F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja"

Átírás

1 F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és június 3-án, hétfőn elfogadott törvényjavaslatokról és a határozati javaslatokról A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat A szóban forgó törvényjavaslat benyújtásával a cél a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) gyakorlati alkalmazása során felmerült problémák rendezése volt. A törvényjavaslat két fő területen módosítja az Mötv-t. Egyrészt a törvény alkalmazása során fény derült arra, hogy előfordulhat olyan speciális eset közös hivatal létrehozása során, amelyre a törvény nem nyújt megfelelő megoldást. A hatályos szabályozás egymásnak ellentmondó rendelkezéseket tartalmazott arra a speciális esetre, amikor egy város és egy község szeretne közös hivatalt létrehozni, azonban nem érik el a törvény által meghatározott 2000 fős összlakosságszámot. Tekintettel arra, hogy a törvény rendelkezései a gyakorlatban problémákat idéztek elő, mivel több település esetén is meghiúsult a közös hivatal létrehozása, szükségessé vált a jogszabály pontosítása. A törvényjavaslat elfogadásával egyértelművé válik, hogy abban az esetben, ha két olyan település kíván közös hivatalt létrehozni, amelyek közül az egyik város, a 2000 fős létszámhatár betartásától el lehet tekinteni, ez az eset tehát kivételt képez a főszabály alól. A fentieken túl a javaslat kiveszi a képviselő-testület hatásköréből az államháztartáson kívüli forrás átvételét és átadását, tekintettel arra, hogy a gyakorlatban sokszor nehézséget okozott az, hogy indokolatlan esetekben is a képviselő-testület döntésére volt szükség. Az önkormányzatok általában kulturális, civil, egyházi, sport, szociális tevékenységet folytató szervezeteknek nyújtanak támogatást. A javaslat szerint a jövőben e kérdéseket önkormányzati rendelet rendezné. A képviselő-testület határkörébe kerül viszont az alapítványi források átvétele és átadása az átláthatóság növelése érdekében. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezések hatályba lépésének időpontja a törvény kihirdetését követő nyolcadik nap, míg a közös hivatalra vonatkozó rendelkezések a 2014-es általános önkormányzati választások napján lépnek hatályba. Egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló T/ törvényjavaslat A törvényjavaslat a piaci és felügyeleti tapasztalatok figyelembevételével módosította az egyes biztosítási tárgyú törvényeket. Az elfogadott törvényjavaslat módosítja a biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló törvényt (Bit.), a kötelező gépjárműfelelősség-biztosításról szóló törvényt (Gfbt.), valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényt is. A Bit. módosításának egyik legfőbb célja a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló évi Európai Uniós irányelv (Szlovencia 2.) fontosabb elemének, a vállalatirányítási rendszer hazai piacra történő átvételének megalapozása volt. Az új vállalatirányítási rendszernek köszönhetően, a kockázatok megfelelő kezelése a jövőben jelentősen hozzájárul az ügyfelek megfelelő védelméhez, a korábbi biztosítói csődök vagy csőd közeli helyzetek elkerüléséhez. A módosítással nem került teljes átültetésre a Szlovencia 2. irányelv, azonban az előterjesztés törekszik egy olyan környezet kialakítására, ami készteti a biztosítókat egy modern vállalatirányítási környezet kialakítására, de mindemellett nem tér el a Szlovencia 2. jövőben bevezetni tervezett alapelveitől. Mivel hazánkban magyarországi székhelyű viszontbiztosító nem üzemel, így nem szükséges az irányítási rendszerrel kapcsolatos szabályok megalkotása, ezen esetekben továbbra is a jelentős nemzetközi elemet tartalmazó szabály érvényesül. A Bit. módosításának másik jelentős eleme volt a biztosítók felszámolására vonatkozó szabályok átfogó módosítása. A törvényjavaslat ezen része is az elmúlt idők gyakorlati tapasztalataira épít, amely szem előtt tartja a fogyasztók érdekeit és törekszik a szerződések továbbélésnek lehetőség szerinti biztosítására. A Gfbt. módosításának célja, a MABISZ által, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás rendszerében ellátott közjogi jellegű feladatokkal kapcsolatos működés részletesebb szabályozásának megteremtése, az átláthatóság és az elszámoltathatóság további növelése. További módosítás, hogy a hosszabb időn át külföldön tartózkodó 1

2 gépjármű tulajdonosok biztosítását - forgalomból történő kivonás esetén - csupán 12 hónap elteltével szüntetheti meg érdekmúlásra hivatkozva a korábbi 6 hónap helyett. Változás az is, hogy a megállapodott összeg nettó kifizetésének lehetőségét ettől kezdve a biztosítók csakis kizárólag a közlekedési biztonsági szempontok figyelembevételével ajánlhatják fel. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényjavaslat módosításának indoka, hogy felülvizsgálatra kerüljenek a pénzügyi és biztosítási tevékenységet lehetővé tevő hatósági képzés szabályai a bevezetés utáni öt év gyakorlati tapasztalataival. A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló T/ sz. törvényjavaslat A pénzügyi konglomerátumok olyan, több különböző (biztosítási, banki, befektetési) tevékenységet végző pénzügyi intézmények, amelyek rendszerint több országban is jelen vannak az Európai Unió területén, a méretük hatalmas lehet, így jelentős kockázatot hordoznak. A működésükben rejlő veszélyek ellenére jelenleg a pénzügyi konglomerátumok felügyeletére nincs egységes szabály, csupán a hitelintézeti-, a tőkepiaci-, valamint a biztosítási törvény tartalmaz - külön-külön - rájuk vonatkozó előírásokat. Ezért a Javaslat célja, hogy egységet teremtsen a jelenleg széttagolt szabályozás tekintetében, és mind tartalmilag, mind formailag egybeépítse a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény, a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, valamint a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletét érintő rendelkezéseit. Mindhárom törvény azonos jellegű szabályokat fogalmazott meg, azonban az átláthatóság és az egyszerűség érdekében szükséges az új törvény megalkotása, amelynek időszerűségét a pénzügyi konglomerátumokról szóló uniós jogszabály felülvizsgálatának következtében szükséges implementációs kötelezettség teremtette meg. A pénzügyi konglomerátumok szabályozása és prudenciális felügyelete uniós szinten azért nagyon fontos, mert e speciális csoportok hatalmas méreteket ölthetnek, sokszor több országot is átívelően, és így jelentős kockázatokat hordozhatnak magukban. Ellenőrzésük speciális abból a szempontból, hogy nem elegendő a szakágankénti felügyelet biztosítása, hanem a konglomerátum egészére kiterjedő pótlólagos tartalmú felügyeletre, vagyis kiegészítő felügyeletre is szükség van, amelyet az ezért felelős hatóság koordinál. A szakági, illetve a nemzeti felügyeletek közül kell egyet kiválasztani erre a célra. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ennek megfelelően hatékony ellenőrzési eszközöket kap. Ilyen az évenkénti felülvizsgálati jog a konglomerátummá minősítés feltételeinek való megfelelést tekintve, vagy a folyamatos vizsgálat arra vonatkozóan, hogy a vállalkozás pénzügyi konglomerátumhoz tartozik-e, vagy sem. Erős eszközt jelent az is, hogy a Felügyelet helyszínen és helyszínen kívül is folytathat felügyeleti ellenőrzést. Amennyiben a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó vállalkozások nem tesznek eleget a törvényben foglalt kötelezettségüknek, a PSZÁF intézkedéseket tehet. A jellemzően több tagállami érintettség miatt több felügyeleti hatóság lesz a felügyelet ellátása során is érintett. Ennek azért van jelentősége, mert Magyarországon nagyrészt külföldi alapítású konglomerátumok működnek, és ha a PSZÁF szabálytalanságot vagy visszaélést érzékel tevékenységükkel kapcsolatban, erőteljes jelzéseket tud küldeni azon ország felügyeletének, ahol a konglomerátumot alapították, valamint a szükséges adatokért és információkért is hozzájuk fordulhat. Mindez azt jelenti, hogy egy hatóság lesz felelős a kiegészítő felügyeleti feladatok ellátásáért, azonban az adatszolgáltatás terén és egyes döntési kérdésekben a többi érintett hatóság is szerepkörrel bír. Abban az esetben, ha a kiegészítő felügyelet alá tartozó intézmény harmadik országbeli székhellyel rendelkezik, meg kell vizsgálni, hogy eleget tesz-e a harmadik ország szabályozása az elvárásoknak, vagy az Unióban szükséges a felügyeletet ellátni. Ha nem, akkor a PSZÁF látja el az összevont pénzügyi feladatokat, ám ebben az esetben egyeztetési kötelezettsége van a harmadik ország felügyeletével. Egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat Az Országgyűlés 2011 decemberében elfogadta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvénynek (a továbbiakban: Ket.) azt a módosítását, amely teljesen átalakította az elektronikus ügyintézés addigi rendszerét. A Ket. és a hozzá kapcsolódó más jogszabályok egyes szakaszai ütemezetten léptek hatályba és fognak hatályba lépni (pl. összerendelési nyilvántartásra vonatkozó szabályok hatálybalépése július 1.). Ezekre az eltolt határidőkre azért volt szükség, mert uniós projektek kapcsolódnak az egyes szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (a továbbiakban: szeüsz) fejlesztéséhez, így nem érdemes korábbi határidőt megállapítani a teljesítéshez, mint a projektzárás határideje. A projektek elindultak és ezzel párhuzamosan kiderült, hol kell pontosítani a jogszabályokon, finomhangolni a rendszereket. Megjegyzendő, hogy a Ket. és hozzá kapcsolódó más törvények jelenlegi módosítása csak néhány esetben jelent új szabályozást (pl. új szeüsz-ök, iratkezelési rendszerek tanúsítása), a többi részében viszont csak a jelenlegi szabályozás pontosítása történik meg a jogalkalmazók visszajelzése alapján. 2

3 Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény évi felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról szóló 1156/2011. (V. 20.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm.hat.) foglalt feladatnak megfelelően a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényt (a továbbiakban: Ket.) módosította a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi CCX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) A Módtv július 1-jével hatályba lépő módosításai alapján a Ket. hatósági nyilvántartásokra vonatkozó szabályozása a közhiteles hatósági nyilvántartásokra szűkül le. A hatóságok által július 1-jét követően kezelt egyéb nyilvántartások nem minősülnek majd hatósági nyilvántartásnak, vezetésük nem minősül hatósági ügynek. A törvényjavaslatban foglalt módosítások célja a Ket. hatálya alá tartozó, hatósági ügynek minősülő hatósági nyilvántartás-vezetés (nyilvántartásba való bejegyzés és az abból való törlés) elhatárolása a hatóság által megvalósított egyéb nyilvántartás-vezetési cselekményektől. A Ket. szerinti hatósági nyilvántartások közhiteles hatósági nyilvántartásokra való szűkítésével megvalósulhat az a célkitűzés, mely szerint egyértelmű helyzetet szükséges teremteni abban a tekintetben, hogy a Ket. korábbi, túl tágnak bizonyuló hatósági nyilvántartás kategóriájából melyek azok az ágazati jogszabályokban megjelenő nyilvántartások, amelyekkel kapcsolatban értelmezhető a Ket. szabályozási rendszere, így például az ügyfél kategória (tehát a nyilvántartás-vezetés a jogalany jogát, jogos érdekét akár közvetetten is, de érinti), továbbá az a szabály, hogy a nyilvántartásba való bejegyzés, valamint az abból való törlés hatósági határozatnak minősül; indokolt-e jogorvoslatot biztosítani, stb. Illetőleg melyek azok, amelyek tekintetében a jövőben nem indokolt a Ket. szabályainak alkalmazása, ilyenek például a kizárólag a hatóság saját céljára (például ellenőrzési célból vezetett) nyilvántartások. A közigazgatási eljárásjog fejlesztése érdekében a Ket. módosításra kerül annak meghatározása érdekében is, hogy mely esetekben lehet biztosítani a telefonon történő érdemi ügyintézést a hatóság és az ügyfél között akkor, amikor az ügyfél kezdeményez kommunikációt a hatósággal, biztosítandó e szabályozással az ügyfélbarát közigazgatás továbbfejlesztését, a közigazgatás ügyfélbarát jellegének erősítését, továbbá az eljárások gyorsítását. A törvényjavaslat a mozgóképről szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) a filmterjesztés fogalmának pontosítására irányul annak érdekében, hogy a filmterjesztés fogalmának a szerzői jogi törvényben meghatározott felhasználásokkal összhangban legyen. A törvényjavaslat alapján a továbbiakban az art besorolású mozik, valamint az art besorolású filmalkotások terjesztésének támogatására a kultúráért felelős miniszter által miniszteri rendeletben megalkotandó szabályok helyett az egyszerűbb és gyorsabb eljárás biztosítása érdekében az Mktv. -nek a közvetlen támogatások elosztására vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A nemzeti ünnepeken Magyarország lobogójának ünnepélyes keretek között, katonai tiszteletadással történő felvonásának csak az Országház előtt lehet helye. Ha a feltételek nem állnak rendelkezésre, akkor ettől az ünnepélyes aktustól a törvényjavaslat alapján el kell tekintetni. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény módosításáról szóló T/10897 számú törvényjavaslat Az elfogadott módosító javaslat az állam kizárólagos tulajdonában lévő vagyoni körbe kívánja emelni a műemlékké nyilvánított Veszprém-Bakonyszentlászló vasútvonalat is magába foglaló Győr-Veszprém vasútvonalat, valamint a szintén műemléki védettséget élvező Kisirtás-Nagyírtás erdei vasútvonalat magába foglaló Nagyirtás-Nagybörzsöny vasútvonalat. A több mint 70 kilométeres pályaszakasz, a Veszprém-Győr vasútvonal részeként 117 évvel ezelőtt nyílt meg. Az országos törzshálózati vasúti pályák körébe és a Budapesti körvasút vonalai közé tartozó Budapest- Józsefváros - Budapest-Ferencváros és Budapest-Józsefváros - Kőbánya felső vasúti pályák országos törzshálózati vasúti pályák közötti szerepeltetése közlekedési szakmai szempontok alapján nem indokolt. Hatályát veszti a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 2. mellékletének III. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlék együttesek című táblázat 9., 110., 141. és 155. sora. A módosító javaslat az állam kizárólagos tulajdonában lévő vagyoni körbe kívánja emelni és egységes vonalnak kívánja tekinteni a korábban két különböző részre besorolt, a 87 (1) Füzesabony-Eger nem a transz-európai 3

4 vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti pályának besorolt és a 87 (2) Eger- Putnok egyéb vasúti pályának besorolt vasútvonalat. Az elfogadott javaslat szerint szükséges az MFB Zrt. igazgatóság tagjai létszámának megemelése. Ezenkívül rendezi a pozíciók hierarchikus felépítését. Az erdőteleki Buttler kastély és a Tatai műemlékek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű műemlékek köréből való kikerülése nem indokolt. Az önkormányzatok által jelzett igények anélkül megvalósíthatók, hogy az érintett ingatlanok speciális védettsége megszűnne. A földgázellátásról szóló évi XL. törvény módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat A törvénymódosítás eredményeként újabb területen valósul meg rezsicsökkentés július 1-től 10%-kal fog csökkeni a lakossági, 11,5 kg-os töltettömegű PB gáz fogyasztói ára. Az elfogadott törvény főbb pontjai: A javaslatban meghatározásra kerülnek az alábbi fogalmak: lakossági PB-gáz fogyasztó, PB-gáz forgalmazó, PB-gáz kiskereskedő: - Lakossági PB-gáz fogyasztónak minősül az a személy, aki saját háztartása egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs fogyasztása céljára vásárol tartályban forgalmazott PB-gázt vagy vezetékes PBgázt, és az így vásárolt PB-gázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. - PB-gáz forgalmazónak minősül az a személy, aki PB-gáz forgalmazási tevékenység végzésére a bányafelügyelet által kiadott, érvényes engedéllyel rendelkezik. - PB-gáz kiskereskedőnek minősül az a személy, aki a) a PB-gáz palackos PB-gáz értékesítőhelyen vagy üzemanyagtöltő állomáson történő értékesítéséhez szükséges, a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló jogszabály szerinti bejelentést megtette, illetve a PB-gáz palackból turista használatú palackba történő átfejtés végzésére engedéllyel rendelkezik, vagy b) önálló kereskedelmi ügynöki tevékenység keretében, a PB-gáz forgalmazóval fennálló szerződéses kapcsolat alapján a PB-gáz forgalmazó tulajdonában lévő palackos PB-gázt értékesít, és a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló jogszabály szerint a tevékenységét bejelentette. A törvényjavaslatban meghatározásra kerül a hatósági ár hatálya alá tartozó termékek köre. A javaslat előírja a vezetékes PB-gáz szolgáltatók, a PB-gáz forgalmazók és a PB-gáz kiskereskedők számára, hogy a vezetékes PB-gáz szolgáltatás és a PB-gáz tartályban történő értékesítésének lakossági PB-gáz fogyasztó által fizetendő árát csökkentsék és ennek tényét jól látható helyen az üzletben kifüggesszék. Az előírások, illetve az árcsökkentés végrehajtásának ellenőrzésére a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság hivatott. A felnőttképzésről szóló T/9928. számú törvényjavaslat A felnőttképzési akkreditációs rendszer azért jött létre, hogy biztosítsa az intézményeknél a minőségi képzést. Az intézményi, illetve a program-akkreditációs tanúsítvány kérelmezése önkéntes azzal a megkötéssel, hogy állami és uniós forrásokból támogatott képzést kizárólag intézményi akkreditációval rendelkező intézmény szervezhet. Az akkreditáció megadásáról, illetőleg visszavonásáról közigazgatási hatósági eljárás keretében független szakmai testület, a Felnőttképzési Akkreditáló Testület dönt. A rendszer működésének legfontosabb tapasztalata és egyben problémája, hogy sem a piaci mechanizmusok, sem a jogi szabályozás (az akkreditáció), sem a résztvevő (különösen a támogatott felnőtt), de a vizsgarendszer sem kényszeríti ki a minőségi képzést még a támogatott tanfolyamok esetében sem. Ennek eredményeképpen bizonytalanná válhat a felnőttképzési rendszerben megszerzett bizonyítvány mögötti tudás, annak hasznosítását illetően is. A felnőttképzés minősége emelésének kulcsa kizárólag a képző intézmények működésében, színvonalas oktató munkájában rejlik. E célt szolgálná a felnőttképzési akkreditáció rendszere, amely azonban egyáltalán nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A törvényjavaslat a felnőttképzési rendszer megújításának céljai alapján született. E célok az alábbiak: 4

5 - A szabályozás egyértelműen a támogatott, a munkaerőpiac igényeinek kielégítését megvalósító képzésekre koncentráljon, maximálisan figyelembe véve a gazdaság igényeit. Ezért az elfogadott javaslat szerinti szabályozásban jelentős szerepet tölt be a gazdaság igényeivel kapcsolatban megfelelő információkkal és rálátással rendelkező Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. - A szabályozás legyen átláthatóbb, hatékonyabban ellenőrizhető. - Biztosítsa, hogy a támogatott felnőttképzésből minőségi tudással kerüljenek ki a résztvevők, a megszerzett bizonyítvány egyenszilárdságú legyen az iskolarendszerben szerzett szakképesítéssel. - A támogatott képzési rendszer jobban igazodjon a munkaerő-piac strukturális és tartalmi elvárásaihoz. - Növekedjen a támogatott képzések munkaerő-piaci eredményessége, a felnőttképzésben (szak)képzettséget szerzettek elhelyezkedési aránya. Az elfogadott javaslat kizárólag olyan képzések szabályozására vonatkozik, amelyekben az állam kiemelt felelősséget visel. Ezek az OKJ szerinti szakképesítések megszerzésére felkészítő, valamint a nyelvi képzések, illetve azok a tanfolyamok, amelyekhez államháztartási (önkormányzati) vagy uniós forrásból a résztvevő támogatást kap. Az államnak tehát e képzésekért, ezek minőségéért kell és lehet felelősséget vállalnia, és ezért a szabályozásnak is e képzésekre, illetve az ilyen képzéseket folytató képzőkre kell vonatkoznia. Az elfogadott javaslat hatálya alá nem tartozó képzésekre a fogyasztóvédelem általános szabályait kell alkalmazni. A felnőttképzésben szabályozott képzések képzési körökre osztása megteremti annak lehetőségét, hogy a szabályozás jobban igazodjon a képzések speciális szakmai jellegéhez, egyben hozzájárul a képző intézmények profiljának tisztításához, és biztosabb alapokra helyezi az intézmények ellenőrzését. A támogatott egyéb szakmai képzések, valamint a nyelvi képzések körében létrejövő felnőttképzési szakmai, valamint nyelvi programok nyilvántartása átláthatóbbá teszi ezeket a képzéseket, ami a megrendelők érdekeit szolgálja, egyben hozzájárul a felnőttképzés rendezettebbé, szakmailag is irányítottabbá tételéhez. Az új engedélyezési rendszer felváltja az eddigi bonyolult, túlzott adminisztrációt eredményező, ugyanakkor a képzés minősége emelésének célját el nem érő felnőttképzési akkreditációt. Az engedélyezési rendszerben kevesebb adminisztrációval terhelt az eljárás, az engedélyt nem kell időszakonként megújítani, mivel az határozatlan időre szól. A szükséges hatósági döntéseket az erre felhatalmazással és hozzáértéssel rendelkező szervezet hozza, megfelelően felkészült és felelős szakértők javaslata alapján. Az elfogadott javaslat a támogatott egyéb szakmai képzések és a nyelvi képzések körébe tartozó képzések esetében az OKJ szerinti szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeihez hasonló tartalommal és nyilvánossággal létrehozza a felnőttképzési szakmai programkövetelmények, illetve a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartását annak érdekében, hogy a felnőttképzés tartalmilag is egységesebb, szabályozottabb, átláthatóbb legyen. Az elfogadott javaslatban foglaltak szerint a hatóság szakértőkkel kapcsolatos feladatai segítésére szakértői testületet hoz létre, mely a szakértők működésével, képzésével és továbbképzésével, valamint az engedélyezési rendszer szabályozásával és működésének vizsgálatával kapcsolatban javaslattevő, véleményező, monitoring és szakmai kidolgozó feladatokat lát el. A felnőttképzési tevékenyégre vonatkozó engedélyt nem kaphat az a gazdasági társaság vezető tisztségviselője, akitől már egyszer megvonták ezt egy másik gazdasági társaságban. A felnőttképzési programszakértő kötelező bevonása esetén a hatóság nem kötelezhető a kamara által megjelölt szakértő kirendelésére. Az elfogadott javaslat által elkerülhetővé válik, hogy a képzés résztvevője a képzésről történő elállása esetén a képzési idő arányos teljesítését meghaladó, indokolatlanul magas összegű bánatpénzt fizessen az intézmény számára. A Kormány és a vidékfejlesztési miniszter munkáját támogató kormányzati testületekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 30. -a alapján a Kormány javaslattevő, véleményező vagy tanácsadói tevékenységet végző testületet hozhat létre, melynek tagjait, valamint az annak ülésére állandó jelleggel meghívott személyek körét a testületet létrehozó normatív kormányhatározat jelöli ki. Jelen törvényjavaslat célja a Vidékfejlesztési Minisztérium felelősségi körébe tartozó testületeket szabályozó rendelkezések hatályon kívül helyezése és újraszabályozása. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény rendelkezései közül a Nemzeti Környezetvédelmi Program Bizottságra vonatkozó rendelkezések kerülnek elhagyásra tekintettel arra, hogy ezen kérdéseket kormányhatározat fogja szabályozni. 5

6 A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény rendelkezései közül a területi és részvízgyűjtő szintű, valamint az országos vízgazdálkodási tanácsra vonatkozó rendelkezések kerülnek módosításra tekintettel arra, hogy ezen kérdéseket kormányhatározat fogja szabályozni. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény rendelkezései közül az Országos Vadgazdálkodási Tanácsra vonatkozó rendelkezések kerülnek elhagyásra tekintettel arra, hogy ezen kérdéseket kormányhatározat fogja szabályozni. A halászatról és a horgászatról szóló évi XLI. törvény rendelkezéseiből az Országos Halászati Bizottságra vonatkozó rendelkezések kerülnek elhagyásra tekintettel arra, hogy ezen kérdéseket kormányhatározat fogja szabályozni. A géntechnológiai tevékenységről szóló évi XXVII. törvény módosításáról szóló évi LXXIV. törvény 3. -a július 1-jei hatállyal, a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Géntechnológiai Bizottsággal kapcsolatos előírásokat újraszabályozta, így a Géntechnológiai Bizottság neve géntechnológiai testületre módosult, és a törvény a továbbiakban csak a géntechnológiai testületnek az engedélyezési eljárásban betöltött szerepére vonatkozó előírásokat, valamint a tagok díjazásával kapcsolatos szabályokat tartalmazta. Ugyanakkor a Géntechnológiai Bizottság sajátos helyet foglal el a géntechnológiai engedélyezés rendszerében, kiemelkedő szerepe van az Alaptörvényből fakadó stratégiai célkitűzés, azaz hazánk GMO-mentes mezőgazdaságának fenntartásában, ezért indokolt visszaállítani a törvényi szintű szabályozást. A szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete tartalmazza a közösségi oltalom alatt álló földrajzi árujelzőket. A III. melléklet 6. pontja alapján a törkölypárlatok esetében a törkölypálinka megnevezés kizárólag Magyarország javára áll oltalom alatt. A törkölypálinka előállításának földrajzi területét pedig a rendelet szerinti műszaki dokumentáció, vagyis a termékleírás tartalmazza. A termékleírás elkészítéséhez szükséges a Pálinka tv-nek a tervezet szerinti kiegészítése. A törkölypálinka közösségi oltalom alatt álló földrajzi árujelző, amelyet kizárólagosan csak magyar termelők használhatnak. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény rendelkezései közül az Országos Erdő Tanácsra vonatkozó rendelkezések kerülnek elhagyásra tekintettel arra, hogy e kérdéseket kormányhatározat fogja szabályozni. Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat A törvényjavaslat pontosítja a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Bv. tvr.) július 1-jével módosított egyes rendelkezéseit, illetve az új Btk. szabályai alapján további pontosításokat hajt végre. Napjainkban az interneten keresztül elkövethető bűncselekmények száma egyre nő. Különösen kiszolgáltatott rétegnek tekinthetők a gyermekek, akiknek védelmét a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, európai parlamenti és tanácsi irányelv is előírja az Európai Unió tagállamai számára. A bűnözés ezen új formái elleni hatékonyabb küzdelem biztosítása és a nemzetközi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében a magyar jogrendszerben is komolyabb védelmi mechanizmusok kidolgozására volt szükség. A törvényjavaslat a gördülékeny nemzetközi együttműködés érdekében olyan jogszabály-módosításokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy a magyar hatóságok eljárási vagy végrehajtási jogsegély keretében külföldi hatósághoz fordulhassanak az elektronikus adatok ideiglenes vagy végleges eltávolítása érdekében, ha a weboldalt külföldi tárhelyszolgáltató üzemelteti, illetve eleget tudjanak tenni az ilyen jellegű, külföldről érkező jogsegély kérelmeknek, amennyiben a tárhelyszolgáltató magyar július 1-jétől a pénzbüntetés szabadságvesztésre történő átváltoztatása a büntetés-végrehajtási bíró feladata, a törvényjavaslat ennek megfelelően módosítja az érintett jogszabályokat. Az új Btk.-val kapcsolatos módosítások technikai és értelmezést könnyítő pontosításokat tartalmaznak, illetve új tényállásként kerül beiktatásra a kapcsolati erőszak bűncselekmény az alábbi indokok alapján. Az Országgyűlés évi őszi ülésszakán napirendjére tűzte Az Országgyűlés tűzze napirendjére azt, hogy legyen önálló büntetőjogi törvényi tényállása a családon belüli erőszaknak Magyarországon címmel benyújtott országos népi kezdeményezést (H/7685. szám). Ezt követően az Országgyűlés szeptember 17-én határozatot hozott, amelyben egyetértett a családon belüli erőszak önálló büntetőjogi törvényi tényállásban történő szabályozásáról szóló népi kezdeményezéssel, és a szakmai szervek, illetve civil szervezetek 6

7 bevonásával sor került a tényállás szövegének meghatározására, figyelembe véve a büntetőjog hazánkban kialakult tradicionális rendszerét, valamint az alkotmányossági és nemzetközi követelményeket is. Ennek a teljesítését is szolgálja az új Btk. kapcsolati erőszak bűncselekményével történő kiegészítése június 3-án határozati javaslat nem került elfogadásra. 7

A Felnőttképzés aktualitásai. Rácz Rita osztályvezető Munkaerő-piaci Képzések Módszertani Osztály Képzési Főosztály

A Felnőttképzés aktualitásai. Rácz Rita osztályvezető Munkaerő-piaci Képzések Módszertani Osztály Képzési Főosztály A Felnőttképzés aktualitásai Rácz Rita osztályvezető Munkaerő-piaci Képzések Módszertani Osztály Képzési Főosztály 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről Intézmény-, és programakkreditáció követelménye

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról

T/5145. számú törvényjavaslat. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5145. számú törvényjavaslat az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4818. számú törvényjavaslat a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. május

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

2007. évi törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról

2007. évi törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról 2007. évi törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról 1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1426/2007. Tervezet a közigazgatási egyeztetésre az egyes 1989. október 23-át megelőzően védetté nyilvánított természeti területek védettségét fenntartó

Részletesebben

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :46. Parlex azonosító: 66NJ6OL30003

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :46. Parlex azonosító: 66NJ6OL30003 Iromány száma: T/15642. Benyújtás dátuma: 2017-05-15 13:46 Miniszterelnökség Parlex azonosító: 66NJ6OL30003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása Benyújtó: Dr.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1948/2007. Tervezet a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés)

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

Felnőttképzés a jogszabályi változások tükrében

Felnőttképzés a jogszabályi változások tükrében Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum: Üzleti reggeli Gödöllőn Felnőttképzés a jogszabályi változások tükrében Üröginé Ács Anikó felnőttképzési szakértő 2013. október 25. Rendszerszintű változások

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. r e n d e l e t e

A gazdasági és közlekedési miniszter. r e n d e l e t e III-3R/218/1/2006. T E R V E Z E T A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. ( ) GKM r e n d e l e t e a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése. Helyben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése. Helyben MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Javaslat a helyben központosított közbeszerzési rendszer keretében történő központi Beszerző Szervezet létrehozására,

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

Budapest, január

Budapest, január GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/1325/1/2008. A gazdasági és közlekedési miniszter /2008. ( ) GKM rendelete a közlekedési és az ipari területeken végzett igazságügyi szakértői tevékenység

Részletesebben

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza]

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza] Országgyűlés Hivatala ;~,~:~~, : ~ X10,(3 2 11 FEER 21. 2013. évi... törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi

Részletesebben

T/2910. számú. törvényjavaslat. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról

T/2910. számú. törvényjavaslat. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2910. számú törvényjavaslat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika

Részletesebben

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10591. számú törvényjavaslat a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013.

Részletesebben

Változnak a vizsgakövetelmények

Változnak a vizsgakövetelmények Változnak a vizsgakövetelmények Az NGM társadalmi egyeztetésre bocsátja a szakképzési és felnőttképzési vizsgakövetelményekre vonatkozó rendeletmódosítást. A tervezet a szakképesítéshez kapcsolódó, újonnan

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. ( ) GKM rendelete. a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. ( ) GKM rendelete. a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. ( ) GKM rendelete a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló (jogszabály-módosítások

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat. a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény módosításáról

T/ számú törvényjavaslat. a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/14686. számú törvényjavaslat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere 1 2017. évi... törvény a nemzeti

Részletesebben

A bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja: 58.

A bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja: 58. Hivatkozási szám a TAB ülésén: 3. (T/6410) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői,

Részletesebben

T/4824. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módosításáról

T/4824. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4824. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésétől szóló rendelet

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre/ nyílt Nagykovácsi, 2012. február 23. Előterjesztő:. Előadó: Pappné Molnár Afrodité pénzügyi előadó. Melléklet:Rendelet tervezet Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egy és ugyanazon vállalkozás minőségről, valamint az alkalmazott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes

Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes 2011. évi CLXXXVII. törvény változásai Tanulószerződés már a 9. évfolyamon

Részletesebben

SZMSZ módosítási javaslat

SZMSZ módosítási javaslat Aszód Város Önkormányzata SZMSZ módosítási javaslat Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye SZMSZ-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület szeptember 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület szeptember 12-i ülésére H A L I MB AKÖZS É G Ö N K O RM Á N Y Z A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi S. u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1-10/2013 Ügyintéző: Katona Zoltánné Tárgy: A közterület-használatról

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE a méhészeti járművekre 2017. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról I. A támogatás jogszabályi alapja A méhészeti járművekre

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Martonvásár, 2012. szeptember 25. Az agrár- és élelmiszergazdaságstratégiai

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

EZ A TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ A TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GKM/23617/6/2007. Tervezet a légiközlekedési balesetek, a repülőesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának szabályairól szóló 123/2005.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló r] lf!j A-_...:.J'-:t,. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére az üzletek éjszakai nyitva tartásáról, valamint a nem

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

TÁMPONTOK 2013-RA: FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA

TÁMPONTOK 2013-RA: FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA TÁMPONTOK 2013-RA: FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA Alapelvek (1) Magyarországon az állam - e törvény keretei között - biztosítja a felnőttképzésben való részvétel jogát - RÉSZVÉTEL (2) A felnőttképzés e

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

T/7397. számú törvényjavaslat. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról

T/7397. számú törvényjavaslat. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7397. számú törvényjavaslat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. november 1 2015. évi

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLA T. zárószavazásához

EGYSÉGES JAVASLA T. zárószavazásához ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISEL Ő Ellenjegyezte : Qr;zá,g,gvúlú Hivatala Érkeeut : 2013 MÁJ 3 O. EGYSÉGES JAVASLA T a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló T/10896. sz. törvényjavaslat

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről

Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről a nyilvános kibocsátók, a befektetési alapkezelők és a kockázati tőkealap-kezelők részére 2013. június 24. Bevezetés 2013. május 2. kihirdetésre kerültek egyes

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10590 számú törvényjavaslat a Nemzeti Földalapról szóló 2010 évi LXXXVII törvény és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009 évi XXXVII törvény módosításáról

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

Jogalkotási feladat indokolása. Jogszabály/ közjogi szervezetszabályozó. jogszabálytervezet várható közzétételének időpontja

Jogalkotási feladat indokolása. Jogszabály/ közjogi szervezetszabályozó. jogszabálytervezet várható közzétételének időpontja Jogszabály/ közjogi szervezetszabályozó eszköz/ jelentés megjelölése Cím A jogszabálytervezet várható közzétételének időpontja Jogalkotási feladat indokolása 1. törvény A Polgári Törvénykönyv módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére

Előterjesztés. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére Előterjesztés Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 6-án tartandó ülésére Tárgy: Az állatok tartásáról szóló 7/2007. (VIII.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Részletesebben

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosítására

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosítására Az államháztartásról

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, A fenti kötelezettségének a Társaság a határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni.

HATÁROZAT. kötelezi, A fenti kötelezettségének a Társaság a határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. Iktatószám: Tárgy: BA/001/01009-0004/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a C & A Mode Kft.-t

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Közvetlen előzmények 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat a hungarikumok védelméről Magyar Országgyűlés: 1.

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés a) pontjában,

a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés a) pontjában, A Kormány 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelete az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 58. szám A Kormány a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2013. május 23-a és június 19-e között a Magyar Közlöny 2013. évi 80-100. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2013. évi LX. törvény

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 0/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör vény 1. (2) bekezdés 2.

Részletesebben