11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról"

Átírás

1 1 Készítette: Zórád Zoltán Mérnöki és elvi ügyek Változatszám: 1 Hatálybalépés időpontja: március 1. 11/2009. VIG. sz. UTASÍTÁS 11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság KH/KV/A/NS/20/1/2009. szám alatt Hatályba lépteti: Dr. Márkus Imre vezérigazgató

2 2 Sorszám A módosítás száma A módosítás hatályba lépésének ideje A módosítás tárgya Megjegyzések

3 3 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az utasítás célja Hatály és felelősség meghatározása Az Utasítás hatálya, tartalma Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az Utasítás rendelkezéseinek értelmezése, alkalmazása Fogalmak meghatározása Szervezeti egység Szolgálati felsőbbség A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatkörök Alapképzés Előzetes (újfelvételes) oktatás Időszakos oktatás Eseti oktatás Vizsgáztatás Hatósági vizsga Alapvizsga, szakvizsga Különbözeti vizsga Időszakos vizsga Eseti vizsga Javítóvizsga Képzőszervezet Oktató Vizsgáztató Vizsgabiztos Felügyelet alatti munkavégzés Gyakorlati képzés Tanfolyami gyakorlati képzés Az oktatás, képzés rendszere, szervezése, felügyelete és ellenőrzése Az oktatásra és vizsgáztatásra vonatkozó általános szabályok SZAKMAI KÉPZÉSEK A szakmai képzések típusai A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök betöltéséhez szükséges képesítés megszerzésére irányuló alapképzések rendje A képzési engedély A képzés témakörei, a képzési program A képzés személyi feltételei, vasútszakmai oktatók A képzésben résztvevő hallgatókkal szemben támasztott követelmények A képzés tárgyi feltételei Az alapképzés megkezdése A vasúti közlekedés biztonságával össze nem függő munkakörök betöltéséhez szükséges képesítés megszerzésére irányuló alapképzések rendje Az időszakos oktatások rendje Az időszakos oktatások célja Az időszakos oktatások oktatóival szemben támasztott követelmények Időszakos oktatáson való részvételre kötelezett munkavállalók Oktatási ütemterv Az időszakos oktatások lebonyolításával kapcsolatos rendelkezések Az időszakos oktatások mulasztásának következménye és pótlásának lehetősége Az időszakos oktatások ideje és tartalma Biztonsági oktatások rendje Üzembiztonsági oktatás... 14

4 Tűzvédelmi oktatás Vagyonvédelmi oktatás Vegyvédelmi oktatás Informatikai biztonsági és titokvédelmi oktatás Környezetvédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Az oktatásokon való részvétel nyilvántartása Az oktatási naplók használata Egyéni nyilvántartó lap VIZSGÁZTATÁS Alapvizsgák, szakvizsgák A vizsgabiztossal szemben támasztott követelmények: A hallgató alapvizsgára bocsátásának feltételei A hallgató alapvizsgájának felfüggesztése, illetve eltiltása az alapvizsgától Időszakos vizsgáztatás A vizsgák igazolása Sikertelen alapvizsga esetén követendő eljárás Sikertelen időszakos vizsga esetén követendő eljárás Az alapvizsga érvényessége a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben ALAPVIZSGÁK, SZAKVIZSGÁK Forgalmi vizsga Mozdonyvezetői forgalmi vizsga Egyszerűsített forgalmi vizsga mozdonyfelvigyázók részére Határforgalmi vizsga Vontatási főirányító SZIR jogosultsági vizsga Felsőfokú vontatási vizsga (állami felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére) Tűzvédelmi szakvizsga HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK HATÁLYBA LÉPÉS, ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK... 41

5 5 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Az utasítás célja a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (a továbbiakban Társaság) alkalmazott szakmai képzések rendszerének, a képzések tartalmának és vizsgarendjének szabályozása Hatály és felelősség meghatározása Az Utasítás hatálya, tartalma Az Oktatási Utasítás hatálya kiterjed a Társasággal munkaviszonyban álló munkavállalókra, valamint a Társaság területén engedélyezett tevékenységet, illetve a vele szerződés alapján munkát végzőkre. Az Oktatási Utasítás (a továbbiakban Utasítás) tartalmazza a Társaságot érintő más oktatási rendelkezésekben nem szabályozott vasúti szakmai képzéseket, a rendszeres és esetenkénti oktatás, továbbá a hozzá kapcsolódó ellenőrzés és vizsgáztatás általános előírásait Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Mérnöki és Elvi Ügyek vezetője Az Utasítás rendelkezéseinek értelmezése, alkalmazása Az Utasítás rendelkezésének értelmezése során felmerülő véleménykülönbség esetén elvi állásfoglalás adására a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatkört, munkakört érintő képzési, vizsgáztatási kérdésekben a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. működtetési vezérigazgatóhelyettese, egyéb képzési kérdésekben a humán igazgató jogosult. További véleménykülönbség esetén a szolgálati út betartásával a jóváhagyó hatósághoz kell fordulni Fogalmak meghatározása Szervezeti egység A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban SzMSz) szerinti szervezeti struktúra különálló eleme Szolgálati felsőbbség A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. SzMSz-ben meghatározott szervezeti felépítése szerint, az adott szervezeti egységet irányító, felügyeletét ellátó szervezeti egység A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatkörök Az 1. sz. mellékletben meghatározott feladatkörök ellátására irányuló munkakörök a vasúti közlekedés biztonságával összefüggőnek minősülnek. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök betöltése meghatározott a) hatósági alapvizsgához (a továbbiakban: alapvizsga), illetve b) hatósági időszakos vizsgához kötött Alapképzés Meghatározott feladatkör ellátására irányuló, illetve munkakör betöltésére alkalmas személyt önálló munkavégzésre felkészítő, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó, szervezett, vizsgával záruló képzés.

6 Előzetes (újfelvételes) oktatás A munkába állítást megelőzően, a munkavégzéssel kapcsolatos szakmai tevékenységre, üzembiztonsági-, tűzvédelmi, vagyonvédelmi, vegyvédelmi, informatikai biztonsági és titokvédelmi, környezetvédelmi, munkavédelmi ismeretekre történő oktatás, amennyiben az újfelvételes (esetenként az áthelyezett) dolgozót vizsgához nem kötött munkakörben kívánják foglalkoztatni Időszakos oktatás A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő egyes munkakörök betöltéséhez, illetve feladatkörök ellátásához szükséges szakmai ismeretek szinten tartása, és új ismeretek elsajátítása céljából, az 1. sz. táblázatban, minden munkakör tekintetében a 2.5. pontban meghatározott időtartamban és gyakorisággal szervezett elméleti és gyakorlati oktatás Eseti oktatás Az időszakos oktatás keretén kívül (pl. jelentős technológiai változások bevezetése előtt, munkafolyamatokat meghatározó jogszabályok, utasítások módosításakor), a szükséges szakmai feladatok ellátása céljából tartott oktatás, továbbképzés, átképzés, tréning Vizsgáztatás A vizsgáztatás alkalmával meg kell győződni arról, hogy a munkavállaló rendelkezik-e a munkaköréhez előírt szakmai (elméleti és gyakorlati), valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel. A vizsgáztatás lehet írásbeli, szóbeli, gyakorlati és szimulációs Hatósági vizsga Jogszabály vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság által előírt vizsga Alapvizsga, szakvizsga Az Utasítás 4. fejezetében előírt szakmai ismereteknek és vizsgakövetelményeknek megfelelő szakmai vizsga Különbözeti vizsga A munkakör betöltéséhez szükséges szakvizsgával, alapvizsgával rendelkező munkavállalóknak, új utasítás kiadása, vagy jelentős változása esetén az utasítás módosításra kerülő részeiből előírt vizsga Időszakos vizsga Meggyőződés a munkakör ellátásához szükséges ismeretek meglétéről. Az eredményes időszakos vizsga egyben a meglévő vizsgák érvényességének meghosszabbítása Eseti vizsga Jelentős technológiai változások bevezetése előtt, valamint a munkafolyamatokat meghatározó jogszabályok, utasítások módosításakor megtartott vizsga Javítóvizsga A sikertelen (alap-, szak-, különbözeti, időszakos, eseti) vizsga után teendő vizsga Képzőszervezet A MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-vel szerződéses jogviszonyban lévő akkreditált felnőttképző intézmény.

7 Oktató Főfoglalkozású oktató az a munkavállaló, aki az Utasításban előírt feltételekkel rendelkezik, és a rendszeres vagy eseti szakmai, és gyakorlati oktatást főfoglalkozásban végzi. A 4. részben meghatározott vizsgáztatásra vizsgabizottsági keretek között önállóan jogosult. Részfoglalkozású oktató, akit egyéb szakmai feladatainak ellátása mellett a Vontatásszolgáltatási Központ vezetője rendszeres vagy esetenkénti oktatással és vizsgáztatással írásban megbíz. Ilyen tevékenységgel akkor kell megbízni valakit, ha a főfoglalkozású oktató tevékenységét valamilyen váratlan esemény miatt a tervezettek szerint nem tudja ellátni, vagy a részfoglalkozású oktató az adott szakismeretek körében kompetensebb. Megbízott (külsős) oktató, esetenkénti vagy rendszeres képzés, tréning megtartására, a képzőszervezeten, vagy a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-n kívüli szervezettől szerződés alapján megbízott személy Vizsgáztató Az esetenként vizsgáztatással megbízott munkavállaló, aki szakmai és egyéb feladatai mellett a tevékenységét a vizsgabizottság tagjaként a vizsga keretein belül, a saját szakterületén végzi Vizsgabiztos A szakmai képzés, vizsgáztatás irányítására, felügyeletére, és a vizsgáztatásra megbízott, az Utasításban előírt feltételekkel rendelkező, főfoglalkozású munkavállaló Felügyelet alatti munkavégzés A kiképzés alatt álló munkavállalónak (vagy a kiképzett munkavállalónak meghatározott esetekben önálló munkavégzésre történő beosztása előtt) az oktatott anyag és/vagy helyi ismeretek készség szintű elsajátítása céljából megfelelő elméleti és gyakorlati felkészültségű munkavállaló felügyelete alatti foglalkoztatása. Munkabiztonsági szempontú felügyelet alatti munkavégzés, az elméleti- és gyakorlati képzésre is kötelezett munkavállalóknak csak munkabiztonsági szempontú felügyelet alatt való foglalkoztatása, ameddig a munkakörükhöz szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal nem rendelkeznek. A felügyelet alatti munkavégzésre a Kollektív Szerződés, illetve a Társaságnál alkalmazott Munkavédelmi Szabályzat tartalmaz előírásokat. Felügyeletet ellátni csak a munkáltató által kiállított írásbeli megbízás alapján lehet. Felügyelet alatti munkavégzés a sikeres vizsga után, illetve tanfolyami képzés esetén már a tanfolyam ideje alatt lehetséges. A felügyelettel megbízott munkavállaló felelősséggel tartozik a betanítás ideje alatt a rábízott munkavállaló tevékenységéért Gyakorlati képzés A képzésnek az a része, amelynek során az oktatással és ellenőrzéssel megbízott munkavállaló az elméleti ismereteket a gyakorlatban bemutatja, gyakoroltatja, továbbá a kijelölt vezetőnek, irányítónak, szakértőnek, stb. az elméleti ismeretek helyes gyakorlati alkalmazására irányuló esetenként a munkavégzés helyszíni ellenőrzése alkalmával végzett oktatási tevékenysége.

8 Tanfolyami gyakorlati képzés Az elméleti képzéssel párhuzamosan végzett, vagy annak befejezését követő képzés, amely az elméleti ismeretek gyakorlati bemutatását, megértését és alkalmazását segíti elő üzemi, vagy szimulációs körülmények között Az oktatás, képzés rendszere, szervezése, felügyelete és ellenőrzése A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök oktatásának, szakmai képzésének és vizsgáztatásának egységes rendszerét, valamint módszerét jelen Utasítás szerint a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. működtetési vezérigazgató-helyettese, a további szakmai képzéseket a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Emberi Erőforrás Biztosítás előterjesztése alapján a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. humán igazgatója határozza meg, aki az éves képzési tervet is jóváhagyja Az időszakos oktatások és vizsgáztatások, valamint a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. éves képzési tervében szereplő képzések szervezése a hatályos keretszerződések és az eseti szerződések alapján történik. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. saját hatáskörében is végezhet oktatásokat, vizsgáztatásokat, ezek felügyelete a működtetési vezérigazgató-helyettes, vagy a humán igazgató hatásköre A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. képviselője az időszakos oktatást bármikor jogosult ellenőrizni, aminek lehetőségét az oktatási ütemterv szerinti időpontokban és helyszíneken a képzőszervezetnek folyamatosan biztosítania kell Az oktatásra és vizsgáztatásra vonatkozó általános szabályok A MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-nél munkát végző idegen felek munkavállalóinak szakmai képzésére, a vizsgakövetelményekre az Utasítás előírásait kell alkalmazni, amit szerződésben kell rögzíteni Az időszakos oktatásra kötelezett munkavállalók körét, a szakmai oktatás gyakoriságát és időtartamát az 1. sz. táblázat, az időszakos vizsgák gyakoriságát az Utasítás 3.2. pontja tartalmazza Az időszakos oktatásra kötelezett munkavállalók a munkaviszonyuk tartama alatt a szolgálatuk ellátásához szükséges szakismereteket kötelesek szinten tartani, az új ismereteket pedig az oktatás ideje alatt, valamint azon kívül önképzéssel elsajátítani Ha a jelen Utasítás nem írja elő egy adott munkakört betöltő munkavállaló részére az időszakos oktatáson és időszakos vizsgán való részvételt, akkor a szakmai ismereteket önképzéssel kell az elvárható szinten tartania, azonban a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő tevékenységet alkalomszerűen vagy rendszeresen végző, időszakos oktatásra nem kötelezett munkavállalók időszakos vizsgát kötelesek tenni. Ezek a munkakörök: vontatás-szolgáltatási központvezető (területi vontatási vezető) vontatás-szolgáltatási telepvezető (vontatási-telep vezető) vontatási vezetőmérnök vontatási reszortos gépészeti (vontatási) vonalellenőr

9 9 2. SZAKMAI KÉPZÉSEK 2.1. A szakmai képzések típusai Alapképzés Előzetes oktatás Esetenkénti oktatás Időszakos oktatás Biztonsági oktatás Gyakorlati oktatás Egyéb oktatás 2.2. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök betöltéséhez szükséges képesítés megszerzésére irányuló alapképzések rendje A képzési engedély Alapképzés a vasúti közlekedési hatóság (a továbbiakban: hatóság) által kiadott engedély (a továbbiakban: képzési engedély) alapján végezhető A képzés témakörei, a képzési program Az egyes, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök betöltéséhez szükséges képesítés megszerzésére irányuló alapképzésen oktatandó témaköröket a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az alapképzéshez a képzőszervezet a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-vel egyeztetett képzési programot készít. A képzőszervezet a képzési programot, az időközben bekövetkezett változások aktualizálása céljából legalább évente felülvizsgálja, és szükség esetén a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-vel történt egyeztetést követően módosítja A képzés személyi feltételei, vasútszakmai oktatók Alapképzésben az képezhet, aki felsőfokú végzettséggel, a képzés tárgyának megfelelő felsőfokú szakmai, vagy képesítő vizsgával, és legalább 3 év vasútforgalmi, illetve műszaki szakmai gyakorlattal rendelkezik, Az előző felsorolás első bekezdésétől eltérően a csak gyakorlati képzést végző oktatónak elegendő középiskolai végzettséggel rendelkeznie, amennyiben a vasútforgalmi, illetve műszaki szakmai gyakorlata legalább 10 év. A felügyelet alatti vezetési gyakorlat során felügyeletet, valamint a begyakorlás és a vonalismeret alatt a szakmai kíséretet a munkáltató javaslata alapján a hatóság által névjegyzékbe vett járművezető láthatja el. A felügyeletet, illetve a szakmai kíséretet ellátó járművezető az éves időszakos oktatási időkeretén belül évente egy alkalommal a képzőszervezet által szervezett továbbképzésen vesz részt. A továbbképzés elmulasztása a külön névjegyzékből való törlést vonja maga után A képzésben résztvevő hallgatókkal szemben támasztott követelmények Alapképzésben az vehet részt, aki az alapképzéssel betölthető munkakörre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi, alkalmassági feltételeknek megfelel. Az alapképzés életkorra, iskolai végzettségre, szakismeretekre, előzetes gyakorlatra vonatkozó részvételi előfeltételeit a képzési program határozza meg. Az alapképzés elméleti tantárgyainak oktatásán való részvétel alól a hallgató és a képzés megrendelőjének együttes kérelmére a hallgató mentesítést kaphat, ha a megrendelő igazol-

10 10 ja, hogy a hallgató felkészüléséhez az Utasítás feltételeinek megfelelő oktató közreműködésével a szükséges konzultációs lehetőség biztosított. A képzőszervezet a hallgató kérelmére egyes elméleti tárgyak oktatásán való részvétel alól felmentést adhat, ha a hallgató igazolja, hogy az adott tárgyból érvényes vizsgával vagy végzettséggel rendelkezik. A mentesítés, illetve a felmentés iránti kérelmet az alapképzésre való jelentkezéssel egyidejűleg, a képzés indítását megelőzően kell előterjeszteni. Az alapképzésben a hallgató amennyiben mentesítést vagy felmentést nem kapott köteles részt venni, és a hiányzásokat pótolni. A hiányzás elméleti ismereteknél konzultációval, gyakorlati ismereteknél a képzési programban előírt gyakorlat elvégzésével pótolható. Ha a hiányzást a hallgató igazoltan nem pótolja, illetve annak mértéke meghaladja a képzési program óraszámának 30 %-át, vagy a 100 órát, a képzést nem folytathatja és vizsgát csak az alapképzés megismétlése után tehet A képzés tárgyi feltételei Az alapképzéshez a képzőszervezet biztosítja a felnőttképzést folytató intézmények intézmény akkreditációjára vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott tárgyi feltételeket. Képzésre olyan hely jelölhető ki, ahol biztosítottak az adott szakterület képzési feltételei (megfelelő befogadóképességű helyiség, tábla, írásvetítő, demonstrációs eszközök, valamint a különböző témakörökhöz feldolgozott hagyományos és elektronikus tananyagok, számítógépes programok és szimulációk stb.). A hallgatókat a tudásanyag elsajátításához szükséges szakanyaggal kell ellátni. A képzési program alapján a gyakorlati képzéshez biztosítani kell a képzés szakterületének megfelelő eszközöket, berendezéseket, alkalmas járműveket, vasúti járművek javítását végző helyet, tanműhelyt, vasúti pályát és szolgálati helyiséget vagy azok használati lehetőségét Az alapképzés megkezdése A képzőszervezet akkor kezdheti el az alapképzést, ha rendelkezik az alapképzés céljául kitűzött munkakörre vonatkozó, a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-vel egyeztetett képzési programmal A vasúti közlekedés biztonságával össze nem függő munkakörök betöltéséhez szükséges képesítés megszerzésére irányuló alapképzések rendje A Vontatás-szolgáltatási Központok vezetői kötelesek a képzési igényeket a MÁV- TRAKCIÓ Zrt. Emberi Erőforrás Biztosítás vezetőjének a képzési terv összeállítása előtt legkésőbb a tárgyévet megelőző augusztus 1.-ig bejelenteni. Az igényeknek ki kell terjedni a szükséges át-, illetve továbbképzésekre, az új technológiák követelte ismeretekre is. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. éves képzési tervében határozza meg a szakmai és egyéb képzéseket, át-, illetve továbbképzéseket Az alapképzés tanfolyami formában történik. Az éves képzési tervben szereplő tanfolyamok szervezésének irányítása, a lebonyolító képzőszervezet kijelölése a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Emberi Erőforrás Biztosítás feladata A tanfolyamokon az elméleti- és gyakorlati képzést, átképzést, továbbképzést képzési program szerint kell végezni. A képzési programnak tartalmaznia kell a vizsgához tartozó szakmai ismeretanyagot, a szükséges képzési időt és a vizsga szervezésére, lebonyolítására vonatkozó előírásokat. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. humán igazgatójával és az érintett szakterület vezetőjével egyeztetett képzési programot a képzőszervezet készíti el Az Utasításban és a képzési programokban tervezett, előírt képzési, átképzési idő nem csökkenthető.

11 A gyakorlati képzést a tanfolyam keretén belül, valamint üzemi körülmények között oktató, illetve a szolgálati vezető, vagy az általa írásban megbízott munkavállaló végezheti. Gyakorlati képzéskor a munkafolyamatokat a gyakorlatban be kell mutatni, és amennyiben előírás nem tiltja, üzemi körülmények között a munkavállalóval be kell gyakoroltatni. A gyakorlati képzés a közlekedés és a szolgáltatás, valamint a munkavállalók, illetve a munkavégzés körzetében tartózkodók biztonságát, továbbá a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. gazdasági érdekeit nem sértheti, nem veszélyeztetheti A képzés napi időtartama a gyakorlati képzéssel együtt sem haladhatja meg a Munka Törvénykönyvében és a Kollektív Szerződésben meghatározott törvényes munkaidőt A képzés befejezését követően a képzési programban meghatározott módon vizsgára kell bocsátani a munkavállalót A szervezet vezetőjének javaslata alapján a munkavállalók a vizsgákra oktató irányítása mellett önállóan is felkészülhetnek. A képzés tananyagtartalmának és a vizsga lebonyolításának meg kell felelni az adott szakvizsga megszerzéséhez szervezett tanfolyam képzési programjában előírt feltételeknek Munkaeszközök (biztonsági berendezések, vasúti járművek, felsővezetéki berendezések, számítástechnikai eszközök, programok, rakodást elősegítő berendezések stb.) használóit azok kezelésére, hiba esetén követendő eljárásra, a berendezés, eszköz működtetésének bemutatásával, és ha más szabályzat nem tiltja, gyakoroltatással kell kiképezni. A Társaságnál alkalmazott Munkavédelmi Szabályzatban rögzített munkakörben az elsősegélynyújtási ismeretek oktatásáról a szolgálati egységek kijelölt vezetői kötelesek gondoskodni A munkavállalók munkavédelmi oktatását végző munkavédelmi szakképesítés nélküli oktatók, felnőttképzési vizsgabiztosok, és a képzéssel megbízott vezetők továbbképzéséért a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Biztonsági vezetője a felelős Az időszakos oktatások rendje Az időszakos oktatások célja Az időszakos oktatások célja a megszerzett szakismeretek szinten tartása és bővítése, új munkamódszerek alkalmazása, balesetek, valamint ellenőrzések során feltárt hiányosságok elemzése, a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos ismeretek folyamatos bővítése, oktatása. Az időszakos oktatások alkalmával az oktató szúrópróbaszerűen ellenőrzi az utasítások helyesbítettségét, ezért az 1. sz. táblázatban felsorolt munkakört betöltő munkavállalók az időszakos oktatásokon az állandó használatra kiadott utasításaikkal együtt kötelesek megjelenni. Az időszakos oktatásra kötelezettek munkakörönkénti felsorolását, az oktatás gyakoriságát és időtartamát az 1. sz. táblázat tartalmazza. A táblázatban felsorolt munkavállalók rendszeres oktatása az éves oktatási ütemtervben meghatározott helyszíneken és időpontokban történik Az időszakos oktatások oktatóival szemben támasztott követelmények Az időszakos oktatások oktatóira az alapképzésben résztvevő oktatókkal szemben támasztott követelményeket ( pont) kell megfelelően alkalmazni Időszakos oktatáson való részvételre kötelezett munkavállalók Az 1. számú táblázatban meghatározott, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatkör ellátásával járó munkaköröket betöltő személyek az ott meghatározott minimális időkeretben és gyakorisággal időszakos oktatásokon való részvételre kötelezettek.

12 12 Sorszám Munkakör/tevékenység Éves oktatási idő (óra) Oktatási idő megoszlása óra/év Járműismeret Infrastruktúra Ismeret 1. sz. táblázat Gyakoriság (oktatás/év) 1. Mozdonyvezető 2. Mozdony segédkezelő Mozdonyvezető (sajátcélú vasúti pályahálózaton) Mozdonyfelvigyázó 5. Külsős mozdonyfelvigyázó 6. Hálózati vontatási főirányító Területi vontatási főirányító 8. Vasúti járműves darukezelő* * ha munkaköréből adódóan más, pl. mozdonyvezetői oktatásra is kötelezett, akkor azon felül évente 6 óra (daru) járműismeret oktatásban kell részesíteni Oktatási ütemterv Az időszakos oktatások ütemezésére és a szakmai tartalom tervezésére a képzőszervezetnek a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-vel egyeztetett oktatási ütemtervet kell készítenie. Az oktatási ütemtervnek tartalmaznia kell az időszakos oktatásokat munkakörönkénti bontásban, az oktatások helyét, időpontját, az oktatandó ismereteket, időtartamát, a pótoktatások helyét és idejét, az alapvizsgák figyelembe vételével az érintett munkaköröket, valamint az időszakos vizsgaidőpontokat és a vizsgázók tervezett létszámát. Az oktatási ütemtervet úgy kell elkészíteni, hogy a munkavállaló a munkaköréhez szükséges összes oktatandó, továbbá a megváltozott, vagy új ismeretekből egy napon folyamatosan egymást követő órákon részesüljön oktatásban. Az oktatási ütemtervet a képzőszervezet a tárgyévet megelőző év november 30.-ig, míg annak módosítását a hatályba lépést megelőző hónap 10. napjáig megküldi a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.- nek Az időszakos oktatások lebonyolításával kapcsolatos rendelkezések Az oktatásokon való részvétel munkaidőnek minősül, ezért a munkavállalókat a kijelölt időpontra be kell osztani. A munkaidő beosztás készítésével megbízott munkavállaló felelős azért, hogy az oktatásra, az arra kötelezettek be legyenek osztva. A munkavállaló a munkaidő beosztása alapján köteles az oktatáson részt venni. A munkaidő beosztás készítésével megbízott munkavállaló az (oktatásra, pótoktatásra, időszakos valamint javítóvizsgára) elkészített beosztásokat tartalmazó, 8. sz. mellékletnek megfelelő kimutatást köteles az oktató részére írásban, 2 példányban, vagy elektronikus levelezés útján megküldeni. Amennyiben a munkaidő beosztás készítésével megbízott munkavállaló az oktató részére megküldött kimutatáson megjelölt nap helyett más oktatási napot jelöl ki a dolgozó részére, erről haladéktalanul írásban vagy elektronikus levelezés útján köteles az oktatót értesíteni. Az értesítést úgy kell megküldeni, hogy az oktatás megkezdése előtt megérkezzen. Az oktató felelős azért, hogy az oktatáson csak azok a munkavállalók vegyenek részt, akiket a megküldött kimutatás alapján oktatásra beosztottak.

13 13 Az oktató az oktatások befejezése után a rovatoknak megfelelően kitöltött kimutatás egyik példányát visszaküldi a munkaidő beosztás készítésével megbízott munkavállalónak úgy, hogy az legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 2. munkanapján beérkezzen. Egy példányt elektronikus úton is meg kell küldeni. A munkaidő beosztás készítésével megbízott munkavállaló a távolmaradókról tájékoztatja a szolgálati vezetőt, aki a távolmaradás okát vizsgálja. A visszaérkezett kimutatások papíralapú vagy elektronikus változatát egy évig meg kell őrizni. Az oktatásokon és az időszakos vizsgán történő megjelenést 4. sz. mellékletnek megfelelő kimutatáson kell nyilvántartania az oktatónak. Ez alapján az időszakos oktatásra kötelezett munkavállaló honos telephelyének változása esetén az utolsó időszakos vizsgáig, de legalább két évre visszamenően a munkavállaló oktatáson, vizsgán való részvételéről az oktató igazolást köteles kiállítani ( pont) Az időszakos oktatások mulasztásának következménye és pótlásának lehetősége A tervezett oktatásról bármilyen okból hiányzó munkavállalót a lehető leghamarabb másik oktatásra kell beosztani. Az időszakos oktatást, és a pótoktatást is elmulasztó munkavállalót munkakörében foglalkoztatni nem szabad. Az oktatás pótlására lehetőséget kell biztosítani a munkavállaló részére. A pótoktatás anyaga azonos a pótoktatást megelőző (rendszeres vagy esetenkénti) oktatás anyagával. Egy évet meghaladó, de két évnél nem hosszabb folyamatos távollét után, a munkába állítás előtt a munkavállalónak soron kívüli időszakos vizsgát kell tennie. A vizsgára történő felkészülés idejét a munkáltató és a munkavállaló között megállapodásban kell rögzíteni. A felkészülés egyénileg, oktató segítségével történik. Az adott munkakörből két évet meghaladó távollét esetén az időszakos oktatást legalább kétéves ciklusidő oktatási időkeretének megfelelő óraszámban kell pótolni, és a munkavállalónak a munkakörének megfelelő alapvizsgát kell ismételten tennie Az időszakos oktatások ideje és tartalma Az időszakos oktatáson az órák 50 percesek, az egyes órák között 10 perc szünetet kell tartani. Az időszakos oktatás tartalmának a képzésen résztvevők munkaköréhez előírt szakvizsgák szakmai ismeretanyagának, illetve a tevékenység ellátásához szükséges egyéb ismereteknek kell megfelelni. Az oktatások tematikáját úgy kell tervezni, hogy a két időszakos vizsga között áttekintse az előírt ismeretanyagot. A rendszeres oktatások alkalmával ismertetni kell a 2. sz. mellékletben és a 2.5. pontban felsorolt témakörök oktatási ütemtervben meghatározott elemein túl: Az időszakos oktatásokért felelős irányítási szervezet által kiadott súlyponti oktatási tételeket. Utasítások és egyéb szabályozások vonatkozó előírásait. Utasításokkal kapcsolatos változásokat. Technikai, technológiai változásokat. Az ellenőrzések, balesetek, veszélyeztetések tapasztalatait, a kiadott munkabiztonsági elemzéseket. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. és MÁV Zrt. vasútbiztonsági szervezetei által kiadott Biztonsági tájékoztatókban foglaltakat, kiegészítve az oktatást végzők részére tartott továbbképzésen ismertetett szempontokkal. A Kollektív Szerződést

14 Biztonsági oktatások rendje A biztonsági oktatásért, továbbképzésért a Társaság biztonsági vezetője és a szervezeti egységek vezetői az SzMSz-nek, illetve a munkaköri leírásoknak megfelelően felelősek. A vizsgabiztosok, az oktatók, a központi és a területi balesetvizsgálatban résztvevők részére a Társaság munkavállalói tekintetében az Emberi Erőforrás Biztosítás megrendelése alapján a képzőszervezet szervezésében, évente (előre ütemezett időpontban), legalább 6 óra időtartamban vasútbiztonsági továbbképzést kell tartani Üzembiztonsági oktatás Az újfelvételes, valamint az áthelyezett munkavállalót munkába állása előtt oktatni kell a tervezett munkakörére vonatkozó üzembiztonsági veszélyekre, valamint baleset vagy veszély észlelése esetén tanúsítandó magatartásra Az üzembiztonsággal közvetlenül összefüggő területen foglalkoztatottak rendszeres oktatásának, továbbképzésének részleteit a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóságával, a MÁV Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal, valamint megfelelő képzettségű szakemberekkel kötött szerződések tartalmazzák Az üzembiztonsági oktatás célja a közlekedésbiztonsági ismeretek elsajátíttatása, szinten tartása és a biztonsági kultúra fejlesztése. Az üzembiztonsági oktatás során fel kell használni a MÁV Zrt. balesetvizsgálati és balesetelemzési anyagait, illetve tájékoztatóit Az újfelvételes oktatás megtartásáért az illetékes munkahelyi vezető felelős. Az időszakos üzembiztonsági oktatást a képzőszervezet oktatója, vagy a Társaság biztonsági vezetője által megbízott személy tartja Tűzvédelmi oktatás Előzetes tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni munkába állítás előtt minden új munkavállalót. Ennek keretében biztosítani kell mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatást. Az újfelvételesek megfelelő ismereteiről visszakérdezéssel kell meggyőződni. A tűzvédelmi oktatás tekintetében újfelvételesnek kell tekinteni és soron kívüli oktatásban kell részesíteni azokat a munkavállalókat is, akik: a szervezeten belül munkahelyet, vagy munkakört változtattak, munkahelyén tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás történt, hat hónapnál hosszabb távollét után lépnek ismét munkába Rendszeres tűzvédelmi oktatást kell tartani évente összesen: 2 óra időtartamban az ellenőrzésre kötelezettek, valamint az A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó munkahely, vagy tevékenységet végzők részére. 1 óra időtartamban valamennyi az előző bekezdésben nem szereplő munkavállaló részére. A rendszeres tűzvédelmi oktatást az éves 2 órai időtartamon belül differenciáltan kell megtartani az operatív irányítást ellátó vezetők, valamint a helyi szabályozásban meghatározott munkakört betöltők részére A munkavállalóknak az emberi élet megóvása érdekében, valamint a Társaság üzemeltetésében, használatában lévő vagyontárgyak védelmének érdekében meg kell ismerniük a tűzoltás szabályait, a tűzvédelmi eszközök használatának módját úgy, hogy azokat a gyakorlatban is alkalmazni tudják. Ennek érdekében fontos, hogy a munkavállalók a munkakörükből, a létesítmény használatából, tűzveszélyes anyagok kezeléséből, tárolásából eredő tűzveszélyre és az azzal összefüggő megelőzési, mentési feladatokra folyamatos felkészítés keretében oktatásban részesüljenek. A Társaság minden munkavállalóját a munkakörének megfelelő általános, diffe-

15 15 renciált vagy speciális tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatások a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtakon kívül a helyi sajátosságokra, a tevékenységi körrel összefüggő tűzvédelmi ismeretekre terjedjenek ki A MÁV-TRAKCIÓ Zrt dolgozóinak tűzvédelmi oktatásában a Társaság Tűzvédelmi Szabályzatában, vagy a szolgáltatási szerződésekben meghatározott Szolgáltató működik közre önállóan vagy a tűzvédelmi tevékenységben részt vevő vezetőkkel történő előzetes igényegyeztetés alapján. A Társaság területén minden munkahelyi vezető köteles biztosítani, hogy valamennyi munkavállaló a tevékenységi körével kapcsolatos tűzmegelőzési ismereteket illetve a tűz esetén tanúsítandó magatartást munkába állás előtt, majd az ismételt rendszeres oktatás keretén belül elsajátítsa, bővítse, korszerűsítse és a meghatározott időn belül a részére előírt szakvizsgát letegye. Az adminisztratív munkakörben dolgozók tűzvédelmi oktatását a MÁV- TRAKCIÓ Zrt. központjában a Társaság Biztonsági Szervezetének megbízott tagja, a területi központoknál a TVSZK vezetőjével egyeztetve a Szolgáltató által kijelölt személy tartja Vagyonvédelmi oktatás Az újfelvételes, valamint az áthelyezett munkavállaló részére munkába állása előtt vagyonvédelmi oktatást kell tartani Valamennyi munkavállaló részére évente 30 perc időtartamú oktatást kell tartani Az előzetes vagyonvédelmi oktatások a Társaságnál alkalmazott Vagyonvédelmi Utasítás és annak Helyi Végrehajtási Utasításának a munkakörre vonatkozó szabályozásaira terjedjenek ki. Az időszakos vagyonvédelmi oktatások tartalmazzák a Vagyonvédelmi Utasításban és annak Helyi Végrehajtási Utasításában, a MÁV Biztonsági Igazgatóság utasításaiban szabályozottakat, valamint azoknak a helyi technológiával való kapcsolatát, az ellenőrzések tapasztalatait, továbbá a Biztonsági Tájékoztatóban kiadott értékeléseket A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. vagyonvédelmi feladatokkal megbízott munkavállalói részére évente továbbképző tanfolyam keretében kell oktatni a jogszabályok és utasítások változásait, a vagyonvédelmi vizsgálatok és ellenőrzések tapasztalatait, a vagyonvédelem technikai feltételeit és szervezési feladatait A vagyonvédelmi oktatást a képzőszervezet oktatója, vagy a Társaság biztonsági vezetője által megbízott személy tartja Vegyvédelmi oktatás Az újfelvételes, valamint az áthelyezett munkavállalót munkába állása előtt (amennyiben a tervezett munkaköre indokolja), a veszélyes áruk fuvarozása közben előforduló veszélyekről, intézkedésekről oktatni kell Vegyvédelmi oktatást kell tartani évi 30 perc időtartamban az időszakos oktatásra kötelezett munkavállalók részére A vegyvédelmi oktatások terjedjenek ki: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzatra, (RID), az SZMGSZ 2. mellékletére, a narancsszínű táblák és veszélyességi bárcák értelmezésére, a Vasúti Vegyi Elhárító Szolgálat ellátására vonatkozó utasításra, különösen a veszélyes áru ellenőrizetlen szabadba jutása esetén teendő intézkedésekre, a Balesetvizsgálati Utasításra, a veszélyes áru ellenőrizetlen szabadba jutásából előfordult rendkívüli események értékeléseire, okaira, A MÁV Zrt. műszaki mentési és segítségnyújtási utasítására Az érdekelt munkavállalókat a rájuk vonatkozó részekből kell oktatni.

16 A vegyvédelmi oktatást a képzőszervezet oktatója, vagy a Társaság biztonsági vezetője által megbízott személy tartja Informatikai biztonsági és titokvédelmi oktatás Az újfelvételes és az áthelyezett, valamint új beosztásba kerülő munkavállalókat (akik munkaköre számítógép kezeléshez kapcsolódik) munkába állás előtt informatikai biztonsági és titokvédelmi oktatásban kell részesíteni Az oktatások a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Üzleti Titokvédelmi Szabályzatában előírtakon kívül a helyi sajátosságokra, tevékenységi körrel összefüggő ismeretekre és eljárásokra terjednek ki Az informatikai biztonsági és titokvédelmi oktatást a Társaság biztonsági vezetője által megbízott személy tartja Az oktatásra vonatkozó részletes szabályokat, az oktatandók körét, az oktatás gyakoriságát a Társaság Üzleti Titokvédelmi Szabályzata tartalmazza Környezetvédelmi oktatás Előzetes környezetvédelmi oktatást kell tartani az újfelvételes, valamint az áthelyezett munkavállaló részére munkába állása előtt Rendszeres környezetvédelmi oktatást kell tartani évente 30 perc időtartamban a társaság minden munkavállalója részére Az oktatásoknak (munkakörtől függően) ki kell terjednie: a környezettudatos hulladékkezelésre; a környezetvédelmi utasítás vonatkozó rendeleteire a vontatási zaj okozta problémákra; a vontatási energia gazdaságos felhasználásának környezetvédelmi vonatkozásaira A környezetvédelmi oktatást a képzőszervezet oktatója, vagy a Társaság biztonsági vezetője által megbízott személy tartja Munkavédelmi oktatás A munkavédelmi oktatás lehet előzetes, rendszeres (ismétlődő) és rendkívüli (esetenkénti). Részletes előírásokat a Társaságnál alkalmazott Munkavédelmi Szabályzat tartalmaz Rendszeres munkavédelmi oktatást kell tartani az időszakos oktatásra nem kötelezett munkavállalók részére is, évente legalább egy óra időtartamban. Oktatni kell az alapvető munkavédelmi előírásokat, az érintett munkakörökre jellemző baleseti veszélyeket, az azok elleni védekezés módját és a már bekövetkezett baleset esetén a teendőket. Az oktatás során visszakérdezéssel és/vagy írásban kell meggyőződni a munkavégzéshez szükséges munkabiztonsági ismeretek elsajátításáról A rendkívüli munkavédelmi oktatásra kötelezett munkavállalók az oktatás megtörténtéig önállóan nem foglalkoztathatók Az oktatásokon való részvétel nyilvántartása Az oktatások dokumentálására oktatási naplót kell rendszeresíteni, amelybe az oktatott anyagot szakterületenként részletesen, valamint a résztvevők névsorát az oktatás megkezdése előtt be kell írni. A munkavállalók az oktatás befejezése után aláírásukkal igazolják az oktatáson való részvételüket. Az utolsó aláírást követő sorban az oktató névaláírásával záradékolja az oktatási naplót, és feltünteti a megjelentek létszámát

17 17 Az oktatási időszak (egység) lezárására a részzárásokat össze kell vonni Az oktatási naplók használata Külön-külön oktatási naplót kell vezetni: az újfelvételesek oktatásáról; a gyakorlati oktatásokról, ha a képzés, oktatás terve (tematikája) indokolja; az időszakos oktatásra nem kötelezett munkavállalók rendszeres és esetenkénti oktatásáról. az időszakos oktatásra kötelezett munkavállalók rendszeres vagy esetenkénti oktatásáról (a témaköröket áttekinthetően, egymástól jól elkülönítve kell bejegyezni); ha jogszabály vagy más utasítás (saját területét illetően) így rendelkezik. Az időszakos oktatások aktuális oktatási naplóit a vontatás-szolgáltatási telephelyen kell tárolni. Ha az oktatási naplót nem telephelyhez, hanem oktatóhoz köthetően alkalmazzák, akkor a telephelyen elektronikus, vagy papíralapú másolatot kell megőrizni. A betelt oktatási naplókat a képzőszervezet őrzi, irattározza Egyéni nyilvántartó lap Áthelyezett munkavállaló esetében az oktató köteles az oktatásokon és a vizsgáztatásokon való részvételt egyéni nyilvántartó lapon az új szolgálati hely vezetője és oktatója részére megküldeni.

18 Alapvizsgák, szakvizsgák 3. VIZSGÁZTATÁS Az alap- és szakvizsgák követelmény rendszerét, a vizsgáztatások rendjét, szervezését, lebonyolítását az Utasítás 4. része, valamint a képzési programok tartalmazzák A vizsgabiztossal szemben támasztott követelmények: A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörre vonatkozó vizsgáztatást végző vizsgabiztossal szemben támasztott követelmények felsőfokú végzettség, legalább 5 év vasútforgalmi, illetve műszaki szakmai gyakorlat legalább 2 év igazolt vasúti oktatói gyakorlat A pont utolsó két bekezdésben foglaltaktól eltérően, az egyes berendezések kezelési ismereteire, valamint járművezetésre, továbbá a vasúti közlekedés biztonságával össze nem függő munkakörre vonatkozó vizsgáztatást végző vizsgabiztossal szemben támasztott követelmények: a vizsga tárgyának megfelelő legalább 5 év szakirányú gyakorlat, és a vizsga tárgyának megfelelő legalább 3 év szakmai irányítási és felügyeleti tevékenység A hallgató alapvizsgára bocsátásának feltételei A hallgatót a képzőszervezet vizsgára bocsátja, ha a hiányzásainak mértéke nem érte el a pontban előírt mértéket, a képzési programban előírt beszámolási kötelezettségét, vagy részvizsgáit teljesítette A hallgató alapvizsgájának felfüggesztése, illetve eltiltása az alapvizsgától A vizsgabizottság (vizsgabiztos) a hallgató vizsgáztatását felfüggeszti, és a hallgatót az alapvizsgától legalább egy év, de legfeljebb két év időtartamra eltiltja, ha a hallgató a személyi adatait illetően a vizsgabizottságot (vizsgabiztost) megtévesztette, vagy azt megkísérelte, a vizsgabizottság (vizsgabiztos) döntését előny adásával, vagy erre vonatkozó ígéretével befolyásolni törekedett. A vizsgabizottság (vizsgabiztos) a hallgató vizsgáztatását felfüggeszti, és a hallgatót az alapvizsgától legalább egy, de legfeljebb hat hónap időtartamra eltiltja, ha a hallgató a vizsgán szeszes italtól, vagy más, bódító hatású anyagtól (szertől) befolyásolt állapotban jelent meg, a vizsgán meg nem engedett segédeszközt használt, vagy annak használatát megkísérelte, a vizsga rendjét zavarta Az egy év és ennél hosszabb időre történő felfüggesztés esetén a hallgató további alapvizsgára akkor bocsátható, ha az alapképzésben ismételten részt vesz Időszakos vizsgáztatás Az 1. sz. táblázatban felsorolt munkakört betöltő, tevékenységet alkalomszerűen vagy rendszeresen végző, valamint az pontban felsorolt munkakört betöltő munkavállalók, kétévente időszakos vizsgát kötelesek tenni jármű- és infrastruktúra ismeretekből. Az időszakos vizsga lehet írásbeli, szóbeli, teszt rendszerű (interaktív vagy papíralapú), továbbá szimulációs-, illetve olyan számítógépen futtatott teszt programok segítségével történhet, amelyek kiértékelő rendszerrel működnek.

19 19 Az időszakos vizsgák alkalmával a húzott kérdés (kiosztott tesztlap) alapján kell meggyőződni a szükséges ismeretanyag meglétéről. A kérdéskörhöz tartozó egyéb kiegészítő kérdések a vizsgáztató megítélése alapján megengedettek. A szimulációs és számítógépes rendszerek alkalmazásával történő vizsgáztatás esetén az összetett feladat megoldás elvei szerint kell eljárni. A vizsgázó eredményét megfelelt, vagy nem felelt meg minősítéssel kell értékelni, A munkakör betöltéséhez szükséges több szakterület ismeretanyagából a vizsgáztatást ugyanazon a napon kell megtartani. A vizsgáztatás napját az oktatási és vizsgáztatási ütemtervben kell meghatározni, és azt a munkaidő beosztásra vonatkozó előírások betartásával az érdekelt munkavállalók tudomására hozni, Az időszakos vizsgáztatás szakmai oktatásnak nem tudható be A vizsgák igazolása A sikeres vizsgáról az időszakos vizsga kivételével 2 példányban a 7. sz. melléklet szerinti igazolást kell kiállítani. A vizsga eredményét az SAP HR rendszer személyügyi törzsadatainak szakképzésre vonatkozó lapján elő kell jegyezni, és csatolni kell hozzá az igazolás egy elektronikus példányát. Az igazolás második példányát, a vizsgát tett munkavállalónak kimutathatóan át kell adni. Az időszakos vizsgáról az 5. sz. mellékletben szereplő minta szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni szakterületenként, vizsgatárgyanként. A jegyzőkönyvben fel kell sorolni valamennyi időszakos vizsgára kötelezett munkavállalót és a vizsgaeredményeket. Az eredeti jegyzőkönyveket az időszakos vizsgáztatáson részvevő valamennyi vizsgáztatónak alá kell írni. Az eredeti példányokat a képzőszervezet őrzi és irattározza. A Társaság vizsgáztatás felügyeletével megbízott munkavállalója a jegyzőkönyvről fénymásolatot készít, amennyiben ez elszámolási, nyilvántartási vagy egyéb okból szükséges. A jegyzőkönyvet az időszakos vizsgáztatás megkezdése előtt az oktató és a munkaidő beosztás elkészítésével megbízott dolgozó közösen készíti elő és juttatja el a vizsgabiztos részére Sikertelen alapvizsga esetén követendő eljárás Aki az elméleti alapvizsgán egy vizsgatémakörből nem felelt meg, javítóvizsgát tehet. Két vagy több vizsgatémakörből tett sikertelen vizsga esetén az egész elméleti alapvizsgát meg kell ismételni. Sikertelen alapvizsgának kell tekinteni azt is, ha a hallgató az elméleti vagy gyakorlati vizsgáról igazolatlanul távol maradt. A hallgató javítóvizsgát legfeljebb két alkalommal, a sikertelen alapvizsga napjától számított tizenöt nap elteltével, de legfeljebb az első sikertelen alapvizsgától számított három hónapon belül tehet. Amennyiben a hallgató a javítóvizsgán (vizsgákon) nem felelt meg, vagy e vizsgákról igazolatlanul távolmaradt, vagy az előző bekezdésben meghatározott időszakon belül nem jelentkezett vizsgára, további alapvizsgára csak akkor bocsátható, ha az alapképzésben ismételten részt vesz Sikertelen időszakos vizsga esetén követendő eljárás Sikertelen időszakos vizsga vagy a vizsga elmulasztása esetén a munkavállalót munkakörében foglalkoztatni nem szabad. A munkavállaló a sikertelen, illetve az elmulasztott vizsga napjától számított 7. nap után, de legfeljebb 10 napon belül tehet javítóvizsgát, illetve pótolhatja az el-

20 20 mulasztott vizsgát. Igazolt távollét esetén a határidők a távollét végétől értendők. Részletes szabályokat a KSZ tartalmaz. A sikeres javítóvizsga esetén a munkavállalót eredeti munkakörébe kell visszahelyezni Az alapvizsga érvényessége a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben Az alapvizsga a) a sikeres vizsgát követő első időszakos vizsga napjáig, vagy b) időszakos vizsgára való bejelentkezés elmulasztása esetén a sikeres vizsga időpontját követő második év december 31.-éig jogosít az adott alapvizsgának (alapvizsgáknak) megfelelő munkakör (munkakörök) betöltésére. A sikeres időszakos vizsga időpontját követő második év december 31.-éig jogosít az adott alapvizsgának (alapvizsgáknak) megfelelő munkakör (munkakörök) betöltésére, tevékenység végzésére. Az oktató és a vizsgabiztos alapvizsgája e munkakör betöltésének időtartama alatt folyamatosan érvényes marad. Amennyiben a hatóság, vagy a vasúti társaság, ellenőrzési, felügyeleti, feladatainak ellátása során, valamint a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzetek vizsgálatakor, vagy a képzőszervezet oktatási, ellenőrzési feladatainak ellátása során a munkavállaló szakismereteinek hiányát állapítja meg, a munkáltatói jogkörgyakorló a munkavállalót az ellenőrzés, illetve a vizsgálat megállapításaira tekintettel soron kívüli időszakos vizsgára kötelezheti.

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM 17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Továbbiakban: SZMSZ) AZ SZMSZ CÉLJA: Az SZMSZ határozza meg az iskola

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat 17. szám Tar ta lom je gyzék I. Utasítások 15/2012. (IV. 21.) BM utasítás a munkavédelem egyes ágazati feladatainak

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Általános forgalmi. 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X

Általános forgalmi. 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X Képzés megnevezése: Általános forgalmi 1. A program besorolása 1.1. Általános képzés - 1.2. Nyelvi képzés - 1.3. Szakmai képzés - 1.4. Hatósági vizsgával záruló alapképzés X 2. A program célja A vasúti

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES 1 A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI TANÁCSADÓRÓL (MAGYAR KÖZLÖNY, 2014. évi 61. szám, 9218 9224 oldal) A Genfben, 2000. május 26. napján

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben