Hinora Ferenc főosztályvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hinora Ferenc főosztályvezető"

Átírás

1 Hinora Ferenc főosztályvezető 1

2 A vidékfejles ztés i prog ra m teng elyei I. Mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése (szerkezetátalakítás és modernizáció, tudásátadás és innováció, minőség az élelmiszerláncban) II. III. Környezet és a vidék fejlesztése (biodiverzitás, víz, klímaváltozás) A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása V. A helyi kezdeményezések támogatása (Leader) 2

3 Ú j M a g ya rors zá g V idékfejles ztés i P rog ra m fejles ztés i irá nya i és a pénzüg yi M ezőg a zda s á g, élelm is zer-feldolg keretek ozá s és erdés zet I. teng ely ( közel 2,4 M rd E U R ) vers enyképes s ég ének ja vítá s a 48% II. teng ely ( közel 1,6 M rd E U R ) K örnyezet és vidék á lla potá na k ja vítá s a 35% III. teng ely ( közel 700 M E U R ) É letm inős ég ja vítá s a a vidéki területeken és a diverzifiká c ió ös ztönzés e 17% IV. teng ely ( közel 300 M E U R ) LE A D E R 5,5% 3

4 Ú M V P I. teng ely intézkedés ei Célok: A minőség és a hozzáadott érték növelése a mező- és erdőgazdaságban, az élelmiszer-feldolgozásban (mezőgazdasági, élelmiszeripari és infrastrukturális beruházások, szaktanácsadás, minőségi rendszerekben való részvétel, 4

5 ÚMVP I. tengely intézkedései Fiata l g a zdá k induló tá m og atá s a Cél: a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása. E ddigi megnyitások: december 3. és február 7. között szeptember 15. és október 31. között A jog c ím tervezett m eg nyitá s a : második félév, amely szakmai egyeztetéseket követően módosulhat I. félévére 5

6 K ertés zet kors zerűs ítés e Cél: a kertészetben a termelőtevékenység folytatásához és a megtermelt áru tárolásához szükséges épületállomány korszerűsítése, korszerű technológiák alkalmazása a gazdálkodás összteljesítményének javítása érdekében. Lehetővé kívánjuk tenni a kis-, és középméretű kertészetek fejlesztését annak érdekében, hogy a kézimunka igényes ágazat keretében az őstermelők, egyéni vállalkozók, mikrovállalkozások is igényelhessenek támogatást. Eddigi megnyitások: április 1. és május 30. között december 1. és január 15. között A jogcím tervezett megnyitása: 2011 második féléve 6

7 G a zda s á g á ta dá s : Cél: A mezőgazdasági termelő tevékenységet végzők korösszetételének - a fiatal gazdák támogatásával összehangolt - javítását, az elaprózódott birtokszerkezet ésszerű koncentrálódásának elősegítését, és a gazdaságok átlagos méretének növelését. A már támogatási határozattal rendelkező fiatal gazdák részt vehetnek a programban. E ddigi megnyitások: december 3. és január 15. között, március 1. és március 31. között A jogcím tervezett megnyitása: 2012 első féléve. 7

8 K ertés zeti ültetvény kors zerűs ítés e: Cél: A meglévő gyümölcs ültetvények korszerűsítésével, a korszerű, intenzív, víztakarékos öntözőrendszerrel ellátott ültetvények telepítésével, valamint a fajtaszerkezet javításával a piaci igényekhez alkalmazkodni tudó hatékony és minőségi követelményeknek megfelelő gazdálkodás hátterének megteremtése. Eddigi megnyitások: 2010-ben május 3. és június 3. között A jogcím tervezett megnyitása: második félév, amely szakmai egyeztetéseket követően módosulhat I.félévére 8

9 É lelm is zeripa r kors zerűs ítés e Cél: Az ország élelmiszeripari ellátásában kívánatosnak tartott hazai termékek körét bővíteni. Az élelmiszeripar az alapanyag termeléshez szorosan kapcsolódik és a hazai termékek elhelyezéséhez biztos s egítséget nyújt. Kiemelt vidékpolitikai cél: A vidéki családok megélhetésének javítása, a helyi foglalkoztatásuk biztosítása, a lakosság helybetartása és új munkahelyek teremtése E hhez a stratégiához kapcsolódik az Ú j S zéc henyi Terv mikrovállalkozások támogatásának élelmiszeripari fejezete, ami az Ú M V P keretén kívüli á g a zatok fejlesztéséhez nyújt segítséget. A jogcím elsősorban a mikro és kis élelmiszeripari vállalkozások részére jelent fejlesztési lehetőséget. Kiemelt cél a vidéki munkahelymegtartás és esetlegesen bővítése. E ddigi megnyitások: május 5-től június 16-ig október 20. és november 30. között 9

10 M ezőg a zda s á g hoz és erdőg a zdá lkodá s hoz ka pc s olódó s za km a i képzés ek (s za kképzés i jog c ím ) Cél: Széles körű ismeretanyag biztosítását, valamint a jelentkező igényeknek megfelelő képzések biztosítását. A jogcím két a lintézkedés ből á ll: választható képzések (159 OKJ szerinti, 2 hatósági képzés és 19 szakképesítést nem adó tanfolyam); kötelező képzések az ÚMVP egyes intézkedései keretében támogatást nyert gazdálkodók részére. 10

11 S za kképzés, s za kta ná c s a dá s Cél: A gazdálkodó a támogatott szaktanácsadási szolgáltatást évenként veheti igénybe. A támogatási összeg felső határa közötti időszakban 700 euró/év-re. Eddigi megnyitások: 2007-ben szeptember 16-tól október 1-ig, 2008-ban februrár 1-15., június 1-16., szeptember ben februrár 1-15., június 1-16., december ben február 1-12., június 1-14., október

12 M ezőg a zda s á g i uta k kors zerűs ítés e Cél: A termőhely, a tanyák és a települések között jó minőségű üzemi földutak kiépítése, korszerűsítése. Fontosnak tartjuk az országos valamint a kerékpáros úthálózathoz történő kapcsolódást Eddigi megnyitások: október 1. és 31. között 12

13 Területi vízg a zdá lkodá s, vízká relhá rítá s, belvízvédelem fejles ztés e Cél: Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül a kialakult belvízi helyzet miatt a művek felújítása, a további károk megelőzése, a termésbiztonság elérése érdekében. Kedvezményezettek: önkormányzatok vízgazdálkodási társulások A jogcím tervezett megnyitása: első félév A z E urópa i M ezőg a zda s á g i V idékfejles ztés i A la pból a közös s ég i jog s za bá lyokon a la puló előírá s ok beta rtá s á hoz nyújta ndó tá m og atá s ok Cél: A Bizottság szeptember 23.-i 933/2008. EK rendelete, valamint a augusztus 19-i 759/2009/EK rendelet alapján elektronikus jelölést kell alkalmazni a január 1-e után született összes juh- és kecskefajokba tartozó állategyed esetében. Jelölés hiányában az állatszállítmányok nem indíthatóak el, levágásuk nem történhet meg. Az ágazat tőkehiánya indokolja a jelölés támogatását. 13

14 A m ezőg a zda s á g i energ ia felha s zná lá s m eg újuló energ ia forrá s okból történő előá llítá s hoz nyújta ndó tá m og atá s ok (biom a s s za kazá n) Cél: A mezőgazdaságban a megújuló energiaforrások kiterjedt használatának elősegítése, valamint biomassza kazánok beszerzése, a mezőgazdasági vállalkozások energiaköltségének csökkentése érdekében. Eddigi megnyitások: évben szeptember 17-től november 5-ig, évtől kezdődően évente április 1-30-ig 14

15 A z em lített, kiem elt intézkedés ek lehetős ég et biztos íta na k: új munkahelyek teremtésére, segítve ezzel a kisipar újonnan történő létrejöttét, a lakosság helyben maradását, a térség fejlesztését valamint a hazai termékek elterjesztését. Kapcsolódás a S zéc henyi Tervhez 15

16 ÚMVP II. tengely intézkedései Cél: A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek figyelembe vételével. A m ezőg a zda s á g i földterület fenntartható hasznosítását célzó intézkedés ek: kifizetés kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodók részére; Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás; nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatás; növényi genetikai erőforrások megőrzése; állatjóléti intézkedés; mezőgazdasági területek első erdősítése; erdészeti potenciál helyreállítása alintézkedés; erdő-környezetvédelmi intézkedések; nem termelő beruházások erdőterületen Szerkezetátalakítás alintézkedés; agrár-erdészeti rendszerek létrehozása. 16

17 ÚMVP II. tengely intézkedései K ifizetés kedvezőtlen a dotts á g ú területen g a zdá lkodók rés zére Cél: A termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakítása. Kiemelt cél :a vidéki foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetőségek bővítése és javítása, új, alternatív, a környezetvédelem követelményeinek megfelelő vidéki gazdasági környezet kialakítása. Eddigi megnyitások: A 2004-től minden évben meghirdetésre kerülő intézkedés. A kérelmeket minden évben az egységes kérelem részeként kell benyújtani. A támogatási kérelmek egyben kifizetési kérelmek is. Egyéb feltételek: A KAT területen gazdálkodók kötelezettséget vállaltak arra, hogy az adott területen 5 évig folytatják a mezőgazdasági tevékenységüket. Kompenzációs kifizetést a gazdálkodó nem vehetnek igénybe. 17

18 N atura 2000 g yepterületeken történő g a zdá lkodá s hoz nyújta ndó kom penzá c iós tá m og atá s : Cél: Kijelölt élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, a környezetkímélő földhasználati módok fenntartásával A biológiai sokféleség drasztikus csökkenésének megállítása és visszafordítása. A Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás anyagi segítséget biztosít a gazdálkodók számára az Európai Unió által megfogalmazott célok eléréséhez. Kérelem benyújtása minden évben m á jus 15-ig, az egységes területalapú támogatás iránti kérelemmel együtt történik. Egyéb feltételek A jogcím esetében a támogatási kérelmek egyben kifizetési kérelmek is. 18

19 N em term elő m ezőg a zda s á g i beruhá zá s okhoz nyújta ndó tá m og atá s Cél: A Nem termelő beruházások révén a vidéki táj megőrzése egyedi tájérték fenntartása növény- és állatvilág fajgazdagságának növelése környezeti állapot javítása az önként vállalt agrár-környezetgazdálkodási előírások betartásának és teljesítésének elősegítése a Natura 2000 területek közjóléti értékének növelése, valamint a környezetgazdálkodási célok teljesítéséhez való hozzájárulás Kérelem benyújtása június

20 N övényi g enetika i erőforrá s ok m eg őrzés e: c élja : a mezőgazdasági genetikai erőforrások ex situ és in situ megőrzésének jellemzésének begyűjtésének hasznosításának megvalósítása. A jogcím két alintézkedésből áll: Ő shonos és veszélyeztetett állatfajták megőrzése célja :az alacsony létszámmal rendelkező védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtáknak - a fajta eredeti tartási és takarmányozási körülményeihez hasonló feltételek mellett tenyésztésben történő megőrzése R itka és veszélyeztetett növényfajták (növényi genetikai erőforrások) és mikroorganizmusok megőrzése (jelenleg kidolgozás alatt áll) Kérelem benyújtás a A támogatási rendelet megjelenése 2011 tavaszára várható. A támogatási k érelem benyújtás ának tervezett időszaka 2011 nyara. 20

21 Á lla tjóléti intézk edés Cél: Az alapvető állatjóléti szabályoknak való megfelelésen túlmutató követelmények teljesítéséért a jövedelem-kiesések, illetve a jelentkező többletk ö lts ég ek részbeni ellentételezés e. A fenntartható fejlődéshez, a kedvezőtlen környezeti hatásoknak a minimalizáláshoz és a magasabb színvonalú munkavégzéshez jobban igazodó állattartási gyakorlat népszerűsítése és elfogadotts ágának bővítés e A hazai tejszektor leépülésének megakadályozása Kérelem benyújtás a Az intézkedés részletes szabályairól szóló jogszabállyal kapcsolatos tárcaközi egyeztetések még zajlanak A jogcím tervezett megnyitása március 1 - március 31. (Az aktuális rendelettervezet szerint) 21

22 M ezőg a zda s á g i területek els ő erdős ítés e C él: A mezőgazdasági területek alternatív hasznosítása a mezőgazdaság újrastrukturálása a vidéki lakosság foglalkoztatottsági arányának emelése. az ország erdővel borított területe tovább növekszik, ami által az erdők környezetvédelmi, társadalmi, közjóléti és gazdasági szerepe is erősödik. Kérelem benyújtás a május 1 - június 30. között 22

23 E rdés zeti potenc iá l helyreá llítá s a a lintézkedés Cél: Természeti katasztrófák és abiotikus erdőkár által károsított erdőkben történő erdészeti potenciál helyreállítása, ezáltal az erdők többfunkciós szerepének ellátására Kérelem benyújtás a Minden évben november 1 - november 30. között. 23

24 E rdő-kö rnyezetvédelm i intézkedés ek Cél: Olyan természetközeli, a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló erdőgazdálkodási tevékenységek támogatása, melyek alkalmazása során az erdőgazdálkodás negatív hatásainak csökkentésével egyidejűleg elérhető a természet, a víz, és a talaj védelme genetikai sokféleség megőrzése, társadalomnak az erdővel szemben támasztott igényeinek a kielégítése is. Kérelem benyújtás a M inden évben október 1 - október 31. között lehet benyújtani. 24

25 N em term elő beruhá zá s ok erdőterületen S zerkezetá ta la kítá s a lintézkedés Cél: Az idegenhonos fafajok térnyerésének, illetve az elegyetlen, megfelelő térbeli szerkezet nélküli erdők kialakulásának visszaszorítása Termőhelynek megfelelő, őshonos fafajokból álló erdőtársulásokká történő átalakítása E zeknek a tevékenységeknek a végrehajtásához nyújt támogatást az intézkedés. Kérelem benyújtása Minden évben október 1 - október 31. között lehet benyújtani 25

26 A g rá r-erdés zeti rends zerek létrehozá s a Cél: Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása Fogalom meghatározás: Az agrár-erdészeti rendszerek olyan extenzív földhasználati rendszerek, amelyekben ugyanazon a földterületen fákat nevelnek és mezőgazdasági tevékenységet is folytatnak, kialakítva a mezőgazdasági és erdőterületek mozaikjait. Az agrár-erdészeti rendszerek, mint kiváló minőségű fa és egyéb erdészeti termékek előállítását célzó, extenzív mezőgazdasági és erdőgazdasági rendszerek kombinációi, nagy ökológiai, tájképi- és társadalmi értéket jelentenek. Az agrár-erdészeti rendszerek tekintetében a fás legelők hasznosítása Magyarországon történelmi hagyományokkal rendelkezik. Kérelem benyújtása május 1-je és június 30-a között. 26

27 III. Tengelyes intézkedések célja A vidéki foglalkoztatás bővítése, a tevékenységek diverzifikálása mikrovállalkozások létrehozása, falusi turizmus vidéki örökség megőrzése falumegújítás,- fejlesztés nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákon keresztül megfogalmazott és a LEADER Helyi Akciócsoportok munkálataival elfogadott és megvalósuló intézkedések 27

28 Ú M V P III-a s teng ely intézkedés ei M ikrová lla lkozá s ok létrehozá s á ra és fejles ztés e Célja: új mikrovállalkozások létrehozásának, működő mikrovállalkozások fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése. Támogatás vehető igénybe: A megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó gazdaságon kívül végzett tevékenys égre. Támogatásra jogosultak: A jogosult településen működő, induló mikrovállalkozás, előtársaság vagy olyan természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartás ba veteti magát 28

29 Turis ztika i tevékenys ég ek ös ztönzés e Célja : munkahelyek létrehozása vagy megőrzése érdekében a a vidéki turizmusformák közül a fenntartható falusi, agro- és ökoturisztikai fejlesztések támogatása beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatása Kérelem benyújtása áprilistól Támogatásra jogosultak: természetes személy mikro-, kis- és középvállalkozás, települési önkormányzat kisebbségi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás nonprofit szervezet és egyházi jogi személy, amely e rendelet keretében fejlesztést valósít meg a jogosult településen 29

30 Turisztikai tevékenységek ösztönzése Támogatható célterületek: magánszálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése (1. célterület); ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése és szolgáltatásainak fejlesztése (2.célterület) szálláshelyhez nem feltétlenül kötött minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, bővítése, korszerűsítése, fejlesztése és marketingje (3. célterület) az alábbi területeken: agro-, ökoturisztika, lovas, vadászati, erdei, horgász turisztika, borturisztika, kerékpáros és vízi turizmushoz kapcsolódó kapcsolódó szolgáltatások, illetve az ezekhez kapcsolódó gasztronómiai szolgáltatások (3.célterület) 30

31 Fa lum eg újítá s és - fejles ztés Célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása a helyi piacok létrehozásának és fejlesztésének támogatása Tá m og atá s ra jog os ulta k: Jogosult településen működő: települési önkormányzat települési kisebbségi önkormányzat önkormányzati társulás egyházi jogi személy nonprofit szervezet 31

32 Falumegújítás és - fejlesztés Támogatható célterületek: helyi vagy országos védelem alatt nem álló épületek, épületrészek külső felújítására; kapcsolódó zöld felület rendezése, parkoló kialakítása, létrehozása, fejlesztése (1.célterület) a település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúrafejlesztések; védelem alatt nem álló közparkok; pihenőhelyek; sétautak, az érintett útvonalak mentén zöld felületek, térelemek (2.célterület) a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére fedett és fedetlen elárusítóhelyek (3.célterület) kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére (4. célterület) Kérelem benyújtása: novembertől 32

33 V idéki öröks ég m eg őrzés éhez ig énybe vehető tá m og atá s Célja: épített, természeti és kulturális örökség fenntartása helyreállítása korszerűsítése A településkép és a környezet állapotának javítása Helyi identitás megőrzése Támogatásra jogosultak: Jogosult településen működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat önkormányzati társulás nonprofit szervezet egyházi jogi személy aki beruházást valósít meg a 4. számú melléklet szerinti településen, vagy az 5. számú 33 melléklet szerinti település külterületén

34 Támogatható célterületek: helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész külső felújítására, rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belső felújítására, korszerűsítésére, az építmény közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak, parkoló kialakítására, kapcsolódó zöld felület, kerítés kialakítása (1. célterület); a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, kialakítására, természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, pihenőhelyek létesítésére, meglévők felújítására (2.célterület) Az összes részterülettel összefüggésben tanösvény, tematikusút, túraútvonalak kialakítására; tájékoztató kiadványok és táblák Kérelem benyújtása novembertől 34

35 Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás Célja: Olyan agrárágazaton kívüli m unka helyek m eg terem tés e és m eg ta rtá s a, amelyek hozzájárulhatnak a vidéki területekről va ló elvá ndorlá s vis s za s zorítá s á hoz és a vidéki életkörülm ények javítá s á hoz. Tervezett támogatásra jogosultak: Gazdálkodók regisztrált természetes és jogi személyek, valamint a gazdálkodó háztartásokban élők. Természetes személyek esetében gazdaságon belüli fejlesztések támogathatóak Jogi személyek esetében azon jogi személyek gazdaságon belüli fejlesztései támogathatók, amelyek mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelme meghaladja az összes bevételük 50% -át. 35

36 Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás Tervezett érintett célterületek: agroturizmus; kézműves tevékenység és műszaki szolgáltatások; szociális szolgáltatások; szabadidős tevékenységek; a mellékletben nem szereplő ( non-annex ) termékek feldolgozása erdészeti faiskola létrehozása; megújuló energiaforrások használatához kapcsolódó tevékenységek Kérelem benyújtása novembertől 36

37 ÚMVP IV. tengely intézkedései Tervezett jogcímek 2011 év vonatkozásában: Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásának támogatása a LEADER térségen belüli együttműködés, illetve a LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés, fejezetének végrehajtásának támogatások. 37

38 Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásának támogatása Célja: Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban meghatározott LEADER fejlesztések megvalósítása A helyi akciócsoportok térségek közötti, illetve nemzetközi szakmai együttműködésnek támogatása, ösztönzése LEADER csoportokkal, vagy hasonló megközelítést képviselő csoportokkal. Támogatható célterületek: A LEADER HACS-ok Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájukban megfogalmazottak szerinti helyi fejlesztések, amely a 122/2009. (IX.17) rendelet és a rendelethez kapcsolódó pályázati kiírásait figyelembe véve A rendelet előkészítése folyamatban van. A jogcím tervezett megnyitása : júniustól 38

39 Tájékoztatás és információ az ÚMVP-ről Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Magyar Agrárkamara / Ügyfélszolgálat Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 39

40 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Mezőgazdasági támogatások Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében tervezett jogcímek az I-IV tengely vonatkozásában H inora Ferenc főos ztá lyvezető 40

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Búsi Lajos Vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 szakterületei 1. Agrárgazdas rgazdaság 2. Vidékfejleszt

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései Előadó: Szakács Roland Az ÚMVP 4 tengelye I. tengely: Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészet versenyképességének javítása II. tengely:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM III. TENGELY VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE 2012. Támogatás tárgya 103/2012. (x. 1.) Helyi/országos védelem alatt álló építmény, építményrész (1.célterület)

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Á ta la kuló vidékfejles ztés. V. N ém eth Z s olt V idékfejles ztés ért felelős á lla m titká r

Á ta la kuló vidékfejles ztés. V. N ém eth Z s olt V idékfejles ztés ért felelős á lla m titká r Á ta la kuló vidékfejles ztés V. N ém eth Z s olt V idékfejles ztés ért felelős á lla m titká r A K orm á ny a g rá rpolitiká já na k főbb c élja i - A M agyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

A vidékfejlesztés lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban

A vidékfejlesztés lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban A vidékfejlesztés lehetőségei az ban Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltétele 136/2008. (X.18.) FVM rendelet szerint Támogatás célja: A vidéki térségekben

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Felhívás azonosító tervezett ideje VP4-10.1.1-15 Agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetés 158.6 egyszerűsített október VP4-11.1.1-11.2.1-15

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2007-2013 között négy alkalommal

Részletesebben

New Hungary Rural Development Programme

New Hungary Rural Development Programme Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. Tengely megvalósítása 2007-2008-ban feladatok 2009. évre Tóth Balázs, os ztályvezető 2009. február 27. Budapest A Földművelés ügyi és Vidékfejlesztési M inis

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 2014. december 09. Terra Madre FEJLESZTÉSPOLITIKA AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS CÉLOK, FŐ IRÁNYOK: 1) EURÓPAI UNIÓS SZINT: EU 2020, KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA 2) TAGÁLLAMI/NEMZETI

Részletesebben

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések Tájékoztató részanyag a Monitoring Bizottság részére a 2007-2013 közötti vidékfejlesztési program egyes intézkedés végrehajtásának előrehaladásáról Beszámoló időszaka: 2012. június 1-30. I. tengely - A

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a Tisza-Tarna-Rima mentén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban

Támogatási lehetőségek a Tisza-Tarna-Rima mentén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban Támogatási lehetőségek a Tisza-Tarna-Rima mentén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban A New Hungary Rural Development Programme Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport 2007-2013 a Kérelmekkel

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 1444 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 17. szám A vidékfejlesztési miniszter 2/2013. (II. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül

Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül Fejlesztési beruházási lehetıségek a kertészeti ágazatban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete 2010. február 19. Sárvár Tóth Balázs, osztályvezetı

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 21. szám A vidékfejlesztési miniszter 10/2014. (II. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet Az EMVA tengelyei A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése. A természeti környezet és

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

(TK3) koncepciója. dr. Illés Viktória

(TK3) koncepciója. dr. Illés Viktória Az új LEADER (TK3) koncepciója dr. Illés Viktória Struktúra LEADER rendelet HVS (LEADER terv) 2 Az Egyszerűsítés fő irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. október 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. október 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Döntés pályázaton való részvételről Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Együttműködések támogatása Tószegi Orsolya Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály Gyarmat 2015.10.21. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15.

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból Figeczky Gábor WWF Magyarország Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Források ~ 840 milliárd Ft - 7 évre I. tengely (versenyképesség) II.

Részletesebben

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 között A magyarországi vidékfejlesztési program, amelyet az Európai

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Fejlesztéspolitikai Fórum Vajdahunyadvár dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Budapest, 2014.12.10. A V4 részesedése az EU

Részletesebben

Zala Termálvölgye Egyesület

Zala Termálvölgye Egyesület Zala Termálvölgye Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 2013. július 19., Zalaszentlászló Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport - címbirtokos szervezet

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban pályázható intézkedések 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező Térségi

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

2012. november 15-16.

2012. november 15-16. Az agrár és vidékpolitika aktualitása dr. Gombos Zoltán Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály főosztályvezető 2012. november 15-16. A MAGYAR VIDÉK ALKOTMÁNYA (NVS) együttműködésre és a közös értékekre alapozva

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A gazdálkodás szabályozása a NATURA 2000 területeken. 112.lecke Víz Keretirányelv

Részletesebben

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési 1. számú intézkedés Terv 1.1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntartható gazdaságfejlesztés a KKV-k támogatásával 1.2. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

LEADER célterületek. Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál

LEADER célterületek. Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál LEADER célterületek Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál 1. célterület Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek kialakítása és fejlesztése Közösségi

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program Pályázatok és általános információk gazdálkodók részére HBF Hungaricum Kft. Az előadás tartalma Vidékfejlesztési Program (VP) támogatási lehetőségek 2020 Közeljövőben várható VP

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program lehetőségei 2007-2013. Előadó: Farkas Ferenc Hőgyészi mikrotérségi LEADER iroda Helyszín: Döbrököz

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program lehetőségei 2007-2013. Előadó: Farkas Ferenc Hőgyészi mikrotérségi LEADER iroda Helyszín: Döbrököz Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program lehetőségei 2007-2013 Előadó: Farkas Ferenc Hőgyészi mikrotérségi LEADER iroda Helyszín: Döbrököz 1 Dátum: 2008. július 17. A vidékfejlesztés eszközei és térségi

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok A Zala Zöld Szíve HACS által meghatározott LEADER célterületek: A1 Helyi vállalkozások eszköz- és infrastrukturális fejlesztése A2 Helyi

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Támogatási lehetőségek 2014-2020 között az agrár-vidékfejlesztésben. Süle Katalin, NAK Zala megyei elnök

Támogatási lehetőségek 2014-2020 között az agrár-vidékfejlesztésben. Süle Katalin, NAK Zala megyei elnök Támogatási lehetőségek 2014-2020 között az agrár-vidékfejlesztésben Süle Katalin, NAK Zala megyei elnök VP prioritásai 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 149. szám 25071 V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A vidékfejlesztési miniszter 113/2012. (XI. 9.) VM rendelete egyes agrár- és vidékfejlesztési támogatási tárgyú

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program prioritásai. Tervezett forrásarányok a VP-n belül

Vidékfejlesztési Program prioritásai. Tervezett forrásarányok a VP-n belül Vidékfejlesztési Program (VN) prioritási területei Tervezett forrásarányok a VP-n belül Vidékfejlesztési Program prioritásai 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe TANYAFEJLESZTÉS 2015 -kivonat- Támogatás vehető igénybe 1. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), 2. a tanyák

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

A Duna Összeköt Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Duna Összeköt Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Duna Összeköt Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A LEADER-szerűség vizsgálatának kritérium rendszere a projekt javaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

Hírlevél 2012. július-augusztus

Hírlevél 2012. július-augusztus Hírlevél 2012. július-augusztus ÚMVP III. tengely mikrovállalkozások fejlesztése aktuálitások 1.o ÚMVP III. tengely Falumegújítás és fejlesztés 3.kör 2.o ÚMVP IV. tengely LEADER újbóli megnyitása 3.o Megjelentek

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 136/2008 ( X.18.) FVM rendelet A támogatás célja A vidéki térségekben a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek

Részletesebben

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása Célterület azonosító: 1023329 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése I. Fogalom magyarázat A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport

Részletesebben

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása Célterület azonosítója: 1 019 28 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú Vállalkozási alapú fejlesztés Rendezvény Képzés Térségen belüli együttműködés 6. Tervek, tanulmányok

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Berhida, 2015. április 24. Kontics Monika Munkaszervezet vezető Honnan indultunk? 2007-2008. HVI

Részletesebben

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg:

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg: LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

10. célterület. Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai

10. célterület. Célterület neve: Kell egy hely- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai 10. célterület Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai Vonatkozó HPME azonosítója 670a10 Célterület azonosítója 1018284 Jogcím Közösségi

Részletesebben

Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum

Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum Kimle, 2014.12.15. 12 15 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési i Alapból finanszírozott egyes

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés EU agrárpolitika és vidékfejlesztés Székesfehérvár 2012. április 18. UDVARDY Péter Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Közös agrárpolitika - KAP Már a Római szerződésben szerepelt (39. cikkely)

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési eszközök

Gazdaságfejlesztési eszközök Gazdaságfejlesztési eszközök A 2014-20 tervezési időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Nyírbátor, 2013. 12. 11. Előadó: Szuhóczky Gábor, közgazdász TOP vállalkozói partnerségi munkacsoport vezetője

Részletesebben