Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete"

Átírás

1 Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról, és a lakás célú támogatásokról Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. Tv. 44/a. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv ában foglalt felhatalmazás alapján tekintettel a lakáscélú állami támogatásról szóló 12/2001. (I.31) Korm. sz. rendelet 23. -ában foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy az arra rászoruló családok részére a rendeletben meghatározott lakásszerzésükhöz lakáshelyzetük megoldásához anyagi támogatást nyújtson. A támogatásban részesíthetők köre 2. (1) Helyi önkormányzati támogatásban azok az arra rászoruló magyar állampolgárok, illetve letelepedési vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárok részesíthetők, akik: a./ házastársak s a házastársak egyike sem töltötte be a 35. életévét, és b./ jövedelmük nem haladja meg a mindenkormi öregségi nyugdíjminimum egy főre eső 250%-át, és c./ tulajdonukban a 3. (c) pontjában szabályozottak kivételével beköltözhető állapotú lakásuk nincs és soha nem volt. (2) Külföldi állampolgárok kizárólag akkor részesíthetők támogatásban, ha a./ ingatlanszerzésükben állampolgárságukra tekintettel nincsenek korlátozva és b./ a magyar állampolgárság megszerzése iránti kérelmük elbírálása folyamatban van. (3) Ha a kérelmező házaspár egyike sem rendelkezik 3 éves bejelentett gáborjáni lakóhellyel, vagy munkahellyel de a rendeletben foglalt egyéb feltételnek megfelelnek részükre különös méltánylást érdemlő esetben kamatmentes támogatás nyújtható. A helyi támogatás felhasználása 3. Helyi támogatás nyújtható a Gáborján közigazgatási területén lévő a./ magántulajdonú lakóház építéséhez, b./ magántulajdonban álló új, vagy használt lakás vásárlásához, c./ magántulajdonban áll lakóházon olyan munkálatok elvégzéséhez, amelyek a Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának igazolása alapján életveszélyes állapot elhárítása, belvízkárt szenvedett lakóépület helyreállítása vagy a lakóház lakhatóvá tételére szolgálnak. 1

2 A támogatás formája és mértéke 4. (1) A támogatás formája: kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő támogatás (2) A kamatmentes kölcsön mértéke a./ magántulajdonú lakóház építéséhez legfeljebb Ft b./ lakásvásárláshoz legfeljebb Ft c./ a 3. (c) pontjában legfeljebb ,- Ft d./ a 2. (3) bekezdésében meghatározottak legfeljebb ,- Ft (3) A vissza nem térítendő támogatás mértéke: a./ magántulajdonú lakóház építéséhez legfeljebb ,- Ft b./ magántulajdonú lakóház vásárlásához legfeljebb ,- Ft (4) A vissza nem térítendő támogatás mértéke igazolt belvízkár helyreállítása esetén a mindenkori központi támogatás figyelembevételével a (3) bekezdésében meghatározottaknál magasabb összegű is lehet. Kizáró okok 5. (1) Nem adható támogatás annak, akinek a vele együtt lakó, illetve együtt költöző személyek valamelyikének a./ megvásárolni, építeni kívánt lakásának szobaszáma meghaladja a 12/2001. (I.31) Korm. számú rendelet 3. -ában meghatározott méltányolható lakásigény felső határát. b./ lakhatása az ország területén bármilyen módon tulajdonjog, tulajdoni illetőség, holtigtartó haszonélvezeti jog révén megoldott volt kivéve a 3. (c)-(e) pontjában meghatározott kérelmezőket, c./ az ország területén összesen legalább 3 millió forintot elérő ingó vagy ingatlan vagyona van, vagy ilyet lízingel. d./ a Ptk b./ pontjában meghatározott közeli hozzátartozójától szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát. (2) Nem adható támogatás, ha a./ a kérelmező vagy vele együtt lakó, együtt költöző személy valamelyikét korábban bármely önkormányzat lakáscélú támogatásban részesítette, b./ a kérelem benyújtásakor, lakásépítés esetén, a kérelmező lakás-használatba vételi engedéllyel rendelkezik, vagy azt a kérelem elbírálásig megszerzi. c./ a kérelmező a lakás vételárát teljes egészében kiegyenlítette, d./ a képviselőtestület által lakástámogatás céljára biztosított éves keret elfogyott, e./ a kölcsön visszafizetése a kérelmező vagyoni és jövedelmi viszonyaira tekintettel nem biztosított, 2

3 f./ kérelmező és a vele együtt lakó, együtt költöző személyek számát figyelembe véve az egy főre eső havi átlagos jövedelem családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,5-szörösét, egyedülálló esetén 3-szorosát meghaladja. g./ a lakás vételára lakossági szabadforgalomban történő vásárlás esetén meghaladja az forintot. h./ nem fizethető ki a támogatás a 3. (c) pontjában szabályozott kivétellel ha a kérelmezőnek az önkormányzatnál nyilvántartott köztartozása van. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 6. (1) Ha a támogatásban részesülő személy lakásépítési kedvezményt, illetőleg fiatalok otthonteremtési támogatását vagy hitelintézeti kölcsönt vesz igénybe, a helyi támogatás összegét a kedvezményt vagy kölcsönt folyósító hitelintézet jelzáloghitelintézet kivételével útján kell nyújtani. (2) Ha a kamatmentes kölcsön formájában nyújtott lakáscélú támogatás visszafizetési határideje meghaladja az 1 évet úgy a támogatás összege és járulékai erejéig az érintett ingatlanra jelzálogjogot, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba. (3) Ha a támogatással érintett ingatlant a támogatott 5 éven belül elidegeníti, úgy a támogatás teljes összegét vissza kell fizetnie. Ennek biztosítására az ingatlanra 5 évig terjedő időre elidegenítési tilalmat kell bejegyeztetni. Változás az adósok személyében 7. (1) Indokolt esetben bármelyik támogatásban részesített, a polgármester jóváhagyásával elbocsátható a szerződésből (2) Ezen hozzájárulás csak akkor adható meg, ha a szerződésből kilépni kívánó fél a hátralévő tartozás arányos részét megfizette, a támogatással érintett lakáson fennálló tulajdoni illetőségét teljesen elveszítette, és a szerződésben maradó fél részéről a ráeső tartozás visszafizetése biztosított. A kölcsön eltérő felhasználása 8. (1) Indokolt esetben hozzájárulás adható ahhoz, hogy a támogatást kérő a biztosított kölcsön összegét átvihesse másik, megvásárolni vagy építeni kívánt ingatlanra Gáborjánon belül. Egyéb esetben az eladott ingatlanon fennálló tartozást egy összegben vissza kell fizetni. 3

4 (2) Az átviteli kérelmet a jegyző bírálja el és kiadja a hozzájáruló nyilatkozatot. (3) A hozzájárulást meg kell tagadni, ha a fedezet biztosítására szolgáló ingatlan forgalmi értéke legalább tízszeresen nem haladja meg az átvinni kívánt kölcsönösszeget, továbbá akkor is, ha a kölcsönszerződés biztosításául szolgáló mellékkötelezettség vonatkozásában az önkormányzat hátrányosabb helyzetbe kerülne. Szerződésszegés 9. (1) A fennálló tartozás visszafizetése annak mindenkori törvényes kamataival együtt egy összegben esedékessé válik, ha a támogatásban részesített a./ 1 havi törlesztő részlettel késedelembe esik, vagy nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesít, és ezen tartozását írásbeli felszólításra sem rendezi. b./ a támogatásban részesítését valótlan tények közlésével, adatok elhallgatásával vagy más módon befolyásolta c./ a támogatás összegét a szerződésben rögzített céloktól eltérően használta fel. d./ a támogatással érintett lakásra vonatkozó tulajdonjogának ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéséről 30 napon belül nem gondoskodik. e./ a lakás építését a jogerős építési engedélyben meghatározott határidőn belül nem kezdi meg vagy attól engedély nélkül eltér. Lehetetlenülés 10. (1) Ha a szerződés érvényes megkötését követően a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amiért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnik és az eredeti állapotot kell visszaállítani. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a támogatást igénybe vevő kérheti, hogy a már megítélt támogatást másik, e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő lakás építésre/vásárlásra felhasználhassa. Eljárási szabályok 11. Lakáscélú támogatással kapcsolatos ügyekben a Szociális Bizottság javaslatára a Képviselőtestület dönt. 4

5 Az eljárás megindítása 12. Az eljárás megindítása kérelemre történik, melyhez csatolni kell a./ lakásépítés esetén az építési engedély másolatát b./ lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződést c./ jövedelemigazolást d./ nyilatkozatot a vagyoni helyzetről e./ minden olyan bizonyítékot, melyeket a kérelmező kérelme elbírálásának kedvezőbb megítélése szempontjából fontosnak tart és nem áll a Hatóságunk rendelkezésére. Helyszíni szemle 13. (1) A támogatás iránti kérelem elbírálását megelőzően az ügyfél vagyoni viszonyai, lakáskörülményei tisztázása érdekében környezettanulmány készíthető. (2) A helyszíni szemlét a Hivatal ügyintézője az ügyfél előzetes értesítése nélkül tartja meg, s annak eredményéről az erre rendszeresített nyomtatványon véleményt nyilvánít. (3) Nem kell helyszíni szemlét tartani, ha a kérelemből és mellékleteiből megállapítható, hogy az igénylővel szemben az 5. -ban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. 14. A döntést a Hivatal hajtja végre, ennek során elkészíti a támogatási, illetve kölcsönszerződést, a szerződés módosítását, gondoskodik annak érvényes megkötéséről, valamint a 6. -ban meghatározott szerződést biztosító mellékkötelezettség bejegyeztetéséről, és az esetleges egyéb feladatok ellátásáról. Vegyes és értelmező rendelkezések 15. A Hivatal a szerződésben foglaltak teljesítését figyelemmel kíséri. Ennek során az adósokról nyilvántartást vezet, felszólítja azon támogatottak, akik a részletfizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, eredménytelen felszólítás esetén tájékoztatja a Szociális Bizottságot, gondoskodik a hátralék behajtásáról, a kölcsön teljes összegének visszafizetése esetén gondoskodik a szerződést biztosító mellékkötelezettség törléséről. 5

6 16. E rendelet alkalmazásában: (1) Jövedelem: a szociális juttatást, a lakástámogatási hozzájárulást, a vakok személyi járadékát és a háztartási pótlékot kivéve minden személyi jövedelem alá eső rendszeres és nem rendszeres pénzbeli juttatás és a családi pótlék. (2) Jövedelem számítás módja fiatal házasok esetén: a gyermekkel még nem rendelkező fiatal házasok esetén ha az egy főre jutó jövedelem meghaladja a 2. (1) b.) pontjába leírt maximumot, akkor 1 főre eső jövedelmet úgy kell számítani, mintha már 1 gyermek megszületett volna. (3) Fiatal házasok, akik a 35. életévüket külön-külön nem töltötték be, és a házasságukat a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül kötötték. (4) Együtt költöző: a kérelmező és a Ptk b.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, aki a támogatással érintett lakásba költözik. (5) Együtt lakó: mindaz a személy, aki együtt költöző és legalább egy éve a támogatást kérővel azonos címen lakik. (6) A 8. (1) bekezdésében indokolt esetnek tekintendő különösen ha gyermek vagy újabb gyermek születik, vagy orvosilag is igazolt szempontokból is szükséges a támogatással érintett lakás elidegenítése, cseréje. (7) Nem tekinthető a visszafizetés biztosítottnak, különösen ha egyik fél sem rendelkezik munkaviszonnyal, vagy munkaviszonyból származó jövedelemmel. Nem tekinthető a visszafizetés biztosítottnak akkor sem, ha akár egyik fél, vagy mindkét fél munkaviszonyban állása ellenére az 1 főre jutó havi nettó átlagos jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2/3-át. (8) A munkaviszonyból származó jövedelemmel egy tekintet alá esik a főállású anyasági segély, nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, valamint a gyes, gyed és az árvaellátás. (9) Belvíz által okozott kár: az épület olyan károsodása, amelyet a medrükben maradt folyók, patakok, felszíni vizek elvezetésére szolgáló magas vízállásból eredő átszivárgás, talajvízszint emelkedés vagy talajmozgás, továbbá a lefolyástalan vagy nem kellően kiépített vízelvezető művekkel rendelkező területek csapadékvizeiből származó feszíni vízborítás okoz. (10) Lakóépület esetében életveszélyes állapot fogalma: A lakóépület olyan mértékű műszaki állagromlása, károsodása, amely főleg a tartószerkezeti elemek (alapok, pillérek, gerendák, födémszerkezet, fedélszék, kéménypillér stb.) állapotára jellemző, és a rendeltetésszerű és biztonságos használat akadályozásán túlmenően közvetlen és közvetett életveszélyes állapotot (kiborulás, kidőlés, kifordulás, roskadás, összedőlés révén) eredményez vagy azt okozhat. 6

7 (11) Lakóház lakhatóvá tétele: szerkezeti károsodás nélküli, a lakhatást súlyosan befolyásoló egészséges emberi tartózkodást nem biztosító körülmény elhárítása. Záró rendelkezések 17. E rendelet október 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 4/1991. (V.30) sz. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló rendelete hatályát veszti. A hatálybalépést megelőzően iktatott és még el nem bírált ügyekben e rendelet szabályait kell alkalmazni. Gáborján, szeptember 19. Majosi Gyula Polgármester Illés Tóth József címzetes főjegyző 7

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a helyi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 22., szerda Tartalomjegyzék 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról 1 A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, a 19. tekintetében

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szocpol, a legnépszerűbb állami támogatás

Szocpol, a legnépszerűbb állami támogatás Szocpol, a legnépszerűbb állami támogatás A szocpol egy vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege több millió forint is lehet. Az alap-szocpolt új lakás vásárlására vagy építésére lehet fordítani.

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 18., csütörtök Tartalomjegyzék 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet A családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. május 3-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról 1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról hatályos: 2014.09.04-2014.09.04 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja

Részletesebben