PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében"

Átírás

1 PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...3 A1. Alapvető cél és háttér információ... 3 A2. Rendelkezésre álló forrás... 4 A3. Támogatható projektjavaslatok száma... 4 B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE...4 B1. Jogi forma... 4 B2. Kizáró okok... 4 C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA...5 C1. Támogatható tevékenységek köre... 5 C2. Nem támogatható tevékenységek köre... 5 C3. Elszámolható költségek köre... 5 C4. Nem elszámolható költségek köre... 8 C5. Projekt területi korlátozása... 9 C6. A projekt megkezdése... 9 C7. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje... 9 C8. Fenntartási kötelezettség C9. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban E. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK...10 D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Előleg igénylése D5. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...12 E1. Monitoring mutatók E2. Horizontális szempontok F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...14 F1. A támogatási konstrukció megszüntetése F2. A projektjavaslatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A projektjavaslat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Panaszkezelés F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7. Fogalomjegyzék

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ A projekt közvetlen célja a Kölcsönös megfeleltetési rendszer jogszabályi követelményeknek megfelelő működtetése, az érintett EU-s támogatások maximális lehívása. A projekt közvetlen célcsoportját a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alatt álló központi költségvetési szervek (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal) jelentik, ideértve azok regionális, megyei és kistérségi területi szerveit is. A közvetett célcsoportot ezzel szemben az érintett EU-s támogatások kedvezményezettjét jelentő mezőgazdasági termelő, valamint az élemiszer-előállításban, -szállításban és forgalmazásban érintett piaci szereplők összessége jelenti. Elvárt eredmény Az Európai Unió közös agrárpolitikai reformjának eredményeként a mezőgazdasági termelők számára a közvetlen kifizetések teljes mértékű biztosításának előfeltétele az, hogy betartsák az 1782/2003/EK tanácsi rendelet III. mellékletében felsorolt gazdálkodási követelményeket. A projekt eredményeként létrejön egy egységes, naprakész adatbázis rendszer, mely az egységes törzsadat kezelésen túl tartalmaz térinformatikai alkalmazást, kockázatkezelési és ellenőrzési modult, valamint adatot szolgáltat az agrárigazgatásban részt vevő intézmények számára és webes felületen keresztül az ügyfelek felé is. Ennek következményeként gyorsabbá és áttekinthetőbbé válik az agrárigazgatási ügyek intézése; a standardizált törzsadatok és az igazgatási folyamatok egységesítése az ügyfelek számára áttekinthetőbb hivatali eljárásrendet, a hivatali adminisztráció számára pedig gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé. Részletes célok A 2009-ben bevezetendő Egységes Támogatási Rendszer (ETR), mely a jelenleg működő egységes területalapú támogatást váltja fel, szükségessé teszi a kölcsönös megfeleltetés kritériumrendszerének kezelését. A kölcsönös megfeleltetés célja a fenntartható mezőgazdaság fejlesztése és a társadalmi elvárásokhoz jobban igazodó közös agrárpolitika kialakítása. A kölcsönös megfeleltetés alapján működő ETR egy olyan központi informatikai rendszer kifejlesztését igényli, ami a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) számára egységes törzsadat-menedzsmentet biztosít, valamint erre épülve kiváltja az MgSzH üzleti folyamatait támogató heterogén és korszerűtlen informatikai rendszereket. A kifejlesztendő rendszernek technológiai szempontból összhangban kell állnia a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH) üzemeltett támogatásellenőrzési és - kifizetési rendszerben (vagyis az IIER-ben) alkalmazott technológiával, és lehetővé kell tennie a rendszerek közös üzemeltethetőségét. Az említett rendszerekhez kapcsolódó és az ágazat alapvető referencia-rendszereit jelentő törzsadatbázisokat (pl. Ügyfél-nyilvántartási rendszer GAZDA, Mezőgazdasági Parcellaazonosító Rendszer MePAR, Állatok Egységes Azonosítási és Nyilvántartási Rendszere ENAR, stb.) fel kell készíteni arra, hogy standardizált formában szolgálják ki az ágazati rendszerek interoperabilitását. A rendszerek és a törzsadatbázisok együttesen egy egységes ágazati informatikai rendszert kell hogy alkossanak, melynek központilag nyújtott szolgáltatásai rugalmasan adoptálhatók a különféle igazgatási funkciók szervezeti és területi telepítéséhez. Egyik első lépésként sor kerül az egységes törzsadat kezelés (MDM) kialakítására. Az MDM a hivatali/vállalati rendszerek és alkalmazások törzsadatait hivatott azonosítani, összevonni, szinkronizálni, ill. központilag karbantartani. A projekt keretében bővítésre kerül a MePAR térképi adatbázis, ami képes lesz hozzáférést biztosítani az egyes alrendszerek számára térképi adatokhoz, valamint a feladatok 3

4 ellátásához szükséges térinformatikai funkciókhoz. A fejlesztés részét képezi továbbá egy vezetői információs rendszer és 9 további ellenőrzési modul, valamint a projekt keretében továbbfejlesztésre kerül az Állatinformációs rendszer, mely webes felületen elektronikus bizonylatokat lesz képes fogadni. A2. Rendelkezésre álló forrás A támogatási konstrukció meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg legfeljebb 2,8 milliárd forint. Jelen projektjavaslati kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A3. Támogatható projektjavaslatok száma A konstrukció keretében várhatóan egy kiemelt projekt kerül támogatásra. B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE B1. Jogi forma Jelen támogatási konstrukció keretében kizárólag a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) vagy az általa vezetett konzorcium nyújthat be projekt javaslatot. B2. Kizáró okok A projektgazdának illetve konzorcium esetén bármely konzorciumi tagnak nem nyújtható támogatás, ha csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; kezdeményezik a szervezet megszüntetését; a támogatás iránti projektjavaslat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét; a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. (2) és (3) bekezdései alapján a támogatási rendszerekből kizárták, a kizárás időtartama alatt; vele szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben; nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a projektjavaslat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a projektjavaslat benyújtásakor; a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében a projektjavaslat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998 (XII. 30) 4

5 Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerülhet; a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért kiszabott jogerős büntetés hatálya alatt áll; akivel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll. C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A projekt céljának megvalósítását szolgáló eszközbeszerzés, immateriális javak, szakértői tanácsadás igénybevétele, a C3. pontban kifejtett képzések szervezése és lebonyolítása, projektmenedzsment, saját teljesítés valamint a C3. pontban nevesített projekt megvalósításához kapcsolódó további tevékenységek. Az egyes tevékenységeken belül elszámolható költségeket a projektjavaslati útmutató C3. Elszámolható költségek köre pontja tartalmazza. C2. Nem támogatható tevékenységek köre A C1. pontban foglaltakon kívül semmilyen más tevékenység nem támogatható. C3. Elszámolható költségek köre Az elszámolható költségekkel kapcsolatos általános követelmények: Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a kedvezményezett adóalany, vagy még nem adóalany, de a beruházással, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége. Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: A kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, és teljesülésük, jogalapjuk (szerződéssel, megrendelővel, közigazgatási határozattal, stb.), számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal igazolhatóak. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített árat) és a projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel. 5

6 A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. Csak olyan vállalkozói szerződések számolhatóak el, amelyek a projekt végrehajtáshoz feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek. Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással. Az elszámolható személyi jellegű költség mértéke nem haladhatja meg az adott intézményben szokásos értéket, valamint igazodnia kell az alkalmazásban állók esetén a szokásos jövedelmi viszonyokhoz. Projektmenedzsment költségek A projektmenedzsment költségekbe beleértendők mindazon költségek, amelyek nem a szakmai tevékenység konkrét megvalósításához, hanem ennek adminisztratív lebonyolításához, a tevékenység koordinációjához kapcsolódnak. E költségekbe beleértendők az ilyen szolgáltatások igénybevételének, beszerzésének költségei is. Kizárólag a projekt tartalmát közvetlenül szolgáló projektmenedzsment költségek számolhatók el. A menedzsment tevékenységhez kapcsolódó személyjellegű költségek elszámolhatóak. A projektmenedzsment bérköltségeinél és személy jellegű ráfordításainál a projektmenedzseri, pénzügyi-könyvelési, jogi, műszaki és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak - munkaviszonyban, megbízási viszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott bérköltsége, illetve annak a projekt menedzselésére fordított munkaidejével arányos része számolható el. A közigazgatási dolgozók bére csak akkor elszámolható, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik és a munkaköri feladatukat képezi, vagy arra a munkaidő-beosztásra is kiterjedő megbízási szerződéssel rendelkeznek. A költségeket úgy kell alátámasztani, ami lehetővé teszi a tevékenység megvalósításában részt vevő közszolgáltató szervezet 1 tényleges költségeinek azonosítását (pl. munkaköri leírás). A projektmenedzsment keretén belül nem számolható el eszközök beszerzése. Projektmenedzsment költségek a teljes projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 4,35 százalékáig számolhatóak el. Szolgáltatások igénybevétele A támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele számolható el: - beszerzett eszközök használatához kapcsolódó képzések lebonyolítása (ez a tétel nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségeinek a 8%-át); - felmérések, kimutatások, adatbázisok és elemzések készítésének költsége; 1 Közszolgáltatásnak minősül, külön törvényi megnevezés nélkül is, például a közigazgatás, az igazságszolgáltatás, az egészségügyi ellátás, a szociális ellátás, a közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, illetve mindazok a szolgáltatások, amelynek elvégzését valamely jogszabály, bárki számára kötelező jelleggel előírja. 6

7 - mérnöki, szakértői díjak; - egyéb szakmai tanácsadás költsége; - a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban jelentkező költségek (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei); - nyilvánosság biztosításának költségei a teljes projekt elszámolható költségének legfeljebb 1 százalékáig. Jelen projekt keretében kizárólag a kötelezően előírt alapvető tájékoztatási kötelezettségekkel kapcsolatosan felmerült költségek számolhatóak el (a kedvezményezettek alapvető tájékoztatási kötelezettségeiről szóló útmutató letölthető az NFÜ honlapjáról); - rendezvényszervezés költségei; - könyvvizsgálat költsége; - vagyonbiztosítás költségei, díjai a megvalósítási időszak végéig. Eszközbeszerzés A projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése támogatható. Kizárólag a projekt céljához kapcsolódó legkorszerűbb technológiát használó új, rendszert alkotó eszközök bekerülési értéke számolható el. Immateriális javak Immateriális javak megszerzése és használatának költségei elszámolhatók, ha azok szükségesek a projekt végrehajtásához. Az immateriális javak költségei között számolhatóak el az adott tevékenység keretében vásárolt, a tevékenységet szolgáló immateriális javak (pl. szellemi termékek) bekerülési értéke. Saját teljesítés A fenti költségek saját teljesítés keretében is elszámolhatóak, azonban az elszámolt érték nem haladhatja meg a piaci értéket, és nem lehet több, mint a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott önköltség. Az elszámoláshoz szükséges a szervezet önköltség számítási eljárásrendje (a számvitelről szóló évi C. törvény 47. alapján) és az adatlaphoz részletes és tételes anyag-díjas költségvetést kell csatolni, melyből egyértelműen megállapítható a saját teljesítésben megjelenő összeg összetétele (bér, járulék, egyéb). Saját teljesítés esetén, ha a tervezett tevékenység meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, a kedvezményezettnek bizonyítania kell, hogy ez szolgálja leginkább a költséghatékonyság, vagy a biztonság érdekét. Saját teljesítés esetén kizárólag a tevékenységre fordított közvetlen önköltség számolható el. A költségszint megalapozottságának bizonyítása A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat. A piaci ár igazolására közbeszerzési eljárásban, vagy más jogszabályban meghatározott eljárástípus (különös tekintettel a 143/2004 Korm. rendelet) szabályozása mentén beszerzett javak esetén maga az eljárás dokumentációja szolgál. Egyéb esetekben, amikor nem kerül sor közbeszerzési, vagy más jogszabályban meghatározott eljárás lefolytatására (pl. saját teljesítés) az ezen tevékenységek költségeinek elszámolhatóságához szükséges az elszámolások olyan alátámasztása, amely bizonyítja, hogy a beszerzett javak ellenértéke nem haladta meg a piaci árat. Az alátámasztáshoz elfogadható 3 különböző szállítótól származó 3 írásos árajánlat benyújtása a beszerzés tárgyáról ill. a szolgáltatásról, független statisztika, kimutatás csatolása (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra). Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a megrendelés időpontjához képest 6 hónapnál régebbiek. 7

8 A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A piaci ár bizonyítása az előkészítési költségek,valamint a saját teljesítés esetében is fennálló kötelezettség. Jövedelmek Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és a 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1083/2006/EK rendelet 55. cikke jövedelemtermelőnek tekint minden olyan műveletet, melynél az érintett szolgáltatás nyújtásáért a felhasználónak fizetnie kell. A jövedelemtermelő projektek esetében a nyújtható támogatás az úgynevezett jelenértéken számított nettó bevétel nagyságának a függvénye. 1. Ha a fejlesztés által érintett szolgáltatásért nem kér a projekt gazda (vagy a konzorcium bármely tagja) ellenszolgáltatást, akkor a projekt nem minősül jövedelemtermelőnek, így a jelen felhívásban meghatározott támogatási intenzitással igényelhető támogatás a projekt összes elszámolható költsége vonatkozásában. 2. Ha a támogatandó projekt jövedelemtermelő, akkor meg kell vizsgálni, hogy a pénzügyi elemzés szerint a referencia időszakban a nettó bevétel pozitív-e. a) Ha a referencia időszakban a nettó bevétel negatív, akkor a jelen felhívásban meghatározott támogatási intenzitással igényelhető támogatás a projekt összes elszámolható költsége vonatkozásában. b) Ha a referencia időszakban a nettó bevétel pozitív, akkor az elszámolható költség a beruházásból a referencia időszak során származó nettó bevétel jelenértékével csökkentett, jelenértéken számított beruházási költség és az igényelhető maximális támogatás ezen elszámolható költség és a jelen felhívásban megadott támogatási intenzitás szorzata. A jövedelemtermelő jelleg megállapításáról szóló útmutató letölthető a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról (http://www.nfu.hu/krpih). A projekt megvalósításához kötődő pénzügyi bevételek (pl.: kedvezményezetteknek fizetett előlegből származó kamatbevétel) összegét a projekt megvalósítására kell fordítani. C4. Nem elszámolható költségek köre Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással. Az útmutató C1. Támogatható tevékenységek köre, valamint a C3. Elszámolható költségek köre pontjában foglaltakon kívül semmilyen más tevékenység, illetve költség nem támogatható, különös tekintettel az alábbiakra: - épület-kivitelezés, föld, telek, ingatlanvásárlás beruházás költsége; - épületfelújítás, átalakítás, javítások bekerülési költségei; - eszközök bérlése; - természetbeni hozzájárulás költsége; - értékcsökkenés; - biztosítékok költsége; - bértámogatás; - ösztöndíjak; 8

9 - a beszerzett informatikai rendszer használatát célzó betanításon kívüli képzések költsége; - általános illetve rezsiköltségek; - kamattartozás kiegyenlítés; - hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; - jutalékok és osztalék, profit kifizetés; - deviza-átváltási jutalék veszteség; - bírságok, kötbérek és perköltségek; - levonható ÁFA, illetve egyéb levonható adók, közterhek; - gépjármű vásárlásának használatának költsége illetve ehhez kapcsolódó, gépjármű fenntartásához, üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek; - az elszámolható költségek között jelzetten túli egyéb beszerzési költségek (így különösen a projektmenedzsment részére történő eszközbeszerzés). C5. Projekt területi korlátozása A projektet Magyarország területén kell megvalósítani azzal, hogy biztosítani kell a projekt eredményeinek országos hasznosulását. C6. A projekt megkezdése A projekt a projektjavaslat befogadásának napjától saját felelősségre megkezdhető. Támogatás a projektjavaslat befogadását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. A projekt megkezdésének minősül: jelen támogatási konstrukció keretében megvalósuló eszközbeszerzésre irányuló beruházás megkezdésének időpontja az első beszerzett technológiai korszerűsítést eredményező eszköz szállítását igazoló okmányon feltüntetett, és az átvevő szervezet (projektgazda) által, a képviseletre jogosult aláírásával igazolt átvételi, vagy a projektgazda bármely telephelyére történő beszállítási nap; immateriális javak esetében az átvétel időpontja; egyéb tevékenység esetén (például tanácsadás, személyi jellegű kifizetések stb.) a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja. A projektgazda által aláírással elfogadott ajánlat szerződésnek minősül. Amennyiben a projektjavaslatban ismertetett projekt a fent jelzettek közül több költségkategóriát érint, úgy a projekt megkezdésének időpontja az egyes kategóriáknak megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont. A projekt megkezdésének legkorábbi időpontjára vonatkozóan jelen projektjavaslati kiírás keretében kötelező előírás nincs, de a megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektnek legkésőbb a C7. pontban jelzett végső fizikai megvalósulási (utolsó projekttevékenységi) határidőig meg kell valósulnia. A projekt megalapozását szolgáló tanulmányok elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, költség haszon elemzés stb.) nem jelenti a projekt megkezdését. C7. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a projekt gazda zárójelentését és utolsó kifizetési igénylését elfogadta. A projekt fizikai megvalósulásának (az utolsó projekttevékenység) legkésőbbi időpontja december 31. A kifizetési igénylések benyújtásának végső határideje a projekt 9

10 fizikai megvalósulását (utolsó projekttevékenységet) követő 90. nap de legkésőbb március 31. C8. Fenntartási kötelezettség A projekt gazdának vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott szolgáltatásokat a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) számú MeHVM-PM együttes rendelet rendelkezései szerint minimum 5 évig fenntartja és üzemelteti. Amennyiben a projektgazda partnereket is bevon a projekt megvalósításába, abban az esetben felelős azok tevékenységéért és továbbra is biztosítania kell a megvalósítás és fenntartás előírásoknak megfelelő lebonyolítását. C9. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban - Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek; amelyhez a projektgazda nem rendelkezik az esetlegesen szükséges engedélyekkel; vagy amely a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg. - Jelen kiírásra benyújtott projekt más forrásból támogatásban nem részesülhet. A projektgazda több kiírásra is benyújthatja projektjavaslatát, de több nyertes projektjavaslat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik projektjavaslati forrást veszi igénybe. - Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a projektgazda a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni. - Támogatás kizárólag új technológiai korszerűsítést eredményező eszköz vásárlásához vehető igénybe. - Operatív lízing és haszonbérlet keretében történő beszerzéshez támogatás nem igényelhető. Amennyiben a projektgazda zárt végű pénzügyi lízing keretében kívánja az eszközt beszerezni, a fejlesztésnek a projektgazda tulajdonszerzésével kell zárulnia úgy, hogy a projektgazdának az elszámolható költségeket igazoló számlákat legkésőbb december 31-ig kell benyújtania a közreműködő szervezetnek. A támogatás csak a lízingcég részére fizetendő összeg tőkerésze után igényelhető. - Kizárólag azon projektjavaslat támogatható, melynél a pályázó teljesíti az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági útmutatóban szereplő jogosultsági kritériumokat és megfelel az azokban meghatározott értékelési szempontoknak. E. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája A támogatás formája: a projektgazda működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás). 10

11 D2. Támogatás mértéke A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 százaléka. D3. Támogatás összege A jelen felhívás keretében elnyerhető támogatás összege legfeljebb 2,8 milliárd forint lehet. D4. Előleg igénylése A kedvezményezett jogszabályi kivételtől eltekintve a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet által előírt biztosítékok nyújtása mellett a támogatási szerződés megkötését követően előlegre jogosult legfeljebb 300 millió forint erejéig. Az előleg és a köztes kifizetés együttes értéke a központi költségvetési szerveknél elérheti a támogatási összeg 100 százalékát. D5. Egyéb feltételek Közbeszerzésre vonatkozó szabályozás Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége fennáll, úgy fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a projekt megkezdését jelentő, a projekt tárgyára vonatkozó megrendelés időpontja nem előzheti meg a közbeszerzési eljárás lefolytatását. Amennyiben a projekt keretében megvalósítandó beszerzések a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartoznak, úgy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért, a Kbt. elveinek és rendelkezéseinek betartásáért és ennek dokumentálásáért a kedvezményezett - mint ajánlatkérő - felelős. A közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a kedvezményezettnek a Kbt-ben foglalt rendelkezések mellett az ezzel kapcsolatos legfontosabb kötelezettségei: - a kedvezményezett tájékoztatja a Közreműködő Szervezetet a közbeszerzési eljárás megindításáról, az esetleges jogorvoslati eljárásról és annak eredményéről. A kedvezményezett megküldi a Közreműködő Szervezetnek az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívást, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegzést, jogorvoslati eljárás esetén az eljárás megindításáról szóló értesítést, és a közbeszerzési döntőbizottság (KDB) határozatát, valamint a Kbt. által előírt esetekben hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolását. - a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás megindítása előtt legalább 30 munkanappal amennyiben előzetes összesített tájékoztató közzétételét kérelmezte az előzetes összesített tájékoztatót, valamint a közbeszerzési dokumentumokat jóváhagyás céljából a közreműködő szervezet részére megküldi. A közreműködő szervezete a dokumentumokat az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység (EKKE), közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetén az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívást a Gazdasági Versenyhivatal részére is továbbítja. Amennyiben az EKKE az eljárás lefolytatása során dokumentumokat kér be, vagy megfigyelőt delegál, írásos szakértői jelentést készít a kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet részére. Amennyiben az EKKE jelentésében jogszabálysértést vagy annak gyanúját jelzi, a kedvezményezett 8 napon belül írásos választ készít az EKKE és a Közreműködő Szervezet részére. A benyújtott számlák kifizetésének feltétele hogy a kedvezményezett a támogatási szerződés megkötéséig, de legkésőbb a kifizetési igénylések benyújtása előtt 15 nappal a 11

12 kifizetési kérelmekkel érintett beszerzésekhez tartozó közbeszerzési dokumentumokat megküldi a Közreműködő Szervezet részére. A benyújtott, de még támogatási szerződéssel nem rendelkező projektjavaslat esetén a projekt gazda köteles a közbeszerzési eljárás megindításáról a közreműködő szervezetet étesíteni a közbeszerzési eljárás megindítása előtt legalább 30 munkanappal. Vagyonbiztosítás A támogatásból beszerzett tárgyi eszközökre amennyiben azok beszerzéskori összértéke meghaladja a bruttó 50 millió forintot a kedvezményezettnek megfelelő értékű vagyonbiztosítást kell kötnie a fenntartási időszak végéig. A vagyonbiztosítás költségei elszámolhatóak a megvalósítási időszak végéig. Kommunikációs szabályozás A projektgazda a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a kiemelt projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza (http://www.nfu.hu/arculatok). A projektgazda a projekt megvalósítása során és azt követően a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő IV. számú kommunikációs csomag szerinti intézkedéseket köteles megvalósítani, valamint a B típusú tájékoztatási táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának fő helyszínén. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A kiválasztás során használt kritériumok: Jogszabályi feltétel Az operatív program társadalmi-gazdasági céljaihoz való hozzájárulás Egyértelmű, mérhető és elérhető célok Költséghatékonyság Fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság és esélyegyenlőség Megvalósíthatóság Értékelési szempontok 1. a projekt céljai illeszkednek a stratégiai környezetbe 2. a projekt céljai egyértelműek, mérhetőek 3. a projekt megoldást kínál az azonosított problémára 4. a projektjavaslat pénzügyileg megalapozott, a meghatározott finanszírozással megvalósítható, a tervezett költségek reálisak a tevékenységek megvalósításához 5. a tervezett projekt értékarányos 6. a projektjavaslat pénzügyi szempontból fenntartható 7. a projektjavaslat szervezeti szempontból fenntartható 8. a projektgazda és bevont partnere(i) valamint a tervezett tevékenység megfelel(nek) az útmutató környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos elvárásainak 9. a projektgazda és bevont partnere(i) megfelel(nek) az útmutató esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos elvárásainak 10.a projektjavaslat társadalmilag fenntartható 11.reálisan megvalósítható a projekt a javaslatban jelzett ütemterv és az egyes tevékenységek egymásra 12

13 épülése alapján 12.a projekt megvalósulásának időtartama megfelel az útmutató feltételeinek 13.a projektgazdánál és bevont partnereinél megfelelő személyi és egyéb nem pénzügyi erőforrás áll rendelkezésre a projekt végrehajtásához 14.az esetleg párhuzamosan futó fejlesztési projektek kezelése megoldott, nem jelent kockázatot a megvalósításra 15.a projekt kockázatai olyan mértékben kezelésre kerülnek, hogy azok nem hátráltatják a projekt sikeres lebonyolítását 16.a projekt műszakilag megvalósítható és szükség szerint illeszkedik a központi műszaki architektúrához 17.minden, a projektben érintett intézmény az indokolt mértékben bevonásra került Az értékelési szempontokra igen/nem válasz adható az értékelés során. A projektjavaslat kizárólag akkor támogatható, ha az összes szempontra igen válasz adható. E1. Monitoring mutatók Mutató neve Típus Mértékegység Minimálisan elvárt célérték Célérték elérésének időpontja Mutató forrása kapcsolatban álló adatbázisok száma folyamatba épített automatikus ellenőrzések száma output db kedvezményezett output db kedvezményezett helyszíni ellenőrzések átlagos időigénye eredmény % (2007=100%) kedvezményezett egy támogatáslehívás átlagos ügykezelői időráfordítása eredmény % (2007=100%) kedvezményezett Kizárólag olyan projekt javaslat támogatható, ami a fenti mutatók mindegyikéhez hozzájárul. Amennyiben a mutató mellett minimálisan elvárt célérték is jelölve van, akkor a projekt javaslat csak abban az esetben támogatható, ha a minimálisan elvárt érték teljesítését vállalja. 13

14 Projekt javaslatában meg kell jelölnie, hogy a fenti mutatók mely években teljesülnek. Kérjük ügyeljen arra, hogy a mutatók teljesülésének időpontjai összhangban legyenek a projekt javaslatban bemutatott ütemtervvel, valamint a projektjavaslat költségvetésével. Felhívjuk a figyelmet, hogy azon mutatók esetén, ahol a mutatók forrásaként a kedvezményezett került megjelölésre, a projekt sikeres zárásának feltétele a mutatók irányító hatóság által kért bontás szerinti megadásán túl azok részletes, ellenőrizhető alátámasztása. E2. Horizontális szempontok Kizárólag azon projekt javaslat támogatható, melynél a projekt gazda teljesíti az esélyegyenlőségi, környezeti fenntarthatósági, valamint a társadalmi fenntarthatósági útmutatóban szereplő jogosultsági kritériumokat és megfelel az azokban meghatározott értékelési szempontoknak. A horizontális szempontokat a projekt által érintett szervezetekre, s nem pusztán a projekt gazda szervezetére kell vonatkoztatni. Az útmutatók által előírt kritériumok teljesítésének költsége a projekt számára megítélt támogatás összegéből is biztosítható. A horizontális szempontokkal és a teljesítendő előírásokkal kapcsolatos útmutató letölthető az NFÜ honlapjáról a címről. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektjavaslatokkal kapcsolatos részletes eljárásrendet a időszak Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap támogatása felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet szabályozza. F1. A támogatási konstrukció megszüntetése A támogatási konstrukció megszűnik, ha a benyújtási határidőn belül egyetlen támogatható projekt javaslat sem kerül benyújtásra, a projekt céljainak a teljesülésével, illetve a beadási határidő elteltével. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség fenntartja magának a jogot, hogy jelen támogatási konstrukciót különösen indokolt esetben felfüggessze, vagy lezárja, amely esetben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség indoklással ellátott közleményt tesz közzé honlapján, a címen. F2. A projektjavaslatok benyújtásának módja, helye és határideje A projektjavaslat magyar nyelven, kizárólag projekt adatlapon nyújtható be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott projektjavaslatok feldolgozására nincs lehetőség. A projektjavaslatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy személyesen a következő címre kell beküldeni: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Közreműködő Szervezet Igazgatóság Közigazgatási Operatív Programok Igazgatósága 1016 Budapest, Gellérthegy u A borítékon kérjük feltüntetni: EKOP

15 Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát (EKOP-1.2.5), a pályázó nevét és címét. Kérjük, hogy elküldés előtt ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap megegyezőségéről a projektgazda köteles gondoskodni. A projekt javaslatot március 20. és április 30. között lehet benyújtani. A projekt javaslat egy alkalommal kerül elbírálásra. Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektjavaslat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését! A projektjavaslati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás a telefonszámon kapható. F3. A projektjavaslat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók Felhívjuk a figyelmet, hogy: A projekt adatlap kitöltésekor ügyelni kell az adatlap lapjain, illetve a jelen útmutatóban megadott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására. A projekt adatlap alakjának, formátumának megváltoztatása esetén a projektjavaslat feldolgozására nincs lehetőség! A projekt javaslatot kizárólag összefűzött (pld. dossziéba lefűzött, spirálozott) formában tudjuk befogadni. A projekt javaslati dokumentáció hitelesítéséül elegendő az eredeti projekt adatlap utolsó oldalát, a mellékleteket, valamint a nyilatkozatokat cégszerűen aláírni (a cégkivonatban, illetve az alapító okiratban foglaltak szerint). A projekt adatlaphoz csatolva, azzal együtt az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges A projekt adatlappal együtt az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges 1. A 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 8/b. számú, Adatlap a támogatási döntésről című melléklete a Korm. rendeletben foglaltak szerinti tartalommal és formátumban kitöltve. 2. A kedvezményezett nevében aláírásra jogosult - bank vagy közjegyző által hitelesített - aláírás mintája, illetve az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum. Ha a projektjavaslatot benyújtó szervezet korábban már adott be aláírás mintát és aláírási jogosultságot igazoló dokumentumot, és a szervezet vezetőjét jogszabály (köztársasági elnöki, illetve miniszterelnöki határozat) nevezi meg, továbbá a szervezet vezetője megegyezik azzal, akinek az aláírási címpéldánya már rendelkezésre áll, úgy elegendő a hiteles másolati példány benyújtása. A másolati példányt a projekt gazda által hivatalosan kijelölt kapcsolattartó hitelesíti. 3. Alapító, létesítő, illetve a külön jogszabály szerinti nyilvántartást igazoló okirat (költségvetési szerv, önkormányzat, egyház, felsőoktatási intézmény kivételével). 4. A projekt gazda, valamint a konzorciumi tagok nyilatkozata arról, hogy a támogatással létrejött létesítmény működtetésének, fenntartásának fedezetét mely forrásból, így a. saját forrásból és/vagy b. a fenntartó és/vagy c. az OEP 15

16 biztosítja (217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 84. (1) bekezdés d) pont); 5. A fenntartó, illetve az OEP nyilatkozata a létesítmény működési többletköltség igényének befogadásáról (217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 84. (1) bekezdés e) pont) 6. A projekt gazda írásbeli nyilatkozata arról, hogy a projekt során kér vagy nem kér ellenszolgáltatást a fejlesztés által érintett szolgáltatás használóitól. Amennyiben a nyilatkozatban kijelenti, hogy ellenszolgáltatást kér, úgy a nyilatkozat mellett kötelező elkészíteni és benyújtani az EKOP és ÁROP projekt gazdáknak szóló, a jövedelemtermelő jelleg megállapítását elősegítő útmutatóban foglalt pénzügyi elemzést. 7. Megvalósíthatósági tanulmány, amely bemutatja a projekt javaslat műszaki tartalmán túl annak pénzügyi fenntarthatóságát, és amelyben 1 milliárd forintnál nagyobb összköltségű projektek esetén költség-haszon elemzést, valamint külön jogszabály előírása esetén környezeti hatástanulmányt, engedélyezési vagy annál részletesebb terveket is szerepeltetni kell. 8. Konzorciumi pályázat esetében a pályázat benyújtására vonatkozó, a pályázati felhívásban megjelölt formátumú konzorciumi együttműködési megállapodás. Valamennyi projektre vonatkozó nyilatkozat elfogadhatóságának feltétele, hogy a nyilatkozatban konkrétan megjelölésre kerüljön az adott projekt neve, valamint a nyilatkozat érvényességének ideje a fenntartásra vonatkozó nyilatkozatok esetén. F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség keretében működő Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága a projektjavaslatok kezelésére közreműködő szervezetet bízott meg, amely az eljárásrendben szabályozott kérdésekben a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága felhatalmazása alapján jár el. Jelen támogatási konstrukció esetében a projektjavaslatok döntés-előkészítését, a szerződéskötését, a finanszírozását, nyomon követését és ellenőrzését a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Kht. fogja végezni. A kiemelt projektek az akciótervben előzetesen nevesítésre kerülnek, azonban a nevesítés nem jelent garanciát a projekt támogatására (255/2006. Korm. rendelet 17. (5)). A projekt kiválasztás, illetve jóváhagyás határideje a támogatásról vagy az elutasításról hozott döntésről történő értesítésig ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét kiemelt projektek esetében a projektjavaslat beérkezésétől számított 75 nap. Érkeztetés A beérkezést követően megvizsgálásra kerül: a benyújtási határidővel kapcsolatos feltételek betartása; a projektjavaslat megfelelő példányszáma (1 eredeti + 1 másolat + CD lemez); a projekt adatlap megfelelő formátuma (a projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, ellenkező esetben a projektjavaslat feldolgozására nincs lehetőség). A projekt gazdát a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Kht. értesíti a projektjavaslat beérkezéséről. A pályáztatás e szakaszában hiánypótlásra nincs lehetőség, bármely, az érkeztetéssel kapcsolatos fenti feltétel nem teljesülése esetén a projekt javaslat elutasításra kerül. 16

17 Jogosultság és teljesség vizsgálata Amennyiben a fentiekben felsorolt feltételek adott projektjavaslat vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek, vizsgálatra kerül a projektgazda és a projektjavaslat jogosultsága, valamint a támogatható tevékenységek, a támogatható költségek szempontjából. Ez annak az ellenőrzését jelenti, hogy a projektgazda/projekt megfelel-e a Projektjavaslati Útmutató A, B, C, D. pontjai szerinti követelményeknek. A projektgazda a jogosultság elutasításának részletes okait tartalmazó levélben a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szabályozottak szerint értesül jogosulatlanságáról. Amennyiben a jogosultság kapcsán felsorolt feltételek adott projektjavaslat vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek, sor kerül a projektjavaslat teljességének vizsgálatára. A jogosultsági és teljességi hiánypótlás rendje Amennyiben a projektgazda valamely mellékletet nem csatolta és/vagy valamelyik csatolt melléklet nem felel meg az előírtaknak, akkor a VÁTI Kht. a projekt gazdát kizárólag írásban, 15 naptári napos határidő kitűzésével formai hiánypótlásra szólítja fel a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szabályozottak szerint. Kiemelt projektek esetén a hiánypótlásra 15 napnál hosszabb határidőt is megállapíthat. Befogadás (projektjavaslat teljességének való megfelelés) Amennyiben a projektjavaslat a fenti szempontokat figyelembe véve megfelel a jogosultság és a teljesség feltételeinek, a projektjavaslat befogadásra kerül. A befogadás tényéről a VÁTI Kht. a projektgazdát írásban értesíti a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szabályozottak szerint. Tartalmi értékelés A projektjavaslat tartalmi értékelése annak megállapítására irányul, hogy a projektjavaslatban szereplő információk a döntéshez szükséges részletességgel és tartalommal rendelkezésre állnak-e. A tartalmi értékelés alapjául szolgáló kiválasztási kritériumokat e dokumentum tartalmazza. Nem támogathatók azok a projektjavaslatok, amelyek esetében az Útmutató E. pontjában található szempontrendszer alapján az összes szempontra nem adható igen válasz. Bírálat A Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága a benyújtott projektjavaslat elbírálása érdekében Bíráló Bizottságot hoz létre. A támogatandó projektjavaslat az előzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján abban az esetben támogatható, ha minden részszempontra igen válasz adható. A Bíráló Bizottság javaslati alternatívái az alábbiak lehetnek: a projektnek a projektjavaslatban megfogalmazottakhoz képest változatlan tartalommal és feltételekkel történő támogatása; a Bíráló Bizottság a projektet a projektjavaslati útmutató szerinti nem támogatható, illetve a projekt céljának teljesítéséhez nem szükséges költségek összegével csökkentheti, de a csökkentés nem változtathatja meg a projekt szakmai-műszaki tartalmát de amennyiben a tervezett összköltség 25 százalékát meghaladó mértékben szükséges a csökkentés, abban az esetben a projekt javaslat elutasítására kell javaslatot tenni; 17

18 a projekt elutasítása; a Bíráló Bizottságnak joga van a javaslattételt elnapolni szükség szerint egyes kérdések tisztázása céljából. Döntés A Bíráló Bizottság döntési javaslata a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága vezetőjéhez vagy az általa felhatalmazott személyhez kerül döntésre. A döntésről történő tájékoztatást követően a projektgazda jogosult a projektjavaslatra vonatkozóan az értékelő lapban és a jegyzőkönyvben foglaltakat megismerni. A projektgazda a támogatás igénylésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az irányító hatóság a projektgazda nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap), továbbá a támogatás elnyerése esetén a projektjavaslatról készített összefoglalót nyilvánosságra hozza az NFÜ honlapján (www.nfu.hu). Amennyiben az Irányító Hatóság vezetője a projektjavaslatot elutasítja, a VÁTI Kht. a döntés kézhezvételét követően írásban, elutasító levélben értesíti a projektgazdát arról, hogy projektjavaslata nem kerül támogatásra. Az értesítés tartalmazza az elutasítás részletes indokát is. A támogatási szerződés megkötésének feltételei A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a projektgazda és bevont partnere(i) az előírásoknak megfelelően és határidőre teljesítik a szerződéskötéshez szükséges feltételeket. A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok bemutatására vonatkozó határidő elmulasztása esetén a támogatási döntés érvényét veszti. A kedvezményezett köteles a támogatási szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően végrehajtani a projektet. Amennyiben a kedvezményezett nem a feltételeknek megfelelően jár el, a támogató jogosult a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás csökkentésére, visszavonására, a támogatásból már kifizetett összegek teljes vagy részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerződéstől való elállásra. A támogatási szerződés aláírásának további feltétele, hogy a Kedvezményezettnek a megvalósítás időtartamára vonatkozóan, egyhavi időszakokra bontott pénzügyi ütemtervet (kifizetési előrejelzést) kell a Közreműködő Szervezet részére beküldenie. A pénzügyi ütemtervnek tartalmaznia kell a projektre történő hivatkozást (szám, tárgy, döntés időpontja), a kifizetés várható időpontját és összegét. Amennyiben a kedvezményezett előleget kíván igénybe venni, a támogatási szerződés megkötéséhez benyújtott kifizetési előrejelzésnek tartalmaznia kell az előleg lehívásának időpontját, az előleg összegét és arányát. A pénzügyi ütemtervet a támogatási szerződés megkötése után a kifizetési kérelmek benyújtásakor frissíteni kell, feltüntetve a változásokat. A támogatási szerződés módosítása Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási szerződés módosítása csak kivételesen indokolt esetben, olyan célból és tartalommal lehetséges, amely a projekt eredeti célkitűzését nem változtatja meg. A támogatási szerződés esetleges módosítását a kedvezményezett vagy a támogató, kezdeményezheti írásban. A kedvezményezettnek a szerződés-módosítási kérelmét megfelelő indoklással alátámasztva kell a VÁTI Kht.-hoz benyújtania. A módosítási kérelem tárgyában hozott döntésről a támogató vagy a VÁTI Kht. írásban értesíti a kedvezményezettet. 18

19 A közreműködő szervezetnek és az Irányító Hatóságnak lehetősége van arra, hogy a szerződés módosítására vonatkozó kérelmet saját mérlegelése alapján elutasítsa, ez indokolt esetben a támogatás visszavonásával járhat. A kedvezményezett köteles haladéktalanul tájékoztatni a Közreműködő szervezetet, ha a szerződés hatályának időtartama alatt a szerződésben foglalt azonosító adatai, illetőleg a szerződés teljesítésével összefüggő adatai (pl. kapcsolattartó adatai, bankszámlaszám) megváltoznak. Amennyiben a projektjavaslatban szerepeltetett, a támogatási szerződésben rögzített költségvetés költségkategóriák szerinti vagy évek szerinti bontása megváltozik, úgy a Kedvezményezett köteles a támogatási szerződés módosítását írásos kérelem formájában, a kérelem tárgya és indoklás megjelölése mellett kezdeményezni. A kedvezményezett köteles a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha a) a projekt megvalósításának befejezése a támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan késik; b) változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest; c) változik a költségek évek szerinti bontása a támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest; d) csökken a számszerűsített célok értéke a támogatási szerződésben rögzített célértékhez képest; e) változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló jellemzője. A Kedvezményezett köteles továbbá a Közreműködő szervezetnek bejelenteni a projekt végrehajtását érintő valamennyi módosítást. A támogatási szerződéssel kapcsolatos egyéb részletes feltételeket a támogatási szerződés tartalmazza. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata Az elszámolást, a támogatás folyósítását a kedvezményezett kezdeményezi. A kifizetésekre vonatkozó igények alátámasztására kifizetési kérelmet kell benyújtania. A kérelemnek a közreműködő szervezet részéről történő elfogadása a kifizetések feltétele. Teljesített kifizetéseket igazoló költségszámlák vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal kell igazolni. Az Irányító Hatóság a Közreműködő szervezet útján tájékoztatja a kedvezményezettet az elektronikus számlakitöltő alkalmazásáról, illetve annak feltételeiről. Amennyiben a projektjavaslatban szerepeltetett, a támogatási szerződésben rögzített költségvetés költségkategóriák szerinti vagy évek szerinti bontása megváltozik, úgy a Kedvezményezett köteles a támogatási szerződés módosítását írásos kérelem formájában, a kérelem tárgya és indoklás megjelölése mellett kezdeményezni. A pénzügyi elszámolás részletes szabályozását a támogatási szerződés melléklete tartalmazza. Előleg igénylésének lehetősége Jelen támogatási konstrukció keretében a projekt egészére vonatkozóan legfeljebb 300 millió forint erejéig előleg nyújtható. 19

20 Az előleg nyújtására a kedvezményezett írásbeli kérelme alapján, a támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg vagy azt követően kerülhet sor. A projekt egészére vonatkozó előleg igénylése esetén a közbenső kifizetési kérelmeket csak utólagos finanszírozási formában lehet igényelni. Az előleg összegével történő elszámolás módja megegyezik az utófinanszírozás módjával, azaz a kifizetés igazolása számlával, vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen igazoló bizonylattal történik. Az elszámolás részletes feltételeit a támogatási szerződés melléklete tartalmazza. Amennyiben a kedvezményezett előleget kíván igényelni, ezt a tényt a támogatási szerződés megkötéséhez benyújtott kifizetési előrejelzésben (ld. feljebb A támogatási szerződés megkötésének feltételei pont) is fel kell tüntetnie, az előleg igénylés időpontjának, az előleg arányának és összegének megjelölésével. Közbenső kifizetési kérelmek A közbenső kifizetési kérelem a projekt megvalósítás során több alkalommal benyújtható, de az alábbi lehetőségek közül csak egy formában igényelhető: Szállítói finanszírozás Ebben a finanszírozási formában a számla, támogatásra eső része közvetlenül a szállítónak kerül kifizetésre az önerő utalás igazolása után (amennyiben szükséges önerő biztosítása) és a teljesítésigazolás kiállítása után, a benyújtást követő 30 napon belül. Utólagos finanszírozás A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, minden számla kiegyenlítését bankszámlakivonattal igazolni szükséges. Ebben az esetben a kifizetési kérelem benyújtását követő 60 napon belül kerül a támogatás folyósításra. Vegyes finanszírozás (utófinanszírozás és szállítói finanszírozás) Opcionális finanszírozási forma, sajátossága, hogy nagy összegű szállítói kifizetések mellett utólagos kifizetéseket is enged. A kedvezményezett a szállítói számláinak közvetlen kifizetése mellett kérheti bizonyos költségei utólagos megtérítését. A két finanszírozási mód keretében elszámolható költségek típusát és összegét a támogatási szerződés rögzíti. Amennyiben a támogatási szerződés erre alkalmat ad, lehetőség van egyes projektelemekre előleget igénybe venni. Előleg csak az utólagos finanszírozású projektelemekre folyósítható a következőképpen: egy projekten belüli projektelemekre az utólagos és a szállítói finanszírozási formák alkalmazhatók, de az egyes projektelemekre csak az egyik alkalmazható. Előleg csak azon projektelem(ek)re vehető igénybe, ahol utólagos megtérítésre kerül sor. A szállítói kifizetésű projektelemeket a támogatási szerződésben meg kell határozni. Amennyiben sok kis összegű számla ( Ft támogatástartalom alatti értékű számlák) kerül a projekt során elszámolásra, lehetőség van számlaösszesítő használatára, ebben az esetben a benyújtandó számlák hitelesített másolata helyett csak számlaösszesítő kerül a költségekről benyújtásra, ezzel egyszerűsítve az elszámolás és a kifizetés folyamatát. Szállítói finanszírozásra Ft értékűnél kisebb számla nem nyújtható be. A 250 millió forint értékhatárt meghaladó összegű, nem építési jellegű szerződések esetében a szerződéssel kapcsolatos számlák elszámolhatóságának feltétele a számlában foglalt teljesítésnek független könyvvizsgáló általi hitelesítése. Pozitív támogatási döntés esetén a projekt 86.61%-a az EKOP 1. prioritásból, 13.39%-a az EKOP 3. prioritásából kerül finanszírozásra. A kifizetési kérelmeket prioritásonként külön 20

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2015. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A támogatás célja... 3 II. A támogatásra rendelkezésre

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei... 3 1. Előzmények... 3 2.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben