PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében"

Átírás

1 PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...3 A1. Alapvető cél és háttér információ... 3 A2. Rendelkezésre álló forrás... 4 A3. Támogatható projektjavaslatok száma... 4 B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE...4 B1. Jogi forma... 4 B2. Kizáró okok... 4 C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA...5 C1. Támogatható tevékenységek köre... 5 C2. Nem támogatható tevékenységek köre... 5 C3. Elszámolható költségek köre... 5 C4. Nem elszámolható költségek köre... 8 C5. Projekt területi korlátozása... 9 C6. A projekt megkezdése... 9 C7. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje... 9 C8. Fenntartási kötelezettség C9. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban E. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK...10 D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Előleg igénylése D5. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...12 E1. Monitoring mutatók E2. Horizontális szempontok F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...14 F1. A támogatási konstrukció megszüntetése F2. A projektjavaslatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A projektjavaslat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Panaszkezelés F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7. Fogalomjegyzék

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ A projekt közvetlen célja a Kölcsönös megfeleltetési rendszer jogszabályi követelményeknek megfelelő működtetése, az érintett EU-s támogatások maximális lehívása. A projekt közvetlen célcsoportját a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alatt álló központi költségvetési szervek (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal) jelentik, ideértve azok regionális, megyei és kistérségi területi szerveit is. A közvetett célcsoportot ezzel szemben az érintett EU-s támogatások kedvezményezettjét jelentő mezőgazdasági termelő, valamint az élemiszer-előállításban, -szállításban és forgalmazásban érintett piaci szereplők összessége jelenti. Elvárt eredmény Az Európai Unió közös agrárpolitikai reformjának eredményeként a mezőgazdasági termelők számára a közvetlen kifizetések teljes mértékű biztosításának előfeltétele az, hogy betartsák az 1782/2003/EK tanácsi rendelet III. mellékletében felsorolt gazdálkodási követelményeket. A projekt eredményeként létrejön egy egységes, naprakész adatbázis rendszer, mely az egységes törzsadat kezelésen túl tartalmaz térinformatikai alkalmazást, kockázatkezelési és ellenőrzési modult, valamint adatot szolgáltat az agrárigazgatásban részt vevő intézmények számára és webes felületen keresztül az ügyfelek felé is. Ennek következményeként gyorsabbá és áttekinthetőbbé válik az agrárigazgatási ügyek intézése; a standardizált törzsadatok és az igazgatási folyamatok egységesítése az ügyfelek számára áttekinthetőbb hivatali eljárásrendet, a hivatali adminisztráció számára pedig gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé. Részletes célok A 2009-ben bevezetendő Egységes Támogatási Rendszer (ETR), mely a jelenleg működő egységes területalapú támogatást váltja fel, szükségessé teszi a kölcsönös megfeleltetés kritériumrendszerének kezelését. A kölcsönös megfeleltetés célja a fenntartható mezőgazdaság fejlesztése és a társadalmi elvárásokhoz jobban igazodó közös agrárpolitika kialakítása. A kölcsönös megfeleltetés alapján működő ETR egy olyan központi informatikai rendszer kifejlesztését igényli, ami a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) számára egységes törzsadat-menedzsmentet biztosít, valamint erre épülve kiváltja az MgSzH üzleti folyamatait támogató heterogén és korszerűtlen informatikai rendszereket. A kifejlesztendő rendszernek technológiai szempontból összhangban kell állnia a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH) üzemeltett támogatásellenőrzési és - kifizetési rendszerben (vagyis az IIER-ben) alkalmazott technológiával, és lehetővé kell tennie a rendszerek közös üzemeltethetőségét. Az említett rendszerekhez kapcsolódó és az ágazat alapvető referencia-rendszereit jelentő törzsadatbázisokat (pl. Ügyfél-nyilvántartási rendszer GAZDA, Mezőgazdasági Parcellaazonosító Rendszer MePAR, Állatok Egységes Azonosítási és Nyilvántartási Rendszere ENAR, stb.) fel kell készíteni arra, hogy standardizált formában szolgálják ki az ágazati rendszerek interoperabilitását. A rendszerek és a törzsadatbázisok együttesen egy egységes ágazati informatikai rendszert kell hogy alkossanak, melynek központilag nyújtott szolgáltatásai rugalmasan adoptálhatók a különféle igazgatási funkciók szervezeti és területi telepítéséhez. Egyik első lépésként sor kerül az egységes törzsadat kezelés (MDM) kialakítására. Az MDM a hivatali/vállalati rendszerek és alkalmazások törzsadatait hivatott azonosítani, összevonni, szinkronizálni, ill. központilag karbantartani. A projekt keretében bővítésre kerül a MePAR térképi adatbázis, ami képes lesz hozzáférést biztosítani az egyes alrendszerek számára térképi adatokhoz, valamint a feladatok 3

4 ellátásához szükséges térinformatikai funkciókhoz. A fejlesztés részét képezi továbbá egy vezetői információs rendszer és 9 további ellenőrzési modul, valamint a projekt keretében továbbfejlesztésre kerül az Állatinformációs rendszer, mely webes felületen elektronikus bizonylatokat lesz képes fogadni. A2. Rendelkezésre álló forrás A támogatási konstrukció meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg legfeljebb 2,8 milliárd forint. Jelen projektjavaslati kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A3. Támogatható projektjavaslatok száma A konstrukció keretében várhatóan egy kiemelt projekt kerül támogatásra. B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE B1. Jogi forma Jelen támogatási konstrukció keretében kizárólag a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) vagy az általa vezetett konzorcium nyújthat be projekt javaslatot. B2. Kizáró okok A projektgazdának illetve konzorcium esetén bármely konzorciumi tagnak nem nyújtható támogatás, ha csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; kezdeményezik a szervezet megszüntetését; a támogatás iránti projektjavaslat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét; a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. (2) és (3) bekezdései alapján a támogatási rendszerekből kizárták, a kizárás időtartama alatt; vele szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben; nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a projektjavaslat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a projektjavaslat benyújtásakor; a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében a projektjavaslat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998 (XII. 30) 4

5 Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerülhet; a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért kiszabott jogerős büntetés hatálya alatt áll; akivel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll. C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A projekt céljának megvalósítását szolgáló eszközbeszerzés, immateriális javak, szakértői tanácsadás igénybevétele, a C3. pontban kifejtett képzések szervezése és lebonyolítása, projektmenedzsment, saját teljesítés valamint a C3. pontban nevesített projekt megvalósításához kapcsolódó további tevékenységek. Az egyes tevékenységeken belül elszámolható költségeket a projektjavaslati útmutató C3. Elszámolható költségek köre pontja tartalmazza. C2. Nem támogatható tevékenységek köre A C1. pontban foglaltakon kívül semmilyen más tevékenység nem támogatható. C3. Elszámolható költségek köre Az elszámolható költségekkel kapcsolatos általános követelmények: Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a kedvezményezett adóalany, vagy még nem adóalany, de a beruházással, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége. Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: A kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, és teljesülésük, jogalapjuk (szerződéssel, megrendelővel, közigazgatási határozattal, stb.), számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal igazolhatóak. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített árat) és a projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel. 5

6 A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. Csak olyan vállalkozói szerződések számolhatóak el, amelyek a projekt végrehajtáshoz feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek. Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással. Az elszámolható személyi jellegű költség mértéke nem haladhatja meg az adott intézményben szokásos értéket, valamint igazodnia kell az alkalmazásban állók esetén a szokásos jövedelmi viszonyokhoz. Projektmenedzsment költségek A projektmenedzsment költségekbe beleértendők mindazon költségek, amelyek nem a szakmai tevékenység konkrét megvalósításához, hanem ennek adminisztratív lebonyolításához, a tevékenység koordinációjához kapcsolódnak. E költségekbe beleértendők az ilyen szolgáltatások igénybevételének, beszerzésének költségei is. Kizárólag a projekt tartalmát közvetlenül szolgáló projektmenedzsment költségek számolhatók el. A menedzsment tevékenységhez kapcsolódó személyjellegű költségek elszámolhatóak. A projektmenedzsment bérköltségeinél és személy jellegű ráfordításainál a projektmenedzseri, pénzügyi-könyvelési, jogi, műszaki és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak - munkaviszonyban, megbízási viszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott bérköltsége, illetve annak a projekt menedzselésére fordított munkaidejével arányos része számolható el. A közigazgatási dolgozók bére csak akkor elszámolható, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik és a munkaköri feladatukat képezi, vagy arra a munkaidő-beosztásra is kiterjedő megbízási szerződéssel rendelkeznek. A költségeket úgy kell alátámasztani, ami lehetővé teszi a tevékenység megvalósításában részt vevő közszolgáltató szervezet 1 tényleges költségeinek azonosítását (pl. munkaköri leírás). A projektmenedzsment keretén belül nem számolható el eszközök beszerzése. Projektmenedzsment költségek a teljes projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 4,35 százalékáig számolhatóak el. Szolgáltatások igénybevétele A támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele számolható el: - beszerzett eszközök használatához kapcsolódó képzések lebonyolítása (ez a tétel nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségeinek a 8%-át); - felmérések, kimutatások, adatbázisok és elemzések készítésének költsége; 1 Közszolgáltatásnak minősül, külön törvényi megnevezés nélkül is, például a közigazgatás, az igazságszolgáltatás, az egészségügyi ellátás, a szociális ellátás, a közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, illetve mindazok a szolgáltatások, amelynek elvégzését valamely jogszabály, bárki számára kötelező jelleggel előírja. 6

7 - mérnöki, szakértői díjak; - egyéb szakmai tanácsadás költsége; - a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban jelentkező költségek (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei); - nyilvánosság biztosításának költségei a teljes projekt elszámolható költségének legfeljebb 1 százalékáig. Jelen projekt keretében kizárólag a kötelezően előírt alapvető tájékoztatási kötelezettségekkel kapcsolatosan felmerült költségek számolhatóak el (a kedvezményezettek alapvető tájékoztatási kötelezettségeiről szóló útmutató letölthető az NFÜ honlapjáról); - rendezvényszervezés költségei; - könyvvizsgálat költsége; - vagyonbiztosítás költségei, díjai a megvalósítási időszak végéig. Eszközbeszerzés A projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése támogatható. Kizárólag a projekt céljához kapcsolódó legkorszerűbb technológiát használó új, rendszert alkotó eszközök bekerülési értéke számolható el. Immateriális javak Immateriális javak megszerzése és használatának költségei elszámolhatók, ha azok szükségesek a projekt végrehajtásához. Az immateriális javak költségei között számolhatóak el az adott tevékenység keretében vásárolt, a tevékenységet szolgáló immateriális javak (pl. szellemi termékek) bekerülési értéke. Saját teljesítés A fenti költségek saját teljesítés keretében is elszámolhatóak, azonban az elszámolt érték nem haladhatja meg a piaci értéket, és nem lehet több, mint a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott önköltség. Az elszámoláshoz szükséges a szervezet önköltség számítási eljárásrendje (a számvitelről szóló évi C. törvény 47. alapján) és az adatlaphoz részletes és tételes anyag-díjas költségvetést kell csatolni, melyből egyértelműen megállapítható a saját teljesítésben megjelenő összeg összetétele (bér, járulék, egyéb). Saját teljesítés esetén, ha a tervezett tevékenység meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, a kedvezményezettnek bizonyítania kell, hogy ez szolgálja leginkább a költséghatékonyság, vagy a biztonság érdekét. Saját teljesítés esetén kizárólag a tevékenységre fordított közvetlen önköltség számolható el. A költségszint megalapozottságának bizonyítása A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat. A piaci ár igazolására közbeszerzési eljárásban, vagy más jogszabályban meghatározott eljárástípus (különös tekintettel a 143/2004 Korm. rendelet) szabályozása mentén beszerzett javak esetén maga az eljárás dokumentációja szolgál. Egyéb esetekben, amikor nem kerül sor közbeszerzési, vagy más jogszabályban meghatározott eljárás lefolytatására (pl. saját teljesítés) az ezen tevékenységek költségeinek elszámolhatóságához szükséges az elszámolások olyan alátámasztása, amely bizonyítja, hogy a beszerzett javak ellenértéke nem haladta meg a piaci árat. Az alátámasztáshoz elfogadható 3 különböző szállítótól származó 3 írásos árajánlat benyújtása a beszerzés tárgyáról ill. a szolgáltatásról, független statisztika, kimutatás csatolása (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra). Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a megrendelés időpontjához képest 6 hónapnál régebbiek. 7

8 A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A piaci ár bizonyítása az előkészítési költségek,valamint a saját teljesítés esetében is fennálló kötelezettség. Jövedelmek Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és a 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1083/2006/EK rendelet 55. cikke jövedelemtermelőnek tekint minden olyan műveletet, melynél az érintett szolgáltatás nyújtásáért a felhasználónak fizetnie kell. A jövedelemtermelő projektek esetében a nyújtható támogatás az úgynevezett jelenértéken számított nettó bevétel nagyságának a függvénye. 1. Ha a fejlesztés által érintett szolgáltatásért nem kér a projekt gazda (vagy a konzorcium bármely tagja) ellenszolgáltatást, akkor a projekt nem minősül jövedelemtermelőnek, így a jelen felhívásban meghatározott támogatási intenzitással igényelhető támogatás a projekt összes elszámolható költsége vonatkozásában. 2. Ha a támogatandó projekt jövedelemtermelő, akkor meg kell vizsgálni, hogy a pénzügyi elemzés szerint a referencia időszakban a nettó bevétel pozitív-e. a) Ha a referencia időszakban a nettó bevétel negatív, akkor a jelen felhívásban meghatározott támogatási intenzitással igényelhető támogatás a projekt összes elszámolható költsége vonatkozásában. b) Ha a referencia időszakban a nettó bevétel pozitív, akkor az elszámolható költség a beruházásból a referencia időszak során származó nettó bevétel jelenértékével csökkentett, jelenértéken számított beruházási költség és az igényelhető maximális támogatás ezen elszámolható költség és a jelen felhívásban megadott támogatási intenzitás szorzata. A jövedelemtermelő jelleg megállapításáról szóló útmutató letölthető a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról (http://www.nfu.hu/krpih). A projekt megvalósításához kötődő pénzügyi bevételek (pl.: kedvezményezetteknek fizetett előlegből származó kamatbevétel) összegét a projekt megvalósítására kell fordítani. C4. Nem elszámolható költségek köre Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással. Az útmutató C1. Támogatható tevékenységek köre, valamint a C3. Elszámolható költségek köre pontjában foglaltakon kívül semmilyen más tevékenység, illetve költség nem támogatható, különös tekintettel az alábbiakra: - épület-kivitelezés, föld, telek, ingatlanvásárlás beruházás költsége; - épületfelújítás, átalakítás, javítások bekerülési költségei; - eszközök bérlése; - természetbeni hozzájárulás költsége; - értékcsökkenés; - biztosítékok költsége; - bértámogatás; - ösztöndíjak; 8

9 - a beszerzett informatikai rendszer használatát célzó betanításon kívüli képzések költsége; - általános illetve rezsiköltségek; - kamattartozás kiegyenlítés; - hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; - jutalékok és osztalék, profit kifizetés; - deviza-átváltási jutalék veszteség; - bírságok, kötbérek és perköltségek; - levonható ÁFA, illetve egyéb levonható adók, közterhek; - gépjármű vásárlásának használatának költsége illetve ehhez kapcsolódó, gépjármű fenntartásához, üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek; - az elszámolható költségek között jelzetten túli egyéb beszerzési költségek (így különösen a projektmenedzsment részére történő eszközbeszerzés). C5. Projekt területi korlátozása A projektet Magyarország területén kell megvalósítani azzal, hogy biztosítani kell a projekt eredményeinek országos hasznosulását. C6. A projekt megkezdése A projekt a projektjavaslat befogadásának napjától saját felelősségre megkezdhető. Támogatás a projektjavaslat befogadását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. A projekt megkezdésének minősül: jelen támogatási konstrukció keretében megvalósuló eszközbeszerzésre irányuló beruházás megkezdésének időpontja az első beszerzett technológiai korszerűsítést eredményező eszköz szállítását igazoló okmányon feltüntetett, és az átvevő szervezet (projektgazda) által, a képviseletre jogosult aláírásával igazolt átvételi, vagy a projektgazda bármely telephelyére történő beszállítási nap; immateriális javak esetében az átvétel időpontja; egyéb tevékenység esetén (például tanácsadás, személyi jellegű kifizetések stb.) a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja. A projektgazda által aláírással elfogadott ajánlat szerződésnek minősül. Amennyiben a projektjavaslatban ismertetett projekt a fent jelzettek közül több költségkategóriát érint, úgy a projekt megkezdésének időpontja az egyes kategóriáknak megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont. A projekt megkezdésének legkorábbi időpontjára vonatkozóan jelen projektjavaslati kiírás keretében kötelező előírás nincs, de a megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektnek legkésőbb a C7. pontban jelzett végső fizikai megvalósulási (utolsó projekttevékenységi) határidőig meg kell valósulnia. A projekt megalapozását szolgáló tanulmányok elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, költség haszon elemzés stb.) nem jelenti a projekt megkezdését. C7. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje A projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a projekt gazda zárójelentését és utolsó kifizetési igénylését elfogadta. A projekt fizikai megvalósulásának (az utolsó projekttevékenység) legkésőbbi időpontja december 31. A kifizetési igénylések benyújtásának végső határideje a projekt 9

10 fizikai megvalósulását (utolsó projekttevékenységet) követő 90. nap de legkésőbb március 31. C8. Fenntartási kötelezettség A projekt gazdának vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott szolgáltatásokat a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) számú MeHVM-PM együttes rendelet rendelkezései szerint minimum 5 évig fenntartja és üzemelteti. Amennyiben a projektgazda partnereket is bevon a projekt megvalósításába, abban az esetben felelős azok tevékenységéért és továbbra is biztosítania kell a megvalósítás és fenntartás előírásoknak megfelelő lebonyolítását. C9. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban - Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek; amelyhez a projektgazda nem rendelkezik az esetlegesen szükséges engedélyekkel; vagy amely a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg. - Jelen kiírásra benyújtott projekt más forrásból támogatásban nem részesülhet. A projektgazda több kiírásra is benyújthatja projektjavaslatát, de több nyertes projektjavaslat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik projektjavaslati forrást veszi igénybe. - Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a projektgazda a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni. - Támogatás kizárólag új technológiai korszerűsítést eredményező eszköz vásárlásához vehető igénybe. - Operatív lízing és haszonbérlet keretében történő beszerzéshez támogatás nem igényelhető. Amennyiben a projektgazda zárt végű pénzügyi lízing keretében kívánja az eszközt beszerezni, a fejlesztésnek a projektgazda tulajdonszerzésével kell zárulnia úgy, hogy a projektgazdának az elszámolható költségeket igazoló számlákat legkésőbb december 31-ig kell benyújtania a közreműködő szervezetnek. A támogatás csak a lízingcég részére fizetendő összeg tőkerésze után igényelhető. - Kizárólag azon projektjavaslat támogatható, melynél a pályázó teljesíti az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági útmutatóban szereplő jogosultsági kritériumokat és megfelel az azokban meghatározott értékelési szempontoknak. E. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája A támogatás formája: a projektgazda működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás). 10

11 D2. Támogatás mértéke A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 százaléka. D3. Támogatás összege A jelen felhívás keretében elnyerhető támogatás összege legfeljebb 2,8 milliárd forint lehet. D4. Előleg igénylése A kedvezményezett jogszabályi kivételtől eltekintve a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet által előírt biztosítékok nyújtása mellett a támogatási szerződés megkötését követően előlegre jogosult legfeljebb 300 millió forint erejéig. Az előleg és a köztes kifizetés együttes értéke a központi költségvetési szerveknél elérheti a támogatási összeg 100 százalékát. D5. Egyéb feltételek Közbeszerzésre vonatkozó szabályozás Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége fennáll, úgy fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a projekt megkezdését jelentő, a projekt tárgyára vonatkozó megrendelés időpontja nem előzheti meg a közbeszerzési eljárás lefolytatását. Amennyiben a projekt keretében megvalósítandó beszerzések a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartoznak, úgy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért, a Kbt. elveinek és rendelkezéseinek betartásáért és ennek dokumentálásáért a kedvezményezett - mint ajánlatkérő - felelős. A közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a kedvezményezettnek a Kbt-ben foglalt rendelkezések mellett az ezzel kapcsolatos legfontosabb kötelezettségei: - a kedvezményezett tájékoztatja a Közreműködő Szervezetet a közbeszerzési eljárás megindításáról, az esetleges jogorvoslati eljárásról és annak eredményéről. A kedvezményezett megküldi a Közreműködő Szervezetnek az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívást, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegzést, jogorvoslati eljárás esetén az eljárás megindításáról szóló értesítést, és a közbeszerzési döntőbizottság (KDB) határozatát, valamint a Kbt. által előírt esetekben hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolását. - a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás megindítása előtt legalább 30 munkanappal amennyiben előzetes összesített tájékoztató közzétételét kérelmezte az előzetes összesített tájékoztatót, valamint a közbeszerzési dokumentumokat jóváhagyás céljából a közreműködő szervezet részére megküldi. A közreműködő szervezete a dokumentumokat az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység (EKKE), közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetén az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívást a Gazdasági Versenyhivatal részére is továbbítja. Amennyiben az EKKE az eljárás lefolytatása során dokumentumokat kér be, vagy megfigyelőt delegál, írásos szakértői jelentést készít a kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet részére. Amennyiben az EKKE jelentésében jogszabálysértést vagy annak gyanúját jelzi, a kedvezményezett 8 napon belül írásos választ készít az EKKE és a Közreműködő Szervezet részére. A benyújtott számlák kifizetésének feltétele hogy a kedvezményezett a támogatási szerződés megkötéséig, de legkésőbb a kifizetési igénylések benyújtása előtt 15 nappal a 11

12 kifizetési kérelmekkel érintett beszerzésekhez tartozó közbeszerzési dokumentumokat megküldi a Közreműködő Szervezet részére. A benyújtott, de még támogatási szerződéssel nem rendelkező projektjavaslat esetén a projekt gazda köteles a közbeszerzési eljárás megindításáról a közreműködő szervezetet étesíteni a közbeszerzési eljárás megindítása előtt legalább 30 munkanappal. Vagyonbiztosítás A támogatásból beszerzett tárgyi eszközökre amennyiben azok beszerzéskori összértéke meghaladja a bruttó 50 millió forintot a kedvezményezettnek megfelelő értékű vagyonbiztosítást kell kötnie a fenntartási időszak végéig. A vagyonbiztosítás költségei elszámolhatóak a megvalósítási időszak végéig. Kommunikációs szabályozás A projektgazda a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a kiemelt projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza (http://www.nfu.hu/arculatok). A projektgazda a projekt megvalósítása során és azt követően a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő IV. számú kommunikációs csomag szerinti intézkedéseket köteles megvalósítani, valamint a B típusú tájékoztatási táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának fő helyszínén. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A kiválasztás során használt kritériumok: Jogszabályi feltétel Az operatív program társadalmi-gazdasági céljaihoz való hozzájárulás Egyértelmű, mérhető és elérhető célok Költséghatékonyság Fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság és esélyegyenlőség Megvalósíthatóság Értékelési szempontok 1. a projekt céljai illeszkednek a stratégiai környezetbe 2. a projekt céljai egyértelműek, mérhetőek 3. a projekt megoldást kínál az azonosított problémára 4. a projektjavaslat pénzügyileg megalapozott, a meghatározott finanszírozással megvalósítható, a tervezett költségek reálisak a tevékenységek megvalósításához 5. a tervezett projekt értékarányos 6. a projektjavaslat pénzügyi szempontból fenntartható 7. a projektjavaslat szervezeti szempontból fenntartható 8. a projektgazda és bevont partnere(i) valamint a tervezett tevékenység megfelel(nek) az útmutató környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos elvárásainak 9. a projektgazda és bevont partnere(i) megfelel(nek) az útmutató esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos elvárásainak 10.a projektjavaslat társadalmilag fenntartható 11.reálisan megvalósítható a projekt a javaslatban jelzett ütemterv és az egyes tevékenységek egymásra 12

13 épülése alapján 12.a projekt megvalósulásának időtartama megfelel az útmutató feltételeinek 13.a projektgazdánál és bevont partnereinél megfelelő személyi és egyéb nem pénzügyi erőforrás áll rendelkezésre a projekt végrehajtásához 14.az esetleg párhuzamosan futó fejlesztési projektek kezelése megoldott, nem jelent kockázatot a megvalósításra 15.a projekt kockázatai olyan mértékben kezelésre kerülnek, hogy azok nem hátráltatják a projekt sikeres lebonyolítását 16.a projekt műszakilag megvalósítható és szükség szerint illeszkedik a központi műszaki architektúrához 17.minden, a projektben érintett intézmény az indokolt mértékben bevonásra került Az értékelési szempontokra igen/nem válasz adható az értékelés során. A projektjavaslat kizárólag akkor támogatható, ha az összes szempontra igen válasz adható. E1. Monitoring mutatók Mutató neve Típus Mértékegység Minimálisan elvárt célérték Célérték elérésének időpontja Mutató forrása kapcsolatban álló adatbázisok száma folyamatba épített automatikus ellenőrzések száma output db kedvezményezett output db kedvezményezett helyszíni ellenőrzések átlagos időigénye eredmény % (2007=100%) kedvezményezett egy támogatáslehívás átlagos ügykezelői időráfordítása eredmény % (2007=100%) kedvezményezett Kizárólag olyan projekt javaslat támogatható, ami a fenti mutatók mindegyikéhez hozzájárul. Amennyiben a mutató mellett minimálisan elvárt célérték is jelölve van, akkor a projekt javaslat csak abban az esetben támogatható, ha a minimálisan elvárt érték teljesítését vállalja. 13

14 Projekt javaslatában meg kell jelölnie, hogy a fenti mutatók mely években teljesülnek. Kérjük ügyeljen arra, hogy a mutatók teljesülésének időpontjai összhangban legyenek a projekt javaslatban bemutatott ütemtervvel, valamint a projektjavaslat költségvetésével. Felhívjuk a figyelmet, hogy azon mutatók esetén, ahol a mutatók forrásaként a kedvezményezett került megjelölésre, a projekt sikeres zárásának feltétele a mutatók irányító hatóság által kért bontás szerinti megadásán túl azok részletes, ellenőrizhető alátámasztása. E2. Horizontális szempontok Kizárólag azon projekt javaslat támogatható, melynél a projekt gazda teljesíti az esélyegyenlőségi, környezeti fenntarthatósági, valamint a társadalmi fenntarthatósági útmutatóban szereplő jogosultsági kritériumokat és megfelel az azokban meghatározott értékelési szempontoknak. A horizontális szempontokat a projekt által érintett szervezetekre, s nem pusztán a projekt gazda szervezetére kell vonatkoztatni. Az útmutatók által előírt kritériumok teljesítésének költsége a projekt számára megítélt támogatás összegéből is biztosítható. A horizontális szempontokkal és a teljesítendő előírásokkal kapcsolatos útmutató letölthető az NFÜ honlapjáról a címről. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektjavaslatokkal kapcsolatos részletes eljárásrendet a időszak Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap támogatása felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet szabályozza. F1. A támogatási konstrukció megszüntetése A támogatási konstrukció megszűnik, ha a benyújtási határidőn belül egyetlen támogatható projekt javaslat sem kerül benyújtásra, a projekt céljainak a teljesülésével, illetve a beadási határidő elteltével. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség fenntartja magának a jogot, hogy jelen támogatási konstrukciót különösen indokolt esetben felfüggessze, vagy lezárja, amely esetben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség indoklással ellátott közleményt tesz közzé honlapján, a címen. F2. A projektjavaslatok benyújtásának módja, helye és határideje A projektjavaslat magyar nyelven, kizárólag projekt adatlapon nyújtható be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott projektjavaslatok feldolgozására nincs lehetőség. A projektjavaslatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy személyesen a következő címre kell beküldeni: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Közreműködő Szervezet Igazgatóság Közigazgatási Operatív Programok Igazgatósága 1016 Budapest, Gellérthegy u A borítékon kérjük feltüntetni: EKOP

15 Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát (EKOP-1.2.5), a pályázó nevét és címét. Kérjük, hogy elküldés előtt ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap megegyezőségéről a projektgazda köteles gondoskodni. A projekt javaslatot március 20. és április 30. között lehet benyújtani. A projekt javaslat egy alkalommal kerül elbírálásra. Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektjavaslat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését! A projektjavaslati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás a telefonszámon kapható. F3. A projektjavaslat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók Felhívjuk a figyelmet, hogy: A projekt adatlap kitöltésekor ügyelni kell az adatlap lapjain, illetve a jelen útmutatóban megadott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására. A projekt adatlap alakjának, formátumának megváltoztatása esetén a projektjavaslat feldolgozására nincs lehetőség! A projekt javaslatot kizárólag összefűzött (pld. dossziéba lefűzött, spirálozott) formában tudjuk befogadni. A projekt javaslati dokumentáció hitelesítéséül elegendő az eredeti projekt adatlap utolsó oldalát, a mellékleteket, valamint a nyilatkozatokat cégszerűen aláírni (a cégkivonatban, illetve az alapító okiratban foglaltak szerint). A projekt adatlaphoz csatolva, azzal együtt az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges A projekt adatlappal együtt az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges 1. A 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 8/b. számú, Adatlap a támogatási döntésről című melléklete a Korm. rendeletben foglaltak szerinti tartalommal és formátumban kitöltve. 2. A kedvezményezett nevében aláírásra jogosult - bank vagy közjegyző által hitelesített - aláírás mintája, illetve az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum. Ha a projektjavaslatot benyújtó szervezet korábban már adott be aláírás mintát és aláírási jogosultságot igazoló dokumentumot, és a szervezet vezetőjét jogszabály (köztársasági elnöki, illetve miniszterelnöki határozat) nevezi meg, továbbá a szervezet vezetője megegyezik azzal, akinek az aláírási címpéldánya már rendelkezésre áll, úgy elegendő a hiteles másolati példány benyújtása. A másolati példányt a projekt gazda által hivatalosan kijelölt kapcsolattartó hitelesíti. 3. Alapító, létesítő, illetve a külön jogszabály szerinti nyilvántartást igazoló okirat (költségvetési szerv, önkormányzat, egyház, felsőoktatási intézmény kivételével). 4. A projekt gazda, valamint a konzorciumi tagok nyilatkozata arról, hogy a támogatással létrejött létesítmény működtetésének, fenntartásának fedezetét mely forrásból, így a. saját forrásból és/vagy b. a fenntartó és/vagy c. az OEP 15

16 biztosítja (217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 84. (1) bekezdés d) pont); 5. A fenntartó, illetve az OEP nyilatkozata a létesítmény működési többletköltség igényének befogadásáról (217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 84. (1) bekezdés e) pont) 6. A projekt gazda írásbeli nyilatkozata arról, hogy a projekt során kér vagy nem kér ellenszolgáltatást a fejlesztés által érintett szolgáltatás használóitól. Amennyiben a nyilatkozatban kijelenti, hogy ellenszolgáltatást kér, úgy a nyilatkozat mellett kötelező elkészíteni és benyújtani az EKOP és ÁROP projekt gazdáknak szóló, a jövedelemtermelő jelleg megállapítását elősegítő útmutatóban foglalt pénzügyi elemzést. 7. Megvalósíthatósági tanulmány, amely bemutatja a projekt javaslat műszaki tartalmán túl annak pénzügyi fenntarthatóságát, és amelyben 1 milliárd forintnál nagyobb összköltségű projektek esetén költség-haszon elemzést, valamint külön jogszabály előírása esetén környezeti hatástanulmányt, engedélyezési vagy annál részletesebb terveket is szerepeltetni kell. 8. Konzorciumi pályázat esetében a pályázat benyújtására vonatkozó, a pályázati felhívásban megjelölt formátumú konzorciumi együttműködési megállapodás. Valamennyi projektre vonatkozó nyilatkozat elfogadhatóságának feltétele, hogy a nyilatkozatban konkrétan megjelölésre kerüljön az adott projekt neve, valamint a nyilatkozat érvényességének ideje a fenntartásra vonatkozó nyilatkozatok esetén. F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség keretében működő Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága a projektjavaslatok kezelésére közreműködő szervezetet bízott meg, amely az eljárásrendben szabályozott kérdésekben a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága felhatalmazása alapján jár el. Jelen támogatási konstrukció esetében a projektjavaslatok döntés-előkészítését, a szerződéskötését, a finanszírozását, nyomon követését és ellenőrzését a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Kht. fogja végezni. A kiemelt projektek az akciótervben előzetesen nevesítésre kerülnek, azonban a nevesítés nem jelent garanciát a projekt támogatására (255/2006. Korm. rendelet 17. (5)). A projekt kiválasztás, illetve jóváhagyás határideje a támogatásról vagy az elutasításról hozott döntésről történő értesítésig ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét kiemelt projektek esetében a projektjavaslat beérkezésétől számított 75 nap. Érkeztetés A beérkezést követően megvizsgálásra kerül: a benyújtási határidővel kapcsolatos feltételek betartása; a projektjavaslat megfelelő példányszáma (1 eredeti + 1 másolat + CD lemez); a projekt adatlap megfelelő formátuma (a projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, ellenkező esetben a projektjavaslat feldolgozására nincs lehetőség). A projekt gazdát a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Kht. értesíti a projektjavaslat beérkezéséről. A pályáztatás e szakaszában hiánypótlásra nincs lehetőség, bármely, az érkeztetéssel kapcsolatos fenti feltétel nem teljesülése esetén a projekt javaslat elutasításra kerül. 16

17 Jogosultság és teljesség vizsgálata Amennyiben a fentiekben felsorolt feltételek adott projektjavaslat vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek, vizsgálatra kerül a projektgazda és a projektjavaslat jogosultsága, valamint a támogatható tevékenységek, a támogatható költségek szempontjából. Ez annak az ellenőrzését jelenti, hogy a projektgazda/projekt megfelel-e a Projektjavaslati Útmutató A, B, C, D. pontjai szerinti követelményeknek. A projektgazda a jogosultság elutasításának részletes okait tartalmazó levélben a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szabályozottak szerint értesül jogosulatlanságáról. Amennyiben a jogosultság kapcsán felsorolt feltételek adott projektjavaslat vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek, sor kerül a projektjavaslat teljességének vizsgálatára. A jogosultsági és teljességi hiánypótlás rendje Amennyiben a projektgazda valamely mellékletet nem csatolta és/vagy valamelyik csatolt melléklet nem felel meg az előírtaknak, akkor a VÁTI Kht. a projekt gazdát kizárólag írásban, 15 naptári napos határidő kitűzésével formai hiánypótlásra szólítja fel a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szabályozottak szerint. Kiemelt projektek esetén a hiánypótlásra 15 napnál hosszabb határidőt is megállapíthat. Befogadás (projektjavaslat teljességének való megfelelés) Amennyiben a projektjavaslat a fenti szempontokat figyelembe véve megfelel a jogosultság és a teljesség feltételeinek, a projektjavaslat befogadásra kerül. A befogadás tényéről a VÁTI Kht. a projektgazdát írásban értesíti a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szabályozottak szerint. Tartalmi értékelés A projektjavaslat tartalmi értékelése annak megállapítására irányul, hogy a projektjavaslatban szereplő információk a döntéshez szükséges részletességgel és tartalommal rendelkezésre állnak-e. A tartalmi értékelés alapjául szolgáló kiválasztási kritériumokat e dokumentum tartalmazza. Nem támogathatók azok a projektjavaslatok, amelyek esetében az Útmutató E. pontjában található szempontrendszer alapján az összes szempontra nem adható igen válasz. Bírálat A Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága a benyújtott projektjavaslat elbírálása érdekében Bíráló Bizottságot hoz létre. A támogatandó projektjavaslat az előzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján abban az esetben támogatható, ha minden részszempontra igen válasz adható. A Bíráló Bizottság javaslati alternatívái az alábbiak lehetnek: a projektnek a projektjavaslatban megfogalmazottakhoz képest változatlan tartalommal és feltételekkel történő támogatása; a Bíráló Bizottság a projektet a projektjavaslati útmutató szerinti nem támogatható, illetve a projekt céljának teljesítéséhez nem szükséges költségek összegével csökkentheti, de a csökkentés nem változtathatja meg a projekt szakmai-műszaki tartalmát de amennyiben a tervezett összköltség 25 százalékát meghaladó mértékben szükséges a csökkentés, abban az esetben a projekt javaslat elutasítására kell javaslatot tenni; 17

18 a projekt elutasítása; a Bíráló Bizottságnak joga van a javaslattételt elnapolni szükség szerint egyes kérdések tisztázása céljából. Döntés A Bíráló Bizottság döntési javaslata a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága vezetőjéhez vagy az általa felhatalmazott személyhez kerül döntésre. A döntésről történő tájékoztatást követően a projektgazda jogosult a projektjavaslatra vonatkozóan az értékelő lapban és a jegyzőkönyvben foglaltakat megismerni. A projektgazda a támogatás igénylésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az irányító hatóság a projektgazda nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap), továbbá a támogatás elnyerése esetén a projektjavaslatról készített összefoglalót nyilvánosságra hozza az NFÜ honlapján (www.nfu.hu). Amennyiben az Irányító Hatóság vezetője a projektjavaslatot elutasítja, a VÁTI Kht. a döntés kézhezvételét követően írásban, elutasító levélben értesíti a projektgazdát arról, hogy projektjavaslata nem kerül támogatásra. Az értesítés tartalmazza az elutasítás részletes indokát is. A támogatási szerződés megkötésének feltételei A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a projektgazda és bevont partnere(i) az előírásoknak megfelelően és határidőre teljesítik a szerződéskötéshez szükséges feltételeket. A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok bemutatására vonatkozó határidő elmulasztása esetén a támogatási döntés érvényét veszti. A kedvezményezett köteles a támogatási szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően végrehajtani a projektet. Amennyiben a kedvezményezett nem a feltételeknek megfelelően jár el, a támogató jogosult a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás csökkentésére, visszavonására, a támogatásból már kifizetett összegek teljes vagy részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerződéstől való elállásra. A támogatási szerződés aláírásának további feltétele, hogy a Kedvezményezettnek a megvalósítás időtartamára vonatkozóan, egyhavi időszakokra bontott pénzügyi ütemtervet (kifizetési előrejelzést) kell a Közreműködő Szervezet részére beküldenie. A pénzügyi ütemtervnek tartalmaznia kell a projektre történő hivatkozást (szám, tárgy, döntés időpontja), a kifizetés várható időpontját és összegét. Amennyiben a kedvezményezett előleget kíván igénybe venni, a támogatási szerződés megkötéséhez benyújtott kifizetési előrejelzésnek tartalmaznia kell az előleg lehívásának időpontját, az előleg összegét és arányát. A pénzügyi ütemtervet a támogatási szerződés megkötése után a kifizetési kérelmek benyújtásakor frissíteni kell, feltüntetve a változásokat. A támogatási szerződés módosítása Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási szerződés módosítása csak kivételesen indokolt esetben, olyan célból és tartalommal lehetséges, amely a projekt eredeti célkitűzését nem változtatja meg. A támogatási szerződés esetleges módosítását a kedvezményezett vagy a támogató, kezdeményezheti írásban. A kedvezményezettnek a szerződés-módosítási kérelmét megfelelő indoklással alátámasztva kell a VÁTI Kht.-hoz benyújtania. A módosítási kérelem tárgyában hozott döntésről a támogató vagy a VÁTI Kht. írásban értesíti a kedvezményezettet. 18

19 A közreműködő szervezetnek és az Irányító Hatóságnak lehetősége van arra, hogy a szerződés módosítására vonatkozó kérelmet saját mérlegelése alapján elutasítsa, ez indokolt esetben a támogatás visszavonásával járhat. A kedvezményezett köteles haladéktalanul tájékoztatni a Közreműködő szervezetet, ha a szerződés hatályának időtartama alatt a szerződésben foglalt azonosító adatai, illetőleg a szerződés teljesítésével összefüggő adatai (pl. kapcsolattartó adatai, bankszámlaszám) megváltoznak. Amennyiben a projektjavaslatban szerepeltetett, a támogatási szerződésben rögzített költségvetés költségkategóriák szerinti vagy évek szerinti bontása megváltozik, úgy a Kedvezményezett köteles a támogatási szerződés módosítását írásos kérelem formájában, a kérelem tárgya és indoklás megjelölése mellett kezdeményezni. A kedvezményezett köteles a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha a) a projekt megvalósításának befejezése a támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan késik; b) változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest; c) változik a költségek évek szerinti bontása a támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest; d) csökken a számszerűsített célok értéke a támogatási szerződésben rögzített célértékhez képest; e) változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló jellemzője. A Kedvezményezett köteles továbbá a Közreműködő szervezetnek bejelenteni a projekt végrehajtását érintő valamennyi módosítást. A támogatási szerződéssel kapcsolatos egyéb részletes feltételeket a támogatási szerződés tartalmazza. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata Az elszámolást, a támogatás folyósítását a kedvezményezett kezdeményezi. A kifizetésekre vonatkozó igények alátámasztására kifizetési kérelmet kell benyújtania. A kérelemnek a közreműködő szervezet részéről történő elfogadása a kifizetések feltétele. Teljesített kifizetéseket igazoló költségszámlák vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal kell igazolni. Az Irányító Hatóság a Közreműködő szervezet útján tájékoztatja a kedvezményezettet az elektronikus számlakitöltő alkalmazásáról, illetve annak feltételeiről. Amennyiben a projektjavaslatban szerepeltetett, a támogatási szerződésben rögzített költségvetés költségkategóriák szerinti vagy évek szerinti bontása megváltozik, úgy a Kedvezményezett köteles a támogatási szerződés módosítását írásos kérelem formájában, a kérelem tárgya és indoklás megjelölése mellett kezdeményezni. A pénzügyi elszámolás részletes szabályozását a támogatási szerződés melléklete tartalmazza. Előleg igénylésének lehetősége Jelen támogatási konstrukció keretében a projekt egészére vonatkozóan legfeljebb 300 millió forint erejéig előleg nyújtható. 19

20 Az előleg nyújtására a kedvezményezett írásbeli kérelme alapján, a támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg vagy azt követően kerülhet sor. A projekt egészére vonatkozó előleg igénylése esetén a közbenső kifizetési kérelmeket csak utólagos finanszírozási formában lehet igényelni. Az előleg összegével történő elszámolás módja megegyezik az utófinanszírozás módjával, azaz a kifizetés igazolása számlával, vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen igazoló bizonylattal történik. Az elszámolás részletes feltételeit a támogatási szerződés melléklete tartalmazza. Amennyiben a kedvezményezett előleget kíván igényelni, ezt a tényt a támogatási szerződés megkötéséhez benyújtott kifizetési előrejelzésben (ld. feljebb A támogatási szerződés megkötésének feltételei pont) is fel kell tüntetnie, az előleg igénylés időpontjának, az előleg arányának és összegének megjelölésével. Közbenső kifizetési kérelmek A közbenső kifizetési kérelem a projekt megvalósítás során több alkalommal benyújtható, de az alábbi lehetőségek közül csak egy formában igényelhető: Szállítói finanszírozás Ebben a finanszírozási formában a számla, támogatásra eső része közvetlenül a szállítónak kerül kifizetésre az önerő utalás igazolása után (amennyiben szükséges önerő biztosítása) és a teljesítésigazolás kiállítása után, a benyújtást követő 30 napon belül. Utólagos finanszírozás A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, minden számla kiegyenlítését bankszámlakivonattal igazolni szükséges. Ebben az esetben a kifizetési kérelem benyújtását követő 60 napon belül kerül a támogatás folyósításra. Vegyes finanszírozás (utófinanszírozás és szállítói finanszírozás) Opcionális finanszírozási forma, sajátossága, hogy nagy összegű szállítói kifizetések mellett utólagos kifizetéseket is enged. A kedvezményezett a szállítói számláinak közvetlen kifizetése mellett kérheti bizonyos költségei utólagos megtérítését. A két finanszírozási mód keretében elszámolható költségek típusát és összegét a támogatási szerződés rögzíti. Amennyiben a támogatási szerződés erre alkalmat ad, lehetőség van egyes projektelemekre előleget igénybe venni. Előleg csak az utólagos finanszírozású projektelemekre folyósítható a következőképpen: egy projekten belüli projektelemekre az utólagos és a szállítói finanszírozási formák alkalmazhatók, de az egyes projektelemekre csak az egyik alkalmazható. Előleg csak azon projektelem(ek)re vehető igénybe, ahol utólagos megtérítésre kerül sor. A szállítói kifizetésű projektelemeket a támogatási szerződésben meg kell határozni. Amennyiben sok kis összegű számla ( Ft támogatástartalom alatti értékű számlák) kerül a projekt során elszámolásra, lehetőség van számlaösszesítő használatára, ebben az esetben a benyújtandó számlák hitelesített másolata helyett csak számlaösszesítő kerül a költségekről benyújtásra, ezzel egyszerűsítve az elszámolás és a kifizetés folyamatát. Szállítói finanszírozásra Ft értékűnél kisebb számla nem nyújtható be. A 250 millió forint értékhatárt meghaladó összegű, nem építési jellegű szerződések esetében a szerződéssel kapcsolatos számlák elszámolhatóságának feltétele a számlában foglalt teljesítésnek független könyvvizsgáló általi hitelesítése. Pozitív támogatási döntés esetén a projekt 86.61%-a az EKOP 1. prioritásból, 13.39%-a az EKOP 3. prioritásából kerül finanszírozásra. A kifizetési kérelmeket prioritásonként külön 20

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében A családtámogatási ellátások folyósításának korszerűsítése című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.6

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására Kódszám: TIOP-2.2.2/08/2F

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző 8649-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Készségfejlesztés az önkormányzatoknál (ÁROP-2.2.11/2010) c. normatív pályázat

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A VIII. kerületben szálláshely szolgáltatási tevékenységet folytató egységek támogatására 1 TARTALOM A PÁLYÁZAT CÉLJA... 3 A

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring

A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring Nagy Ildikó Költségvetés forrásai A HEFOP program teljes költségvetése ~ 191,3 Md Ft (750,4 millió ) EU forrás 75% ~ 143,5 Md

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: TIOP 2.2.5/09/1 A projektek

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése címmel Kódszám: TÁMOP-2.2.3/07/2

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19.

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Kifizetések felgyorsítása - Gyakorlati tapasztalatok a Közép-Dunántúli

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás:

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az ÁNTSZ gyors reagálási képességét növelő komplex információs rendszerének fejlesztése a külső szolgáltatások

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL A (KÖZ)BESZERZÉSEK

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL A (KÖZ)BESZERZÉSEK UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL A (KÖZ)BESZERZÉSEK I. A (KÖZ)BESZERZÉSEK Elszámolhatósági feltétel útmutatók: A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához. Kódszám: TÁMOP /2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához. Kódszám: TÁMOP /2 I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához Kódszám: TÁMOP - 3.4.3-08/2 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai Szakképzés 2015. január 8. A 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 keretében Hatályos: 2016. 11. 02. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2.

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok TIOP-2.2.8.A-15/1 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívás Változáskövető Hivatkozás Eredeti szöveg Módosított szöveg A1. Alapvető cél és háttér információ A1. Alapvető cél és

Részletesebben

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok GOP és KMOP vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.2.1.; KMOP-2009-1.2.5.) Alapvető cél A konstrukció fő célja a hazai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre című pályázati

Részletesebben

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás Projekt elszámolható elszámolható költség: megítélt támogatás: 79 969 997 71 972 997 Megvalósíthat Projekt ósági előkészítés Közbeszerzés tanulmány (kivéve költsége készítése Projekt közbeszerzés és (projekt

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.2.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

TÁJÉKOZTATÓ. A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK TÁJÉKOZTATÓ A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési programokhoz VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK - A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók A finanszírozás típusai és sorrendje Előleg Köztes kifizetés: a) Utófinanszírozás: a Kedvezményezett (a számlán

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató -

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató - Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP-2011-1.3.1/C KMOP-2011-1.1.4/A - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3744-7/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0155-0183675/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben