A civil élelmiszer-hálózatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A civil élelmiszer-hálózatok"

Átírás

1 c ivil szemle X. évfolyam 4. szám nnelméletileg A világháló nyitott természetébôl fakadó civil diskurzus lehetôségei (SzûtsZoltán YooYinil) ProfesszionAlizáció A nonprofit szervezetekben (DobraiKatalin FarkasFerenc) nnközösségek és civil társadalom ki Acivil? mi Acivil? (GerencsérBalázs OpricsJudit SeregélyÁgnes) A settlementben dolgozó szakember (GiczeyPéter) nntársadalom és állam A magyar segélyszervezetek vörösiszap-katasztrófa idején végzett humanitárius tevékenységének hatásvizsgálata (BartalAnnaMária) A civil élelmiszer-hálózatok (BalázsBálint) nnvilág-nézet A harmadik szektor európai és spanyol értelmezése (VicenteMarbánGallego GregorioRodríguezCabrero) nnkisebbségek és civil társadalom romák Az európai unióban: képessé tétel, társadalmi bevonás és emberi jogok (IuliusRostas) 2013/4nnnnn

2 civil szemle XI.ÉVFOLYAM4.SZÁM

3 Szerkesztôbizottság/EditorialBoard BellaAnna,HarsányiLászló,KirschnerPéter,KutiÉva, MarschallMiklós,MiszlivetzFerenc,NagyÁdám Szerkesztôség/Editors Felelôs szerkesztô/executive Editor NizákPéter Rovatszerkesztôk/Editors CsongorAnna(Társadalomésállam/SocietyandState) KákaiLászló(Elméletileg/Theoretically) PéterfiFerenc(Közösségekésciviltársadalom/Community andcivilsociety) SebestényIstván(Világ-nézet/InternationalReview) Képszerkesztô/Image Editor GönczôViktor Online szerkesztô/online Editor BodLevente Elôfizethetôawww.civilszemle.hucímen Támogató/Supportedby NemzetiKulturálisAlap/NationalCulturalFoundation EmberiErôforrásokMinisztériuma,NemzetiségiésCivilTársadalmiKapcsolatokértFelelôs HelyettesÁllamtitkárság EMBERI ERÔFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, NEMZETISÉGI ÉS CIVIL TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELÔS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG Kiadó civil szemle alapítvány 1137Budapest,Pozsonyiút14. Tel./fax:(+36-1) Felelôskiadó:NizákPéterkuratóriumielnök Tördelôszerkesztô:Erlei&TársaBt. KészültaPharmaPressNyomdában Felelôsvezetô:DávidFerenc ISSN

4 tartalom ElmélEtilEg SzûtsZoltán YooJinil:A világháló nyitott természetébôl fakadó 5 civil diskurzus lehetôségei AFacebookmagyarországicivilnyilvánosságánakvizsgálata DobraiKatalin FarkasFerenc:ProfesszionAlizáció A nonprofit szervezetekben 23 KözösségEK és civil társadalom GerencsérBalázs OpricsJudit SeregélyÁgnes:ki Acivil? mi Acivil? 43 Válogatásanonprofit.huVitatéroldalánmegjelentírásokból GiczeyPéter:A settlementben dolgozó szakember 61 Aközösségiképzéskidolgozásaésatesztképzéstapasztalatai társadalom és állam BartalAnnaMária:A magyar segélyszervezetek vörösiszap-katasztrófa idején 81 végzett humanitárius tevékenységének hatásvizsgálata BalázsBálint:civil élelmiszer-hálózatok 107 Aközösségimezôgazdasághazaitapasztalataiazérintettekszemével világ-nézet VicenteMarbánGallego GregorioRodríguezCabrero:A harmadik szektor 127 európai és spanyol értelmezése KisEbbségEK és civil társadalom IuliusRostas:romák Az európai unióban: képessé tétel, társadalmi bevonás 151 és emberi jogok szerzôink 165 CIvIl SzEmlE 2013/4. 3

5 Fotó/GönczôViktor

6 ElmélEtilEg A világháló nyitott természetéből fakadó civil diskurzus lehetőségei AFacebookmagyarországicivilnyilvánosságánakvizsgálata Szűts Zoltán Yoo Jinil * bevezetés Avilágháló 1 természetérőlszólóbeszédbengyakranszerepelazazállítás,miszerintaz onlinekörnyezetaglobálisciviltársadalomújkifejezésiplatformjalehet.ezenelképzelés szerintacivileksikeresalternatíváttámaszthatnakajelenlegdominánshatalmiformákkal szemben,beleértveaglobálispiacokat,nemzetköziintézményeketésnemzetállamokat is (Chaves 2010:23). A világhálón megjelenő közösségi média környezetében létrejött kommunikációsfelületekésformáiparadigmaváltóhatássalbírnak,ugyanisgyökeresen megváltoztattákmagátakommunikációszerkezetétis.anyilvánosságígyazújtémák, beszédmódokésmegszólalóksegítségévelazonlinekörnyezetbenakorábbiaknálsokkalszélesebbhorizontotkap.avilághálómegerősítiatársadalmikommunikációtazáltal, hogy természeténél fogva alkalmas a kapcsolatok gyors kialakítására (DiMaggio et al. 2001;Wellmanetal.2001;Uslaner2004;CummingsésCraut2002).Kutatásoktámasztjákalá,hogytévesazakritika,miszerintavilághálónfolytatottaktivitásafelhasználótárgyivilágbanfolytatottinterakciójakáráramegy,hanemvalójábankiegészítiazt(Gershuny 2003;Lievrouw2001;Shahetal.2001).AcivilmozgalmakésNGO-kkommunikációjának elengedhetetlen színterévé vált a világháló, a kulturális, sport és művészeti szervezetek *A cikk megszületését a Hankuk University of Foreign Studies Research Fund támogatta. (This work was supportedbyhankukuniversityofforeignstudiesresearchfund.) CIvIl SzEmlE 2013/4. 5

7 ElmélEtilEg pediggyakranittképesekalegszélesebbközönségetmegszólítani.hasonlóanavilághálójelentősszerepetkappéldáulamigrációbanis(koudela,2013). Számoselemzőavilághálóntörténőkommunikációbananyilvánosságradikáliskiterjesztésilehetőségétlátja.Azilyenjellegűkétirányú,decentralizált,tértőlésidőtől(majdnemteljesen)függetlenkommunikációlehetővéteszia hagyományos tömegkommunikációsrendszerekkörnyezetébenperifériáraszorultvéleményekéshangokfelerősödését, és az eddigi hatalmi viszonyok megkérdőjelezését. A fórumok, blogok, videómegosztóésközösségioldalakmindenkorábbináltöbblokálisésglobálistémavitájátteszik lehetővé(dahlberg2005).avilághálóntörténőkommunikációlegyőziafizikaitávolságot is,melyetazindusztriáliskorbanelterjedtglobáliséstömegeslégiközlekedésmárkikezdett,hiszenegyhipertextbenalegnagyobbésegybenlegkisebbtávolságiscsupánegy linknyi,mindenobjektum,valamennyiszámunkrafontostudásugyanisklikkelésnyirevan egymástól, illetve a virtuális térbe a fizikai világ bármely pontjáról be lehet lépni(szűts 2012:10). Nemmeglepőtehát,hogyavilághálógyakranazújnyilvánosságreménybeliszerepét betöltőmédiumkéntszerepelatudományosdiskurzusban(jensen2003:29),különösen, amióta2006-banazeddigieknélazonlineközösségszámáraegymégkönnyebbpárbeszédetbiztosítóhálózatjelentmegahálózatonbelül,afacebook.afacebookegyszerre közösségi oldal, kommunikációs csatorna és médiafelület, továbbá a korábbiaknál nagyobblehetőségetbiztosítafelhasználókköztiinterakcióra,szabadvéleménynyilvánításrabejegyzések,kommentek,like-okésmegosztásokformájában. A mindennapi gyakorlat azt mutatja, hogy a civil szervezetek, mozgalmak és a civil ügyekáltalábanmegjelentekafacebookheterogénkörnyezetében,ésegyazondimenzióbanszerepelnekaperszonális,illetveazüzletiszféraüzeneteivel. Cikkünkben arra vállalkozunk, hogy elméleti és gyakorlati szinten is megvizsgáljuk, ezen lehetőségek hatására a civil szféra valóban egy újabb, az eddigieknél kiterjedtebb megszólalásilehetőséghez,vitafelülethezjutott-e.kutatásunkbankijelöltükacivilnyilvánosságlegreprezentatívabbtémáit. civil társadalom és nyilvánosság. A téma megközelítései A közismert és konszenzuson alapuló definíció szerint a civil társadalom egy olyan, alapvetőenteoretikusközeg,melybenaperszonálisérdekek,célokésértékekmegosztása aközösségfelétörténik.aciviltársadalombanacivilszervezetekélesenelkülönülnekazállamtól,acsaládtólvagyazüzletiszférától.hasonlóanfogalmazkondorosiferenc(1998:45), akiszerintaciviltársadalomolyannyilvánosszféra,amelyönkéntesésszabadonválasztott személy- ésszervezetegyesülések,valamintönállószervezetekhálózatánalapulnak. Acikkünkbenhasználtcivilnyilvánosságígyalapvetőenaciviltársadalomnyilvánosságbantárgyalttémáinak(testi-lelkiegészségmegőrzés,szociálisgondoskodás,fogyatékosoksegítése,oktatásésfelzárkóztatás,környezetvédelem,emberijogok:kisebbségek, határontúlimagyarok,fogyatékosokjogai)összességétjelenti. 6 CIvIl SzEmlE 2013/4.

8 ElmélEtilEg Avilághálóésanyilvánosságkapcsolatárólfolytatottdiskurzusbanugyanis,márcsak a téma újszerűsége miatt is, eddig kevés szó esett a Facebook civil nyilvánosságáról. Pedigaközösségioldalak,ésazokonbelülisaFacebookkontextusábanmegjelentcivil nyilvánosságleírásárasokfélelehetőségkínálkozik.egyarántérvényesmegközelítéslehet aszabadírhatóságáravagyéppenazellenőrizhetőségéreösszpontosítóbeszéd,illetvea különbözőmédiaelméletiirányzatokrahagyatkozóelemzés.nemkevésbéizgalmasperspektívát kínál a civil nyilvánosság számszerűsíthető adatait kitüntetett figyelemmel tárgyalóstatisztikaivizsgálatis.jelencikkünk,szándékunkszerint,atémátolyanösszefüggő rendszerként kezeli, melyben egyszerre játszik szerepet a civil társadalom informatikai behálózottsága,afelhasználókproaktívmagatartása,avilághálótátszövőhipertextdemokratikusságaésafacebooknyitottmegszólalásifelülete.vajonjoggalfeltételezzük-e, hogyafacebookkörnyezetébenanyilvánosságolyanújformájajelenikmeg,melyakorábbi online fórumoknál jelentősebb mértékű demokratikus potenciállal rendelkezik és nagyobb mértékben biztosít lehetőséget a civil ügyek megvitatására. Megközelítésünkbenacivilnyilvánosságnemegyelvont,hanemegykonkrét,körbejárhatójelenség,melyetgyakorlatipéldákonésegy,afőiskolásokkörébenfolytatottkomplexfelmérésenkeresztülkívánunkbemutatni.Acivilnyilvánosságjelenségéttehátkétiránybólvizsgáljuk. A civiltémákfacebookonvalóreprezentálásából atartalom-előállítók,kommunikátorok,valamintazazzalkapcsolatosközösségiaktivitás,tehátabefogadókszempontjából. Ahhoz, hogy sikerrel vállalkozhassunk a Facebook civil nyilvánosságának leírására, mindenekelőttmegkellvizsgálnunkavilághálódemokratikustermészetét,illetvemagát a nyilvánosság fogalmát. A nyilvánosság fogalmáról való beszéd ma is gyakran alapoz Jürgen Habermas elméletére, mely magyarul is olvasható (Habermas 1971). Az 1962-es németnyelvűszövegmegjelenéseótatöbbszörbíráltéskiegészítettatársadalminyilvánosságszerkezetváltozása címűmunkájaugyanisjelenlegisaszociológiai,atörténetiés akommunikációelméletikurzusokegyikalapirodalma. A nyilvánosság fogalmának átalakulása Anyilvánosságközvetítatársadalom(azaztalkotócivilek)ésazállamközött.Habermas-félenyilvánosságdefiníciójábanaháromlegfontosabbelemaközönség(azüzenetetdekódolómajdbefogadócsoport),apublicitás(azadottmédiummekkoraközönségetérel),illetveapublikálás(azadottmédiumtermészete).Aközismertdefiníciószerint anyilvánosságegyszerreatársadalompolgárainakösszessége,illetveegyintézményesítetttársadalmitér,melybenapolgárokgyakoroljákagyülekezés,azegyesülésésaszólásszabadságjogát,miközbenkísérletettesznekapolitikaiintézményekfelettiellenőrzésreis.amodernpolgáriállamokbananyilvánosságegyszerrejelentiatársadalmikommunikációalapjátis.amodernpolgárinyilvánosságfogalmátavilághálómegjelenéseelőtt egészenalapvetőenanyomtatottéselektronikussajtóvalkapcsoltákössze.ebbenaglobálistömegkommunikációparadigmábanfolyamatosanháttérbehúzódottabeszélgetés, aközöscselekvés,aszemélyesinterakció. CIvIl SzEmlE 2013/4. 7

9 ElmélEtilEg Habermas elméletét összefoglalva a nyilvánosság az állam és a civil társadalom között közvetít. Olyan demokratikus tér, ahol a közösség érdekei megnyilvánulnak, az egyénekkifejezésrejuttathatjákvéleményüket,illetveapolgárokproaktívmagatartásánakkövetkeztébenatársadalmatérintőkérdésekrőlvitákjönneklétre(habermas1971). Ezennyilvánosság működéséhez elengedhetetlenatémákkritikusésracionálismegközelítése, az ismeretek terjesztése nem szorosan megkötött intézményi keretek között. A nyilvánosság természetéből fakad, hogy szereplői a közösség számára az általuk fontosnak gondolt témákat vetik fel, és kísérletet tesznek a nyilvános véleménycserére. Azilyenjellegűdiskurzusokbanszerepetkapnakacivilügyekis.Ideálisesetbenazilyen vitákbanrésztvevőkszámakorlátlanlehet,bárkirészesévéválhatadiskurzusnak.akorlátlanhozzáféréstagyakorlatbananyilvánosságmediatizáltságabiztosítja,melyesetünkbenafacebookon1 milliárd150 millió 2 regisztráltésvalósfelhasználóközösségébenvalósulmeg.akívántállapotszerintanyilvánossághozmindenkinekhozzákellférnie,ésa részvételnemköthetősemstátuszhoz,sembetöltöttpozícióhoz.hasonlóanavitában történő részvételnek technikai korlátja sem lehet, a megszólalás különleges szaktudást nem igényelhet. Ily módon tehát a nyilvános kommunikáció (nyilvánosság) valamennyi polgárkölcsönösinterakciója,közérthetőnyelvikörnyezetben.ezekutánjoggalmerülfel akérdés,hogyavilágháló,éskülönösenafacebookkörnyezetébenvajonteljesülneka széleskörűnyilvánosságlétrejöttének(bizonyosmértékbentechnikai)feltételei?kiindulópontunkaz,hogyafacebookfelületeamindennapifelhasználókáltalspeciálistechnikai ismeretek nélkül is szabadon írható, és a vitákra korlátlan lehetőséget biztosít. Cikkünkbentehátarraisteszünkkísérletet,hogymegvizsgáljuk,milyenmértékbenvanjelen afacebookonacivilnyilvánosság,ésmennyibenreprezentáljamagátaszemélyes,illetve azüzletiszféraüzeneteivelszembenvagyéppenazokmellett. Említenünkkell,hogyaHabermas-félemodellkritikáiéskiegészítéseidöntőenamű angolnyelvűváltozatának1989-esmegjelenéseutánfogalmazódtakmeg.ezekalapjaa nyelv kiemelt szerepét hangsúlyozó linguistic turn, a francia forradalom osztályszempontúelemzésétfeladótörténetírásifordulat,illetveanyilvánosságfogalmánakkitágítása lett (Mátay 1999). Bizonyos mértékben helytelen lenne számon kérni Habermason, hogyazátdolgozottangolkiadásbanalulreprezentáltavilághálóésnyilvánosságkapcsolatának vizsgálata, mivel a világháló mint kommunikációs csatorna és médium az írható/olvashatóvilághálóformájábancsakaz1990-esévekközepénterjedtel.habermasreferenciaalapul szolgáló munkájának kiegészítése lehet az ICA június 20-ai konferenciájántartottelőadása,melybenavilághálóésanyilvánosságkérdéséreiskitért,igaz, csakegylábjegyzeterejéig(habermas2006).habermaselőadásában[melymáraközösségitartalomlétrehozás,aweb2.0tehátafacebookkorábanhangzottel]aztemelteki azújmédiumésanyilvánosságrelációjakapcsán,hogyavilághálócsupánolyanszempontbólbírdemokratikusjelentőséggel,hogyaláássaazdiktatórikusrendszerekcenzúráját.ezzelszembenademokratikusországokban,mondjahabermas,csupánfragmentálja a közösséget, széttöredezi számtalan, egymástól elszigetelt csoportra, témára és ügyre(rasmussen2009). 8 CIvIl SzEmlE 2013/4.

10 ElmélEtilEg 1.táblázat.Azonlinenyilvánosságalakulásaavilághálótermészetétleírómodellekszerint Avilághálótermészetét leírómodell Kaotikus modell Üzleti modell Webkettes modell Korszakidőbeli terjedelme Amodell legfontosabb jellemzôi A teljesszabadság eszméje,amegszólaló pozíciójának demokratizálása,a diskurzusbanvaló részvételhezjelentôs technikaiismeretek szükségesek Azonlinemédia centralizálásáratett kísérletekaz elektronikusmédiára jellemzô tömegkommunikációs sémákszerint,hatalmi központokkialakulása Aszolgáltatók (Google,Facebook) általlétrehozott környezetbenbárki szakmaiismeretek nélkülis kommunikátorrá válhat.avilágháló nemcsakhorizontálisan, atémákszéles horizontjában,hanem vertikálisanis átjárhatóváválik Azonline nyilvánosság dinamikájaés annakokai Azonlinekörnyezeta nyilvánosságnakúj dimenziótad,azizolált csoportokésvélemények megjelenneka diskurzusban Amédiaközpontok általtematizáltonline környezetbena nyilvánosságbeszûkül afórumokba Aközösségi tartalomlétrehozásés amegszólalási lehetôségekúj horizontjai(blogok, videómegosztók, közösségioldalak, wikik)újrakitárjáka nyilvánosságkereteit Azonlinecivil nyilvánosság színterei fórumok Médiacentrumok portáljainak környezetében kialakultfórumok blogok,facebook Legfőbbkritikák Adigitálisszakadék megakadályozzaa vitábanvalórészvétel teljesenszabaddá tételét,ahatalmi központok megfigyelést gyakorolnak Adigitálisszakadék szűkül,dejelenvan. Amédiaközpontok tematizáljáka nyilvánosságtémáit,a hatalmiközpontok megfigyelést gyakorolnak Adigitálisszakadék mégszűkebb,dejelen van,afejlett országokbananulla feléközelít,erôsödika hatalmiközpontok általtörténô megfigyelés nyilvánosság a világháló korában AHabermas-félepolgárinyilvánosságkialakulásábankulcsszerepetjátszónyomtatott sajtó,majdmodernnyilvánosságlétrejöttébenisfunkcióvalbírórádióés(felszíni,kábel ésműholdas)televíziónéhánymédiacentrumüzenetétközvetítiaciviltársadalomnagyszámú, de egymástól izolált befogadója felé. A tömegkommunikációs eszközök így a nyilvánosságszűrőikéntisműködnek.aglobális(profitorientáltésköltséghatékony)tar- talomgyártáscélpontjátegyáltalamegformáltátlagosbefogadóbanjelölimeg,akilimi- CIvIl SzEmlE 2013/4. 9

11 ElmélEtilEg táltregiszterenelhelyezkedőtémákattalálkozikaműsorokban.arendszerjellegébőlfakadóanavisszajelzésésapárbeszédlehetőségeiahagyományostömegkommunikációs eszközök esetében rendkívül limitáltak (Rasmussen 2009:19). Bajomi-Lázár Péter MaxwellMcCombstésDonaldShawtidézi,amikoraztírja,hogyahírekkiválasztásávalésbemutatásávalaszerkesztők,azújságírók,aműsorszolgáltatókfontosszerepetjátszanaka politikaivalóságformálásában.azolvasóknemcsakaszóbanforgókérdésrőlértesülnek, hanemarrólis,milyenfontosságottulajdonítsanakneki(bajomi-lázár2006).csakavilághálóval jelenik meg az 1990-es években az első valódi many-to-many(tömeg a tömeghez)kommunikációsmédia,melyafeedbackéspárbeszédújlehetőségeitbiztosítja, és az eddig elszigetelt létező befogadókból egymással összekötött kommunikátorokat, véleményformálókat hoz létre. A világháló tehát megváltoztatta az információgyűjtés,-feldolgozás,-tárolásés-továbbításmódját(szűts2013).avilághálómultifunkcionális jellegénél fogva úgy lett tervezve, hogy az adatokat digitalizált formában továbbítsa, és ezttesziafelhasználókközött,függetlenülatartalomjellegétől.szembenakorábbimédiarendszerekkel,avilághálódecentralizáltszerkezetébőlfakadóannembírkapuőrökkel, vagycentralizáltellenőrzéssel,bárléteznekerretettkísérletek,amintaztavilághálónyilvánosságánakkritikáiközöttjeleznifogjuk.azadatokmegosztásábanéstovábbításában a grafikus felülettel rendelkező világháló 1990-es megjelenése hozta. Viszonylag rövid története ellenére a világháló fejlődése szakaszokra bontható, melyek jellegüknél fogva eltérőmértékbentámogattákazonlinecivilnyilvánosságot. A nyilvánosság és a világháló nyitott természete Ahhoz,hogyazonlinecivilnyilvánosságjelenlegiállapotátleírhassuk,átkelltekintenünkavilághálófejlődésénekszakaszait.Elemzésünkszerintavilághálóeddigitörténete háromegymástkövetőmodellelírhatóle.ezekakaotikusmodell,azüzletimodellésa webkettesmodell. Akaotikusmodelljellemzőenavilághálómegjelenésétőleltelt,1990és2000közötti időszakotírjale,melyben sarkítottanfogalmazva aavirtuálistérateljesszabadság eszméjéttestesítimeg.eztaszakasztazonlinekörnyezetradikálisanújkommunikációs formái,az ek,fórumok,chat-szobákés-csatornák,illetveszemélyeshonlapokjellemzik.anyilvánosságésavilághálókapcsolatátleíróteóriákmégtöbbségébenerreaz időszakra hordoznak érvényes megállapításokat. Az 1990-es évek elején felerősödött globalizációnemcsupánakereskedelmetéspénzforgalmatgyorsítottafel,hanemazinformációk,adatokéseszmékáramlásátis.acivilügyekésmozgalmakennekkövetkeztében mind méretükben mind befolyásukban erősödtek meg, aminek következtében egyrehatékonyabbanvettekrésztanyilvánosságban(saeed2009:470).akorszakbana nyilvánosságszerepétalapvetőenafórumoktöltikbeésszélesítikkiegyszerre.(mannés Stewart2000:219)akorszakhatáránmegjelentkönyveszerintafórumokonlinevitaterek,azújnyilvánosságszínterei,aholafelhasználókeszmétésinformációkatcserélnek.A fórumok legfontosabb jellemzői, hogy nyilvánosság, a megszólalók névtelenek marad- 10 CIvIl SzEmlE 2013/4.

12 ElmélEtilEg hatnak(anonimitás),avitáktémákkörészerveződnek,apárbeszédmoderált,ésazabbanrésztvevőfelekneknemkellfolyamatosan,valósidőbenazonlinetérbentartózkodniuk.terjerasmussen(2009:20)számoskutatásthozfelannakalátámasztásául,miszerintakülönbözőonlinefórumokrendelkeznekazzalaképességgel,hogyaktivizáljákacivileket,annakérdekében,hogyrésztvegyenekaközösségérdekeivelkapcsolatosvitákban(stephenésgøtze2001). 2.táblázat.Aciviltevékenységektípusaiésarájukjellemzőonlinemédia éskommunikációsformák Aciviltevékenységektípusai Civilmozgalmakkezdeményezései Civilekköztipárbeszéd Civilekésapolitikaiszféraköztipárbeszéd Civilújságírás Civilhálózatok Általukhasználtonlinekommunikációsésmédiaformák Blogok,fórumok,crowdsourcingoldalak, ek,hírcsoportok, wikik,videómegosztók(youtube),közösségioldalak(facebook üzenőfal,oldalakéscsoportok) Blogok,fórumok,chat, ek,levelezőlisták,hírcsoportok, közösségioldalak(facebooküzenőfal,oldalakéscsoportok) Honlapok,blogok, ek,onlinechatinternetesportálokon, közösségioldalak(facebooküzenőfal,oldalakéscsoportok) Blogok,videómegosztóoldalak(YouTube) Közösségioldalak(Facebooküzenőfal,oldalakéscsoportok) A kaotikus modellt felváltó üzleti modell a 2000-től 2006-ig, a közösségi média és Web 2.0megjelenéséigtartókorszakleírásáraalkalmas.Ebbenazidőszakbanfedezifel az üzleti szféra, a kereskedelmi és pénzügyi vállalatok, illetve az elektronikus média az onlinekörnyezetlehetőségeit.ezenszakaszbantöbbkísérletistörténikazonlinemédia centralizálására. Leegyszerűsítve, az online környezet ingyenességének ígérete azonbanmegakadályozzaafizetőstartalomésezzelegyüttacentralizáltmédiakontrolllétrejöttét.ezenkorszaknyilvánosságakaptaalegtöbbkritikát.(benkler2006:235)akorszakban a felhasználók többsége kis számú, ismert világhálóoldalt látogat, míg az oldalak többsége egyáltalán nem bír közönséggel. Ezen elképzelés szerint a világháló a hagyományos tömegkommunikációs sémákat másolta le. Hasonló kritikákat összegez James Bohman és mások(2004:131 és Baber 2002), amikor kiemeli, hogy az elektronikus demokráciairánttápláltreményekhalványulnikezdtek,ésavilágháló,illetveaszámítógépekáltalmediatizáltkommunikációnemhoztaelanyilvánosságésapolitikaidiskurzus széles skálán történő kiterjedését. Bohman is az okokat a megbízható információkat közlő, és így hatalmi tényezőként fellépő médiavállalkozások online portáljaiban jelöli meg,melyekazinfotainmentjellegűtartalomkínálatukkalbeszűkítikapárbeszédlehetőségét,azegyescikkekutánifórumokpedignembiztosítanakszélesregiszterűpárbeszédet.példakénthozzaacnnésfoxhonlapját,illetveazazótaradikálisérdeklődéscsökkenéstelszenvedőésszerepétvesztőmsn,aolésyahooportálokat. A2006-tólazonbanradikálisfordulatkövetkezettbe,elterjedtWeb 2.0,aközösségi tartalomlétrehozás,mindenkiáltalírhatóvilághálókörnyezetébenakorábbanuralkodó, CIvIl SzEmlE 2013/4. 11

13 ElmélEtilEg civil nyilvánosság a facebookon szerkesztőéshivatásostartalomlétrehozórendszerrelszembenújtípusútartalom-előállítási publikációs pozíció jelent meg. A Web 2.0 tehát alapvetően közösségközpontú modelltjelöl.aweb 2.0paradigmaváltóerejérejellemző,hogypéldáulkikezdteazolyan intézményrendszer korábbi, szinte kőbe vésett modelljeit, mint például az akadémiai tudás(molnár2013).ajelenlegisérvényesweb 2.0modellbenafelhasználóegyszerre tartalomlétrehozó is, angolul prosumer (a producer és consumer szavak összevonásából). A világháló így nem csupán horizontálisan, a témák széles horizontjában, hanem vertikálisan is átjárhatóvá válik, és a mindennapi civil felhasználó is egyazon környezetben kap megszólalási lehetőséget a médiavállalkozások hivatásos kommunikátoraival. Ezen modellben alakult ki a Facebook civil nyilvánossága, mely vizsgálatunk tárgyát képezi. Elméletivizsgálatunksoránkikelltérnirövidenarraatényreis,miszerintavilágháló demokratikusságátnemcsupánadecentralizáltszerkezetéstartalmának,vitáinakheterogénjellege,hanemarendszertleíróhipertextalaptermészeteisbizonyítja.ahipertext olyan,linkekettartalmazó,általábandigitálisanrögzítettszöveg,melyszakítalinearitással,elágazikéshiperreferenciáirévénválasztásilehetőségetkínálazolvasónak,miközben interaktivitást vár el tőle (Szűts 2013:66). Elképzelhető, hogy egy másik szerző a saját szövegéből,melyteljesenmásjelentésthordoz,indítegylinket,ésezzelazelsőszerző szövegeismásolvasatotkap.ahipertextsemlegesítiaszövegszociológiai,filozófiai,történetivonatkozásait,egyikpillanatrólamásikraellentétesfelfogásúszövegközegbentalálhatjukmagunkat,ésateljesátjárhatóságbólkifolyólagképtelenekvagyunkegyeszmerendszernekalávetnimagunkat(szűts2013:72). Alegnagyobbközösségioldal,aFacebookaközösségitartalomlétrehozásonésproaktívfelhasználóimagatartásonalapulóWeb 2.0-ásinternetesszolgáltatásokcsoportjába tartozik.aközismertdefiníciószerintaweb 2.0azoninternetesszolgáltatásokgyűjtőneve,amelyekaközösségreépülnek,aszolgáltatóáltalbiztosítottkeretekközöttafelhasználók közösen készítik a tartalmat, megosztják, véleményezik vagy kiegészítik egymás információit.afelhasználóiattitűdmegváltozott,ésapasszívbefogadóbólamindennapi felhasználókaközösségimédiában,éskülönösenafacebookonüzenetekfeladójáváváltak. A web írásvédettségének megszűnésével nyílttá vált a megszólaló pozíciója(szűts 2012). AFacebookmegjelenésévelamoderációmértékecsökkent,deezzelegyüttaközösségvesziátamoderátorszerepét(Roberge2011:435).AFacebookmegjelenésével,felhasználójávalparadigmaváltásmegyvégbeavilághálón,aWeb 2.0újmegszólalásilehetősétbiztosítacivileknek.Ezamegszólalásállhatközösségszámárafontoscikkek,hírek, videók megosztásában, illetve saját véleményük publikálásában. Mind jelentősebb vita bontakozik ki a Facebook felületén kommentek formájában, melynek nincs központja, csakadominánsfelhasználókkörészerveződőgravitációsmagja. 12 CIvIl SzEmlE 2013/4.

14 ElmélEtilEg A kutatás hipotézisek AFacebookoscivilnyilvánosságmértékénekméréséhezacivilügyekidővonalonvaló megjelenésétésazezzelkapcsolatosproaktívfelhasználóimagatartástválasztottukindikátorként,éseztkvantitatív(felhasználókáltalközöltstatisztikaiadatok),valamintkvalitatív(fókuszcsoportok) eszközökkel vizsgáltuk. A kvantitatív kutatást, illetve a kvalitatív kutatásfókuszcsoportosrészétakodolányijánosfőiskolabudapestiintézményébenvégeztüknappalihallgatókkörében2013október-novemberében. 3 Cikkünkteoretikusrészébenközöltmegfigyelésekalapjánkutatásunkkalakövetkező hipotéziseketellenőriztük: H1: A civil nyilvánosság Facebookon a főiskolás felhasználók üzenőfalán érezhetően jelenvan. H2: A civil témákkal kapcsolatos posztok utáni kommentekben kibontakozó viták produktívpárbeszédjellegűek. H3:Afelhasználókonlinekörnyezetbenaktívabbanfoglalkoznakciviltémákkalminta tárgyivilágban(gyengehipotézis). H4:Aciviltémákkalkapcsolatosposztokatafelhasználókvagyoldalakkiscsoportja osztjamegvagykommenteli,aközösségdöntőtöbbségelike-oksegítségévelnyilvánít véleménytvagyjelziajelenlétét. Ahogyahipotézisekbőllátható,akutatáskétszempontbólközelített:egyrésztmegpróbáltafelmérniafőiskolásokciviltémákáltaltörténőFacebookosérintettségét,másrészt vizsgálta a tényleges aktivitást, azaz, hogy mennyire aktívak a Facebookon a civil témákkalkapcsolatosvitákban. kvantitatív kutatás A mintáról A kvantitatív elemzéshez a kutatásban részt vevő hallgatókat szakértői mintavétel alapjánválasztottukki,ajelenségetellenőrzöttkörülményekközött,asajáttermészetes közegébenvizsgáltuk.amintátasajátmegítélésünkrealapozvaállítottukössze:azokat választjuk,akiketaleghasznosabbnakvagyalegreprezentatívabbaknakítélünk(garson 2012). A művelt internethasználó alapsokaság egy olyan kisebb részét szerettük volna vizsgálni,amelyneksoktagjátkönnyűfelismerni,ámmindetszámbavenniagyakorlatban lehetetlen (Garson 2012). Olyan karakteresen elkülönülő felhasználói csoportot kerestünk,amelyképviseliazaktívésajövőbemutatóifacebookozásitendenciákat,és nem csupán demográfiai csoportot kerestünk. A főiskolások és egyetemisták az a korcsoport, mely még fiatal, de már minden eszköz rendelkezésére áll az internetfelhasználásra.azinternetetésfacebookotmunkaeszközkéntishasználjákésidőfelhasználásukishasonló,számukraavirtuáliskörnyezetisamindennapokrészévévált.ezen CIvIl SzEmlE 2013/4. 13

15 ElmélEtilEg attitűdökfontosakvoltakavizsgálatnál.adatszolgáltatástkértünkacsaknappalitagozatoshallgatóktól,akikazinformációkatelektronikusrendszerenkeresztültöltöttékfel, ezeketösszesítettükéselemeztük.azadatszolgáltatássoránstatisztikailagértékelhető adatokat akartunk kapni azzal kapcsolatban, hogy a felhasználók üzenőfalán milyen arányban szerepelnek a civil témák, melyek összessége hozza létra a Facebook civil nyilvánosságát.akutatássoránnemtértünkkiaciviltémákkörészerveződőcsoportokra,mivelazokeleveatémákirántérdeklődőközösségettömörítették.azonlinefelmérésben a Kodolányi János Főiskola hallgatói vettek részt, a megjelölt időszakban a kérdőíveta400hallgatóból379-entöltöttékki,avizsgálategyhétigtartott2013.október22.és28.közöttzajlott.ezenfőiskolánalapvetőenazüzlethez(gazdaságiésturizmus szak), a kommunikációhoz és kultúrához (kommunikáció- és médiatudomány, andragógia), illetve szociális gondoskodáshoz (szociális munkás) kapcsolódó szakokon tanulnakalapképzésben(ba).aválaszadóktöbbsége,68százalékanővoltés32százalékukférfi. 3.táblázat.EgyátlagfelhasználóFacebooküzenőfalán2013.október21-eés27-eközött megjelenőposztokátlagaésszórásatematikusbontásban 5 Személyes Hír Politikaiüzenet Üzleti(reklám) Civil 2013.okt.21.,hétfő okt.22.,kedd okt.23.,szerda okt.24.,csütörtök okt.25.,péntek okt.26.,szombat okt.27.,vasárnap A kutatásban részt vevő felhasználók átlagos ismerősszáma 689 volt, ami a Marketingcharts.comfelméréséhezképesteltéréstmutat.Ezafelméréskimutatta,hogy afacebookothasználó18és24évköztiamerikailakosokátlagban510ismerősselrendelkeznekafacebookon. 4 Akutatáselejénkiderült,hogyazeredetielképzelés,miszerint visszamenőlegegyhétintervallumbanvizsgálnánkafelhasználóküzenőfalátmegvalósíthatatlannak bizonyult. A felhasználók üzenőfalán ugyanis olyan mennyiségű információ jelenik meg, hogy a visszagörgetés komoly nehézségekbe ütközött, a résztvevők 3 óra alatt csak két nap eseményeit tudták visszagörgetni az üzenőfalukon. Ezért a kutatás módszertanát módosítva egy adott nap posztjait kellett visszakövetni a rákövetkező napon. Ahhoz, hogy jól behatárolható változókkal dolgozhassunk, előzetesen rögzítettük a civiltémákhatárait.azoktatásiésegészségmegőrzésitémákesetébenanonprofitjelleg voltaciviltémaindikátora.aprofitszerzésből,termék- ésszolgáltatáseladásösztönzése 14 CIvIl SzEmlE 2013/4.

16 ElmélEtilEg céljábóllétrehozottposztokatazüzletijellegűekhezsoroltuk.mintazttanulmányunkelejénmárjeleztük,atémaválasztásnemteljes,módszereinkkelakutatássoránakövetkező témákatvizsgáltuk: egészségmegőrzés; szociálisgondoskodás; oktatásésfelzárkóztatás; környezet- ésállatvédelem; emberijogok:kisebbségek,határontúlimagyarok,fogyatékkalélőkjogai; kultúra. A hipotézisek vizsgálata Azonlinefelmérésstatisztikaieredményeitvizsgálvaakövetkezőeredményeketkaptuk: a felhasználók üzenőfalán átlagban napi 300 bejegyzés jelenik meg, ezek döntő többsége,mintegy84,8százalékaszemélyestartalmú.azüzletijellegűbejegyzésekszáma 4,5 százalék, míg a civil témák a posztok 10,7 százaléka. Az adatok alapján látszik, hogy a megkérdezett főiskolások körében a civil nyilvánosság jelentősebb mértékben vanreprezentálvamintazüzletidiskurzus. 1.ábra.EgyátlagfelhasználóFacebooküzenőfalán2013.október21-eés27-eközött megjelenőposztokegymáshozviszonyítotttematikusarányanapokrabontva Civil Üzleti (reklám) Politikai üzenet Hír Személyes okt. 21., hétfô okt. 22., kedd okt. 23., szerda okt. 24., csütörtök okt. 25., péntek okt. 26., szombat okt. 27., vasárnap CIvIl SzEmlE 2013/4. 15

17 ElmélEtilEg A fókuszcsoportos interjú eredményei Némikülönbségmutatkozikanapibontásban,azösszposzthozképestahétvégéken a civil posztok aránya csökken, míg a személyes jellegűeké növekszik, a hír posztok és politikaiüzenetekarányastagnál,deezakilengésacivilnyilvánosságmértékénekszempontjábólnemreleváns.eztazeltéréstszámostényező,példáulaszabadidőeltöltésének módjábanvalóhétköznapéshétvégeköztikülönbségisbefolyásolhatja. Egyértelműenbizonyítotttehátahipotézis(H1),miszerintaciviltémákafőiskolások üzenőfalánmérhetőformábanjelenvannak,felmérésünkszerintkétszernagyobbmértékbenaprofitorientálttémáknál. Aciviltémákbontásábólkiderül,hogyakulturálistémákteszikkiazösszesmegjelenés40százalékát,azegészségmegőrzésselkapcsolatosakpediga21százalékát.Akörnyezetvédelematöbbitémáhozhasonlítvaalulvanreprezentálva,aszociálisgondoskodással,ésazemberijogokkomplextémájávalaFacebookcivilnyilvánosságábanmegjelenőtémák8-8százalékáttesziki. Azeredményekértékelésesoránbeigazolódott,hogyacivilnyilvánossággalkapcsolatosposztokamagyarFacebookonafelhasználóküzenőfalánérzékelhetőmértékbenjelenvannak,ezaszám10százalékkörüli november4-én,illetvenovember11-énkétfókuszcsoportosinterjúzajlottBudapesten,melyenaKodolányiJánosFőiskolabölcsész-,természet-,illetvetársadalomtudományiképzéseinrésztvevő10-10hallgatójavettrész.Aklasszikusfókuszcsoportosinterjú1,5órábanzajlott.Mindkétcsoportbannappalitagozatos,18és24évköztihallgatók vettekrészt.aválogatásszempontjainálszerepetjátszott,hogyamegkérdezettekaktív internetfelhasználóklegyenek,továbbátagjaiafacebookközösségioldalnak,mobilplatformról is elérjék a tartalmakat. Bevezetésképpen a csoport tagjaival definiáltuk a civil nyilvánosság környezetében tárgyalt témákat. A hallgatókkal a mindennapi közösségi médiahasználatukbólkiindulvaértékeltükazáltalukpreferáltciviltémákatafacebookon, megbeszéltük az aktivitás eredményességének kritériumát, értékeltük a felhasználók egyestémákbantanúsítottproaktívmagatartását,afelhasználókésoldalakmeglévőés lehetségeskommunikációsstratégiáját. A bevezető kérdések a résztvevők online médiafogyasztási szokásaira vonatkoztak. A beszélgetéselsőrészébenarravoltunkkíváncsiak,hogyaválaszadókmennyiidőttöltenekfacebookozva.rövidenösszefoglalva:aválaszadókhétköznap60-120percet,míg hétvégén30-60percettöltenekelfacebookozva.markánskülönbségekfedezhetőkfela felhasználóiszokásokban.mivelhétköznapaplatformotalapvetőenmobileszközönérik el, a Facebookon eltöltött idő jelentős mértékben függ attól, hogy tömegközlekedéssel utaznak,vagygépkocsitvezetnek.atömegközlekedésselutazókesetébenazoldaloneltöltött idő kiegészítő tevékenység szerepét tölti be, és 120 perc körül mozog, míg az autótvezetőkátlagban60percetfacebookoznakegyhétköznap.mindkétesetbenezaz értékhétvégén30és60percközöttmozog. 16 CIvIl SzEmlE 2013/4.

18 ElmélEtilEg 2ábra.EgyátlagfelhasználóFacebooküzenőfalán2013.október21-eés27-eközött megjelenőposztoktematikusaránya 5% 4% 10 % 9% 72% Személyes Hír Politikai üzenet Üzleti (reklám) Civil Vizsgálatunk szempontjából fontos, hogy milyen felhasználói szokások alapján böngészik az üzenőfalat. A Facebookot átlagban napi 8-10 alkalommal látogatják meg, és ilyenkorszkennelveátböngészikazüzenőfalat.eböngészésifolyamatközbenafelhasználókaképesposztoknáltöbbidőttöltenekel. Az egészségmegőrzés az egyik legkomolyabb vitát generáló téma, ez generálja jellemzőenalegtöbbhozzászólást.ezazegyetlenolyantéma,melybenazonlineaktivitás jelentősen meghaladja a tárgyi világban megfigyelhetőt. Azok is érdeklődnek az egészségmegőrzéstémairánt,akikamindennapigyakorlatbanerrenemfektetnekkülönösebb hangsúlyt. Az ilyen jellegű bejegyzések után a felhasználók jellemzően hozzá is szólnak. A szociális gondoskodás témájában a felhasználók jellemzően azokat a posztokat kommentelikvagylike-olják,melyekakörnyezetükbenelőfordulósegítségkéréseket,ötletekettartalmazzák,éscsakazokatosztjákmeg,melyekazáltalukismerősszemélyekről,közösségekrőlszólnak.avirálisanterjedő,hoaxjellegű 6 bejegyzéseketnemszokták megosztani.ilyenekjellemzőenazok,melyekben leegyszerűsítve aztígérik,hogybizonyos like-szám után a betegek, a nehéz anyagi körülmények között élők segítséget kapnakmajd.aszociálisgondoskodássalkapcsolatbanafelhasználókalegtöbbposztot megosztás formájában generálják, oly módon, hogy az online portálokon a témával megjelenőcikkeketmegosztják.ezekközülalapvetőenahajléktalanságrólszóló,jelenleg rendkívül aktuális vita dominál. Megfigyeléseink alapján azonban ezen vitákban a kom- CIvIl SzEmlE 2013/4. 17

19 ElmélEtilEg menteknemgenerálnakproduktívpárbeszédet,afeleknemérvekkel,hanemérzelmekkeltámasztjákalásajátnézőpontjukat,támadvaegymást. Szembetűnő, hogy az oktatás és felzárkóztatás témájában, illetve az emberi jogok kérdésébenafelhasználókalegkevésbéaktívak. Aciviltémákközülazállatvédelemmelkapcsolatosbejegyzésektartalmaznakalegtöbbképet,gyakranazállatokkalkapcsolatoskegyetlenségeketábrázolva.Amegkérdezettfelhasználókezeketnemosztjákmeg,ésnemvesznekrésztavitában.Többfelhasználóazilyenképeketmegosztószemélyeket,oldalakategyidőmúlvaleszoktatiltaniaz üzenőfalról. A kultúra témájában a leggyakoribb aktivitás a like-olás, de a felhasználók szívesen megosztanakilyenjellegűposztokat,illetvenézikmegabelinkeltvideókat. 3.ábra.CiviltémáktematikusmegoszlásaegyátlagfelhasználóFacebooküzenőfalán 2013.október21-eés27-eközött 21% 40% 8% 15 % 8% 8% Egészségmegôrzés Szociális gondoskodás Oktatás és felzárkóztatás Környezetvédelem Emberi jogok Kulturális témák Afókuszcsoportokeredményeinekösszegzésekéntelmondhatjuk,hogyarésztvevő felhasználókszerintaciviltémákonlineérdekérvényesítőképességegyenge,ésnemgenerálazofflinevilágnálproaktívabbfelhasználóiaktivitást.közösmegállapításvolttehát az,hogyafelhasználókonlinekörnyezetbennemfoglalkoznakaktívabbanciviltémákkal mintatárgyivilágban.csakazokvesznekrésztaciviltémákbantörténővitákban,akika tömegkommunikációs eszközökben és mindennapi párbeszédekben is preferálják a témát.eztehátellentmondagyengehipotézisünknek(h3).mindeztehátarrautal,hogya Facebooknyitottpublikációskörnyezetönmagábannemösztönziafelhasználókatacivil témákrólszólóvitábantörténőonlinerészvételre.aválaszokbólaziskiderül,hogyahaj- 18 CIvIl SzEmlE 2013/4.

20 ElmélEtilEg léktalanság és állatvédelem témáján kívül a Facebook civil nyilvánosságában folyó viták produktívpárbeszédjellegűek. Lehetségesváltozásokathozhatacivilnyilvánosságfejlődésébenazinternetpenetrációmértékeésadigitálisszakadékmegléte.Azonlinediskurzusbanvalórészvételelzárt azokelől,akiknemrendelkeznekinternetelérésselvagynemavilághálóésfacebookfelhasználói. Jelenlegavilágban2,7milliárdemberrendelkezikinterneteléréssel,azinternetfelhasználókmintegyfeleFacebook-felhasználóis.EzaszámMagyarországonazinternetelérés szempontjából6millió,afacebook-felhasználókszámapedigeléria3,5milliót. 7 4.ábra.AzinternepetrációmértékénekalakulásaMagyarországonTNS-NRCInterbus , MillwardBrown TNS-Hoffmann I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév összegzés Azelméletimegalapozásbanidézettkutatókmegállapításaszerintavilághálónyitott természetébőlfakadóanszélesregiszterűcivilpárbeszédetbiztosít,ezenbelülahatalmi centrumnélkülifacebookonteretadegyerőscivilnyilvánosságlétrejöttének. Mindazonáltalakutatásunkeredményeiahipotéziseinkellenőrzésesoránmásképet mutatnak. Beigazolódott, hogy a civil nyilvánossággal kapcsolatos posztok a magyar Facebookon,afelhasználóküzenőfalánérezhetőenjelenvannak,ezaszám10százalék fölöttvan.aciviltémákközülahagyományosmédiábanlegnépszerűbbekdominálnaka Facebook üzenőfalán is, a kulturális és környezetvédelmi témák a legreprezentáltabban, ezek generálják a legtöbb párbeszédet. Az emberi jogokkal kapcsolatos kérdések alig vannakjelen.annakellenére,hogyaciviltémákkalkapcsolatosposztokutánikommentekbenkibontakozóvitákalapvetőenproduktívjellegűek,azállatvédelemmeléskörnyezetvédelemmelkapcsolatostémákerősenmegosztjákaközösséget.afelmérésszerint civiltémákkalkapcsolatosposztokatafelhasználókkiscsoportjatesziközzé,aközösség jelentősrészeazonbansemmilyenvitábanéspárbeszédbenegyáltalánnemveszrészt. CIvIl SzEmlE 2013/4. 19

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

Nonprofit szervezetek professzionalizációja a válság időszakában

Nonprofit szervezetek professzionalizációja a válság időszakában A gazdasági válság hatása a szervezetek működésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Gazdaság-és Jogtudományok Osztálya Gazdálkodástudományi Bizottság Budapest, 2012. november

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN

TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN Tóth-Mózer Szilvia Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztály MAGYAR NYELVŰ TARTALMAK ÉS TANANYAGOK A NETEN

Részletesebben

Internethasználat pszichés hatása

Internethasználat pszichés hatása Elméleti háttér Internethasználat pszichés hatása (1) Negatív hatás: depresszió, magány, stressz, alacsonyabb elégedettségi szint (2) Pozitív hatás:pl. online közösségbe való bevonódás alacsonyabb stressz-szint

Részletesebben

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért. Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal december 9.

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért. Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal december 9. EPALE Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 2016. december 9. Mi az EPALE? Nemzeti Támogató Szolgálat Központi Támogató Szolgálat

Részletesebben

Sas István (Kommunikációs Akadémia) A BÁRSONYOS FORRADALOM A FOGYASZTÓI HATALOMÁTVÉTEL

Sas István (Kommunikációs Akadémia) A BÁRSONYOS FORRADALOM A FOGYASZTÓI HATALOMÁTVÉTEL Sas István (Kommunikációs Akadémia) A BÁRSONYOS FORRADALOM és A FOGYASZTÓI HATALOMÁTVÉTEL Sas István (Kommunikációs Akadémia) A BÁRSONYOS FORRADALOM és A FOGYASZTÓI HATALOMÁTVÉTEL Gerilla g n i t e k r

Részletesebben

Digitális transzformáció és az okos városok lehetőségei. A Nemzeti Smart City Technológiai Platform

Digitális transzformáció és az okos városok lehetőségei. A Nemzeti Smart City Technológiai Platform Digitális transzformáció és az okos városok lehetőségei A Nemzeti Smart City Technológiai Platform Dr. Solymár Károly Balázs Infokommunikációért felelős helyettes államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

I. Felsőoktatási Marketing Verseny Versenyképes honlap kritériumrendszere

I. Felsőoktatási Marketing Verseny Versenyképes honlap kritériumrendszere I. Felsőoktatási Marketing Verseny Versenyképes honlap kritériumrendszere Losonczi György 2010 A kutatás célja és menete 1. Versenyképesség tényezőinek maghatározása kritériumrendszer felállítása 2. A

Részletesebben

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői Johns Hopkins University 12 országra kiterjedő kutatása Nemzetközi kutató team a Johns Hopkins University Institute for Policy Studies szervezésében

Részletesebben

Fukusima: a megkerülhetetlen mérföldkő A hírcunami statisztikai elemzése

Fukusima: a megkerülhetetlen mérföldkő A hírcunami statisztikai elemzése Fukusima: a megkerülhetetlen mérföldkő A hírcunami statisztikai elemzése Gazdaság és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. Mercure Budapest Korona Hotel 2011.11.17. A katasztrófa kezdete Az első, megnyugtató

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 1 Oracle Felhő Alkalmazások: Gyorsabb eredmények alacsonyabb kockázattal Biber Attila Igazgató Alkalmazások Divízió 2 M I L L I Á RD 4 1 PERC MINDEN 5 PERCBŐL 5 6 Ember használ mobilt 7 FELHŐ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

A kommunikáció és médiatudomány mesterszak (MA) nappali tagozatos mintatanterve

A kommunikáció és médiatudomány mesterszak (MA) nappali tagozatos mintatanterve Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék 6722 Egyetem utca 2. Tel/fax: +36-62/544-366 E-mail: media@hung.u-szeged.hu Web: www.media.u-szeged.hu A kommunikáció és médiatudomány mesterszak

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

A KONFERENCIA FELSZÓLALÓINAK BEMUTATKOZÓI

A KONFERENCIA FELSZÓLALÓINAK BEMUTATKOZÓI A KONFERENCIA FELSZÓLALÓINAK BEMUTATKOZÓI Kőszegi András Szakmai és közéleti ismerkedését első munkahelyén a Magyar Rádióban kezdte 1985-ben. A legfontosabb tanulási folyamatnak a hosszú évek óta készített

Részletesebben

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA 2012. szeptember ÖSSZEFOGLALÓ 2 A 18-49 rendszeresen internetezők több mint harmada (37%) rendelkezik okostelefonnal, vagyis a kérdőív definíciója

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Konkurencia figyelés a közösségi média támogatásával.

Konkurencia figyelés a közösségi média támogatásával. Konkurencia figyelés a közösségi média támogatásával orsolya@zoomsphere.com Közösségi megjelenés A közösségi oldalak lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy egy olyan interaktív felületen jelenjenek

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Tantárgyi program. 8. Az oktatás személyi feltételei: Gyakorlati oktató: Dr. Szigeti Orsolya egyetemi docens

Tantárgyi program. 8. Az oktatás személyi feltételei: Gyakorlati oktató: Dr. Szigeti Orsolya egyetemi docens Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMNL211-K3 Marketing kutatás 2. A neve, beosztása: 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy típusa: A 5. A

Részletesebben

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Smart Event Europe, date, 2014.12.09. place Debrecen 2. A program előkészítéstől

Részletesebben

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Pető István Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdasági Informatika Tanszék I. Agrárinformatikai Nyári Egyetem, Gödöllő 2004. augusztus 25-27. Az előadás

Részletesebben

epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés március 1.

epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés március 1. epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés 2009. március 1. A www.epiteszforum.hu naponta új hírekkel jelentkező építészeti napilap, amely a hasznos szakmai és közéleti információk mellett beszámol a legfontosabb

Részletesebben

Kiút vagy zsákutca? A növényi és egyéb anyagok jövője az étrend-kiegészítő készítményekben. MÉKISZ-konferencia 2014. november 11.

Kiút vagy zsákutca? A növényi és egyéb anyagok jövője az étrend-kiegészítő készítményekben. MÉKISZ-konferencia 2014. november 11. Kiút vagy zsákutca? A növényi és egyéb anyagok jövője az étrend-kiegészítő készítményekben MÉKISZ-konferencia 2014. november 11. Kommunikációs lehetőségek az étrend-kiegészítők pozitív megítélésének erősítése

Részletesebben

Volatilitásváltozatosság. globalizáció. big data. digitális darwinizmus. lakóhelyváltások 7X. munkahelyváltások 6X. oktatás átalakulása

Volatilitásváltozatosság. globalizáció. big data. digitális darwinizmus. lakóhelyváltások 7X. munkahelyváltások 6X. oktatás átalakulása Trendek Technológiai változás technikai fejlődés: a 21. század = előző 20.000 év 2020-ra 200 milliárd okos eszköz az IoT-n 2030-ig online agy számítógép kapcsolat 4D nyomtatás Volatilitásváltozatosság

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ

ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ ONLINE KISKERESKEDELEMI INDEX ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ 2016/III. 2016 GKI Digital Kutató és Tanácsadó Kft. & Naspers OCS Hungary Kft. Minden jog fenntartva! A KUTATÁS 2016-OS MENETRENDJE I. forduló

Részletesebben

A TÁMOP PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI

A TÁMOP PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A TÁMOP 3.1.1 PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI A projekt általános bemutatása A projekt céljai: az oktatás tartalmi

Részletesebben

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai ANGOL II. NYELV KÖZÉPFOKÚ SZÓBELI NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 3. NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI SZAK 3. félév Oktató: Göncz Hajnalka Óraszám: 2 óra Hét Szóbeli Írásbeli 1. Szintfelmérő

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás,,marketing, public relations és reklám az egészségügyben'' XV. Országos Konferencia Budapest, 2012. február 16-17. Barát Tamás Főiskolai tanár, a CCO Magazin

Részletesebben

FELHŐ és a MAINFRAME. Irmes Sándor

FELHŐ és a MAINFRAME. Irmes Sándor FELHŐ és a MAINFRAME Irmes Sándor Változik az üzleti környezet Zavaró tényezők viharában Gartner: nexus of forces (összehangolt erőterek) Social: Mindenhol elérhető kapcsolattartás, egyre gazdagabb tartalommal

Részletesebben

Bemutatkozás. Tartalom

Bemutatkozás. Tartalom Médiaajánlat Bemutatkozás A 2011 áprilisában indult Babamama.hu egy egyedülállóan széleskörű információs bázis, amely rendszerezve tartalmazza a lehetséges válaszokat az összes felmerülő szülői kérdésre,

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN E-LEARNING BASED INSTRUCTION OF TECHNICAL DRAWING AT SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY Kovács Miklós, kovacsm@sze.hu Széchenyi István

Részletesebben

A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján

A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján Pajor Ferenc National Instruments Hungary Értelmezés. A számítástechnikai vállalatok, egységek, osztályok sikeres működése

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Kvantitatív kutatás mire figyeljünk? Majláth Melinda PhD Tartalom. Kutatási kérdés kérdőív kérdés. Kutatási kérdés kérdőív kérdés

Kvantitatív kutatás mire figyeljünk? Majláth Melinda PhD Tartalom. Kutatási kérdés kérdőív kérdés. Kutatási kérdés kérdőív kérdés Kvantitatív kutatás mire figyeljünk?. Tartalom Kutatási kérdés Mintaválasztás Kérdésfeltevés Elemzés Jánossy Ferenc Szakkollégium- TDK felkészítő előadások sorozat, 2016. február Óbudai Egyetem Mintavétel

Részletesebben

www.matebalazs.hu Látogatószám növelés és direkt értékesítés a közösségi média marketing felhasználásával Máté Balázs, online marketing tanácsadó

www.matebalazs.hu Látogatószám növelés és direkt értékesítés a közösségi média marketing felhasználásával Máté Balázs, online marketing tanácsadó Látogatószám növelés és direkt értékesítés a közösségi média marketing felhasználásával Máté Balázs, online marketing tanácsadó www.matebalazs.hu 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 13. 3/41 Tel/fax: +36/28-423-171

Részletesebben

Tervezés-Kutatás A MÉDIA FORRADALMAI

Tervezés-Kutatás A MÉDIA FORRADALMAI Tervezés-Kutatás 5. A MÉDIA FORRADALMAI Média: olyan kommunikációs csatorna, amely a konkrét üzenettől függetlenül létezik, amelyet igénybe vehetünk az üzenetek közlésére kommunikációs eszköz TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

tel: +36 96 503-400 / 3315 fax: +36 96 414-654 pedit@sze.hu 2 SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK

tel: +36 96 503-400 / 3315 fax: +36 96 414-654 pedit@sze.hu 2 SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3315 Fax +36 96 414-654 E-mail pedit@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BME GTK SZAKKOLLÉGIUMAIRÓL ÉS SZAKMAI

TÁJÉKOZTATÓ A BME GTK SZAKKOLLÉGIUMAIRÓL ÉS SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ A BME GTK SZAKKOLLÉGIUMAIRÓL ÉS SZAKMAI SZERVEZETEKRŐL A korábbi leírásokban, köszöntőben, a gólyatábori meghívóban olvashattátok, hogy az egyetemen életre szóló élményekre és barátságokra

Részletesebben

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN MAGAZIN KIAJÁNLÓ 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN PERSPECTIVE Lapunkon keresztül alternatív perspektívát adunk Olvasóinknak a jövő technológiai újításaihoz és a mögöttük fellelhető üzlet

Részletesebben

Közösség aktivizáció. Milyen akciók, játékok, marketingtrükkök válnak be a közösségi oldalakon, amire szívesen megadják adataikat az olvasók?

Közösség aktivizáció. Milyen akciók, játékok, marketingtrükkök válnak be a közösségi oldalakon, amire szívesen megadják adataikat az olvasók? Közösség aktivizáció Milyen akciók, játékok, marketingtrükkök válnak be a közösségi oldalakon, amire szívesen megadják adataikat az olvasók? Hogyan vegyük rá a felépített közösségeinket termékeink, szolgáltatásaink

Részletesebben

Mire jó a sok képernyő? Megyeri András

Mire jó a sok képernyő? Megyeri András Mire jó a sok képernyő? Megyeri András Ugyanarra A médiavállalatok tartalomgyárak A felület lényegtelen, a terjesztés szerepe tovább nő A tartalmak formája folyamatosan változik Szélesedő kínálat, bárki

Részletesebben

A WOM ÉS A VÍRUSMARKETING

A WOM ÉS A VÍRUSMARKETING A WOM ÉS A VÍRUSMARKETING EVANGELISTÁK ÉS PARTIZÁNOK EGY CSAPATBAN? Sáfrány Zsuzsanna, 2012/05/23 GERILLAMARKETING A gerillamarketingolyan (mindenkor) újfajta irányzat a reklámozásban, illetve a fogyasztókkal

Részletesebben

Olvasói szegmentáció, olvasói profilok

Olvasói szegmentáció, olvasói profilok Olvasói szegmentáció, olvasói profilok A hatékony sajtó V. - A sajtófogyasztásról általánosan A sajtófogyasztásba bevontak aránya 3 Kiterjedt olvasói bázis: 14 év feletti lakosok öthatoda elérhető valamilyen

Részletesebben

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán Kiss Gábor BMF, Mechatronikai és Autótechnikai Intézet kiss.gabor@bgk.bmf.hu

Részletesebben

Infinety Online Média és Marketing Kft. Általános bemutatkozás

Infinety Online Média és Marketing Kft. Általános bemutatkozás Infinety Online Média és Marketing Kft. Általános bemutatkozás Tartalom 1 Kik vagyunk, mit csinálunk 2 Mennyi látogatót érünk el 3 Szolgáltatásaink médiapartnereink részére 4 Miért csináljuk 5 Médiapartnereink

Részletesebben

Oktatási, továbbképzési útmutatás

Oktatási, továbbképzési útmutatás Oktatási, továbbképzési útmutatás Vállságtól napjainkig (2010. április) a foglalkoztat számának alakulása A válság a legnagyobb mértékben a fizikai munkaerőt igénylő ágazatokat sújtotta, így a feldolgozóipart

Részletesebben

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Jog: definíció? Nincs egységes jogi definíció Európában, de még a legtöbb országban sem. USA megközelítés:

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Minőség

Összeállította: Sallai András. Minőség Összeállította: Sallai András Minőség MINŐSÉG (QUALITY) Az egység azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. Célok a vevő elvárásainak

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

ENELFA záró konferencia 2014. január. 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek

ENELFA záró konferencia 2014. január. 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek ENELFA záró konferencia 2014. január 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek Children must be taught how to think, not what to think. Margaret Mead A jelenlegi felsőoktatási

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

SG.hu, a vezető informatika és tudomány portál

SG.hu, a vezető informatika és tudomány portál Média ajánlat SG.hu, a vezető informatika és tudomány portál www.sg.hu A Gmedia online sales house- ról: Az GMedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2008- ban alakult, magyar tulajdonban levő társaság. A

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5.

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5. Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben Szijártó Zsolt 2011. december 5. Egy idézet Most felém fordult. Elgörbült sz{jjal, gyűlölettel

Részletesebben

MI AZ A KÖZÖSSÉGI MÉDIA MARKETING?

MI AZ A KÖZÖSSÉGI MÉDIA MARKETING? A közösségi média gyorsan utoléri az e-mail-t, amely eddig az elsőszámú online adat- és hírmegosztási módszer volt. A Facebook-nak már 1 milliárdnál is több felhasználója van, a Twitteren 55 millió üzenetet

Részletesebben

Angol kommunikációs tréning június 17-22-ig

Angol kommunikációs tréning június 17-22-ig Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 1. 13:00-15:15 2. 15:30-17:00 1. 13:00-15:15 2. 15:30-17:00 Angol kommunikációs tréning június 17-22-ig 1. 13:00-15:15 2. 15:30-17:00 1. 13:00-15:15

Részletesebben

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket?

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? KÉSZÍTETTE: ÜGYVÉDBRÓKER KFT. INFO@UGYVEDBROKER.HU WWW.UGYVEDBROKER.HU Tartalom Az eredmények rövid összefoglalása... 3 A felmérés

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány Ismertető Hallatlan Alapítvány Az elmúlt negyven év nyelvészeti eredményei világszerte nyilvánvalóvá tették a jelnyelvek természetes nyelv voltát. E tudományos tény megkérdőjelezése ma már a nagyfokú szakmai

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján 1. Kistérségi információk hatékony koordinációja Amennyiben Tata a jelenlegi bázisán valóban erősíteni

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 3. hullám Vélemények a fehérvári médiáról 10. augusztus 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

Tájékoztató a BME GTK szakkollégiumairól, avagy. szakma és közösség a tanórákon kívül. Liska Tibor Szakkollégium. KommON Szakkollégium

Tájékoztató a BME GTK szakkollégiumairól, avagy. szakma és közösség a tanórákon kívül. Liska Tibor Szakkollégium. KommON Szakkollégium Tájékoztató a BME GTK szakkollégiumairól, avagy szakma és közösség a tanórákon kívül Liska Tibor Szakkollégium KommON Szakkollégium 2. oldal 9. oldal KommON BME Kommunikációs Szakkollégium Szakkollégiumunk

Részletesebben

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell?

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell? Közösségi marketing 2015-ben Facebook kommunikáció miért kell? Hidasi Judit Író (Húsz éve ír és szerkeszt, öt regényt írt közben) Kommunikátor (PR és Közösségi Marketing szakértő Uzine Communications)

Részletesebben

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS)

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS). FŐBB PONTOK A kutatási terv fogalmának meghatározása, a különböző kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtető kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

A VÁLTOZÓ VILÁG Tipping Points az információs- digitális- és média- forradalom

A VÁLTOZÓ VILÁG Tipping Points az információs- digitális- és média- forradalom Tervezés-Kutatás 3. A VÁLTOZÓ VILÁG Tipping Points az információs- digitális- és média- forradalom naponta 8 milliárd kattintás! 1.China 2.India 3. facebook 4.United States 5.Indonesia 6.Brasil 1.2 milliárd

Részletesebben

A KLUBTÓL A KANAPÉIG KONCERT, KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZÖSSÉG Az A38 Hajó zenei csatornái a YouTube-on

A KLUBTÓL A KANAPÉIG KONCERT, KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZÖSSÉG Az A38 Hajó zenei csatornái a YouTube-on A KLUBTÓL A KANAPÉIG KONCERT, KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZÖSSÉG Az A38 Hajó zenei csatornái a YouTube-on Bodrogi Bozán András // YouTube szakértő - Google Ground // projektmenedzser Vasák Benedek // A38 Hajó - kommunikációs

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLAT 1. sz. melléklet. Érvényes: december 6-tól, a Médiaajánlat mellékleteként, azzal együtt értelmezve

MÉDIAAJÁNLAT 1. sz. melléklet. Érvényes: december 6-tól, a Médiaajánlat mellékleteként, azzal együtt értelmezve MÉDIAAJÁNLAT 1. sz. melléklet Érvényes: 2016. december 6-tól, a Médiaajánlat mellékleteként, azzal együtt értelmezve Tartalomjegyzék: 1. Gyulai óriásplakát... 2 2. Gyulai hengeroszlop... 3 3. Gyulai hirdetőtábla...

Részletesebben

Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat

Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat AJÁNLOTT ÓRAREND 2012/2013 2. (tavaszi) félév Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat Általános információk Legutóbbi módosítás: 2013.02.22. A tavaszi félév kurzusfelvételi időszaka

Részletesebben

Studio 1900 C.A. Kft 1149 Budapest Róna utca 47. +36 70 398 8822 sales@starmediagroup.hu

Studio 1900 C.A. Kft 1149 Budapest Róna utca 47. +36 70 398 8822 sales@starmediagroup.hu Médiaajánlat A Studio 1900 Communications Agency védjegye a naprakészség és a folyamatos fejlődés. Ennek szellemében dolgozik tapasztalt csapatunk, hogy az online világban rejlő lehetőségek legszélesebb

Részletesebben

Tantárgy adatlap Információmenedzsment

Tantárgy adatlap Információmenedzsment A tantárgy kódja: 7PE20NGK29B A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): Information management A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0+0 Kreditérték: 3 A tantárgy

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Szervezeti kommunikáció I. 85. lecke Szervezeti kommunikáció

Részletesebben

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány 2011 Tartalomjegyzék Széles Tamás - A média és annak tartalmi sajátosságai 1. Bevezető

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete 2012 KFI tükör 1. Az IKT szektor helyzete Budapest, 2012 A kiadvány a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Obszervatórium Fôosztályának gondozásában készült. Készítették:

Részletesebben

Online oktatsz az easylearn-ön. Egy platform több százezer hallgató

Online oktatsz az easylearn-ön. Egy platform több százezer hallgató Online oktatsz Online oktatsz az easylearn-ön Egy platform több százezer hallgató Jövőkép A jövő a modern e-learning Közösség az oktatásban Határtalan lehetőségek Az easylearn az online oktatás egy egészen

Részletesebben

A menekültügy képe a magyar sajtóban

A menekültügy képe a magyar sajtóban A menekültügy képe a magyar sajtóban A Népszabadságban és Magyar Nemzetben 005-ben megjelent cikkek elemzése Dr. Vicsek Lilla (Budapesti Corvinus Egyetem KROLIFY Vélemény- és Szervezetkutató Intézet),

Részletesebben

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p A MeMOOC online informatikai egyetem és a szoftverkrízis Dr. Kusper Gábor, EKE Dr. Nehéz Károly, ME Dr. Hornyák Olivér, ME Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég

Részletesebben

WEB2GRID: Desktop Grid a Web 2.0 szolgálatában

WEB2GRID: Desktop Grid a Web 2.0 szolgálatában WEB2GRID: Desktop Grid a Web 2.0 szolgálatában MAROSI Attila Csaba MTA SZTAKI atisu@sztaki.hu 2011.07.26. Áttekintés Bevezető Grid rendszerekkel szembeni elvarások változása Web 2.0 rendszerek főbb jellemzői

Részletesebben

Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten. Kováts András és Zakariás Ildikó

Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten. Kováts András és Zakariás Ildikó Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten Kováts András és Zakariás Ildikó Az adatok forrása A kutatás: LOCALMULTIDEM - Multicultural Democracy and Immigrants Social Capital in Europe:

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

OKTATÓI ÓRAREND 2016/2017. TANÉV I. FÉLÉV

OKTATÓI ÓRAREND 2016/2017. TANÉV I. FÉLÉV 2016. 11. 10. ME-BTK SZOCIOLÓGIAI INTÉZET OKTATÓI ÓRAREND 2016/2017. TANÉV I. FÉLÉV Gyukits György, egyetemi adjunktus Szerda 8:30-10 Társadalompolitika előadás BTBNSZM307 B/2 116 10-11:30 Társadalmi hátrányok

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

Skool - Médiaelemzés Időszak: május március PROFESSZIONÁLIS MULTIPLATFORMOS MÉDIAFIGYELÉS

Skool - Médiaelemzés Időszak: május március PROFESSZIONÁLIS MULTIPLATFORMOS MÉDIAFIGYELÉS Skool - Médiaelemzés Időszak: 2014. május - 2016. március PROFESSZIONÁLIS MULTIPLATFORMOS MÉDIAFIGYELÉS ÖSSZEFOGLALÓ I. A Skool 2014-es indulása óta összesen 338 médiamegjelenésben szerepelt. Az első cikk

Részletesebben