Négy - Évszak hitelkeret igénylő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Négy - Évszak hitelkeret igénylő"

Átírás

1 1 Négy - Évszak hitelkeret igénylő Kérjük, hogy felelősségteljesen hozza meg a hitelkeret igénylésére vonatkozó döntését, figyelembe véve a háztartása teherviselő képességét, a háztartásban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket is. I. Az igényelt hitelkeretre vonatkozó adatok: Igényelt hitelkeret összege:.,- Ft (azaz. forint) Bankszámlaszám (amihez a hitelkeretet igényli):.. II. Az igénylő és a társigénylő adatai: Igénylő Személyes adatok Családnév Utónév Születési név Anyja születési neve Társigénylő Személyes adatok Családnév Utónév Születési név Anyja születési neve Neme férfi nő Neme férfi nő Születési idő év hó nap Születési idő év hó nap Születési hely Állampolgárság Születési hely Állampolgárság Személyi igazolvány száma Egyéb azonosító szám (Lakcímkártya száma, nyugdíjas törzsszám, útlevélszám, vezetői engedély száma A megfelelőt kérjük aláhúzni!) Állandó lakóhely Telefonszám Levelezési cím Munkahelyi adatok Jelenlegi munkahely adatai Munkáltató neve Személyi igazolvány száma Egyéb azonosító szám (Lakcímkártya száma, nyugdíjas törzsszám, útlevélszám, vezetői engedély száma A megfelelőt kérjük aláhúzni!) Állandó lakóhely Telefonszám Levelezési cím Munkahelyi adatok Jelenlegi munkahely adatai Munkáltató neve

2 2 Foglalkoztatási minőség Alkalmazott Köztisztviselő Közalkalmazott Foglalkoztatási minőség Alkalmazott Köztisztviselő Közalkalmazott GYES/GYED Nyugdíjas Vállalkozó GYES/GYED Nyugdíjas Vállalkozó Egyéb: Foglalkozás Munkaviszony kezdete év hó nap Határozott munkaviszony vége év hó nap (amennyiben a munkaszerződése nem határozatlan időre szól) Pénzügyi adatok Van más hitelintézetnél/ egyéb társaságnál hitele? Igen Nem Ha igen, akkor a hitel(ek) típusa és a hitelező neve Fennálló jelzáloghitel tőketartozása Egyéb: Foglalkozás Munkaviszony kezdete év hó nap Határozott munkaviszony vége év hó nap (amennyiben a munkaszerződése nem határozatlan időre szól) Pénzügyi adatok Van más hitelintézetnél / egyéb társaságnál hitele? Igen Nem Ha igen, akkor a hitel(ek) típusa és a hitelező neve Fennálló jelzáloghitel Ft tőketartozása Havi törlesztés összege Ft Havi törlesztés összege Ft Fennálló egyéb hitel tőketartozása Ft Fennálló egyéb hitel tőketartozása Ft Havi törlesztés összege Ft Havi törlesztés összege Ft Háztartásra vonatkozó adatok A Társigénylővel közös háztartásban lakik? Igen Nem Háztartásra vonatkozó adatok Az Igénylővel közös háztartásban lakik? Igen Nem Háztartás havi nettó bevétele Ft Háztartás havi nettó bevétele Ft Háztartás havi nettó kiadása Ft Háztartás havi nettó kiadása Ft Az Igénylő/Társigénylő tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti adatok nem egyeznek meg a Forrás Takarékszövetkezet rendelkezésére álló adatokkal, a Forrás Takarékszövetkezet nem köti meg a Négy Évszak Hitelkeret szerződést. Nyilatkozatok Alulírott Igénylő/Társigénylő büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a hitelkeret igénylésen, illetve a mellékelt dokumentációban feltüntetett adataim a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a Forrás Takarékszövetkezet a hiányosan vagy hibásan kitöltött, illetve a hamis vagy a nyilvánvalóan téves adatokat tartalmazó, továbbá a nem teljes hiteldokumentáció alapján szerződést nem köt. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Forrás Takarékszövetkezet az adatok valódiságát az adatot tartalmazó dokumentum kiállítójának, illetve a munkáltatónak a megkeresésével ellenőrizze. Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, hogy a hitelkeret igénylés Pénzügyi adatok részében általam megjelölt adatok valódiságáról, illetve a fennálló tartozás(ok) összegéről és a törlesztés(ek) rendszerességéről a Forrás Takarékszövetkezet az érintett hitelezőnél tájékozódjon. Egyidejűleg felhatalmazom a hitelt nyújtó intézmény(eke)t a Forrás Takarékszövetkezet megkeresésének teljesítésére. Hozzájárulok, hogy a Forrás Takarékszövetkezettel szemben vállalt kötelezettségeim érvényesítéséhez szükséges személyi adataimat a hatályos jogszabályokban megjelölt nyilvántartási szervek a Forrás Takarékszövetkezet írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. Kijelentem, hogy a hitelkeret nyújtására vonatkozó eljárás kérelmemre indult, így az adatszolgáltatás önkéntes, az adataim kezelése személyes hozzájáruláson alapul. Kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései szerint a Forrás Takarékszövetkezet a szükséges személyes adataimat nyilvántartsa, kezelje, tárolja, feldolgozza, valamint, hogy kiszolgáltassa harmadik személynek elszámolás céljából, továbbá a Takarékszövetkezettel megkötött szerződéssel összefüggő kötelezettségek és jogosultságok igazolására. Ft

3 Hozzájárulok továbbá ahhoz is, hogy a Forrás Takarékszövetkezet a hitelkeret szerződésből származó követelésének érvényesítése, és/vagy a követelés eladása érdekében a követelés érvényesítéséhez és/vagy eladásához szükséges módon és terjedelemben a személyes adataimat harmadik személy részére kiadja. Kijelentem, hogy a Forrás Takarékszövetkezet (mint referenciaadat-szolgáltató) a Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő adatátadás jogszabályi feltételeiről és módjáról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatást adott. Kijelentem, hogy lejárt köztartozásom (adó, vám, illeték, TB járulék stb.) vagy egyéb lejárt fizetési kötelezettségem nincs, ellenem végrehajtási eljárás nem folyik. Tudomásul veszem, hogy a hiteligénylő adatlap kitöltése nem jelenti a hitelkeret szerződés megkötését és az igényelt hitelkeret automatikus rendelkezésre bocsátását. Tudomásul veszem, hogy a Forrás Takarékszövetkezet a hitelkeret iránti kérelmet - indokolási kötelezettség nélkül - jogosult elutasítani, vagy az igényeltnél alacsonyabb összegű hitelkeretet megállapítani. Tudomásul veszem továbbá, hogy alacsonyabb összegű hitelkeret megállapítása esetén jogosult vagyok a megállapított összegű hitelkeretet elutasítani, mely esetben a hitelkeret szerződés megkötésére nem kerül sor év... hó... nap igénylő - - társigénylő - Négy Évszak Hitelkeret szerződés Amely létrejött egyrészről a Forrás Takarékszövetkezet (székhely: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszám: ; statisztikai számjel: ; adószám: ), mint hitelező (a továbbiakban: Hitelező ), másrészről a jelen dokumentum II. pontjában igénylőként megjelölt személy, mint adós (a továbbiakban: Adós ) és társigénylőként megjelölt személy, mint adóstárs (a továbbiakban: Adóstárs ) (az Adós és az Adóstárs a továbbiakban együttesen: Adós(ok) ) (a Hitelező és az Adós(ok) a továbbiakban együttesen: Felek ) között az alulírott napon és helyen, a következő feltételekkel: 1./ A Hitelező a jelen szerződés alapján az Adós(ok) részére, a jelen szerződés létrejöttének napjától számított 12 (tizenkét) hónap időtartamra, az alábbi lakossági bankszámlához (a továbbiakban: Bankszámla ) kapcsolódóan a következők szerint hitelkeretet nyit és tart rendelkezésre: Bankszámlaszám: Hitelkeret összege: A hitelkeret lejáratának napja: Ügyleti kamat: 3 havi BUBOR + 7% Rendelkezésre tartási jutalék: 2% Kezelési költség 1% THM mértéke: (*) (A táblázatot a Hitelező tölti ki!) A jelen szerződés a Hitelező általi aláírással, a Hitelező általi aláírás napján jön létre. A jelen hitelkeret szerződés létrejöttének esetére az Igénylő/Társigénylő az alábbi szerződési feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el: 2./ A Hitelező az 1./ pontban megjelölt összegű hitelkeretet (a továbbiakban: Hitelkeret ) 12 (tizenkét) hónap időtartamra nyitja meg az Adós(ok) részére, és az Adós(ok) ezen időtartam alatt a Hitelkeret terhére kölcsönt/kölcsönöket vehetnek igénybe. A

4 Hitelkeret terhére a 3./ pont szerint igénybevett kölcsön(ök) (a továbbiakban: Kölcsön ) visszafizetésének végső határideje az 1./ pont alatti táblázatban meghatározott lejárat napja. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a lejáratot megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal a Felek valamelyike a lejárat időpontjára a jelen szerződést írásban nem mondja fel, a szerződés hatálya a Felek minden külön rendelkezése nélkül további 1 (egy) évvel meghosszabbodik. 3./ A Hitelező a Hitelkeret terhére és erejéig az Adós(ok), mint a Bankszámla tulajdonosa(i), valamint a Bankszámlához kapcsolódóan kibocsátott bankkártya (társkártya) birtokosa(i) részére Kölcsönt folyósít, amennyiben a Bankszámla egyenlegeként feltüntetett pénzösszeg a beérkező fizetési megbízások, terhelések teljesítéséhez nem elegendő. A Kölcsön folyósítására - a Hitelkeret igénybe nem vett összege erejéig - az Adós(ok) külön írásbeli rendelkezése nélkül, automatikusan kerül sor. 4./ A folyósított Kölcsön tőkerészének törlesztése a Bankszámlán jóváírt összegekből, a jóváírások időpontjában automatikusan történik. 5./ Amennyiben az Adós(ok) a Hitelkeret megnyitását követően a Hitelkeretet a 3./ pontban foglalt módon teljes egészében nem veszi(k) igénybe, a Hitelkeret megnyitásának napjától - a Hitelkeret igénybe nem vett összege után - a Hitelkeret igénybe vételének (azaz a Kölcsön folyósításának) napjáig rendelkezésre tartási jutalékot köteles(ek) fizetni, amely összeg havonta, a tárgyhót követő hónap első munkanapján esedékes. A Hitelező, mint számlavezető jogosult a rendelkezésre tartási jutalék összegével a Bankszámlát az esedékességkor megterhelni. Ha a Bankszámlán erre nincs fedezet, a Hitelező jogosult a Hitelkeret terhére elszámolni az esedékessé vált rendelkezésre tartási jutalékot. 6./ Az Adós(ok) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a Hitelező részére az engedélyezett Hitelkeret összege után egyszeri, 1 %-os mértékű kezelési költséget a Hitelkeret megnyitásának időpontjában megfizet(nek). A Hitelező, mint számlavezető jogosult a kezelési költség összegével a Bankszámlát az esedékességkor megterhelni. Ha a Bankszámlán erre nincs fedezet, a Hitelező jogosult a Hitelkeret terhére elszámolni a kezelési költséget. 7./ Az Adós(ok) a Kölcsön felvételének napjától kezdődően a mindenkori tartozás után a kölcsöntőke teljes összegének visszafizetéséig ügyleti kamat megfizetésére vállal(nak) kötelezettséget. Az ügyleti kamat a referencia kamatláb + kamatfelár összegének megfelelő mértékű ügyleti kamatláb alapján kerül meghatározásra. A jelen szerződésnél alkalmazott referencia kamatláb a mindenkori 3 havi Bubor. A referencia kamatláb mértéke a kamat-megállapítás napján az MNB oldalán megjelenő 3 havi Bubor. A Hitelező a referencia kamatláb mértékét a minden naptári negyedév 1. (első) munkanapját megelőző 2. (második) banki munkanapon jegyzett 3 havi Bubor alapján állapítja meg. Kamatperiódus: az első kamatperiódus a Kölcsön igénybevételének napján kezdődik és a naptári negyedév utolsó hónapjának végéig, azaz annak utolsó napjáig tart. A következő kamatperiódus az előző periódus utolsó napját követő napon kezdődik és a naptári negyedév utolsó napján végződik. Az utolsó kamatperiódus a kölcsöntartozás teljes visszafizetésekor zárul le. Az ügyleti kamat havonta, a tárgyhót követő hónap első munkanapján esedékes. Az ügyleti kamat fizetésének kezdő napja a Kölcsön felvételének napja, utolsó napja a Kölcsön visszafizetését eredményező jóváírás napja. A Hitelező által felszámított ügyleti kamat mértéke változó. Az ügyleti kamat megváltoztatására a 9./ pontban írtak az irányadóak. 4 Az ügyleti kamat számítása a következő képlet alapján történik: Ügyleti kamat = fennálló tőketartozás x naptári napok száma x kamatláb % 365 x 100

5 8./ Ha az Adós(ok) a Kölcsön(ök) visszafizetésére vonatkozó kötelezettségüknek határidőben nem vagy csak részben tesz(nek) eleget, az ügyleti kamaton felül köteles(ek), az esedékessé vált teljes tőke- és kamattartozás után, évi 6%-os mértékű késedelmi kamatot fizetni a Hitelező részére. A késedelmi kamat a tárgyhót követő hónap első munkanapján esedékes. Késedelem esetén a Hitelező jogosult a teljes fennálló, már lejárt tartozás (tőke, ügyleti és késedelmi kamat, költségek) egyösszegű teljesítését is követelni az Adós(ok)tól. 9./ A Hitelező az Általános Üzletszabályzatában, illetőleg a lakossági kölcsönökre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint jogosult a jelen szerződés hatálya alatt az ügyleti kamat és/vagy rendelkezésre tartási jutalék mértékének egyoldalú megváltoztatására. Az ügyleti kamat és a rendelkezésre tartási jutalék mértékének megváltoztatásáról a Hitelező a lakossági kölcsönökre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint értesíti az Adós(oka)t. Ezen értesítés szerinti változtatás a lakossági kölcsönökre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint a jelen szerződés módosítását eredményezi. Amennyiben a módosítás hatálybalépéséig az Adós(ok) az igénybevett Kölcsönt (Kölcsönöket) és a járulékokat hiánytalanul megfizeti(k), az Adós(ok)ra nézve kedvezőtlen módosítást a Hitelező az Adós(ok) esetében nem érvényesíti. Amennyiben az Adós(ok) a terhesebbé váló feltételek mellett nem kívánjá(k) a hiteljogviszonyt fenntartani, jogosult(ak) - a módosítás hatályba lépésének napjáig - a jelen szerződést felmondani. 10./ Az Adós(ok) kötelezettséget vállal(nak) arra is, hogy a Hitelező részére a jelen szerzőséből eredő fizetési kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes megfizetése esetén a felmerült költségeket (postai költség, felszólítási díj, stb.) a Hitelezőnek a késedelem bekövetkezésének időpontjában hatályos hirdetményében feltüntetett mérték szerint a Hitelező felhívására megfizeti(k). 11./ Az Adós(ok) a jelen szerződés aláírásával felhatalmazzá(k) a Hitelezőt, hogy az esedékes ügyleti kamattal, rendelkezésre tartási jutalékkal és a fizetendő költséggel a Bankszámlát akár a Hitelkeret terhére is az esedékesség napján megterhelje. 12./ A díjak, költségek mértékére és megfizetésének feltételeire az Általános Szerződési Feltételek és a Hitelező mindenkori hirdetményében foglaltak az irányadóak. 13./ A jelen szerződés alapján küldendő írásbeli értesítéseknél és postai küldeményeknél irányadó kézbesítési szabályokat a lakossági kölcsönökre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. 14./ A jelen szerződés megszüntetésére a lakossági kölcsönökre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben foglaltak az irányadók. A Hitelező jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és ezzel az Adós(ok) teljes tartozását lejárttá tenni a Ptk ában foglaltak esetén, valamint a lakossági kölcsönökre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyéb esetekben. Az Adós(ok) a jelen szerződés vonatkozásában elállásra, illetőleg felmondásra a lakossági kölcsönökre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint jogosult(ak). Az Adós(ok) a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza (felhatalmazzák) a Hitelezőt, hogy a jelen szerződés felmondása esetén a felmondás időpontjában még fennálló tartozás összegével a Hitelezőnél vezetett bármely számláját (számlájukat) a Hitelező külön megbízás nélkül, a jelen szerződéses rendelkezés alapján megterhelje. 15./ A Hitelező jogosult az esedékes, de meg nem fizetett tartozást az Adóssal (Adósokkal) szemben behajtani. A Felek rögzítik, hogy a Hitelező jogosult minden rendelkezésére álló eszközt felhasználni a követelés behajtása érdekében, különösen végrehajtást kezdeményezhet. A fennálló tartozások tekintetében a Hitelező nyilvántartása az irányadó. A végrehajtással kapcsolatos költségeket a Hitelező jogosult az Adós(ok)tól követelni. 5

6 6 16. / A Hitelező jogosult a jelen szerződésből eredő követeléseit harmadik fél részére átruházni. 17./ Az Adós(ok) a jelen szerződés aláírásával elismeri(k), hogy a jelen szerződés aláírása előtt tájékoztatást kaptak a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény 6. (3) bekezdésében foglalt adatokról. 18./ A Felek rögzítik, hogy a 83/2010. (III. 25.) Korm. Rendeletben és az Általános Üzletszabályzatban foglalt képlet szerint, a hitelkeret futamidejére számított teljes hiteldíj mutató mértékét az 1./ pont szerinti táblázat tartalmazza. A THM számítására vonatkozó szabályokat az Általános Üzletszabályzat tartalmazza. 19./ A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a lakossági kölcsönökre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek megnevezésű dokumentum. A jelen szerződésben ideértve a lakossági kölcsönökre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket is - nem rendezett kérdésekben a Ptk., a Hitelező Általános Üzletszabályzata, valamint a mindenkor hatályos hirdetménye az irányadó. Az Adós(ok) a jelen szerződés aláírásával elismeri(k), hogy a Hitelező az Általános Üzletszabályzatát, a lakossági kölcsönökre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket, valamint a felszámítható díjakról és költségekről szóló hatályos hirdetményét rendelkezésre bocsátotta, és az abban foglaltakat megismerté(k). 20./ A Hitelező rögzíti, hogy csatlakozott a Magatartási Kódexhez. A Magatartási Kódex teljes szövege a internet oldalon megtekinthető. 21./ A Hitelintézet kijelenti, hogy írásban, visszavonásig érvényes alávetési nyilatkozatot tett, amelyben vállalta, hogy aláveti magát a Pénzügyi Békéltető Testület (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) eljárásának és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak azokban az esetekben, amikor az ügyleti érték az ,- Ft, illetve a fogyasztói követelés a ,- Ft összeget nem haladja meg. 22./ A Hitelező felügyeleti hatóságának neve és székhelye: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) 1013 Budapest, Krisztina krt / A jelen szerződés mellékletét képezi: 1. számú melléklet: Tájékoztató a Központi Hitelinformációs rendszerről 2. számú melléklet: Tájékoztató az ügyfélvédelmi szabályokról és a jogorvoslati lehetőségekről 3. számú melléklet Hozzájáruló nyilatkozat a KHR-ből történő adatátvételhez 4. számú melléklet Hozzájáruló nyilatkozat a KHR-ben történő adatkezeléshez 5. számú melléklet Adatvédelmi nyilatkozat 6. számú melléklet Tájékoztató a jogorvoslati lehetőségekről (adatvédelemhez) A mindenkor hatályos Hirdetmény és az Általános Üzletszabályzat elérhető a Hitelező ügyfélfogadásra nyitvaálló helyiségeiben, valamint a honlapon. A Felek a jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, saját kezűleg írták alá. Kelt:..., év... hó.. nap Kelt:..., év... hó.. nap - adós - - adóstárs - - hitelező - Előttünk, mint tanúk előtt az Adós(ok) vonatkozásában: Aláírás:... Lakóhely:... Tanú olvasható neve: Aláírás:... Lakóhely:... Tanú olvasható neve:

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Jelzáloghitel, és a Fizetési Számlahitel) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. február 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011. június 17 től I. Bevezető rendelkezések... 2 II. A személyi kölcsön igénylésére vonatkozó részletes rendelkezések...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

Hatálybalépés napja : 2015. február 05.

Hatálybalépés napja : 2015. február 05. SM.3/2.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő, fizetési számlákhoz kapcsolódó hitelkeret szerződésekre Hatálybalépés napja : 2015.

Részletesebben

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészr l a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

7.sz.melléklet..sz. kölcsönszerződés 1.sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( szabad felhasználásra nyújtott annuitásos kölcsönhöz, jelzálogfedezet mellett) Jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. Ügyintéző: Hitelszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egyéb lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz amely a Jászárokszállás

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben