A civil élelmiszer-hálózatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A civil élelmiszer-hálózatok"

Átírás

1 c ivil szemle X. évfolyam 4. szám nnelméletileg A világháló nyitott természetébôl fakadó civil diskurzus lehetôségei (SzûtsZoltán YooYinil) ProfesszionAlizáció A nonprofit szervezetekben (DobraiKatalin FarkasFerenc) nnközösségek és civil társadalom ki Acivil? mi Acivil? (GerencsérBalázs OpricsJudit SeregélyÁgnes) A settlementben dolgozó szakember (GiczeyPéter) nntársadalom és állam A magyar segélyszervezetek vörösiszap-katasztrófa idején végzett humanitárius tevékenységének hatásvizsgálata (BartalAnnaMária) A civil élelmiszer-hálózatok (BalázsBálint) nnvilág-nézet A harmadik szektor európai és spanyol értelmezése (VicenteMarbánGallego GregorioRodríguezCabrero) nnkisebbségek és civil társadalom romák Az európai unióban: képessé tétel, társadalmi bevonás és emberi jogok (IuliusRostas) 2013/4nnnnn

2 civil szemle XI.ÉVFOLYAM4.SZÁM

3 Szerkesztôbizottság/EditorialBoard BellaAnna,HarsányiLászló,KirschnerPéter,KutiÉva, MarschallMiklós,MiszlivetzFerenc,NagyÁdám Szerkesztôség/Editors Felelôs szerkesztô/executive Editor NizákPéter Rovatszerkesztôk/Editors CsongorAnna(Társadalomésállam/SocietyandState) KákaiLászló(Elméletileg/Theoretically) PéterfiFerenc(Közösségekésciviltársadalom/Community andcivilsociety) SebestényIstván(Világ-nézet/InternationalReview) Képszerkesztô/Image Editor GönczôViktor Online szerkesztô/online Editor BodLevente Elôfizethetôawww.civilszemle.hucímen Támogató/Supportedby NemzetiKulturálisAlap/NationalCulturalFoundation EmberiErôforrásokMinisztériuma,NemzetiségiésCivilTársadalmiKapcsolatokértFelelôs HelyettesÁllamtitkárság EMBERI ERÔFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, NEMZETISÉGI ÉS CIVIL TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELÔS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG Kiadó civil szemle alapítvány 1137Budapest,Pozsonyiút14. Tel./fax:(+36-1) Felelôskiadó:NizákPéterkuratóriumielnök Tördelôszerkesztô:Erlei&TársaBt. KészültaPharmaPressNyomdában Felelôsvezetô:DávidFerenc ISSN

4 tartalom ElmélEtilEg SzûtsZoltán YooJinil:A világháló nyitott természetébôl fakadó 5 civil diskurzus lehetôségei AFacebookmagyarországicivilnyilvánosságánakvizsgálata DobraiKatalin FarkasFerenc:ProfesszionAlizáció A nonprofit szervezetekben 23 KözösségEK és civil társadalom GerencsérBalázs OpricsJudit SeregélyÁgnes:ki Acivil? mi Acivil? 43 Válogatásanonprofit.huVitatéroldalánmegjelentírásokból GiczeyPéter:A settlementben dolgozó szakember 61 Aközösségiképzéskidolgozásaésatesztképzéstapasztalatai társadalom és állam BartalAnnaMária:A magyar segélyszervezetek vörösiszap-katasztrófa idején 81 végzett humanitárius tevékenységének hatásvizsgálata BalázsBálint:civil élelmiszer-hálózatok 107 Aközösségimezôgazdasághazaitapasztalataiazérintettekszemével világ-nézet VicenteMarbánGallego GregorioRodríguezCabrero:A harmadik szektor 127 európai és spanyol értelmezése KisEbbségEK és civil társadalom IuliusRostas:romák Az európai unióban: képessé tétel, társadalmi bevonás 151 és emberi jogok szerzôink 165 CIvIl SzEmlE 2013/4. 3

5 Fotó/GönczôViktor

6 ElmélEtilEg A világháló nyitott természetéből fakadó civil diskurzus lehetőségei AFacebookmagyarországicivilnyilvánosságánakvizsgálata Szűts Zoltán Yoo Jinil * bevezetés Avilágháló 1 természetérőlszólóbeszédbengyakranszerepelazazállítás,miszerintaz onlinekörnyezetaglobálisciviltársadalomújkifejezésiplatformjalehet.ezenelképzelés szerintacivileksikeresalternatíváttámaszthatnakajelenlegdominánshatalmiformákkal szemben,beleértveaglobálispiacokat,nemzetköziintézményeketésnemzetállamokat is (Chaves 2010:23). A világhálón megjelenő közösségi média környezetében létrejött kommunikációsfelületekésformáiparadigmaváltóhatássalbírnak,ugyanisgyökeresen megváltoztattákmagátakommunikációszerkezetétis.anyilvánosságígyazújtémák, beszédmódokésmegszólalóksegítségévelazonlinekörnyezetbenakorábbiaknálsokkalszélesebbhorizontotkap.avilághálómegerősítiatársadalmikommunikációtazáltal, hogy természeténél fogva alkalmas a kapcsolatok gyors kialakítására (DiMaggio et al. 2001;Wellmanetal.2001;Uslaner2004;CummingsésCraut2002).Kutatásoktámasztjákalá,hogytévesazakritika,miszerintavilághálónfolytatottaktivitásafelhasználótárgyivilágbanfolytatottinterakciójakáráramegy,hanemvalójábankiegészítiazt(Gershuny 2003;Lievrouw2001;Shahetal.2001).AcivilmozgalmakésNGO-kkommunikációjának elengedhetetlen színterévé vált a világháló, a kulturális, sport és művészeti szervezetek *A cikk megszületését a Hankuk University of Foreign Studies Research Fund támogatta. (This work was supportedbyhankukuniversityofforeignstudiesresearchfund.) CIvIl SzEmlE 2013/4. 5

7 ElmélEtilEg pediggyakranittképesekalegszélesebbközönségetmegszólítani.hasonlóanavilághálójelentősszerepetkappéldáulamigrációbanis(koudela,2013). Számoselemzőavilághálóntörténőkommunikációbananyilvánosságradikáliskiterjesztésilehetőségétlátja.Azilyenjellegűkétirányú,decentralizált,tértőlésidőtől(majdnemteljesen)függetlenkommunikációlehetővéteszia hagyományos tömegkommunikációsrendszerekkörnyezetébenperifériáraszorultvéleményekéshangokfelerősödését, és az eddigi hatalmi viszonyok megkérdőjelezését. A fórumok, blogok, videómegosztóésközösségioldalakmindenkorábbináltöbblokálisésglobálistémavitájátteszik lehetővé(dahlberg2005).avilághálóntörténőkommunikációlegyőziafizikaitávolságot is,melyetazindusztriáliskorbanelterjedtglobáliséstömegeslégiközlekedésmárkikezdett,hiszenegyhipertextbenalegnagyobbésegybenlegkisebbtávolságiscsupánegy linknyi,mindenobjektum,valamennyiszámunkrafontostudásugyanisklikkelésnyirevan egymástól, illetve a virtuális térbe a fizikai világ bármely pontjáról be lehet lépni(szűts 2012:10). Nemmeglepőtehát,hogyavilághálógyakranazújnyilvánosságreménybeliszerepét betöltőmédiumkéntszerepelatudományosdiskurzusban(jensen2003:29),különösen, amióta2006-banazeddigieknélazonlineközösségszámáraegymégkönnyebbpárbeszédetbiztosítóhálózatjelentmegahálózatonbelül,afacebook.afacebookegyszerre közösségi oldal, kommunikációs csatorna és médiafelület, továbbá a korábbiaknál nagyobblehetőségetbiztosítafelhasználókköztiinterakcióra,szabadvéleménynyilvánításrabejegyzések,kommentek,like-okésmegosztásokformájában. A mindennapi gyakorlat azt mutatja, hogy a civil szervezetek, mozgalmak és a civil ügyekáltalábanmegjelentekafacebookheterogénkörnyezetében,ésegyazondimenzióbanszerepelnekaperszonális,illetveazüzletiszféraüzeneteivel. Cikkünkben arra vállalkozunk, hogy elméleti és gyakorlati szinten is megvizsgáljuk, ezen lehetőségek hatására a civil szféra valóban egy újabb, az eddigieknél kiterjedtebb megszólalásilehetőséghez,vitafelülethezjutott-e.kutatásunkbankijelöltükacivilnyilvánosságlegreprezentatívabbtémáit. civil társadalom és nyilvánosság. A téma megközelítései A közismert és konszenzuson alapuló definíció szerint a civil társadalom egy olyan, alapvetőenteoretikusközeg,melybenaperszonálisérdekek,célokésértékekmegosztása aközösségfelétörténik.aciviltársadalombanacivilszervezetekélesenelkülönülnekazállamtól,acsaládtólvagyazüzletiszférától.hasonlóanfogalmazkondorosiferenc(1998:45), akiszerintaciviltársadalomolyannyilvánosszféra,amelyönkéntesésszabadonválasztott személy- ésszervezetegyesülések,valamintönállószervezetekhálózatánalapulnak. Acikkünkbenhasználtcivilnyilvánosságígyalapvetőenaciviltársadalomnyilvánosságbantárgyalttémáinak(testi-lelkiegészségmegőrzés,szociálisgondoskodás,fogyatékosoksegítése,oktatásésfelzárkóztatás,környezetvédelem,emberijogok:kisebbségek, határontúlimagyarok,fogyatékosokjogai)összességétjelenti. 6 CIvIl SzEmlE 2013/4.

8 ElmélEtilEg Avilághálóésanyilvánosságkapcsolatárólfolytatottdiskurzusbanugyanis,márcsak a téma újszerűsége miatt is, eddig kevés szó esett a Facebook civil nyilvánosságáról. Pedigaközösségioldalak,ésazokonbelülisaFacebookkontextusábanmegjelentcivil nyilvánosságleírásárasokfélelehetőségkínálkozik.egyarántérvényesmegközelítéslehet aszabadírhatóságáravagyéppenazellenőrizhetőségéreösszpontosítóbeszéd,illetvea különbözőmédiaelméletiirányzatokrahagyatkozóelemzés.nemkevésbéizgalmasperspektívát kínál a civil nyilvánosság számszerűsíthető adatait kitüntetett figyelemmel tárgyalóstatisztikaivizsgálatis.jelencikkünk,szándékunkszerint,atémátolyanösszefüggő rendszerként kezeli, melyben egyszerre játszik szerepet a civil társadalom informatikai behálózottsága,afelhasználókproaktívmagatartása,avilághálótátszövőhipertextdemokratikusságaésafacebooknyitottmegszólalásifelülete.vajonjoggalfeltételezzük-e, hogyafacebookkörnyezetébenanyilvánosságolyanújformájajelenikmeg,melyakorábbi online fórumoknál jelentősebb mértékű demokratikus potenciállal rendelkezik és nagyobb mértékben biztosít lehetőséget a civil ügyek megvitatására. Megközelítésünkbenacivilnyilvánosságnemegyelvont,hanemegykonkrét,körbejárhatójelenség,melyetgyakorlatipéldákonésegy,afőiskolásokkörébenfolytatottkomplexfelmérésenkeresztülkívánunkbemutatni.Acivilnyilvánosságjelenségéttehátkétiránybólvizsgáljuk. A civiltémákfacebookonvalóreprezentálásából atartalom-előállítók,kommunikátorok,valamintazazzalkapcsolatosközösségiaktivitás,tehátabefogadókszempontjából. Ahhoz, hogy sikerrel vállalkozhassunk a Facebook civil nyilvánosságának leírására, mindenekelőttmegkellvizsgálnunkavilághálódemokratikustermészetét,illetvemagát a nyilvánosság fogalmát. A nyilvánosság fogalmáról való beszéd ma is gyakran alapoz Jürgen Habermas elméletére, mely magyarul is olvasható (Habermas 1971). Az 1962-es németnyelvűszövegmegjelenéseótatöbbszörbíráltéskiegészítettatársadalminyilvánosságszerkezetváltozása címűmunkájaugyanisjelenlegisaszociológiai,atörténetiés akommunikációelméletikurzusokegyikalapirodalma. A nyilvánosság fogalmának átalakulása Anyilvánosságközvetítatársadalom(azaztalkotócivilek)ésazállamközött.Habermas-félenyilvánosságdefiníciójábanaháromlegfontosabbelemaközönség(azüzenetetdekódolómajdbefogadócsoport),apublicitás(azadottmédiummekkoraközönségetérel),illetveapublikálás(azadottmédiumtermészete).Aközismertdefiníciószerint anyilvánosságegyszerreatársadalompolgárainakösszessége,illetveegyintézményesítetttársadalmitér,melybenapolgárokgyakoroljákagyülekezés,azegyesülésésaszólásszabadságjogát,miközbenkísérletettesznekapolitikaiintézményekfelettiellenőrzésreis.amodernpolgáriállamokbananyilvánosságegyszerrejelentiatársadalmikommunikációalapjátis.amodernpolgárinyilvánosságfogalmátavilághálómegjelenéseelőtt egészenalapvetőenanyomtatottéselektronikussajtóvalkapcsoltákössze.ebbenaglobálistömegkommunikációparadigmábanfolyamatosanháttérbehúzódottabeszélgetés, aközöscselekvés,aszemélyesinterakció. CIvIl SzEmlE 2013/4. 7

9 ElmélEtilEg Habermas elméletét összefoglalva a nyilvánosság az állam és a civil társadalom között közvetít. Olyan demokratikus tér, ahol a közösség érdekei megnyilvánulnak, az egyénekkifejezésrejuttathatjákvéleményüket,illetveapolgárokproaktívmagatartásánakkövetkeztébenatársadalmatérintőkérdésekrőlvitákjönneklétre(habermas1971). Ezennyilvánosság működéséhez elengedhetetlenatémákkritikusésracionálismegközelítése, az ismeretek terjesztése nem szorosan megkötött intézményi keretek között. A nyilvánosság természetéből fakad, hogy szereplői a közösség számára az általuk fontosnak gondolt témákat vetik fel, és kísérletet tesznek a nyilvános véleménycserére. Azilyenjellegűdiskurzusokbanszerepetkapnakacivilügyekis.Ideálisesetbenazilyen vitákbanrésztvevőkszámakorlátlanlehet,bárkirészesévéválhatadiskurzusnak.akorlátlanhozzáféréstagyakorlatbananyilvánosságmediatizáltságabiztosítja,melyesetünkbenafacebookon1 milliárd150 millió 2 regisztráltésvalósfelhasználóközösségébenvalósulmeg.akívántállapotszerintanyilvánossághozmindenkinekhozzákellférnie,ésa részvételnemköthetősemstátuszhoz,sembetöltöttpozícióhoz.hasonlóanavitában történő részvételnek technikai korlátja sem lehet, a megszólalás különleges szaktudást nem igényelhet. Ily módon tehát a nyilvános kommunikáció (nyilvánosság) valamennyi polgárkölcsönösinterakciója,közérthetőnyelvikörnyezetben.ezekutánjoggalmerülfel akérdés,hogyavilágháló,éskülönösenafacebookkörnyezetébenvajonteljesülneka széleskörűnyilvánosságlétrejöttének(bizonyosmértékbentechnikai)feltételei?kiindulópontunkaz,hogyafacebookfelületeamindennapifelhasználókáltalspeciálistechnikai ismeretek nélkül is szabadon írható, és a vitákra korlátlan lehetőséget biztosít. Cikkünkbentehátarraisteszünkkísérletet,hogymegvizsgáljuk,milyenmértékbenvanjelen afacebookonacivilnyilvánosság,ésmennyibenreprezentáljamagátaszemélyes,illetve azüzletiszféraüzeneteivelszembenvagyéppenazokmellett. Említenünkkell,hogyaHabermas-félemodellkritikáiéskiegészítéseidöntőenamű angolnyelvűváltozatának1989-esmegjelenéseutánfogalmazódtakmeg.ezekalapjaa nyelv kiemelt szerepét hangsúlyozó linguistic turn, a francia forradalom osztályszempontúelemzésétfeladótörténetírásifordulat,illetveanyilvánosságfogalmánakkitágítása lett (Mátay 1999). Bizonyos mértékben helytelen lenne számon kérni Habermason, hogyazátdolgozottangolkiadásbanalulreprezentáltavilághálóésnyilvánosságkapcsolatának vizsgálata, mivel a világháló mint kommunikációs csatorna és médium az írható/olvashatóvilághálóformájábancsakaz1990-esévekközepénterjedtel.habermasreferenciaalapul szolgáló munkájának kiegészítése lehet az ICA június 20-ai konferenciájántartottelőadása,melybenavilághálóésanyilvánosságkérdéséreiskitért,igaz, csakegylábjegyzeterejéig(habermas2006).habermaselőadásában[melymáraközösségitartalomlétrehozás,aweb2.0tehátafacebookkorábanhangzottel]aztemelteki azújmédiumésanyilvánosságrelációjakapcsán,hogyavilághálócsupánolyanszempontbólbírdemokratikusjelentőséggel,hogyaláássaazdiktatórikusrendszerekcenzúráját.ezzelszembenademokratikusországokban,mondjahabermas,csupánfragmentálja a közösséget, széttöredezi számtalan, egymástól elszigetelt csoportra, témára és ügyre(rasmussen2009). 8 CIvIl SzEmlE 2013/4.

10 ElmélEtilEg 1.táblázat.Azonlinenyilvánosságalakulásaavilághálótermészetétleírómodellekszerint Avilághálótermészetét leírómodell Kaotikus modell Üzleti modell Webkettes modell Korszakidőbeli terjedelme Amodell legfontosabb jellemzôi A teljesszabadság eszméje,amegszólaló pozíciójának demokratizálása,a diskurzusbanvaló részvételhezjelentôs technikaiismeretek szükségesek Azonlinemédia centralizálásáratett kísérletekaz elektronikusmédiára jellemzô tömegkommunikációs sémákszerint,hatalmi központokkialakulása Aszolgáltatók (Google,Facebook) általlétrehozott környezetbenbárki szakmaiismeretek nélkülis kommunikátorrá válhat.avilágháló nemcsakhorizontálisan, atémákszéles horizontjában,hanem vertikálisanis átjárhatóváválik Azonline nyilvánosság dinamikájaés annakokai Azonlinekörnyezeta nyilvánosságnakúj dimenziótad,azizolált csoportokésvélemények megjelenneka diskurzusban Amédiaközpontok általtematizáltonline környezetbena nyilvánosságbeszûkül afórumokba Aközösségi tartalomlétrehozásés amegszólalási lehetôségekúj horizontjai(blogok, videómegosztók, közösségioldalak, wikik)újrakitárjáka nyilvánosságkereteit Azonlinecivil nyilvánosság színterei fórumok Médiacentrumok portáljainak környezetében kialakultfórumok blogok,facebook Legfőbbkritikák Adigitálisszakadék megakadályozzaa vitábanvalórészvétel teljesenszabaddá tételét,ahatalmi központok megfigyelést gyakorolnak Adigitálisszakadék szűkül,dejelenvan. Amédiaközpontok tematizáljáka nyilvánosságtémáit,a hatalmiközpontok megfigyelést gyakorolnak Adigitálisszakadék mégszűkebb,dejelen van,afejlett országokbananulla feléközelít,erôsödika hatalmiközpontok általtörténô megfigyelés nyilvánosság a világháló korában AHabermas-félepolgárinyilvánosságkialakulásábankulcsszerepetjátszónyomtatott sajtó,majdmodernnyilvánosságlétrejöttébenisfunkcióvalbírórádióés(felszíni,kábel ésműholdas)televíziónéhánymédiacentrumüzenetétközvetítiaciviltársadalomnagyszámú, de egymástól izolált befogadója felé. A tömegkommunikációs eszközök így a nyilvánosságszűrőikéntisműködnek.aglobális(profitorientáltésköltséghatékony)tar- talomgyártáscélpontjátegyáltalamegformáltátlagosbefogadóbanjelölimeg,akilimi- CIvIl SzEmlE 2013/4. 9

11 ElmélEtilEg táltregiszterenelhelyezkedőtémákattalálkozikaműsorokban.arendszerjellegébőlfakadóanavisszajelzésésapárbeszédlehetőségeiahagyományostömegkommunikációs eszközök esetében rendkívül limitáltak (Rasmussen 2009:19). Bajomi-Lázár Péter MaxwellMcCombstésDonaldShawtidézi,amikoraztírja,hogyahírekkiválasztásávalésbemutatásávalaszerkesztők,azújságírók,aműsorszolgáltatókfontosszerepetjátszanaka politikaivalóságformálásában.azolvasóknemcsakaszóbanforgókérdésrőlértesülnek, hanemarrólis,milyenfontosságottulajdonítsanakneki(bajomi-lázár2006).csakavilághálóval jelenik meg az 1990-es években az első valódi many-to-many(tömeg a tömeghez)kommunikációsmédia,melyafeedbackéspárbeszédújlehetőségeitbiztosítja, és az eddig elszigetelt létező befogadókból egymással összekötött kommunikátorokat, véleményformálókat hoz létre. A világháló tehát megváltoztatta az információgyűjtés,-feldolgozás,-tárolásés-továbbításmódját(szűts2013).avilághálómultifunkcionális jellegénél fogva úgy lett tervezve, hogy az adatokat digitalizált formában továbbítsa, és ezttesziafelhasználókközött,függetlenülatartalomjellegétől.szembenakorábbimédiarendszerekkel,avilághálódecentralizáltszerkezetébőlfakadóannembírkapuőrökkel, vagycentralizáltellenőrzéssel,bárléteznekerretettkísérletek,amintaztavilághálónyilvánosságánakkritikáiközöttjeleznifogjuk.azadatokmegosztásábanéstovábbításában a grafikus felülettel rendelkező világháló 1990-es megjelenése hozta. Viszonylag rövid története ellenére a világháló fejlődése szakaszokra bontható, melyek jellegüknél fogva eltérőmértékbentámogattákazonlinecivilnyilvánosságot. A nyilvánosság és a világháló nyitott természete Ahhoz,hogyazonlinecivilnyilvánosságjelenlegiállapotátleírhassuk,átkelltekintenünkavilághálófejlődésénekszakaszait.Elemzésünkszerintavilághálóeddigitörténete háromegymástkövetőmodellelírhatóle.ezekakaotikusmodell,azüzletimodellésa webkettesmodell. Akaotikusmodelljellemzőenavilághálómegjelenésétőleltelt,1990és2000közötti időszakotírjale,melyben sarkítottanfogalmazva aavirtuálistérateljesszabadság eszméjéttestesítimeg.eztaszakasztazonlinekörnyezetradikálisanújkommunikációs formái,az ek,fórumok,chat-szobákés-csatornák,illetveszemélyeshonlapokjellemzik.anyilvánosságésavilághálókapcsolatátleíróteóriákmégtöbbségébenerreaz időszakra hordoznak érvényes megállapításokat. Az 1990-es évek elején felerősödött globalizációnemcsupánakereskedelmetéspénzforgalmatgyorsítottafel,hanemazinformációk,adatokéseszmékáramlásátis.acivilügyekésmozgalmakennekkövetkeztében mind méretükben mind befolyásukban erősödtek meg, aminek következtében egyrehatékonyabbanvettekrésztanyilvánosságban(saeed2009:470).akorszakbana nyilvánosságszerepétalapvetőenafórumoktöltikbeésszélesítikkiegyszerre.(mannés Stewart2000:219)akorszakhatáránmegjelentkönyveszerintafórumokonlinevitaterek,azújnyilvánosságszínterei,aholafelhasználókeszmétésinformációkatcserélnek.A fórumok legfontosabb jellemzői, hogy nyilvánosság, a megszólalók névtelenek marad- 10 CIvIl SzEmlE 2013/4.

12 ElmélEtilEg hatnak(anonimitás),avitáktémákkörészerveződnek,apárbeszédmoderált,ésazabbanrésztvevőfelekneknemkellfolyamatosan,valósidőbenazonlinetérbentartózkodniuk.terjerasmussen(2009:20)számoskutatásthozfelannakalátámasztásául,miszerintakülönbözőonlinefórumokrendelkeznekazzalaképességgel,hogyaktivizáljákacivileket,annakérdekében,hogyrésztvegyenekaközösségérdekeivelkapcsolatosvitákban(stephenésgøtze2001). 2.táblázat.Aciviltevékenységektípusaiésarájukjellemzőonlinemédia éskommunikációsformák Aciviltevékenységektípusai Civilmozgalmakkezdeményezései Civilekköztipárbeszéd Civilekésapolitikaiszféraköztipárbeszéd Civilújságírás Civilhálózatok Általukhasználtonlinekommunikációsésmédiaformák Blogok,fórumok,crowdsourcingoldalak, ek,hírcsoportok, wikik,videómegosztók(youtube),közösségioldalak(facebook üzenőfal,oldalakéscsoportok) Blogok,fórumok,chat, ek,levelezőlisták,hírcsoportok, közösségioldalak(facebooküzenőfal,oldalakéscsoportok) Honlapok,blogok, ek,onlinechatinternetesportálokon, közösségioldalak(facebooküzenőfal,oldalakéscsoportok) Blogok,videómegosztóoldalak(YouTube) Közösségioldalak(Facebooküzenőfal,oldalakéscsoportok) A kaotikus modellt felváltó üzleti modell a 2000-től 2006-ig, a közösségi média és Web 2.0megjelenéséigtartókorszakleírásáraalkalmas.Ebbenazidőszakbanfedezifel az üzleti szféra, a kereskedelmi és pénzügyi vállalatok, illetve az elektronikus média az onlinekörnyezetlehetőségeit.ezenszakaszbantöbbkísérletistörténikazonlinemédia centralizálására. Leegyszerűsítve, az online környezet ingyenességének ígérete azonbanmegakadályozzaafizetőstartalomésezzelegyüttacentralizáltmédiakontrolllétrejöttét.ezenkorszaknyilvánosságakaptaalegtöbbkritikát.(benkler2006:235)akorszakban a felhasználók többsége kis számú, ismert világhálóoldalt látogat, míg az oldalak többsége egyáltalán nem bír közönséggel. Ezen elképzelés szerint a világháló a hagyományos tömegkommunikációs sémákat másolta le. Hasonló kritikákat összegez James Bohman és mások(2004:131 és Baber 2002), amikor kiemeli, hogy az elektronikus demokráciairánttápláltreményekhalványulnikezdtek,ésavilágháló,illetveaszámítógépekáltalmediatizáltkommunikációnemhoztaelanyilvánosságésapolitikaidiskurzus széles skálán történő kiterjedését. Bohman is az okokat a megbízható információkat közlő, és így hatalmi tényezőként fellépő médiavállalkozások online portáljaiban jelöli meg,melyekazinfotainmentjellegűtartalomkínálatukkalbeszűkítikapárbeszédlehetőségét,azegyescikkekutánifórumokpedignembiztosítanakszélesregiszterűpárbeszédet.példakénthozzaacnnésfoxhonlapját,illetveazazótaradikálisérdeklődéscsökkenéstelszenvedőésszerepétvesztőmsn,aolésyahooportálokat. A2006-tólazonbanradikálisfordulatkövetkezettbe,elterjedtWeb 2.0,aközösségi tartalomlétrehozás,mindenkiáltalírhatóvilághálókörnyezetébenakorábbanuralkodó, CIvIl SzEmlE 2013/4. 11

13 ElmélEtilEg civil nyilvánosság a facebookon szerkesztőéshivatásostartalomlétrehozórendszerrelszembenújtípusútartalom-előállítási publikációs pozíció jelent meg. A Web 2.0 tehát alapvetően közösségközpontú modelltjelöl.aweb 2.0paradigmaváltóerejérejellemző,hogypéldáulkikezdteazolyan intézményrendszer korábbi, szinte kőbe vésett modelljeit, mint például az akadémiai tudás(molnár2013).ajelenlegisérvényesweb 2.0modellbenafelhasználóegyszerre tartalomlétrehozó is, angolul prosumer (a producer és consumer szavak összevonásából). A világháló így nem csupán horizontálisan, a témák széles horizontjában, hanem vertikálisan is átjárhatóvá válik, és a mindennapi civil felhasználó is egyazon környezetben kap megszólalási lehetőséget a médiavállalkozások hivatásos kommunikátoraival. Ezen modellben alakult ki a Facebook civil nyilvánossága, mely vizsgálatunk tárgyát képezi. Elméletivizsgálatunksoránkikelltérnirövidenarraatényreis,miszerintavilágháló demokratikusságátnemcsupánadecentralizáltszerkezetéstartalmának,vitáinakheterogénjellege,hanemarendszertleíróhipertextalaptermészeteisbizonyítja.ahipertext olyan,linkekettartalmazó,általábandigitálisanrögzítettszöveg,melyszakítalinearitással,elágazikéshiperreferenciáirévénválasztásilehetőségetkínálazolvasónak,miközben interaktivitást vár el tőle (Szűts 2013:66). Elképzelhető, hogy egy másik szerző a saját szövegéből,melyteljesenmásjelentésthordoz,indítegylinket,ésezzelazelsőszerző szövegeismásolvasatotkap.ahipertextsemlegesítiaszövegszociológiai,filozófiai,történetivonatkozásait,egyikpillanatrólamásikraellentétesfelfogásúszövegközegbentalálhatjukmagunkat,ésateljesátjárhatóságbólkifolyólagképtelenekvagyunkegyeszmerendszernekalávetnimagunkat(szűts2013:72). Alegnagyobbközösségioldal,aFacebookaközösségitartalomlétrehozásonésproaktívfelhasználóimagatartásonalapulóWeb 2.0-ásinternetesszolgáltatásokcsoportjába tartozik.aközismertdefiníciószerintaweb 2.0azoninternetesszolgáltatásokgyűjtőneve,amelyekaközösségreépülnek,aszolgáltatóáltalbiztosítottkeretekközöttafelhasználók közösen készítik a tartalmat, megosztják, véleményezik vagy kiegészítik egymás információit.afelhasználóiattitűdmegváltozott,ésapasszívbefogadóbólamindennapi felhasználókaközösségimédiában,éskülönösenafacebookonüzenetekfeladójáváváltak. A web írásvédettségének megszűnésével nyílttá vált a megszólaló pozíciója(szűts 2012). AFacebookmegjelenésévelamoderációmértékecsökkent,deezzelegyüttaközösségvesziátamoderátorszerepét(Roberge2011:435).AFacebookmegjelenésével,felhasználójávalparadigmaváltásmegyvégbeavilághálón,aWeb 2.0újmegszólalásilehetősétbiztosítacivileknek.Ezamegszólalásállhatközösségszámárafontoscikkek,hírek, videók megosztásában, illetve saját véleményük publikálásában. Mind jelentősebb vita bontakozik ki a Facebook felületén kommentek formájában, melynek nincs központja, csakadominánsfelhasználókkörészerveződőgravitációsmagja. 12 CIvIl SzEmlE 2013/4.

14 ElmélEtilEg A kutatás hipotézisek AFacebookoscivilnyilvánosságmértékénekméréséhezacivilügyekidővonalonvaló megjelenésétésazezzelkapcsolatosproaktívfelhasználóimagatartástválasztottukindikátorként,éseztkvantitatív(felhasználókáltalközöltstatisztikaiadatok),valamintkvalitatív(fókuszcsoportok) eszközökkel vizsgáltuk. A kvantitatív kutatást, illetve a kvalitatív kutatásfókuszcsoportosrészétakodolányijánosfőiskolabudapestiintézményébenvégeztüknappalihallgatókkörében2013október-novemberében. 3 Cikkünkteoretikusrészébenközöltmegfigyelésekalapjánkutatásunkkalakövetkező hipotéziseketellenőriztük: H1: A civil nyilvánosság Facebookon a főiskolás felhasználók üzenőfalán érezhetően jelenvan. H2: A civil témákkal kapcsolatos posztok utáni kommentekben kibontakozó viták produktívpárbeszédjellegűek. H3:Afelhasználókonlinekörnyezetbenaktívabbanfoglalkoznakciviltémákkalminta tárgyivilágban(gyengehipotézis). H4:Aciviltémákkalkapcsolatosposztokatafelhasználókvagyoldalakkiscsoportja osztjamegvagykommenteli,aközösségdöntőtöbbségelike-oksegítségévelnyilvánít véleménytvagyjelziajelenlétét. Ahogyahipotézisekbőllátható,akutatáskétszempontbólközelített:egyrésztmegpróbáltafelmérniafőiskolásokciviltémákáltaltörténőFacebookosérintettségét,másrészt vizsgálta a tényleges aktivitást, azaz, hogy mennyire aktívak a Facebookon a civil témákkalkapcsolatosvitákban. kvantitatív kutatás A mintáról A kvantitatív elemzéshez a kutatásban részt vevő hallgatókat szakértői mintavétel alapjánválasztottukki,ajelenségetellenőrzöttkörülményekközött,asajáttermészetes közegébenvizsgáltuk.amintátasajátmegítélésünkrealapozvaállítottukössze:azokat választjuk,akiketaleghasznosabbnakvagyalegreprezentatívabbaknakítélünk(garson 2012). A művelt internethasználó alapsokaság egy olyan kisebb részét szerettük volna vizsgálni,amelyneksoktagjátkönnyűfelismerni,ámmindetszámbavenniagyakorlatban lehetetlen (Garson 2012). Olyan karakteresen elkülönülő felhasználói csoportot kerestünk,amelyképviseliazaktívésajövőbemutatóifacebookozásitendenciákat,és nem csupán demográfiai csoportot kerestünk. A főiskolások és egyetemisták az a korcsoport, mely még fiatal, de már minden eszköz rendelkezésére áll az internetfelhasználásra.azinternetetésfacebookotmunkaeszközkéntishasználjákésidőfelhasználásukishasonló,számukraavirtuáliskörnyezetisamindennapokrészévévált.ezen CIvIl SzEmlE 2013/4. 13

15 ElmélEtilEg attitűdökfontosakvoltakavizsgálatnál.adatszolgáltatástkértünkacsaknappalitagozatoshallgatóktól,akikazinformációkatelektronikusrendszerenkeresztültöltöttékfel, ezeketösszesítettükéselemeztük.azadatszolgáltatássoránstatisztikailagértékelhető adatokat akartunk kapni azzal kapcsolatban, hogy a felhasználók üzenőfalán milyen arányban szerepelnek a civil témák, melyek összessége hozza létra a Facebook civil nyilvánosságát.akutatássoránnemtértünkkiaciviltémákkörészerveződőcsoportokra,mivelazokeleveatémákirántérdeklődőközösségettömörítették.azonlinefelmérésben a Kodolányi János Főiskola hallgatói vettek részt, a megjelölt időszakban a kérdőíveta400hallgatóból379-entöltöttékki,avizsgálategyhétigtartott2013.október22.és28.közöttzajlott.ezenfőiskolánalapvetőenazüzlethez(gazdaságiésturizmus szak), a kommunikációhoz és kultúrához (kommunikáció- és médiatudomány, andragógia), illetve szociális gondoskodáshoz (szociális munkás) kapcsolódó szakokon tanulnakalapképzésben(ba).aválaszadóktöbbsége,68százalékanővoltés32százalékukférfi. 3.táblázat.EgyátlagfelhasználóFacebooküzenőfalán2013.október21-eés27-eközött megjelenőposztokátlagaésszórásatematikusbontásban 5 Személyes Hír Politikaiüzenet Üzleti(reklám) Civil 2013.okt.21.,hétfő okt.22.,kedd okt.23.,szerda okt.24.,csütörtök okt.25.,péntek okt.26.,szombat okt.27.,vasárnap A kutatásban részt vevő felhasználók átlagos ismerősszáma 689 volt, ami a Marketingcharts.comfelméréséhezképesteltéréstmutat.Ezafelméréskimutatta,hogy afacebookothasználó18és24évköztiamerikailakosokátlagban510ismerősselrendelkeznekafacebookon. 4 Akutatáselejénkiderült,hogyazeredetielképzelés,miszerint visszamenőlegegyhétintervallumbanvizsgálnánkafelhasználóküzenőfalátmegvalósíthatatlannak bizonyult. A felhasználók üzenőfalán ugyanis olyan mennyiségű információ jelenik meg, hogy a visszagörgetés komoly nehézségekbe ütközött, a résztvevők 3 óra alatt csak két nap eseményeit tudták visszagörgetni az üzenőfalukon. Ezért a kutatás módszertanát módosítva egy adott nap posztjait kellett visszakövetni a rákövetkező napon. Ahhoz, hogy jól behatárolható változókkal dolgozhassunk, előzetesen rögzítettük a civiltémákhatárait.azoktatásiésegészségmegőrzésitémákesetébenanonprofitjelleg voltaciviltémaindikátora.aprofitszerzésből,termék- ésszolgáltatáseladásösztönzése 14 CIvIl SzEmlE 2013/4.

16 ElmélEtilEg céljábóllétrehozottposztokatazüzletijellegűekhezsoroltuk.mintazttanulmányunkelejénmárjeleztük,atémaválasztásnemteljes,módszereinkkelakutatássoránakövetkező témákatvizsgáltuk: egészségmegőrzés; szociálisgondoskodás; oktatásésfelzárkóztatás; környezet- ésállatvédelem; emberijogok:kisebbségek,határontúlimagyarok,fogyatékkalélőkjogai; kultúra. A hipotézisek vizsgálata Azonlinefelmérésstatisztikaieredményeitvizsgálvaakövetkezőeredményeketkaptuk: a felhasználók üzenőfalán átlagban napi 300 bejegyzés jelenik meg, ezek döntő többsége,mintegy84,8százalékaszemélyestartalmú.azüzletijellegűbejegyzésekszáma 4,5 százalék, míg a civil témák a posztok 10,7 százaléka. Az adatok alapján látszik, hogy a megkérdezett főiskolások körében a civil nyilvánosság jelentősebb mértékben vanreprezentálvamintazüzletidiskurzus. 1.ábra.EgyátlagfelhasználóFacebooküzenőfalán2013.október21-eés27-eközött megjelenőposztokegymáshozviszonyítotttematikusarányanapokrabontva Civil Üzleti (reklám) Politikai üzenet Hír Személyes okt. 21., hétfô okt. 22., kedd okt. 23., szerda okt. 24., csütörtök okt. 25., péntek okt. 26., szombat okt. 27., vasárnap CIvIl SzEmlE 2013/4. 15

17 ElmélEtilEg A fókuszcsoportos interjú eredményei Némikülönbségmutatkozikanapibontásban,azösszposzthozképestahétvégéken a civil posztok aránya csökken, míg a személyes jellegűeké növekszik, a hír posztok és politikaiüzenetekarányastagnál,deezakilengésacivilnyilvánosságmértékénekszempontjábólnemreleváns.eztazeltéréstszámostényező,példáulaszabadidőeltöltésének módjábanvalóhétköznapéshétvégeköztikülönbségisbefolyásolhatja. Egyértelműenbizonyítotttehátahipotézis(H1),miszerintaciviltémákafőiskolások üzenőfalánmérhetőformábanjelenvannak,felmérésünkszerintkétszernagyobbmértékbenaprofitorientálttémáknál. Aciviltémákbontásábólkiderül,hogyakulturálistémákteszikkiazösszesmegjelenés40százalékát,azegészségmegőrzésselkapcsolatosakpediga21százalékát.Akörnyezetvédelematöbbitémáhozhasonlítvaalulvanreprezentálva,aszociálisgondoskodással,ésazemberijogokkomplextémájávalaFacebookcivilnyilvánosságábanmegjelenőtémák8-8százalékáttesziki. Azeredményekértékelésesoránbeigazolódott,hogyacivilnyilvánossággalkapcsolatosposztokamagyarFacebookonafelhasználóküzenőfalánérzékelhetőmértékbenjelenvannak,ezaszám10százalékkörüli november4-én,illetvenovember11-énkétfókuszcsoportosinterjúzajlottBudapesten,melyenaKodolányiJánosFőiskolabölcsész-,természet-,illetvetársadalomtudományiképzéseinrésztvevő10-10hallgatójavettrész.Aklasszikusfókuszcsoportosinterjú1,5órábanzajlott.Mindkétcsoportbannappalitagozatos,18és24évköztihallgatók vettekrészt.aválogatásszempontjainálszerepetjátszott,hogyamegkérdezettekaktív internetfelhasználóklegyenek,továbbátagjaiafacebookközösségioldalnak,mobilplatformról is elérjék a tartalmakat. Bevezetésképpen a csoport tagjaival definiáltuk a civil nyilvánosság környezetében tárgyalt témákat. A hallgatókkal a mindennapi közösségi médiahasználatukbólkiindulvaértékeltükazáltalukpreferáltciviltémákatafacebookon, megbeszéltük az aktivitás eredményességének kritériumát, értékeltük a felhasználók egyestémákbantanúsítottproaktívmagatartását,afelhasználókésoldalakmeglévőés lehetségeskommunikációsstratégiáját. A bevezető kérdések a résztvevők online médiafogyasztási szokásaira vonatkoztak. A beszélgetéselsőrészébenarravoltunkkíváncsiak,hogyaválaszadókmennyiidőttöltenekfacebookozva.rövidenösszefoglalva:aválaszadókhétköznap60-120percet,míg hétvégén30-60percettöltenekelfacebookozva.markánskülönbségekfedezhetőkfela felhasználóiszokásokban.mivelhétköznapaplatformotalapvetőenmobileszközönérik el, a Facebookon eltöltött idő jelentős mértékben függ attól, hogy tömegközlekedéssel utaznak,vagygépkocsitvezetnek.atömegközlekedésselutazókesetébenazoldaloneltöltött idő kiegészítő tevékenység szerepét tölti be, és 120 perc körül mozog, míg az autótvezetőkátlagban60percetfacebookoznakegyhétköznap.mindkétesetbenezaz értékhétvégén30és60percközöttmozog. 16 CIvIl SzEmlE 2013/4.

18 ElmélEtilEg 2ábra.EgyátlagfelhasználóFacebooküzenőfalán2013.október21-eés27-eközött megjelenőposztoktematikusaránya 5% 4% 10 % 9% 72% Személyes Hír Politikai üzenet Üzleti (reklám) Civil Vizsgálatunk szempontjából fontos, hogy milyen felhasználói szokások alapján böngészik az üzenőfalat. A Facebookot átlagban napi 8-10 alkalommal látogatják meg, és ilyenkorszkennelveátböngészikazüzenőfalat.eböngészésifolyamatközbenafelhasználókaképesposztoknáltöbbidőttöltenekel. Az egészségmegőrzés az egyik legkomolyabb vitát generáló téma, ez generálja jellemzőenalegtöbbhozzászólást.ezazegyetlenolyantéma,melybenazonlineaktivitás jelentősen meghaladja a tárgyi világban megfigyelhetőt. Azok is érdeklődnek az egészségmegőrzéstémairánt,akikamindennapigyakorlatbanerrenemfektetnekkülönösebb hangsúlyt. Az ilyen jellegű bejegyzések után a felhasználók jellemzően hozzá is szólnak. A szociális gondoskodás témájában a felhasználók jellemzően azokat a posztokat kommentelikvagylike-olják,melyekakörnyezetükbenelőfordulósegítségkéréseket,ötletekettartalmazzák,éscsakazokatosztjákmeg,melyekazáltalukismerősszemélyekről,közösségekrőlszólnak.avirálisanterjedő,hoaxjellegű 6 bejegyzéseketnemszokták megosztani.ilyenekjellemzőenazok,melyekben leegyszerűsítve aztígérik,hogybizonyos like-szám után a betegek, a nehéz anyagi körülmények között élők segítséget kapnakmajd.aszociálisgondoskodássalkapcsolatbanafelhasználókalegtöbbposztot megosztás formájában generálják, oly módon, hogy az online portálokon a témával megjelenőcikkeketmegosztják.ezekközülalapvetőenahajléktalanságrólszóló,jelenleg rendkívül aktuális vita dominál. Megfigyeléseink alapján azonban ezen vitákban a kom- CIvIl SzEmlE 2013/4. 17

19 ElmélEtilEg menteknemgenerálnakproduktívpárbeszédet,afeleknemérvekkel,hanemérzelmekkeltámasztjákalásajátnézőpontjukat,támadvaegymást. Szembetűnő, hogy az oktatás és felzárkóztatás témájában, illetve az emberi jogok kérdésébenafelhasználókalegkevésbéaktívak. Aciviltémákközülazállatvédelemmelkapcsolatosbejegyzésektartalmaznakalegtöbbképet,gyakranazállatokkalkapcsolatoskegyetlenségeketábrázolva.Amegkérdezettfelhasználókezeketnemosztjákmeg,ésnemvesznekrésztavitában.Többfelhasználóazilyenképeketmegosztószemélyeket,oldalakategyidőmúlvaleszoktatiltaniaz üzenőfalról. A kultúra témájában a leggyakoribb aktivitás a like-olás, de a felhasználók szívesen megosztanakilyenjellegűposztokat,illetvenézikmegabelinkeltvideókat. 3.ábra.CiviltémáktematikusmegoszlásaegyátlagfelhasználóFacebooküzenőfalán 2013.október21-eés27-eközött 21% 40% 8% 15 % 8% 8% Egészségmegôrzés Szociális gondoskodás Oktatás és felzárkóztatás Környezetvédelem Emberi jogok Kulturális témák Afókuszcsoportokeredményeinekösszegzésekéntelmondhatjuk,hogyarésztvevő felhasználókszerintaciviltémákonlineérdekérvényesítőképességegyenge,ésnemgenerálazofflinevilágnálproaktívabbfelhasználóiaktivitást.közösmegállapításvolttehát az,hogyafelhasználókonlinekörnyezetbennemfoglalkoznakaktívabbanciviltémákkal mintatárgyivilágban.csakazokvesznekrésztaciviltémákbantörténővitákban,akika tömegkommunikációs eszközökben és mindennapi párbeszédekben is preferálják a témát.eztehátellentmondagyengehipotézisünknek(h3).mindeztehátarrautal,hogya Facebooknyitottpublikációskörnyezetönmagábannemösztönziafelhasználókatacivil témákrólszólóvitábantörténőonlinerészvételre.aválaszokbólaziskiderül,hogyahaj- 18 CIvIl SzEmlE 2013/4.

20 ElmélEtilEg léktalanság és állatvédelem témáján kívül a Facebook civil nyilvánosságában folyó viták produktívpárbeszédjellegűek. Lehetségesváltozásokathozhatacivilnyilvánosságfejlődésébenazinternetpenetrációmértékeésadigitálisszakadékmegléte.Azonlinediskurzusbanvalórészvételelzárt azokelől,akiknemrendelkeznekinternetelérésselvagynemavilághálóésfacebookfelhasználói. Jelenlegavilágban2,7milliárdemberrendelkezikinterneteléréssel,azinternetfelhasználókmintegyfeleFacebook-felhasználóis.EzaszámMagyarországonazinternetelérés szempontjából6millió,afacebook-felhasználókszámapedigeléria3,5milliót. 7 4.ábra.AzinternepetrációmértékénekalakulásaMagyarországonTNS-NRCInterbus , MillwardBrown TNS-Hoffmann I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév I. félév II. félév összegzés Azelméletimegalapozásbanidézettkutatókmegállapításaszerintavilághálónyitott természetébőlfakadóanszélesregiszterűcivilpárbeszédetbiztosít,ezenbelülahatalmi centrumnélkülifacebookonteretadegyerőscivilnyilvánosságlétrejöttének. Mindazonáltalakutatásunkeredményeiahipotéziseinkellenőrzésesoránmásképet mutatnak. Beigazolódott, hogy a civil nyilvánossággal kapcsolatos posztok a magyar Facebookon,afelhasználóküzenőfalánérezhetőenjelenvannak,ezaszám10százalék fölöttvan.aciviltémákközülahagyományosmédiábanlegnépszerűbbekdominálnaka Facebook üzenőfalán is, a kulturális és környezetvédelmi témák a legreprezentáltabban, ezek generálják a legtöbb párbeszédet. Az emberi jogokkal kapcsolatos kérdések alig vannakjelen.annakellenére,hogyaciviltémákkalkapcsolatosposztokutánikommentekbenkibontakozóvitákalapvetőenproduktívjellegűek,azállatvédelemmeléskörnyezetvédelemmelkapcsolatostémákerősenmegosztjákaközösséget.afelmérésszerint civiltémákkalkapcsolatosposztokatafelhasználókkiscsoportjatesziközzé,aközösség jelentősrészeazonbansemmilyenvitábanéspárbeszédbenegyáltalánnemveszrészt. CIvIl SzEmlE 2013/4. 19

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

Nonprofit szervezetek professzionalizációja a válság időszakában

Nonprofit szervezetek professzionalizációja a válság időszakában A gazdasági válság hatása a szervezetek működésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Gazdaság-és Jogtudományok Osztálya Gazdálkodástudományi Bizottság Budapest, 2012. november

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN

TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN Tóth-Mózer Szilvia Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztály MAGYAR NYELVŰ TARTALMAK ÉS TANANYAGOK A NETEN

Részletesebben

Fukusima: a megkerülhetetlen mérföldkő A hírcunami statisztikai elemzése

Fukusima: a megkerülhetetlen mérföldkő A hírcunami statisztikai elemzése Fukusima: a megkerülhetetlen mérföldkő A hírcunami statisztikai elemzése Gazdaság és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. Mercure Budapest Korona Hotel 2011.11.17. A katasztrófa kezdete Az első, megnyugtató

Részletesebben

Sas István (Kommunikációs Akadémia) A BÁRSONYOS FORRADALOM A FOGYASZTÓI HATALOMÁTVÉTEL

Sas István (Kommunikációs Akadémia) A BÁRSONYOS FORRADALOM A FOGYASZTÓI HATALOMÁTVÉTEL Sas István (Kommunikációs Akadémia) A BÁRSONYOS FORRADALOM és A FOGYASZTÓI HATALOMÁTVÉTEL Sas István (Kommunikációs Akadémia) A BÁRSONYOS FORRADALOM és A FOGYASZTÓI HATALOMÁTVÉTEL Gerilla g n i t e k r

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Pető István Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdasági Informatika Tanszék I. Agrárinformatikai Nyári Egyetem, Gödöllő 2004. augusztus 25-27. Az előadás

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

I. Felsőoktatási Marketing Verseny Versenyképes honlap kritériumrendszere

I. Felsőoktatási Marketing Verseny Versenyképes honlap kritériumrendszere I. Felsőoktatási Marketing Verseny Versenyképes honlap kritériumrendszere Losonczi György 2010 A kutatás célja és menete 1. Versenyképesség tényezőinek maghatározása kritériumrendszer felállítása 2. A

Részletesebben

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA 2012. szeptember ÖSSZEFOGLALÓ 2 A 18-49 rendszeresen internetezők több mint harmada (37%) rendelkezik okostelefonnal, vagyis a kérdőív definíciója

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Smart Event Europe, date, 2014.12.09. place Debrecen 2. A program előkészítéstől

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

Bemutatkozás. Tartalom

Bemutatkozás. Tartalom Médiaajánlat Bemutatkozás A 2011 áprilisában indult Babamama.hu egy egyedülállóan széleskörű információs bázis, amely rendszerezve tartalmazza a lehetséges válaszokat az összes felmerülő szülői kérdésre,

Részletesebben

A KONFERENCIA FELSZÓLALÓINAK BEMUTATKOZÓI

A KONFERENCIA FELSZÓLALÓINAK BEMUTATKOZÓI A KONFERENCIA FELSZÓLALÓINAK BEMUTATKOZÓI Kőszegi András Szakmai és közéleti ismerkedését első munkahelyén a Magyar Rádióban kezdte 1985-ben. A legfontosabb tanulási folyamatnak a hosszú évek óta készített

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

FELHŐ és a MAINFRAME. Irmes Sándor

FELHŐ és a MAINFRAME. Irmes Sándor FELHŐ és a MAINFRAME Irmes Sándor Változik az üzleti környezet Zavaró tényezők viharában Gartner: nexus of forces (összehangolt erőterek) Social: Mindenhol elérhető kapcsolattartás, egyre gazdagabb tartalommal

Részletesebben

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás,,marketing, public relations és reklám az egészségügyben'' XV. Országos Konferencia Budapest, 2012. február 16-17. Barát Tamás Főiskolai tanár, a CCO Magazin

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján

A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján Pajor Ferenc National Instruments Hungary Értelmezés. A számítástechnikai vállalatok, egységek, osztályok sikeres működése

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

HIÁNYGAZDASÁG TÖBBLETGAZDASÁG Hatások Értékelés

HIÁNYGAZDASÁG TÖBBLETGAZDASÁG Hatások Értékelés 1. SLIDE Ötödik előadás HIÁNYGAZDASÁG TÖBBLETGAZDASÁG Hatások Értékelés Háttéranyag: Kornai János: Gondolatok a kapitalizmusról (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011), 3. tanulmány, 187-206. old. Kornai János:

Részletesebben

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete 2012 KFI tükör 1. Az IKT szektor helyzete Budapest, 2012 A kiadvány a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Obszervatórium Fôosztályának gondozásában készült. Készítették:

Részletesebben

Közösség aktivizáció. Milyen akciók, játékok, marketingtrükkök válnak be a közösségi oldalakon, amire szívesen megadják adataikat az olvasók?

Közösség aktivizáció. Milyen akciók, játékok, marketingtrükkök válnak be a közösségi oldalakon, amire szívesen megadják adataikat az olvasók? Közösség aktivizáció Milyen akciók, játékok, marketingtrükkök válnak be a közösségi oldalakon, amire szívesen megadják adataikat az olvasók? Hogyan vegyük rá a felépített közösségeinket termékeink, szolgáltatásaink

Részletesebben

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN MAGAZIN KIAJÁNLÓ 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN PERSPECTIVE Lapunkon keresztül alternatív perspektívát adunk Olvasóinknak a jövő technológiai újításaihoz és a mögöttük fellelhető üzlet

Részletesebben

A VÁLTOZÓ VILÁG Tipping Points az információs- digitális- és média- forradalom

A VÁLTOZÓ VILÁG Tipping Points az információs- digitális- és média- forradalom Tervezés-Kutatás 3. A VÁLTOZÓ VILÁG Tipping Points az információs- digitális- és média- forradalom naponta 8 milliárd kattintás! 1.China 2.India 3. facebook 4.United States 5.Indonesia 6.Brasil 1.2 milliárd

Részletesebben

Infinety Online Média és Marketing Kft. Általános bemutatkozás

Infinety Online Média és Marketing Kft. Általános bemutatkozás Infinety Online Média és Marketing Kft. Általános bemutatkozás Tartalom 1 Kik vagyunk, mit csinálunk 2 Mennyi látogatót érünk el 3 Szolgáltatásaink médiapartnereink részére 4 Miért csináljuk 5 Médiapartnereink

Részletesebben

Kiút vagy zsákutca? A növényi és egyéb anyagok jövője az étrend-kiegészítő készítményekben. MÉKISZ-konferencia 2014. november 11.

Kiút vagy zsákutca? A növényi és egyéb anyagok jövője az étrend-kiegészítő készítményekben. MÉKISZ-konferencia 2014. november 11. Kiút vagy zsákutca? A növényi és egyéb anyagok jövője az étrend-kiegészítő készítményekben MÉKISZ-konferencia 2014. november 11. Kommunikációs lehetőségek az étrend-kiegészítők pozitív megítélésének erősítése

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Jog: definíció? Nincs egységes jogi definíció Európában, de még a legtöbb országban sem. USA megközelítés:

Részletesebben

Fukusima: a megkerülhetetlen mérföldkő A hírcunami sta;sz;kai elemzése

Fukusima: a megkerülhetetlen mérföldkő A hírcunami sta;sz;kai elemzése Fukusima: a megkerülhetetlen mérföldkő A hírcunami sta;sz;kai elemzése Gazdaság és Vállalkozáskutató Nonprofit K7. Mercure Budapest Korona Hotel 2011.11.17. A katasztrófa kezdete Az első, megnyugtató hírek:

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

ENELFA záró konferencia 2014. január. 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek

ENELFA záró konferencia 2014. január. 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek ENELFA záró konferencia 2014. január 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek Children must be taught how to think, not what to think. Margaret Mead A jelenlegi felsőoktatási

Részletesebben

Szociális hálók mobilon Avagy mi rejlik a hívószó mögött? Dr. Forstner Bertalan. bertalan.forstner@aut.bme.hu

Szociális hálók mobilon Avagy mi rejlik a hívószó mögött? Dr. Forstner Bertalan. bertalan.forstner@aut.bme.hu Szociális hálók mobilon Avagy mi rejlik a hívószó mögött? Dr. Forstner Bertalan Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem bertalan.forstner@aut.bme.hu BME-AAIT 2008 NJSZT Dr. Forstner Bertalan 1 Témáink

Részletesebben

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5.

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5. Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben Szijártó Zsolt 2011. december 5. Egy idézet Most felém fordult. Elgörbült sz{jjal, gyűlölettel

Részletesebben

SG.hu, a vezető informatika és tudomány portál

SG.hu, a vezető informatika és tudomány portál Média ajánlat SG.hu, a vezető informatika és tudomány portál www.sg.hu A Gmedia online sales house- ról: Az GMedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2008- ban alakult, magyar tulajdonban levő társaság. A

Részletesebben

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket?

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? KÉSZÍTETTE: ÜGYVÉDBRÓKER KFT. INFO@UGYVEDBROKER.HU WWW.UGYVEDBROKER.HU Tartalom Az eredmények rövid összefoglalása... 3 A felmérés

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Minőség

Összeállította: Sallai András. Minőség Összeállította: Sallai András Minőség MINŐSÉG (QUALITY) Az egység azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. Célok a vevő elvárásainak

Részletesebben

MI AZ A KÖZÖSSÉGI MÉDIA MARKETING?

MI AZ A KÖZÖSSÉGI MÉDIA MARKETING? A közösségi média gyorsan utoléri az e-mail-t, amely eddig az elsőszámú online adat- és hírmegosztási módszer volt. A Facebook-nak már 1 milliárdnál is több felhasználója van, a Twitteren 55 millió üzenetet

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány Ismertető Hallatlan Alapítvány Az elmúlt negyven év nyelvészeti eredményei világszerte nyilvánvalóvá tették a jelnyelvek természetes nyelv voltát. E tudományos tény megkérdőjelezése ma már a nagyfokú szakmai

Részletesebben

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell?

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell? Közösségi marketing 2015-ben Facebook kommunikáció miért kell? Hidasi Judit Író (Húsz éve ír és szerkeszt, öt regényt írt közben) Kommunikátor (PR és Közösségi Marketing szakértő Uzine Communications)

Részletesebben

tel: +36 96 503-400 / 3315 fax: +36 96 414-654 pedit@sze.hu 2 SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK

tel: +36 96 503-400 / 3315 fax: +36 96 414-654 pedit@sze.hu 2 SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3315 Fax +36 96 414-654 E-mail pedit@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

Tervezés-Kutatás A MÉDIA FORRADALMAI

Tervezés-Kutatás A MÉDIA FORRADALMAI Tervezés-Kutatás 5. A MÉDIA FORRADALMAI Média: olyan kommunikációs csatorna, amely a konkrét üzenettől függetlenül létezik, amelyet igénybe vehetünk az üzenetek közlésére kommunikációs eszköz TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

Angol kommunikációs tréning június 17-22-ig

Angol kommunikációs tréning június 17-22-ig Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 1. 13:00-15:15 2. 15:30-17:00 1. 13:00-15:15 2. 15:30-17:00 Angol kommunikációs tréning június 17-22-ig 1. 13:00-15:15 2. 15:30-17:00 1. 13:00-15:15

Részletesebben

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján 1. Kistérségi információk hatékony koordinációja Amennyiben Tata a jelenlegi bázisán valóban erősíteni

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat

Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat AJÁNLOTT ÓRAREND 2012/2013 2. (tavaszi) félév Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat Általános információk Legutóbbi módosítás: 2013.02.22. A tavaszi félév kurzusfelvételi időszaka

Részletesebben

Studio 1900 C.A. Kft 1149 Budapest Róna utca 47. +36 70 398 8822 sales@starmediagroup.hu

Studio 1900 C.A. Kft 1149 Budapest Róna utca 47. +36 70 398 8822 sales@starmediagroup.hu Médiaajánlat A Studio 1900 Communications Agency védjegye a naprakészség és a folyamatos fejlődés. Ennek szellemében dolgozik tapasztalt csapatunk, hogy az online világban rejlő lehetőségek legszélesebb

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Szervezeti kommunikáció I. 85. lecke Szervezeti kommunikáció

Részletesebben

Online oktatsz az easylearn-ön. Egy platform több százezer hallgató

Online oktatsz az easylearn-ön. Egy platform több százezer hallgató Online oktatsz Online oktatsz az easylearn-ön Egy platform több százezer hallgató Jövőkép A jövő a modern e-learning Közösség az oktatásban Határtalan lehetőségek Az easylearn az online oktatás egy egészen

Részletesebben

Mennyit ér valójában a tartalom?

Mennyit ér valójában a tartalom? Mennyit ér valójában a tartalom? Telbisz Ferenc PKI Fejlesztési Igazgatóság Szélessávú rendszerek fejlesztési osztály H-1117 Budapest XI. Magyar Tudósok körútja 9 2008. október 14, 1. oldal Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány 2011 Tartalomjegyzék Széles Tamás - A média és annak tartalmi sajátosságai 1. Bevezető

Részletesebben

Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten. Kováts András és Zakariás Ildikó

Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten. Kováts András és Zakariás Ildikó Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten Kováts András és Zakariás Ildikó Az adatok forrása A kutatás: LOCALMULTIDEM - Multicultural Democracy and Immigrants Social Capital in Europe:

Részletesebben

Adj el tartalommarketinggel!

Adj el tartalommarketinggel! Adj el tartalommarketinggel! Juhász György 2014. szeptember 23. ALS Ice Bucket Challenge ALS - Amiotrófiás laterálszklerózis, Lou Gehrig's Disease néven is ismert - 1939-ben törte ketté a New York Yankees

Részletesebben

Elektronikus kereskedelem

Elektronikus kereskedelem Elektronikus kereskedelem (m-kereskedelem) A jelen és közeljövő mobil információs technológiái és kereskedelmi alkalmazásai http://uni-obuda.hu/sers/kutor/ EK-2/17/1 Mobil elektronikus kereskedelem m-kereskedem

Részletesebben

Élet a virtuális világban, a virtuális világ élete

Élet a virtuális világban, a virtuális világ élete Élet a virtuális világban, a virtuális világ élete avagy web2 megoldások a PTE beiskolázási kampányában Vendler Balázs ügyvezető a PREZENTÁCIÓ felépítése MarkCon Kik vagyunk? Játékos ötleteink Újítást

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

Közpolitikai menedzser

Közpolitikai menedzser Századvég Politikai Akadémia és Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Közpolitikai menedzser Posztgraduális szakirányú továbbképzés 2 011. f e b r u á r Közpolitikai és társadalmi folyamatok elemzése

Részletesebben

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4 virtuális tudásközpontoknak közvetlen politikai befolyástól és gazdasági kényszertõl függetlenül kell mûködniük. E célból tanácsos ezeket a központokat legalább a legfontosabbakat virtuális autonóm közigazgatási

Részletesebben

Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN

Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN (Babbie) 1. Konceptualizáció 2. Operacionalizálás 3. Mérés 4. Adatfeldolgozás 5. Elemzés 6. Felhasználás KUTATÁS LÉPÉSEI 1. Konceptualizáció 2. Operacionalizálás

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői. A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei

A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői. A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei A válaszadó szervezetek jogi formája Összes szervezet Ernyőszervezetek Nem ernyőszervezetek

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

A MÉDIA- ÉS REKLÁMIPAR TÉNYADATAIRÓL IPARÁGI MEGKÖZELíTÉSBEN AZ EGYKULCSOS REKLÁMADÓ KAPCSÁN WHITEREPORT.HU GYORSJELENTÉS BUDAPEST, 2015. FEBRUÁR 16.

A MÉDIA- ÉS REKLÁMIPAR TÉNYADATAIRÓL IPARÁGI MEGKÖZELíTÉSBEN AZ EGYKULCSOS REKLÁMADÓ KAPCSÁN WHITEREPORT.HU GYORSJELENTÉS BUDAPEST, 2015. FEBRUÁR 16. A MÉDIA- ÉS REKLÁMIPAR TÉNYADATAIRÓL IPARÁGI MEGKÖZELíTÉSBEN AZ EGYKULCSOS REKLÁMADÓ KAPCSÁN WHITEREPORT.HU GYORSJELENTÉS BUDAPEST, 2015. FEBRUÁR 16. WR-MÓDSZERTAN & A GYORSJELENTÉS CÉLJA A Whitereport.hu*

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2015

Nagy Webáruház Felmérés 2015 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2015 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 790 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

Tájékoztató a BME GTK szakkollégiumairól, avagy. szakma és közösség a tanórákon kívül. Liska Tibor Szakkollégium. KommON Szakkollégium

Tájékoztató a BME GTK szakkollégiumairól, avagy. szakma és közösség a tanórákon kívül. Liska Tibor Szakkollégium. KommON Szakkollégium Tájékoztató a BME GTK szakkollégiumairól, avagy szakma és közösség a tanórákon kívül Liska Tibor Szakkollégium KommON Szakkollégium 2. oldal 9. oldal KommON BME Kommunikációs Szakkollégium Szakkollégiumunk

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat TERELL CARVER Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat A diskurzuselemzés háttere egy filozófiai paradigmaváltás. Közismert, hogy a filozófia a huszadik században határozottan eltávolodott attól a felfogástól,

Részletesebben

Együtt könnyebb, avagy válság más szemmel - érdekek, értékek, közösségek -

Együtt könnyebb, avagy válság más szemmel - érdekek, értékek, közösségek - Együtt könnyebb, avagy válság más szemmel - érdekek, értékek, közösségek - Kolozsvár, 2010. július 29. Kósa András László Közéletre Nevelésért Alapítvány Mit nevezünk válságnak? Definíció: rendkívüli helyzet,

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Tantárgy adatlap Információmenedzsment

Tantárgy adatlap Információmenedzsment A tantárgy kódja: 7PE20NGK29B A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): Information management A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0+0 Kreditérték: 3 A tantárgy

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Segítünk hogy Segíthessen!

Segítünk hogy Segíthessen! Natur Marketing prospektus szervezetek részére Segítünk hogy Segíthessen! "Ma már pontosan tudjuk, hogy egy megfelelően megszerkesztett, több ezres tömegeket megmozgató marketing kampány, amelyet gyorsan

Részletesebben

Közösségi oldalak. Social Network. Mirıl is lesz szó?

Közösségi oldalak. Social Network. Mirıl is lesz szó? Mirıl is lesz szó? 2 Közösségi oldalak Trendek, modellek Mit jelent ez az egész? Milyen közösségi oldalak vannak? Az iwiw egy a sok közül Iskolai közösségek Elınyök hátrányok Tarcsi Ádám, ELTE Informatikai

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

"INFONlA" Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány

INFONlA Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány "INFONlA" Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány Tel: 4632526 Fax: 463 2547 Web: httpl/www.ínfonia.hu KÖZHASZNÚSÁGI 2009 JELENTÉS "INFONlA" Információs Társadalomért, Információs

Részletesebben

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban Tudásbővítés közvetlen célcsoport részére 1. nap 10:00 10:10 A program levezetőjének bemutatkozása 10:10 10:50 Résztvevő szervezetek bemutatkozása, ki vagyok,

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása NTP-EFP-14 A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetés az

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Síklaki István. Karrier. egyetemi docens

Oktatói önéletrajz. Dr. Síklaki István. Karrier. egyetemi docens Dr. Síklaki István egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1976 ELTE BTK, klinikai pszichológus

Részletesebben

www.matebalazs.hu Látogatószám növelés és direkt értékesítés a közösségi média marketing felhasználásával Máté Balázs, online marketing tanácsadó

www.matebalazs.hu Látogatószám növelés és direkt értékesítés a közösségi média marketing felhasználásával Máté Balázs, online marketing tanácsadó Látogatószám növelés és direkt értékesítés a közösségi média marketing felhasználásával Máté Balázs, online marketing tanácsadó www.matebalazs.hu 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 13. 3/41 Tel/fax: +36/28-423-171

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11.

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Amit a zöld beszerzésről tudni kell Bevezetés Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ projekt

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia A közösségi tervezés lehetőségei a helyi társadalom- és gazdaságfejlesztésben Vázlat Ditzendy Károly Arisztid 1. Közösségi fejlesztés,

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben