OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN ÜGYREND II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN ÜGYREND II."

Átírás

1 OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN ÜGYREND I. Jelen Ügyrend célja az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár tagi kölcsön igénylési feltételeinek, az igénylés elbírálásának, a folyósításának, a visszafizetésének, valamint a tagi kölcsön nyilvántartásának, kezelésének szabályozása, valamint a szükséges intézkedések, eljárások szabályozása az Alapszabály pontja alapján. II. 1. A tagi kölcsön nyújtásának feltételeire vonatkozó rendelkezések 1.1. A pénztártag a várakozási idő 3. évét követően jogszabályban meghatározott rendszerességgel vehet igénybe tagi kölcsönt az egyéni számláján nyilvántartott összeg terhére. A tárgyévben igénybe vehető tagi kölcsön-keretet a Pénztár egészére nézve az Igazgatótanács határozza meg a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével. A tagi kölcsön folyósítása a pénztártag által megadott folyószámlára történő átutalással, vagy a tag kérelmére postai átutalással történik A tagi kölcsön összege nem haladhatja meg a pénztártag - erre vonatkozó kérelmének rögzítéskori dátuma szerinti árfolyamon számított - egyéni számláján nyilvántartott összeg 30 %-át. Az igénybe vehető tagi kölcsön minimális összege Ft. 1.3 A tagi kölcsön kamatának mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat mértéke + 5 %. A kamat megfizetése előre, egy összegben esedékes, amelyet a Pénztár a tagi kölcsön folyósításának alkalmával annak összegéből jogosult levonni. A tagi kölcsön kamatának számítási módját jelen ügyrendje tartalmazza. 1.4 A tagi kölcsön futamideje 12 hónap. Az igénybe vett tőkeösszeg a futamidő végén, egy összegben válik esedékessé. Amennyiben a pénztártag az esedékessé vált tagi kölcsönt a futamidő lejártával a Pénztár felszólítása ellenére sem fizeti vissza, vagy amennyiben szolgáltatás igénybevétele céljából a pénztártag maga kéri, a Pénztár a hátralék összegét, a késedelmi kamatot, valamint a fennmaradó költségeket a pénztártag egyéni számlájával szemben érvényesíti. 1.5 A tagi kölcsön hátralékának összege esedékessé válik a pénztártag kilépésével, átlépésével, szolgáltatás igénybevételével a jelen ügyrendben foglaltak szerint, illetőleg amikor a Pénztár hitelt érdemlően tudomást szerez a pénztártag haláláról. 1.6 Tagi kölcsön igénybevételére nem jogosult az a pénztártag, a) akinek tagi kölcsöne van folyamatban, b) akinek a számláján a Pénztár Alapszabályának pontja szerinti tagi lekötés áll fenn, 1

2 c) akivel szemben korábbi tagi kölcsöne miatt a Pénztár Alapszabálya pontjának második mondatában megjelölt szankció érvényesítésére került sor, d) akinek a kérelme beadását megelőző 12 hónapban tagdíjhátraléka áll fenn. 1.7 A pénztártagnak a tagi kölcsön iránti kérelmét és az azonosítási adatlapot írásban kell benyújtania. A kérelemnek tartalmaznia kell az igényelt összeg nagyságát és az igénylő adatait. A kölcsön iránti írásbeli kérelmet a Pénztár ügyvezetőjéhez kell benyújtani. Az ügyvezető a Pénztár számviteli főosztályvezetőjének előterjesztése alapján - a kérelem elfogadásáról dönt, és a döntésről haladéktalanul értesíti a tagot, pozitív válasz esetén közvetlenül a kölcsönszerződés megküldésével. A kölcsönösszeg folyósítására a kölcsönszerződés megkötése után kerül sor. A Pénztár ügyvezetője évente egy alkalommal tájékoztatja az Igazgatótanácsot a beérkezett tagi kölcsön iránti kérelmekről, valamint azok elbírálásáról. Kondíciók A tagi kölcsön bevezetésének kezdő időpontja: január 01. II. A kölcsön nyújtásának feltételei: 3 éves önkéntes nyugdíjpénztári tagság, 12 hónapos megszakítatlan, tagdíjfizetéssel fedezett időszak. A kölcsön összege nem haladhatja meg a pénztártag egyéni számlájának 30 %-át. A tagi kölcsön minimális összege Ft. A tagi kölcsönt igénylő ügyfél köteles eleget tenni a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben foglalt azonosítási kötelezettségének az igényelt kölcsönösszeg értékhatárától függetlenül - minden tagi kölcsön igény benyújtása esetén. A kölcsön kérelem tartalmazza az összeg nagyságát, az igénylő adatait. Az ajánlott nyomtatványformát a Pénztártagi nyomtatványok melléklet tartalmazza. Futamidő: a kölcsön felvételétől (folyósítás) a visszafizetésig terjedő időszak. A tagi kölcsön futamideje 12 hónap. A visszafizetés a futamidő végén egy összegben esedékes. Amennyiben a pénztártag a futamidő lejártával a felszólítás ellenére sem törleszti hátralékát, a pénztár a felmerülő költségeket is érvényesíti a tag egyéni számlájával szemben. Kamat: a folyósítás időpontjában érvényben lévő jegybanki alapkamat + 5 %. Megfizetése egy összegben esedékes, melyet a Pénztár a tagi kölcsön folyósításakor, annak összegéből von le. A Pénztár a kamatot a lejárat előtti visszafizetés esetén sem téríti vissza. A kamat 365 naptári napra vonatkozik. A kamatösszeg számítása: K = T / ( 1 + k% (d v d i + 1) / 365 ) k% (d v d i + 1) / 365 ahol K: a kamat összege (forint) T: a tagi kölcsön teljes összege, kamattal együtt k%: a kamat mértéke d v : a kölcsön lejárata d i : a kölcsön folyósítás napja A tag kilépése, átlépése, halála, szolgáltatás esetén az igénybe vett kölcsön visszafizetése egy összegben válik esedékessé. Szolgáltatás esetén a kölcsön visszafizetése abban az esetben válik esedékessé, ha a szolgáltatás eredményeként a tag pénztártagsága és egyéni számlája megszűnik, vagy ha a tag olyan mértékű részösszeg kifizetését kezdeményezi, amelynek teljesítése esetén a tagi kölcsön tartozás törlesztéséhez szükségesnél kisebb összeg maradna egyéni számláján. A kölcsönösszeget a Pénztár a tag kérelme alapján az egyéni számláján lévő összegből vonja le. 2

3 Nem jogosult tagi kölcsön igénybevételére az a pénztártag - akinek már van folyamatban lévő tagi kölcsöne - akinek van folyamatban lévő tagi lekötése - akivel szemben korábbi kölcsön esetén szankció merült fel (érvényesítésre került sor) - akinek a kérelem beadását (utolsó könyvelési állapot szerint) megelőző 12 hónapban tagdíjhátraléka áll fenn. Ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 30 nap. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől (érkeztető-bélyegzővel ellátás időpontja) számítandó. Az ügyintézési határidőbe az ügyfél érdekkörébe eső lépések (hibás kérelem kijavítása, kiegészítő adatszolgáltatás, hátralék rendezése, stb.) nem számítandók bele. Folyósítási határidő a Kölcsönszerződés Pénztár általi aláírásától számított 8 munkanapon belül. A tagi kölcsön ügyintézésének rendje: III. A Pénztár az eljárás egyszerűsítése érdekében Tagi kölcsön kérelem nyomtatványt vezet be, amelyet honlapján közzétesz. Használata nem kötelező, de az azon feltüntetett adattartalommal az egyéb formában előterjesztett kérelmeknek is rendelkezniük kell. 1. A postán, vagy Ügyfélszolgálaton keresztül beérkezett, iktatott kölcsönigény a Pénztár számviteli főosztályvezetője által kijelölt munkatárshoz (a továbbiakban ügyintéző) kerül ügyintézésre Az ügyintéző az informatikai rendszerben köteles előjegyezni a tagi kölcsönt. Ezzel egyidejűleg a tagi adatoknál figyelemfelkeltő jelölés jelenik meg. 2. Az ügyintéző az ONYP nyilvántartó rendszerből ellenőrzi a jogosultságot a pénztártag adataiból, az egyéni számla vizsgálatával. Az ellenőrizendő feltételek: - a Pénztár Igazgatótanácsa által megszabott éves tagi kölcsön-keretből az igény kielégíthető-e, - az igénylő fennálló tagsági viszonya az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztárnál, - az igénylő 3 évi önkéntes nyugdíjpénztári tagsági viszonya, - az igénylő egyéni számlájának összege haladja meg a legkisebb igényelhető tagi kölcsön összegének 3,35-szeresét (az Ügyrend kiadásának időpontjában Ft), - az igénylőnek ne legyen fennálló tagi kölcsöne, - az igénylőnek ne legyen érvényes tagi lekötése, - az igénylő egyéni számlájával szemben korábbi tagi kölcsöne miatt nem került sor a kölcsönösszeg levonására, - az igénylőnél az elbíráláskori könyvelési állapot szerint 12 hónap folyamatos tagdíjfizetés álljon fenn Amennyiben a kölcsönt igénylő tag a 2. pont utolsó feltételének nem felel meg, az ügyintéző ismerteti vele egyéni számlájának állapotát. Amennyiben a tag tagdíjhátralékát rendezi, és ennek tényét a Pénztár előtt igazolja, a kölcsön elbírálása szempontjából folyamatos tagdíjfizetőnek tekintendő, kivéve a 2.3. pontban meghatározott esetet A kölcsönigénylést elutasító válaszlevelet indoklással ellátva kell kiküldeni a Pénztár képviseletére jogosultak aláírásával. Az indoklásból világosan ki kell tűnnie, hogy az igénylő a tagi kölcsön mely feltételének nem felelt meg Amennyiben az igényelt, illetve elbírálás alatt lévő tagi kölcsönök teljes összege a Pénztár Igazgatótanácsa által megszabott tagi kölcsön-keretbe ütközik, az elbírálás során előnyben kell részesíteni az önkéntesen és rendszeresen fizető tagokat azokkal a tagokkal szemben, akik a kölcsönigénylés alkalmával, egy összegben pótolták fizetési elmaradásukat. 3

4 3. Az elbírálás előkészítése során az ügyintéző a 2. pont szerinti feltételeknek mindenben megfelelő tagok esetében javaslatot készít arról, hogy a tagi kölcsön az igénylőnek folyósítható-e. Az igénylő esetleges tagdíjhátralékának 2.1. pontban írt egyösszegű megfizetését a javaslatban jelezni kell. A javaslatot a Pénztár számviteli főosztályvezetőjének kell átadni, aki ellenőrzi azt. Ha az ellenőrzés során mindent rendben talál, a kérelem teljesítését az ügyvezető elé terjeszti. 4. Kedvező elbírálás esetén a Kölcsönszerződés -t 2 példányban kitöltve, visszavárólag kísérő levéllel kell eljuttatni a pénztártag részére. A levélben fel kell hívni a pénztártag figyelmét arra, hogy amennyiben 45 napon belül nem küldi vissza az aláírt szerződés példányokat, a Pénztár kérelmét visszavontnak tekinti. 5. Az igénylő által aláírt Kölcsönszerződés Pénztárhoz történő visszaérkezését követően fedlap készül, melyet a kijelölt ügyintéző ellenőriz és a számviteli főosztályvezető utalványoz. 6. Az igényelt, kamattal és a folyósítás költségével csökkentett kölcsönösszeget az érkeztetett eredeti, aláírt kölcsönszerződés alapján kell utalni a kölcsönszerződés Pénztárba történő visszaérkezésétől számított 18 munkanapon belül. 7. Az ügyintéző a kölcsönnel rendelkező tagokról papír alapú - személyi anyagot köteles összeállítani. A személyi anyagnak tartalmaznia kell a kölcsönigénylő lapot, az eredeti kölcsönszerződés egy példányát, valamint az igénylés során beérkezett dokumentumokat. A Pénztár informatikai rendszeréből kinyerhető dokumentumokat (kimenő levelek, elszámolás, stb) nem kell papír alapon a személyi anyaghoz lerakni. 8. Amennyiben a tagi kölcsön a tag válaszának 4. pont szerinti hiánya miatt nem kerül folyósításra, a pénztár által küldött utolsó irat dátumát követő 45 nap után az előjegyzést automatikusan törölni kell, mely egyben a kölcsön folyósítási ügyintézés lezárását jelenti. 9. A kölcsön lejárata előtt legalább 14 legfeljebb 31 nappal automatikus emlékeztető levelet kell gyártani és postázni a kölcsönnel rendelkező tag részére, melynek készpénz átutalási megbízás mellékletet is tartalmaznia kell. Az emlékeztető levelek készítésére folyamatosan kerül sor, azon tagok számára, akiknek hitele egy hónapon belül lejár, és emlékeztető levelet még nem kaptak. 10. A tagi kölcsön visszafizetését követően a tagi kölcsön számlát a nyilvántartó program úgy zárja le, hogy a 1.1. pont szerinti jelölést törli. A pénztártagot a tagi kölcsön számla lezárásáról levélben értesíteni kell. 11. Amennyiben a tagi kölcsön törlesztésére nem került sor A lejárat után legalább 4, de legfeljebb 20 nappal automatikus úton felszólító levelet kell gyártani és a tagnak névre szólóan, ajánlott tértivevényes küldeményként, készpénz átutalási melléklettel kiküldeni. A felszólító levelek elkészítésére az emlékeztető levelekkel összhangban folyamatosan kerül sor. Ezeket a felszólító leveleket azoknak a tagoknak kell kiküldeni, akiknek a tagi kölcsöne legalább 4, legfeljebb 20 napja lejárt, és ilyen felszólító levelet még nem kaptak. A felszólító levélben közölni kell a 8 naptári nap fizetési határidőt, a megfizetendő kölcsön összegét, valamint a késedelmi kamat összegét (a lejáratot követő napon aktuális jegybanki alapkamat kétszerese) és a fix költséget (3980 Ft). Ezek megfizetését is elő kell írni Ha tag még a felszólítás előtt írásban kéri a kölcsönösszeg érvényesítését az egyéni számlájával szemben, úgy a Pénztár nem számol fel sem késedelmi kamatot, sem egyéb költséget. 4

5 12. Abban az esetben, ha a visszafizetés a pont szerinti felszólító levélben megjelölt határidőig nem vagy csak részben történik meg, a Pénztár a felszólító levélben közölt késedelmi kamattal és költséggel növelt összeggel a határidőt követően megterheli a tag egyéni számláját (a kölcsön érvényesítésre kerül). A megterhelésről és ezzel egyidejűleg a kapcsolódó és mindenkor hatályos SZJA és EHO fizetési kötelezettségről, annak módjáról, határidejéről a tagot írásban értesíteni kell. Az értesítőnek a jövedelemigazolást is magában kell foglalnia. 13. A pont szerinti felszólító levelek kézbesítési vélelmének szabályaira a Pénztár Alapszabályában meghatározottak az irányadók. 14. Amennyiben a pénztártag még az érvényesítést megelőzően azt kéri, a Pénztár ügyvezető igazgatója a visszafizetés határidejének legfeljebb 160 nappal történő meghosszabbítását engedélyezheti, amelyre a Pénztár a mindenkori jegybanki alapkamat +5% kamatot számít fel. A halasztás idejére felszámított kamat az engedélyezett halasztás zárónapján esedékes a kölcsönösszeggel és az elszámolás egyszeri költségével (3980 Ft) egyidejűleg. A Pénztár a halasztott fizetési kötelezettség teljesítéséhez a halasztás engedélyezésével párhuzamosan készpénz befizetési bizonylatot bocsájt a pénztártag rendelkezésére. Az engedélyezett halasztás lejárata előtt 15 munkanappal a Pénztár tájékoztató levelet küld a tag részére, amely tartalmazza a tagi kölcsön - kamattal, egyéb költséggel növelt összegét, valamint a Pénztár bankszámla számát. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg az előírt határidőre, a Pénztár a lejáratot követően a tagi kölcsönből származó követelés összegének érvényesítését elvégzi. A bevezetett nyomtatványok és levélminták a jelen szabályzat mellékletét képezik. IV. Pénztártagi nyomtatványok: Tagi kölcsön kérelem Tagi kölcsön tájékoztató Azonosítási Adatlap és felhatalmazó nyilatkozat Kölcsönszerződés Kapcsolódó levélminták: Tájékoztatás hátralékról Hiánypótlás kérése Elutasító levél Kölcsönszerződés megküldése kísérő levél Elszámolás Tájékoztatás a határidő 30 napon belüli lejártáról Kölcsön visszafizetés visszaigazolása Felszólítás Értesítés érvényesítésről Jövedelemigazolás 5

6

7 Tájékoztató a Tagi kölcsön igénybevételének feltételeiről Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárban tagi kölcsönt a pénztártag a várakozási idő 3. évét követően jogszabályban meghatározott rendszerességgel vehet igénybe az egyéni számláján nyilvántartott összeg terhére. A tagi kölcsön összege nem haladhatja meg a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott összeg 30%-át. Az igénybe vehető tagi kölcsön minimális összege ,-Ft. A tagi kölcsön kamatának mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat mértéke + 5%. A kamat megfizetése előre, egy összegben esedékes, amelyet a Pénztár a tagi kölcsön folyósításának alkalmával annak összegéből levon. A Pénztár a kamatot a lejárat előtti visszafizetés esetén sem téríti vissza. A tagi kölcsön futamideje 12 hónap. Az igénybe vett tőkeösszeg a futamidő végén, egy összegben válik esedékessé. Tagi kölcsön igénybevételére nem jogosult az a pénztártag akinek tagi kölcsöne van folyamatban akinek a számláján tagi lekötés áll fenn banki hitel felvétele miatt akivel szemben korábbi tagi kölcsöne miatt szankció merült fel akinek a kérelem beadását megelőző 12 hónapban tagdíjhátraléka áll fenn. A kérelem benyújtható a Pénztár által rendszeresített nyomtatványon, vagy azzal azonos adattartalmú levélben. A kérelemnek tartalmaznia kell: az igénylő adatait az igényelt összeget a folyósítás módját. A kölcsön iránti kérelmet a Pénztárhoz kell benyújtani. A Pénztár ügyvezetője dönt a kérelem elfogadásáról. Elfogadás esetén a Pénztár a kérelmező részére Kölcsönszerződést küld. Amennyiben a kölcsönt igénylő pénztártag számláján a kérelem beadását megelőző 12 hónapban tagdíjhátralék áll fenn, a pénztártagnak lehetősége van azt rendezni. A rendezés igazolását követően a tag folyamatos tagdíjfizetőnek tekintendő. A Pénztár a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül köteles a Kölcsönszerződést vagy a hiánypótlásra felszólító levelet a kérelmező részére kiküldeni. Amennyiben a tagi kölcsön aláírt szerződés visszaküldés hiánya miatt nem kerül folyósításra, a pénztár által küldött utolsó irat dátumát követő 45 nap után az előjegyzés törlésre kerül. A kölcsön folyósítása a Kölcsönszerződés Pénztárba történő visszaérkezésétől számított 18 munkanapon belül történik. A kölcsön lejárata előtt 1 hónappal a Pénztár a tag részére emlékeztető levelet postáz, mely a visszafizetéshez szükséges készpénzátutalási megbízást is tartalmazza. A kölcsön visszafizetését követően a pénztártagot a kölcsön számla lezárásáról a Pénztár írásban tájékoztatja. Amennyiben a kölcsön törlesztésére a lejárati határidőig nem kerül sor de a tag még a kölcsön lejárata előtt írásban kéri az érvényesítést, úgy a Pénztár nem számít fel sem késedelmi kamatot, sem egyéb költséget a Pénztár a lejáratot követően felszólító levelet küld, melyben közli a megfizetendő kölcsön összegét, a késedelmi kamatátalány összegét és a fix költséget (3.980,-Ft). Ebben a szakaszban a törlesztés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a felszólításban szereplő teljes összeg megfizetésre kerül ha a visszafizetés a felszólító levél kiküldését követő 8 naptári napon belül sem történik meg, a Pénztár a felszólító levélben közölt késedelmi kamatátalánnyal és költséggel növelt összeggel megterheli a tag egyéni számláját (a kölcsön érvényesítésre kerül). A tagi kölcsön hátralékának összege esedékessé válik a pénztártag kilépésével, átlépésével, szolgáltatás igénybevételével is, illetve amikor a Pénztár hitelt érdemlően tudomást szerez a pénztártag haláláról. A kölcsön visszafizetésének esedékessége a futamidő lejáratától függetlenül beáll abban az esetben is, ha a tag olyan mértékű részösszeg kifizetését kezdeményezi, amelynek teljesítése esetén a tagi kölcsön-tartozás törlesztéséhez szükségesnél kisebb összeg maradna az egyéni számláján. Az érvényesített hátralék a tag adóköteles jövedelme, mely után a vonatkozó adózási szabályok szerinti SZJA és 27% egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség áll fenn. A Pénztár az érvényesítéssel egyidejűleg jövedelemigazolást küld. Az igazolásban szereplő jövedelmet a vonatkozó év adóbevallásában kell szerepeltetni, és az SZJA-t a tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig a NAV számlájára kell megfizetni. Az EHO az érvényesítést követő negyedév 12. napjáig fizetendő a NAV számlájára. A pénzmosás megelőzéséről szóló törvény kötelezően előírja minden pénzügyi szervezet részére a vele kapcsolatban álló ügyfelek beazonosítását. Kérjük személyes adatainak azonosítása céljából szíveskedjen befáradni bármelyik OTP Bankfiókba a banki nyitvatartási időben, vagy a 1051 Budapest, Mérleg u. 4. sz. alatt lévő személyes ügyfélszolgálatunkra hétfőn 8-18 óráig, keddtől-csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-14 óráig. További kérdéseivel kapcsolatban ügyfélszolgálatunk a telefonszámon áll rendelkezésére. Budapest, június

8

9 Önkéntes Nyugdíjpénztár Levelezési cím: OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár, 1370 Budapest, Pf. 369 Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., Ügyfélszolgálat: 1051 Budapest, Mérleg u. 4., Telefon: AZONOSÍTÁSI ADATLAP * a évi CXXXVI. tv 6. -ban elõírt kötelezettség végrehajtásához A természetes személy adatai (A megfelelõ rubrikába X-et kell tenni, dõlt betû opcionális) Családi és utónév: Születéskori név (1): Születési hely: Szül. dátum: Anyja neve: Állandó lakcím: Állampolgárság: magyar: egyéb: Magyarországi tartózkodási hely (külföldi esetén): Azonosító okmány típusa: Személyazonosító igazolvány Lakcím igazolvány Vezetõi engedély Útlevél Személyi Azonosítót Igazoló Hatósági Igazolvány Egyéb Egyéb okmány megnevezése: Száma(i) sorrendben: 1: elõzõ név, leánykori név. A jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szerv adatai (egyéni vállalkozónál is ki kell tölteni) Név, rövidített név: Székhely / Mo-i fióktelep címe (2): Cgj. /határozati, nyilvántartási szám: Fõ tevékenységi kör: Képviseletre jog. neve, beosztása: Kézb. mb. azonosítására alk. adatai: 2: külfödi székhelyû vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe Az adatokat rögzítette (név, beosztás, bélyegzõ) (Kérjük, hogy a bankfiók bélyegzõjét is használják!) Külföldi lakóhellyel rendelkezõ ügyfél nyilatkozata 1a) Kijelentem, hogy nem vagyok politikai közszereplõ (jelõlje X-el) 1 b) Kijelentem, hogy politikai közszereplõ vagyok (Írja be a lenti kategória kódját) 2 a) az államfõ, a kormányfõ, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár 2 b) az országgyûlési képviselõ 2 c) a legfelsõbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebezésnek helye nincs

10 Önkéntes Nyugdíjpénztár Levelezési cím: OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár, 1370 Budapest, Pf. 369 Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., Ügyfélszolgálat: 1051 Budapest, Mérleg u. 4., Telefon: d) a számvevõszék elnöke, a számvevõszék testületének tagja, a központi bank igazgatóságának tagja 2 e) a nagykövet, az ügyvivõ és a fegyveres szervek hivatásos állományú, fõtiszti vagy tábornoki rendfokozatú tagja 2 f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelõ testületének tagja 3) 4 a) 4 b) Az 1) pontokban említett személy közeli hozzátrtozója, azaz a Ptk ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs bármely természetes személy, aki a 2) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre AZ ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA: Alulírott. büntetõjogi felelõsségem tudatában nyilatkozom, hogy természetes személyként saját magam nevében / más nevében járok el. (Kérjük szíveskedjen a megfelelõ szavakat aláhúzni! Abban az esetben, ha más nevében jár el, a Pénztár tényleges tulajdonosi nyilatkozat adatlapján kell további személyes adatokat pótolni. Az adatlapot a Pénztár fogja hiánypótlásra megküldeni.) Kelt: X * A Pénztár, vagy a megbízásából eljáró ügynök (beleértve az OTP Bank Nyrt. bankfiókjait) tölti ki az ügyfél által bemutatott érvényes okmány alapján és egyben igazolja, hogy a személyazonosság ellenõrzése megtörtént! FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT Alulírott lakcím: anyja neve: szül.helye: ideje: mint az OTP Önkéntes Kiegészítõ Nyugdíjpénztár tagja / tagjának örököse / tagjának kedvezményezettje * /, ezennel felhatalmazom az OTP Bank Nyrt.-t, hogy a pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben a továbbiakban Pmt elõírt ügyfél-azonosítás érdekében a jelen nyilatkozat mellékletét képezõ azonosítási adatlapon a Pmt. 7. (2) bekezdésében megjelölt adataimat rögzítse. Kelt: X a *-gal jelölt résznél a megfelelõ aláhúzandó

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

VITAMIN Egészségpénztár

VITAMIN Egészségpénztár VITAMIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Előnyök, hátrányok az előzőekben felsorolt nyugdíjszolgáltatás típusoknál

Előnyök, hátrányok az előzőekben felsorolt nyugdíjszolgáltatás típusoknál OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár nyugdíjszolgáltatási lehetőségeiről pénztártagok részére a nyugdíjkorhatár* betöltése, illetve nyugdíjjogosultságot igazoló okirat

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 3. A TAGI KÖLCSÖN

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP VITAIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye NY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM. Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum:

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM. Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum: 1. oldal MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum: Kérjük a módosítási formanyomtatványt nyomtatott nagy betűvel kitölteni szíveskedjen! 01-től az alábbi

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

Változásbejelentő lap

Változásbejelentő lap Változásbejelentő lap Biztositási szerződés szerződő módosításához Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 458 4260 www.signal.hu, info@signal.hu Szerződő neve: Szerződő lakcíme: Születési dátuma: Telefonszáma:

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2014 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 3. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2015 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 5. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Várakozási idő az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. 2..(4).c)

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I.

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I. PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I. fejezet A szabályzat célja 1. (1) A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez

Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez Tájékoztató és nyomtatványok a nyugdíjszolgáltatás igénybe vételéhez A nyugdíjkorhatár fogalma: Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. XCVI. törvény 2. (5) bekezdése alapján a nyugdíjkorhatár

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015 BEVEZETÉS A Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: pénztár) tagjai részére tagi kölcsön igénybevételi lehetőséget

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

ADATVÁLTOZÁST BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY AZONOSÍTÁSI ADATOK. NEM VÁLTOZÓ ADAT (jelenleg is érvényes) VAGY ADATVÁLTOZÁS ELŐTTI RÉGI ADAT

ADATVÁLTOZÁST BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY AZONOSÍTÁSI ADATOK. NEM VÁLTOZÓ ADAT (jelenleg is érvényes) VAGY ADATVÁLTOZÁS ELŐTTI RÉGI ADAT 1. számú nyomtatvány ADATVÁLTOZÁST BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY AZONOSÍTÁSI ADATOK SZÜLETÉSI NÉV: SZÜL HELYE, IDEJE: ANYJA NEVE: SZERZŐDÉS SZÁMA: NEM VÁLTOZÓ ADAT (jelenleg is érvényes) VAGY ADATVÁLTOZÁS ELŐTTI

Részletesebben

Tagsági azonosító szám: A belépô adatai Titulus: Vezetéknév: Keresztnév: Állampolgárság: Adóazonosító jel: Állandó lakcím:

Tagsági azonosító szám: A belépô adatai Titulus: Vezetéknév: Keresztnév: Állampolgárság: Adóazonosító jel: Állandó lakcím: Egészség- és Önsegélyezô pénztári belépési nyilatkozat, 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. 6713 Szeged, Pf.109 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444 Fax: 06 (1) 452 3570 www.generali.hu Adószám:18177796-2-42

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes évi XCIII. Tv. 29..

Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes évi XCIII. Tv. 29.. Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv) 29.. (8) bekezdés szerint a gazdálkodó

Részletesebben

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma:. S Z E R Z Ő D É S Munkáltató önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában amely létrejött egyrészről Cégnév/Név:... Székhely:... Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám:... Adószám:...

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

Tájékoztató az OTP Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére

Tájékoztató az OTP Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Tájékoztató az OTP Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Várakozási idő az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. 2..(4).c) alapján

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Tisztelt Támogató (Adományozó)!

Tisztelt Támogató (Adományozó)! Tisztelt Támogató (Adományozó)! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező

Részletesebben

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására KÉRELEM települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására A támogatást kérő személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó,

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai:

Adóazonosító jele:... fizetési halasztás részletfizetés mérséklés törlés. a, Halasztani kért összeg(ek): 1/5.oldal. 1.Adózó azonosító adatai: Az első fokú közigazgatási eljárás illetékköteles, az illeték a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. Tv. (Itv.) 29.. (1) bekezdés szerint a fizetendő

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére A hitelkeret feltételei: 1. Fizetési számla nyitása 1 KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 2. Jövedelem jóváírás a forint fizetési számlán, amely

Részletesebben

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Nyrt. Személyes adatok i lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Név:... Születési név:... Anyja születési neve:. Születési hely, idő:. Állampolgársága:... Személyi azonosító okmány típusa:

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától Vállalati Hitel Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a vállalati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: 2015.

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Iktatószám:../2011. Ügyintéző: Kérelemhez Adatlap tartozik! A kérelem 2200 Ft eljárási illeték alá esik! MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) részére Adózó neve:... Képviseletre

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között. T-RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette:... Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:..

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Fundamenta Lakáskassza Zrt. 2008. 04. 01.-től érvényes, egységes szerkezetű DÍJTÁBLÁZATA (BETÉTSZERZŐDÉS)

A Fundamenta Lakáskassza Zrt. 2008. 04. 01.-től érvényes, egységes szerkezetű DÍJTÁBLÁZATA (BETÉTSZERZŐDÉS) (BETÉTSZERZŐDÉS) DÍJ MEGNEVEZÉSE MÉRTÉKE INDOKA/ALAPJA ESEDÉKESSÉGE, KÖNYVELÉSE Számlanyitási díj új szerződés kötésekor 1% Egyszeri, a betétszámla megterhelésével Szerződéskötéskor Számlanyitási díj emeléskor

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2016. június 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

Tagi kölcsön szabályzat

Tagi kölcsön szabályzat Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzat Jóváhagyta a Pénztár Igazgatótanácsa 2015. október 21.-ei ülésén Hatályba lépés időpontja: 2015. november 1. 1 Tartalomjegyzék Tagi kölcsön

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016.(.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról (tervezet) 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(

Részletesebben

TARTOZÁSOK KEZELÉSE SZABÁLYZAT

TARTOZÁSOK KEZELÉSE SZABÁLYZAT TARTOZÁSOK KEZELÉSE SZABÁLYZAT Abasár 2016 PREAMBULUM Abasár Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel, az államháztartás

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben