RID 2011 nyertese: A kis kavics, Lovas Ildikó regénye. Hobo is segít, hogy legyen passzív háza a fogyatékosoknak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RID 2011 nyertese: A kis kavics, Lovas Ildikó regénye. Hobo is segít, hogy legyen passzív háza a fogyatékosoknak"

Átírás

1 4. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM DECEMBER ÁRA: 1500 FT; 7 EUR RID 2011 nyertese: A kis kavics, Lovas Ildikó regénye Hobo is segít, hogy legyen passzív háza a fogyatékosoknak Fiatal rotarysok játszóteret építettek a vörösiszap-katasztrófa helyszínén

2

3 K Ö S Z Ö N T Ô Tisztelt Olvasók, Kedves Rotarysta Barátaim! A következô Rotary-évnek három súlyponti területe lesz: CSALÁD, FOLYAMATOSSÁG, VÁLTOZTATÁS. Vegyük sorra ôket! Amit tehetsz, csepp a tengerben, de ez ad értelmet az életednek. CSALÁD A család az a közösség, ahol minden kezdôdik. Valamennyi szolgálatunk, minden, amit a világunkban el akarunk érni, az mind itt kezdôdik. Ha a családi életünk biztos talajon nyugszik, akkor van alap, amire építhetünk. A belsô erôvel rendelkezô emberek jobban tudnak együttmûködni az emberiség szolgálatában és ezt tesszük mi a Rotaryban. FOLYAMATOSSÁG Meg kell találnunk azokat a dolgokat, amiket jól csinálunk, és azok mûvelését kell magasabb szintre emelni. Mi mindannyian sikereket értünk el a Rotary szolgálatában, ezekre a sikerekre kell építeni. Folytatnunk kell munkánkat a tisztább és biztonságosabb ivóvízért, a betegségek enyhítéséért, az írástudás elter - jesztéséért, együtt kell mûködnünk az új gene rációk kal és az új generációkért, törekednünk kell a békére és meg - értésre. VÁLTOZTATÁS Harmadik hangsúlyunk a es évben a változtatás lesz, amit azzal kezdjünk, hogy úgy változtatjuk ma gun - kat, ahogy azt a világban látni szeretnénk. Ha békét kívá - nunk, akkor nekünk is békében kell élnünk családunkban és közösségeinkben. Tudjuk azt is, hogy sok dolgot jobban végezhetnénk, és vannak dolgok, amiken változtatnunk kell. Bátorságot kell merítenünk ahhoz, hogy mindezt meglássuk, ész re ve - gyük, és tegyünk is a szükséges változtatás érde kében. DG Balogh points out the three principles of the next year: family, continuity and change. Family is where all service begins and if the family stands on solid basis then everything else can be built from there. We have to find and define the things we do the best and continue doing so in order to encourage the young generations and pass the knowledge to them because they will ensure the continuity. Change we need in order to stay and stand strong. DG Balogh quotes Gandhi by urging everyone to be the change they want to see in the world. A Rotaryban mindannyian a világ megváltoztatását keres - sük. Mi másért is lennénk Rotary-tagok? Hisszük, hogy a világ jobb, boldogabb, egészségesebb és békésebb lehet. Ma gyar rotarysta barátaim, Rotary Clubjaink és termé - szetesen önmagam elé is nagyon fontos, de elérhetô célo kat tûztem ki: A klubok önállóságának megôrzése, erôsítése. Minden klub nettó létszámának növelése. Legalább öt új klub alapítása 2012 végéig. Legalább 1200 fôs taglétszám elérése 2012 végéig. A Magyar Rotary stílusának, tartalmi és formai jegyeinek meghatározása, kialakítása a klubok véleménye alapján. A Rotary ismertségének növelése lokális és országos szinten. Több klub összefogásán alapuló projektek, akciók támogatása a Rotary népszerûsítésére. Tovább erôsíteni, amiben a legerôsebbek vagyunk: a klubokon belüli barátságot. Változtatni azon, amiben a leggyengébbek vagyunk: Javítani a klubok közötti regionális együttmûködést, ebbe minél több klubtagot bevonni. Növelni a résztvevôk számát az országos rendez - vényeken. Valamennyien tudjuk, hogy a Rotary a jóakaratú emberek társasága, célja az önzetlen szolgálat, a segítôkészség a min den napi életben. A barátság az a szikla, amire a Ro ta - ry épül, a tolerancia az az elem, ami a Rotaryt össze tart ja. Tisztában vagyok azzal, hogy képtelenség világrengetô dolgokat mûvelni, de azt a keveset, amire képes vagyok, mindig meg fogom tenni. Erre kérek minden magyar rota - rys tát, és akkor megtapasztaljátok a cseppek tengerré állnak össze, és értelmet nyer az életünk! Balogh György kormányzó, 2011/2012 ROTARY 3

4 T A R T A L O M KÖSZÖNTÔ 3 Tisztelt Olvasók, Kedves Rotarysta Barátaim! JEGYZET 5 Fôszerkesztôi levél ROTARY WORLD 6 Alumni (Öregdiákok) ifjúsági Rotary-csoport jelenlegi helyzete KÖZÉLET 9 Jobb velünk a világ június 30-án Rotary-kereket avatott az RC Kisvárda 14 Red Sludge országos és nemzetközi Rotaractösszefogás a vörösiszap-katasztrófa által súlytott kolontári lakosok megsegítésére év, 3 hónap, 3 nap, 3 kormányzó 19 Karácsonyi gondolatok 20 Székelyvarsági gyerekek nyaralhattak a Balatonon a Rotary Club Gyôr jóvoltából 21 Szüreti hangulat három Rotary Club ölelésében 10 KULTÚRA 10 RID: 2011 gyôztes: A kis kavics 22 Együtt egy jobb világért a Szent-Györgyi Albert Rotary Club és a Szegedi Zsidó Hitközség együttmûködése 24 Szentendre a festôk és szobrászok városa 27 Titokban megfestett gondolatok Kétmillió forintos felajánlás egy beteg gyermek szívmûtétjéhez 28 Az 1956-os forradalom évfordulója Ünnepi és szakmai rendezvények Székelyudvarhelyen 30 Két évszázad múltán ROTARY KISOKOS 32 Rotary Kisokos SZERKESZTÔI OLDALAK 36 Rotary Clubok Magyarországon 38 Levelesláda 14 Címlapon: Jobb velünk a világ koncert 4 ROTARY

5 R O T A R Y W O R L D Alumni (Öregdiák) ifjúsági Rotary-csoport jelenlegi helyzete John Kenny, a Rotary Club világelnöke a fiatalokkal 2010-ben A Rotary nem mondhat le a fiatalokról, különösen azokról akik egyszer már kapcsolatban voltak a szervezettel. Ismert, hogy az új ifjúsági Rotary-nemzedék az aláb - bi korosztálycsoportokból tevôdik össze: EARLY ACT Általános iskolai korosztály (10 15 év) INTERACT Középiskolás korosztály (16 19 év ) ROTARACT éves felnôtt fiatalok korosztály ALUMNI A Rotary Foundation programjaiban része - sült év közötti korosztály Az Alumni-fiatalokkal a mai napig a D-1911 kerületben senki sem foglalkozott. Az RI az utóbbi öt évben tag - bôvítési célterületnek jelölte ki az Alumnival való tuda tos foglalkozást, és erre felhívta az összes district figyelmét, így a D-1911 kormányzóságunkét is. Lehe tôség nyílhat arra, hogy az Alumni-tagok, mivel több év eltelt, és jelentôs pozíciókhoz jutottak, anyagilag vagy személyes tevékenységükkel támogatni tudják a volt szpon zor klub - jukat, vagy a szponzorklubba tagként felvehetôk. Ezzel a lehetôséggel azoknak a kluboknak élniük kell, amelyek támo gatták javaslatukkal azokat a TRF-programban lévô fiatalokat, akik most az Alumni-csoportba tartoznak. Tapasztalatom szerint a magyar rotarysták a Rotary Foundation (TRF) mûködésérôl tudnak a legkevesebbet, és azon belül még kevesebbet az ösztöndíjas és csopor - tos (GSE) tanulmányi csereakciókról. Ezen minden - képpen változtatni kellene. A TRF oktatási ösztöndíjas akciója 1947-ben kezdôdött, és 1980-tól évente ösztöndíjat adtak ki, amelyet a DDF-alapból és a TRF központi keretébôl finanszíroztak. Ez kb. 20 millió USA-dollárt jelentett évente. Egy ösztöndíj dollár volt. A következô programok tartoztak a TRF tanulmányi kere tébe: 1. Ország-képviseleti ösztöndíj (1, 2, 3 éves). 2. Ország-képviseleti ösztöndíj a szegény övezetû (harmadik világbeli) országok fiataljainak számára (Scholarship Found Pool for Low-Income Countries). 3. Világbéke kétéves ösztöndíj. 4. Kulturális ösztöndíj (egy vagy néhány hónapos) nyelv - tanulási céllal. 6 ROTARY

6 R O T A R Y W O R L D 5. Testileg vagy szellemileg sérült személyek oktatóinak vagy ápolóinak tanulmányi ösztöndíjas útja. 6. Menekülttáborokban vagy harmadik világ - ban oktatók, orvosok vagy segély akciók ban részt vevô személyek anyagi támo ga tása. 7. Csoportos tanulmányi csereútprogram (GSE). A gyakorlat szerint minden klub fizeti a districtek szerint megállapított TRF-díjat, ami a TRF-programok anyagi alapja. Ennek egy részét a district és a klubok visszakapják pályázati úton. Ebbôl fedezték a fent felsorolt hét programot, azzal a támogatási különb séggel, hogy a 2. és 3. pont szerinti ösztön díjat a TRF-központ fizette. A többit a DDF-alapból fedezik. Mivel 1989-tôl 2007-ig a D-1910 alá tartoztunk, és sokáig a magyar övezet nem fizetett a TRF-alapba, ezért az 1. és 4. pont szerinti ösztöndíjakat és a GSE-utakat a D fizette. Szerencsére a 2-es ösztön - díjra tudtunk küldeni jelölteket, mivel orszá - gun kat sikerült kormányainknak a low country övezet be juttatni. A D-1911 meg - alakulása után néhány GSE-utat szer - veztünk külföldi partnereink segítségével, és maradt a 2. és 3. ösztöndíj. Sajnos a gaz dasági válság a TRF-forrást is átalakí - totta, megszûnt eddigi formában a hét lehetôség, csak a világbéke-ösztöndíj maradt meg. A Rotary Foundation Központ minden évben a világbéke és a nemzetközi konfliktusok felol dására 100 Rotary-ösztöndíjat hirdet (50 Master s fokozatú és 50 professional development certificate ösztöndíjat). Ennek célja, hogy olyan képzettséget biztosítson, ami nemzetközi szinten a konfliktusok Cserediákok Miskolcon feloldására, a béke bizto sítására alkalmassá tegye a békét szolgáló szakembereket, továbbá hogy a népek és a nemzetek közti megértést, az éhezô világ számára a tartósélelmiszer-ellátást, a jár ványok leküz - dé sét, oktatást és nevelést, az analfa betiz - mus felszámolását, a kör nye zetvédelmet, az elszegényedés elleni küzdelmet és a gazda - sági felemelkedést szolgálja. Ezeken kívül voltak és valószínûleg lesznek adományösztöndíjak is. Az ebben részt vevôk TRF szerint nem tartoz nak az Alumnicsoportba. Ilyen ado mány ösztöndíjas út volt a D-1830 Hilfe SPE és Georgia Student Program (GRSP). Néhány klub, mint pl. az RC Budapest-Duna, közvetlen ösztöndíjas német kapcsolattal rendelkezik. A fenti ismertetés alapján 1992 óta napjainkig ötven hár man vettek részt a fenti prog ra - mokban. KLUB NEVE KÜLDÖTTEK SZÁMA ORSZÁGKÖVETI KULTURÁLIS GSE Budapest Budapest-Budavár 2 2 Budapest-Duna Budapest-Margitsziget 4 4 Budapest-Sasad Budapest-Tabán 3 3 Debrecen Kecskemét Mátészalka Miskolc-Tapolca 1 1 Mosonmagyaróvár 1 1 Pécs 1 1 Sátoraljaújhely 1 1 Szeged 6 4 Szeged-Tisza 1 1 Szombathely 3 3 Anonym 6 6 A táblázat alapján 14 klub érintett, lehetô - ségük van arra, hogy megkeressék a szpon - zorált személyeket, és bevonják ôket a klub aktív tagjai közé. Ezért ezek a klubok meg - kapják a szponzorált személy összes adatát. Feladatuk kettôs: a megnevezett szemé - lyekkel alkossanak egy klubot patro náló Alumni-csoportot, és ezek közül az ön ként jelentkezôket pedig felvehetik a klub tagjai közé. Sajnos nagyon kevés klub élt a kiküldési jogával, és legtöbbször a meghirdetett prog - ramokra nem a klub keresett jelent kezôket, hanem a hirdetést olvasó, utcáról betért fiatal kereste meg a klubot, a klub pedig sokszor kellô vizsgálat nélkül javasolta. Szerencsére a döntést hozó governori bizottság alapos vizsgálattal kiszûrte a programra alkalmatlan pályázókat. ROTARY 7

7 R O T A R Y W O R L D 6. Gazdaság- és közösségfejlesztés (Economic and community development). A projektek hatása hosszú távú. A rotaryánusok aktív részvétele, nemzetközi össze - fogása a projektekben. Igényelhetô támogatás USA-dollártól dollárig. Fontos a projektek klubok és Rotary-körzetek általi fenntarthatósága A projektek klubok és Rotary-körzetek nemzetközi együttmûködésével valósulnak meg. Bálozó rotaractosok Szegeden Jobbra: Hajdú Szabolcs a cserediákokkal Kérdés az, hogy Pilot Plan rendszerbe ho gyan tudunk ösztöndíjas programot biz tosí tani. A Rotary-ösztöndíj kiírása a District Grants (körzeti támogatások) és a Global Grants (világ méretû vagy központi támogatás) cél kitûzésein alapszik. Ezek felsorolva a követ kezôk: District Grants (körzeti támogatások) A Rotary-körzet (district) dönt a támogatás meg - ítélésérôl. Egyszerû, rugalmas, innovatív. Kisebb összegû (jellemzôen USA-dollár alatti) támogatások, humanitárius és oktatási programok esetén. Egyedüli korlát a körzet központi alapja (DDF), annak 50%-a az adott Rotary-évben a körzet kiutalható kerete. A bevezetett szerkezet a klubok kezdeményezésére épít, vagyis a klubnak kell eldönteni, hogy mit akar, és melyik támogatást (District vagy Gobal Grants) kívánja igénybe venni. A Global Grants esetében csak Pilot Plan keretbe tartozó klubbal (okkal) együtt pályázhat, ha partner klub nem tagja a Pilot Plannak. Ebben az esetben nemzetközi TRF-szabályzat szerint kell pályáznia. Az ösztöndíjas pályázathoz a kluboknak saját pénzügyi alapot kell biztosítani. A Global Grant esetében az együttmûködô klubok közös pénzalap megteremtésével Global Grants (világméretû vagy központi támogatás) Hat kulcsterület által lefedett projekteket támogatnak: 1. Konfliktuskezelés és békemisszió (Peace and conflict prevention/resolution). 2. Betegségek megelôzése és kezelése (Disease pre ven - tion and treatment). 3. Tiszta ivóvíz és higiénia (Water and sanitation). 4. Anya- és gyermek-egészségvédelem (Maternal and child health). 5. Alapszintû oktatás és írástudatlanság felszámolása (Basic education and literacy). Rotary cares about the young generations and incorporates the youth in its programs like Earlyact, Interact or Rotaract. Rotary offers several scholarship programs for all ages and it is indispensable to take care of the Alumni groups as they are or could be the next generations of Rotarians. To achieve this, Rotarians should be inviting and involving alumni to meetings and other Rotary functions. pályázhatnak. A Global Grants esetében azonban csak alapszintû oktatás és írástudatlanság felszámolása lehet a pályázat célja. Pl. hazánk esetében roma vagy határainkon kívüli csángó gyerek tanításának támo - gatása. Fentiekbôl az következik, hogy a klubok és D-1911 kor - mány zóság nem fog a szûkös pénzügyi lehetô ségei miatt ösztöndíjas és GSE-utakat indítani, így marad a világ - béke-ösztöndíj, a GRSP, továbbá esetleg néhány adományösztöndíj és az Alumni-forrás pedig lassan elapad. Nagy József RC Budapest-Margitsziget 8 ROTARY

8 K Ö Z É L E T Jobb velünk a világ Immár ötödik éve, hogy a magyar Rotary támogatja a Jobb velünk a világ! koncertet, a magyarországi fogyatékosok éves rendezvényét. Igazi ünnep ez számukra, amikor ôk van - nak a középpontban, odafigyelnek rájuk, és a hozzájuk hasonlók társa sá gában végre megkülönböztetés nélkül egyen érté - kûnek a fellépôk pedig értékes nek, fon tos - nak érezhetik magukat. Tapasztalatból tudom, hogy ezek a fiatalok egész évben erre a napra várnak: ennek az örömére, görcsoldó élményére, az össze - talál kozásra. Idén is megszerveztük a részvételt, mint ed - dig minden évben. Kör levél ment minden egyes klubhoz, hogy tôle telhetôen támogassa az általa istápolt vagy a körzetében ismert fogyatékos közösségek részvételét, és a programot elôsegítendô Balogh György kormányzónk minden egyes megvásárolt jegy árából 1000 forint visszatérítési támogatást adott. A kormányzó úr személyesen is az ügy mellé állt, és jelenlétével tisztelte meg a ren dez - vényt, ahol Kercsmár András past gover - norral együtt találkozott Schmitt Pál jelenlegi és Sólyom László volt köztársasági elnökkel. Bízvást mondhatjuk, hogy ez a legmagasabb szintû találkozó új dimenziót nyit meg a Rotary-mozgalom hazai elismerésében. Abban, hogy a magyar Rotary ebben a humanitárius kezdeményezésben ilyen hat - hatósan tudott közremûködni és meg jelenni, oroszlánrésze volt a következô kluboknak A koncert képei (zárójelben az általuk elhozott fogyatékos vagy hátrányos helyzetû gyerekek száma): Kisvárda (7 fô), Budavár (15 fô), Gyôrújbarát (16 fô), Nyíregyháza (15 fô), Duna (40 fô), Dunakeszi (40 fô), Miskolc (35 fô), Tabán (30 fô), Kecskemét (32 fô), Szekszárd (40 fô) és Sasad (40 fô). Gratulálunk! (Eger, Miskolc- Tapolca és Sátoraljaújhely felmentést kapott: jöttek volna, de ugyanezen a hétvégén volt a saját jótékonysági báljuk.) Külön elismerés illeti a Budapest-Sasad Rotary Clubot, hogy ismételten gondos - kodott a koncertre utazó gyerekek ellátá - sáról: 250 vacsoracsomaggal (750 szend - vics, csoki, alma, üdítô!), illetve Hóbor István - nak a színpad mellett és a több mint 300 fôt vendégül látó 107-es szektoron elhelyezett transzparenseiért. Így tudtunk a magyarországi Rotary-moz - galom nevéhez méltóan megjelenni, és a rá - szo rulóknak szeretetteljes figyelmet: értékes, emlékezetes ajándékot adni. Szép volt! Jó volt! Köszönet érte! A népszerû komédia címével élve: Jövôre Veletek ugyanitt! Linczényi Endre RC Budapest-Sasad For the fifth time the Hungarian Rotary supported The World Is Better With Us concert where healthy and disabled performers provided a fantastic show. The Hungarian Rotary sponsored several children living in shelters and homes to come to the concert. DG Balogh and PDG Kercsmár even met State President Schmitt and past State President Sólyom. ROTARY 9

9 K U L T Ú R A RID 2011 gyôztes A kis kavics A fotón balról Lovas Ildikó, a évi Rotary Irodalmi Díjat elnyert mû, A kis kavics szerzôje; Tóth Krisztina, a RID 2011 jelöltje mû, a Pixel szerzôje és Balogh György, a Rotary Magyarország kormányzója Lovas Ildikó regénye, A kis kavics nyerte el az idén, nyolc zsûritag összesített szavazata alapján a RID kuratóriumának egyetértésével a 2011-es Rotary Irodalmi Díjat. A díjra nominált három jelentôs alkotás közül a kuratórium indoklása szerint A kis kavics sugallja leginkább a Rotary alapeszméjét: a humanista értékek szembesítését történelmi, társadalmi és egyéni sorshelyzetekkel. Sumonyi Zoltán költô, író, a Magyar PEN Club és a Rotary Irodalmi Díj Kuratórium elnökének szavai szerint, természetesen egy jó regény soha nem manifesztum, nem kiáltványban fogalmazza meg a humanista kérdésfelvetéseket. Lovas Ildikó regényében két nô Kozma Léni és Leni Riefenstahl bevallvabevallatlanul, úgy érzik sorsuk alakulását, mint egy-egy kis kavics a történelem csattogó fogaskerekei között, melynek forgását megakasztani nem tudják, de ha közéjük kerülnek, akár szét is morzsolódhatnak; így legjobb, ha saját biztonságuk érdekében ügyesen pattognak közöttük. De lehet-e, és meddig lehet ezzel védekezni? Az író nem ad választ ezekre a kérdésekre, nem is feladata. Az író csak kérdez. A választ kinek-kinek magának kell megadnia. A Rotary az idén immár negyedik alkalommal adta át a Rotary Irodalmi Díjat (RID). A díj biztos anyagi hátterének megteremtése érdekében megalakult RID Társaság a hazai irodalomszeretô közönségen kívül a külföldön élô magyarokat is megszólítja. A civil összefogás eredménye, hogy november 23-án már saját gyártásban készült televíziós felvétel a Petôfi Irodalmi Múzeum Dísztermében rendezett ünnepélyes díjátadóról, amit még decemberben mûsorra tûz a közszolgálati televízió. A Rotary Irodalmi Díjat a Rotary Club Budapest-Tabán alapította 2008-ban. Ebben az elismerésben részesülhet 10 ROTARY

10 K U L T Ú R A az a könyvhéttôl könyvhétig, magyar nyelven megjelent, eredeti irodalmi alkotás regény, novella, verseskötet, amely magas irodalmi értékén túl a leginkább kifejezi a Rotary eszmeiségét. A díj nyertese egy emlék - plakettet és hárommillió forintot kap. A díj odaítélésérôl kuratórium dönt felkért zsürorok javaslata alapján. A kuratórium elnöke Sumonyi Zoltán költô, író, a Magyar PEN Club elnöke, tagja Gömöri György London - ban élô magyar költô, a cambridge-i egyetem professzora, és Ilia Mihály irodalomtörténész, a szegedi egyetem professzora. A zsûri tagjai irodalommal hivatásszerûen foglalkozó, nem könyvkiadóknál dolgozó szerkesztôk, kriti - kusok. A grémium névsora titkos, a felkérés külön-külön történik, így a zsürorok sem tudnak egymásról. A három legtöbb jelölést kapott szerzô nevét a rendezvényt megelôzô sajtótájékoztatón hozzák nyilvánosságra, a végsô gyôztes a három jelölt közül kerül ki. A RID költségeit a Rotary Magyarország, a Rotary Irodalmi Díj Társaság tagjai és az irodalmat fontosnak tartó magánszemélyek, A három jelölt (balról jobbra): Lovas Ildikó, Tóth Krisztina és Horváth Péter részesültek: Boldizsár Ildikó (Királylány születik mesekönyv), Balázs Attila (Kinek Észak, kinek Dél történelmi regény). A RID 2010 díjazottja: Szilasi László (Szentek hárfája). A RID 2010 jelöltjei, akik Rotary Elismerésben részesültek: Ferencz Gyôzô (Szakadás) és Garaczi László (Arc és hátraarc). vállalatok adják össze. Sem az alapítvány, sem a társaság nem vár és nem fogad el támogatást állami vagy politikai szervezettôl. A RID szervezését és lebonyolítását a Rotary Club Tabán Közhasznú Alapítvány végzi. A RID 2008 díjazottja: Lator László (Az egyetlen lehetôség verseskötet). A RID 2008 jelöltjei, akik Rotary Elismerésben részesültek: Schein Gábor (Bolondok tornya verses regény), Závada Pál (Idegen testünk regény). A RID 2009 díjazottja: Darvasi László (Virágzabálók nagyregény). A RID 2009 jelöltjei, akik Rotary Elismerésben A Rotary Irodalmi Díj emlékplakettje A RID bekerült a hazai kulturális és társadalmi köz tudatba, eseménnyé lett, s az elmúlt négy év alatt a legelismertebb civil irodalmi elismeréssé vált. A RID Társaságba a szervezôk nem csak rotarystákat hívnak és várnak, hanem min - denkit, akinek fontos a magyar irodalom ügye. Nem szimplán szponzorokat kerestek s keresnek folyamatosan, hanem olyan ma - gán személyeket, cégeket, közösségeket, akik/ame lyek a nemes célt nem üzleti alapon, hanem személyes meggyôzôdésbôl támo - gatják. Amikor a Rotary a magyar irodalmat katalizálja, akkor ezzel azt is üzeni, hogy egy nemzet szellemi egészsége ugyanolyan fontos, mint a gazdasági, materiális boldo - gulása. Az irodalom támogatására már sok szép kezdeményezés volt. Az Erdélyi Helikon magyar barátainak köre több mint tagot számlált az 1930-as években, az Erdélyi Szépmíves Céh kiadványainak patro - nálására. The Rotary prize for Hungarian Literature was awarded to Ildikó Lovas novel about two ladies struggling with life and fate in the society. This is the fourth award since its 2008 foundation by RC Tabán and there is also a film produced from the award ceremony soon to be broadcast on TV. ROTARY 11

11 K U L T Ú R A Amit tehetsz, csepp a tengerben, de ez ad értelmet az életednek." (Albert Schweitzer) A Rotary a világ egyik legnagyobb, több mint 100 éves civilszervezete (1905. február 23.), 211 ország klubjában mintegy 1,2 millió rotarysta végez önkéntes, önzetlen munkát, és segít, ahol tud. Az ENSZ alapokmányának létrehozásában 49 rota - rysta vett részt. Ma is állandó képviselô ül tanácskozási joggal a világszervezetben. Tagjai a társadalom és a gazdasági élet minden területét képviselik. Nemzetközi szinten végzett elkötelezettsége a béke és konfliktuskezelés, a gyermekbénulás a Polio Plus felszámolására 555 millió dollárt gyûjtöttek, az analfabetizmus elleni harc s a tiszta víz, az oktatás és az egészségügy minden ember számára elérhetô minimális feltételeiért folytatott küzdelem. Jószolgálati tevékenységre az elmúlt 60 évben több mint 2,4 milliárd USA-dollárt fordított, amely összeget a Rotary Clubok gyûjtötték össze támo gatóiktól. Kiemelt feladata az egyes országokban a nemzeti projekteken túl a klubok közvetlen környe zetében élô támogatásra szoruló társadalmi rétegek sorsának figyelemmel kísérése, segítése. Tavaly több mint 200 millió dollár adományt költöttek a világ rászo rulóinak megsegítésére. Magyarországon 1925-ben alakult az elsô klub. Eszmeisége gyorsan terjedt. Olyan kiváló szakemberek csatlakoztak tagjai sorába, mint Szent-Györ - gyi Albert. Hazánk július 1-je óta önálló district, 46 klubban 1044 fô vállal jószolgálati feladatokat (www.rotary.hu). * Lovas Ildikó: A kis kavics Regény (Kalligram) A regény két fôszereplôje Kozma Léni, a szabadkai tanárnô és Leni Riefenstahl, a hitleri propagandagépezet tehetséges doku - men tumfilm-rendezôje, a két kis ka vics, ahogy magukat nevezik, nevezték. De valóban kis kavicsok vagyunk-e a történelem fogaskerekei között, s ha igen, akkor meg tudjuk-e akasztani a kerekek forgását, vagy összemorzsolódunk közöttük? Talán ez a fô kérdése a regénynek, de még több érdekes kérdést is fölvet: a negyven felé közeledô szingli nô helyzete egy vidéki kisváros tanári karában; gyilkosság áldozata-e az iskola padlásán talált hulla, vagy öngyilkosság történt? Lovas Ildikó korábbi, Spanyol menyasszony címû regénye már az elsô Rotary Irodalmi Díj 8-as listáján is szerepelt 2008-ban. Horváth Péter: Bogárvérrel (Áltörténelmi) regény (Noran Libro) Horváth Péter regényének fôhôsét 1485-ben, tizenkét éves korában keresztelik meg, innen indul a cselekmény. Az elôzményeket is el - mondja a regényhôs, de a fontosabb dol gok csak ez után következnek. A regény tehát Mátyás király uralkodásának késôi kor - szakában játszódik; a szereplôk nagy várako - zással gondolnak az igazságos király halálára és az ôt követô uralkodóra. Még Selmec bányászvároska lakói is bele keve rednek a történelembe, titkos esemé nyek vannak a háttér ben, amelyek Corvin János vagy Ulászló cseh király érdekében szövôd nek. Nem történelmi regény, bár sok törté nel mi utalás van benne, de a történetek egé szen máig, saját korunkra mutatnak. Például a fôsze rep - lôt besúgónak használó apát mani pu lá ciói, s ennek a szerepnek a meg sze r ve zé se nem min den aktualitás nélküli írói fogás. Horváth Péter (1951) József Attila- és Morishige-díjas író, sikeres prózamûvek mel - lett olyan sikerdarabok szerzôje, mint a Szere - lem elsô vérig, a Ciao Bambínó vagy a társ - szerzôként általa jegyezett két musical, a Pad lás és a Valahol Európában. Tóth Krisztina: Pixel Regény (Magvetô Kiadó) Az eredetileg költôként induló Tóth Krisztina második komolyabb kísérlete ez a kötet a fikciós széppróza területén, és ahogy költé - szetének érettebb szakaszában, ugyanúgy im - már rutinos prózaíróként is rendkívül tudatos, írói lépéseit elôre eltervezô-kiszámító alkotónak mutatkozik. Ez nem pusztán egy-egy szöveg megformálását jelenti, hanem az alkotópálya szakaszait átlátó-megtervezô mûvészi idea, elképzelés is ott munkál a mûvek mögött. Az új novel lás kötet fényében elôzô prózakötetei (tárca novellák gyûjtemé nyei) is mintha a felké - szü lést, az elôkészületet szolgálták volna erre a könyvre. Nem csoda tehát, hogy a Pixel címû kö tet elsô síkján jelentkezô rendszert (a testrészek, testtájékok szöveg képzô motí vum - má emelését), ha nem is felül írják, de fino man átrajzolják, kibillentik a szö ve gek szekun der is - mét lôdései: egy szerep lô sor sá nak, törté ne té - nek újbóli, eset leg meg válto zott nézô pontból vagy idôsíkból bemu tatott felidézése egy késôbbi elbeszélés rész letében. Holub Katalin Rotary PR-vezetô Tel.: / ROTARY

12 K Ö Z É L E T június 30-án Rotary-kereket avatott az RC Kisvárda A kisvárdai emlékmû megvalósításának gondolata dr. Nagy Judittól szár mazik, az ötletet pedig konkrét elképzelésekkel rögtön támogatta dr. Gál Ida és Fehér Gusztáv. A klub is lelkesen fogadta a kezdeményezést. Az immár második éve mûködô kisvárdai Rotary Klub, Rotaryemlékmûvet avatott a belvárosban Fehér Gusztáv mérnöki leleménye és vállal kozásának infrastruktúrája nélkül a jel fémbe önté se és festése nem valósulhatott volna meg. A ke rék alapzatának Sipos Tibor javaslatára barabási követ választottak, jelezve a helyi kötôdést, és a jel környékét piros szônyeget idézô térkôvel borították. A város vezetés a város egyik legpatinásabb részén, a könyvtár és az iskolaövezet határolta parkban biztosított helyet a Rotary-jelnek, kifejezve azt, hogy a város befogadta és tiszteli a helyi Rotary Clubot. Ennek szellemében az avatáson beszédet mondott Leleszi Tibor polgármester úr dr. Nagy Judit elnöknôt megelôzôen. Az elnöknô elmondta: Azért is örülök ennek az avatás nak, mert az a gondolat, hogy jelet állítsunk a kisvárdai Rotary Clubnak, és ennek közös megvalósítása szép példát ad a rotarysta összefogásra. Ez a kültéri jel arra kötelez minket, Rotary-tagokat, hogy mun - kánk révén megtöltsük tartalommal, és így a városlakók számára a nemzetközi kap csolat - rendszer, az önzetlen szolgálat, a cselekvô huma nizmus és a sok közös élmény kifeje - zésévé váljon. A Rotary Club Kisvárda ennek a jegyében kíván mûködni a jövôben. Dr. Nagy Mária RC Kisvárda ROTARY 13

13 K Ö Z É L E T Red Sludge országos és nemzetközi Rotaract-összefogás a vörösiszap-katasztrófa által sújtott kolontári lakosok megsegítésére Ez egy komoly játék volt október 4. Ez a nap Kolontár és Devecser, valamint a környék lakosainak örökre emlékezetébe vésôdött Hazánk egyik legnagyobb ökológiai katasztrófáját élték át a térség lakói. Az emberi felelôtlenség és figyelmetlenség által okozott vörösiszap-kataszt - rófa híre nemcsak itthon, hanem külföldön is futótûzként terjedt. Külföldi rotaractos barátaink aggódó levelei érkeztek nap mint nap, amelyben érdeklôdtek, hogyan tudnának segíteni. Így a hazai és a nemzetközi összefogás is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy november 5-én pontosan egy évvel, egy hónappal és egy nappal a katasztrófát követôen átadhattuk Kolontár lakosainak az általunk megálmodott játszóteret. A tragédia arra ösztönözte a magyar és a külföldi rotaractosokat, hogy összefogva közösen fejezzék ki együttérzésüket. Hogyan is kezdôdött? A Red Sludge projekt kezdete A Mosonmagyaróvárról (Rotaract Club Moson magyar - óvár) induló és nemzetközi projektként befejezôdô kezdeményezés egy jótékonysági est megszervezésével indult november 6-án Mosonmagyaróváron, a Club San Siróban, a helyi Rotary Club (Rotary Club Moson - magyaróvár) közremûködésével. A jótékonysági est során a helyi vállalkozók által felajánlott nyeremény tárgyak kisorsolásával és a szórakozóhely mûködtetôjének segítségével megközelítôleg 300 ezer forint gyûlt össze. Ehhez a szép eredményhez csupán a jótékonysági est széles körû hirdetése kellett, és az, hogy minden gene - rációt meg tudjanak szólítani a fiatalok. A Red Sludge-buli híre rövid idôn belül ismertté vált Mosonmagyaróváron, 14 ROTARY

14 K Ö Z É L E T így valósulhatott meg, hogy közel 700 adakozó vett részt a kolontári játszótér megépítését támogató gyûjtô akció ban Mosonmagyaróváron. A mosonmagyaróvári klubon kívül a gyôri Rotaract Club is rendezett hasonló jótékony - sági estet, amely szintén nagy sikert aratott a gyôri fiatalság körében. A kezdeti sikerek arra ösztönözték a mosonmagyaróvári klub tago - kat, hogy országos kezdeményezést indít - sanak. A Red Sludge néven útjára indított projekthez valamennyi hazai Rotaract Club csatlakozhatott. A program fôszervezôi, a részt vevô klubokkal egyetértve, meghatá - rozták a jótékonysági gyûjtés végsô célját, miután a kolontári polgármesterrel egyez - tettek. A községvezetô akkori elmondása alapján egy játszótérre volt szüksége a tele - pülésnek. Miután szándéknyilatkozatban erôsítette meg az együtt mû ködést, továbbá egymás kölcsönös tájékoztatásában is megegyezett a két fél, a projektben részt vevô klubok nekiállhattak a megvalósításhoz még hiányzó anyagi források elôterem - téséhez. A hazai klubok is örömmel fogadták az országos és idôvel nemzetközivé váló projekt hírét, amely növelni tudta a klubok közötti összetartás erejét, és remélhetôleg öregbítette a Rotaract hírnevét. A Rotaract Club Mosonmagyaróvár mellett a kezde ményezéshez csatlakozott klubok a Rotaract Club Mar git sziget, a Rotaract Club City, a Rotaract Club Budavár, a Rotaract Club Duna és a Rotaract Club Gyôr voltak. Emellett az Országos Elnökség is jelentôs összeggel támogatta a projektet. A programban részt vevô rotaractosok mertek nagyot álmodni, és tettek azért, hogy az álom valósággá váljon! Ezek mellett büszkék lehetünk arra, hogy a Nemzetközi Rotaract Board megszavazta és támogatta, hogy a REM-Belgrád rendezvény minden résztvevôje után egy euróval támogassák Red Sludge projektünket. A jótékonysági programsorozat annak ellenére is megkapta a támogatást (561 euró), hogy számos más projekt is lobbizott ezért az összegért. A játszótér tervezésénél, kivitelezésénél, illetve a kedvezményes árubeszerzésnél nyújtott segítségért hálával tartozunk a szombathelyi Rotary Clubnak, mindenekelôtt Mihalcsics Lászlónak. Ezenkívül szeret nénk köszönetünket kifejezni egyéb támoga - tóinknak is, akik közvetve vagy közvetlen módon nyújtot tak önzetlen segítséget elképzeléseink megvalósításához. Reméljük, sok örömet fog okozni a Kolontáron élô családoknak a hazai és nemzetközi összefogás ered ményeként megépült játszótér, és részben feledtetni tudja a katasztrófa szörnyûségeit. A Red Sludge projekt kiváló példája volt annak, hogy valamennyi rotaractos országos és klubszinten is képes az együttmûködésre, megmutatva ezzel a közös célért való közremûködés fontosságát. A programban részt vevô rotaractosok mertek nagyot álmodni, és tettek azért, hogy az álom valósággá váljon! Márkus Richárd Nagy Katalin Rotaract Club Mosonmagyaróvár ROTARY 15

15 K Ö Z É L E T 20 év, 3 hónap, 3 nap, 3 kormányzó Jubileumi charter Pécsett november án A charter fôvédnökei Két évtized nemcsak egy ember, de egy szervezet életében is hosszú idô. A Rotary Club Pécs húsz évvel ezelôtt alakult újjá, amely elôtt háromnapos ünnepségsorozattal tisztelegtek jelenlegi, egykori és alapító tagjai közösen, a hét országból érkezett tizenhat klub képviselôivel és három district kormányzójával. Arendezvények sora különleges eseményekkel vette kezdetét. Önmagában már az is szenzációnak számít, hogy török festô állított ki Pécsett, a világörökség részét képezô ókeresztény mûemlék - együttesben, a Cella Septichorában, azonban az még különlegesebbé tette, hogy a tárlat a pécsi és az isztambuli Rotary Club közötti testvérkapcsolat ered - ménye ként jöhetett létre. Harika Yazici festômûvésznô huszonhat miniatûrjét tekinthették meg az érdeklôdôk, amelyek a pécsieket különösen megérintették, hiszen a város bôvelkedik török építészeti és irodalmi emlékekben. Szinte vele egy idôben, a Rotary Club Pécs egykori tagja, az öt évvel ezelôtt elhunyt Csonka Károly fotómûvész alkotásaiból nyílt emlék kiállítás Testvérvárosi pillanatok címmel a Nádor Galériá ban. Az ünnepi charternek a 2010 végén elkészült, ma már több építészeti díjjal is büszkélkedô Kodály Hangversenyés Konferencia Központ adott helyet. A jeles eseményen, amelyet Borsós István, a pécsi Rotary Club tagjának tárogatójátéka nyitott meg, részt vettek a város polgármestere, Páva Zsolt, Balogh György district kormányzó, prof. dr. Ioan Sbarciu, a Kolozsvári Mûvészeti Egyetem rektora, szenátor, a 2241-es district jelenlegi kormányzója, valamint külföldi és magyar klubok képviselôi, közöttük az alapító osztrák RC Leoben tizenkét tagú küldöttsége. 16 ROTARY

16 K Ö Z É L E T Páva Zsolt aki egykoron ott volt az alapítók között köszöntôjében többek között arról szólt, büszke arra, hogy tagként részt vehetett az RC Pécs életre hívásában. Hangsúlyozta, a Rotary Club nem egy az ötszáz pécsi civilszervezet sorában, hanem jelentôs tényezô, polgári és humanitárius értékeket képviselô közösség. Ezt ismerte el a város 2009-ben a Humanitárius Díjjal. Balogh György district kormányzó ünnepi beszédében egyebek mellett a Rotary jelentôségét hangsúlyozta, és igyekezett eloszlatni a Rotary körüli tévhiteket. Szólt a pécsi klub régióban betöltött szerepérôl, s arról, hogy elsôként adott kormányzót Entz Béla személyében, és Magyarországon a legtöbb klub létrehozásában közremûködött alapítóként. Mindezek elismeréseként nyúj - totta át Heinemann Istvánnak a Rotary International oklevelét. Az alapító ezt köve - tôen felidézte a Rotary Club Pécs elmúlt húsz évének történetét. Mint elmondta, a két évtized, ami a hátuk mögött van, nem kis idô, ennyi idô alatt az újszülöttbôl felnôtt lesz. Szólt arról is, hogy mit jelentett számukra 1991-ben a Rotary, egy olyan izgalmas, folyamatosan változó kor ban, amelyben akkor éltek. Hiszen akkor voltak az elsô önkormányzati választások, kitárultak a határok, szabadnak, felsza ba - dult nak éreztük magunkat. Ebben az idô - szak ban jártak Leobenben az ottani Rotary Club meghívására, az akkoriban dúló délszláv háború teremtette meg az elsô lehetôséget arra, hogy segítsenek, hidat építve a nyugat-európai és a horvát rotarysok között. Hamar eldôlt az is, hogy a barátság ápolása mellett a legfontosabb cél az ifjúság Bebesi György RC PÉCS Elnök és Nagy Csaba alpolgármester átadják a Rotary sétány emlékkövét támogatása, legyen az tehetséggondozás, az egészségük megôrzése, javítása, vagy vala - mely katasztrófa sújtotta vidék fiataljainak fel - ka rolása. Kitért arra is, hogy a nagy elôdeik emlékére felújították a Rotary sétányt. Hangsúlyozta, a Rotary-eszmék terjesztéséért is sokat tettek, 1998-ban megalapították a szekszárdi, majd 2001-ben a bajai, 2009-ben a kozármislenyi, valamint 2010-ben a kaposvári klubot. A Rotary Club Pécs soros elnöke, Bebesi György az elmúlt években megvalósult projektekrôl szólt néhány szót. Egyebek mellett elmondta: a klub egyik kiemelkedô sikere a pécsi gyermekklinikai projekt, amelynek keretében, egy Kaliforniában élô pécsi kötôdésû doktornô, Csontos Irén kezdeményezésére, a PRC szervezésben és vállalásával egymillió dollár értékû orvosi mûszert, többségükben életmentô vagy életfunkciót fenntartó eszközöket sikerült egy közismerten forráshiányos idôszakban be - szerezni. Ehhez kötôdik a 2010-ben indult és jelenleg is zajló, a Pécsi Gyermekklinika onkológiai osztályának támogatására útjára indított projekt, amelyre a klub eddig az ez év tavaszán Pécsett megrendezett Benkó Török miniatúrák kiállítás megnyitója Bebesi György Elnök, Borsós István PP tárogatón török dallamokat játszik Rotary Club Pécs celebrated its 20th anniversary in the beginning of November. The celebration lasted three days and had the honor of the visits of three Rotary governors. During the celebration exhibitions were opened, speeches were held and plays were presented. Many Rotarians from abroad came to celebrate with the local club members. The ceremony also included the inauguration of the renewed Rotary Trails in the Mecsek, a popular hiking destination for locals. ROTARY 17

17 K Ö Z É L E T Az ünnepi ülésen elhangzott: a természet védelme és a turisztika is a klub figyel mé - nek középpontjában áll, ugyanúgy, mint a tehetségek támogatása A holland 1610-es District kormányzója, Toni Polsterer üdvözli az ünneplôket A Mûvészeti Gimnázium diákjainak mûsora a bálon Dixieland Band jótékonysági koncertbôl befolyt bevétel jelentôs részét fordította. Szólt arról is, a pécsi Rotary Club alapcélkitûzései között jelentôs helyet foglal el a határon túli és inneni nemzeti értékek védelme. Ebbe a gondolatkörbe illeszkedik a kis erdélyi falu, Székelydálya református temploma kazettás mennyezetének és orgonájának felújítása, itthon pedig a kórosi templom restaurálásának támogatása, amely szintén jótékonysági koncertek bevételébôl történt, az elôbbi a székelyudvarhelyi Rotary Clubbal közösen. Kitért a pécsi klub kiterjedt nemzetközi kapcsolataira is, mint hangsúlyozta, ezek valódi, élô kapcsolatok, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint hogy a meghívásuknak sokan tettek eleget. Az osztrák alapítású RC Pécs Erdélyben talált barátokat, s kitûnô kapcsolatot épített ki több ottani klubbal. Csonka Károly fotómûvész Kolozsváron ben megrendezett kiállítását számos közös projekt követte, s 2007-ben formális együttmûködési szerzôdés aláírására is sor került; ennek egyik látványos eredménye lett a pécsi kórházprojekt kolozsvári folytatása. Az elsô kapcsolat hozta a többit, Déssel, Csíkszerdával, Székely - dályával. Déli kapcsolataik Horvátország, Szlovénia és Szerbia irányában épültek ki, az eszéki, a ptuji és a sza - bad kai klubokkal. Legfrissebb kapcsolatuk Isztambullal jött létre, az EKF projekt keretében. Az ünnepi ülésen elhangzott: a természet védelme és a turisztika is a klub figyelmének középpontjában áll, ugyanúgy, mint a tehetségek támogatása. E program keretébe illeszkedik a Mûvészeti Gimnáziummal hosszú ideje fennálló kapcsolat. A tehetséggondozó intézmény több mint egy évtizede ad helyet a hagyományos újévi koncertnek. Emellett lehetôséget teremtenek a fiata - loknak arra is, hogy hosszabb-rövidebb idôt tölthessenek el a világ számos országában, s az ott élôknek, hogy megismerkedjenek hazánkkal a csereprogram keretében. A Rotary Club Pécs abban is úttörô szerepet vállalt, hogy elsôként vett fel tagjai közé hölgyeket. A jubileumát ünneplô pécsi klubot a hazai és külföldi kolozsvári, eszéki, székelyudvarhelyi, marosvásárhelyi, a bad homburgi, johannesburgi, isztambuli, holland, valamint a szekszárdi, bajai, kozármislenyi, kaposvári és soproni klubok küldöttei, vezetôi is köszöntötték, és átadták ajándékaikat. Az alapító leobeni Rotary Club egy ezereurós csekket nyújtott át, ezzel is támogatva a humanitárius projektjeiket. Jókívánságai mellett az eszéki klub vezetôje Pécs polgármesterének, Páva Zsoltnak a figyelmét felhívta arra is, hogy a kultúra mellett egyéb területeken is jó lenne, ha a két város együttmûködne. Különleges színfoltja volt az ünnepségnek, amikor nagy derültségek közepette egy történelmi értékû juhászbotot adott át Ioan Sbarciu, a román, moldáv 2241-es district jelenlegi kormányzója Balogh Györgynek, a magyar - országi Rotary District kormányzójának azzal, hogy legyen mivel a nyáját terelgetni. Az ünnepség keretében, amelyet a Mûvészeti Gimnázium és Szakközépiskola tanárainak és diákjainak mûsora színesített, az alapítók emlékplaketteket vehettek át. A nap a jó hangulatban lezajlott bállal ért véget, amelyen a holland 1910-es district kormányzója, Toni Polsterer is részt vett, s köszöntötte az újjáalakulásának huszadik évét ünneplô Rotary Club Pécset. Vasárnap, a harmadik napon az ünnepségsorozat részeként avatták fel a megújult Rotary sétányt, az új emlékkövet, és vette át Pécs polgárai nevében hasz ná - 18 ROTARY

18 K Ö Z É L E T latra Nagy Csaba alpolgármester. A pécsiek kedvelt kirán du lóhelyévé vált Mecseki körsétányt még az egykori alapító, Erreth Lajos, a Pécsi Bôrgyár volt igazgatójának nagyvonalú felajánlásából hozták létre. Az 1991-ben újjáalapított Rotary Club Pécs, folytatva az elôdök hagyo - mányait, az elsô pécsi klub alapításának 70. évfordulóján, 1998-ban újította meg a sétányt, amelynek emlékkövét és pihenôjét Dévényi Sándor tervezte. Az újjáalapítás 20. évfordulóján, immár nemcsak a két világháború közötti klub, hanem az új PRC hagyományait is követve, új pihenôhelyet alakított ki, és új emlékkövet helyeztek el, ezzel tisztelegve a pécsi Rotary két évtizeddel ezelôtti újjáélesztése elôtt. A V. Harcos Kornélia tervei alapján megújult és kibôvült pihenôhely kivitelezési munkáit Lengyel Tamás felügyelte, aki már 13 évvel ezelôtt is oroszlánrészt vállalt az akkori projekt sikeréért. A pécsi rotarysták jubileumi kiadványt is megjelentettek, amelyben tevékenységük és tagjaik bemutatása mellett beszámolók olvashatók az általuk megvalósított projek - tekrôl, a diákcserékrôl s a testvérszervezetekkel közösen szervezett programokról. Mit jelent a címben a 3 hónap? A klub majd minden tagja keményen dolgozott Himer László fôszervezô vezetésével 3 hónapig, hogy minden a helyére kerüljön, és ez a 3 na - pos rendezvény felejthetetlen élményt adjon a részt ve - vôk nek és a rendezôknek egyaránt. Heinemann István PP-elnök, RC Pécs Szalai Kornélia újságíró Karácsonyi gondolatok Akarácsony az egyike azon ünnepeknek, amelyeket valamilyen formában az egész Földön meg tar - tanak. A nem hívô ember számára a szere tet ünne - pe, minden természetfölötti vonat koztatás kiikta tásával, míg a hívô ember a kisded, a világ megváltója születését ünnepli. És ez így van rendjén, mivel hiszem, hogy a két fogalom szinonimája egymásnak. Aztán a roppant csöndön át puhán és észrevétlen, a hangtalan meginduló és puha hóesésben, akár a fényes pelyhek is vigyázva földet értek, a fényességes angyal is, Ô is a földre lépett. (Pilinszky János) azt körülvevô díszítésrôl. Mindegyik kiáb rán - dul tan beszélt az elkom mer cializálódó ünnepi készülôdésrôl, a hatal mas árukíná latról és forgatagról, a pompá zatos reklá mok ról és utcai díszítésekrôl, a rádióból és televí zió ból ránk ömlô legkülön félébb Jingle Bell - és White Christmas -feldolgozásokról, a küldj egy SMS-t, és Balin töltöd a Télapóünnepet -akcióról, és eköz ben elvész a sze - re tet meghittsége, a csöndes, apa-fiú, férjfeleség, nagyszülô-uno ka, barát-barátnô közöt ti beszélgetés, amelyek nemcsak infor - má ciókról, hanem érzé sekrôl, nemcsak rideg tényekrôl, hanem érzelmekrôl szólnak, és amelyek nélkül csak falanszterben élô gép - emberek sokasága lennénk. Én úgy gondo - lom, igazuk van. Sokat kellene tennünk azért, hogy évente legalább egyszer, megállva, visszatekintve az eddig megtett útra, ne azon gondolkodjunk, hogy mi a jó nekem, hanem azon, mi a jó neked. És ez ránk, a Rotary szellemiségét vallókra különösen vonatkozik. Havass Zoltán RC Szeged Szent-Györgyi Albert A mai modern világunk, a fogyasztói társadalmunk azon - ban hajlamos arra, hogy mindezt kiüresítse, és a tartalom helyett csak a formát emelje piedesztálra. A minap hallottam egy beszélgetôs tévémûsort négy szereplôvel, egy fiatal színésznô, az abszolút nôiességgel megáldott ismert zsurnaliszta hölgy, egyik filmrendezô hírességünk és egy piarista pap, aki a teológia pro fesszo ra. Négy ember, négy világ, négy világnézet, de teljesen azonos gondolkodás a karácsonyról, annak ünnepérôl, illetve az CHRISTMAS ALL AROUND The Holiday season is all around us and it means the commercialized industries take over the consumer society. Meanwhile beyond the borders of religions and cultures this time of the year is supposed to bring families and loved ones together. People should pay more attention to the quality time spent together and celebrate. ROTARY 19

19 K Ö Z É L E T Székelyvarsági gyerekek nyaralhattak a Balatonon a Rotary Club Gyôr jóvoltából vál la lati üdülôjében nyaraltak. A gyerekeknek és a kísérôiknek felejthetetlen élményt nyúj - tott a Magyarországon töltött idô. A fiatalokat szinte ki sem lehetett húzni a vízbôl, annyira élvezték a Balatont. Azt mondták, újdonság volt, hogy nem fáztak a vízben, a náluk lévô hegyi tavakban ugyanis még nyáron is hideg a víz. A kapcsolat a jövôben sem szakad meg Székelyvarság és a klub között. A Rotary Club Gyôr karácsonyra ajándékok küldését tervezi a gyermekeknek, jövô nyáron pedig újabb csoport utazhat Magyarországra. Dr. Hartványi Tamás RC Gyôr A Balaton varázsa mindenkire hat Erdélyi gyerekek élvezhették Balaton - almádi vendégszeretetét a Rotary Club Gyôr jóvoltából. A klub immár ötödik éve szervez tábort rászoruló fiataloknak, akik így kiszakadhatnak a megszokott környe - zetbôl, és olyan élményt kapnak, amit segít - ség, támogatás nélkül nem élhetnének át. A Rotary Club Gyôr minden évben vendégül lát Magyarországon erdélyi rászoruló gyer - mekeket. Idén a székelyvarsági iskola legjobb tanulói utazhattak egy hétre a magyar ten - gerhez. A családok átlagos romániai körülmények között élnek, de nem engedhetik meg maguk nak, hogy gyermekeiket nyaralni küld - jék. Az iskolai szünet alatt a fiatalok is keményen dolgoznak, segítenek a mezôgaz - dasági munkákban. A Rotary Club Gyôr támogatásával egy 17 fôs csoport egy hétre kiszakadhatott a hétköznapokból. A diákok Balatonalmádiban, a gyôri Széche - nyi István Egyetem nagylelkûen felajánlott 20 ROTARY

20 K Ö Z É L E T Szüreti hangulat három Rotary Club ölelésében (RC Sopron-Pannónia, RC Szeged-Tisza, RC Kisvárda) Még a borozás elôtt vagy utána? Három egymástól távol fekvô Rotary Club tagjai szép példáját mutatták az összefogásnak azzal, hogy összegyûltek Sopronból, Szegedrôl és Kisvárdáról. Egész hétvégén ismerkedtek, gondolatokat cseréltek, és borozgattak a Tokaj-Hegyalján található Erdôbényén. A három klub aligha eshetne távolabb egymástól, az ország három határ menti szegletében, az összhang viszont nem is lehetett volna tökéletesebb amint ezt a pincében a fülbe valót húzó zenekar is tanúsíthatja. Amintegy 30 fôs csapatot az idôjárás is a kegyeibe fogadta, így a második napon a hajókirándulást napfényben élvezhettük Tokajtól Bodrog keresz - túrig és vissza, délután pedig a szabadban fogyaszt - hattuk el az ôzpörköltet, és a szôlôtôkékrôl saját kezûleg csipegethettünk szôlôszemeket. Megtekinthettük a Vivamus Pincészet korszerû technológiával büszkélkedô üzemét, és megismerkedtünk a hagyományos és reduktív borkészítési módszerekkel. Az este jelentôs részét a Vivamus Borház erdôbényei pincéjében töltöttük, ahol hatféle bort kóstoltunk meg. Másnap a Babits Pincészet borkóstolója szó szerint megkoronázta a programot Szegiben. Az ország minden klubjával szeretnénk tudatni, hogy ez az év kitûnô tokaji bort fog eredményezni, melyet kellemes lenne a közeljövôben még több rotarysta barátunkkal kóstolgatni. A Szegi község feletti Poklos-dûlô aljában, festôi környezetben helyezkedik el a században épült hangulatos borház, a Szegi Pince. A vendégeket szezonálisan grill- és egyéb borhoz illô ételek, továbbá a teljes borszortiment várja. Az épületet a Mudrány család kezdte el építeni az 1600-as évek végén, késôbb leszármazottaik, Mudrány Pál, majd Mudrány András bôvítették a borházat, és alakították ki a pincét. Az államosítás után a Tokaj-hegyaljai Állami Borkombinát tulajdonába került. Ezt követôen romos állapotban került vissza a családhoz 2000-ben. A teljes felújítás után mára ismét hajdani pompájában áll. Ez Tokaj-Hegyalja legmélyebb pincéje, 40 méter mélyen található a föld fel - szín alatt, ahová 82 lépcsôfok vezet, olykor a mere dek sé - ge eléri a 65 fokos szöget is. A pince felsô rétegében a kôzet bazalt, az alján riolittufa van. A hômérséklet lent C, a páratartalom 98%. Belmagassága helyenként eléri a nyolc métert, melynek látványa egyedülálló. A család borai mind a hazai, mind a nemzetközi bor - versenyeken kiemelkedô eredményeket értek el (például a XXII. Országos Borversenyen az 1963-as hatputtonyos tokaji aszú Champion díjat nyert). Dr. Nagy Judit RC Kisvárda ROTARY 21

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL Elnökség átadása 2011.06.29. Várszínház és Mővészetek Háza Füzér 2011.07.02. Átadó-ünnepség, szülinap. Szeged-Sopron-Kisvárda Hármas-találkozó -I. Telkibánya 2011.07.03.

Részletesebben

PÉCS_NORMANDIA LIONS CLUB Pécs, Mártírok u évi Közhasznúsági jelentés

PÉCS_NORMANDIA LIONS CLUB Pécs, Mártírok u évi Közhasznúsági jelentés Statisztikai számjel: 19035165-9499-331-02 Adószám: 19035165 1-02 PÉCS_NORMANDIA LIONS CLUB 7623. Pécs, Mártírok u.7. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2012. május 2. Dr. Szőke Gergely László 1 PÉCS-NORMANDIA

Részletesebben

DISTRICT KONFERENCIA ÉS ROTARYS CSALÁDI HÉTVÉGE PÉCSETT

DISTRICT KONFERENCIA ÉS ROTARYS CSALÁDI HÉTVÉGE PÉCSETT DISTRICT KONFERENCIA ÉS ROTARYS CSALÁDI HÉTVÉGE PÉCSETT 2015.05.29-05.31. PROGRAM 2015.05.29. Kodály Központ (PÉNTEK DÉLELŐTT) 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. 09.30 10.45 4. sz. Kormányzó Tanács ülés

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Beszámoló a 2012/2013 Rotary évről. Rotary Club Kisvárda Elnök: Ragányné Poncsák Pálma

Beszámoló a 2012/2013 Rotary évről. Rotary Club Kisvárda Elnök: Ragányné Poncsák Pálma Beszámoló a 2012/2013 Rotary évről Rotary Club Kisvárda Elnök: Ragányné Poncsák Pálma Elnöki átadó 2012.06.21. kihelyezett ülés Színházi fesztiválon a régi és új Rotary kormányzókkal 2012. július Rövid

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Rotary Klub Tabán Közhasznú Alapítvány. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Részei: I. Normál egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás II. Szakmai beszámoló Budapest, 2012. Május 18. 1 Statisztikai számjel: 18264148-9499-569-01

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30.

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30. A Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, 2012. november 3 30. A magyar tudomány napját a pozsonyi országgyűlés 1825. november 3 i felajánlásától származtatjuk. Az Országgyűlésen Gróf Széchenyi István adományával

Részletesebben

Városszépító programok. Életet ajándékba. a szekszárdi klubban RID 2010 gyôzetes. Szilasi László: Szentek hárfája

Városszépító programok. Életet ajándékba. a szekszárdi klubban RID 2010 gyôzetes. Szilasi László: Szentek hárfája 3. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2010. DECEMBER ÁRA: 1500 FT; 7 EUR Városszépító programok a szekszárdi klubban RID 2010 gyôzetes Szilasi László: Szentek hárfája Életet ajándékba Gift of Life Magyarország Székelyudvarhelyi

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek 136. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXIV. tv. Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szóló 1997. évi CXIV. tör vé ny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

RC SÁTORALJAÚJHELY 2009/2010 éves beszámoló

RC SÁTORALJAÚJHELY 2009/2010 éves beszámoló Rotary Club Sátoraljaújhely RC SÁTORALJAÚJHELY 2009/2010 éves beszámoló 2009. június 29-én megtörtént az előző Rotary év értékelése, és a klubvezetőség funkciójának átadása. Az RC soros elnöke örömmel

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben