Hinora Ferenc főosztályvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hinora Ferenc főosztályvezető"

Átírás

1 Hinora Ferenc főosztályvezető 1

2 A vidékfejles ztés i prog ra m teng elyei I. Mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése (szerkezetátalakítás és modernizáció, tudásátadás és innováció, minőség az élelmiszerláncban) II. III. Környezet és a vidék fejlesztése (biodiverzitás, víz, klímaváltozás) A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása V. A helyi kezdeményezések támogatása (Leader) 2

3 Ú j M a g ya rors zá g V idékfejles ztés i P rog ra m fejles ztés i irá nya i és a pénzüg yi M ezőg a zda s á g, élelm is zer-feldolg keretek ozá s és erdés zet I. teng ely ( közel 2,4 M rd E U R ) vers enyképes s ég ének ja vítá s a 48% II. teng ely ( közel 1,6 M rd E U R ) K örnyezet és vidék á lla potá na k ja vítá s a 35% III. teng ely ( közel 700 M E U R ) É letm inős ég ja vítá s a a vidéki területeken és a diverzifiká c ió ös ztönzés e 17% IV. teng ely ( közel 300 M E U R ) LE A D E R 5,5% 3

4 Ú M V P I. teng ely intézkedés ei Célok: A minőség és a hozzáadott érték növelése a mező- és erdőgazdaságban, az élelmiszer-feldolgozásban (mezőgazdasági, élelmiszeripari és infrastrukturális beruházások, szaktanácsadás, minőségi rendszerekben való részvétel, 4

5 ÚMVP I. tengely intézkedései Fiata l g a zdá k induló tá m og atá s a Cél: a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása. E ddigi megnyitások: december 3. és február 7. között szeptember 15. és október 31. között A jog c ím tervezett m eg nyitá s a : második félév, amely szakmai egyeztetéseket követően módosulhat I. félévére 5

6 K ertés zet kors zerűs ítés e Cél: a kertészetben a termelőtevékenység folytatásához és a megtermelt áru tárolásához szükséges épületállomány korszerűsítése, korszerű technológiák alkalmazása a gazdálkodás összteljesítményének javítása érdekében. Lehetővé kívánjuk tenni a kis-, és középméretű kertészetek fejlesztését annak érdekében, hogy a kézimunka igényes ágazat keretében az őstermelők, egyéni vállalkozók, mikrovállalkozások is igényelhessenek támogatást. Eddigi megnyitások: április 1. és május 30. között december 1. és január 15. között A jogcím tervezett megnyitása: 2011 második féléve 6

7 G a zda s á g á ta dá s : Cél: A mezőgazdasági termelő tevékenységet végzők korösszetételének - a fiatal gazdák támogatásával összehangolt - javítását, az elaprózódott birtokszerkezet ésszerű koncentrálódásának elősegítését, és a gazdaságok átlagos méretének növelését. A már támogatási határozattal rendelkező fiatal gazdák részt vehetnek a programban. E ddigi megnyitások: december 3. és január 15. között, március 1. és március 31. között A jogcím tervezett megnyitása: 2012 első féléve. 7

8 K ertés zeti ültetvény kors zerűs ítés e: Cél: A meglévő gyümölcs ültetvények korszerűsítésével, a korszerű, intenzív, víztakarékos öntözőrendszerrel ellátott ültetvények telepítésével, valamint a fajtaszerkezet javításával a piaci igényekhez alkalmazkodni tudó hatékony és minőségi követelményeknek megfelelő gazdálkodás hátterének megteremtése. Eddigi megnyitások: 2010-ben május 3. és június 3. között A jogcím tervezett megnyitása: második félév, amely szakmai egyeztetéseket követően módosulhat I.félévére 8

9 É lelm is zeripa r kors zerűs ítés e Cél: Az ország élelmiszeripari ellátásában kívánatosnak tartott hazai termékek körét bővíteni. Az élelmiszeripar az alapanyag termeléshez szorosan kapcsolódik és a hazai termékek elhelyezéséhez biztos s egítséget nyújt. Kiemelt vidékpolitikai cél: A vidéki családok megélhetésének javítása, a helyi foglalkoztatásuk biztosítása, a lakosság helybetartása és új munkahelyek teremtése E hhez a stratégiához kapcsolódik az Ú j S zéc henyi Terv mikrovállalkozások támogatásának élelmiszeripari fejezete, ami az Ú M V P keretén kívüli á g a zatok fejlesztéséhez nyújt segítséget. A jogcím elsősorban a mikro és kis élelmiszeripari vállalkozások részére jelent fejlesztési lehetőséget. Kiemelt cél a vidéki munkahelymegtartás és esetlegesen bővítése. E ddigi megnyitások: május 5-től június 16-ig október 20. és november 30. között 9

10 M ezőg a zda s á g hoz és erdőg a zdá lkodá s hoz ka pc s olódó s za km a i képzés ek (s za kképzés i jog c ím ) Cél: Széles körű ismeretanyag biztosítását, valamint a jelentkező igényeknek megfelelő képzések biztosítását. A jogcím két a lintézkedés ből á ll: választható képzések (159 OKJ szerinti, 2 hatósági képzés és 19 szakképesítést nem adó tanfolyam); kötelező képzések az ÚMVP egyes intézkedései keretében támogatást nyert gazdálkodók részére. 10

11 S za kképzés, s za kta ná c s a dá s Cél: A gazdálkodó a támogatott szaktanácsadási szolgáltatást évenként veheti igénybe. A támogatási összeg felső határa közötti időszakban 700 euró/év-re. Eddigi megnyitások: 2007-ben szeptember 16-tól október 1-ig, 2008-ban februrár 1-15., június 1-16., szeptember ben februrár 1-15., június 1-16., december ben február 1-12., június 1-14., október

12 M ezőg a zda s á g i uta k kors zerűs ítés e Cél: A termőhely, a tanyák és a települések között jó minőségű üzemi földutak kiépítése, korszerűsítése. Fontosnak tartjuk az országos valamint a kerékpáros úthálózathoz történő kapcsolódást Eddigi megnyitások: október 1. és 31. között 12

13 Területi vízg a zdá lkodá s, vízká relhá rítá s, belvízvédelem fejles ztés e Cél: Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül a kialakult belvízi helyzet miatt a művek felújítása, a további károk megelőzése, a termésbiztonság elérése érdekében. Kedvezményezettek: önkormányzatok vízgazdálkodási társulások A jogcím tervezett megnyitása: első félév A z E urópa i M ezőg a zda s á g i V idékfejles ztés i A la pból a közös s ég i jog s za bá lyokon a la puló előírá s ok beta rtá s á hoz nyújta ndó tá m og atá s ok Cél: A Bizottság szeptember 23.-i 933/2008. EK rendelete, valamint a augusztus 19-i 759/2009/EK rendelet alapján elektronikus jelölést kell alkalmazni a január 1-e után született összes juh- és kecskefajokba tartozó állategyed esetében. Jelölés hiányában az állatszállítmányok nem indíthatóak el, levágásuk nem történhet meg. Az ágazat tőkehiánya indokolja a jelölés támogatását. 13

14 A m ezőg a zda s á g i energ ia felha s zná lá s m eg újuló energ ia forrá s okból történő előá llítá s hoz nyújta ndó tá m og atá s ok (biom a s s za kazá n) Cél: A mezőgazdaságban a megújuló energiaforrások kiterjedt használatának elősegítése, valamint biomassza kazánok beszerzése, a mezőgazdasági vállalkozások energiaköltségének csökkentése érdekében. Eddigi megnyitások: évben szeptember 17-től november 5-ig, évtől kezdődően évente április 1-30-ig 14

15 A z em lített, kiem elt intézkedés ek lehetős ég et biztos íta na k: új munkahelyek teremtésére, segítve ezzel a kisipar újonnan történő létrejöttét, a lakosság helyben maradását, a térség fejlesztését valamint a hazai termékek elterjesztését. Kapcsolódás a S zéc henyi Tervhez 15

16 ÚMVP II. tengely intézkedései Cél: A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek figyelembe vételével. A m ezőg a zda s á g i földterület fenntartható hasznosítását célzó intézkedés ek: kifizetés kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodók részére; Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás; nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatás; növényi genetikai erőforrások megőrzése; állatjóléti intézkedés; mezőgazdasági területek első erdősítése; erdészeti potenciál helyreállítása alintézkedés; erdő-környezetvédelmi intézkedések; nem termelő beruházások erdőterületen Szerkezetátalakítás alintézkedés; agrár-erdészeti rendszerek létrehozása. 16

17 ÚMVP II. tengely intézkedései K ifizetés kedvezőtlen a dotts á g ú területen g a zdá lkodók rés zére Cél: A termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakítása. Kiemelt cél :a vidéki foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetőségek bővítése és javítása, új, alternatív, a környezetvédelem követelményeinek megfelelő vidéki gazdasági környezet kialakítása. Eddigi megnyitások: A 2004-től minden évben meghirdetésre kerülő intézkedés. A kérelmeket minden évben az egységes kérelem részeként kell benyújtani. A támogatási kérelmek egyben kifizetési kérelmek is. Egyéb feltételek: A KAT területen gazdálkodók kötelezettséget vállaltak arra, hogy az adott területen 5 évig folytatják a mezőgazdasági tevékenységüket. Kompenzációs kifizetést a gazdálkodó nem vehetnek igénybe. 17

18 N atura 2000 g yepterületeken történő g a zdá lkodá s hoz nyújta ndó kom penzá c iós tá m og atá s : Cél: Kijelölt élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, a környezetkímélő földhasználati módok fenntartásával A biológiai sokféleség drasztikus csökkenésének megállítása és visszafordítása. A Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás anyagi segítséget biztosít a gazdálkodók számára az Európai Unió által megfogalmazott célok eléréséhez. Kérelem benyújtása minden évben m á jus 15-ig, az egységes területalapú támogatás iránti kérelemmel együtt történik. Egyéb feltételek A jogcím esetében a támogatási kérelmek egyben kifizetési kérelmek is. 18

19 N em term elő m ezőg a zda s á g i beruhá zá s okhoz nyújta ndó tá m og atá s Cél: A Nem termelő beruházások révén a vidéki táj megőrzése egyedi tájérték fenntartása növény- és állatvilág fajgazdagságának növelése környezeti állapot javítása az önként vállalt agrár-környezetgazdálkodási előírások betartásának és teljesítésének elősegítése a Natura 2000 területek közjóléti értékének növelése, valamint a környezetgazdálkodási célok teljesítéséhez való hozzájárulás Kérelem benyújtása június

20 N övényi g enetika i erőforrá s ok m eg őrzés e: c élja : a mezőgazdasági genetikai erőforrások ex situ és in situ megőrzésének jellemzésének begyűjtésének hasznosításának megvalósítása. A jogcím két alintézkedésből áll: Ő shonos és veszélyeztetett állatfajták megőrzése célja :az alacsony létszámmal rendelkező védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtáknak - a fajta eredeti tartási és takarmányozási körülményeihez hasonló feltételek mellett tenyésztésben történő megőrzése R itka és veszélyeztetett növényfajták (növényi genetikai erőforrások) és mikroorganizmusok megőrzése (jelenleg kidolgozás alatt áll) Kérelem benyújtás a A támogatási rendelet megjelenése 2011 tavaszára várható. A támogatási k érelem benyújtás ának tervezett időszaka 2011 nyara. 20

21 Á lla tjóléti intézk edés Cél: Az alapvető állatjóléti szabályoknak való megfelelésen túlmutató követelmények teljesítéséért a jövedelem-kiesések, illetve a jelentkező többletk ö lts ég ek részbeni ellentételezés e. A fenntartható fejlődéshez, a kedvezőtlen környezeti hatásoknak a minimalizáláshoz és a magasabb színvonalú munkavégzéshez jobban igazodó állattartási gyakorlat népszerűsítése és elfogadotts ágának bővítés e A hazai tejszektor leépülésének megakadályozása Kérelem benyújtás a Az intézkedés részletes szabályairól szóló jogszabállyal kapcsolatos tárcaközi egyeztetések még zajlanak A jogcím tervezett megnyitása március 1 - március 31. (Az aktuális rendelettervezet szerint) 21

22 M ezőg a zda s á g i területek els ő erdős ítés e C él: A mezőgazdasági területek alternatív hasznosítása a mezőgazdaság újrastrukturálása a vidéki lakosság foglalkoztatottsági arányának emelése. az ország erdővel borított területe tovább növekszik, ami által az erdők környezetvédelmi, társadalmi, közjóléti és gazdasági szerepe is erősödik. Kérelem benyújtás a május 1 - június 30. között 22

23 E rdés zeti potenc iá l helyreá llítá s a a lintézkedés Cél: Természeti katasztrófák és abiotikus erdőkár által károsított erdőkben történő erdészeti potenciál helyreállítása, ezáltal az erdők többfunkciós szerepének ellátására Kérelem benyújtás a Minden évben november 1 - november 30. között. 23

24 E rdő-kö rnyezetvédelm i intézkedés ek Cél: Olyan természetközeli, a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló erdőgazdálkodási tevékenységek támogatása, melyek alkalmazása során az erdőgazdálkodás negatív hatásainak csökkentésével egyidejűleg elérhető a természet, a víz, és a talaj védelme genetikai sokféleség megőrzése, társadalomnak az erdővel szemben támasztott igényeinek a kielégítése is. Kérelem benyújtás a M inden évben október 1 - október 31. között lehet benyújtani. 24

25 N em term elő beruhá zá s ok erdőterületen S zerkezetá ta la kítá s a lintézkedés Cél: Az idegenhonos fafajok térnyerésének, illetve az elegyetlen, megfelelő térbeli szerkezet nélküli erdők kialakulásának visszaszorítása Termőhelynek megfelelő, őshonos fafajokból álló erdőtársulásokká történő átalakítása E zeknek a tevékenységeknek a végrehajtásához nyújt támogatást az intézkedés. Kérelem benyújtása Minden évben október 1 - október 31. között lehet benyújtani 25

26 A g rá r-erdés zeti rends zerek létrehozá s a Cél: Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása Fogalom meghatározás: Az agrár-erdészeti rendszerek olyan extenzív földhasználati rendszerek, amelyekben ugyanazon a földterületen fákat nevelnek és mezőgazdasági tevékenységet is folytatnak, kialakítva a mezőgazdasági és erdőterületek mozaikjait. Az agrár-erdészeti rendszerek, mint kiváló minőségű fa és egyéb erdészeti termékek előállítását célzó, extenzív mezőgazdasági és erdőgazdasági rendszerek kombinációi, nagy ökológiai, tájképi- és társadalmi értéket jelentenek. Az agrár-erdészeti rendszerek tekintetében a fás legelők hasznosítása Magyarországon történelmi hagyományokkal rendelkezik. Kérelem benyújtása május 1-je és június 30-a között. 26

27 III. Tengelyes intézkedések célja A vidéki foglalkoztatás bővítése, a tevékenységek diverzifikálása mikrovállalkozások létrehozása, falusi turizmus vidéki örökség megőrzése falumegújítás,- fejlesztés nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákon keresztül megfogalmazott és a LEADER Helyi Akciócsoportok munkálataival elfogadott és megvalósuló intézkedések 27

28 Ú M V P III-a s teng ely intézkedés ei M ikrová lla lkozá s ok létrehozá s á ra és fejles ztés e Célja: új mikrovállalkozások létrehozásának, működő mikrovállalkozások fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése. Támogatás vehető igénybe: A megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó gazdaságon kívül végzett tevékenys égre. Támogatásra jogosultak: A jogosult településen működő, induló mikrovállalkozás, előtársaság vagy olyan természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartás ba veteti magát 28

29 Turis ztika i tevékenys ég ek ös ztönzés e Célja : munkahelyek létrehozása vagy megőrzése érdekében a a vidéki turizmusformák közül a fenntartható falusi, agro- és ökoturisztikai fejlesztések támogatása beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatása Kérelem benyújtása áprilistól Támogatásra jogosultak: természetes személy mikro-, kis- és középvállalkozás, települési önkormányzat kisebbségi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás nonprofit szervezet és egyházi jogi személy, amely e rendelet keretében fejlesztést valósít meg a jogosult településen 29

30 Turisztikai tevékenységek ösztönzése Támogatható célterületek: magánszálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése (1. célterület); ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése és szolgáltatásainak fejlesztése (2.célterület) szálláshelyhez nem feltétlenül kötött minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, bővítése, korszerűsítése, fejlesztése és marketingje (3. célterület) az alábbi területeken: agro-, ökoturisztika, lovas, vadászati, erdei, horgász turisztika, borturisztika, kerékpáros és vízi turizmushoz kapcsolódó kapcsolódó szolgáltatások, illetve az ezekhez kapcsolódó gasztronómiai szolgáltatások (3.célterület) 30

31 Fa lum eg újítá s és - fejles ztés Célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása a helyi piacok létrehozásának és fejlesztésének támogatása Tá m og atá s ra jog os ulta k: Jogosult településen működő: települési önkormányzat települési kisebbségi önkormányzat önkormányzati társulás egyházi jogi személy nonprofit szervezet 31

32 Falumegújítás és - fejlesztés Támogatható célterületek: helyi vagy országos védelem alatt nem álló épületek, épületrészek külső felújítására; kapcsolódó zöld felület rendezése, parkoló kialakítása, létrehozása, fejlesztése (1.célterület) a település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúrafejlesztések; védelem alatt nem álló közparkok; pihenőhelyek; sétautak, az érintett útvonalak mentén zöld felületek, térelemek (2.célterület) a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére fedett és fedetlen elárusítóhelyek (3.célterület) kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére (4. célterület) Kérelem benyújtása: novembertől 32

33 V idéki öröks ég m eg őrzés éhez ig énybe vehető tá m og atá s Célja: épített, természeti és kulturális örökség fenntartása helyreállítása korszerűsítése A településkép és a környezet állapotának javítása Helyi identitás megőrzése Támogatásra jogosultak: Jogosult településen működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat önkormányzati társulás nonprofit szervezet egyházi jogi személy aki beruházást valósít meg a 4. számú melléklet szerinti településen, vagy az 5. számú 33 melléklet szerinti település külterületén

34 Támogatható célterületek: helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész külső felújítására, rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belső felújítására, korszerűsítésére, az építmény közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak, parkoló kialakítására, kapcsolódó zöld felület, kerítés kialakítása (1. célterület); a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, kialakítására, természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, pihenőhelyek létesítésére, meglévők felújítására (2.célterület) Az összes részterülettel összefüggésben tanösvény, tematikusút, túraútvonalak kialakítására; tájékoztató kiadványok és táblák Kérelem benyújtása novembertől 34

35 Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás Célja: Olyan agrárágazaton kívüli m unka helyek m eg terem tés e és m eg ta rtá s a, amelyek hozzájárulhatnak a vidéki területekről va ló elvá ndorlá s vis s za s zorítá s á hoz és a vidéki életkörülm ények javítá s á hoz. Tervezett támogatásra jogosultak: Gazdálkodók regisztrált természetes és jogi személyek, valamint a gazdálkodó háztartásokban élők. Természetes személyek esetében gazdaságon belüli fejlesztések támogathatóak Jogi személyek esetében azon jogi személyek gazdaságon belüli fejlesztései támogathatók, amelyek mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelme meghaladja az összes bevételük 50% -át. 35

36 Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás Tervezett érintett célterületek: agroturizmus; kézműves tevékenység és műszaki szolgáltatások; szociális szolgáltatások; szabadidős tevékenységek; a mellékletben nem szereplő ( non-annex ) termékek feldolgozása erdészeti faiskola létrehozása; megújuló energiaforrások használatához kapcsolódó tevékenységek Kérelem benyújtása novembertől 36

37 ÚMVP IV. tengely intézkedései Tervezett jogcímek 2011 év vonatkozásában: Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásának támogatása a LEADER térségen belüli együttműködés, illetve a LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés, fejezetének végrehajtásának támogatások. 37

38 Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásának támogatása Célja: Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban meghatározott LEADER fejlesztések megvalósítása A helyi akciócsoportok térségek közötti, illetve nemzetközi szakmai együttműködésnek támogatása, ösztönzése LEADER csoportokkal, vagy hasonló megközelítést képviselő csoportokkal. Támogatható célterületek: A LEADER HACS-ok Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájukban megfogalmazottak szerinti helyi fejlesztések, amely a 122/2009. (IX.17) rendelet és a rendelethez kapcsolódó pályázati kiírásait figyelembe véve A rendelet előkészítése folyamatban van. A jogcím tervezett megnyitása : júniustól 38

39 Tájékoztatás és információ az ÚMVP-ről Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Magyar Agrárkamara / Ügyfélszolgálat Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 39

40 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Mezőgazdasági támogatások Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében tervezett jogcímek az I-IV tengely vonatkozásában H inora Ferenc főos ztá lyvezető 40

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program Kulcskérdés továbbá a piacra jutás, ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a nyers és feldolgozott termékek hazai piaci védelme, a hazai értékesítési lehetőségek javítása. A Kormány prioritásként kezeli

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 1 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 149. szám 25071 V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A vidékfejlesztési miniszter 113/2012. (XI. 9.) VM rendelete egyes agrár- és vidékfejlesztési támogatási tárgyú

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Agrártámogatások 2014:

Agrártámogatások 2014: Agrártámogatások Elsősorban közvetlen területalapú támogatások és a kölcsönös megfeleltetés rendszere, de más is Agrártámogatások Magyarország (Mrd Ft) Megnevezés 2010. évi előirányzat 2011. évi előirányzat

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. január 2014/1. szám Tartalom 1. Méhészeti támogatások... 1 2. Anyajuh és anyakecske de minimis támogatás... 2 3. Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtott támogatás... 3

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Mgr. Czibula Kristian Vállalkozás definició A vállalkozás valami

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. A JELENLEGI KAP-REFORM HÁTTERE, ÖSSZEFÜGGÉSEI

TARTALOMJEGYZÉK 1. A JELENLEGI KAP-REFORM HÁTTERE, ÖSSZEFÜGGÉSEI TARTALOMJEGYZÉK 1. A JELENLEGI KAP-REFORM HÁTTERE, ÖSSZEFÜGGÉSEI 2 2. A BIZOTTSÁGI JAVASLAT 10 KIEMELT PRIORITÁSA 4 3. AZ ÚJ KAP FELÉPÍTÉSE, FINANSZÍROZÁSA 6 4. KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK (1. PILLÉRES FORRÁSOK)

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

A Natura 2000 finanszírozása

A Natura 2000 finanszírozása A Natura 2000 finanszírozása Útmutató Összeállították: Clare Miller, Marianne Kettunen, IEEP Szerkesztő: Peter Torkler, WWF Stefanie Lang, Andreas Baumüller, WWF támogatásával Fordította: Dövényi Mária

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség 6. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség Csizmár Gábor bánki lakos a tó feletti önkormányzati parkerdőben kiépíthető tanösvény és kilátóhely létesítésének gondolatával

Részletesebben

É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig

É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig Jóváhagyva: 2013. április 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 3 1.1 Az agrobiodiverzitás jelentősége... 3 1.2 A stratégia

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben