F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja"

Átírás

1 F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és június 3-án, hétfőn elfogadott törvényjavaslatokról és a határozati javaslatokról A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat A szóban forgó törvényjavaslat benyújtásával a cél a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) gyakorlati alkalmazása során felmerült problémák rendezése volt. A törvényjavaslat két fő területen módosítja az Mötv-t. Egyrészt a törvény alkalmazása során fény derült arra, hogy előfordulhat olyan speciális eset közös hivatal létrehozása során, amelyre a törvény nem nyújt megfelelő megoldást. A hatályos szabályozás egymásnak ellentmondó rendelkezéseket tartalmazott arra a speciális esetre, amikor egy város és egy község szeretne közös hivatalt létrehozni, azonban nem érik el a törvény által meghatározott 2000 fős összlakosságszámot. Tekintettel arra, hogy a törvény rendelkezései a gyakorlatban problémákat idéztek elő, mivel több település esetén is meghiúsult a közös hivatal létrehozása, szükségessé vált a jogszabály pontosítása. A törvényjavaslat elfogadásával egyértelművé válik, hogy abban az esetben, ha két olyan település kíván közös hivatalt létrehozni, amelyek közül az egyik város, a 2000 fős létszámhatár betartásától el lehet tekinteni, ez az eset tehát kivételt képez a főszabály alól. A fentieken túl a javaslat kiveszi a képviselő-testület hatásköréből az államháztartáson kívüli forrás átvételét és átadását, tekintettel arra, hogy a gyakorlatban sokszor nehézséget okozott az, hogy indokolatlan esetekben is a képviselő-testület döntésére volt szükség. Az önkormányzatok általában kulturális, civil, egyházi, sport, szociális tevékenységet folytató szervezeteknek nyújtanak támogatást. A javaslat szerint a jövőben e kérdéseket önkormányzati rendelet rendezné. A képviselő-testület határkörébe kerül viszont az alapítványi források átvétele és átadása az átláthatóság növelése érdekében. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezések hatályba lépésének időpontja a törvény kihirdetését követő nyolcadik nap, míg a közös hivatalra vonatkozó rendelkezések a 2014-es általános önkormányzati választások napján lépnek hatályba. Egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló T/ törvényjavaslat A törvényjavaslat a piaci és felügyeleti tapasztalatok figyelembevételével módosította az egyes biztosítási tárgyú törvényeket. Az elfogadott törvényjavaslat módosítja a biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló törvényt (Bit.), a kötelező gépjárműfelelősség-biztosításról szóló törvényt (Gfbt.), valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényt is. A Bit. módosításának egyik legfőbb célja a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló évi Európai Uniós irányelv (Szlovencia 2.) fontosabb elemének, a vállalatirányítási rendszer hazai piacra történő átvételének megalapozása volt. Az új vállalatirányítási rendszernek köszönhetően, a kockázatok megfelelő kezelése a jövőben jelentősen hozzájárul az ügyfelek megfelelő védelméhez, a korábbi biztosítói csődök vagy csőd közeli helyzetek elkerüléséhez. A módosítással nem került teljes átültetésre a Szlovencia 2. irányelv, azonban az előterjesztés törekszik egy olyan környezet kialakítására, ami készteti a biztosítókat egy modern vállalatirányítási környezet kialakítására, de mindemellett nem tér el a Szlovencia 2. jövőben bevezetni tervezett alapelveitől. Mivel hazánkban magyarországi székhelyű viszontbiztosító nem üzemel, így nem szükséges az irányítási rendszerrel kapcsolatos szabályok megalkotása, ezen esetekben továbbra is a jelentős nemzetközi elemet tartalmazó szabály érvényesül. A Bit. módosításának másik jelentős eleme volt a biztosítók felszámolására vonatkozó szabályok átfogó módosítása. A törvényjavaslat ezen része is az elmúlt idők gyakorlati tapasztalataira épít, amely szem előtt tartja a fogyasztók érdekeit és törekszik a szerződések továbbélésnek lehetőség szerinti biztosítására. A Gfbt. módosításának célja, a MABISZ által, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás rendszerében ellátott közjogi jellegű feladatokkal kapcsolatos működés részletesebb szabályozásának megteremtése, az átláthatóság és az elszámoltathatóság további növelése. További módosítás, hogy a hosszabb időn át külföldön tartózkodó 1

2 gépjármű tulajdonosok biztosítását - forgalomból történő kivonás esetén - csupán 12 hónap elteltével szüntetheti meg érdekmúlásra hivatkozva a korábbi 6 hónap helyett. Változás az is, hogy a megállapodott összeg nettó kifizetésének lehetőségét ettől kezdve a biztosítók csakis kizárólag a közlekedési biztonsági szempontok figyelembevételével ajánlhatják fel. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényjavaslat módosításának indoka, hogy felülvizsgálatra kerüljenek a pénzügyi és biztosítási tevékenységet lehetővé tevő hatósági képzés szabályai a bevezetés utáni öt év gyakorlati tapasztalataival. A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló T/ sz. törvényjavaslat A pénzügyi konglomerátumok olyan, több különböző (biztosítási, banki, befektetési) tevékenységet végző pénzügyi intézmények, amelyek rendszerint több országban is jelen vannak az Európai Unió területén, a méretük hatalmas lehet, így jelentős kockázatot hordoznak. A működésükben rejlő veszélyek ellenére jelenleg a pénzügyi konglomerátumok felügyeletére nincs egységes szabály, csupán a hitelintézeti-, a tőkepiaci-, valamint a biztosítási törvény tartalmaz - külön-külön - rájuk vonatkozó előírásokat. Ezért a Javaslat célja, hogy egységet teremtsen a jelenleg széttagolt szabályozás tekintetében, és mind tartalmilag, mind formailag egybeépítse a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény, a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, valamint a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletét érintő rendelkezéseit. Mindhárom törvény azonos jellegű szabályokat fogalmazott meg, azonban az átláthatóság és az egyszerűség érdekében szükséges az új törvény megalkotása, amelynek időszerűségét a pénzügyi konglomerátumokról szóló uniós jogszabály felülvizsgálatának következtében szükséges implementációs kötelezettség teremtette meg. A pénzügyi konglomerátumok szabályozása és prudenciális felügyelete uniós szinten azért nagyon fontos, mert e speciális csoportok hatalmas méreteket ölthetnek, sokszor több országot is átívelően, és így jelentős kockázatokat hordozhatnak magukban. Ellenőrzésük speciális abból a szempontból, hogy nem elegendő a szakágankénti felügyelet biztosítása, hanem a konglomerátum egészére kiterjedő pótlólagos tartalmú felügyeletre, vagyis kiegészítő felügyeletre is szükség van, amelyet az ezért felelős hatóság koordinál. A szakági, illetve a nemzeti felügyeletek közül kell egyet kiválasztani erre a célra. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ennek megfelelően hatékony ellenőrzési eszközöket kap. Ilyen az évenkénti felülvizsgálati jog a konglomerátummá minősítés feltételeinek való megfelelést tekintve, vagy a folyamatos vizsgálat arra vonatkozóan, hogy a vállalkozás pénzügyi konglomerátumhoz tartozik-e, vagy sem. Erős eszközt jelent az is, hogy a Felügyelet helyszínen és helyszínen kívül is folytathat felügyeleti ellenőrzést. Amennyiben a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó vállalkozások nem tesznek eleget a törvényben foglalt kötelezettségüknek, a PSZÁF intézkedéseket tehet. A jellemzően több tagállami érintettség miatt több felügyeleti hatóság lesz a felügyelet ellátása során is érintett. Ennek azért van jelentősége, mert Magyarországon nagyrészt külföldi alapítású konglomerátumok működnek, és ha a PSZÁF szabálytalanságot vagy visszaélést érzékel tevékenységükkel kapcsolatban, erőteljes jelzéseket tud küldeni azon ország felügyeletének, ahol a konglomerátumot alapították, valamint a szükséges adatokért és információkért is hozzájuk fordulhat. Mindez azt jelenti, hogy egy hatóság lesz felelős a kiegészítő felügyeleti feladatok ellátásáért, azonban az adatszolgáltatás terén és egyes döntési kérdésekben a többi érintett hatóság is szerepkörrel bír. Abban az esetben, ha a kiegészítő felügyelet alá tartozó intézmény harmadik országbeli székhellyel rendelkezik, meg kell vizsgálni, hogy eleget tesz-e a harmadik ország szabályozása az elvárásoknak, vagy az Unióban szükséges a felügyeletet ellátni. Ha nem, akkor a PSZÁF látja el az összevont pénzügyi feladatokat, ám ebben az esetben egyeztetési kötelezettsége van a harmadik ország felügyeletével. Egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat Az Országgyűlés 2011 decemberében elfogadta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvénynek (a továbbiakban: Ket.) azt a módosítását, amely teljesen átalakította az elektronikus ügyintézés addigi rendszerét. A Ket. és a hozzá kapcsolódó más jogszabályok egyes szakaszai ütemezetten léptek hatályba és fognak hatályba lépni (pl. összerendelési nyilvántartásra vonatkozó szabályok hatálybalépése július 1.). Ezekre az eltolt határidőkre azért volt szükség, mert uniós projektek kapcsolódnak az egyes szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (a továbbiakban: szeüsz) fejlesztéséhez, így nem érdemes korábbi határidőt megállapítani a teljesítéshez, mint a projektzárás határideje. A projektek elindultak és ezzel párhuzamosan kiderült, hol kell pontosítani a jogszabályokon, finomhangolni a rendszereket. Megjegyzendő, hogy a Ket. és hozzá kapcsolódó más törvények jelenlegi módosítása csak néhány esetben jelent új szabályozást (pl. új szeüsz-ök, iratkezelési rendszerek tanúsítása), a többi részében viszont csak a jelenlegi szabályozás pontosítása történik meg a jogalkalmazók visszajelzése alapján. 2

3 Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény évi felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról szóló 1156/2011. (V. 20.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm.hat.) foglalt feladatnak megfelelően a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényt (a továbbiakban: Ket.) módosította a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi CCX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) A Módtv július 1-jével hatályba lépő módosításai alapján a Ket. hatósági nyilvántartásokra vonatkozó szabályozása a közhiteles hatósági nyilvántartásokra szűkül le. A hatóságok által július 1-jét követően kezelt egyéb nyilvántartások nem minősülnek majd hatósági nyilvántartásnak, vezetésük nem minősül hatósági ügynek. A törvényjavaslatban foglalt módosítások célja a Ket. hatálya alá tartozó, hatósági ügynek minősülő hatósági nyilvántartás-vezetés (nyilvántartásba való bejegyzés és az abból való törlés) elhatárolása a hatóság által megvalósított egyéb nyilvántartás-vezetési cselekményektől. A Ket. szerinti hatósági nyilvántartások közhiteles hatósági nyilvántartásokra való szűkítésével megvalósulhat az a célkitűzés, mely szerint egyértelmű helyzetet szükséges teremteni abban a tekintetben, hogy a Ket. korábbi, túl tágnak bizonyuló hatósági nyilvántartás kategóriájából melyek azok az ágazati jogszabályokban megjelenő nyilvántartások, amelyekkel kapcsolatban értelmezhető a Ket. szabályozási rendszere, így például az ügyfél kategória (tehát a nyilvántartás-vezetés a jogalany jogát, jogos érdekét akár közvetetten is, de érinti), továbbá az a szabály, hogy a nyilvántartásba való bejegyzés, valamint az abból való törlés hatósági határozatnak minősül; indokolt-e jogorvoslatot biztosítani, stb. Illetőleg melyek azok, amelyek tekintetében a jövőben nem indokolt a Ket. szabályainak alkalmazása, ilyenek például a kizárólag a hatóság saját céljára (például ellenőrzési célból vezetett) nyilvántartások. A közigazgatási eljárásjog fejlesztése érdekében a Ket. módosításra kerül annak meghatározása érdekében is, hogy mely esetekben lehet biztosítani a telefonon történő érdemi ügyintézést a hatóság és az ügyfél között akkor, amikor az ügyfél kezdeményez kommunikációt a hatósággal, biztosítandó e szabályozással az ügyfélbarát közigazgatás továbbfejlesztését, a közigazgatás ügyfélbarát jellegének erősítését, továbbá az eljárások gyorsítását. A törvényjavaslat a mozgóképről szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) a filmterjesztés fogalmának pontosítására irányul annak érdekében, hogy a filmterjesztés fogalmának a szerzői jogi törvényben meghatározott felhasználásokkal összhangban legyen. A törvényjavaslat alapján a továbbiakban az art besorolású mozik, valamint az art besorolású filmalkotások terjesztésének támogatására a kultúráért felelős miniszter által miniszteri rendeletben megalkotandó szabályok helyett az egyszerűbb és gyorsabb eljárás biztosítása érdekében az Mktv. -nek a közvetlen támogatások elosztására vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A nemzeti ünnepeken Magyarország lobogójának ünnepélyes keretek között, katonai tiszteletadással történő felvonásának csak az Országház előtt lehet helye. Ha a feltételek nem állnak rendelkezésre, akkor ettől az ünnepélyes aktustól a törvényjavaslat alapján el kell tekintetni. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény módosításáról szóló T/10897 számú törvényjavaslat Az elfogadott módosító javaslat az állam kizárólagos tulajdonában lévő vagyoni körbe kívánja emelni a műemlékké nyilvánított Veszprém-Bakonyszentlászló vasútvonalat is magába foglaló Győr-Veszprém vasútvonalat, valamint a szintén műemléki védettséget élvező Kisirtás-Nagyírtás erdei vasútvonalat magába foglaló Nagyirtás-Nagybörzsöny vasútvonalat. A több mint 70 kilométeres pályaszakasz, a Veszprém-Győr vasútvonal részeként 117 évvel ezelőtt nyílt meg. Az országos törzshálózati vasúti pályák körébe és a Budapesti körvasút vonalai közé tartozó Budapest- Józsefváros - Budapest-Ferencváros és Budapest-Józsefváros - Kőbánya felső vasúti pályák országos törzshálózati vasúti pályák közötti szerepeltetése közlekedési szakmai szempontok alapján nem indokolt. Hatályát veszti a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 2. mellékletének III. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlék együttesek című táblázat 9., 110., 141. és 155. sora. A módosító javaslat az állam kizárólagos tulajdonában lévő vagyoni körbe kívánja emelni és egységes vonalnak kívánja tekinteni a korábban két különböző részre besorolt, a 87 (1) Füzesabony-Eger nem a transz-európai 3

4 vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti pályának besorolt és a 87 (2) Eger- Putnok egyéb vasúti pályának besorolt vasútvonalat. Az elfogadott javaslat szerint szükséges az MFB Zrt. igazgatóság tagjai létszámának megemelése. Ezenkívül rendezi a pozíciók hierarchikus felépítését. Az erdőteleki Buttler kastély és a Tatai műemlékek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű műemlékek köréből való kikerülése nem indokolt. Az önkormányzatok által jelzett igények anélkül megvalósíthatók, hogy az érintett ingatlanok speciális védettsége megszűnne. A földgázellátásról szóló évi XL. törvény módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat A törvénymódosítás eredményeként újabb területen valósul meg rezsicsökkentés július 1-től 10%-kal fog csökkeni a lakossági, 11,5 kg-os töltettömegű PB gáz fogyasztói ára. Az elfogadott törvény főbb pontjai: A javaslatban meghatározásra kerülnek az alábbi fogalmak: lakossági PB-gáz fogyasztó, PB-gáz forgalmazó, PB-gáz kiskereskedő: - Lakossági PB-gáz fogyasztónak minősül az a személy, aki saját háztartása egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs fogyasztása céljára vásárol tartályban forgalmazott PB-gázt vagy vezetékes PBgázt, és az így vásárolt PB-gázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. - PB-gáz forgalmazónak minősül az a személy, aki PB-gáz forgalmazási tevékenység végzésére a bányafelügyelet által kiadott, érvényes engedéllyel rendelkezik. - PB-gáz kiskereskedőnek minősül az a személy, aki a) a PB-gáz palackos PB-gáz értékesítőhelyen vagy üzemanyagtöltő állomáson történő értékesítéséhez szükséges, a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló jogszabály szerinti bejelentést megtette, illetve a PB-gáz palackból turista használatú palackba történő átfejtés végzésére engedéllyel rendelkezik, vagy b) önálló kereskedelmi ügynöki tevékenység keretében, a PB-gáz forgalmazóval fennálló szerződéses kapcsolat alapján a PB-gáz forgalmazó tulajdonában lévő palackos PB-gázt értékesít, és a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló jogszabály szerint a tevékenységét bejelentette. A törvényjavaslatban meghatározásra kerül a hatósági ár hatálya alá tartozó termékek köre. A javaslat előírja a vezetékes PB-gáz szolgáltatók, a PB-gáz forgalmazók és a PB-gáz kiskereskedők számára, hogy a vezetékes PB-gáz szolgáltatás és a PB-gáz tartályban történő értékesítésének lakossági PB-gáz fogyasztó által fizetendő árát csökkentsék és ennek tényét jól látható helyen az üzletben kifüggesszék. Az előírások, illetve az árcsökkentés végrehajtásának ellenőrzésére a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság hivatott. A felnőttképzésről szóló T/9928. számú törvényjavaslat A felnőttképzési akkreditációs rendszer azért jött létre, hogy biztosítsa az intézményeknél a minőségi képzést. Az intézményi, illetve a program-akkreditációs tanúsítvány kérelmezése önkéntes azzal a megkötéssel, hogy állami és uniós forrásokból támogatott képzést kizárólag intézményi akkreditációval rendelkező intézmény szervezhet. Az akkreditáció megadásáról, illetőleg visszavonásáról közigazgatási hatósági eljárás keretében független szakmai testület, a Felnőttképzési Akkreditáló Testület dönt. A rendszer működésének legfontosabb tapasztalata és egyben problémája, hogy sem a piaci mechanizmusok, sem a jogi szabályozás (az akkreditáció), sem a résztvevő (különösen a támogatott felnőtt), de a vizsgarendszer sem kényszeríti ki a minőségi képzést még a támogatott tanfolyamok esetében sem. Ennek eredményeképpen bizonytalanná válhat a felnőttképzési rendszerben megszerzett bizonyítvány mögötti tudás, annak hasznosítását illetően is. A felnőttképzés minősége emelésének kulcsa kizárólag a képző intézmények működésében, színvonalas oktató munkájában rejlik. E célt szolgálná a felnőttképzési akkreditáció rendszere, amely azonban egyáltalán nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A törvényjavaslat a felnőttképzési rendszer megújításának céljai alapján született. E célok az alábbiak: 4

5 - A szabályozás egyértelműen a támogatott, a munkaerőpiac igényeinek kielégítését megvalósító képzésekre koncentráljon, maximálisan figyelembe véve a gazdaság igényeit. Ezért az elfogadott javaslat szerinti szabályozásban jelentős szerepet tölt be a gazdaság igényeivel kapcsolatban megfelelő információkkal és rálátással rendelkező Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. - A szabályozás legyen átláthatóbb, hatékonyabban ellenőrizhető. - Biztosítsa, hogy a támogatott felnőttképzésből minőségi tudással kerüljenek ki a résztvevők, a megszerzett bizonyítvány egyenszilárdságú legyen az iskolarendszerben szerzett szakképesítéssel. - A támogatott képzési rendszer jobban igazodjon a munkaerő-piac strukturális és tartalmi elvárásaihoz. - Növekedjen a támogatott képzések munkaerő-piaci eredményessége, a felnőttképzésben (szak)képzettséget szerzettek elhelyezkedési aránya. Az elfogadott javaslat kizárólag olyan képzések szabályozására vonatkozik, amelyekben az állam kiemelt felelősséget visel. Ezek az OKJ szerinti szakképesítések megszerzésére felkészítő, valamint a nyelvi képzések, illetve azok a tanfolyamok, amelyekhez államháztartási (önkormányzati) vagy uniós forrásból a résztvevő támogatást kap. Az államnak tehát e képzésekért, ezek minőségéért kell és lehet felelősséget vállalnia, és ezért a szabályozásnak is e képzésekre, illetve az ilyen képzéseket folytató képzőkre kell vonatkoznia. Az elfogadott javaslat hatálya alá nem tartozó képzésekre a fogyasztóvédelem általános szabályait kell alkalmazni. A felnőttképzésben szabályozott képzések képzési körökre osztása megteremti annak lehetőségét, hogy a szabályozás jobban igazodjon a képzések speciális szakmai jellegéhez, egyben hozzájárul a képző intézmények profiljának tisztításához, és biztosabb alapokra helyezi az intézmények ellenőrzését. A támogatott egyéb szakmai képzések, valamint a nyelvi képzések körében létrejövő felnőttképzési szakmai, valamint nyelvi programok nyilvántartása átláthatóbbá teszi ezeket a képzéseket, ami a megrendelők érdekeit szolgálja, egyben hozzájárul a felnőttképzés rendezettebbé, szakmailag is irányítottabbá tételéhez. Az új engedélyezési rendszer felváltja az eddigi bonyolult, túlzott adminisztrációt eredményező, ugyanakkor a képzés minősége emelésének célját el nem érő felnőttképzési akkreditációt. Az engedélyezési rendszerben kevesebb adminisztrációval terhelt az eljárás, az engedélyt nem kell időszakonként megújítani, mivel az határozatlan időre szól. A szükséges hatósági döntéseket az erre felhatalmazással és hozzáértéssel rendelkező szervezet hozza, megfelelően felkészült és felelős szakértők javaslata alapján. Az elfogadott javaslat a támogatott egyéb szakmai képzések és a nyelvi képzések körébe tartozó képzések esetében az OKJ szerinti szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeihez hasonló tartalommal és nyilvánossággal létrehozza a felnőttképzési szakmai programkövetelmények, illetve a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartását annak érdekében, hogy a felnőttképzés tartalmilag is egységesebb, szabályozottabb, átláthatóbb legyen. Az elfogadott javaslatban foglaltak szerint a hatóság szakértőkkel kapcsolatos feladatai segítésére szakértői testületet hoz létre, mely a szakértők működésével, képzésével és továbbképzésével, valamint az engedélyezési rendszer szabályozásával és működésének vizsgálatával kapcsolatban javaslattevő, véleményező, monitoring és szakmai kidolgozó feladatokat lát el. A felnőttképzési tevékenyégre vonatkozó engedélyt nem kaphat az a gazdasági társaság vezető tisztségviselője, akitől már egyszer megvonták ezt egy másik gazdasági társaságban. A felnőttképzési programszakértő kötelező bevonása esetén a hatóság nem kötelezhető a kamara által megjelölt szakértő kirendelésére. Az elfogadott javaslat által elkerülhetővé válik, hogy a képzés résztvevője a képzésről történő elállása esetén a képzési idő arányos teljesítését meghaladó, indokolatlanul magas összegű bánatpénzt fizessen az intézmény számára. A Kormány és a vidékfejlesztési miniszter munkáját támogató kormányzati testületekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 30. -a alapján a Kormány javaslattevő, véleményező vagy tanácsadói tevékenységet végző testületet hozhat létre, melynek tagjait, valamint az annak ülésére állandó jelleggel meghívott személyek körét a testületet létrehozó normatív kormányhatározat jelöli ki. Jelen törvényjavaslat célja a Vidékfejlesztési Minisztérium felelősségi körébe tartozó testületeket szabályozó rendelkezések hatályon kívül helyezése és újraszabályozása. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény rendelkezései közül a Nemzeti Környezetvédelmi Program Bizottságra vonatkozó rendelkezések kerülnek elhagyásra tekintettel arra, hogy ezen kérdéseket kormányhatározat fogja szabályozni. 5

6 A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény rendelkezései közül a területi és részvízgyűjtő szintű, valamint az országos vízgazdálkodási tanácsra vonatkozó rendelkezések kerülnek módosításra tekintettel arra, hogy ezen kérdéseket kormányhatározat fogja szabályozni. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény rendelkezései közül az Országos Vadgazdálkodási Tanácsra vonatkozó rendelkezések kerülnek elhagyásra tekintettel arra, hogy ezen kérdéseket kormányhatározat fogja szabályozni. A halászatról és a horgászatról szóló évi XLI. törvény rendelkezéseiből az Országos Halászati Bizottságra vonatkozó rendelkezések kerülnek elhagyásra tekintettel arra, hogy ezen kérdéseket kormányhatározat fogja szabályozni. A géntechnológiai tevékenységről szóló évi XXVII. törvény módosításáról szóló évi LXXIV. törvény 3. -a július 1-jei hatállyal, a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Géntechnológiai Bizottsággal kapcsolatos előírásokat újraszabályozta, így a Géntechnológiai Bizottság neve géntechnológiai testületre módosult, és a törvény a továbbiakban csak a géntechnológiai testületnek az engedélyezési eljárásban betöltött szerepére vonatkozó előírásokat, valamint a tagok díjazásával kapcsolatos szabályokat tartalmazta. Ugyanakkor a Géntechnológiai Bizottság sajátos helyet foglal el a géntechnológiai engedélyezés rendszerében, kiemelkedő szerepe van az Alaptörvényből fakadó stratégiai célkitűzés, azaz hazánk GMO-mentes mezőgazdaságának fenntartásában, ezért indokolt visszaállítani a törvényi szintű szabályozást. A szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete tartalmazza a közösségi oltalom alatt álló földrajzi árujelzőket. A III. melléklet 6. pontja alapján a törkölypárlatok esetében a törkölypálinka megnevezés kizárólag Magyarország javára áll oltalom alatt. A törkölypálinka előállításának földrajzi területét pedig a rendelet szerinti műszaki dokumentáció, vagyis a termékleírás tartalmazza. A termékleírás elkészítéséhez szükséges a Pálinka tv-nek a tervezet szerinti kiegészítése. A törkölypálinka közösségi oltalom alatt álló földrajzi árujelző, amelyet kizárólagosan csak magyar termelők használhatnak. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény rendelkezései közül az Országos Erdő Tanácsra vonatkozó rendelkezések kerülnek elhagyásra tekintettel arra, hogy e kérdéseket kormányhatározat fogja szabályozni. Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat A törvényjavaslat pontosítja a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Bv. tvr.) július 1-jével módosított egyes rendelkezéseit, illetve az új Btk. szabályai alapján további pontosításokat hajt végre. Napjainkban az interneten keresztül elkövethető bűncselekmények száma egyre nő. Különösen kiszolgáltatott rétegnek tekinthetők a gyermekek, akiknek védelmét a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, európai parlamenti és tanácsi irányelv is előírja az Európai Unió tagállamai számára. A bűnözés ezen új formái elleni hatékonyabb küzdelem biztosítása és a nemzetközi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében a magyar jogrendszerben is komolyabb védelmi mechanizmusok kidolgozására volt szükség. A törvényjavaslat a gördülékeny nemzetközi együttműködés érdekében olyan jogszabály-módosításokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy a magyar hatóságok eljárási vagy végrehajtási jogsegély keretében külföldi hatósághoz fordulhassanak az elektronikus adatok ideiglenes vagy végleges eltávolítása érdekében, ha a weboldalt külföldi tárhelyszolgáltató üzemelteti, illetve eleget tudjanak tenni az ilyen jellegű, külföldről érkező jogsegély kérelmeknek, amennyiben a tárhelyszolgáltató magyar július 1-jétől a pénzbüntetés szabadságvesztésre történő átváltoztatása a büntetés-végrehajtási bíró feladata, a törvényjavaslat ennek megfelelően módosítja az érintett jogszabályokat. Az új Btk.-val kapcsolatos módosítások technikai és értelmezést könnyítő pontosításokat tartalmaznak, illetve új tényállásként kerül beiktatásra a kapcsolati erőszak bűncselekmény az alábbi indokok alapján. Az Országgyűlés évi őszi ülésszakán napirendjére tűzte Az Országgyűlés tűzze napirendjére azt, hogy legyen önálló büntetőjogi törvényi tényállása a családon belüli erőszaknak Magyarországon címmel benyújtott országos népi kezdeményezést (H/7685. szám). Ezt követően az Országgyűlés szeptember 17-én határozatot hozott, amelyben egyetértett a családon belüli erőszak önálló büntetőjogi törvényi tényállásban történő szabályozásáról szóló népi kezdeményezéssel, és a szakmai szervek, illetve civil szervezetek 6

7 bevonásával sor került a tényállás szövegének meghatározására, figyelembe véve a büntetőjog hazánkban kialakult tradicionális rendszerét, valamint az alkotmányossági és nemzetközi követelményeket is. Ennek a teljesítését is szolgálja az új Btk. kapcsolati erőszak bűncselekményével történő kiegészítése június 3-án határozati javaslat nem került elfogadásra. 7

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FARKAS ÉVA HENCZI LAJOS A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV Budapest, 2014 1 A kiadvány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából a Nemzetgazdasági

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához dr. Verebics János: Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához I. Az Internet-szolgáltatások a hatályos hírközlési jogi szabályozása I.1 Az Internet-szolgáltatás, mint hírközlési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...8 BEVEZETŐ...10 1. MIT JELENT A BELSŐ PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV?...13 AZ IRÁNYELV JELENTŐSÉGE...13 A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA ELŐTT

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja A Magyar Nemzeti Bank 6/2014. (XII. 17.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról I. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Államháztartási szakterület 2012. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalomjegyzék I. Aktuális számviteli kérdések...

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi CII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 26030 2014. évi

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. július 15. 2014. 20. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 20/2014. (VII. 3.) AB határozat A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE L 302/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.17. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési

Részletesebben

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere 1 Tartalmi felépítés I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere II. Az önkormányzati állami feladatok áttekintése, csoportosítása, szétválasztása: oktatással kapcsolatos

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17 III. évfolyam 2 3 A köztartozások behajtásáról 3 Az Ámr. költségvetési szerveket érintő főbb változásairól 5 Az ebtartási rendeletek felülvizsgálatáról és az eboltás új szabályairól 6 Szakmai segítségnyújtás

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről JELENTÉS a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről 1035 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15.

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1093/2010/EU RENDELETE (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról,

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben