A civil élelmiszer-hálózatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A civil élelmiszer-hálózatok"

Átírás

1 c ivil szemle X. évfolyam 4. szám nnelméletileg A világháló nyitott természetébôl fakadó civil diskurzus lehetôségei (SzûtsZoltán YooYinil) ProfesszionAlizáció A nonprofit szervezetekben (DobraiKatalin FarkasFerenc) nnközösségek és civil társadalom ki Acivil? mi Acivil? (GerencsérBalázs OpricsJudit SeregélyÁgnes) A settlementben dolgozó szakember (GiczeyPéter) nntársadalom és állam A magyar segélyszervezetek vörösiszap-katasztrófa idején végzett humanitárius tevékenységének hatásvizsgálata (BartalAnnaMária) A civil élelmiszer-hálózatok (BalázsBálint) nnvilág-nézet A harmadik szektor európai és spanyol értelmezése (VicenteMarbánGallego GregorioRodríguezCabrero) nnkisebbségek és civil társadalom romák Az európai unióban: képessé tétel, társadalmi bevonás és emberi jogok (IuliusRostas) 2013/4nnnnn

2 civil szemle XI.ÉVFOLYAM4.SZÁM

3 Szerkesztôbizottság/EditorialBoard BellaAnna,HarsányiLászló,KirschnerPéter,KutiÉva, MarschallMiklós,MiszlivetzFerenc,NagyÁdám Szerkesztôség/Editors Felelôs szerkesztô/executive Editor NizákPéter Rovatszerkesztôk/Editors CsongorAnna(Társadalomésállam/SocietyandState) KákaiLászló(Elméletileg/Theoretically) PéterfiFerenc(Közösségekésciviltársadalom/Community andcivilsociety) SebestényIstván(Világ-nézet/InternationalReview) Képszerkesztô/Image Editor GönczôViktor Online szerkesztô/online Editor BodLevente Elôfizethetôawww.civilszemle.hucímen Támogató/Supportedby NemzetiKulturálisAlap/NationalCulturalFoundation EmberiErôforrásokMinisztériuma,NemzetiségiésCivilTársadalmiKapcsolatokértFelelôs HelyettesÁllamtitkárság EMBERI ERÔFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, NEMZETISÉGI ÉS CIVIL TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELÔS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG Kiadó civil szemle alapítvány 1137Budapest,Pozsonyiút14. Tel./fax:(+36-1) Felelôskiadó:NizákPéterkuratóriumielnök Tördelôszerkesztô:Erlei&TársaBt. KészültaPharmaPressNyomdában Felelôsvezetô:DávidFerenc ISSN

4 tartalom ElmélEtilEg SzûtsZoltán YooJinil:A világháló nyitott természetébôl fakadó 5 civil diskurzus lehetôségei AFacebookmagyarországicivilnyilvánosságánakvizsgálata DobraiKatalin FarkasFerenc:ProfesszionAlizáció A nonprofit szervezetekben 23 KözösségEK és civil társadalom GerencsérBalázs OpricsJudit SeregélyÁgnes:ki Acivil? mi Acivil? 43 Válogatásanonprofit.huVitatéroldalánmegjelentírásokból GiczeyPéter:A settlementben dolgozó szakember 61 Aközösségiképzéskidolgozásaésatesztképzéstapasztalatai társadalom és állam BartalAnnaMária:A magyar segélyszervezetek vörösiszap-katasztrófa idején 81 végzett humanitárius tevékenységének hatásvizsgálata BalázsBálint:civil élelmiszer-hálózatok 107 Aközösségimezôgazdasághazaitapasztalataiazérintettekszemével világ-nézet VicenteMarbánGallego GregorioRodríguezCabrero:A harmadik szektor 127 európai és spanyol értelmezése KisEbbségEK és civil társadalom IuliusRostas:romák Az európai unióban: képessé tétel, társadalmi bevonás 151 és emberi jogok szerzôink 165 CIvIl SzEmlE 2013/4. 3

5 Fotó/GönczôViktor

6 ElmélEtilEg A világháló nyitott természetéből fakadó civil diskurzus lehetőségei AFacebookmagyarországicivilnyilvánosságánakvizsgálata Szűts Zoltán Yoo Jinil * bevezetés Avilágháló 1 természetérőlszólóbeszédbengyakranszerepelazazállítás,miszerintaz onlinekörnyezetaglobálisciviltársadalomújkifejezésiplatformjalehet.ezenelképzelés szerintacivileksikeresalternatíváttámaszthatnakajelenlegdominánshatalmiformákkal szemben,beleértveaglobálispiacokat,nemzetköziintézményeketésnemzetállamokat is (Chaves 2010:23). A világhálón megjelenő közösségi média környezetében létrejött kommunikációsfelületekésformáiparadigmaváltóhatássalbírnak,ugyanisgyökeresen megváltoztattákmagátakommunikációszerkezetétis.anyilvánosságígyazújtémák, beszédmódokésmegszólalóksegítségévelazonlinekörnyezetbenakorábbiaknálsokkalszélesebbhorizontotkap.avilághálómegerősítiatársadalmikommunikációtazáltal, hogy természeténél fogva alkalmas a kapcsolatok gyors kialakítására (DiMaggio et al. 2001;Wellmanetal.2001;Uslaner2004;CummingsésCraut2002).Kutatásoktámasztjákalá,hogytévesazakritika,miszerintavilághálónfolytatottaktivitásafelhasználótárgyivilágbanfolytatottinterakciójakáráramegy,hanemvalójábankiegészítiazt(Gershuny 2003;Lievrouw2001;Shahetal.2001).AcivilmozgalmakésNGO-kkommunikációjának elengedhetetlen színterévé vált a világháló, a kulturális, sport és művészeti szervezetek *A cikk megszületését a Hankuk University of Foreign Studies Research Fund támogatta. (This work was supportedbyhankukuniversityofforeignstudiesresearchfund.) CIvIl SzEmlE 2013/4. 5

7 ElmélEtilEg pediggyakranittképesekalegszélesebbközönségetmegszólítani.hasonlóanavilághálójelentősszerepetkappéldáulamigrációbanis(koudela,2013). Számoselemzőavilághálóntörténőkommunikációbananyilvánosságradikáliskiterjesztésilehetőségétlátja.Azilyenjellegűkétirányú,decentralizált,tértőlésidőtől(majdnemteljesen)függetlenkommunikációlehetővéteszia hagyományos tömegkommunikációsrendszerekkörnyezetébenperifériáraszorultvéleményekéshangokfelerősödését, és az eddigi hatalmi viszonyok megkérdőjelezését. A fórumok, blogok, videómegosztóésközösségioldalakmindenkorábbináltöbblokálisésglobálistémavitájátteszik lehetővé(dahlberg2005).avilághálóntörténőkommunikációlegyőziafizikaitávolságot is,melyetazindusztriáliskorbanelterjedtglobáliséstömegeslégiközlekedésmárkikezdett,hiszenegyhipertextbenalegnagyobbésegybenlegkisebbtávolságiscsupánegy linknyi,mindenobjektum,valamennyiszámunkrafontostudásugyanisklikkelésnyirevan egymástól, illetve a virtuális térbe a fizikai világ bármely pontjáról be lehet lépni(szűts 2012:10). Nemmeglepőtehát,hogyavilághálógyakranazújnyilvánosságreménybeliszerepét betöltőmédiumkéntszerepelatudományosdiskurzusban(jensen2003:29),különösen, amióta2006-banazeddigieknélazonlineközösségszámáraegymégkönnyebbpárbeszédetbiztosítóhálózatjelentmegahálózatonbelül,afacebook.afacebookegyszerre közösségi oldal, kommunikációs csatorna és médiafelület, továbbá a korábbiaknál nagyobblehetőségetbiztosítafelhasználókköztiinterakcióra,szabadvéleménynyilvánításrabejegyzések,kommentek,like-okésmegosztásokformájában. A mindennapi gyakorlat azt mutatja, hogy a civil szervezetek, mozgalmak és a civil ügyekáltalábanmegjelentekafacebookheterogénkörnyezetében,ésegyazondimenzióbanszerepelnekaperszonális,illetveazüzletiszféraüzeneteivel. Cikkünkben arra vállalkozunk, hogy elméleti és gyakorlati szinten is megvizsgáljuk, ezen lehetőségek hatására a civil szféra valóban egy újabb, az eddigieknél kiterjedtebb megszólalásilehetőséghez,vitafelülethezjutott-e.kutatásunkbankijelöltükacivilnyilvánosságlegreprezentatívabbtémáit. civil társadalom és nyilvánosság. A téma megközelítései A közismert és konszenzuson alapuló definíció szerint a civil társadalom egy olyan, alapvetőenteoretikusközeg,melybenaperszonálisérdekek,célokésértékekmegosztása aközösségfelétörténik.aciviltársadalombanacivilszervezetekélesenelkülönülnekazállamtól,acsaládtólvagyazüzletiszférától.hasonlóanfogalmazkondorosiferenc(1998:45), akiszerintaciviltársadalomolyannyilvánosszféra,amelyönkéntesésszabadonválasztott személy- ésszervezetegyesülések,valamintönállószervezetekhálózatánalapulnak. Acikkünkbenhasználtcivilnyilvánosságígyalapvetőenaciviltársadalomnyilvánosságbantárgyalttémáinak(testi-lelkiegészségmegőrzés,szociálisgondoskodás,fogyatékosoksegítése,oktatásésfelzárkóztatás,környezetvédelem,emberijogok:kisebbségek, határontúlimagyarok,fogyatékosokjogai)összességétjelenti. 6 CIvIl SzEmlE 2013/4.

8 ElmélEtilEg Avilághálóésanyilvánosságkapcsolatárólfolytatottdiskurzusbanugyanis,márcsak a téma újszerűsége miatt is, eddig kevés szó esett a Facebook civil nyilvánosságáról. Pedigaközösségioldalak,ésazokonbelülisaFacebookkontextusábanmegjelentcivil nyilvánosságleírásárasokfélelehetőségkínálkozik.egyarántérvényesmegközelítéslehet aszabadírhatóságáravagyéppenazellenőrizhetőségéreösszpontosítóbeszéd,illetvea különbözőmédiaelméletiirányzatokrahagyatkozóelemzés.nemkevésbéizgalmasperspektívát kínál a civil nyilvánosság számszerűsíthető adatait kitüntetett figyelemmel tárgyalóstatisztikaivizsgálatis.jelencikkünk,szándékunkszerint,atémátolyanösszefüggő rendszerként kezeli, melyben egyszerre játszik szerepet a civil társadalom informatikai behálózottsága,afelhasználókproaktívmagatartása,avilághálótátszövőhipertextdemokratikusságaésafacebooknyitottmegszólalásifelülete.vajonjoggalfeltételezzük-e, hogyafacebookkörnyezetébenanyilvánosságolyanújformájajelenikmeg,melyakorábbi online fórumoknál jelentősebb mértékű demokratikus potenciállal rendelkezik és nagyobb mértékben biztosít lehetőséget a civil ügyek megvitatására. Megközelítésünkbenacivilnyilvánosságnemegyelvont,hanemegykonkrét,körbejárhatójelenség,melyetgyakorlatipéldákonésegy,afőiskolásokkörébenfolytatottkomplexfelmérésenkeresztülkívánunkbemutatni.Acivilnyilvánosságjelenségéttehátkétiránybólvizsgáljuk. A civiltémákfacebookonvalóreprezentálásából atartalom-előállítók,kommunikátorok,valamintazazzalkapcsolatosközösségiaktivitás,tehátabefogadókszempontjából. Ahhoz, hogy sikerrel vállalkozhassunk a Facebook civil nyilvánosságának leírására, mindenekelőttmegkellvizsgálnunkavilághálódemokratikustermészetét,illetvemagát a nyilvánosság fogalmát. A nyilvánosság fogalmáról való beszéd ma is gyakran alapoz Jürgen Habermas elméletére, mely magyarul is olvasható (Habermas 1971). Az 1962-es németnyelvűszövegmegjelenéseótatöbbszörbíráltéskiegészítettatársadalminyilvánosságszerkezetváltozása címűmunkájaugyanisjelenlegisaszociológiai,atörténetiés akommunikációelméletikurzusokegyikalapirodalma. A nyilvánosság fogalmának átalakulása Anyilvánosságközvetítatársadalom(azaztalkotócivilek)ésazállamközött.Habermas-félenyilvánosságdefiníciójábanaháromlegfontosabbelemaközönség(azüzenetetdekódolómajdbefogadócsoport),apublicitás(azadottmédiummekkoraközönségetérel),illetveapublikálás(azadottmédiumtermészete).Aközismertdefiníciószerint anyilvánosságegyszerreatársadalompolgárainakösszessége,illetveegyintézményesítetttársadalmitér,melybenapolgárokgyakoroljákagyülekezés,azegyesülésésaszólásszabadságjogát,miközbenkísérletettesznekapolitikaiintézményekfelettiellenőrzésreis.amodernpolgáriállamokbananyilvánosságegyszerrejelentiatársadalmikommunikációalapjátis.amodernpolgárinyilvánosságfogalmátavilághálómegjelenéseelőtt egészenalapvetőenanyomtatottéselektronikussajtóvalkapcsoltákössze.ebbenaglobálistömegkommunikációparadigmábanfolyamatosanháttérbehúzódottabeszélgetés, aközöscselekvés,aszemélyesinterakció. CIvIl SzEmlE 2013/4. 7

9 ElmélEtilEg Habermas elméletét összefoglalva a nyilvánosság az állam és a civil társadalom között közvetít. Olyan demokratikus tér, ahol a közösség érdekei megnyilvánulnak, az egyénekkifejezésrejuttathatjákvéleményüket,illetveapolgárokproaktívmagatartásánakkövetkeztébenatársadalmatérintőkérdésekrőlvitákjönneklétre(habermas1971). Ezennyilvánosság működéséhez elengedhetetlenatémákkritikusésracionálismegközelítése, az ismeretek terjesztése nem szorosan megkötött intézményi keretek között. A nyilvánosság természetéből fakad, hogy szereplői a közösség számára az általuk fontosnak gondolt témákat vetik fel, és kísérletet tesznek a nyilvános véleménycserére. Azilyenjellegűdiskurzusokbanszerepetkapnakacivilügyekis.Ideálisesetbenazilyen vitákbanrésztvevőkszámakorlátlanlehet,bárkirészesévéválhatadiskurzusnak.akorlátlanhozzáféréstagyakorlatbananyilvánosságmediatizáltságabiztosítja,melyesetünkbenafacebookon1 milliárd150 millió 2 regisztráltésvalósfelhasználóközösségébenvalósulmeg.akívántállapotszerintanyilvánossághozmindenkinekhozzákellférnie,ésa részvételnemköthetősemstátuszhoz,sembetöltöttpozícióhoz.hasonlóanavitában történő részvételnek technikai korlátja sem lehet, a megszólalás különleges szaktudást nem igényelhet. Ily módon tehát a nyilvános kommunikáció (nyilvánosság) valamennyi polgárkölcsönösinterakciója,közérthetőnyelvikörnyezetben.ezekutánjoggalmerülfel akérdés,hogyavilágháló,éskülönösenafacebookkörnyezetébenvajonteljesülneka széleskörűnyilvánosságlétrejöttének(bizonyosmértékbentechnikai)feltételei?kiindulópontunkaz,hogyafacebookfelületeamindennapifelhasználókáltalspeciálistechnikai ismeretek nélkül is szabadon írható, és a vitákra korlátlan lehetőséget biztosít. Cikkünkbentehátarraisteszünkkísérletet,hogymegvizsgáljuk,milyenmértékbenvanjelen afacebookonacivilnyilvánosság,ésmennyibenreprezentáljamagátaszemélyes,illetve azüzletiszféraüzeneteivelszembenvagyéppenazokmellett. Említenünkkell,hogyaHabermas-félemodellkritikáiéskiegészítéseidöntőenamű angolnyelvűváltozatának1989-esmegjelenéseutánfogalmazódtakmeg.ezekalapjaa nyelv kiemelt szerepét hangsúlyozó linguistic turn, a francia forradalom osztályszempontúelemzésétfeladótörténetírásifordulat,illetveanyilvánosságfogalmánakkitágítása lett (Mátay 1999). Bizonyos mértékben helytelen lenne számon kérni Habermason, hogyazátdolgozottangolkiadásbanalulreprezentáltavilághálóésnyilvánosságkapcsolatának vizsgálata, mivel a világháló mint kommunikációs csatorna és médium az írható/olvashatóvilághálóformájábancsakaz1990-esévekközepénterjedtel.habermasreferenciaalapul szolgáló munkájának kiegészítése lehet az ICA június 20-ai konferenciájántartottelőadása,melybenavilághálóésanyilvánosságkérdéséreiskitért,igaz, csakegylábjegyzeterejéig(habermas2006).habermaselőadásában[melymáraközösségitartalomlétrehozás,aweb2.0tehátafacebookkorábanhangzottel]aztemelteki azújmédiumésanyilvánosságrelációjakapcsán,hogyavilághálócsupánolyanszempontbólbírdemokratikusjelentőséggel,hogyaláássaazdiktatórikusrendszerekcenzúráját.ezzelszembenademokratikusországokban,mondjahabermas,csupánfragmentálja a közösséget, széttöredezi számtalan, egymástól elszigetelt csoportra, témára és ügyre(rasmussen2009). 8 CIvIl SzEmlE 2013/4.

10 ElmélEtilEg 1.táblázat.Azonlinenyilvánosságalakulásaavilághálótermészetétleírómodellekszerint Avilághálótermészetét leírómodell Kaotikus modell Üzleti modell Webkettes modell Korszakidőbeli terjedelme Amodell legfontosabb jellemzôi A teljesszabadság eszméje,amegszólaló pozíciójának demokratizálása,a diskurzusbanvaló részvételhezjelentôs technikaiismeretek szükségesek Azonlinemédia centralizálásáratett kísérletekaz elektronikusmédiára jellemzô tömegkommunikációs sémákszerint,hatalmi központokkialakulása Aszolgáltatók (Google,Facebook) általlétrehozott környezetbenbárki szakmaiismeretek nélkülis kommunikátorrá válhat.avilágháló nemcsakhorizontálisan, atémákszéles horizontjában,hanem vertikálisanis átjárhatóváválik Azonline nyilvánosság dinamikájaés annakokai Azonlinekörnyezeta nyilvánosságnakúj dimenziótad,azizolált csoportokésvélemények megjelenneka diskurzusban Amédiaközpontok általtematizáltonline környezetbena nyilvánosságbeszûkül afórumokba Aközösségi tartalomlétrehozásés amegszólalási lehetôségekúj horizontjai(blogok, videómegosztók, közösségioldalak, wikik)újrakitárjáka nyilvánosságkereteit Azonlinecivil nyilvánosság színterei fórumok Médiacentrumok portáljainak környezetében kialakultfórumok blogok,facebook Legfőbbkritikák Adigitálisszakadék megakadályozzaa vitábanvalórészvétel teljesenszabaddá tételét,ahatalmi központok megfigyelést gyakorolnak Adigitálisszakadék szűkül,dejelenvan. Amédiaközpontok tematizáljáka nyilvánosságtémáit,a hatalmiközpontok megfigyelést gyakorolnak Adigitálisszakadék mégszűkebb,dejelen van,afejlett országokbananulla feléközelít,erôsödika hatalmiközpontok általtörténô megfigyelés nyilvánosság a világháló korában AHabermas-félepolgárinyilvánosságkialakulásábankulcsszerepetjátszónyomtatott sajtó,majdmodernnyilvánosságlétrejöttébenisfunkcióvalbírórádióés(felszíni,kábel ésműholdas)televíziónéhánymédiacentrumüzenetétközvetítiaciviltársadalomnagyszámú, de egymástól izolált befogadója felé. A tömegkommunikációs eszközök így a nyilvánosságszűrőikéntisműködnek.aglobális(profitorientáltésköltséghatékony)tar- talomgyártáscélpontjátegyáltalamegformáltátlagosbefogadóbanjelölimeg,akilimi- CIvIl SzEmlE 2013/4. 9

11 ElmélEtilEg táltregiszterenelhelyezkedőtémákattalálkozikaműsorokban.arendszerjellegébőlfakadóanavisszajelzésésapárbeszédlehetőségeiahagyományostömegkommunikációs eszközök esetében rendkívül limitáltak (Rasmussen 2009:19). Bajomi-Lázár Péter MaxwellMcCombstésDonaldShawtidézi,amikoraztírja,hogyahírekkiválasztásávalésbemutatásávalaszerkesztők,azújságírók,aműsorszolgáltatókfontosszerepetjátszanaka politikaivalóságformálásában.azolvasóknemcsakaszóbanforgókérdésrőlértesülnek, hanemarrólis,milyenfontosságottulajdonítsanakneki(bajomi-lázár2006).csakavilághálóval jelenik meg az 1990-es években az első valódi many-to-many(tömeg a tömeghez)kommunikációsmédia,melyafeedbackéspárbeszédújlehetőségeitbiztosítja, és az eddig elszigetelt létező befogadókból egymással összekötött kommunikátorokat, véleményformálókat hoz létre. A világháló tehát megváltoztatta az információgyűjtés,-feldolgozás,-tárolásés-továbbításmódját(szűts2013).avilághálómultifunkcionális jellegénél fogva úgy lett tervezve, hogy az adatokat digitalizált formában továbbítsa, és ezttesziafelhasználókközött,függetlenülatartalomjellegétől.szembenakorábbimédiarendszerekkel,avilághálódecentralizáltszerkezetébőlfakadóannembírkapuőrökkel, vagycentralizáltellenőrzéssel,bárléteznekerretettkísérletek,amintaztavilághálónyilvánosságánakkritikáiközöttjeleznifogjuk.azadatokmegosztásábanéstovábbításában a grafikus felülettel rendelkező világháló 1990-es megjelenése hozta. Viszonylag rövid története ellenére a világháló fejlődése szakaszokra bontható, melyek jellegüknél fogva eltérőmértékbentámogattákazonlinecivilnyilvánosságot. A nyilvánosság és a világháló nyitott természete Ahhoz,hogyazonlinecivilnyilvánosságjelenlegiállapotátleírhassuk,átkelltekintenünkavilághálófejlődésénekszakaszait.Elemzésünkszerintavilághálóeddigitörténete háromegymástkövetőmodellelírhatóle.ezekakaotikusmodell,azüzletimodellésa webkettesmodell. Akaotikusmodelljellemzőenavilághálómegjelenésétőleltelt,1990és2000közötti időszakotírjale,melyben sarkítottanfogalmazva aavirtuálistérateljesszabadság eszméjéttestesítimeg.eztaszakasztazonlinekörnyezetradikálisanújkommunikációs formái,az ek,fórumok,chat-szobákés-csatornák,illetveszemélyeshonlapokjellemzik.anyilvánosságésavilághálókapcsolatátleíróteóriákmégtöbbségébenerreaz időszakra hordoznak érvényes megállapításokat. Az 1990-es évek elején felerősödött globalizációnemcsupánakereskedelmetéspénzforgalmatgyorsítottafel,hanemazinformációk,adatokéseszmékáramlásátis.acivilügyekésmozgalmakennekkövetkeztében mind méretükben mind befolyásukban erősödtek meg, aminek következtében egyrehatékonyabbanvettekrésztanyilvánosságban(saeed2009:470).akorszakbana nyilvánosságszerepétalapvetőenafórumoktöltikbeésszélesítikkiegyszerre.(mannés Stewart2000:219)akorszakhatáránmegjelentkönyveszerintafórumokonlinevitaterek,azújnyilvánosságszínterei,aholafelhasználókeszmétésinformációkatcserélnek.A fórumok legfontosabb jellemzői, hogy nyilvánosság, a megszólalók névtelenek marad- 10 CIvIl SzEmlE 2013/4.

12 ElmélEtilEg hatnak(anonimitás),avitáktémákkörészerveződnek,apárbeszédmoderált,ésazabbanrésztvevőfelekneknemkellfolyamatosan,valósidőbenazonlinetérbentartózkodniuk.terjerasmussen(2009:20)számoskutatásthozfelannakalátámasztásául,miszerintakülönbözőonlinefórumokrendelkeznekazzalaképességgel,hogyaktivizáljákacivileket,annakérdekében,hogyrésztvegyenekaközösségérdekeivelkapcsolatosvitákban(stephenésgøtze2001). 2.táblázat.Aciviltevékenységektípusaiésarájukjellemzőonlinemédia éskommunikációsformák Aciviltevékenységektípusai Civilmozgalmakkezdeményezései Civilekköztipárbeszéd Civilekésapolitikaiszféraköztipárbeszéd Civilújságírás Civilhálózatok Általukhasználtonlinekommunikációsésmédiaformák Blogok,fórumok,crowdsourcingoldalak, ek,hírcsoportok, wikik,videómegosztók(youtube),közösségioldalak(facebook üzenőfal,oldalakéscsoportok) Blogok,fórumok,chat, ek,levelezőlisták,hírcsoportok, közösségioldalak(facebooküzenőfal,oldalakéscsoportok) Honlapok,blogok, ek,onlinechatinternetesportálokon, közösségioldalak(facebooküzenőfal,oldalakéscsoportok) Blogok,videómegosztóoldalak(YouTube) Közösségioldalak(Facebooküzenőfal,oldalakéscsoportok) A kaotikus modellt felváltó üzleti modell a 2000-től 2006-ig, a közösségi média és Web 2.0megjelenéséigtartókorszakleírásáraalkalmas.Ebbenazidőszakbanfedezifel az üzleti szféra, a kereskedelmi és pénzügyi vállalatok, illetve az elektronikus média az onlinekörnyezetlehetőségeit.ezenszakaszbantöbbkísérletistörténikazonlinemédia centralizálására. Leegyszerűsítve, az online környezet ingyenességének ígérete azonbanmegakadályozzaafizetőstartalomésezzelegyüttacentralizáltmédiakontrolllétrejöttét.ezenkorszaknyilvánosságakaptaalegtöbbkritikát.(benkler2006:235)akorszakban a felhasználók többsége kis számú, ismert világhálóoldalt látogat, míg az oldalak többsége egyáltalán nem bír közönséggel. Ezen elképzelés szerint a világháló a hagyományos tömegkommunikációs sémákat másolta le. Hasonló kritikákat összegez James Bohman és mások(2004:131 és Baber 2002), amikor kiemeli, hogy az elektronikus demokráciairánttápláltreményekhalványulnikezdtek,ésavilágháló,illetveaszámítógépekáltalmediatizáltkommunikációnemhoztaelanyilvánosságésapolitikaidiskurzus széles skálán történő kiterjedését. Bohman is az okokat a megbízható információkat közlő, és így hatalmi tényezőként fellépő médiavállalkozások online portáljaiban jelöli meg,melyekazinfotainmentjellegűtartalomkínálatukkalbeszűkítikapárbeszédlehetőségét,azegyescikkekutánifórumokpedignembiztosítanakszélesregiszterűpárbeszédet.példakénthozzaacnnésfoxhonlapját,illetveazazótaradikálisérdeklődéscsökkenéstelszenvedőésszerepétvesztőmsn,aolésyahooportálokat. A2006-tólazonbanradikálisfordulatkövetkezettbe,elterjedtWeb 2.0,aközösségi tartalomlétrehozás,mindenkiáltalírhatóvilághálókörnyezetébenakorábbanuralkodó, CIvIl SzEmlE 2013/4. 11

13 ElmélEtilEg civil nyilvánosság a facebookon szerkesztőéshivatásostartalomlétrehozórendszerrelszembenújtípusútartalom-előállítási publikációs pozíció jelent meg. A Web 2.0 tehát alapvetően közösségközpontú modelltjelöl.aweb 2.0paradigmaváltóerejérejellemző,hogypéldáulkikezdteazolyan intézményrendszer korábbi, szinte kőbe vésett modelljeit, mint például az akadémiai tudás(molnár2013).ajelenlegisérvényesweb 2.0modellbenafelhasználóegyszerre tartalomlétrehozó is, angolul prosumer (a producer és consumer szavak összevonásából). A világháló így nem csupán horizontálisan, a témák széles horizontjában, hanem vertikálisan is átjárhatóvá válik, és a mindennapi civil felhasználó is egyazon környezetben kap megszólalási lehetőséget a médiavállalkozások hivatásos kommunikátoraival. Ezen modellben alakult ki a Facebook civil nyilvánossága, mely vizsgálatunk tárgyát képezi. Elméletivizsgálatunksoránkikelltérnirövidenarraatényreis,miszerintavilágháló demokratikusságátnemcsupánadecentralizáltszerkezetéstartalmának,vitáinakheterogénjellege,hanemarendszertleíróhipertextalaptermészeteisbizonyítja.ahipertext olyan,linkekettartalmazó,általábandigitálisanrögzítettszöveg,melyszakítalinearitással,elágazikéshiperreferenciáirévénválasztásilehetőségetkínálazolvasónak,miközben interaktivitást vár el tőle (Szűts 2013:66). Elképzelhető, hogy egy másik szerző a saját szövegéből,melyteljesenmásjelentésthordoz,indítegylinket,ésezzelazelsőszerző szövegeismásolvasatotkap.ahipertextsemlegesítiaszövegszociológiai,filozófiai,történetivonatkozásait,egyikpillanatrólamásikraellentétesfelfogásúszövegközegbentalálhatjukmagunkat,ésateljesátjárhatóságbólkifolyólagképtelenekvagyunkegyeszmerendszernekalávetnimagunkat(szűts2013:72). Alegnagyobbközösségioldal,aFacebookaközösségitartalomlétrehozásonésproaktívfelhasználóimagatartásonalapulóWeb 2.0-ásinternetesszolgáltatásokcsoportjába tartozik.aközismertdefiníciószerintaweb 2.0azoninternetesszolgáltatásokgyűjtőneve,amelyekaközösségreépülnek,aszolgáltatóáltalbiztosítottkeretekközöttafelhasználók közösen készítik a tartalmat, megosztják, véleményezik vagy kiegészítik egymás információit.afelhasználóiattitűdmegváltozott,ésapasszívbefogadóbólamindennapi felhasználókaközösségimédiában,éskülönösenafacebookonüzenetekfeladójáváváltak. A web írásvédettségének megszűnésével nyílttá vált a megszólaló pozíciója(szűts 2012). AFacebookmegjelenésévelamoderációmértékecsökkent,deezzelegyüttaközösségvesziátamoderátorszerepét(Roberge2011:435).AFacebookmegjelenésével,felhasználójávalparadigmaváltásmegyvégbeavilághálón,aWeb 2.0újmegszólalásilehetősétbiztosítacivileknek.Ezamegszólalásállhatközösségszámárafontoscikkek,hírek, videók megosztásában, illetve saját véleményük publikálásában. Mind jelentősebb vita bontakozik ki a Facebook felületén kommentek formájában, melynek nincs központja, csakadominánsfelhasználókkörészerveződőgravitációsmagja. 12 CIvIl SzEmlE 2013/4.

14 ElmélEtilEg A kutatás hipotézisek AFacebookoscivilnyilvánosságmértékénekméréséhezacivilügyekidővonalonvaló megjelenésétésazezzelkapcsolatosproaktívfelhasználóimagatartástválasztottukindikátorként,éseztkvantitatív(felhasználókáltalközöltstatisztikaiadatok),valamintkvalitatív(fókuszcsoportok) eszközökkel vizsgáltuk. A kvantitatív kutatást, illetve a kvalitatív kutatásfókuszcsoportosrészétakodolányijánosfőiskolabudapestiintézményébenvégeztüknappalihallgatókkörében2013október-novemberében. 3 Cikkünkteoretikusrészébenközöltmegfigyelésekalapjánkutatásunkkalakövetkező hipotéziseketellenőriztük: H1: A civil nyilvánosság Facebookon a főiskolás felhasználók üzenőfalán érezhetően jelenvan. H2: A civil témákkal kapcsolatos posztok utáni kommentekben kibontakozó viták produktívpárbeszédjellegűek. H3:Afelhasználókonlinekörnyezetbenaktívabbanfoglalkoznakciviltémákkalminta tárgyivilágban(gyengehipotézis). H4:Aciviltémákkalkapcsolatosposztokatafelhasználókvagyoldalakkiscsoportja osztjamegvagykommenteli,aközösségdöntőtöbbségelike-oksegítségévelnyilvánít véleménytvagyjelziajelenlétét. Ahogyahipotézisekbőllátható,akutatáskétszempontbólközelített:egyrésztmegpróbáltafelmérniafőiskolásokciviltémákáltaltörténőFacebookosérintettségét,másrészt vizsgálta a tényleges aktivitást, azaz, hogy mennyire aktívak a Facebookon a civil témákkalkapcsolatosvitákban. kvantitatív kutatás A mintáról A kvantitatív elemzéshez a kutatásban részt vevő hallgatókat szakértői mintavétel alapjánválasztottukki,ajelenségetellenőrzöttkörülményekközött,asajáttermészetes közegébenvizsgáltuk.amintátasajátmegítélésünkrealapozvaállítottukössze:azokat választjuk,akiketaleghasznosabbnakvagyalegreprezentatívabbaknakítélünk(garson 2012). A művelt internethasználó alapsokaság egy olyan kisebb részét szerettük volna vizsgálni,amelyneksoktagjátkönnyűfelismerni,ámmindetszámbavenniagyakorlatban lehetetlen (Garson 2012). Olyan karakteresen elkülönülő felhasználói csoportot kerestünk,amelyképviseliazaktívésajövőbemutatóifacebookozásitendenciákat,és nem csupán demográfiai csoportot kerestünk. A főiskolások és egyetemisták az a korcsoport, mely még fiatal, de már minden eszköz rendelkezésére áll az internetfelhasználásra.azinternetetésfacebookotmunkaeszközkéntishasználjákésidőfelhasználásukishasonló,számukraavirtuáliskörnyezetisamindennapokrészévévált.ezen CIvIl SzEmlE 2013/4. 13

15 ElmélEtilEg attitűdökfontosakvoltakavizsgálatnál.adatszolgáltatástkértünkacsaknappalitagozatoshallgatóktól,akikazinformációkatelektronikusrendszerenkeresztültöltöttékfel, ezeketösszesítettükéselemeztük.azadatszolgáltatássoránstatisztikailagértékelhető adatokat akartunk kapni azzal kapcsolatban, hogy a felhasználók üzenőfalán milyen arányban szerepelnek a civil témák, melyek összessége hozza létra a Facebook civil nyilvánosságát.akutatássoránnemtértünkkiaciviltémákkörészerveződőcsoportokra,mivelazokeleveatémákirántérdeklődőközösségettömörítették.azonlinefelmérésben a Kodolányi János Főiskola hallgatói vettek részt, a megjelölt időszakban a kérdőíveta400hallgatóból379-entöltöttékki,avizsgálategyhétigtartott2013.október22.és28.közöttzajlott.ezenfőiskolánalapvetőenazüzlethez(gazdaságiésturizmus szak), a kommunikációhoz és kultúrához (kommunikáció- és médiatudomány, andragógia), illetve szociális gondoskodáshoz (szociális munkás) kapcsolódó szakokon tanulnakalapképzésben(ba).aválaszadóktöbbsége,68százalékanővoltés32százalékukférfi. 3.táblázat.EgyátlagfelhasználóFacebooküzenőfalán2013.október21-eés27-eközött megjelenőposztokátlagaésszórásatematikusbontásban 5 Személyes Hír Politikaiüzenet Üzleti(reklám) Civil 2013.okt.21.,hétfő okt.22.,kedd okt.23.,szerda okt.24.,csütörtök okt.25.,péntek okt.26.,szombat okt.27.,vasárnap A kutatásban részt vevő felhasználók átlagos ismerősszáma 689 volt, ami a Marketingcharts.comfelméréséhezképesteltéréstmutat.Ezafelméréskimutatta,hogy afacebookothasználó18és24évköztiamerikailakosokátlagban510ismerősselrendelkeznekafacebookon. 4 Akutatáselejénkiderült,hogyazeredetielképzelés,miszerint visszamenőlegegyhétintervallumbanvizsgálnánkafelhasználóküzenőfalátmegvalósíthatatlannak bizonyult. A felhasználók üzenőfalán ugyanis olyan mennyiségű információ jelenik meg, hogy a visszagörgetés komoly nehézségekbe ütközött, a résztvevők 3 óra alatt csak két nap eseményeit tudták visszagörgetni az üzenőfalukon. Ezért a kutatás módszertanát módosítva egy adott nap posztjait kellett visszakövetni a rákövetkező napon. Ahhoz, hogy jól behatárolható változókkal dolgozhassunk, előzetesen rögzítettük a civiltémákhatárait.azoktatásiésegészségmegőrzésitémákesetébenanonprofitjelleg voltaciviltémaindikátora.aprofitszerzésből,termék- ésszolgáltatáseladásösztönzése 14 CIvIl SzEmlE 2013/4.

16 ElmélEtilEg céljábóllétrehozottposztokatazüzletijellegűekhezsoroltuk.mintazttanulmányunkelejénmárjeleztük,atémaválasztásnemteljes,módszereinkkelakutatássoránakövetkező témákatvizsgáltuk: egészségmegőrzés; szociálisgondoskodás; oktatásésfelzárkóztatás; környezet- ésállatvédelem; emberijogok:kisebbségek,határontúlimagyarok,fogyatékkalélőkjogai; kultúra. A hipotézisek vizsgálata Azonlinefelmérésstatisztikaieredményeitvizsgálvaakövetkezőeredményeketkaptuk: a felhasználók üzenőfalán átlagban napi 300 bejegyzés jelenik meg, ezek döntő többsége,mintegy84,8százalékaszemélyestartalmú.azüzletijellegűbejegyzésekszáma 4,5 százalék, míg a civil témák a posztok 10,7 százaléka. Az adatok alapján látszik, hogy a megkérdezett főiskolások körében a civil nyilvánosság jelentősebb mértékben vanreprezentálvamintazüzletidiskurzus. 1.ábra.EgyátlagfelhasználóFacebooküzenőfalán2013.október21-eés27-eközött megjelenőposztokegymáshozviszonyítotttematikusarányanapokrabontva Civil Üzleti (reklám) Politikai üzenet Hír Személyes okt. 21., hétfô okt. 22., kedd okt. 23., szerda okt. 24., csütörtök okt. 25., péntek okt. 26., szombat okt. 27., vasárnap CIvIl SzEmlE 2013/4. 15

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN SEBESTÉNY ISTVÁN A nonprofit szektorra vonatkozó első, egyeztetett fogalomrendszert és megközelítést alkalmazó nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

A CIVIL TÁRSADALOM VILÁGNÉZETBEN. Írta: Lester M. Salamon S. Wojciech Sokolowski Regina List. Acta Civitalis 3

A CIVIL TÁRSADALOM VILÁGNÉZETBEN. Írta: Lester M. Salamon S. Wojciech Sokolowski Regina List. Acta Civitalis 3 A CIVIL TÁRSADALOM VILÁGNÉZETBEN Írta: Lester M. Salamon S. Wojciech Sokolowski Regina List Acta Civitalis 3 1 ACTA CIVITALIS 3 Sorozatszerkesztő: Sebestény István 2 The Johns Hopkins Comparative Nonprofit

Részletesebben

Kommunikáció a kutatók és a laikusok között: a kutatók szerepe

Kommunikáció a kutatók és a laikusok között: a kutatók szerepe VILÁGOSSÁG 2004/5. Tudomány & kommunikáció Mosoniné Fried Judit Pálinkó Éva Stefán Eszter Kommunikáció a kutatók és a laikusok között: a kutatók szerepe Kérdôíves vizsgálat az MTA köztestületi tagjainak

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA 616 politikai szocializáció A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA A civil szervezetek, mint az állampolgárok önkéntes szerveződései a társadalmi-kulturális

Részletesebben

ÚJ LENCSÉK EGY ÚJ TÁRSADALMI JELENSÉG VIZSGÁLATÁBAN: A DIGITÁLIS EGYENLÕTLENSÉGEK KUTATÁSÁNAK ÁTFOGÓ SZEMLÉLETÉRÕL *

ÚJ LENCSÉK EGY ÚJ TÁRSADALMI JELENSÉG VIZSGÁLATÁBAN: A DIGITÁLIS EGYENLÕTLENSÉGEK KUTATÁSÁNAK ÁTFOGÓ SZEMLÉLETÉRÕL * Szociológiai Szemle 2007/1 2, 16 28. ÚJ LENCSÉK EGY ÚJ TÁRSADALMI JELENSÉG VIZSGÁLATÁBAN: A DIGITÁLIS EGYENLÕTLENSÉGEK KUTATÁSÁNAK ÁTFOGÓ SZEMLÉLETÉRÕL * NAGY Réka BCE Szociológia és Szociálpolitika tanszék

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN *

VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN * 1. Bevezetés

Részletesebben

8 CIVIL SZEMLE 2009/1 2 A VÁLSÁG ELEJÉN A NONPROFIT TRILEMMÁRÓL, VALAMINT A JÓ ÉS A ROSSZ CIVIL TÁRSADALOM KÉRDÉSEIRŐL

8 CIVIL SZEMLE 2009/1 2 A VÁLSÁG ELEJÉN A NONPROFIT TRILEMMÁRÓL, VALAMINT A JÓ ÉS A ROSSZ CIVIL TÁRSADALOM KÉRDÉSEIRŐL A VÁLSÁG ELEJÉN A NONPROFIT TRILEMMÁRÓL, VALAMINT A JÓ ÉS A ROSSZ CIVIL TÁRSADALOM KÉRDÉSEIRŐL Bartal Anna Mária Ha valamely kérdésben nem látunk világosan, jó, ha van valami közös tévedés, amelyet mindenki

Részletesebben

KIHASZNÁLATLANUL A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere

KIHASZNÁLATLANUL A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere KIHASZNÁLATLANUL A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere Szerkesztette: Papp Z. Attila A kötet megjelenését támogatta: Apáczai Közalapítvány Budapest A kötet szerzői Márton János: 4.1., 4.2., 4.3.

Részletesebben

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató

Online közösségek. Egy jól működő fórum elemzésén keresztül. Készítette: Szalóki Gabriella. III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Online közösségek Egy jól működő fórum elemzésén keresztül Készítette: Szalóki Gabriella III. évf. könyvtár-informatika szakos hallgató Konzulensek: dr. Boda István egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem)

Részletesebben

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztette: Farkas Adrienn és Tóth Daniella Borítóterv: Mérei Fanni

Részletesebben

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer Dr. Móré Mariann PhD Megjelent: Kovácsné Bakosi Éva (szerk.2010) Társadalomtudományi tanulmányok III. DEGYFK 2010 ISBN 978-963-7292-35-4

Részletesebben

Dr. Sivák József. Európai ismeretek oktatása szociális gazdaságban dolgozó menedzsereknek

Dr. Sivák József. Európai ismeretek oktatása szociális gazdaságban dolgozó menedzsereknek Dr. Sivák József Európai ismeretek oktatása szociális gazdaságban dolgozó menedzsereknek A cikk az EU Leonardo da Vinci Transfer of Innovation programja keretében kialakított képzési program (ARIADNE,

Részletesebben

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon Szerkesztette Márkus Eszter Budapest, 2002 Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon

Részletesebben

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai Doktori (PhD) értekezés Szépvölgyi Ákos Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Debrecen, 2007. NYILATKOZATOK Ezen értekezést a Debreceni Egyetem

Részletesebben

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész Bugarszki Zsolt, Eszik Orsolya, Néray Ágnes, Soltész Ágnes, Szekeres Bertold, Sziklai István Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Horváth Eszter okleveles közgazdász Kicsik között a legkisebbek A törpefalvak sikerének kulcstényezői Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

Civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben

Civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben Debreceni Egyetem Mezőgazdaság,- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi, Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék Tanszékvezető: Dr. Juhász Lajos Civil szervezetek szerepe a környezeti

Részletesebben

Információs Társadalom TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT Alapítva 2001-ben

Információs Társadalom TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT Alapítva 2001-ben Információs Társadalom TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT Alapítva 2001-ben Szerkeszti: Molnár Szilárd Rab Árpád főszerkesztők Vendégszerkesztő: Pintér Róbert Lapterv: Szépkilátás Stúdió Kiadványszerkesztés:

Részletesebben

A tudomány szolgálatában

A tudomány szolgálatában A tudomány szolgálatában PEME IX. Ph.D. - Konferencia 014. október. 9. BUDAPEST A Tudomány szolgálatában című IX.. Ph.D. - Konferencia előadásai (Budapest, 014. október. 9.) I. Kötet Szerkesztette: Dr.

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

Fontos fogalmak Adaptációs S görbe: Atomok és bitek kora: Benchmarking: Bitek kora: Civil társadalom: Cselekvõhálózat: Deliberatív demokrácia:

Fontos fogalmak Adaptációs S görbe: Atomok és bitek kora: Benchmarking: Bitek kora: Civil társadalom: Cselekvõhálózat: Deliberatív demokrácia: Fontos fogalmak Adaptációs S görbe: Az új technológiák bevezetésére jellemzõ terjedési (diffúziós) mintát írja le: lassú indulás után meredek emelkedés, majd ismét lassú elõrehaladás következik. Az új

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Az idősödéssel kapcsolatos gondolkodás új keretei Az idősödés problémakörének elméleti

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA ÉS TÁRSADALMI

RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA ÉS TÁRSADALMI ELMÉLETILEG RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA ÉS TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK Reisinger Adrienn A világ demokratikus berendezkedésű államainak működési alapja a képviseleti demokrácia rendszere, melynek

Részletesebben