OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN ÜGYREND II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN ÜGYREND II."

Átírás

1 OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN ÜGYREND I. Jelen Ügyrend célja az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár tagi kölcsön igénylési feltételeinek, az igénylés elbírálásának, a folyósításának, a visszafizetésének, valamint a tagi kölcsön nyilvántartásának, kezelésének szabályozása, valamint a szükséges intézkedések, eljárások szabályozása az Alapszabály pontja alapján. II. 1. A tagi kölcsön nyújtásának feltételeire vonatkozó rendelkezések 1.1. A pénztártag a várakozási idő 3. évét követően jogszabályban meghatározott rendszerességgel vehet igénybe tagi kölcsönt az egyéni számláján nyilvántartott összeg terhére. A tárgyévben igénybe vehető tagi kölcsön-keretet a Pénztár egészére nézve az Igazgatótanács határozza meg a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével. A tagi kölcsön folyósítása a pénztártag által megadott folyószámlára történő átutalással, vagy a tag kérelmére postai átutalással történik A tagi kölcsön összege nem haladhatja meg a pénztártag - erre vonatkozó kérelmének rögzítéskori dátuma szerinti árfolyamon számított - egyéni számláján nyilvántartott összeg 30 %-át. Az igénybe vehető tagi kölcsön minimális összege Ft. 1.3 A tagi kölcsön kamatának mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat mértéke + 5 %. A kamat megfizetése előre, egy összegben esedékes, amelyet a Pénztár a tagi kölcsön folyósításának alkalmával annak összegéből jogosult levonni. A tagi kölcsön kamatának számítási módját jelen ügyrendje tartalmazza. 1.4 A tagi kölcsön futamideje 12 hónap. Az igénybe vett tőkeösszeg a futamidő végén, egy összegben válik esedékessé. Amennyiben a pénztártag az esedékessé vált tagi kölcsönt a futamidő lejártával a Pénztár felszólítása ellenére sem fizeti vissza, vagy amennyiben szolgáltatás igénybevétele céljából a pénztártag maga kéri, a Pénztár a hátralék összegét, a késedelmi kamatot, valamint a fennmaradó költségeket a pénztártag egyéni számlájával szemben érvényesíti. 1.5 A tagi kölcsön hátralékának összege esedékessé válik a pénztártag kilépésével, átlépésével, szolgáltatás igénybevételével a jelen ügyrendben foglaltak szerint, illetőleg amikor a Pénztár hitelt érdemlően tudomást szerez a pénztártag haláláról. 1.6 Tagi kölcsön igénybevételére nem jogosult az a pénztártag, a) akinek tagi kölcsöne van folyamatban, b) akinek a számláján a Pénztár Alapszabályának pontja szerinti tagi lekötés áll fenn, 1

2 c) akivel szemben korábbi tagi kölcsöne miatt a Pénztár Alapszabálya pontjának második mondatában megjelölt szankció érvényesítésére került sor, d) akinek a kérelme beadását megelőző 12 hónapban tagdíjhátraléka áll fenn. 1.7 A pénztártagnak a tagi kölcsön iránti kérelmét és az azonosítási adatlapot írásban kell benyújtania. A kérelemnek tartalmaznia kell az igényelt összeg nagyságát és az igénylő adatait. A kölcsön iránti írásbeli kérelmet a Pénztár ügyvezetőjéhez kell benyújtani. Az ügyvezető a Pénztár számviteli főosztályvezetőjének előterjesztése alapján - a kérelem elfogadásáról dönt, és a döntésről haladéktalanul értesíti a tagot, pozitív válasz esetén közvetlenül a kölcsönszerződés megküldésével. A kölcsönösszeg folyósítására a kölcsönszerződés megkötése után kerül sor. A Pénztár ügyvezetője évente egy alkalommal tájékoztatja az Igazgatótanácsot a beérkezett tagi kölcsön iránti kérelmekről, valamint azok elbírálásáról. Kondíciók A tagi kölcsön bevezetésének kezdő időpontja: január 01. II. A kölcsön nyújtásának feltételei: 3 éves önkéntes nyugdíjpénztári tagság, 12 hónapos megszakítatlan, tagdíjfizetéssel fedezett időszak. A kölcsön összege nem haladhatja meg a pénztártag egyéni számlájának 30 %-át. A tagi kölcsön minimális összege Ft. A tagi kölcsönt igénylő ügyfél köteles eleget tenni a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben foglalt azonosítási kötelezettségének az igényelt kölcsönösszeg értékhatárától függetlenül - minden tagi kölcsön igény benyújtása esetén. A kölcsön kérelem tartalmazza az összeg nagyságát, az igénylő adatait. Az ajánlott nyomtatványformát a Pénztártagi nyomtatványok melléklet tartalmazza. Futamidő: a kölcsön felvételétől (folyósítás) a visszafizetésig terjedő időszak. A tagi kölcsön futamideje 12 hónap. A visszafizetés a futamidő végén egy összegben esedékes. Amennyiben a pénztártag a futamidő lejártával a felszólítás ellenére sem törleszti hátralékát, a pénztár a felmerülő költségeket is érvényesíti a tag egyéni számlájával szemben. Kamat: a folyósítás időpontjában érvényben lévő jegybanki alapkamat + 5 %. Megfizetése egy összegben esedékes, melyet a Pénztár a tagi kölcsön folyósításakor, annak összegéből von le. A Pénztár a kamatot a lejárat előtti visszafizetés esetén sem téríti vissza. A kamat 365 naptári napra vonatkozik. A kamatösszeg számítása: K = T / ( 1 + k% (d v d i + 1) / 365 ) k% (d v d i + 1) / 365 ahol K: a kamat összege (forint) T: a tagi kölcsön teljes összege, kamattal együtt k%: a kamat mértéke d v : a kölcsön lejárata d i : a kölcsön folyósítás napja A tag kilépése, átlépése, halála, szolgáltatás esetén az igénybe vett kölcsön visszafizetése egy összegben válik esedékessé. Szolgáltatás esetén a kölcsön visszafizetése abban az esetben válik esedékessé, ha a szolgáltatás eredményeként a tag pénztártagsága és egyéni számlája megszűnik, vagy ha a tag olyan mértékű részösszeg kifizetését kezdeményezi, amelynek teljesítése esetén a tagi kölcsön tartozás törlesztéséhez szükségesnél kisebb összeg maradna egyéni számláján. A kölcsönösszeget a Pénztár a tag kérelme alapján az egyéni számláján lévő összegből vonja le. 2

3 Nem jogosult tagi kölcsön igénybevételére az a pénztártag - akinek már van folyamatban lévő tagi kölcsöne - akinek van folyamatban lévő tagi lekötése - akivel szemben korábbi kölcsön esetén szankció merült fel (érvényesítésre került sor) - akinek a kérelem beadását (utolsó könyvelési állapot szerint) megelőző 12 hónapban tagdíjhátraléka áll fenn. Ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 30 nap. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől (érkeztető-bélyegzővel ellátás időpontja) számítandó. Az ügyintézési határidőbe az ügyfél érdekkörébe eső lépések (hibás kérelem kijavítása, kiegészítő adatszolgáltatás, hátralék rendezése, stb.) nem számítandók bele. Folyósítási határidő a Kölcsönszerződés Pénztár általi aláírásától számított 8 munkanapon belül. A tagi kölcsön ügyintézésének rendje: III. A Pénztár az eljárás egyszerűsítése érdekében Tagi kölcsön kérelem nyomtatványt vezet be, amelyet honlapján közzétesz. Használata nem kötelező, de az azon feltüntetett adattartalommal az egyéb formában előterjesztett kérelmeknek is rendelkezniük kell. 1. A postán, vagy Ügyfélszolgálaton keresztül beérkezett, iktatott kölcsönigény a Pénztár számviteli főosztályvezetője által kijelölt munkatárshoz (a továbbiakban ügyintéző) kerül ügyintézésre Az ügyintéző az informatikai rendszerben köteles előjegyezni a tagi kölcsönt. Ezzel egyidejűleg a tagi adatoknál figyelemfelkeltő jelölés jelenik meg. 2. Az ügyintéző az ONYP nyilvántartó rendszerből ellenőrzi a jogosultságot a pénztártag adataiból, az egyéni számla vizsgálatával. Az ellenőrizendő feltételek: - a Pénztár Igazgatótanácsa által megszabott éves tagi kölcsön-keretből az igény kielégíthető-e, - az igénylő fennálló tagsági viszonya az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztárnál, - az igénylő 3 évi önkéntes nyugdíjpénztári tagsági viszonya, - az igénylő egyéni számlájának összege haladja meg a legkisebb igényelhető tagi kölcsön összegének 3,35-szeresét (az Ügyrend kiadásának időpontjában Ft), - az igénylőnek ne legyen fennálló tagi kölcsöne, - az igénylőnek ne legyen érvényes tagi lekötése, - az igénylő egyéni számlájával szemben korábbi tagi kölcsöne miatt nem került sor a kölcsönösszeg levonására, - az igénylőnél az elbíráláskori könyvelési állapot szerint 12 hónap folyamatos tagdíjfizetés álljon fenn Amennyiben a kölcsönt igénylő tag a 2. pont utolsó feltételének nem felel meg, az ügyintéző ismerteti vele egyéni számlájának állapotát. Amennyiben a tag tagdíjhátralékát rendezi, és ennek tényét a Pénztár előtt igazolja, a kölcsön elbírálása szempontjából folyamatos tagdíjfizetőnek tekintendő, kivéve a 2.3. pontban meghatározott esetet A kölcsönigénylést elutasító válaszlevelet indoklással ellátva kell kiküldeni a Pénztár képviseletére jogosultak aláírásával. Az indoklásból világosan ki kell tűnnie, hogy az igénylő a tagi kölcsön mely feltételének nem felelt meg Amennyiben az igényelt, illetve elbírálás alatt lévő tagi kölcsönök teljes összege a Pénztár Igazgatótanácsa által megszabott tagi kölcsön-keretbe ütközik, az elbírálás során előnyben kell részesíteni az önkéntesen és rendszeresen fizető tagokat azokkal a tagokkal szemben, akik a kölcsönigénylés alkalmával, egy összegben pótolták fizetési elmaradásukat. 3

4 3. Az elbírálás előkészítése során az ügyintéző a 2. pont szerinti feltételeknek mindenben megfelelő tagok esetében javaslatot készít arról, hogy a tagi kölcsön az igénylőnek folyósítható-e. Az igénylő esetleges tagdíjhátralékának 2.1. pontban írt egyösszegű megfizetését a javaslatban jelezni kell. A javaslatot a Pénztár számviteli főosztályvezetőjének kell átadni, aki ellenőrzi azt. Ha az ellenőrzés során mindent rendben talál, a kérelem teljesítését az ügyvezető elé terjeszti. 4. Kedvező elbírálás esetén a Kölcsönszerződés -t 2 példányban kitöltve, visszavárólag kísérő levéllel kell eljuttatni a pénztártag részére. A levélben fel kell hívni a pénztártag figyelmét arra, hogy amennyiben 45 napon belül nem küldi vissza az aláírt szerződés példányokat, a Pénztár kérelmét visszavontnak tekinti. 5. Az igénylő által aláírt Kölcsönszerződés Pénztárhoz történő visszaérkezését követően fedlap készül, melyet a kijelölt ügyintéző ellenőriz és a számviteli főosztályvezető utalványoz. 6. Az igényelt, kamattal és a folyósítás költségével csökkentett kölcsönösszeget az érkeztetett eredeti, aláírt kölcsönszerződés alapján kell utalni a kölcsönszerződés Pénztárba történő visszaérkezésétől számított 18 munkanapon belül. 7. Az ügyintéző a kölcsönnel rendelkező tagokról papír alapú - személyi anyagot köteles összeállítani. A személyi anyagnak tartalmaznia kell a kölcsönigénylő lapot, az eredeti kölcsönszerződés egy példányát, valamint az igénylés során beérkezett dokumentumokat. A Pénztár informatikai rendszeréből kinyerhető dokumentumokat (kimenő levelek, elszámolás, stb) nem kell papír alapon a személyi anyaghoz lerakni. 8. Amennyiben a tagi kölcsön a tag válaszának 4. pont szerinti hiánya miatt nem kerül folyósításra, a pénztár által küldött utolsó irat dátumát követő 45 nap után az előjegyzést automatikusan törölni kell, mely egyben a kölcsön folyósítási ügyintézés lezárását jelenti. 9. A kölcsön lejárata előtt legalább 14 legfeljebb 31 nappal automatikus emlékeztető levelet kell gyártani és postázni a kölcsönnel rendelkező tag részére, melynek készpénz átutalási megbízás mellékletet is tartalmaznia kell. Az emlékeztető levelek készítésére folyamatosan kerül sor, azon tagok számára, akiknek hitele egy hónapon belül lejár, és emlékeztető levelet még nem kaptak. 10. A tagi kölcsön visszafizetését követően a tagi kölcsön számlát a nyilvántartó program úgy zárja le, hogy a 1.1. pont szerinti jelölést törli. A pénztártagot a tagi kölcsön számla lezárásáról levélben értesíteni kell. 11. Amennyiben a tagi kölcsön törlesztésére nem került sor A lejárat után legalább 4, de legfeljebb 20 nappal automatikus úton felszólító levelet kell gyártani és a tagnak névre szólóan, ajánlott tértivevényes küldeményként, készpénz átutalási melléklettel kiküldeni. A felszólító levelek elkészítésére az emlékeztető levelekkel összhangban folyamatosan kerül sor. Ezeket a felszólító leveleket azoknak a tagoknak kell kiküldeni, akiknek a tagi kölcsöne legalább 4, legfeljebb 20 napja lejárt, és ilyen felszólító levelet még nem kaptak. A felszólító levélben közölni kell a 8 naptári nap fizetési határidőt, a megfizetendő kölcsön összegét, valamint a késedelmi kamat összegét (a lejáratot követő napon aktuális jegybanki alapkamat kétszerese) és a fix költséget (3980 Ft). Ezek megfizetését is elő kell írni Ha tag még a felszólítás előtt írásban kéri a kölcsönösszeg érvényesítését az egyéni számlájával szemben, úgy a Pénztár nem számol fel sem késedelmi kamatot, sem egyéb költséget. 4

5 12. Abban az esetben, ha a visszafizetés a pont szerinti felszólító levélben megjelölt határidőig nem vagy csak részben történik meg, a Pénztár a felszólító levélben közölt késedelmi kamattal és költséggel növelt összeggel a határidőt követően megterheli a tag egyéni számláját (a kölcsön érvényesítésre kerül). A megterhelésről és ezzel egyidejűleg a kapcsolódó és mindenkor hatályos SZJA és EHO fizetési kötelezettségről, annak módjáról, határidejéről a tagot írásban értesíteni kell. Az értesítőnek a jövedelemigazolást is magában kell foglalnia. 13. A pont szerinti felszólító levelek kézbesítési vélelmének szabályaira a Pénztár Alapszabályában meghatározottak az irányadók. 14. Amennyiben a pénztártag még az érvényesítést megelőzően azt kéri, a Pénztár ügyvezető igazgatója a visszafizetés határidejének legfeljebb 160 nappal történő meghosszabbítását engedélyezheti, amelyre a Pénztár a mindenkori jegybanki alapkamat +5% kamatot számít fel. A halasztás idejére felszámított kamat az engedélyezett halasztás zárónapján esedékes a kölcsönösszeggel és az elszámolás egyszeri költségével (3980 Ft) egyidejűleg. A Pénztár a halasztott fizetési kötelezettség teljesítéséhez a halasztás engedélyezésével párhuzamosan készpénz befizetési bizonylatot bocsájt a pénztártag rendelkezésére. Az engedélyezett halasztás lejárata előtt 15 munkanappal a Pénztár tájékoztató levelet küld a tag részére, amely tartalmazza a tagi kölcsön - kamattal, egyéb költséggel növelt összegét, valamint a Pénztár bankszámla számát. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg az előírt határidőre, a Pénztár a lejáratot követően a tagi kölcsönből származó követelés összegének érvényesítését elvégzi. A bevezetett nyomtatványok és levélminták a jelen szabályzat mellékletét képezik. IV. Pénztártagi nyomtatványok: Tagi kölcsön kérelem Tagi kölcsön tájékoztató Azonosítási Adatlap és felhatalmazó nyilatkozat Kölcsönszerződés Kapcsolódó levélminták: Tájékoztatás hátralékról Hiánypótlás kérése Elutasító levél Kölcsönszerződés megküldése kísérő levél Elszámolás Tájékoztatás a határidő 30 napon belüli lejártáról Kölcsön visszafizetés visszaigazolása Felszólítás Értesítés érvényesítésről Jövedelemigazolás 5

6

7 Tájékoztató a Tagi kölcsön igénybevételének feltételeiről Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárban tagi kölcsönt a pénztártag a várakozási idő 3. évét követően jogszabályban meghatározott rendszerességgel vehet igénybe az egyéni számláján nyilvántartott összeg terhére. A tagi kölcsön összege nem haladhatja meg a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott összeg 30%-át. Az igénybe vehető tagi kölcsön minimális összege ,-Ft. A tagi kölcsön kamatának mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat mértéke + 5%. A kamat megfizetése előre, egy összegben esedékes, amelyet a Pénztár a tagi kölcsön folyósításának alkalmával annak összegéből levon. A Pénztár a kamatot a lejárat előtti visszafizetés esetén sem téríti vissza. A tagi kölcsön futamideje 12 hónap. Az igénybe vett tőkeösszeg a futamidő végén, egy összegben válik esedékessé. Tagi kölcsön igénybevételére nem jogosult az a pénztártag akinek tagi kölcsöne van folyamatban akinek a számláján tagi lekötés áll fenn banki hitel felvétele miatt akivel szemben korábbi tagi kölcsöne miatt szankció merült fel akinek a kérelem beadását megelőző 12 hónapban tagdíjhátraléka áll fenn. A kérelem benyújtható a Pénztár által rendszeresített nyomtatványon, vagy azzal azonos adattartalmú levélben. A kérelemnek tartalmaznia kell: az igénylő adatait az igényelt összeget a folyósítás módját. A kölcsön iránti kérelmet a Pénztárhoz kell benyújtani. A Pénztár ügyvezetője dönt a kérelem elfogadásáról. Elfogadás esetén a Pénztár a kérelmező részére Kölcsönszerződést küld. Amennyiben a kölcsönt igénylő pénztártag számláján a kérelem beadását megelőző 12 hónapban tagdíjhátralék áll fenn, a pénztártagnak lehetősége van azt rendezni. A rendezés igazolását követően a tag folyamatos tagdíjfizetőnek tekintendő. A Pénztár a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül köteles a Kölcsönszerződést vagy a hiánypótlásra felszólító levelet a kérelmező részére kiküldeni. Amennyiben a tagi kölcsön aláírt szerződés visszaküldés hiánya miatt nem kerül folyósításra, a pénztár által küldött utolsó irat dátumát követő 45 nap után az előjegyzés törlésre kerül. A kölcsön folyósítása a Kölcsönszerződés Pénztárba történő visszaérkezésétől számított 18 munkanapon belül történik. A kölcsön lejárata előtt 1 hónappal a Pénztár a tag részére emlékeztető levelet postáz, mely a visszafizetéshez szükséges készpénzátutalási megbízást is tartalmazza. A kölcsön visszafizetését követően a pénztártagot a kölcsön számla lezárásáról a Pénztár írásban tájékoztatja. Amennyiben a kölcsön törlesztésére a lejárati határidőig nem kerül sor de a tag még a kölcsön lejárata előtt írásban kéri az érvényesítést, úgy a Pénztár nem számít fel sem késedelmi kamatot, sem egyéb költséget a Pénztár a lejáratot követően felszólító levelet küld, melyben közli a megfizetendő kölcsön összegét, a késedelmi kamatátalány összegét és a fix költséget (3.980,-Ft). Ebben a szakaszban a törlesztés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a felszólításban szereplő teljes összeg megfizetésre kerül ha a visszafizetés a felszólító levél kiküldését követő 8 naptári napon belül sem történik meg, a Pénztár a felszólító levélben közölt késedelmi kamatátalánnyal és költséggel növelt összeggel megterheli a tag egyéni számláját (a kölcsön érvényesítésre kerül). A tagi kölcsön hátralékának összege esedékessé válik a pénztártag kilépésével, átlépésével, szolgáltatás igénybevételével is, illetve amikor a Pénztár hitelt érdemlően tudomást szerez a pénztártag haláláról. A kölcsön visszafizetésének esedékessége a futamidő lejáratától függetlenül beáll abban az esetben is, ha a tag olyan mértékű részösszeg kifizetését kezdeményezi, amelynek teljesítése esetén a tagi kölcsön-tartozás törlesztéséhez szükségesnél kisebb összeg maradna az egyéni számláján. Az érvényesített hátralék a tag adóköteles jövedelme, mely után a vonatkozó adózási szabályok szerinti SZJA és 27% egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség áll fenn. A Pénztár az érvényesítéssel egyidejűleg jövedelemigazolást küld. Az igazolásban szereplő jövedelmet a vonatkozó év adóbevallásában kell szerepeltetni, és az SZJA-t a tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig a NAV számlájára kell megfizetni. Az EHO az érvényesítést követő negyedév 12. napjáig fizetendő a NAV számlájára. A pénzmosás megelőzéséről szóló törvény kötelezően előírja minden pénzügyi szervezet részére a vele kapcsolatban álló ügyfelek beazonosítását. Kérjük személyes adatainak azonosítása céljából szíveskedjen befáradni bármelyik OTP Bankfiókba a banki nyitvatartási időben, vagy a 1051 Budapest, Mérleg u. 4. sz. alatt lévő személyes ügyfélszolgálatunkra hétfőn 8-18 óráig, keddtől-csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-14 óráig. További kérdéseivel kapcsolatban ügyfélszolgálatunk a telefonszámon áll rendelkezésére. Budapest, június

8

9 Önkéntes Nyugdíjpénztár Levelezési cím: OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár, 1370 Budapest, Pf. 369 Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., Ügyfélszolgálat: 1051 Budapest, Mérleg u. 4., Telefon: AZONOSÍTÁSI ADATLAP * a évi CXXXVI. tv 6. -ban elõírt kötelezettség végrehajtásához A természetes személy adatai (A megfelelõ rubrikába X-et kell tenni, dõlt betû opcionális) Családi és utónév: Születéskori név (1): Születési hely: Szül. dátum: Anyja neve: Állandó lakcím: Állampolgárság: magyar: egyéb: Magyarországi tartózkodási hely (külföldi esetén): Azonosító okmány típusa: Személyazonosító igazolvány Lakcím igazolvány Vezetõi engedély Útlevél Személyi Azonosítót Igazoló Hatósági Igazolvány Egyéb Egyéb okmány megnevezése: Száma(i) sorrendben: 1: elõzõ név, leánykori név. A jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szerv adatai (egyéni vállalkozónál is ki kell tölteni) Név, rövidített név: Székhely / Mo-i fióktelep címe (2): Cgj. /határozati, nyilvántartási szám: Fõ tevékenységi kör: Képviseletre jog. neve, beosztása: Kézb. mb. azonosítására alk. adatai: 2: külfödi székhelyû vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe Az adatokat rögzítette (név, beosztás, bélyegzõ) (Kérjük, hogy a bankfiók bélyegzõjét is használják!) Külföldi lakóhellyel rendelkezõ ügyfél nyilatkozata 1a) Kijelentem, hogy nem vagyok politikai közszereplõ (jelõlje X-el) 1 b) Kijelentem, hogy politikai közszereplõ vagyok (Írja be a lenti kategória kódját) 2 a) az államfõ, a kormányfõ, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár 2 b) az országgyûlési képviselõ 2 c) a legfelsõbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebezésnek helye nincs

10 Önkéntes Nyugdíjpénztár Levelezési cím: OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár, 1370 Budapest, Pf. 369 Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., Ügyfélszolgálat: 1051 Budapest, Mérleg u. 4., Telefon: d) a számvevõszék elnöke, a számvevõszék testületének tagja, a központi bank igazgatóságának tagja 2 e) a nagykövet, az ügyvivõ és a fegyveres szervek hivatásos állományú, fõtiszti vagy tábornoki rendfokozatú tagja 2 f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelõ testületének tagja 3) 4 a) 4 b) Az 1) pontokban említett személy közeli hozzátrtozója, azaz a Ptk ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs bármely természetes személy, aki a 2) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre AZ ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA: Alulírott. büntetõjogi felelõsségem tudatában nyilatkozom, hogy természetes személyként saját magam nevében / más nevében járok el. (Kérjük szíveskedjen a megfelelõ szavakat aláhúzni! Abban az esetben, ha más nevében jár el, a Pénztár tényleges tulajdonosi nyilatkozat adatlapján kell további személyes adatokat pótolni. Az adatlapot a Pénztár fogja hiánypótlásra megküldeni.) Kelt: X * A Pénztár, vagy a megbízásából eljáró ügynök (beleértve az OTP Bank Nyrt. bankfiókjait) tölti ki az ügyfél által bemutatott érvényes okmány alapján és egyben igazolja, hogy a személyazonosság ellenõrzése megtörtént! FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT Alulírott lakcím: anyja neve: szül.helye: ideje: mint az OTP Önkéntes Kiegészítõ Nyugdíjpénztár tagja / tagjának örököse / tagjának kedvezményezettje * /, ezennel felhatalmazom az OTP Bank Nyrt.-t, hogy a pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben a továbbiakban Pmt elõírt ügyfél-azonosítás érdekében a jelen nyilatkozat mellékletét képezõ azonosítási adatlapon a Pmt. 7. (2) bekezdésében megjelölt adataimat rögzítse. Kelt: X a *-gal jelölt résznél a megfelelõ aláhúzandó

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Várakozási idő az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. 2..(4).c)

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI.

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításának hatályba lépését követően

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. február 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma: 18-02-000131, felügyeleti

Részletesebben

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. április 10. napjától 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011. június 17 től I. Bevezető rendelkezések... 2 II. A személyi kölcsön igénylésére vonatkozó részletes rendelkezések...

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben