Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma:"

Átírás

1 Aláírás, nyilatkozat További adatok Munkahelyi adatok Igénylő személyes adatai ARGENTUM HOLDING Zrt Budapest, Városligeti fasor 47. Tel: 06-1/ Központi fax: 06-1/ Hitelközvetítő neve: Címe: Iktatószám: Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma: Eladó neve: Telefonszáma: A SZÜRKE MEZŐKET KIZÁRÓLAG AZ ARGENTUM HOLDING Zrt./HITELKÖZVETÍTŐ TÖLTI KI! Kérjük nyomtatott betűkkel, olvashatóan töltse ki a lapot! Megvásárolni kívánt termék/szolgáltatás leírása: ARGENTUM ÁRUHITEL IGÉNYLŐLAP Termék/szolgáltatás ára: Kér extra gyors hitelbírálatot (3.850,- )? Igen: Nem Neve: IGÉNYLŐ SZEMÉLYES ADATOK Születési név: Anyja szül. neve: Szül. hely Születési idő (év/hó/nap) Állampolgárság: Ügyfél neme: Férfi Nő Személyazonosító okmány típusa: Állandó lakcím: cím: Vezetékes telefonszám: száma: Tartózkodási cím: Személyi azonosító jel: Vezetékes telefonszám Mobil telefonszám: Telefon típusa: Előfizetéses Feltöltőkártyás Céges Mióta lakik jelenlegi lakcímén: év hó Milyen jogcímen lakik jelenlegi lakcímén: Tulajdonos Családtag Bérlő Egyéb Családi állapota: Házas Élettárs Egyedülálló Elvált Özvegy Legmagasabb iskolai végzettsége: Felsőfokú Érettségi Szakképesítés Általános iskola Amennyiben nem rendelkezik munkahellyel, akkor Munkahelyi pozíció: Munkáltató neve: Munkálató székhelye: Munkavégzés helye: Jelenlegi munkaviszony kezdete: További adatok: Tanuló Háztartásbeli Nyugdíjas - törzsszáma: MUNKAHELYI ADATOK (munkáltatói igazolás hiányában) Alkalmazott-beosztott Őstermelő Egyéni vállalkozó Nyugdíjas Középvezető Felsővezető Egyéb: év hó Munkaszerződése: Adószáma: Telefonszáma: Telefonszáma: Határozatlan idejű Határozott idejű: év hó nap 1. Számlavezető bank neve: Számlanyitás időpontja: Lakossági bankszámlájának száma: 2. Számlavezető bank neve: Számlanyitás időpontja: Lakossági bankszámlájának száma: Rendelkezik-e lekötött betéttel? Jövedelemmel rendelkezők száma a háztartásban: fő nem igen: Igénylő bankszámlára érkező havi nettó jövedelme: Jogcíme: Egyéb igazolható nettó jövedelem: Jogcíme: Háztartás havi nettó jövedelme: Jogcíme: Jövedelmet terhelő levonások: Jogcíme: Havonta egyéb kölcsöntörlesztésre fizetett összeg: Jogcíme: Háztartás havi kiadásai: Jogcíme: KHR negatív információról van tudomása? nem igen: Rendelkezik-e lakóingatlannal: ( % tulajdoni hányad) Rendelkezik-e saját gépjárművel Rendelkezik-e életbiztosítással nem igen, kora:..év nem igen Egy háztartásban élők száma: fő 1. Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Tudomásul veszem, hogy a Társaság a hiányosan, hibásan kitöltött, meghamisított, hamis, nyilvánvalóan téves adatokat tartalmazó, vagy nem teljes hiteldokumentáció alapján szerződést nem köt. Hozzájárulok, hogy a Társaság az általam közölt adatokat ellenőrizze, valamint a kölcsönkérelem elbírálása során számítástechnikai eszközökkel végrehajtott, automatizált adatfeldolgozás keretében jellemzőim értékelését is elvégezze. Alulírott hozzájárulok, nem járulok hozzá 2. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Társaság a kölcsönből eredő tartozások, illetőleg a Társasággal szemben vállalt kötelezettségek érvényesítéséhez szükséges személyi adataimat a hatályos jogszabályokban megjelölt szervek a Társaság írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. 3. Tudomásul veszem, hogy az igénylést az ARGENTUM HOLDING Zrt. saját feltételei szerint bírálja el, és amennyiben az igényelt hitelkeret részben vagy egészben nem kerül engedélyezésre, jelen igénylőlap a Társaság irattárában marad. 4. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kölcsön igénylése során valótlan adatot szolgáltatok, továbbá hamis vagy hamisított okiratot nyújtok be, a Társaság a jogszabályban meghatározott feltételek esetén a természetes személyekre kiterjedő központi hitelinformációs rendszerbe (KHR) személyes és hiteljellegű adataimat továbbítja. Kelt:..,..év..hó nap Kölcsönigénylő aláírása Az ARGENTUM HOLDING ZRT együttműködési megállapodásban álló Kereskedelmi egység/közvetítő kijelenti, hogy a Kölcsönigénylő adatait és aláírását, valamint az ARGENTUM HOLDING ZRT által rendelkezésre bocsátott Tájékoztatóban közölt, a kölcsönigénylés benyújtásához szükséges dokumentumok adatait ellenőrizte, összehasonlította és rendben találta. Kereskedelmi egység/hitelközvetítő (bélyegző, aláírás)

2 ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT Az ARGENTUM HOLDING Zrt. (székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor ; cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság ), a továbbiakban Társaság vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és Üzletszabályzataiban foglaltak alapján a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Avtv.) rendelkezéseinek megfelelően kifejezetten tudomásul veszem, hozzájárulok és felhatalmazom a Társaságot arra, hogy: (a) pénzügyi szolgáltatások nyújtásához igénybevett és azokhoz a Társaság által előírt módon benyújtott, bank- és értékpapírtitoknak (a továbbiakban együtt is, mint banktitok), valamint adott esetben személyes adatnak minősülő adataimra, továbbá mindazon adatokra így különösen a vagyoni helyzetemre, üzleti tevékenységemre, gazdálkodásomra, üzleti kapcsolataimra, a Társasággal kötött szerződéseimre vonatkozó tényt, információt, megoldást vagy adatot amelyekből az általam képviselt gazdálkodó szervezetre vagy egyéb jogalanyra, illetőleg személyemre vonatkozóan a Társaság következtetést tud levonni vagy az általam képviselt gazdálkodó szervezettel vagy egyéb jogalannyal, illetőleg személyemmel bármely más módon összefüggésbe hozható, a banktitokra és az adatvédelmi előírásokra vonatkozó jogszabályokkal összhangban, az alább részletesen meghatározott banktitokra vonatkozó és ha ez személyes adatnak is minősül, adatkezelési célból és ideig nyilvántartsa, kezelje, tárolja, feldolgozza és továbbítsa. (b) az átadott banktitoknak és adott esetben személyes adatnak is minősülő, az a) pontban körülírt adatokat kockázatkezelési (elemzés, értékelés és mérséklés), piackutatási és marketing célokra, elszámolás céljából, valamint a szerződéses kötelezettségek és jogosultságok igazolására nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza. Hozzájárulok továbbá, hogy a Társaság ezen célból kezelt adataimat legkésőbb a jogviszony bármely okból történő megszűnését követő naptól számítva a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig (ahol a vélelmezett elévülési idő egy elévülést megszakító cselekményt feltételezve maximum 10 évet jelenthet), illetőleg ahol erre lehetőség van, ott az adatkezelési hozzájárulásom visszavonásáig vagy a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidőig, a Társasággal fennálló szerződéses kapcsolat megszűnése után is vagy az ilyen jogviszony létrejöttének bármely okból történő meghiúsulása esetén is nyilvántarthassa és kezelhesse. (c) a banktitoknak és adott esetben egyben személyes adatnak is minősülő adataimat a Társaságban befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosai, valamint a Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) részére a jelen felhatalmazásban meghatározott célokból történő további adatkezelés ideértve az adatkezelések összekapcsolását is vagy adatfeldolgozás céljára, valamint a Társaság szolgáltatásainak nyújtásához szükséges és igénybe vett, a Társasággal szerződéses viszonyban lévő, és titoktartási kötelezettség alatt álló jogi képviselői, ügynökei, nyomdászai, feldolgozói, a követelések érvényesítésével megbízott személyek/ vállalkozások, a kiszervezett tevékenységet végző személyek/vállalkozások, a fogyasztói- illetve ügyfél elégedettségi felmérést, kutatást végző szervezetek illetve egyéb megbízottjai és képviselői részére kiszolgáltassa, és felmentem a Társaságot hogy a titoktartási kötelezettségét ebben a körben fenntartsa. (d) a Társaság az általam valamely szerződés megkötése vagy teljesítése során megadott személyes adataim felhasználásával, személyes jellemzőim érékelésén alapuló automatizált egyedi döntést hozzon. Tudomásul veszem, hogy az automatizált egyedi döntéssel kapcsolatban álláspontomat kifejthetem és a Társaság kérelmemre tájékoztatást ad az alkalmazott módszerről és annak lényegéről. (e) a banktitoknak és adott esetben egyben személyes adatnak minősülő adataimat, ahhoz kapcsolódó tényeket bármely bíróság, választott bíróság, ügykörében eljáró hatóság, közvetítő vagy fogyasztóvédelmi szervezetek előtt felfedje, ha a Társaság ezen személyek vagy szervezetek előtt bármely megbízás vagy más, a Társasággal fennálló vagy fennállt jogviszonyból eredő bármely más jog vagy kötelezettség teljesítésének tényét, tartalmát, helyességét kell igazolnia. (f)a Társaság bármely pénzügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggésben így különösen hitel-, faktoring- vagy lízingtermékei igénylése arcképes személyazonosító igazolványomról és a szolgáltatás igényléshez vagy megkötéséhez a Társaság által előírtak szerint benyújtandó egyéb dokumentumaimról digitális- vagy fénymásolatot készítsen, és azt kockázatkezelés, bűnügyi prevenciós, valamint a személyi adatok egyezőségének ellenőrzése céljából felhasználja és azt a jelen Nyilatkozatban meghatározott általános elévülési időn belül tárolja. Felhatalmazom továbbá a Társaságot, valamint az e célból igénybevett, titoktartási kötelezettség alatt álló megbízottját, hogy a szerződésekben foglalt szolgáltatások ellátása, vállalt kötelezettségeim ellenőrzése, a Társaság vállalásainak teljesítése céljából a személyi, hitel, lízing és kockázati adataimra vonatkozó tájékoztatást, és ilyen információkat tartalmazó dokumentumokat akár elektronikus úton vagy telefonon bekérjen, az általam közölt adatokat, benyújtott és bemutatott okmányokat, továbbá arcképemet és aláírásomat a hiteligénylésen megjelölt személynél vagy szervezetnél, vagy a dokumentumot kiállító személynél, szervezetnél vagy munkáltatónál, emellett a hivatal, hatóság vagy bíróság nyilvántartásában ellenőrizze, és annak eredményét tárolja, egyben ezúton felmentem a jelen pontban körülírt adatszolgáltatókat, hogy titoktartási kötelezettségüket ezzel összefüggésben fenntartsák. (g) a Társaság és a (c) pontban felsorolt szervezetek időről időre hirdetési célokból levélben (direct mail), telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül értesítsen a Társaság, illetve harmadik személy termékeiről. Tudomásul veszem, hogy bármikor kizárhatom illetőleg visszavonhatom az ilyen közvetlen értesítés küldését. (h) amennyiben telefonon keresztül adok megbízást vagy kérek információt, úgy a Társaság a lefolytatott telefonbeszélgetést, illetőleg a Társaság által kezdeményezett bármely telefonhívást hangfelvételen rögzítse, és az ilyen hangfelvételt minőségbiztosítási (a telefonos ügyfélszolgálat működésének elemzése, felülvizsgálata, kontroll-tevékenység kifejtése és ügyintézői oktatás), elszámolási (így különösen hitelkérelem benyújtása, adatok megadása, azok ellenőrzése, jognyilatkozatok megtétele) és biztonsági (pl. bombafenyegetés, bűnügyi prevenciós, banki belső vizsgálat lefolytatásához szükséges ) célból panaszkezelés körébe tartozó hívás esetén 1 évig, egyéb hívásrögzítés esetén a hívással érintett, adott esetben szerződéses jognyilatkozatnak is minősülő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig -tárolja és bizonyítékként felhasználja. Tudomásul veszem, hogy bármikor kérhetem előzetesen egyeztetett időpontban a hangfelvétel visszahallgatását és annak az erre irányuló kérelmem kézhezvételétől számított 30 napon belül, térítésmentesen rendelkezésemre bocsátott szó szerinti leiratát, azonban a Társaság a hangfelvételt vagy annak másolatát kizárólag hatósági vagy bírósági eljárás céljára, közvetlenül az eljáró hatóság vagy bíróság részére szolgáltatja csak ki. Tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy: (i) írásbeli kérésemre az Társaság minden, személyemre vonatkozóan nyilvántartott, kezelt és továbbított személyes adattal kapcsolatos adatkezelésről és adatfeldolgozásról a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 30 napon belül, évente egyszer ingyenesen (ezt meghaladóan ugyanarra az adatkörre vonatkozó kérelemre hirdetményben közzétett díjazás ellenében), írásban tájékoztatást ad, beleértve az adatok forrását, az adatkezelés célját, jogalapját,időtartamát, az adatfeldolgozók adatait és az adattal végzett tevékenységüket, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjeiről. Kérhetem adataim helyesbítését, valamint törvényben meghatározott kötelező adatkezelés kivételével azok törlését vagy zárolását. Arról, hogy a kérelemben foglaltaknak a Társaság helyt ad vagy azt elutasítja, 30 napon belül írásban, indokolással ellátott válaszban értesítést küld. A kérelem elutasítása ellen a lakóhelyem vagy tartózkodási helyem szerint illetékes megyei (Fővárosi) bírósághoz benyújtott keresettel élhetek, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához fordulhatok és vizsgálatot kezdeményezhetek. (j) a Társaság az Általános Szerződési Feltételekben és Üzletszabályzatában foglaltakkal összhangban az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben papír alapú vagy elektronikus felületen történő kifüggesztés útján, illetőleg a honlapon hirdetményben teszi közzé a kiszervezett tevékenységeinek körét és a kiszervezett tevékenységet végzők listáját, valamint a kiszervezésnek nem minősülő, de személyes adatok feldolgozásával járó tevékenységeket végzők listáját. Kijelentem, hogy a fent részletezett, banktitoknak, adott esetben személyes adatnak is minősülő adataim kezelésével, tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos hozzájárulásom önkéntes és határozott, megfelelő az adatkezelés céljára, időtartamára, a felhatalmazás önkéntességére, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre is kiterjedő tájékoztatáson alapul. Amennyiben az a velem kötött jogügylet kapcsán értelmezhető, úgy lenti aláírásommal egyben elfogadom és tudomásul veszem az ARGENTUM HOLDING Zrt. által a Központi Hitelinformációs Rendszer ( KHR ) részére történő adatszolgáltatásról szóló tájékoztatót is. ügyletazonosító: Kelt: ügyfél (cégszerű) aláírása

3 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER ( KHR ) RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁSRÓL VALAMINT AZ ÜGYFELEK ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL I. ADATSZOLGÁLTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER ( KHR ) RÉSZÉRE Törvényben meghatározott esetekben jelen hozzájárulástól függetlenül átadhatók az adatok a KHR-ből. Az ARGENTUM HOLDING Zrt. (székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor ; cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság ), mint referenciaadat-szolgáltatók, a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. tv. ( KHR tv. ) 15. alapján ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a törvényben meghatározott adataikat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében továbbítja a KHR-t kezelő BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. (székhelye: 1205 Budapest, Mártonffy u ) pénzügyi vállalkozás részére. A törvényi előírások fényében felhívjuk ügyfeleink figyelmét a következőkre: 1. A természetes személy ügyfél esetén az alábbi feltételek bekövetkezésekor adatai továbbításra kerülnek a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR): a) ha hitel és pénzkölcsön nyújtásra; pénzügyi lízing; olyan papír alapú készpénzhelyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak; kezesség és bankgarancia vagy egyéb bankári kötelezettség vállalására, befektetési hitel vagy értékpapír-kölcsönzésre irányuló szerződést köt (továbbiakban együtt: Szerződések), a szerződéskötést követően két munkanapon belül, b) ha a Szerződésekből eredő lejárt és meg nem fizetett tartozása meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és e tartozása folyamatosan, több mint 90 napig fennállt (ugyanazon személy vonatkozásában több jogviszony egyidejű fennállása esetén jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni a feltételek teljesülését), c) ha vele szemben készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használat kapcsán a bíróság jogerősen megállapítja a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C tv. ( Btk. ) 393. ban meghatározott bűncselekmény elkövetését. d) ha a természetes személy ügyfél a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének kezdeményezése során okirattal bizonyítható módon valótlan adatot közöl, illetőleg akkor is, ha hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Btk ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg 2. Az adatokat a KHR a törvényi előírásnak megfelelően a késedelmes tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított egy évig, egyéb esetben a tartozás nem teljesítéssel történő megszűnésétől számított öt évig kezeli, ezt követően véglegesen és vissza nem állítható módon törli. Nyilatkozatok a) Amennyiben korábban megtiltottam, hogy adataimat más pénzügyi szolgáltató a KHR rendszeréből átvegye, vagy arról előzetesen nem nyilatkoztam, úgy ezen tiltó nyilatkozatomat megváltoztatva hozzájárulok ahhoz, hogy jelen hiteligénylés bírálatához a Társaság átvegye a KHR rendszeréből a más pénzügyi szolgáltató által megadott adataimat. (Hozzájárulása az 1. b)-d) pontok alapján tárolt adatok átvételére nem vonatkozik! A hozzájárulás megadása nem kötelező! Hozzájárulás esetén kérjük, tegyen x-et a négyzetbe!) IGEN b) Az 1. a) pontban foglaltakkal kapcsolatban hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat más pénzügyi szolgáltató a KHR rendszeréből az I. fejezeten meghatározott célból átvegye. (Az itt megadott nyilatkozat az összes, az 1. a) pontban felsorolt szerződésére vonatkozik! A nyilatkozat megadása törvényi kötelezettség! Kérjük, mindenképp tegyen x-et a megfelelő négyzetbe!) IGEN NEM c) Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a KHR a szerződés megszűnését követően legfeljebb 5 évig kezelje. (A nyilatkozat megadása nem kötelező! Kérjük, tegyen x-et a megfelelő négyzetbe!) IGEN NEM Az a) pontban adott hozzájárulás a hiteligénylés elutasítása esetén is érvényes. Az a) és b) pontban megadott hozzájárulás későbbi visszavonása vagy megadása vonatkozásában mindig az ügyfél legkésőbb keletkezett írásbeli nyilatkozata lesz irányadó minden, az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésére. Az a) és b) pontban megadott hozzájárulás a referenciaadat-szolgáltató útján, a c) pontban megadott hozzájárulás a szerződés fennállása alatt a referenciaadat-szolgáltatón keresztül, a szerződés megszűnését követően közvetlenül a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. részére benyújtott nyilatkozat útján bármikor visszavonható. A hozzájárulás megtagadásának tényét a KHR tartalmazza. 3. A vállalkozásnak minősülő ügyfél esetén az alábbi feltételek bekövetkezésekor adatai továbbításra kerülnek a KHR-be: - ha hitel és pénzkölcsön nyújtására; pénzügyi lízing;, olyan papír alapú készpénzhelyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak; kezesség és bankgarancia vállalása vagy egyéb bankári kötelezettség vállalására, befektetési hitel vagy értékpapírkölcsönzésre irányuló szerződést köt, a szerződéskötést követően két munkanapon belül, - ha az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több, mint harminc napon keresztül fennállt, - ha fizetési számlájával szemben fedezethiány miatt harminc napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összegű sorba állított követelést tart nyilván. Az adatokat a KHR a törvényi előírásnak megfelelően a szerződés, illetve a követelések sorba állítása megszűnésének időpontjától számított öt évig kezeli. 4. A KHR részére átadandó adatok köre 1. Természetes személyek 1.1 azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím. 1.2 a Hpt. 3. (1) bekezdésének b) c), f)-g) pontjában meghatározott szolgáltatásra vonatkozó szerződési adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, a törlesztés módja és gyakorisága, a KHR tv. 11. (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja, a KHR tv. 11 (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, a követelés másik referenciaadatszolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, az előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme, fennálló tőketartozás összege és pénzneme. 1.3 a Hpt. 3. (1) bekezdésének b) c), f)-g) pontjában foglalt szolgáltatásra vonatkozó szerződés adatai: az igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati bizonyítékok, jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma. 1.4 a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok: a készpénzhelyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), a letiltás időpontja, a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja, száma, összege, a jogosulatlan felhasználások száma, az okozott kár összege, a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja, perre utaló megjegyzés A hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatok: a nyilatkozat kelte, (hely, dátum), a referencia-adat szolgáltató azonosító adatai, az ügyfél azonosító adatai, a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés. 2. Vállalkozások 2.1 azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám. 2.2 a pénzügyi szolgáltatásra, befektetési hitel nyújtására, értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződési adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, a szerződés megszűnésének módja, a szerződés összege a szerződéses összeg törlesztő részleteinek összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja, a 30 napos késedelem bekövetkeztének időpontja és az ekkor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, a követelés másik referenciaadatszolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, az előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme, fennálló tőketartozás összege és pénzneme. 2.3 azon bankszámlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván: a szerződés azonosítója (száma), a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja, perre utaló megjegyzés. Jelen Tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi a Pénzügyi Felügyeletek Állami Felügyelete által a KHR tv. 15. (2) bek. szerint készített, fontos tudnivalókról és jogok ismertetéséről szóló tájékoztató, amely a Felügyelet honlapján (www.mnbhu) is elérhető. A Tájékoztató aláírásával az ügyfél elismeri a jelen Tájékoztató (beleértve a MNB által készített tájékoztató) kézhezvételét, tartalmának megismerését és tudomásulvételét. ügyfél (cégszerű) aláírása

4 Általános tájékoztató a hitelszerződés megkötését megelőzően 1.HITELEZŐ/HITELKÖZVETÍTŐ ADATAI 1.1.Hitelező neve (cégneve) ARGENTUM HOLDING Zrt. Levelezési címe 1071 Budapest, Városligeti fasor Telefonszáma címe Telefax száma Internet címe 1.2.Hitelközvetítő neve Levelezési címe Telefonszáma címe Telefaxszáma Internet címe 2.A HITEL LÉNYEGES JELLEMZŐINEK ISMERTETÉSE: 2.1.Hitel típusa Áruhitel ( A mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek ide nem értve a gépjárművetmegvásárlásához, szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott kölcsön.) 2.2.Hitel teljes összege A hitelszerződésben szereplő hitel összege vagy a lehívható összeg minimum: , maximum: felső értékhatára 2.3.A hitel lehívásának feltételei,(a hitel rendelkezésre bocsátásának módja, időpontja A szerződéskötést követően, az ügyfél által teljesített folyósítási feltételek teljesítését követően kerül sor a hitel folyósítására egyösszegben. 2.4.Hitel futamideje hó 2.5.Törlesztőrészletek és elszámolásuk módja 2.6.Fizetendő teljes összeg (tőke, valamint a hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot és költséget) A hitel törlesztése minden hónap 7. napján esedékes. A törlesztő részletek annuitással kerülnek meghatározásra. A törlesztő részletek magukban foglalják a fizetendő kamat és tőke összegét. Az első törlesztő részlet esedékessége a folyósítást követő naptári hónap 7. napja. A befizetett összeg elszámolásának sorrendje: díjak, költségek, késedelmi kamat, kamat, tőke. TÖRLESZTŐ RÉSZLETEK HAVONTA hitel összege 12hó 24hó 36hó ÖSSZESEN FIZETENDŐ hitel összege 12hó 24hó 36hó A termék értékesítéséhez vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódott halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezése és készpénzára 2.8.A szükséges biztosítékok a vételi jog az árura hitelszerződéshez szükséges biztosítékok jellemzője 2.9.A törlesztő részletek megfizetése nem eredményezi haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését 3.A HITELLEL KAPCSOLATOS ELLENSZOLGÁLTATÁS: 3.1.Hitelkamat 31,1-33,5% 3.2.Teljes hiteldíjmutató (THM) (A hitel teljes díjának aránya a hitel teljes 41,28% összegéhez éves százalékban kifejezve; a THM a különböző ajánlatok a reprezentatív példa: ,- 3 éves futamidőre összehasonlítását segíti.) 41,28 % THM 3.3.A hitelszerződés megkötéséhez szükséges - biztosítás vagy - egyéb járulékos szolgáltatási szerződés fennállása, ha a hitelező e szolgáltatások ellenszolgáltatását nem ismeri, azok a THM-ben nem szerepelnek 3.4.Hitelkamatokon kívüli minden ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget 3.5. Egy vagy több fizetési számla szükséges a hitelszerződés megkötéséhez 3.6. hitelkamaton kívül minden egyéb ellenszolgáltatás 3.6. késedelmi kamat vagy egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik a törlesztés elmulasztása Önre nézve komoly következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy végrehajtása és megnehezítik a hitelhez jutást 4. EGYÉB JOGI TÁJÉKOZTATÁS 4.1.Elállási jog fennállása Önnek joga van a hitelszerződéstől 14 napon belül elállni 4.2. előtörlesztés Ön bármikor jogosult a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésére nem nem EXTRA gyors hitelbírálati díj (sikeres hitelbírálat esetén az első törlesztő részlettel fizetendő) Folyósítási jutalék (sikeres hitelbírálat esetén, az első törlesztő részlettel fizetendő) Éves kezelési költség 3.850,- kölcsönösszeg 2%-a nincs Egy saját vagy egy közös tulajdonú bankszámla szükséges. Prolongálási költség Prolongált összeg 5 %-a Külön dokumentumok készítése, másolatok kiadása Késedelmi kamat 35 % Adósságkezelési díj Hátralékkezelés költsége Fizetési felszólítás díja Ügyvédi felszólítás díja igen igen 500,- /oldal 1.000,- a fizetési késedelem 5-25 napja között 3.000,- a fizetési késedelem 26. napjától lejárt követelés 5 %-a 5.000,- /felszólítás ,- / felszólítás Az előtörlesztés esetleges költségei: A Társaság a folyósítást követő 6 hónapon túl előtörlesztési díjat nem számol fel. Folyósítást követő 6 hónapon belüli előtörlesztés esetén - ha a végső lejáratig hátralévő futamidő a visszafizetés pillanatában az egy évet meghaladja: 1% - ha a végső lejáratig hátralévő futamidő a visszafizetés pillanatában az egy évet nem haladja meg: 0,5% 4.3. A 14 (4) bekezdése szerinti igen tájékoztatás a hitelezőnek haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatnia kell Önt a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről, ha a hitelező a hitelreferenciaszolgáltatás igénybevétele alapján Önnel nem kíván szerződést kötni. Nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlen alkalmazandó jogi aktusa kizárja 4.4. Hitelszerződés tervezetének egy igen példányához való jog Önnek joga van ahhoz, hogy a hitelező a hitelszerződés-tervezetének egy példányát díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség mentesen rendelkezésére bocsássa. Nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a hitelező Önnel nem kíván szerződést kötni 4.5. ezen tájékoztatás érvényességének nincs időbeli korlátozása Ez a tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyv szerinti ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. Az Argentum Holding Zrt a változtatás jogát fenntartja, az Argentum Holding Zrt-t jelen tájékoztató nem kötelezi a kölcsön jóváhagyására. Dátum: ügyfél aláírása

5 Aláírás, nyilatkozat Szerződéses feltételek Nyilatkozatok Kölcsön adatai FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELTÉTELEI (ARGENTUM HOLDING ZRT TÖLTI KI!) Jelen kölcsönszerződés a következő tartós fogyasztási cikk(ek) finanszírozására szolgál: IGÉNYLŐ SZEMÉLYES ADATOK Neve: Születési név: Anyja szül. neve: Születési hely Születési idő Lakcím Személyi azonosító jel KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ ADATOK Vételár: Önrész: Hitelösszeg: Első havi törlesztőrészlet Hitel lejárata: Éves ügyleti fix kamat Folyósítási jutalék: További törlesztőrészlet Futamidő: Törlesztő részletek száma: THM (Teljes hiteldíj Mutató): Teljes visszafizetendő összeg: Kért extra gyors hitelbírálatot (3.850,- )? Igen: Nem THM tartalmazza: Első esedékesség dátuma: THM nem tartalmazza: - opcionális extra gyors hitelbírálati díj SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 1. A hitelező az ARGENTUM HOLDING Projektfinanszírozó és Hitelközpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor , Cg: , statisztikai számjel: , adószám: , a továbbiakban Hitelező) 2. Kölcsön 2.1. A Társaság a Kölcsön összegét a szerződés száma szerint tartja nyilván A kölcsön összegét a Hitelező a Kereskedő/szolgáltató bankszámlájára egyösszegben folyósítja A Társaság a Kölcsön összege után a folyósítás napjától az Adós fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontját megelőző napig terjedő időszakra számít fel kamatot A fizetési határidő elmulasztása esetén az Adós késedelmi kamatot köteles fizetni:a lejárt tőketartozás késedelmes teljesítése esetén az Adós az ügyleti kamat + 35 %, azaz évi huszonöt százalék mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. A lejárt ügyleti kamat késedelmes megfizetése esetén az Adós évi 35 %-nak megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a lejárt ügyleti kamat után A Társaság a kamaton kívül egyéb díjat, jutalékot és költséget a jelen szerződésben, a Hirdetményben és az Üzletszabályzatban foglaltakban megjelölteken kívül nem számít fel. 3. Fizetés 3.1. Az Adós köteles az esedékes törlesztőrészletet átutalni az átutalás jogcímenként megjelölve, hogy hiteltörlesztés, valamint a hitelszerződés számát a Társaság Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett számú számlájára (a Társaság számlavezető Bankja) Amennyiben a hitelszerződés számának megjelölése nem történik meg, és emiatt a törlesztés azonosíthatatlan, az ebből eredő késedelmi kamatot az Adós köteles viselni, tekintettel arra, hogy a törlesztések azonosítása a hitelszerződés szám alapján történik Az Adós fizetési kötelezettségei teljesítésének időpontja az a nap, amikor a Társaság fenti bankszámláján a törlesztés összege jóváírásra kerül. 4. Előtörlesztés 4.1. Az Adós minden esetben élhet a kölcsön részleges vagy teljes előtörlesztésével. Előtörlesztés esetén a Társaság csökkenti a hitel teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a hitelszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamra vonatkozó hitelkamattal, és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással. A Társaság a folyósítást követő 6 hónapon túl előtörlesztési díjat nem számol fel Az előtörlesztési díj mértékét a kondíciós lista (Hirdetmény) tartalmazza. 5. Igényérvényesítési költségek 5.1. Az Adós tudomásul veszi, hogy köteles megtéríteni a Hitelező által meghatározott módon az általa meg nem fizetett Kölcsön és járulékai összegének behajtása, végrehajtása során felmerülő költségeket (különösen a felszólító levelek költségét, a jogi eljárás költségeit és kiadásait, továbbá a Társaság és a Társaság által megbízott harmadik személy behajtási tevékenysége során felmerülő mindennemű díjakat és költségeket). A költségeket a Hirdetmény tartalmazza Az Adós/Adóstárs kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését érintő, különösen a Kölcsön visszafizetésére hatással bíró minden lényeges körülményről haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatja az Társaságot. 6. Felmondás, elállás, felbontás 6.1. A Társaság a jelen Kölcsönszerződést azonnali hatállyal az Üzletszabályzatban meghatározott esetekben jogosult felmondani. A Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a már folyósított kölcsön egy összegben lejárttá és esedékessé válik, és az azonnali törlesztés elmaradása esetén beállnak a késedelmes fizetés jogkövetkezményei A felmondást tartalmazó nyilatkozat hatályosságához szükséges rendelkezéseket az Üzletszabályzat rögzíti. 6.3 Az Adós jogosult a hitelszerződéstől 14 napon belül elállni vagy felmondani. Az Adós az elállásról/felmondásról szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel folyósításának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, szerződés szerinti hitelkamatot a Hitelezőnek visszafizetni. 7. Szerződés egyoldalú módosítása 7.1. A Társaság jogosult a kamatot, díjat, költséget egyoldalúan módosítani, az Üzletszabályzatban és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint Az Adós/Adóstársak kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés fennállása alatt, illetve mindaddig, amíg a Társasággal szemben fizetési kötelezettsége áll fenn, más bankkal, illetve hitelezővel a továbbiakban: hitelezők nem kötnek olyan megállapodást, amely a jelen szerződés alapján nyújtott Kölcsön fedezetéül kikötött biztosítékok mértékét, illetőleg érvényesíthetőségét korlátozza, vagy a Társaság forrásából nyújtott Kölcsönt más kötelezettségvállalásokkal szemben alárendelt pozícióba helyezi. 8. Biztosítékok: 8.1. A szerződő felek megállapodnak, hogy áruvásárlásra vonatkozó fogyasztási kölcsönszerződés kötése esetén a Hitelezőt a kölcsön folyósításával megvásárolt árucikkre vételi jog illeti meg jelen szerződés megkötésétől számított 5 évig. A Hitelező a vételi jogát egy éven belül az árucikk 40 %-ának, egy éven túl a vásárláskori vételár 20 %-ának megfelelő vételáron jogosult gyakorolni A vételi jog gyakorlása esetén megfizetendő vételár az árucikknek a Hitelező általi birtokbavételét követő 8 banki munkanapon belül esedékes. A megfizetendő vételárba a Hitelező az Adós(ok) kölcsönszerződés szerinti tartozásait beszámítja A Felek megállapodnak, hogy a Hitelező vételi joga gyakorlására egyoldalú nyilatkozatával akkor válik jogosulttá, amennyiben az Adós(ok) kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségét/kötelezettségüket, írásbeli felszólítás ellenére nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti(k) vagy a kölcsönszerződés bármely oknál fogva azonnali hatállyal megszüntetésre kerül vagy amennyiben a vételi joggal terhelt vagyontárgy értéke, értékesíthetősége bármely ok miatt oly mértékben csökken, hogy az veszélyezteti a Hitelező követelései kielégítését és az Adós(ok) a Hitelező felhívására további megfelelő biztosítékot nem nyújt(anak). Az Adós(ok) vállalja/vállalják, hogy a vételi jog gyakorlását követően az árucikket haladéktalanul a Hitelező, illetve annak megbízottja birtokába adja/adják, melynek elmulasztása a kölcsöntartozás fedezetének elvonására irányuló magatartásnak minősül A vételi jog a kikötött érvényességi idő lejáratát megelőzően megszűnik, amennyiben az Adós(ok)kölcsönszerződés szerinti tartozása maradéktalanul kiegyenlítésre kerül vagy a Hitelező ezen jogosultságáról lemond. Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy az árucikket csak a Hitelező előzetes írásbeli hozzájárulásával idegeníthetik el (adásvétel, csere, ajándékozás). 9. Egyéb rendelkezések: 9.1. Az Adós/Adóstársak tudomásul veszik, hogy a Társasággal kötött minden olyan megállapodás, amely jelen kölcsönszerződés összegét, kamatát, lejáratát, illetve egyéb feltételeit érinti csak a jelen szerződés, illetve a jelen szerződést biztosító biztosítéki szerződés írásban történő módosításával válik érvényessé, és hatályossá Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló, valamint az egyéb pénzügyi tárgyú jogszabályok az irányadóak A szerződő felek egymás közötti viszonyukban abban állapodnak meg, hogy a szerződéskötés költségei az Adóst terhelik A Társaság felügyeleti szerve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, (Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.) 9.5. A Szerződő Felek a szerződésből származó jogviták peren kívüli rendezésére nem vetették alá magukat semmilyen eljárásnak. 10. Adatvédelem és adatkezelés A Szerződő Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen jogügylettel összefüggésben a tudomásukra jutott Üzleti titkot, valamint a másik Fél tevékenységére vonatkozó információkat megőrzik. A Szerződő Felek kötelezettséget vállnak arra, hogy ezen túlmenően is bizalmasan kezelnek minden olyan adatot, amely a jelen Szerződéssel összefüggésben jutott a tudomásukra, és amelynek illetékteleneknek való közlése a másik Félre vagy egyéb harmadik személyre hátrányos következményekkel járna. A Szerződő Felek kölcsönösen felelősséget vállalnak arra, hogy a Társaság, valamint az Adós/Adóstárs megőrzik a jelen jogügylettel összefüggésben, valamint az esetlegesen azt követően tudomásukra jutott Üzleti titkot, illetve a másik Félre vagy annak tevékenységére vonatkozó információkat. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen pontban vállalt kötelezettség megszegésével a másik Félnek okozott kárt kötelesek megtéríteni Adós/Adóstársak kijelentik, hogy a Társaság adatkezelésre és a pénzmosás megelőzésére vonatkozó előírásait megismerte Adós/Adóstársak jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz, hogy a Társaság az Adós/Adóstársak jelen szerződésben meghatározott adatait kezelje Az Adós/Adóstársak tudomásul veszik, hogy a Társaság a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett minden dokumentumot a keletkezésüktől számított tíz (10) évig, de legalább december 31-ig megőriz, továbbá az adózás rendjéről szóló évi XCII. számú törvényben, a számvitelről szóló évi C. számú törvényben, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. számú törvényben meghatározott iratmegőrzési kötelezettségeket betartva jár el A Hitelező a jelen Szerződéssel kapcsolatos adatvédelme és az adatkezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései, továbbá az Üzletszabályzatban meghatározott rendelkezések szerint jár el Az Adós kijelenti, hogy lejárt és meg nem fizetett köztartozása nincs Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Társaság Fedezetlen hitelre vonatkozó Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltétele és a Kondíciós Lista (Hirdetmény). Adós kijelenti, hogy a Társaság Üzletszabályzatát és Általános Szerződési Feltételeit, valamint Kondíciós Listáját átolvasta, annak rendelkezéseiről teljes körű tájékoztatást kapott. Alulírott Adós nyilatkozom, hogy az alábbi mellékleteket kézhez vettem: Adatkezelési nyilatkozat; Tájékoztató a KHR rendszerbe történő adatszolgáltatásról; MNB mintatájékoztatója magánszemély részére a KHR-ről; Általános tájékoztató a hitelszerződést megelőzően; Azonosító adatlap /szolgáltató tölti ki --- ügyfél is aláírja/; Tényleges tulajdonosi nyilatkozat / ügyfél tölti ki, de ügyintéző is aláírja/; A hiteligénylést jóváhagyom, a szerződéskötésre irányuló ajánlatot elfogadom. Kelt: Budapest, ARGENTUM HOLDING Zrt. Alulírott Adós nyilatkozom, hogy az alábbi dokumentumokról szerződéskötés előtt teljes körű tájékoztatást kaptam: MNB mintatájékoztatója magánszemélyek részére a KHR rendszerről Fogyasztói fedezetlen hitel és pénzkölcsönnyújtási üzletági ÜSZ és ÁSZF; 1. HIRDETMÉNY Argentum áruhitel termékek feltételei, hiteldíj, díj és költség tételeiről; 2. Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól; Tudomásul veszem, hogy a fenti dokumentumok a Társaság székhelyén és fióktelepein, hitelközvetítőknél, és az argentum-holding.hu weboldalon megtalálhatóak. Kelt:..,..év..hó nap Előtte mint tanú előtt: Név: Lakcím: Aláírás: Előtte mint tanú előtt: Név: Adós aláírása Lakcím: Aláírás: 5

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

III. számú melléklet:

III. számú melléklet: Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

7.sz.melléklet..sz. kölcsönszerződés 1.sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( szabad felhasználásra nyújtott annuitásos kölcsönhöz, jelzálogfedezet mellett) Jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról, szerződő ügyfelenként 1 1 adatlapot kell kitölteni) Adatlap

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. február 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011. június 17 től I. Bevezető rendelkezések... 2 II. A személyi kölcsön igénylésére vonatkozó részletes rendelkezések...

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. február 21. naptól Üzletszabályzat 1/34 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. 1. BEVEZETŐ

Részletesebben

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés (továbbiakban: Átruházási Keretszerződés)

Részletesebben