz.-nek az a szervezeti egysége, amellyel az Ügyfél szerződést kötött, vagy az a kirendeltség, amely a szolgáltatást teljesíti. b.) A Tksz. javára történő bármely fizetés (pl.: postai befizetés, betételhelyezés, törlesztés, stb.) teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a pénz a Tksz. számlájára megérkezik, illetve a pénztárba befizetik, kivétel ha kötelezően alkalmazandó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. II. PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 1.) A Felek együttműködési kötelezettsége a.) A Tksz. és az Ügyfél üzleti kapcsolataiban kölcsönösen együttműködnek, ennek megfelelően az ügylet szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásról késedelem nélkül kötelesek egymást értesíteni, az egymáshoz intézett kérdésekre válaszolni, egymás figyelmét az esetleges tévedésekre és mulasztásokra felhívni. A Felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselőjük változásáról, továbbá személyüket, jogi státuszukat érintő minden változásról. E kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és az Ügyfél felel a tájékoztatási kötelezettségének megsértéséből adódó esetleges kárért. b.) Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Tksz.-et, ha nem érkezett meg időben valamely általa a Tksz.-től várt értesítés, különösen, ha az fizetési kötelezettség teljesítésére, illetőleg pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár az ügyfelet terheli. c.) Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik fél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra 30 napon belül nem érkezett válasz, vagy kifogás. d.) A Tksz. a szolgáltatások feltételeinek kialakítása és a szolgáltatások nyújtása során az Ügyfél személyére tekintettel jár el. Az Ügyfél köteles a Tksz. és közte létrejövő jogviszonyra vonatkozó információkat bizalmasan kezelni. e.) Az Ügyfél nem jogosult a Tksz.-el kötött szerződése alapján fennálló követeléseit a Tksz. előzetes értesítése nélkül harmadik személyre ruházni. 2.) Képviselet a.) A Tksz. jogosult meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, a képviselő tekintetében pedig a képviseleti jogosultságról is. E célból kérheti, hogy az Ügyfél vagy képviselője személyazonosságát, illetőleg képviseleti jogosultságát megfelelően igazolja. A Tksz. a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló értesítés a Tksz. megfelelő szervéhez be nem érkezik. 6

7 b.) A Tksz. az Ügyfél írásos rendelkezésein jogosult az aláírás azonosságát vizsgálni az erre rendszeresített űrlapon bejelentett aláírásminta alapján. Ha a rendelkezés nem a Tksz.-nél bejelentett módon van aláírva, azt a Tksz. jogosult az ok megjelölésével visszaküldeni a benyújtónak, illetve megtagadja a fizetést. A Tksz. nem felel az elvárható gondos vizsgálat során sem felismerhető hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért. c.) A Tksz. a pénzügyletek speciális jellege, valamint ügyfelei érdekeinek védelme céljából jogosult ügyfeleinél a meghatalmazás közokiratba foglalását előírni. 3.) Kézbesítés a.) A Tksz. az Ügyfél részére szóló szerződési ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat az Ügyfél által megjelölt címre, ilyen közlés hiányában az Ügyfél Tksz. által ismert címére, illetve telephelyére küldi. b.) A Tksz. az Ügyfél részére szóló küldeményeket nem köteles ajánlottan, vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az irat másolata a Tksz. birtokában van, vagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, vagy feladóvevény igazolja. Az értékpapírok, szerződési okmányok, üzleti levelek kezelése fokozott biztonsággal történik. A Tksz. a tőle elvárható gondossággal megválasztott módon továbbítja ezeket a küldeményeket, az Ügyfél költségére és veszélyére. c.) A szokásos postai idő elteltével a postázásra vonatkozó jogszabályok, valamint a Posta üzletszabályzata alapján - a Tksz. jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Ügyfél megkapta. d.) A Tksz. részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, ahol az Ügyfél bankszámláját vezetik, illetve ahol a Felek a szerződést megkötötték, vagy amelyet a Tksz. megadott az Ügyfél részére. e.) Írásos küldemények érkezésére a Tksz. nyilvántartása az irányadó. Az Ügyfél kérésére a Tksz. igazolást ad a küldemény átvételéről. f.) A Tksz. az Ügyfelet közleményben, az ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségben történő kifüggesztése útján is értesítheti abban az esetben, ha a közleményben foglaltak az Ügyfelek széles körét érintik. A Tksz. Üzletszabályzatának és körülményeinek változásairól kifüggesztés útján, valamint elektronikus kereskedelmi szolgáltatások nyújtása esetén, elektronikus úton értesíti Ügyfeleit. g.) A Tksz. az ügyfeleknek szóló tájékoztatást a felek eltérő megállapodásának hiányában magyar nyelven köteles megadni. 4.) Írásbeliség a.) A Felek az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, szerződéseket, üzeneteket kötelesek írásba foglalni, illetőleg írásban megerősíteni. A telefonon, távirati úton érkezett megbízás teljesítését a Tksz. az Ügyfél írásbeli megerősítéséig függőben tartja. b.) Telefonon, vagy más nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél kárfelelőssége mellett azonnal köteles jelezni a közlés és visszaigazolása közötti eltérést. c.) Az Ügyfelet terheli a kárfelelősség, ha a Tksz. az Ügyfél különkérésére az írásos megerősítés előtt teljesít rendelkezést. 7

8 d.) A telefaxon érkező megbízás, közlemény, stb. teljes értékű írásos közlésnek tekintendő. 5.) Kamatok, díjak, jutalékok, költségek a.) A Tksz. szolgáltatásaiért felszámított kamat, jutalék, díj, költségtérítés mértékét és megváltoztatásának feltételeit az Ügyféllel kötött szerződés tartalmazza. Az olyan térítést és számítási módját, amelyről a szerződés nem rendelkezik, a Tksz. üzlethelyiségében megtekinthető "Hirdetmény"- ben teszi közzé. b.) Az egyes szerződésekben megállapított kamat jutalék díj megváltoztatásának feltételeit a szerződést kiegészítő egyes ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Szabályok is tartalmazhatja. A feltételek változásának időpontjában a térítések szerződés módosítás nélkül is megfelelően változnak. c.) Tartozás késedelmes teljesítése esetén az Ügyfél a szerződésben, illetve jogszabályban meghatározott mértékű késedelmi kamatot tartozik fizetni. d.) Az ellenérték megfizetése ellenkező kikötés hiányában felmerüléskor esedékes oly módon, hogy a Tksz. megterheli az Ügyfél számláját. e.) Az alkalmazott Kisbanki (BOSS) Rendszerben - betét elhelyezés és pénzkölcsön nyújtás alkalmával a kamatok és az időtartamhoz kötött díjak, továbbá jutalékok az alábbi módon kerülnek kiszámításra: Tőke összege x kamatláb x naptári napok száma 360 x 100 A pénzforgalmi bankszámla vezetéséhez kapcsolódó kamat a következő képlet alapján kerül meghatározásra: Pénzforgalmi számla napi záró egyenlege x kamat mértéke (%) 365 x 100 A pénzforgalmi bankszámla vezetéséért a tartozik forgalom után felszámítandó forgalmi jutalék számítási módja: 6.) A Takarékszövetkezet felelőssége Tartozik forgalom x jutalék ( ) a.) A Tksz. a hitelintézeti tevékenysége és a szerződések teljesítése során mindenkor az Ügyfél érdekeinek az adott körülmények lehető legteljesebb figyelembevételével és a legnagyobb gondossággal jár el. A Tksz. köteles megtéríteni az Ügyfélnek okozott kárt, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható. b.) A Tksz. nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom, hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása okából következik be. c.) A Tksz. azonosító irat elvesztéséből, vagy illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károkért nem felel. 8

9 d.) A Tksz. felelősségének korlátozása nem érinti azt a felelősséget, amelyet a Ptk. szerint szerződésben érvényesen kizárni nem lehet. A Tksz. nem felel az okmányok eredetiségéért, érvényességéért, azok módosításáért. Nem vállal felelősséget kisebb jelentőségű hibákért, melyek a nagy tömegű megbízás teljesítése során tőle elvárható gondosság mellett is előfordulhatnak. 7.) Fizetési megbízások utólagos helyesbítése A Számlatulajdonos az előzetesen általa jóváhagyott InterGiro2 átutalási megbízás teljesítése során, vagy teljesítését követően kezdeményezheti a megbízás visszavonását legkésőbb az eredeti InterGiro2 átutalási megbízás teljesítésre történő befogadását követő 45. (negyvenötödik) naptári napon, a Tájékoztató a fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló Tájékoztatóban meghatározott befogadási határidő szerint benyújtott, a Számlavezető helynél bejelentett módon aláírt, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (RECALL megbízás). A RECALL megbízás alapján a Számlavezető hely, az eredeti InterGiro2 megbízás teljesítésétől függően, haladéktalanul intézkedik a megbízás törlése, vagy visszahívása érdekében. A Számlavezető hely, a RECALL megbízás alapján ellenőrzi az eredeti megbízás teljesítését, majd az alábbiak szerint jár el: Amennyiben a RECALL megbízásban megjelölt eredeti fizetési megbízást a Számlavezető hely átvette, de még nem fogadta be, Számlavezető hely megtesz minden tőle elvárhatót az eredeti megbízás törlése érdekében. Amennyiben a RECALL megbízásban megjelölt eredeti fizetési megbízás átvétele és befogadása megtörtént - vagyis a Számlavezető hely a teljesítés érdekében szükséges feladatokat elvégezte -, a Számlavezető hely RECALL üzenetet indít a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felé az eredeti megbízás visszahívása érdekében. A belföldi elszámolóház (GIRO Zrt.) felé továbbított a RECALL üzenet alapján a belföldi elszámolóház a feldolgozásból kizárja az eredeti megbízást, amennyiben az még nem került továbbításra a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felé és az elszámolóház nem kezdte meg az eredeti megbízás elszámolását. A Számlavezető hely ez esetben a belföldi elszámolóház kizárásra vonatkozó értesítése alapján rendezi a megbízás összegét a Számlatulajdonos fizetési számláján. Amennyiben a belföldi elszámolóház (GIRO Zrt.) felé továbbított a RECALL üzenetben megjelölt eredeti fizetési megbízást a belföldi elszámolóház továbbította a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felé, vagy a belföldi elszámolóház már megkezdte az eredeti fizetési megbízás feldolgozását a RECALL üzenet fogadásakor, a belföldi elszámolóház továbbítja a RECALL üzenetet a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felé. Az InterGiro2 rendszerben indított RECALL üzenet alapján, az eredeti InterGiro2 átutalási megbízásnak a kedvezményezett számláján történő jóváírását követően a kedvezményezett hozzájárulása alapján történik meg a visszavont InterGiro2 átutalási megbízás összegének visszautalása (pozitív válasz) vagy a kedvezményezett rendelkezése alapján a visszahívás elutasítása (negatív válasz). Az InterGiro2 átutalás visszavonására vonatkozó üzenet címzett pénzforgalmi szolgáltató általi fogadását követően a kedvezményezettnek 45 (negyvenöt) naptári nap áll rendelkezésére a visszavonás kezdeményezés megválaszolására. Az InterGiro2 RECALL megbízások esetében a Tksz. felelőssége kizárólag a RECALL megbízás teljesítéséig, a RECALL üzenetek továbbításáig terjed. A Számlatulajdonos a fizetési megbízás teljesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb a fizetési megbízás teljesítését követő 60. (hatvanadik) napig kezdeményezheti az általa előzetesen jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési megbízás utólagos helyesbítését. A jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési megbízás helyesbítése iránti kérelem esetén a Tksz. köteles bizonyítani, hogy a kifogásolt fizetési megbízást a Számlatulajdonos, mint fizető fél előzetesen jóváhagyta, a fizetési megbízás a Számlatulajdonos által benyújtott 9

10 megbízásnak megfelelően került rögzítésre, teljesítésre és a teljesítést műszaki hiba vagy üzemzavar nem akadályozta. A Számlatulajdonos által előzetesen jóvá nem hagyott fizetési megbízás teljesítése esetén a Tksz. haladéktalanul megtéríti a fizető fél részére a fizetési megbízás összegét, helyreállítja a pénzforgalmi számla megterhelés előtti állapotát, valamint megtéríti a Számlatulajdonos jogosnak minősített kártérítési követelését. A Tksz. mentesül a fentiek szerinti kárviselési felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a Számlatulajdonos által előzetesen jóvá nem hagyott fizetési megbízással összefüggésben keletkezett kárt a fizető fél csalárd módon eljárva okozta. A Tksz. visszatéríti a kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a fizető fél által előzetesen jóváhagyott fizetési megbízás összegét, ha: a) a jóváhagyás időpontjában a Számlatulajdonos a fizetési megbízás összegét nem ismerte, és b) a fizetési megbízás összege meghaladta azt az összeget, amely a fizető fél részéről az adott helyzetben ésszerűen elvárható volt. Az előzőekben rögzített feltételek együttes fennállása tekintetében a bizonyítási kötelezettség kizárólag a fizető felet terheli. A fizető fél részéről a fizetési megbízás adott helyzetben ésszerűen elvárható összegének megítélése során a Tksz. a Számlatulajdonos ugyanazon kedvezményezett részére teljesített korábbi fizetési megbízásait, valamint a fizetési megbízás kezdeményezésének körülményeit veszi figyelembe. A Tksz. a visszatérítési igény elbírálása során a Számlatulajdonos által benyújtott, a vitatott fizetési megbízás kedvezményezettje által kiállított nyilatkozat alapján jár el, melynek tartalma részletesen kiterjed: - a fizető fél és a Szolgáltató/Partner közötti megállapodásban rögzített fizetési gyakoriságra; - a Számlatulajdonos fizetési szokásaira, - a vitatott fizetési kötelezettség kiszámítása során a kedvezményezett által alkalmazott számítási módra/követelés elemekre (pl. fizetési hátralék, késedelmi kamat, stb..). A fizető fél visszatérítési felszólamlása során nem hivatkozhat az a) bekezdésre abban az esetben, ha a fizetési megbízás teljesítésének alapfeltételét képező, egyben a kapcsolódó fizetési megbízások előzetes jóváhagyását szolgáló Felhatalmazó levélben a vitatott fizetési megbízás teljesítését megelőzően a Számlatulajdonos a teljesítés felső értékhatárát rögzítette. Ezen kívül nem hivatkozhat a visszafizetési feltételek b) pontjára, ha a fizetési megbízás teljesítése a fizetési megbízásban rögzített követelés pénzneme és a megbízásban megadott terhelendő pénzforgalmi számla pénzneme különbözött, ezért a Tksz. a megbízás teljesítése napján aktuális Hirdetményben rögzített árfolyamot alkalmazta az átváltás során. A fizető fél továbbá nem jogosult a visszatérítésre, ha az előzetes jóváhagyást közvetlenül a Tksz.-nek adta meg, és a fizetési megbízás benyújtására vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettséget a Tksz. vagy a kedvezményezett a fizetési megbízás teljesítésének esedékességét megelőzően 28 (huszonnyolc) nappal teljesítette. A kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a fizető fél által előzetesen jóváhagyott fizetési megbízás visszatérítésére vonatkozó igényét a Számlatulajdonos a terhelés napjától számított 56 (ötvenhat) napig érvényesítheti. A Tksz. a visszatérítés elbírálását csak akkor kezdi meg, ha a Tksz. a Számlatulajdonostól a visszatérítési igény jogosságát bizonyító, a Szolgáltató/Partner által kiállított, a Tksz. által előírt tartalmi követelményeknek megfelelő nyilatkozatot befogadta. A Tksz. a Számlatulajdonos visszatérítésre vonatkozó igényének benyújtásától számított 10 (tíz) munkanapon belül a fizetési megbízás összegét visszatéríti vagy az igényt indokolással ellátva elutasítja. A visszatérítés elutasítása esetén a Tksz. egyidejűleg tájékoztatja a Számlatulajdonost a jogvita peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumokról. 10

11 Amennyiben a Számlatulajdonos a fizetési megbízáson hibás pénzforgalmi jelzőszámot tüntet fel, akkor ezen megbízás nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért a Tksz.-et nem terheli felelősség. A Tksz. azonban köteles a Számlatulajdonos helytelen adatközlése miatt hibásan teljesített fizetési megbízás összegének visszaszerzése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani. A Számlatulajdonos által kezdeményezett, de a Tksz. által hibásan teljesített fizetési megbízásért a Tksz. felel kivéve, ha bizonyítja, hogy a fizetési megbízás összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához már beérkezett. Ebben az esetben ugyanis a fizetési művelet hibás teljesítésének rendezéséért a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója haladéktalanul jóváírja a kedvezményezett fizetési számláján, illetve a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja a fizetési megbízás összegét. A Tksz. a fizetési megbízás nem teljesítése vagy hibás teljesítéséből adódó felelősségének fennállása esetén a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési megbízás összegét haladéktalanul visszatéríti a Számlatulajdonos részére, és a pénzforgalmi számlát olyan állapotba hozza, mintha a hibásan teljesített fizetési megbízásra nem került volna sor. Ezen kívül a Számlatulajdonos kérésére - a fizetési megbízás nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért való felelősség kérdésétől függetlenül - a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési megbízás nyomon követése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsít, valamint a szóban forgó fizetési megbízás nyomon követésének eredményéről a Számlatulajdonost tájékoztatja. 1.) Banktitok III. BANKTITOK ÉS BANKINFORMÁCIÓ a.) A Tksz. az Ügyféllel kötött jogügyletei során tudomására jutott tényeket és adatokat banktitokként kezeli. Banktitok minden olyan, az egyes Ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződésére vonatkozik. b.) A felek jogügyletei tekintetében a banktitok fogalmi körébe tartoznak, különösen az Ügyfélnek a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely számlájának forgalmára, a felvett hitelének összegére és feltételeire, továbbá a Takarékszövetkezetnél elhelyezett betéteire vonatkozó adatok. A banktitokra vonatkozó rendelkezéseket a függő közvetítő ügyfelének adataira is alkalmazni kell. Titoktartási kötelezettség: - A banktitok tekintetében időbeni korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli a Tksz. Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik a Tksz.-szel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá. - A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti, illetőleg a banktitkok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat a következő pontban meghatározott körön kívül az Ügyfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek és feladatkörön kívül nem használható fel. - Aki üzleti titok, vagy banktitok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga, vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a pénzügyi intézménynek, vagy az intézmény Ügyfeleinek hátrányt okozzon. Titoktartási kötelezettség alóli mentesség Nem jelenti a banktitok sérelmét: 11

12 a.) Olyan összesített adatok szolgáltatása, melyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg. b.) A pénzforgalmi számlatulajdonos nevére, pénzforgalmi számlájának számára vonatkozó adatszolgáltatás. c.) A Tksz. részéről a központi hitelinformációs rendszerbe, illetve e rendszerből a Hpt. szerinti referenciaadat-szolgáltató részére nyújtott adatszolgáltatás. d.) A Tksz. által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy egyéb szakértőnek, valamint a Tksz. részére biztosítási fedezetet nyújtó biztosítóintézetnek a biztosítási szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő adatátadás. e.) Bíróság megkeresése esetén a peres fél számlája felett rendelkezésre jogosultak aláírás mintájának bemutatása. f.) A Felügyelet által a banktitokra vonatkozó szabályok betartásával a Tksz.-ről egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása a Központi Statisztikai Hivatal, illetve a Pénzügyminisztérium részére. g.) A Tksz. által a külföldi pénzügyi intézmény számára történő adattovábbítás abban az esetben, ha a Tksz. ügyfele ahhoz írásban hozzájárult. h.) A Tksz. által kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatátadás a kiszervezett tevékenységet végző részére. i.) A Tksz. által vállalt kockázat fedezetét nyújtó harmadik személy részére, a kockázatvállalás alapján fennálló követelés összegére és esedékességére vonatkozó adatszolgáltatás. j.) A megbízó számlaszámának, továbbá természetes személy esetén családi és utónevének, amennyiben van házassági nevének, valamint lakcímének, jogi személy esetén nevének, rövidített nevének, valamint székhelye, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepe címének külföldi pénzügyi intézmény számára történő továbbítása levelező banki szolgáltatás nyújtásakor. A banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha: a.) A Tksz. ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitokkört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a Tksz.-szel történő szerződéskötés keretében nyújtja, b.) A Hpt. a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, c.) A Tksz. érdeke az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn: a.) A feladatkörében eljáró Országos Betétbiztosítási Alappal, Magyar Nemzeti Bankkal, Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, a Felügyelettel, a Pénzügyi Békéltető Testülettel, az önkéntes intézményvédelmi és betétbiztosítási alapokkal, az Áht ában meghatározott ellenőrzési jogkörét gyakorló kormányzati ellenőrzési szervvel, az európai támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF), b.) Hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, c.) Csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzati adósságrendezési eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, illetve végelszámolóval, d.) Folyamatban lévő büntetőeljárás esetében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését végző nyomozóhatósággal, ügyészséggel, e.) Büntető-, valamint polgári ügyben, továbbá a csőd-, illetve felszámolási, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal, f.) Külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ-gyűjtésre felhatalmazott szervvel, g.) Törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, h.) az adó-, vám- és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása, továbbá a jogalap nélkül felvett ellátás 12

13 összegének megtérülése érdekében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal, illetve társadalombiztosítási szervvel, i.) bírósági végrehajtási eljárásban és a bírósági végrehajtó által lefolytatott közigazgatási végrehajtási eljárásban - ideértve az évi LIII. törvény 79/C. (2) bekezdés alapján a közös számla nem adós tulajdonosának nevére és címére vonatkozó megkeresést is - eljáró végrehajtóval, valamint a bírósági végrehajtási eljárásba a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján bekapcsolódni szándékozó kincstárral, j.) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával, k.) a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásáról szóló törvény szerinti feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterrel és az Európai Közösségeket létrehozó Szerződés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatások - az Európai Közösségeket létrehozó Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek előállításához és kereskedelméhez nyújtott támogatások és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások, valamint külön jogszabályban más miniszter feladatkörébe utalt támogatások kivételével - versenyszempontú ellenőrzésének hazai koordinálásáért felelős miniszterrel, l.) lakáscélú támogatások igénybevételének és felhasználásának jogszerűsége céljából feladatkörében ellenőrzést végző kincstárral, m.) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén. A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha - az adóhatóság és a Felügyelet nemzetközi szerződés, illetve együttműködési megállapodás alapján, külföldi hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a Tksz-től, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által aláírt titoktartási záradékot, - a hitelintézet az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 52. -ának (8) bekezdése alapján szolgáltat adatot, - a pénzügyi intézmény a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló évi CLXX. törvény 13. (1) bekezdése alapján szolgáltat adatot. A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha - a pénzügyi intézmény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) meghatározott bejelentési kötelezettségét teljesíti, - a magyar bűnüldöző szerv, illetőleg a pénzügyi információs egységként működő hatóság - a Pmt.- ben meghatározott feladatkörében eljárva, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv, illetőleg külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresése teljesítése céljából, ha a megkeresés tartalmazza a külföldi adatkérő által aláírt titoktartási záradékot - írásban kér banktitoknak minősülő adatot a pénzügyi intézménytől. A Felügyelet, valamint az MNB jogszabályban, a pénzügyi intézmény számára előírt adatszolgáltatás során is jogosult banktitokhoz jutni. A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a Tksz. az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget. A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha a Tksz. az adózás rendjéről szóló hatályos törvény alapján, az adóhatóság megkeresésére adatot szolgáltat, ha az ellenőrzéshez, vagy adóigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges. Az írásbeli megkeresésben meg kell jelölni azt az ügyfelet vagy bankszámlát, akiről vagy amelyről a fent megjelölt szerv vagy hatóság a banktitok kiadását kéri, valamint a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját, kivéve, ha a feladatkörében eljáró Felügyelet vagy az MNB helyszíni ellenőrzést folytat. 13

14 A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha a magyar bűnüldöző szerv, illetőleg az Országos Rendőr-főkapitányság a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv, illetőleg külföldi Pénzügyi Információs Egység írásbeli megkeresése teljesítése céljából írásban kér banktitoknak minősülő adatot a Tksz.-től, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi adatkérő által aláírt titoktartási záradékot. A Tksz. a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére haladéktalanul kiszolgáltatja a kért adatot a nála vezetett bankszámláról és az általa lebonyolított ügyletről, ha adat merül fel arra, hogy a bankszámla vagy ügylet - kábítószerrel való visszaéléssel, - terrorcselekménnyel, - robbanóanyaggal vagy robbantószerrel való visszaéléssel, - lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaéléssel, - pénzmosással, - bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel, - bennfentes kereskedelemmel, vagy - piacbefolyásolással van összefüggésben. Az előző bekezdésben foglalt rendelkezést a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító, valamint a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervre a hatáskörükbe tartozó bűncselekményekkel összefüggő adatok tekintetében kell alkalmazni. A Tksz. a megkeresések teljesítése során köteles az államtitok és a szolgálati titok védelméről szóló jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő védelmi intézkedéseket megtenni. 2. ) Ügyfél azonosítási kötelezettség A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény előírásai szerint a takarékszövetkezet köteles az ügyfél azonosítását négy különböző eseményhez kapcsolódva elvégezni. Így: 1. A 3,6 millió forintot elérő, vagy meghaladó összegű, forintban, illetőleg külföldi pénznemben történő készpénzforgalommal együtt járó, valamint ilyen forgalmi értékű értéktárgy, illetve ilyen piaci értékű értékpapír letétjére, illetve bizalmi őrzésre irányuló ügyleti megbízás esetében; 2. Az egymással ténylegesen, vagy vélelmezhetően összefüggő, több ügyleti megbízás esetén az azonosítást a 3,6 millió forint összeghatár átlépését előidéző ügyleti megbízás alkalmával kell elvégezni; 3. A pénzügyi szolgáltató szervezet az ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor, írásbeli szerződéskötéskor köteles az ügyfél, annak meghatalmazottja, illetve a rendelkezésre jogosult személy azonosítását elvégezni; 4. Ötszázezer forintot elérő, illetve meghaladó pénzváltási tranzakció esetében a pénzügyi szolgáltató szervezet köteles az azonosítást elvégezni. Az előzőek szerinti ügyleti megbízás - 1., 2., 4., pont - kizárólag olyan ügyféltől fogadható el, illetve szerződéskötés, üzleti kapcsolat - 3. pont -, olyan ügyféllel létesíthető, aki azonosságát az előírt okmányokkal igazolja azokat bemutatja, vagyis a szolgáltatónál személyesen megjelenik - és az azonosítása megtörtént. Amennyiben az ügyfél nem hajlandó személyét azonosítani, a tranzakció végrehajtását meg kell tagadni. Ténylegesen, vagy vélelmezhetően összefüggő több ügyleti megbízás: Ugyanazon ügyfél által ugyanannál a pénzügyi szolgáltató szervezetnél, vagy annak bármelyik szervezeti egységénél 14

15 (telephelyénél, fióktelepénél) több alkalommal, egy vagy több egymást követő banki munkanapon adott, 3,6 millió forint értékhatár alatti készpénzmozgással járó megbízás kezdeményezése, illetve erre irányuló ügylet kötése, ha azok együttes értéke eléri vagy meghaladja a 3,6 millió forintot. A Törvény értelmében a takarékszövetkezet az ügyfelét saját ügyfél szerződéskötéskor azonosítja, mégpedig azoknak az adatoknak rögzítésével, melyeket a törvény meghatároz. Azoknak az ügyfeleknek az azonosítására, amelyekkel a pénzügyi szolgáltató szervezet szerződést nem kötött, akkor kerül sor, amikor az általa kezdeményezett ügyleti megbízás, vagy a ténylegesen, vélhetően összefüggő megbízások a 3,6 millió forint összeghatárt elérik, meghaladják, illetve pénzváltás esetén az ,-Ft összeghatárt elérik, meghaladják, továbbá pénzmosás gyanús esetekben. Az azonosítás gyakorlati végrehajtásáról a hivatkozott törvény előírásai alapján összeállított belső szabályzat részletesen rendelkezik. Az azonosítási kötelezettségünkről szóló ügyféltájékoztató valamennyi kirendeltségünkben kifüggesztésre került. IV. PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA A Tksz. részére a Felügyelet a 755/1997/F. számú ÁPTF határozatában én engedélyezte a pénzforgalmi szolgáltatások végzését. E tevékenységét a Tksz. a pénzforgalom lebonyolításáról szóló évi LXXXV. tv. és a 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően végzi. A tevékenységre vonatkozó alapfogalmakat, konkrét szabályokat a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. 1.) Bankszámla vezetése forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben a.) A Tksz. az Ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására és fizetési forgalmának lebonyolítására bankszámlát nyit. Az elszámolási számla mellett a Tksz. más típusú (elkülönített-, betét-, folyó-) számla nyitását és vezetését is vállalja. b.) A Tksz.-nél megnyitott valamennyi számla az Ügyfél, mint számlatulajdonos nevét viseli és számlaszámmal van ellátva. c.) A számlatulajdonos a Tksz. által rendszeresített módon- írásban jelenti be, hogy a pénzforgalmi bankszámla felett ki jogosult, illetőleg kik jogosultak rendelkezni. A Tksz. nem ellenőrzi azt, hogy a számlatulajdonos, illetve a számlatulajdonos szervezet vezetője által a bankszámla feletti rendelkezésre bejelentett személy az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel-e. d.) A számlatulajdonos szervezet vezetője bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását, valamint aláírását hitelt érdemlő módon aláírási címpéldánnyal igazolja. Ha a vezető megbízása megszűnik, az általa bejelentett aláírók rendelkezését a Tksz. mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az új vagy más vezető másként nem rendelkezik. e.) Jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság számlatulajdonos bankszámla feletti rendelkezéséhez a számlatulajdonos által a bankszámla feletti rendelkezésre bejelentett személy vagy személyek aláírása szükséges. f.) A bankszámla felett rendelkezők bejelentésére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket részletesen a pénzforgalmi bankszámlák vezetéséhez készített Ügyviteli Szabályzat tartalmazza. 15

16 g.) Természetes személy a lakossági bankszámla felett a bankszámlaszerződésben meghatározott módon rendelkezhet, melyre vonatkozóan - a lakossági bankszámla és a kapcsolódó termékek, szolgáltatások Ügyviteli Szabályzata az irányadó. h.) A Tksz. a bankszámlákon történő jóváírásokról és terhelésekről a bankszámla egyenlegét tartalmazó bankszámlakivonattal értesíti az Ügyfelet. i.) Bankszámlakivonatot kell készíteni minden olyan munkanapon, amelyen a pénzforgalmi bankszámlán terhelés vagy jóváírás történt és azt a számlatulajdonos részére haladéktalanul továbbítani kell. Ha a bankszámlán kizárólag költségterhelés, illetve kamatjóváírás miatt történt terhelés, illetve jóváírás, a hitelintézet évente egyszer, a naptári év végét követő hó 15. napjáig értesíti a számlatulajdonost bankszámlakivonattal. Ha a számlatulajdonos úgy rendelkezik, hogy nem kéri a bankszámlakivonat részére történő továbbítását, hanem azt a Takarékszövetkezetnél veszi át, a bankszámlakivonatot úgy kell kezelni, hogy az bármely banki munkanapon kérésre haladéktalanul a számlatulajdonos rendelkezésére bocsátható legyen. j.) A lakossági bankszámlán történt terhelésről, illetve jóváírásról a Tksz. a számlatulajdonost a bankszámlaszerződésben meghatározott határidőben (időszakonként) de legalább havonta egy alkalommal értesíti bankszámlakivonattal. Ha a meghatározott időszakban, illetve a hónapban nem történt terhelés illetve jóváírás, a Tksz. a számlatulajdonost bankszámlakivonattal a legközelebbi terheléssel, illetve jóváírással érintett időszakban értesíti. k.) Amennyiben az Ügyfél a számlakivonat elküldésétől számított 15 napon belül a számlakivonatra írásban észrevételt nem tesz a Tksz úgy tekinti, hogy az abban foglaltakat az Ügyfél elfogadta. l.) A bankszámlaszerződés határozatlan időre szól és bármelyik fél 30 nap felmondási idővel mondhatja fel. m.) A Tksz.-nek a törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott a pénzforgalmi bankszámlák megnyitásával, illetve vezetésével kapcsolatos adatszolgáltatást kell teljesítenie. 2.) Pénztárszolgálat, megbízások érkeztetése, elfogadása a.) A Tksz. pénztárszolgálatot az üzleti helyiségeiben meghirdetett pénztári órák alatt tart. b.) A pénztári kifizetéseknél az adott kirendeltség pénztáránál kifüggesztett összeghatár feletti készpénzfelvételi igényét az ügyfélnek előző munkanapon telefonon be kell jelenteni a kifizetést teljesítő kirendeltségnél. Előzetes bejelentés nélkül a limiten felüli összeg kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, - ha ez nem okoz fennakadást a napi fizetési kötelezettségek teljesítésében. Az összeg nagyságáról az ügyféltérben kifüggesztett tájékoztató útján informálja az ügyfeleket. c.) Nem postai úton érkezett megbízásokat a Tksz. csak a meghirdetett időben fogad el. A meghirdetett órák után érkező küldeményeket a megbízás teljesítése tekintetében következő munkanapon érkezettként kell kezelni. d.) A Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (VIBER) keretein belül az ügyfelek számára lehetővé teszi a kiemelt jelentőséggel bíró, főként nagy összegű tranzakciók rövid idő alatt való eljuttatását a címzetthez, hogy még ugyanazon a napon megkapják. 16

17 Az eljárás részletes szabályait a VIBER Eljárás Rendje tartalmazza. 2.1 Forintszámlákon bonyolított forgalom különös szabályai a) Az Ügyfél forint bankszámlája javára deviza átutalási megbízásokat fogadhat, illetve terhére deviza átutalási megbízást nyújthat be. a) A Tksz. által banki munkanapokon a Számlatulajdonos, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok által közvetlen benyújtásra felhatalmazott szervek képviseletére jogosult személyek által papír alapon kezdeményezett fizetési megbízásainak befogadási időpontjait az adott kirendeltségek hirdetményei tartalmazzák. b) Ugyancsak az adott kirendeltségek hirdetményei tartalmazzák a tárgynapon teljesítésre befogadásra kerülő információ-, adatszolgáltatási, igazolás kiadására irányuló kéréseket. A Számlavezető hely a banki munkanapon belül az átvett és befogadott fizetési megbízások tárgynapi teljesítését az alábbi feltételek mellett vállalja: 1.) A Számlatulajdonosok fizetési megbízásaikat postai úton, vagy közvetlen benyújtással, valamint külön szerződés alapján elektronikus úton juttathatják el a Számlavezető helyhez. 2.) A papír alapon - postai úton, vagy közvetlen benyújtással kezdeményezett normál fizetési megbízásokat - forintban kezdeményezett átutalási megbízást, saját számlák közötti vagy a Tksz. által kezelt fizetési számlákra címzett átutalási (átvezetés) megbízás, beszedési megbízás kezdeményezést, a készpénz ki- és befizetéseket kivéve tárgynapi teljesítésére vonatkozó feltételeket az adott kirendeltség hirdetménye tartalmazza. A forintszámlán bonyolított devizaforgalom általános feltételei 1 Bejövő devizaösszegek jóváírása a bankszámlán A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos forintban vezetett bankszámláján a jogszabályokban foglalt bármelyik jogcímen, korlátozás nélkül teljesíthet jóváírást. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos forint bankszámlája javára érkező devizaösszeg T munkanappal kerül az ügyfél számlájára.. Az átutalással forintszámlára érkező devizaösszegeket a Takarékszövetkezet forintban írja jóvá a Számlatulajdonos javára érkezett megbízásban megjelölt bankszámláján. A bejövő átutalások forintellenértéke az ügyfél számláján történő jóváírás az adott munkanapon érvényes napi Tksz. árfolyamon kerül kiszámításra. Kimenő devizaátutalások terhelése bankszámlán A Számlatulajdonos a bankszámlája terhére devizaátutalási megbízást a Takarékszövetkezet által közzétett formanyomtatványon (D-17) nyújthat be a kirendeltségbe, ill. házibankon keresztül automatikusan. 1 A számla megnyitása előtt történő átutalás, valamint pontatlan vagy hiányos megbízás esetén a Takarékszövetkezet a beérkezett összeget a számlanyitásig, illetve a megbízás pontosításáig függő számlán tartja. A függő számlán az összeg nem kamatozik. Az ebből eredő költségek és esetleges veszteségek a Számlatulajdonost terhelik. A Számlatulajdonos a részére beérkező devizabevétel bankszámlán történő jóváírásához jogszabályban meghatározott esetekben statisztikai célra köteles az ügylet jogcímét megadnia. Amennyiben a külföldi bank értesítéséből a bejövő tétel jogcíme nem állapítható meg, akkor azt a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonostól bekéri. A Számlatulajdonos köteles a Takarékszövetkezet kérésére a jogcímet a nemzetközi fizetési forgalom jogcímeiről szóló hatályos Kormányrendelet mellékletéből való választással közölni. 17

18 Bármely típusú bankszámláról devizaátutalási megbízás csak honos fiókban indítható, azonban bármely fiókban be lehet nyújtani. Honos fiók az a Takarékszövetkezet, amelynél az ügyfél bankszámlája megnyitásra került. A Takarékszövetkezet aznapi feldolgozásra a óráig (pénteken óráig) beadott devizaátutalási megbízásokat veszi át. Ezen időpont után benyújtott devizaátutalási megbízásokat a Takarékszövetkezet következő napi feldolgozásra veszi át. Amennyiben a következő nap munkaszüneti nap, akkor a feldolgozás az azt követő munkanapon történik. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos megbízásait a tartalmilag helyes, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt, megfelelő nyomtatvány alapján teljesíti. A Számlatulajdonosnak a jogszabályban meghatározott esetekben statisztikai célra a nemzetközi fizetési forgalom jogcímeiről szóló, mindenkor hatályos Korm. Rendelet mellékletében felsoroltak közül kell a deviza átutalás jogcímét kiválasztania, és azt az általa aláírt megbízáson feltüntetni. Amennyiben a jogszabály által előírt esetben a megbízás nem tartalmaz jogcímet, a Takarékszövetkezet felhívja a Számlatulajdonos figyelmét annak közlésére. A Takarékszövetkezet a hatályban lévő szabályoknak megfelelően kötelezettség elvállalása esetén - ragaszkodik ahhoz, hogy a fedezet biztosított legyen. A Takarékszövetkezet fedezetlen átutalási megbízás esetén részteljesítést nem végez. Ilyen esetben a Takarékszövetkezet akkor is kéri a Számlatulajdonos ismételt rendelkezését, ha az eredeti megbízás más számláról történő konverzióval egyébként teljesíthető lenne. A Takarékszövetkezet a devizaátutalási megbízás forintellenértékét a befogadás napján (T munkanap) az ügyfél bankszámláján tárgynapi devizaárfolyamon terheli. A Tksz. a Számlatulajdonos átutalási megbízásait, a beérkezés napján (T) indítja, az EUR és USD esetében T+1 napi teljesítéssel, egyéb deviza esetében T +2 napi, ill. T+3napi teljesítéssel. A devizaátutalási megbízásoknak a T munkanapon érvényes Tksz. deviza eladási árfolyamon átszámított forintellenértéke kerül a Számlatulajdonos bankszámláján terhelésre. A Számlatulajdonos által hiányosan vagy pontatlanul adott megbízásokért a Takarékszövetkezet felelősséget nem vállal és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségekkel a Számlatulajdonos számláját megterheli. A Számlatulajdonos rendelkezése nélkül vagy annak ellenére a Takarékszövetkezet egyrészt jogszabályi felhatalmazás alapján, másrészt a számlavezetéshez kapcsolódó, a bankszámla-szerződésben foglalt költséggel, jutalékkal és díjjal terhelheti meg a bankszámlát. A Takarékszövetkezet a jogszabályi felhatalmazás alapján történő terhelésről előzetesen nem értesíti a kötelezett Számlatulajdonost. Jutalékok, költségek A Takarékszövetkezet a deviza megbízások teljesítéséért a mindenkor aktuális Hirdetményében közzétett ügyleti jutalékokat számolja fel. Ezen felül az ügyek intézése során keletkező költségek (távirat, telefax, posta, másolatkészítés, stb.) is a Számlatulajdonost terhelik, amennyiben a költségek viselését nem tudta partnerére hárítani. A teljesítés időpontja az az időpont, amikor a Takarékbank a fedezetet biztosítja a külföldi számlavezető bankjánál vezetett nostro számláján 18

19 A Hirdetményben %-ban kifejezett jutalék-, költségtételek ellenértékének kiszámítása mindenkor a Tksz. napi árfolyamon történik. A Hirdetményben foglalt tételeken felül a Számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel- és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek, kivéve, ha a megbízás ellentétes kikötést tartalmaz, és a Takarékbank ZRt. ennek érvényt is tud szerezni. c) Határidőre teljesítendő megbízásokat az Ügyfél tartozik a Tksz.-nek olyan időpontban benyújtani, hogy a teljesítés késedelmet ne szenvedjen. Ennek elmulasztásából eredő kárért a Tksz. nem felel. d) A beérkezett megbízásokat a Tksz. kizárólag a jelen üzletszabályzat II/4. pontjában meghatározott feltételek mellett és az aláírások valódisága esetén fogadja el. A Tksz. a fizetési megbízás befogadását követően a megbízó utasításának megfelelően a szerződésben meghatározott ennek hiányában rendeletben megállapított határidőn belül köteles teljesíteni. A Tksz. megtagadja a megbízást, ha teljesítése jogszabályba ütközik és a Tksz. ezt észleli. e) A megbízásnak minden kétséget kizáróan tartalmaznia kell az ügylet tárgyát és a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat. f) Ha az Ügyfél a megbízásnak az általános gyakorlattól eltérő, vagy meghatározott időpontban való teljesítését igényli, a megbízáson, illetőleg azzal egyidejűleg más módon a Tksz-t értesítenie kell. g) A Tksz. nem felel, ha a megbízó a teljesítéshez szükséges adatokat tévesen adja meg. Az Ügyfél bankszámlája terhére szóló megbízások esetén a Tksz. a tőle elvárható gondossággal köteles ellenőrizni, hogy a megbízáson feltüntetett aláírás megegyezik-e a rendelkezésre jogosult Tksz.-nél bejelentett aláírásával. h) A Tksz. visszaküldi a megbízást, ha a megbízás vizsgálata során a tévedés felismerhető, vagy a megbízást hiányosan állították ki és a kiegészítés, vagy helyesbítés rövid úton nem volt lehetséges. i) Az Ügyfél terhére érkező fizetési megbízáson terhelendő bankszámlaként a megbízó/kötelezett Ügyfél megnevezését és bankszámlaszámát kell feltüntetni. A közlemény rovatban szereplő további adatokat, közléseket a Tksz. nem vizsgálja, jogait és kötelezettségeit nem érinti. j) A Tksz. minden esetben köteles teljesíteni az Ügyfél megbízását, ha annak fedezete rendelkezésre áll. k) Ha a megbízás bármely ok miatt akadályba ütközik, a Tksz. köteles erről az Ügyfelet haladéktalanul értesíteni. Abban az esetben, ha a Számlatulajdonos partnerétől olyan megbízás érkezik a Számlatulajdonos részére, amelyet a pénzforgalmi jelzőszám hibája vagy egyéb okból kifolyólag a Számlavezető hely nem tud automatikusan és egyértelműen beazonosítani, akkor a tétel rendezéséről tárgynapon megkísérel gondoskodni. Rendezés alatt értendő az, hogy a Számlavezető hely sikeres beazonosítás után lekönyveli a megbízást a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján, vagy sikertelen beazonosítás esetén visszautalja a tételt a kezdeményező fizetési számlájára. l) A jogszabályban, továbbá bankszámla szerződésben meghatározott megbízások teljesítését a Tksz. fedezet hiánya miatt részben, vagy egészben függőben tartja. A haladéktalanul teljesítendő megbízás esetén csak a rendelkezésre álló fedezet összegéig teljesít. m) A megbízások függőben tartásáért, illetőleg soron kívüli teljesítéséért, vagy a fedezet megelőlegezéséért a Tksz. a Hirdetményben vagy az egyedi szerződésekben foglaltak szerinti díjat, illetőleg kamatot számíthatja fel. 19

20 n) A pénzforgalomra vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései alapján az Ügyfél jogosult meghatározni a megbízások teljesítésének sorrendjét. Ügyfél, vagy jogszabály rendelkezésének hiányában a Tksz. a megbízásokat érkezésük sorrendjében teljesíti. Az érkezés sorrendjére a Tksz. nyilvántartása az irányadó. o) A Tksz. az Ügyfél rendelkezése nélkül is jogosult megterhelni az Ügyfél nála vezetett számláját a pénzintézeti tevékenysége körében keletkezett követelésével. A számlatulajdonos rendelkezése nélkül vagy rendelkezése ellenére a Tksz. csak pénzfizetésre szóló végrehajtható bírósági, illetve közigazgatási határozatok, továbbá a lejáratkor az egyenes váltóadós által megjelölt hitelintézetnél fizetés végett bemutatott váltó alapján, valamint jogszabályban meghatározott más esetekben terheli meg a bankszámlát. p) Az Ügyfél fizetésre szóló megbízását a terhelés megkezdéséig visszavonhatja, vagy módosíthatja. Ha ez nem írásban történik, a Tksz. írásbeli megerősítésig a teljesítést függőben tartja. q) Tévedésen alapuló jóváírást vagy terhelést a Tksz. az Ügyfél jóváhagyó rendelkezése hiányában is jogosult az Ügyfél egyidejű értesítése mellett helyesbíteni. Ha a tévedést a Tksz. követi el, az ebből eredő költségeket, károkat tartozik viselni. r) Az ügyfél a Tksz. szolgáltatásával kapcsolatos észrevételeit, reklamációját a fogyasztóvédelemről, a panaszok intézéséről szóló Ügyviteli Szabályzatban foglaltak szerint rögzítheti. 3.) Electronic Banking szolgáltatás a) A szolgáltatás lehetőséget biztosít a pénzforgalmi folyamatok gyorsabb, naprakész lebonyolítására a vállalat/vállalkozás központjából vagy telephelyeiről. b) A Takarékszövetkezet által biztosított Electra ügyfélprogram segítségével az Ügyfélnél elhelyezett számítógépen rögzíteni lehet a megbízásokat, melyek távadatátviteli vonalon keresztül kerülnek átadásra a Takarékszövetkezet Kisbanki BOSS számlavezető rendszerébe. c) Ily módon a Takarékszövetkezetnél vezetett ügyfélszámlákra címzett tételek még tárgynapon jóváírásra kerülnek a jogosult bankszámlákon. d) A más Takarékszövetkezetnél számlavezetett ügyfél bankszámla javára kezdeményezett megbízások tárgynapon jóváírásra kerülnek a számlavezető Takarékszövetkezet pénzforgalmi számláján, míg más bank ügyfélszámlájára kezdeményezett tranzakciók a Takarékbank közvetítésével a GIRO rendszeren keresztül kerülnek továbbításra a partner bankok felé. e) A részletes szabályokat, az Electronic Banking kapcsolattartásának szabályzata rögzíti. Az általános előírások a következők. Az ügyfelek által elektronikus úton eljuttatott megbízások folyamata a következő: - A Számlatulajdonos folyamatosan rögzítheti fizetési megbízásait Netbank illetve Electra ügyfélprogramon. A Számlatulajdonos által indított fizetési megbízásokat tartalmazó csomagokat fogadó szerver 24 órán keresztül üzemel. Ennek megfelelően a Számlatulajdonos tetszőleges időpontban kezdeményezhet elektronikus vonalon történő adattovábbítást, megbízási csomagok beküldését vagy lekérdezést. 20

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma: 18-02-000131, felügyeleti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. április 10. napjától 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Fegyvernek és Vidéke Körzeti

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások D melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Jászárokszállás

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató ZRt. Budapest ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF engedély száma: E-I-1044/2007 Elfogadta az Igazgatóság 1/2008. sz. határozatában

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Üzletszabályzat a Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelekről

Üzletszabályzat a Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelekről Érd és Vidéke Takarékszövetkezet Üzletszabályzat a Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelekről I. Bevezető rendelkezések 2 1./ Az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

2009. évi LXXXV. törvény. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

2009. évi LXXXV. törvény. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Köztársaság területén nyújtott

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben