HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban: ügyfél) között a bankhitelekkel és bankkölcsönökkel kapcsolatban létrejövı jogügyletek általános feltételeit tartalmazza, melyek a Ptk. 205/B. -a szerint válnak az egyes jogügyletek részévé és így mind a Takarékszövetkezetre, mind az ügyfélre nézve kötelezıvé. Az Üzletszabályzat feltételeitıl az egyes szerzıdések feltételei eltérhetnek; ebben az esetben az utóbbiak válnak a szerzıdés részévé. Üzletszabályzatot az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló helyiségekben ki kell függeszteni és ismertetésén, szükség esetén értelmezésén túl az ügyfél kívánságára azt az ügyfél részére át kell adni, illetıleg postán meg kell küldeni. A jelen Üzletszabályzat a polgári Törvénykönyv (Ptk.) kötelmi jogi általános rendelkezései, a Takarékszövetkezet és hitelviszonyokra vonatkozó XLIV. fejezete, a többször módosított Hpt. (Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény) továbbá a lakossági kölcsönöket (Hpt. 2 számú mellékletének III. fejezet pontja) szabályozó egyéb jogszabályok rendelkezései figyelembevételével készült. HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Oldal 1.

2 II. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Takarékszövetkezet az ügyfél írásbeli kérelme alapján, egyedi hitelbírálatot követıen köt hitel (kölcsön) szerzıdést. A Takarékszövetkezet által megállapított tartalommal összeállított kölcsönkérelemben és mellékleteiben az ügyfél ismerteti a Takarékszövetkezettel a vagyoni helyzetére, fizetıképességére, a hiteligény felmerülését kiváltó indokokra, továbbá gazdasági és pénzügyi helyzetének korábbi és várható alakulására vonatkozó adatokat, illetve minden olyan körülményt (pl.: pénzügyi terv, piaci lehetıségek, fejlesztési célkitőzések, stb.), amelyek ismeretére a kölcsön összegének, az egyéb szerzıdéses feltételeknek, valamint a visszafizetés biztosságának megállapításához a Takarékszövetkezetnek szüksége van. A Takarékszövetkezet a kérelemben (1. számú melléklet) és az ahhoz csatolt mellékletekben közölt adatok, körülmények figyelembevételével dönt a kölcsön engedélyezésérıl, vagy a kérelem elutasításáról. A kölcsönigénylés átvétele a Takarékszövetkezet részérıl nem jelent elkötelezettséget a kölcsön folyósítására, csupán az érdemi kölcsönbírálat lefolyásának elvállalását jelenti. A hitel (kölcsön) szerzıdés megkötésével rövid-, illetıleg hosszabb távú hitel (kölcsön) jogviszony létesítésére akkor kerülhet sor, ha a Takarékszövetkezet bírálat alapján az ügyfél hitelképesnek minısül. Az ügyfél hitelképességét a Takarékszövetkezet általánosságban akkor tekinti megfelelınek, ha a szerzıdéskötést megelızıen meggyızıdött arról, hogy az ügyfél életvitele és gazdálkodása, vagyoni helyzete, jövedelme megfelelı,, vállalkozása jövedelmezı, termékeit, szolgáltatásait fizetıképes piacon értékesíti, fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tesz és e körülményeket figyelembe véve várható gazdasági eredményei, valamint az általa nyújtott biztosítékok valószínősíthetik a hitelcél megvalósulását, illetıleg a kölcsön és járulékai biztonságos megtérülését. A Takarékszövetkezet az ügyfél hitelképességét a szerzıdéses kapcsolat fennállása alatt figyelemmel kíséri. A hitelképesség hitelengedményezést megelızı és a hiteljogviszony alatti folyamatos fennállásának megítéléséhez a Takarékszövetkezet az ügyféllel korábban kialakított üzleti kapcsolatai során szerzett ismereteit, a részére rendszeresen beküldött számszerő és egyéb információkat, a számlavezetésbıl nyerhetı adatok, a helyszíni szemléken (ellenırzéseken) szerzett tapasztalatait, valamint fizetési kötelezettségei teljesítésének figyelemmel kísérését használja fel. A Takarékszövetkezet a hitel (kölcsön) jogviszony létesítésének feltételeként kikötheti, hogy az ügyfél nála bankszámlát vagy lakossági folyószámát nyisson, és azon forgalmat bonyolítson le. HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Oldal 2.

3 III. A KÖLCSÖNSZERZİDÉS LÉTREJÖTTE, A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI A kölcsönszerzıdés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével akkor jön létre, ha a szerzıdést mind a Takarékszövetkezet, mind a kötelezettek utóbbiak adott esetben jogszabályban megállapított képviseleti jogosultságuknak megfelelıen aláírták, illetıleg a szerzıdés hatálya az abban meghatározott felfüggesztı feltétel bekövetkeztével beáll. A Takarékszövetkezet hitel- vagy kölcsönszerzıdést csak írásban köthet és annak egy eredeti aláírásokkal ellátott (eredeti) példányát az ügyfél részre köteles kiadni. Az alakiság megsértésével kötött szerzıdés semmisség okából érvénytelen. A Takarékszövetkezet elıírhatja a hitel (kölcsön) szerzıdés, valamint az ahhoz kapcsolódó, a szerzıdést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó szerzıdések közjegyzıi okiratba foglalását. Ezt a jogszabály is kötelezıvé teheti. az ügyfelek esetében általános feltétel a más hitelintézetnél vezetett bankszámlára vonatkozó azonnali beszedési megbízás benyújtásához szükséges felhatalmazó levél aláírása. A szerzıdést a kötelezetteknek a Takarékszövetkezet kölcsönt folyósító szervezeti egységének hivatalos helyiségében (fiókjában) teljes bizonyító erejő okirati formában kell aláíratnia. Amennyiben a kötelezett mozgásában korlátozott és szerzıdés aláírására megjelenni nem tud: a.) közokiratba, vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt meghatalmazással a kötelezettek bármelyikét, vagy harmadik személyt meghatalmazhat a szerzıdés megkötésében való közremőködésre (képviselet); b.) nem a Takarékszövetkezet hivatalos helyiségében történı aláírás esetén az egyik tanúnak a Takarékszövetkezet munkavállalójának kell lennie, akinek a helyszínen való megjelenését a kötelezett(ek)nek kell biztosítania. Amennyiben a kötelezett nem a kölcsönt folyósító egység telephelyén lakik és képviseleti jogos (a fenti a.) pont szerint) nem létesítettek, az okiratot aláírás miatt a kötelezett lakóhelyéhez legközelebb esı helységben lévı Takarékszövetkezeti egységhez vagy a Takarékszövetkezethez kell megküldeni a kötelezett egyidejő értesítése mellett. A kölcsönszerzıdés aláírása, a fedezet biztosítás (jelzálogjog bejegyzése, óvadék letétbehelyezése, stb. kölcsönszerzıdésben foglaltak szerint) után kerül sor a kölcsön folyósítására. A hitelszerzıdésben a Takarékszövetkezet arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében az ügyfél rendelkezésére tartott hitelkeret erejéig, a hitelszerzıdésben megjelölt idın belül a szerzıdésben meghatározott feltételek megléte esetén kölcsönszerzıdéseket köt, vagy egyéb hitelmőveletet végez. HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Oldal 3.

4 Az ügyfél a rendelkezésre tartás idıtartalma alatt a hitelösszegen belül bármilyen összeget jogosult igénybe venni, amennyiben a hitelszerzıdés eltérıen nem rendelkezik. Kölcsönszerzıdés alapján a Takarékszövetkezet köteles meghatározott összeget az ügyfél rendelkezésére bocsátani, az ügyfél pedig köteles a kölcsön összegét a szerzıdés szerint visszafizetni. A Takarékszövetkezet együttmőködési kötelezettsége körében, a tıle elvárható módon mindent megtesz az ügyfeleivel megkötött szerzıdésekben vállalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében. A Takarékszövetkezet nem felel azokért az esetleges károkért, amelyek érdekkörén kívül, vis maior, bel- és külföldi hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása miatt következnek be. A Takarékszövetkezet és ügyfelei kötelesek egymással késedelem nélkül értesíteni a szerzıdés teljesítése szempontjából jelentıs tényekrıl és eseményekrıl, kötelesek a szerzıdéssel összefüggı kérdésekre idejében válaszolni. A Takarékszövetkezet jogosult a szerzıdésben meghatározott célra folyósított kölcsön rendeltetésszerő felhasználásának ellenırzésére, az ügyfél fizetıképességére, vagyoni helyzetének alakulására, más hitelintézettel fennálló kapcsolataira vonatkozóan a kölcsönszerzıdés megszőnéséig terjedı idıpontig tájékoztatást kérni, fizetıképességét, valamint a kölcsön fedezetét ellenırizni. A kölcsönszerzıdés fennállása alatt az ügyfél köteles a Takarékszövetkezet elızetesen írásban bejelenteni azt, ha más hitelintézet bankszámlát nyit, vagy további hiteltatozást vállal. IV. KÖLCSÖNSZERZİDÉS TARTALMA A Takarékszövetkezet az ügyfeleit a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény rendelkezésinek megfelelıen átvilágítja. Az ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Takarékszövetkezetet, amennyiben személyét vagy jogi státuszát érintı változás történt (ideértve a tulajdonosi szervezetek, az alaptıke legalább 10 %-át érintı változás is elnevezése, címe, jegyzett tıkéjének mértéke vagy Takarékszövetkezetnél bejelentett képviselıjének személyre megváltozott, vagy ha jogszabály írja elı. A Takarékszövetkezet az ügyfél által tett bejelentéseket mindaddig hatályosnak tekinti, amíg a változást az ügyfél írásban, a Takarékszövetkezet számára be nem jelenti. Több, egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Takarékszövetkezet mindig az idıben legfrissebb bejelentést fogadja el HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Oldal 4.

5 hatályosnak. A Takarékszövetkezet értesíti az ügyfeleit, ha a velük kapcsolatban álló szervezeteinek címe megváltozik. A Takarékszövetkezet a fentieken túl az egyes szerzıdésekben köteles pontosan meghatározni általában: - hitel típusát; - szerzıdı felek nevét (cégnevét) és levelezési címét (székhelyét); - a hitel célját, illetve a szerzıdés tárgyát, - a hitel törlesztı részleteinek esedékességét, összegét, db számát, gyakoriságát, - a hitel futamidejét, lejáratát; - a hitel teljes összegét, és lehívásának feltételeit; - a hitelkamatot és a hitelkamat feltételeit, esetlegesen a vonatkozó referenciakamatlábat, valamint a hitelkamat módosításának gyakoriságát, feltételeit és eljárási szabályait; - a késedelmi kamat mértékét; - a hitel folyósításának feltételei (számla, elıszámla benyújtása, készültségi fok igazolása, stb); - a hitel folyósítás idıpontjában, érvényben lévı kezelési-, prolongációs költsége mértékét, továbbá a felmerülhetı egyéb költségeket, jutalékokat, valamint azok mértékét, - a szerzıdést biztosító mellékkötelezettségeket és a visszafizetés egyéb biztosítékait; - azokat a biztosításokat, amelyek a szerzıdéssel kapcsolatban az ügyfélnek meg kell kötnie; - a késedelmes teljesítés jogkövetkezményeit; - adott esetben a közjegyzıi díjra vonatkozó fizetési kötelezettségeket, - a hitelszerzıdésre vonatkozó felmondási jogot, és annak következményeit, a jogosultság fennállását és gyakorlásának feltételeit, - elıtörlesztéshez való jogot, gyakorlásának módját, elıtörlesztés költségeit, azok számításnak módját. Lakossági kölcsönök esetében továbbá: - a teljes hiteldíj mutató (THM) a hitelszerzıdés megkötésének idıpontjára vonatkoztatva, annak kiszámításánál figyelembe vett feltételével; - azon feltételeket, illetıleg körülményeket, amelyek esetén a hiteldíj megváltoztatható, - a hiteldíj számítása során figyelembe nem vett esetleges egyéb költségeket és azok összegét, a fogyasztási kölcsönök kivételével, a lakossági kölcsönök (pl.: lakáscélú kölcsönök) körébe tartozó szerzıdések esetében a vonatkozó jogszabályokból folyó speciális feltételeket; - a fogyasztó (természetes személy) arra vonatkozó jogát: hogy kérésére a tartozásáról törlesztési táblázat formájában kivonatot költségmentesen a hitelszerzıdés fennállása alatt jogosult megkérni; - a hitelkamaton kívül minden egyéb ellenszolgáltatást ideértve díjat, jutalékot és költséget és módosításuk feltételeit; HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Oldal 5.

6 - elállási, felmondási jogot, illetve annak fenn nem állását, azon idıszakot, amely alatt az elállási jog fennáll, az elállási (felmondási jog) gyakorlásának feltételeit, módját és jogkövetkezményeit; - a szerzıdésbıl eredı jogviták peren kívüli rendezésének lehetısége; - felügyeleti hatóság nevét és székhelyét. A szerzıdésben utalni kell arra, hogy az ügyfél figyelmét a Takarékszövetkezet kifejezetten felhívta az Általános Üzletszabályzatra és annak a hitelezéssel kapcsolatos mellékletére, aki annak tartalmát megismerte, az általa igényelt értelmezést követıen feltételeit a szerzıdés részeként elfogadta és ennek hiteléül a szerzıdést aláírta. V. SZERZİDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, EGYÉB BIZTOSÍTÉKOK A Takarékszövetkezet az általa nyújtott kölcsön és járulékai visszafizetésének biztosítása érdekében szerzıdést biztosító mellékkötelezettségeket köthet ki. A Takarékszövetkezet egyoldalú megítéléstıl függıen, a kockázati tényezık mérlegelése alapján egy kölcsönügyben többféle biztosítékot is igényelhet. Ezek a Ptk. rendelkezési alapján, az ügyfél (kölcsönigénylı) lehetıségeihez, a kölcsönügylet jellegéhez, a kölcsön összegéhez és lejáratához igazodóan köthetık ki. Szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek: a.) Dologi biztosítékok: - óvadék - zálogjog, keretbiztosítéki jelzálogjog - ingatlant terhelı zálogjog - ingóságot terhelı zálogjog (jelzálogjog, kézizálogjog) - vagyont terhelı jelzálogjog b.) Személyi biztosítékok: - garancia - bankgarancia - állami garancia - egyéb garancia - kezesség - adós jövedelme c.) Egyéb biztosítékok: - engedményezés - árbevétel engedményezés - követelés engedményezés - felhatalmazó levélen alapuló beszedés Ugyanazon kölcsönügyben több dolog (ingó és/vagy ingatlan) is leköthetı biztosítékul, ilyen esetben is kell kötni, hogy mindegyik zálogtárgy az egész követelés biztosításra szolgál (egyetemleges jelzálogjog). HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Oldal 6.

7 Hiteljogviszonnyal (egyéb tartós jogviszonnyal) összefüggı követelés jelzálogjoggal történı biztosítása esetén a Takarékszövetkezet és az ügyfél egybehangzóan meghatározhatják azt a legmagasabb összeget, amelyen belül a Takarékszövetkezet, mint zálogjogosult a zálogtárgyból kielégítést kereshet (keretbiztosítéki jelzálogjog). Az ügyfél (kötelezett) mint harmadik személlyel (pl.: munkáltatóval) szemben fennálló bármely követelés jogosultja követelését jogszabályban meghatározott kivétellel a Takarékszövetkezetre, engedményezheti. A kölcsön tartalmára kötött vagyonbiztosítási szerzıdések esetén a Takarékszövetkezet kedvezményezeti minıségét az ügyfélnek, vagy a Takarékszövetkezetnek elı kell jegyeztetnie. A Takarékszövetkezet jogosult eldönteni az ügyfél lehetıségeit is figyelembe véve hogy a konkrét ügylet kapcsán milyen biztosítékot köt ki. A Takarékszövetkezet fedezetként nem fogadja el: - a saját mag által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítı részjegyet; - a Takarékszövetkezettel szoros kapcsolatban való vállalkozás által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítı értékpapírt; - a Takarékszövetkezet vagy az összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás Gt-ben meghatározott közvetlen irányítást biztosító befolyása alatt álló részvénytársaság részvényét. Az ügyfél köteles a hitel (kölcsön) jogviszony fennállása alatt a Takarékszövetkezet igénye szerint rendelkezésre bocsátani az éves számviteli mérlegbeszámolók, naplófıkönyvek, az ezeket helyettesítı fıkönyvi kivonatok, stb. egy példányát, továbbá köteles az ellenırzéshez szükséges adatokat, információkat megadni, valamint az üzleti könyvekben, fıkönyvi kivonatokba, stb. a betekintés mindenkori lehetıségét biztosítani. Amennyiben az ügyfél a kölcsönt és járulékait a szerzıdés szerinti határidıben nem fizeti vissza, a Takarékszövetkezet jogosult lejárt követelés erejéig beszámítási jogával élve az ügyfél bármely nála vezetett bankszámláját beleértve a lekötött betéteket is megterhelni, kivéve mégis a meghatározott célra elkülönítve kezelt bankszámlákat, vagy más hitelintézetnél vezetett bankszámlájával szemben azonnali beszedési megbízást benyújtani. Felhatalmazó levélen alapuló beszedés alkalmazása esetén a felhatalmazó levél tekintetében a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.06.) MNB rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. A Takarékszövetkezet beszedés megbízási jogának érvényesíthetısége érdekében az ügyfélnek a kölcsönszerzıdés megkötését megelızıen a felhatalmazó levél másolatának becsatolásával igazolnia kell, hogy a hatályos MNB rendelkezés szerint számlavezetı hitelintézetnél a Takarékszövetkezet beszedési megbízás benyújtására való jogosultságát felhatalmazó levélben bejelentette. Ennek tartalmaznia kell, hogy a felhatalmazás csak a Takarékszövetkezet írásbeli hozzájárulásával szüntethetı meg, illetıleg vonható vissza. HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Oldal 7.

8 A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó szerzıdések (pl.: ingatlanra vonatkozó jelzálogjog alapítása, óvadéki szerzıdés, készfizetı kezességi szerzıdés), valamint az egyéb biztosítékokra vonatkozó szerzıdések (engedményezési) a kölcsönszerzıdés foglalható (vegyes szerzıdés). VI. HITELDÍJ (KAMAT, KÖLTSÉGEK, DÍJAK) Az ügyfél a hitel- illetıleg kölcsönszerzıdés keretében végzett pénzügyi szolgáltatásért kamatot, díjat, jutalékot és egyéb költségeket fizet (ellenérték). A Takarékszövetkezet a szerzıdés bármely feltételét a hiteldíjat jogosult módosítani, ha a módosítás az adós számára nem kedvezıtlen. Az adós számára kedvezı egyoldalú szerzıdésmódosítást a Takarékszövetkezet az Üzletszabályzat vagy az Általános Szerzıdési Feltételek módosításával is végrehajthatja, ebben az esetben az Üzletszabályzat vagy az Általános Szerzıdési Feltételek vonatkozó rendelkezése válik a szerzıdés részévé. A módosításról az érintett ügyfeleket legkésıbb a módosítás hatálybalépését követı legközelebbi számlakivonattal együttesen postai úton vagy más, a szerzıdésben meghatározott közvetlen módon is értesíti, továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén a módosítást az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhetı módon, elektronikus úton is elérhetıvé teszi. A lakáscélú hitel- és kölcsönszerzıdés nem módosítható az ügyfél számára kedvezıtlen, kivéve a kamat tekintetében az arra vonatkozó jogszabályban meghatározott estekben, feltételekkel és módon, amennyiben azt a jegybanki alapkamat, a refinanszírozási kamatláb, a pénzpiaci indexek, a Takarékszövetkezet lekötött ügyfélbetétei kamatának változása, a szabályozói környezet, illetve a hitelkockázat jogszabályban meghatározott változása indokolja. A Takarékszövetkezet nem lakáscélú kölcsönszerzıdés esetén kizárólag kamatot, díjat, költséget jogosult egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezıtlenül módosítani. A kamat-, díj- vagy költségelemnek az ügyfél számára kedvezıtlen a Takarékszövetkezet általi egyoldalú módosítására akkor van lehetıség, ha az a Magatartási Kódexben rögzített oklistában található bármelyik feltétele, vagy körülmény megváltozása a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre ok-okozati kihatással bír. A hitelintézet nem automatikusan, hanem a megváltozott ok, körülmény változása hatásainak vizsgálata és alapos elemzése alapján dönt a kamat-, díj-, vagy költségelem egyoldalú módosításáról. A Takarékszövetkezet nem automatikusan, hanem a megváltozott ok, körülmény változása hatásinak vizsgálata és alapos elemzése dönt a kamat-, díj-, vagy költségelem egyoldalú módosításáról. HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Oldal 8.

9 A Takarékszövetkezet az adóssal kötött kölcsönszerzıdésben kikötött kamatot, díjat, illetve költséget érintı egyoldalú szerzıdésmódosítást a Magatartási kódex, a vonatkozó jogszabály, valamint a Hpt és a 210/A.. ide vonatkozó bekezdéseiben rögzítetteknek megfelelıen készített árazási elvek alapján, ezen elvek figyelembe végtelével hajtja végre. Az árazási elvek üzleti titoknak minısülnek és az ügyfelek felé nem nyilvánosak, azonban az árazási elvek megfelelıségét és alkalmazásának gyakorlatát a felügyelet ellenırizheti. Az ellenırzés során a Felügyelet figyelembe veszi a Magatartási Kódex, jogszabály és törvény rendelkezéseit is. A szerzıdésben meghatározott referencia-kamatlábhoz kötött ügyleti kamat a referencia-kamatláb változásával együtt automatikusan változik. A referenciakamatláb változásából eredı kamatváltozás nem minısül egyoldalú kamatmódosításnak. A hitelintézet az oklistában, a jogszabályban és a törvényben felsorolt, az adott kamat-, díj-, vagy költségelemre kihatással bíró feltételek vagy körülmények kedvezı irányú változását is köteles érvényesíteni, azaz a feltételek, körülmények kedvezı változása esetén az érintett kamat-, díj-, és/vagy költségelemeket megfelelıen csökkenteni. A Takarékszövetkezet egyéb díj és költség címén prolongálási költséget, felszólításért, felmondásért, rendkívüli ügyintézésért, hitelszámla zárlatért, garanciáért, átutalásért, hitelbírálatért, rendelkezésre tartásért, helyszínelésért és az elıtörlesztésért díjat számít fel. VII. KAMATSZÁMÍTÁS A hitel utáni kamat számítása a következı képlet alapján történik: A kamat összege = tıke (hitelösszeg) x kamatnapok száma x kamatláb (%) 365 x 100 A kamatnapok száma: a folyósítás idıpontjától a teljesítés napját megelızı napig terjedı, naptári napokban kifejezett idıszak. A folyósítás napja: az a nap, amely napon az ügyfél a kölcsön összegét a Takarékszövetkezet pénztáránál felveszi, illetve az ügyfél rendelkezése alapján a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számláján pénzforgalmi bankszámla és lakossági fizetési számla jóváírásra kerül. Ez a nap az elsı kamatnap. A teljesítés napja: a Takarékszövetkezet pénztáránál történı befizetés napja, illetve az ügyfél hitelszámláján történı jóváírás napja Pénzforgalmi bankszámláról és fizetési számláról történı átvezetés esetén más pénzintézettel történı átutalás esetén a Takarékszövetkezet számláján történı jóváírás napja. Az ezt megelızı munkanap az utolsó kamatnap. HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Oldal 9.

10 Ha az ügyfél a kölcsönt csak részben vette igénybe és a szerzıdés szerint a kölcsönt több részletben kell visszafizetnie, az igénybe nem vett összeggel eltérı megállapodás hiányában az utolsó törlesztı részlet(ek) csökken(nek). VIII. TELJES HITELDÍJ MUTATÓ (THM) A teljes hiteldíj mutató az a belsı kamatlábát, amely mellett az ügyfél által visszafizetendı tıke és teljes hiteldíj egyenlı az ügyfél által a kölcsön folyósításáig bezárólag a kölcsönnel kapcsolatban a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérıl szóló 83/2010. (III. 25.) kormányrendeletben meghatározott kivételekkel fizetett összes költséggel csökkentett hitelösszeggel. A THM számításának képletét a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételérıl szóló 83/2010. (III.25.) kormányrendelet tartalmazza. A Takarékszövetkezet a lakossági kölcsönszerzıdésben rögzített a külön jogszabály alapján megállapított éves százalékban kifejezett teljes hiteldíj mutatót. A Takarékszövetkezet a teljes hiteldíj mutató (THM) számítása során a hitelszerzıdés kapcsán fizetendı összes díjat (kamat, díj, járulék, költség) illetve a hitelhez kapcsolódó járulékos költségeket amennyiben a hitelszerzıdés megkötésekor a Takarékszövetkezet számára ismertek számításba veszi. A Takarékszövetkezet számára a hitelszerzıdés megkötéséhez illetve a hitel fennállása alatt elengedhetetlen járulékos költségek, díjak, lehetnek: - felajánlott fedezete értékbecslési díja; - helyszíni szemle díjak; - ingatlan-nyilvántartás eljárási díja, tulajdoni lap másolat díja; - biztosítás, kivéve a jelzáloghitel esetén a vagyonbiztosítás díja, - számlavezetés és készpénz helyettesítı fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési mőveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket, amennyiben a Takarékszövetkezet a hitelszerzıdésben egyértelmően és külön feltüntette. A THM mutató számítás során a Takarékszövetkezet nem veszi figyelembe az alábbiakat: - prolongálási költség; - késedelmi kamat; - egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerzıdésben vállat kötelezettség nem teljesítésébıl származik (felszólítás, felmondás, stb.); - elıtörlesztési díj; - jelzáloghitel esetén a vagyonbiztosítás díja; - közjegyzıi díj. HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Oldal 10.

11 Teljes hiteldíj mutató: az a belsı kamatláb, amely az ügyfél által visszafizetendı tıke és hiteldíj egyenlı az ügyfél által a hitel folyósításáig illetve visszafizetéséig bezárólag a kölcsönnel kapcsolatban (kivéve: a jelen Hitelezési Üzletszabályzata VI. pontjában felsoroltak, amelyek nem számítanak bele a THM értékébe) a Takarékszövetkezet fizetett összes kamat, költség és jutalék összegének százalékos mértéke, amelyet legalább egy tizedes jegy pontossággal kell meghatározni. A THM kiszámítására vonatkozóan a következı képletet kell alkalmazni: m m C k (1 + X) t k = D l (1 + X) s l k=1 ahol: C k = a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggı, az elsı hitelfolyósításig fizetendı költségekkel, D l = az l sorszámú törlesztı részlet vagy díjfizetés összege, m = a hitelfolyósítások száma, m = az utolsó törlesztı részlet vagy díjfizetés sorszáma, t k = az elsı hitelfolyósítás idıpontja és minden ezt követı hitelfolyósítás idıpontja közötti idıtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t 1 = 0, s l = az elsı hitelfolyósítás idıpontja és minden egyes törlesztı részlet vagy díjfizetés idıpontja közötti idıtartam években és töredékévekben kifejezve, x = a THM értéke. Deviza alapú kölcsönöknél, a képleteknél az ügyfél által teljesített fizetéseket forintban kell számításba venni. A szerzıdésben rögzített THM számításnál a Takarékszövetkezetnél alkalmazott, a szerzıdés megkötését megelızı 30 napnál nem régebbi devizaárfolyam figyelembe vételével. A Takarékszövetkezet üzlethelyiségeiben kifüggesztett Hirdetményben a THM értékét is meg kell határozni. A Takarékszövetkezet ügyintézıjének biztosítani kell, hogy az ügyfél a szerzıdés aláírása elıtt megismerhesse a egy tizedes jegy pontossággal számított THM-et, a számítás módját és a THM számítása során figyelembe vett illetve nem vett egyéb költségeket és díjakat. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát (változó kamatozású kölcsönnél) és devizakölcsönök esetén az árfolyamkockázatot. l=1 HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Oldal 11.

12 IX. A TELJES ELSZÁMOLÁS, KÉSEDELMI FIZETÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI A Takarékszövetkezet az ügyfél által utalt, illetıleg a pénztáránál befizetett összegeket elsısorban a költségekre, azután a (ügyleti és késedelmi) kamatokra végül a fıtartozásra (tıketartozásra) számolja el. Törlesztési késedelem esetén a Takarékszövetkezet az esedékessé (hátralékossá, illetıleg lejárttá) vált tartozás után a teljes hiteldíjon, valamint a felszólítás (felmondással járó egyéb járulékos költségek) költségein felül évi 6 % késedelmi kamatot is felszámít. Amennyiben az ügyfél a kölcsönszerzıdésbıl eredı fizetési kötelezettségének határidıben nem tesz eleget, a Takarékszövetkezet elıször a Magatartási kódexben rögzített, végrehajtási eljárás elıtt alkalmazandó hitelezıi magatartás elveit alkalmazza. Ezt követıen kerül sor a kölcsön azonnali hatállyal történı felmondására. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet a fennálló kölcsöntartozást egy összegben visszakövetelheti és igényét szükség szerint bírósági úton érvényesítheti. X. A KÖLCSÖN FELMONDÁSA A Takarékszövetkezet a kölcsönszerzıdést jogosult azonnali hatállyal felmondani és a fennálló kölcsöntartozás egyösszegő visszafizetését követelni, ha: - Ha az adós a szerzıdésben foglalt bármely kötelezettségét így különösen fizetési kötelezettségét megszegi. - Ha az adós a Takarékszövetkezetet valótlan tények közlésével, lényeges tények elhallgatásával, a valóságnak nem megfelelı adatok szolgáltatásával, megtéveszti vagy tévedésben tartja. - Ha az adós olyan fizetési kötelezettséget vállal, mely veszélyezteti a Takarékszövetkezettel szembeni kötelezettségei teljesítését, továbbá - A Ptk ában meghatározott egyéb esetekben, amelyek a következık: a.) a kölcsönnek a szerzıdésben meghatározott célra fordítása lehetetlen; b.) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke jelentısen csökkent, és azt az adós a Takarékszövetkezet felszólítására nem egészíti ki; c.) az adós a kölcsönösszeget a szerzıdésben meghatározott célból eltérıen használja, d.) az adós vagyoni helyzetének romlása, vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetıségét, e.) f.) az adós hitelképtelenné válik, az adós a Takarékszövetkezetet a kölcsön összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez a kölcsön összegétnek megállapítását befolyásolta; HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Oldal 12.

13 g.) az adós a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot figyelmeztetés ellenére akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a szerzıdésben vállalt vagy jogszabályban elıírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi. Az adós tudomásul veszi, hogy nem szerzıdésszerő teljesítés esetén a Takarékszövetkezet jogosult a jelen szerzıdésbıl fakadó követeléseit, vagy jogosultságait harmadik személyre engedményezni (átruházni). XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK A Takarékszövetkezet az adóssal felmerült jogvitát békés úton, egyezség útján kísérli meg elintézni. A jogvita egyezséggel történı rendezése hiányában a Takarékszövetkezet követelését bírósági út igénybevételével érvényesíti. A hitel (kölcsön) nyújtás általánostól eltérı feltételit a Takarékszövetkezet által az egyedi konstrukciókra kidolgozott Szabályzatok, Ügyrendek, az Általános Szerzıdési Feltételek, Tájékoztatók, illetıleg a vonatkozó konkrét kölcsönszerzıdés kikötései tartalmazzák. A jelen Hitelezés Üzletszabályzatának elválaszthatatlan melléklete: 1. számú melléklet: Adatfelvételi és minısítési lap Takarékszövetkezet Igazgatósága HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Oldal 13.

14 Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet 3291 Vámosgyörk, Petıfi út számú melléklet Hitel száma: ADATFELVÉTELI ÉS MINİSÍTÉSI LAP Magánszemélyek kölcsönigényléséhez.(adós, adóstárs, kezes) részére NÉV:. Születési név:.. Anyja neve: Születési hely, idı:.. Lakcím:.. Személy igazolvány szám:.. Adóazonosító szám: Lakcímkártya szám: Telefonszám: Kérjük a hitelfelvételhez az alábbi adatok kitöltését: 1. Életkor o 22 év alatti o év közötti o év közötti o év közötti o 66 év feletti 2. Családi állapot: o Házas o Élettársi viszony o Egyedülálló 3. Eltartottak száma: fı 4. Iskolai végzettség: o Nincs o Általános o Szakmunkás, érettségi o Felsıfokú 5. Jelenlegi munkaviszony idıtartalma: 6. Egy fıre jutó nettó családi jövedelem: o Ft alatt van o Ft Ft között o Ft Ft között o Ft Ft között o Ft felett van 7. Személygépkocsi tulajdon: o Nincs o Van:. db Becsült forgalmi érték:.. Ft 8. Életbiztosítás, megtakarítás: o Nincs o Van: Típusa: Összege:. Ft 9. Saját tulajdonú ingatlan: o Nincs o Van, típusa:. Értéke: o 0 Ft Ft alatt o Ft Ft között o Ft Ft között o Ft felett Címe: Helyrajzi száma:. Tulajdoni hányad:. Terhe:.. HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Oldal 14.

15 10. Számlavezetı pénzintézet neve (ahová érkezik a jövedelem):.. Számlaszám: Fennálló tartozások: o Nincs o Van 1. Hitelintézet neve:. Tartozás összege:.. Ft Hitel jellege: Hitel lejárata:.... Havi törlesztı részlet:. Ft 2. Hitelintézet neve:. Tartozás összege:.. Ft Hitel jellege: Hitel lejárata:.... Havi törlesztı részlet:. Ft 3. Hitelintézet neve:. Tartozás összege:.. Ft Hitel jellege: Hitel lejárata:.... Havi törlesztı részlet:. Ft 12. Jelenlegi hiteligény: Igényelt összeg: Ft Futamidı: hó Hitel célja:. Hová kéri a folyósítást? o Hitelintézet neve:.. o Hitelintézetnél vezetett számla száma:.... o Pénztári készpénzes felvét Visszafizetés módja: o Rendszeres átutalási megbízás o Pénztári befizetés Kijelentem, hogy büntetıeljárás nem folyik ellenem, nyugdíjam, munkabérem ellen végrehajtási eljárás nincs folyamatban. Hozzájárulok, hogy a hitel felvételhez az alábbi személyes okmányaimat lefénymásolják: - személyazonosító igazolvány - lakcímet igazoló igazolvány - adóigazolvány - nyugdíjas esetében: az elızı évi nyugdíjfolyósító által kiküldött nyugdíj-elszámolási igazolás - személygépkocsi tulajdon esetén: forgalmi engedély Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti adataimban változás történik, azt köteles vagyok 8 napon belül a Takarékszövetkezetnek bejelenteni. Kelt: aláírás HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Oldal 15.

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. február 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

Hatálybalépés napja : 2015. február 05.

Hatálybalépés napja : 2015. február 05. SM.3/2.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő, fizetési számlákhoz kapcsolódó hitelkeret szerződésekre Hatálybalépés napja : 2015.

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés (továbbiakban: Átruházási Keretszerződés)

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészr l a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. február 21. naptól Üzletszabályzat 1/34 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. 1. BEVEZETŐ

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA 1.1 A Magyar Export-Import

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben