Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye."

Átírás

1 Szám: 02/20-18/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-ei ülésére Tárgy: 1. Tájékoztató a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott szakmai véleményről 2. A megyei közgyűlés elnökének foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos jogszabályi változás Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos Majerikné Bánó Katalin, humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár Az előterjesztést megtárgyalta: Ügyrendi Bizottság

2 2 Tisztelt Közgyűlés! 1. Tájékoztatató a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott szakmai véleményről A október 31. napján megtartott közgyűlésünkön tájékoztattam Önöket arról, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium felé állásfoglalás céljából kérdést intéztünk, figyelemmel arra, hogy az akkor hatályban lévő jogi szabályok a közgyűlés elnöke költségtérítése, a társadalmi megbízatású alelnöke díjazása, és egyéb juttatása tekintetében, továbbá a képviselők tiszteletdíjának illetve költségtérítésének finanszírozására vonatkozóan nem adtak egyértelmű meghatározást. Kérdéseinkre a Nemzetgazdasági Minisztérium Kincstárért Felelős Helyettes Államtitkárától Dr. Berczik Ábeltől érkezett válasz, melyről jelen előterjesztésben tájékoztatom Önöket: I. Kérdés: a megyei önkormányzatok esetén a képviselők tiszteletdíjának, juttatásának, költségtérítésének finanszírozása megvalósítható-e a költségvetési törvény melléklete szerint meghatározott, a megyei önkormányzatok működésének támogatására szolgáló előirányzat terhére abban az esetben, ha a feladattal kapcsolatban felmerült költségek nem veszélyeztetik az önkormányzat kötelező feladatellátását, figyelemmel arra, hogy a megyék sajátos helyzetükből adódóan, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerinti saját bevételi lehetőséggel nem rendelkeznek. Válasz: A költségvetési törvény 2. melléklet I. 3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása jogcím előirányzata a kötelező feladatok ellátást szolgálja, ehhez kapcsolódóan a képviselők tiszteletdíjának, költségtérítésének finanszírozása is történhet e forrás terhére. Ugyanakkor, ezen juttatások megállapításánál figyelembe kell venni Mötv. 35. (2) bekezdésének azon rendelkezéseit is, amely szerint..az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátást. II. Kérdés: A megyei önkormányzat kapcsolatrendszeréből adódóan, kötelező feladatai ellátása során a megyei lakosokkal, települési önkormányzatokkal, intézményekkel, vállalkozásokkal történő kapcsolattartás nem szűkíthető le kizárólag a jogszabály szerinti kötelező feladatok ellátásának szintjére. Ennek érdekében a megyei közgyűlés továbbra is fenn kívánja tartani többek között a rendeleti szinten már megalkotott kitüntetések adományozásának lehetőségét, továbbá a hosszú évek során kialakított és eredményesen működtetett nemzetközi kapcsolatait. Saját bevételi forrás hiányában azonban az elvárt igények forrásának megteremtése nem megvalósítható. A fent vázoltak alapján kértük Miniszter Urat, hogy a Mötv. szerint megfogalmazott önként vállalt feladatok finanszírozására vonatkozó rendelkezés a megyei önkormányzatok esetében lehetőséget adjon a költségvetési törvény által előirányzott általános működési támogatás forrásának terhére a kötelező feladatellátás finanszírozásának biztosítása mellett. Válasz: A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a megyei önkormányzatoknak az általános működési feladatiak ellátásához. E feladatok kiadásai között elismerhető a kitüntetések adományozására, a nemzetközi kapcsolatok ápolására fordított kifizetés is. A költségvetési törvény 4. mellékletében a IV. 2. Megyei önkormányzati tartalék jogcímről a megyei önkormányzatok a rendkívüli működési kiadásaikhoz igényelhetnek pályázati úton támogatást. III. Kérdés: a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének tiszteletdíja és költségtérítése megállapítása kapcsán: Az Mötv. 80. (2) bekezdése a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja alapján, annak 70-90%-a

3 3 szerinti összegben határozza meg, azonban esetünkben a társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíjának megállapítására a szabályozás nem ad egyértelmű rendelkezést. A Mötv. 80. (1) bekezdése nevesíti a közgyűlés alelnökét, de nem tesz különbséget a jogviszony tekintetében. Kiindulási alapként a tiszteletdíj mértékét a megállapításra kerülő főállású közgyűlés elnöke illetményének 50%-át tekintettük a Mötv. 71. (5) bekezdés figyelembe vételével. Válasz: a megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának megállapításra vonatkozó jogértelmezés helytálló, valóban az idézett jogszabályi rendelkezések alapján, a leírtaknak megfelelően kell a tiszteletdíjat megállapítani. IV. Kérdés: Az általános választásokat követően megválasztásra került főállású közgyűlés elnöke, valamint megválasztásra kerülő társadalmi megbízatású alelnök tekintetében problémaként merült fel a költségtérítés, valamint a továbbiakban adható egyéb juttatások kérdése. A jogszabály nem rendelkezett egyértelműen arról, hogy a költségtérítés, mely költségeket foglalhatja magába, azaz csak a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti összevont adóalap megállapításához elszámolható költségek vehetők számításba, vagy a megállapításra kerülő költségtérítés mértékén túl közgyűlési döntés alapján további juttatások is, mint esetünkben szabályzat szerinti összeghatárig történő telefonhasználat, vagy személyi használatra nyújtott személygépkocsi igénybe vételének engedélyezése is lehetővé tehető, amennyiben az önkormányzat likviditási helyzete a kötelező feladatok ellátása mellett megengedi. Tudomásunkra jutott, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény módosítása ismételten az Országgyűlés elé kerül megvitatásra. A T/1767. számú törvényjavaslat az egyes jogállási törvények módosításáról azonban a fentiekben vázolt kérdésköröket nem érinti. Kérem Miniszter Úr közbenjárását, hogy a társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíjának megállapítására, valamint a költségtérítés tartalmára vonatkozó felvetéseinket a törvényjavaslat módosítása során képviselje. Válasz: A Mötv október 12-én, a évi általános önkormányzati választások napján hatályba lépett rendelkezései a polgármesterek, alpolgármesterek, megyei közgyűlési elnökök, alelnökök illetménye, tiszteletdíja és költségtérítése tekintetében új szabályokat állapítottak meg. Az új szabályozás értelmében a polgármesterek, közgyűlési elnökök, alelnökök a Mötv. 71. (1) bekezdésének, valamint 80. (3) bekezdésének megfelelően az illetményen felül, havonta az illetmény 15 százalékának megfelelő összegű költségtérítést kapnak. A törvény nem határozza meg, hogy a költségtérítés milyen költségek fedezésére szolgál, és azzal hogyan kell az érintetteknek elszámolniuk, következésképpen az új szabályozás egy általános jellegű költségtérítést, költségátalányt állapít meg. A megyei közgyűlési elnöki, alelnöki tisztségének ellátása a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 24. (1) bekezdésének e) pontja alapján nem önálló tevékenységnek minősül. Vagyis a tisztség ellátásával összefüggésben kapott összes térítés, beleértve a költségtérítést is, a törvény főszabálya szerint nem önálló tevékenységből származó bevételként az összevonandó jövedelem részét képezi. A polgármesterek, közgyűlési elnökök, alelnökök költséghányadával kapcsolatban azonban a törvény speciális rendelkezést tartalmaz (Szja tv. 3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek fejezet 25. pont), amely szerint költségként elszámolható..a polgármester költségátalánya esetén az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült a magánszemély nevére kiállított bizonylattal igazolt kiadás valamint az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében használt tárgyi eszközök átalány-értékcsökkenése. Következésképpen a költségtérítés címén kapott összeggel szemben az érintettek elszámolhatják a nevükre szóló számlával vagy más bizonylattal igazolt, a tisztség ellátásával összefüggésben felmerült kiadásaikat. Az egyes tevékenységekkel így a polgármesteri, megyei közgyűlési elnöki tisztség ellátásával összefüggő költségek tételesen nem sorolhatók fel, az egyes kiadások elszámolásának jogszerűségét mindig a konkrét helyzet függvényében kell megítélni,

4 4 és értelemszerűen az Szja tv. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. Így pl. a saját személygépkocsi hivatali célú használatánál a 3. számú melléklet IV. fejezetében foglalt szabályok szerint kell eljárni. A polgármester, közgyűlési elnök, alelnök nevére kiállított bizonylat hiányában, illetve olyan kiadások esetén, amelyek nem a tisztség ellátásával összefüggésben merültek fel, a költségtérítéssel szemben nem számolható el költség, így ennek összege a nem önálló tevékenység bevételeként adóköteles. Természetesen amennyiben az érintett a felvett költségtérítés összegénél kevesebb számlával igazolt költséget tud elszámolni, lehetősége van a különbözetet az önkormányzat számára visszafizetni. Ebben az esetben személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége nem keletkezik. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tájékoztató a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott szakmai véleményről szóló tájékoztatásom megtárgyalását és tudomásulvételét.

5 5 2. A megyei közgyűlés elnökének foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos jogszabályi változások Az egyes jogállási törvények módosításáról szóló évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) többek között a polgármesterek jogviszonyával kapcsolatosan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) nem szabályozott kérdéseket rendezte. A módosítás célja volt, hogy a jogalkalmazási gyakorlat során felmerült problémákat megszüntesse. A Mötv ának végrehajtásával a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) kiegészült egy új VII/A. fejezettel, amely a polgármester esetünkben: megyei közgyűlés elnöke-, alpolgármester esetünkben: megyei közgyűlés alelnöke- foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket, azaz a jogviszonyukkal kapcsolatos részletszabályokat tartalmazza. Ezzel összefüggésben került sor Kttv.-vel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi V. törvény módosítására is. A Kttv. 225/L. (1) bekezdése határozza meg, hogy a polgármesteri jogviszony esetén mely Kttv. rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni, mely azt jelenti, hogy a polgármesterre vonatkozó Mötv.-s és Kttv-s speciális szabályok tükrében, azokkal összhangban szükséges bizonyos a kormányzati szolgálati jogviszonyban állókra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni. A Kttv. 225/A. (1) és (2) bekezdésének a) pontja alapján a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Kttv. 225/J. (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át. A Kttv. 225/J. (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a jegyző kezeli a polgármester személyi anyagát, továbbá ellátja a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. A jogszabályi változásokra tekintettel szükséges a megyei közgyűlés elnökének választással létrejött sajátos közszolgálati jogviszonyáról szóló munkáltatói irat (Kinevezés) jogszabályoknak megfelelő kiadása. Az előterjesztés határozati javaslatának mellékleteként előkészített kinevezésben a Mötv. 71. (3) bekezdése, és a Kttv a alapján, figyelemmel a Kttv (1) bekezdésére, az elnöki illetményt is 100 forintra kerekítve kell megállapítani, mely szabály maga után vonta a havi költségtérítés összegének két forinttal történő változását is. A Kttv. rendelkezést tartalmaz az elnök szabadságának megállapítására, lehetősét nyújt számára, hogy megválasztását követően legalább egy év foglalkoztatási jogviszonyban töltött ideje után közigazgatási alapvizsgát tehet, továbbá meghatározza, hogy a foglalkoztatási jogviszonyból származó igényének érvényesítése érdekében mely bírósághoz fordulhat. A Kttv. módosításaira, valamint arra figyelemmel, hogy a közgyűlés elnökeként a megyei önkormányzatot, illetve a közgyűlést képviselve, saját jogviszonyommal kapcsolatos okiratokat nem írhatom alá, indokoltnak tartottam az SZMSZ 31. -ának módosítását, hogy a megyei jegyző kiadmányozza a közgyűlés elnöke tekintetében a közgyűlés által a munkáltatói jogok gyakorlása során meghozott döntések alapján kiadott munkáltatói intézkedések dokumentumait. Hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény pontjára, mely a személyes adat fogalmát határozza meg, valamint a Kttv. 225/K. (7) bekezdésére, mely kimondja, hogy a polgármester -megyei közgyűlés elnöke-

6 6 illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat, a határozati javaslat mellékleteként előkészített kinevezés tartalma e jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével történt, így a további személyi adatok kiegészítését a Kttv. szerint a megyei jegyző végzi el. A Kttv december 12-én hatályba lépett módosításaira figyelemmel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjen:../2015. (II. 12.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke illetményének és költségtérítésének megállapítása tárgyban meghozott 58/2014. (X.31.) MÖK határozatát a közszolgálati tisztviselőkről szóló CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) december 12-én hatályba lépett rendelkezéseire figyelemmel december 12. napjától az alábbiak szerint módosítja: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Polgárdy Imre Lajos főállású megyei közgyűlési elnök havi illetménye a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. (3) bekezdése, és a Kttv a alapján, figyelemmel a Kttv (1) bekezdésben foglaltakra: Ft. 2. A Közgyűlés megállapítja, hogy Polgárdy Imre Lajos főállású megyei közgyűlési elnök havi költségtérítése az Mötv. 71. (6) bekezdése alapján az illetményének 15 %-a azaz: Ft. 3. A Közgyűlés, mint a megyei közgyűlés főállású elnökének munkáltatója a határozat mellékletét képező Kinevezési okiratban foglaltak szerint határozza meg az elnök jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói döntéseket. 4. A Közgyűlés felkéri a Megyei Jegyzőt, hogy a Kinevezési okirat tekintetében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Imre László, megyei jegyző

7 7../2015. (II. 12.) MÖK határozat melléklete Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Iktatószám: Kormányzati funkció szerinti alaptevékenység megjelölése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége FEOR szám: 1122 KINEVEZÉS VÁLASZTÁSSAL LÉTREJÖVŐ SAJÁTOS KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONYBA A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE FŐÁLLÁSÚ ELNÖKE RÉSZÉRE Név: Polgárdy Imre Lajos Anyja neve: Születési helye, ideje: Adóazonosító: TAJ száma: Lakcíme: 8500 Pápa, Képző u. 4. Lakossági folyószámlaszáma: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 27. (2) bekezdésében foglaltak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 55/2014. (X. 22.) MÖK határozatával Polgárdy Imre Lajos pápai lakost, a megyei közgyűlés tagját október 22. napjával a közgyűlés megbízatásának időtartamára a megyei közgyűlés főállású elnökének megválasztotta. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. (1) és (2) bekezdésének a) pontja alapján a megyei közgyűlés főállású elnöke foglalkoztatási jogviszonya választással létrejövő sajátos közszolgálati jogviszony, mely jogviszony tekintetében a munkáltatói jogokat a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése gyakorolja. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2015.(II.12.) MÖK határozata alapján december 12. napjától kezdődőn került megállapításra. Kulcsszám: havi illetménye: Ft-ban havi költségtérítése: Ft-ban A Kttv. 225/C. (1)-(3) bekezdése alapján évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

8 8 A Kttv. 225/L. (3) bekezdés alapján megválasztását követően legalább egy év foglalkoztatási jogviszonyban töltött ideje után közigazgatási alapvizsgát tehet. A Kttv. 225/K. (2)-(3) bekezdése alapján a foglalkoztatási jogviszonyból szármázó igényének érvényesítése érdekében - a munkáltatói intézkedésről szóló irat kézbesítésétől számított harminc napon belül, egyéb esetekben az igény érvényesítésére vonatkozó elévülési időn belül - közvetlenül a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordulhat. Veszprém, február 12. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkáltatói jogkör gyakorlója A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján jelen kinevezési okirat kiadmányozója: Dr. Imre László megyei jegyző

9 9 A megyei közgyűlés elnöke évi szabadsága, és szabadságának ütemezése A Kttv. 225/C. -a értelmében a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. Fenti rendelkezéseknek megfelelően a megyei közgyűlés elnöke éves szabadsága 39 munkanap. A Megyei Jegyző által vezetett nyilvántartás alapján előző évben (2014) ki nem vett szabadságom 7 munkanap. A éves szabadságomat az alábbiak szerint kívánom ütemezni: Év Hónap Naptári nap megjelölése Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban január - - február - - március - - április 1,2,3,7 4 munkanap május 22,26,27,28,29 5 munkanap június 22,23,24,25,26 5 munkanap július 13,14,15,16,17,20,21,22,23 9 munkanap augusztus 3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,17,18,19,24,25,26,27,28 19 munkanap szeptember - - október - - november - - december 18,21,22,23 4 munkanap Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a évi szabadságom ütemezését fentiekre figyelemmel az alábbi határozati javaslat szerint szíveskedjen jóváhagyni:../2015. (II. 12.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés főállású elnöke a Kttv. 225/C. (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján évben 46 munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint: Alapszabadság: 25 munkanap/év nap Pótszabadság: 14 munkanap/év nap évben fel nem használt szabadság: nap

10 10 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban megállapított 46 munkanap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Év Hónap Naptári nap megjelölése Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban január - - február - - március - - április 1,2,3,7 4 munkanap május 22,26,27,28,29 5 munkanap június 22,23,24,25,26 5 munkanap július 13,14,15,16,17,20,21,22,23 9 munkanap augusztus 3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,17,18,19,24,25,26,27,28 19 munkanap szeptember - - október - - november - - december 18,21,22,23 4 munkanap 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Megyei Jegyzőt, hogy a Megyei Közgyűlés Elnöke részére jelen határozat 1. pontja szerint a évre vonatkozó Szabadság Értesítőt adja ki, és a Kttv. 225/C. (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal, illetve folyamatos 1-2 pont tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 3. pont tekintetében: Dr. Imre László, megyei jegyző Veszprém, február 3. Polgárdy Imre

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2014. december 18.

MEGHÍVÓ 2014. december 18. MEGHÍVÓ 2014. december 18. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-án (csütörtök) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

T/3019. számú törvényjavaslat. egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról

T/3019. számú törvényjavaslat. egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3019. számú törvényjavaslat egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi... törvény egyes

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. augusztus 24. Ára: 3970 Ft 10. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2010. évi LIII. törvény 2010. évi LVII. törvény 2010. évi LXXIV. törvény 2010.

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 29., hétfő Tartalomjegyzék 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

Adóvilág 2010. május XIV. Évfolyam 06. szám

Adóvilág 2010. május XIV. Évfolyam 06. szám Adóvilág 2010. május XIV. Évfolyam 06. szám Támogatások elszámolása önálló tevékenység esetén Az önálló tevékenységet folytató magánszemélyek körében a támogatások igénylésére jellemzôen az egyéni vállalkozók

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben