Beszámoló Kölkedért Közalapítvány évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló Kölkedért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről"

Átírás

1 Beszámoló Kölkedért Közalapítvány évi tevékenységéről Kölkedért Közalapítvány Kuratóriuma az Alapszabálynak megfelelően a következő alkalmakkor ülésezett és a jegyzőkönyvekben követhetően fejtette ki tevékenységét. Pataki Ferencné kuratóriumi elnök június 23-i képviselő-testületi ülésen számolt be az Alapítvány évi tevékenységéről. A beszámolót a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. A Testület köszönetét, a végzett munkáért a kuratórium elnöke az első kuratóriumi ülésen tolmácsolta az alapítvány kuratóriumának, valamint a Felügyelő Bizottságnak. Első kuratóriumi ülésünket án tartottuk. A rendkívüli ülésen a község Falunapi rendezvényéhez való felajánlásról döntöttünk. 1/07.03./ sz.k határozat értelmében egy mohácsi fazekas népművészeti alkotását biztosítjuk a halászléfő verseny helyezettjének. /Egy tálaló tálat vásároltunk a Falunapi eseményre./ án tartottuk első rendes ülésünket. 1. napirend: MÜISZ-pályázat meghirdetése 1/11.03./ sz.k határozatával a mellékelt tartalommal hirdette meg pályázatát. Egyben utasítja az elnököt és titkárt a lebonyolításra. 2. Egyebek napirendi pontban elnök tolmácsolta a Képviselő-testület köszönetét a végzett munkáért i Kuratóriumi ülés 1. Napirend: évi beszámoló elfogadása A kuratórium /11.28./ sz.k határozatával egyhangúlag elfogadta a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott évi Beszámolót és Közhasznúsági jelentést. 2. Napirend: évi SZJA 1%-ának felhasználása /11.28./ sz.k határozat értelmében - a helyi Nyugdíjas Klubnak Ft-ot juttat 1 digitális fényképezőgépre. - Református és Katolikus temetők ravatalozójában a drapériák felújítását Fttal támogatja. 3. Napirend: MÜISZ pályázatok elbírálása során /11.28./ sz.k határozat értelmében a helyi ált. iskoláskorú tanulók oktatását nevelését a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a Kuratórium Ft-tal támogatja /11.28./ sz.k határozattal az Óvodának a pályázatban megfogalmazottaknak megfelelően Ft-ot biztosít a Kuratórium a célok megvalósítására. 4. Napirend: Egyebek keretén belül Polgármester úr köszöni az 1%-ból tervezett sportszervezeti támogatást, de az idén javasolja inkább más szervezetnek támogatására odaítélni. Hozzászólásában jelzi a Hősök emlékművének tervezett felújítását, valamint kéri a közös együttműködést a pályázati lehetőségek terén. A Kuratórium vagyongyarapodása évben Államháztartásból SZJA 1% Támogatásból MÜISZ Összes gyarapodás: Vagyonfelhasználás Pályázatok eredményeként Anyagi jellegű ráfordítások Összesen:

2 Tájékoztatom a Tisztelt Testületet, hogy az alapítvány készpénze én Ft volt. A Csele Bt általi könyvelési díj Ft volt, Buturácz Antal könyvszakértői díjat ismételten nem kért, azt az Alapítványnak ajánlotta fel a évre. A Mohácsi Takarékbank Kölkedi fiókjánál vezetett számlavezetési költségeken kívül más kiadásunk nem volt. Készpénzünk a i, az éves beszámoló főkönyvi kivonata szerint Ft. Kérem a beszámoló elfogadását. Kölked, Tisztelettel Pataki Ferencné Kölkedért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L K ö l k e d, I I. L a j o s u T e l. : 6 9 / Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére június 22-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról jelentésem az alábbiak szerint teszem meg megjegyzem, ezek a határidők döntően még nem jártak le: 86/2015. (V. 05.) számú határozat Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak ítéli, hogy a gyermekszegénység elleni program keretében a rászoruló gyermekek részére a nyári szünetben is biztosított legyen az egyszeri meleg étkezés. Ennek érdekében támogatja a évi nyári gyermekétkeztetés biztosításához szükséges pályázat benyújtását. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok aláírására. Kölked Község Önkormányzata Képviselőtestületének, mivel Kölked halmozottan hátrányos helyzetű település, az étkeztetés megszervezéséhez nem kell saját erőt biztosítania. A pályázat határidőben benyújtásra került, a teljes, 79 főre és 43 étkezési napra pályázott összeget megkaptuk, összesen: ,- Ft-ot. 86/2015. (V. 18.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 1. napjával átveszi a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által működtetett kölkedi óvodát, mivel az egyház az intézményt nem kívánja tovább működtetni. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az intézmény átvételével kapcsolatos intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg, készítse elő az új intézmény alapító okiratát. 87/2015. (V. 18.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kölkedi Baptista Óvoda átadásátvételéről szóló megállapodást az előterjesztés szerint a javasolt kiegészítésekkel elfogadja. Megbízza a jegyzőt, hogy a megállapodást a Baptista Szeretetszolgálat részére küldje meg egyeztetés és aláírás céljából. Az óvoda átadás-átvétele a Baptista Szeretetszolgálattal aláírásra került. 88/2015. (V. 18.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki óvodavezetői munkakörre, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyra, a vezetői megbízás 5 év határozott időre szól. A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a pályázati felhívás közzétételével. A pályázat a Közigállás portálon, valamint a honlapunkon is megjelenésre került.

13 89/2015. (V. 18.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti eseményekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerint a kiegészítésekkel elfogadja. 90/2015. (V. 18.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falunap időpontját minden év július harmadik szombatjában határozza meg, mely idén július 18-ára esik. 91/2015. (V. 18.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyzetének évi átfogó értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. A beszámolót megküldtük a Baranya Megyei Kormányhivatalnak. 92/2015. (V. 18.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint azok be nem tartásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (III. 1.) sz. önkormányzati rendeletét az előterjesztésben szereplőkön túl az alábbiak szerint módosítja: 16.. A 4/2013. (III.1.) sz. önkormányzati rendelet szerinti eredeti tartalomra való visszaállításával 17. Aki a tulajdonában, használatában lévő belterületi ingatlanon, Erdőfűn és a külterületi tanyákon, ahol a szomszédos lakóingatlanokban életvitelszerűen élnek a) hétköznap 8:00 20:00 óra közötti időtartamon túl, b) szombaton 10:00 18:00 óra és munkaszüneti- és ünnepnapon 10:00 12:00 óra közötti időtartamon túl kerti munkával és zöldterület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet folytat így különösen motoros kerti gépet használ vagy motoros favágást a rendkívüli kár- és balesetveszély elhárítását kivéve végez, a helyi közösségi együttélés alapvető szabályait szegi meg. Ezeket a változásokat átvezettük a rendeletünkön is, mely módosított formában is kihirdetésre került. 93/2015. (V. 18.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mohácsi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által a hátrányos helyzetű gyermekek részére szervezett nyári táboroztatását Ft-tal támogatja. Megbízza a polgármestert az összeg átutalásával. A megállapított támogatás átutalásra került. 94/2015. (V. 18.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem a házi segítségnyújtást szüntette meg, hanem az önrész finanszírozását nem vállalta. Az önkormányzat a Ft/óra gondozási díjból 85.- Ft-ot átvállal. Megkeresik a gondozottakat, hogy nyilatkozzanak írásban arról, hogy ilyen feltételekkel kérik-e továbbra is az ellátást. Minden ellátott írásban nyilatkozott, senki nem vállalta a gondozási díj fizetését án MTKT ülés lesz, tisztázni kell majd, hogy mi lesz a dolgozóval, aki jelenleg is állományban van. 95/2015. (V.18.) számú határozat Kölked Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Belügyminisztériumtól kapott ,- forint vissza nem térítendő támogatást, amelyet az Önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében kapott, annak felhasználásáig, egy-két hónapos rövid időtartamra, ismétlődően lekösse. A pénzeszköz 2 hónapra lekötésre került.

14 96/2015. (V. 18.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy dr. Juhász Gábor ügyvéd közreműködésével készítse elő a évi belterületi utak felújításával kapcsolatos, hiányosságokkal összefüggő anyagot és tegye meg feljelentését. Dr. Juhász Gábor ügyvéddel még nem sikerült érdemben egyeztetni többszöri megkeresésem ellenére sem. 97/2015. (V. 18.) számú határozat Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2007. (I. 29.) sz. rendeletét egy új, 2. sz. függelékkel egészíti ki, amely az önkormányzat hatályos kormányzati funkcióit tartalmazza. 98/2015. (V. 18.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjék a pályázat előkészítéséről és benyújtásáról a Kölked, II. Lajos u. 7/A. szám alatti ingatlanon orvosi és védőnői rendelő kialakítása célra. A beruházáshoz szükséges önrészt, legfeljebb 7,5 millió forintot az önkormányzat a évi költségvetésének beruházásokról szóló fejezetéből biztosítja. A megvalósulás helyszíne módosult, a 108/2015. (VI.2.) számú határozatban szereplő pályázatot nyújtottuk be. 99/2015. (V. 18.) számú határozat: Kölked Község Képviselő-testülete egy kölkedi lakos kérelmét jóváhagyja és részére, víz és áramdíj támogatásra a szolgáltatóhoz történő utalással, 6 hónap időtartamra havi Ft lakhatási támogatást állapít meg. Az alakszerű határozatot meghoztuk, valamint kézbesítettük. 100/2015. (V. 18.) számú határozat: Kölked Község Képviselő-testülete egy kölkedi lakos kérelmét jóváhagyja és részére villanyáramdíj támogatásra a szolgáltatóhoz történő utalással, 6 hónap időtartamra havi Ft összegű lakhatási támogatást állapít meg. Az alakszerű határozatot meghoztuk, valamint kézbesítettük. 101/2015. (V. 18.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint jogosult, hozzájárul egy kölkedi lakos Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél vezetett megtakarítási számlájának feloldásához. Érintettet a döntésről tájékoztattuk. 102/2015. (V. 18.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint jogosult, hozzájárul egy kölkedi lakos Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél vezetett megtakarítási számlájának feloldásához. Érintettet a döntésről tájékoztattuk. 103/2015. (V. 18.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, megkért, egy kölkedi lakost, hogy nyújtsa be néhai édesapja hagyatéka ügyében keletkezett jogerős hagyatékátadó végzést a Fundamenta Lakáskassza Zrt-nél vezetett megtakarítási számlájával kapcsolatos kérelméhez. A testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt írásban értesítse. Érintettet a döntésről tájékoztattuk. 104/2015. (V. 18.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint jogosult, hozzájárul egy kölkedi lakos Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél vezetett megtakarítási számlájának feloldásához. Érintettet a döntésről tájékoztattuk.

15 105/2015. (V. 18.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kölked, II. Lajos u. 7/A. szám alatti volt orvosi rendelő és szolgálati lakás ingatlanát nem kívánja bérbe adni, mivel az önkormányzatnak az ingatlannal más tervei vannak. A testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt írásban értesítse. Érintettet a döntésről tájékoztattuk. 106/2015. (V. 18.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanyagondnoki állásra kiírt pályázatot érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánítja. A testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázókat a döntésről írásban értesítse a pályázati anyaguk egyidejű visszaküldésével. A képviselő-testület az állásra ismét pályázatot ír ki a korábbi feltételekkel megegyezően, nagyobb hangsúlyt fektetve az elbírálás előnyeiben szereplő kitételekre. A pályázat a Közigállás portálon, valamint a honlapunkon is megjelenésre került. 107/2015. (VI. 2.) számú határozat Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölkedi Szolgáltató Nonprofit Kft évi közhasznúsági jelentését az előterjesztés szerint elfogadja. 108//2015. (VI. 2.) számú határozat Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Helyi Önkormányzatokért Felelős Miniszter és az Államháztartásért Felelős Miniszter által közösen, az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatra. A pályázati alcélok ac) fejezete körében, az Egészségügyi alapellátást szolgáló épületrész fejlesztésére, felújítására, az alcélon belül a Védőnői alapellátást nyújtó épületrész fejlesztésére, elsődlegesen energia hatékonysági felújításra, másodlagosan akadálymentesítésre a Kölked, Rákóczi u. 30., hrsz számú ingatlanán. A beruházás bruttó összköltsége: Ft. Saját erő: Ft. A beruházáshoz szükséges saját erőt az önkormányzat költségvetési tartaléka terhére biztosítja a évi költségvetésében. A polgármester egyúttal nyilatkozik, hogy a pályázathoz szükséges saját forrás rendelkezésre áll, melyet a számlavezető bank igazolásával alátámaszt. A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentációt állítsa össze és határidőre nyújtsa be. A pályázat határidőben benyújtásra került, hiánypótlás érkezett, melyet már teljesítettünk. Kölked, június 15. Csomor Tibor polgármester Határozati javaslat: Kölked Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót jóváhagyja.

16 N A G Y N Y Á R Á D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L K Ö L K E D I K I R E N D E L T S É G E K ö l k e d, I I. L a j o s u T e l. : 6 9 / Előterjesztés Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére iskolakezdési támogatás megállapítása napirendhez Tisztelt Képviselő-testület! Sok éves gyakorlatunk, hogy az állam által a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó, évente kétszer, Erzsébet utalvány formájában biztosított természetbeni támogatáson túl iskolakezdési támogatást biztosítunk a gyermekes családoknak évtől az általános iskolások Ft/fő összeget, a középiskolások és szakmunkás tanulók Ft/fő összeget kaptak. (Az egyetemen, főiskolán tanulók Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjban részesülnek.) A tavalyi támogatáshoz kapcsolódó kifizetések a következőképpen alakultak: év általános iskolás középiskolás fő Ft/fő fő Ft/fő Összesen: Összesen: Összesen: A Kölkedi Hírmondóban, valamint a honlapunkon meghirdetnénk, és legkésőbb szeptember 15-ig fizetnénk ki a támogatást. Kérés volt a Testület részéről, hogy felelőst határozzunk meg ehhez a feladathoz, Schauer Antal gazdálkodási főmunkatársat javasolnám, aki az iskolakezdési támogatásban részesülők listájának vezetné, valamint a támogatás folyósítását végezné. Kölked, június 12. Varga Veronika kirendeltség-vezető Határozati javaslat Kölked Község Képviselő-testületet a 2015/2016. tanév kezdésekor általános iskolásoknak Ft, közép- és szakiskolásoknak Ft iskolakezdési támogatást biztosít. Határidő: szeptember 15., a kifizetésre Felelős: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző

17

18

19

20

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről. 3/2014 (III.26.) sz. rendelet Rendelet alkotása

Részletesebben

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. alapján az önkormányzat saját

Részletesebben

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat rendkívüli zárt ülésének könyvéből: 222/2015. (V. 14.)Kt. határozat A Viessmann Technika Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról és a 2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi értékesítéséről Dombóvár

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben