Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről"

Átírás

1 Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló többször módosított évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított évi LXXVIII. tv (3) bekezdés e) pontjában foglalt rendelkezésre, a következő rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja: I. fejezet A rendelet célja 1. A rendelet célja Kazincbarcika város népességmegtartó erejének fokozása, a lakónépesség számának növelése, a városban született, itt élők, vagy letelepedni szándékozó személyek és családok kazincbarcikai lakáshoz és lakóhelyhez jutásának elősegítése az önkormányzat támogatásával. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan nagykorú magyar és külföldi állampolgárra, a) aki Kazincbarcika város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, vagy b) akinek lakóhelye nem Kazincbarcika város közigazgatási területén van, de Kazincbarcikán kíván letelepedni és lakóhelyet létesíteni. (2) A támogatásban részesíthetők köre: a) házasok, b) élettársi kapcsolatban együtt élők, c) gyermekét egyedül nevelők, d) egyedülállók. Az a), b) és c) pontokban megnevezett pályázók csak együtt költözés esetén részesülhetnek támogatásban.

2 2 A támogatás forrása, formája, jogcíme és mértéke 3. (1) A támogatás forrása a város éves költségvetésében e célra elkülönített összeg. Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséből származó bevételeknek (1993. évi LXXVIII. törvény 62.. (3) bekezdés e) pontja) az éves költségvetésben meghatározott összege. A tárgyévet megelőző években támogatásban részesülők által visszafizetett törlesztő részletek, és a tárgyévet megelőző évben odaítélt, de igénybe nem vett támogatások összege, amely csak további támogatásokra használható fel. (2) A támogatás formája: a) egyszeri visszatérítendő kamatmentes kölcsön, b) vissza nem térítendő támogatás, (továbbiakban együttesen: támogatás). A támogatás, támogatási formánként egy alkalommal vehető igénybe, a két támogatási forma együttesen is megállapítható. (3) Pénzbeli támogatás vehető igénybe Kazincbarcika város közigazgatási területén a) új vagy használt lakás, illetőleg ház vásárlására, b) új lakóház építésére, c) önálló lakás létrejöttét eredményező tetőtér beépítésre, emeletráépítésre, bővítésre. (4) 1 (5) Az a pályázó, akinek lakása vétel jogcímén történő megszerzéséhez Kazincbarcika Város Önkormányzata már nyújtott pénzügyi támogatást, de a pályázó lakás építésével újabb a tulajdonába kerülő lakóházat kíván építeni, a részére korábban megállapított támogatás és legfeljebb a (4) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott támogatás felső határa szerinti összegek közötti különbözet erejéig részesülhet támogatásban. (6) A támogatás összege lakásvásárlás esetén nem lehet több a vételár 60%-ánál. Támogatás kizárólag per-, igény- és tehermentes lakás vásárlásához adható. 1 A 3 (4) bekezdését a 7/2014. (II.14.) Ör hatályon kívül helyezte

3 3 II. fejezet A támogatás feltételei (1) A lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának jövedelmi feltételeit és a támogatás mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza, azzal, hogy a kérelmezők egy főre jutó havi nettó jövedelmének - az együttköltöző családtagok jövedelmét is figyelembe véve - el kell érnie az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét. (2) a) Az a pályázó, aki önkormányzati tulajdonú lakásra határozatlan időre szóló bérleti joggal rendelkezik, akkor jogosult támogatásra, ha a bérleti szerződése úgy szűnik meg, hogy a jog megszűnésért pénzbeli térítést nem kér. b) Az a pályázó, aki önkormányzati tulajdonú lakásra határozott időre szóló lakásbérleti szerződéssel rendelkezik, csak akkor jogosult támogatásra, ha a támogatás megállapítása esetén a lakás megállapítása esetén a lakás bérleti jogát megszünteti. Nem adható támogatás azon pályázónak 5. 3 a) akinek és a vele együttköltöző családtagjai bármelyikének Kazincbarcika város közigazgatási területén egy adott lakóingatlan összesen 50%-ot meghaladó arányban van a tulajdonában a kérelem benyújtásának időpontjában, b) aki résztulajdon megvásárlásához kéri a támogatást, c) aki önkormányzati tulajdonú bérlakásra fennálló bérleti szerződését a támogatás igénylését megelőző egy éven belül úgy szüntette meg, hogy a jog megszűnése ellenében pénzbeli térítést kapott, d) aki az építési hatóság szakvéleménye alapján műszakilag nem megfelelő vagy lakhatatlan lakást vásárol, e) aki önkormányzati tulajdonú lakás bérlője, bérlőtársa, vagy a bérlő hozzájárulásával egyébként vásárlásra jogosult és ezen lakás megvásárlásához kéri a támogatást, f) aki a támogatásra irányuló kérelemben olyan valótlan tényt, körülményt, adatot közöl, amely számára jogosulatlan előnyt jelentene, valamint lényeges tény, adat vonatkozásában az önkormányzatot megtévesztette, 1 A 4 -t módosította a 7/2014. (II.14.) Ör 2 A 4 (1) bekezdését módosította 22/2014. (IV.25.) Ör 3 Az 5 a) pontját a 24/2010.(IX.10.) sz. Ör. módosította

4 4 g) aki a Polgári Törvénykönyv 685. b./ pontjában meghatározott közeli hozzátartozójától, továbbá az élettársától vagy élettársa közeli hozzátartozójától vásárolja a lakást. 1 h) aki vagy a vele együttköltöző családtagjainak bármelyike - Kazincbarcika Város Önkormányzatától lakóingatlan vásárlásához, vagy lakóház építéséhez bármilyen összegű pénzügyi támogatásban már részesült, kivéve a 3. (5) bekezdése szerinti pályázó. (1) Az eljárás megindítása, a pályázati kérelmek elbírálásának rendje 6. 2 A támogatásra irányuló kérelmeket évente négy alkalommal - február 28-ig, - május 31-ig, - augusztus 15-ig, - november 30-ig lehet benyújtani a Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasághoz az erre a célra rendszeresített űrlapon. (2) A kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni: - a pályázó által vásárolt lakásról készített előszerződést vagy a végleges adásvételi szerződést, - az élettársi jogviszonyban együttélés tényét igazoló közokiratot, vagy az élettársi vagyonjogi szerződést, (Az élettársi kapcsolat fennállását élettársi vagyonjogi szerződéssel, közjegyző által kiállított tanúsítvánnyal, vagy a Polgármesteri Hivatal által kiadott hatósági bizonyítvánnyal lehet igazolni.) - A nem magyar nyelvű okiratok hiteles magyar fordítását (a hitelesítés költségeiről a pályázónak kell gondoskodnia) - építés esetén jogerős építési engedélyt, vagy annak hitelesített másolatát, - jövedelemről szóló igazolásokat, (3) A támogatásra irányuló kérelem benyújtásával egyidőben be kell mutatni: - Az igénylő(k) személyi vagy személyazonosító igazolványát, - lakcímigazolványát, - házassági anyakönyvi kivonatát, - a gyermekek születési anyakönyvi kivonatát, 1 Az 5 -t h) ponttal kiegészítette a 24/2010. (IX.10) sz. Ör. 2 A 6 (1) bekezdését a 7/2014. (II.14.) Ör módosította

5 5 - házasság felbontásáról és a vagyonközösség megszüntetéséről szóló jogerős bírósági ítéletet, - ha a pályázó bérlakással rendelkezik, a lakásbérleti szerződést, - a kazincbarcikai lakás tulajdonjogát igazoló iratot, - minden olyan egyéb okiratot, mely a jogosultság elbírálásának alapjául szolgáló adatokat tartalmazza. 1, 2, 3 (4) A Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. minden pályázó esetében az igényjogosultság feltételeit megvizsgálja, a kérelmeket nyilvántartásba veszi, valamint a szakmai álláspontjával együtt a kérelmeket az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elé terjeszti véleményezésre. 4, 5 (5) A bizottságok a rendelet 1. mellékletében meghatározott kategóriákhoz tartozó maximális támogatási összegre és formára teszik meg javaslatukat, azzal, hogy amennyiben az egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevelő kérelmező, házastársak vagy élettársak esetében a kérelmezők valamelyike a kérelem benyújtására a 6. (1) bekezdésében meghatározott határidők utolsó napjáig nem töltötte be a 35. életévét, a bizottságok mérlegelése alapján az I. kategóriába sorolhatóak. (6)A bizottságok javaslata alapján a támogatás iránti kérelmeket a Képviselő-testület a kérelem benyújtásának határidejét követő hónapban esedékes rendes ülésnapján bírálja el. 6 (7) A Képviselő-testület döntéséről a Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 15 napon belül értesíti a támogatásra jogosultakat. 7. A támogatás folyósításáról szóló megállapodásban rögzíteni kell: - Az odaítélt támogatás formáját és összegének mértékét, - a kamatmentes kölcsön visszafizetésének feltételeit, - a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a támogatást kizárólag a megjelölt célra használja fel, a támogatás más célra történő felhasználása annak visszafizetését vonja maga után, - azt, hogy a kedvezményezettek feltétlen hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a támogatással vásárolt vagy épített lakásra vagy lakóházra a vissza nem térítendő támogatás és a kamatmentes kölcsön mértékéig jelzálogjog, a jelzálogjog biztosítására a kamatmentes kölcsön visszafizetésére vállalt 1 A 6 (4) bekezdését a 22/2014. (IV.25.) Ör módosította 2 A 6 (4) bekezdését a 7/2014. (II.14.) Ör módosította 3 A 6 /4/ bekezdését a 28/2010. (XI.19.) sz. Ör. módosította 4 A 6 (5) bekezdését a 22/2014. (IV.25.) Ör módosította 5 A 6 (5) bekezdését a 7/2014. (II.14.) Ör módosította 6 A 6 (7) bekezdését a 7/2014. (II.14.) Ör módosította

6 6 futamidő lejártáig, legfeljebb azonban 10 évre elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az önkormányzat javára, - lakásépítési támogatás esetén a támogatott nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a támogatásról kötött megállapodás megkötésének keltétől számított négy éven belül a lakóházat felépíti és a felépített lakóházra a használatbavételi engedélyt szerez, - támogatott nyilatkozatát arról, hogy a támogatással vásárolt vagy épített lakásba, lakóházba - vétele esetén a lakás tulajdonjogának bejegyzését követő 30 napon belül, építkezés esetén a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül - beköltözik, abban lakóhelyet létesít és e lakóhelyét legalább a bejelentkezést követő 5 évig nem szünteti meg. 8. A megállapodás megkötéséhez a támogatásban részesülő köteles 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot, adásvételi szerződést, illetve jogerős építési engedélyt, kereseti igazolást becsatolni. A támogatásról kötött megállapodás teljesítésének személyi biztosítékaként kettő készfizető kezes szükséges, akik kezességvállaló nyilatkozatot kötelesek becsatolni. A megállapodást a támogatásban részesülők és a készfizető kezeseik is aláírják. Készfizető kezességet az a személy vállalhat, akinek a rendszeres havi nettó jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át meghaladja. A támogatás felhasználásának feltételei 9. (1) A támogatás a Képviselő-testület döntését követő három hónapon belül vehető igénybe. (2) A kamatmentes kölcsön legfeljebb 10 évre nyújtható. A kölcsön törlesztésének futamideje lakásvásárlás esetén a megállapodás megkötését követő hónap első napjával, lakásépítés esetén a megállapodás megkötésétől számított 13. hónap első napjával kezdődik. A kölcsönt havi egyenlő részletekben, minden hónap 15. napjáig kell megfizetni. (3) 1 A kamatmentes kölcsön esedékes havi törlesztő részleteinek elmaradása esetén a lejárt fizetési határidejű részletek összegének visszafizetésére részletfizetés adható. A részletfizetést a Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. engedélyezi, melynek időtartama legfeljebb egy év. Az engedélyezett részletfizetés mellett a támogatott köteles a támogatásról kötött megállapodás alapján esedékes havi törlesztő részleteket az eredeti esedékesség időpontjában teljesíteni. Hat havi 1 A 9 (3) bekezdését a 7/2014. (II.14.) Ör módosította

7 7 részlet elmaradása esetén a teljes tartozás egy összegben való megfizetése esedékessé válik. (4) Ha a támogatással épült vagy vásárolt lakást, lakóházat a megállapodás megkötésétől számított tíz éven belül, vagy a kölcsön futamidején belül, a tulajdonos elidegeníti kivéve az (5) bekezdésben foglalt elidegenítést vagy a beépítési kötelezettségének az előírt négy éven belül nem tesz eleget, a vissza nem térítendő támogatást, illetve a visszatérítendő kamatmentes kölcsön még ki nem egyenlített összegét a mindenkori Ptk. szerinti kamattal növelten az elidegenítés időpontjáig egyösszegben vissza kell fizetni. (5) Abban az esetben, ha a támogatásban részesült az ingatlant azért idegenítette el, hogy Kazincbarcika város közigazgatási területén építéssel, illetve adásvétellel vagy cserével újabb, a tulajdonába kerülő lakást, lakóházat szerezzen és az újonnan szerzett lakás, lakóház a támogatással érintett lakás, lakóház elidegenítéskori értékével azonos vagy annál nagyobb értékű, a kölcsöntartozást biztosító jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom az újonnan megszerzett ingatlanra átjegyezhető. (6) Ha a támogatásban részesült az ingatlant azért idegenítette el, hogy Kazincbarcika város közigazgatási területén kívül máshol adásvétellel, cserével vagy építéssel újabb a tulajdonába kerülő lakást, lakóházat szerezzen, a vissza nem térítendő támogatást, illetve a visszatérítendő kamatmentes kölcsön még ki nem egyenlített összegét a mindenkori Ptk. szerinti kamattal növelten az elidegenítés időpontjáig egyösszegben vissza kell fizetni. (7) Ha az önkormányzati támogatással vásárolt, vagy épített lakásba, lakóházba a támogatott vétel esetén a lakás tulajdonjogának bejegyzését követő 30 napon belül, építkezés esetén a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül nem létesít lakóhelyet, nem költözik be, vagy e lakóhelyét a bejelentkezést követő 5 éven belül megszünteti, a vissza nem térítendő támogatást, illetve a visszatérítendő kamatmentes kölcsön még ki nem egyenlített összegét a mindenkori Ptk. szerinti kamattal növelten 30 napon belül egyösszegben vissza kell fizetni. (8) Amennyiben a megállapodás megkötésétől számított 10 éven belül az Önkormányzat tudomására jut, hogy a kedvezményezett az önkormányzat félrevezetésével kapott támogatást, azt egyösszegben a kölcsön és a vissza nem térítendő támogatás igénybevételétől számítva a mindenkori Ptk. szerinti kamattal növelten kell visszafizetni az Önkormányzat felhívásától számított 30 napon belül. (9) Külföldi magánszemély csak a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett és engedélyezési eljárást követően szerezheti meg a lakóingatlan tulajdonjogát.

8 8 Értelmező rendelkezések 10. E rendelet alkalmazásában: a) Jövedelem: A személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről, vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel). b) Nettó jövedelem: a költségek, az adók és járulékok levonása után maradó jövedelem (pénzösszeg), amit az egyén kézhez kap. Havi nettó jövedelem: a kérelem benyújtását megelőző hat hónap nettó összjövedelmének egyhatod része c) Nem minősül jövedelemnek: az a bevétel, amely a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú melléklete vagy más törvény alapján adómentes, így különösen a szociális segély, temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a GYES, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a munkanélküli segély, valamint - a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével - a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a rokkantsági járadék, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás és a tanulmányi ösztöndíj. d) Készfizető kezes: A Polgári Törvénykönyv szerint a szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettség, személyi biztosíték. A kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette teljesíteni. Készfizető kezesség esetén a kezes nem követelheti, hogy a jogosult a követelést először a kötelezettől hajtsa be. e) Épületbővítés: Meglévő épület építményszintjének, vagy beépített térfogatának vízszintes, illetve függőleges irányú növelése érdekében végzett építési tevékenység. Az épület bővítés különböző megoldásainak (emeletráépítés, tetőtér-beépítés, toldaléképítés) eredményeként új lakás keletkezik. f) Emeletráépítés: A meglévő építmény építménymagasítással járó függőleges irányú bővítése, egy vagy több új emeleti építményszint létesítése érdekében. g) Tetőtér-beépítés: Az épület legfelső építményszintje feletti födém padlófelülete és a tető közötti minden irányból épületszerkezettel körülzárt önálló rendeltetési egység építésével új építményszint létrehozása.

9 9 1 h) együttköltöző családtag: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 685. b.) pontja szerint közeli hozzátartozó és a hozzátartozó. Záró rendelkezések 11. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. (2) A korábbi évek helyi támogatására vonatkozó szabályzatai és rendeletei alapján odaítélt támogatással kapcsolatos ügyekben a megállapodás megkötésekor érvényben lévő szabályok az irányadók. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kazincbarcika Város Önkormányzatának az első lakáshoz jutók helyi támogatásának rendjéről szóló 23/1996. (VII. 08.) számú önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 33/1997. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet 29/1999. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet 43/2000. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet 40/2003. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet 14/2005. (III. 11.) számú önkormányzati rendelet 23/2006. (V. 26.) számú önkormányzati rendelet 43/2006. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet 20/2008. (IV. 18.) számú önkormányzati rendelet Kazincbarcika, április 16. Dr. Illés Pál jegyző Szitka Péter polgármester A kihirdetés napja: április 16. Dr. Illés Pál jegyző 1 Az 10 -t h) ponttal kiegészítette a 24/2010. (IX.10.) sz. Ör.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a helyi

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 22., szerda Tartalomjegyzék 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról 1 A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, a 19. tekintetében

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. május 3-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

Szocpol, a legnépszerűbb állami támogatás

Szocpol, a legnépszerűbb állami támogatás Szocpol, a legnépszerűbb állami támogatás A szocpol egy vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege több millió forint is lehet. Az alap-szocpolt új lakás vásárlására vagy építésére lehet fordítani.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK)

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Érvényes: 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS UTÓLAGOS LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS 256/2011. KORM. RENDELET SZERINT 1. A támogatás célja Új lakás építése, vagy új lakás

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról 1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról hatályos: 2014.09.04-2014.09.04 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben