Fogyasztóvédelmi referens Hatósági képzés. Tanulmányi és Vizsga szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogyasztóvédelmi referens Hatósági képzés. Tanulmányi és Vizsga szabályzata"

Átírás

1 Szent Gergely Népfőiskola Fogyasztóvédelmi referens Hatósági képzés Tanulmányi és Vizsga szabályzata Budapest 2014.

2 Tartalomjegyzék Preambulum A tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya A szakképzésben történő részvétel feltételei A szakképzés teljesítésének általános feltételei A képzés díja, befizetés módja, feltételei Az egyes tárgykörök tekintetében irányadó óraszámok A szakképzés teljesítésének igazolásáról való rendelkezés A záróvizsga formája, tartalma, követelményei A vizsgáztatás rendje A vizsgák ütemezése A vizsgák értékelésének alapelvei Sikertelen vizsgák megismétlése... 8 Zárórendelkezések... 8 Mellékletek... 9 Az aktuális képzési és vizsgadíjak jegyzéke... 9 Az ismétlési vizsgák díja... 10

3 Preambulum A Szent Gergely Népfőiskola megalapítja a Fogyasztóvédelmi referens hatósági szakképzését, annak érdekében, hogy a fogyasztóvédelem területét gyakorlatorientált szakemberek képzéssel támogassa, annak társadalmi céljainak elérését előmozdítsa. 1.. A tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya A tanulmányi és vizsgaszabályzat (továbbiakban TVSZ) hatálya kiterjed a Szent Gergely Népfőiskolával (továbbiakban Vizsgaszervező) jogviszonyban lévő és a Fogyasztóvédelmi referens képzésben valamennyi érintettre. A TVSZ visszavonásig érvényes. 2.. A szakképzésben történő részvétel feltételei A szakképzésben részt vehet minden olyan természetes személy, aki a. Betöltötte a képzés megkezdésekor a 18. életévét, és b. sikeres (és befejezett) érettségi vizsgával rendelkezik, és c. megfelel a felvételi bizottság által vezetett és lebonyolított felvételi eljáráson. A felvételi eljárás motiváció vizsgálatot jelent, amelynek célja a jelölt szakmai érdeklődésének vizsgálata. d. Teljesítette a képzési és vizsgadíjat. 3.. A szakképzés teljesítésének általános feltételei a. A szakképzés kontaktórákból áll. b. A szakképzés során tárgyalt témaegységek mélyebb elmélyülésének lehetőségét, feldolgozását távoktatási rendszer is segíti, támogatja. c. A Vizsgaszervező a szakképzésben résztvevő hallgatóval szerződéses jogviszonyt létesít. A szerződés tartalmazza a szakképzés valamennyi jellemzőjét. d. A kontaktórákat képzésvezető konzulens irányítja. e. A kontaktórákon megjelenő hallgató jelenléti íven ismeri el, hogy az adott órán megjelent. A maximális hiányzást túllépő hallgató a szakképzésből kizárható. f. A szakképzésben résztvevő hallgató köteles az egyes konzultációkra készülni, az egyes forrásanyagokat elemzi, kérdéseket fogalmaz meg a képzésvezető konzulens irányába. g. A szakképzés minimum 14 fős kurzussal indítható. 4.. A képzés díja, befizetés módja, feltételei a. A szakképzés költségei: képzési és vizsgadíj. b. A képzési és vizsgadíjat a beiratkozás alkalmával egy összegben, vagy kivételes esetben három egyenlő részletben lehet teljesíteni. c. A befizetés módjai: - számla ellenében készpénzben, - számla ellenében utalással, - számla ellenében postai csekkel. d. Az aktuális képzési és vizsgadíjak jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

4 5.. Az egyes tárgykörök tekintetében irányadó óraszámok Fogyasztóvédelmi alapismeretek (50 óra) a) a fogyasztóvédelem intézmény- és szabályozási rendszere, b) a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásának szabályai, c) a tisztességes kereskedelmi gyakorlatok, d) az általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások, e) a szavatossággal, illetve jótállással kapcsolatos minőségi kifogások intézése, a fogyasztót megillető jogok, f) a tisztességes szerződési feltételek kialakítása, g) a speciális értékesítési formákra (távollévők között kötött szerződésekre, üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre) vonatkozó szabályok, h) a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület eljárásának szabályai, valamint i) a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek szerepe. Elektronikus hírközlés szakirány (20 óra) a) elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó ismeretek, b) panaszkezelés és ügyfélszolgálat szabályok. Idegenforgalmi szakirány (30 óra) a) utasjogok, b) panaszkezelési szabályok, c) utazási szerződésre, utazásközvetítésre vonatkozó szabályok. Közszolgáltatások szakirány (50 óra) a) közszolgáltatók panaszkezelése és ügyfélszolgálata, b) a közszolgáltatók hatósági ellenőrzésének rendszere, c) számlázás, elszámolás, mérés, kikapcsolás (korlátozás) és visszakapcsolás közszolgáltatókra vonatkozó szabályai, valamint a számlakép. Kereskedelmi szakirány (50 óra) a) általános fogyasztóvédelmi kereskedelmi alapismeretek, b) panaszkezelési és ügyfélszolgálati szabályok, c) általános termék-biztonságossági ismeretek, d) villamos és műszaki termékek biztonsága és címkézése, e) vegyipari termékek biztonsága és címkézése, f) játékok biztonsága és címkézése, g) általános élelmiszerjogi ismeretek, h) termékspecifikus reklámtilalmak és reklámkorlátozások. 6.. A szakképzés teljesítésének igazolásáról való rendelkezés a. Az egyes tárgykörök feldolgozását követően modulvizsga szervezendő. A modulvizsga célja az adott tárgykörhöz kapcsolódó ismeretek, kompetenciák felmérése. b. A modulvizsgák formája lehet: - szóbeli (tételek alapján) - beadandó tanulmány (témajegyzék alapján)

5 - írásbeli (esszéfeladat) c. A modulvizsga formáját a képzésvezető jelöli ki a szakképzés indításakor. d. A modulvizsgák értékelése 100 %-os értékskálán történik. Az egyes szintek a következő fokozatokat jelentik: - 0,0 50 % elégtelen (1) A modulvizsgát meg kell ismételni. Modul vizsgát kétszer lehet ismételni (ismétlő vizsgadíj befizetése mellett) Amennyiben vizsgázó a második ismétlés alkalmával sem teljesít legalább 51 %-ot, úgy Vizsgaszervező a képzésről kizárja % elégséges (2) % közepes (3) % jó (4) % jeles (5) e. A modulvizsgák teljesítése előfeltétele a záróvizsgára bocsátásnak. f. Hatósági bizonyítvány kizárólag sikeres záróvizsgát követően állítható ki. 7.. A záróvizsga formája, tartalma, követelményei a. Sikeres modulvizsgákat követően a szakképzésben részt vevő hallgató írásban jelentkezik záróvizsgára. b. A fogyasztóvédelmi referens vizsgát 3 tagú vizsgabizottság bírálja el. A vizsgabizottságot elnök vezeti. Az elnököt a fogyasztóvédelmi hatóság főigazgatója jelöli ki. c. Záróvizsga vizsgatevékenységei: - szóbeli vizsga (tételsor alapján) A szóbeli vizsgatevékenység két egységből áll: alapismereti tételsor és szakirány szerinti tételsor. - írásbeli (tárgyalt témakörök ismeretei alapján) d. A szóbeli vizsgatevékenység tartalma Alapismereti tételsor 1. A fogyasztóvédelem intézmény-, és szabályozási rendszere 2. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárásának szabályai 3. A tisztességes kereskedelmi gyakorlatok 4. Az általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások 5. A szavatossággal, illetve jótállással kapcsolatos minőségi kifogások intézése, a fogyasztót megillető jogok 6. A tisztességes szerződési feltételek kialakítása 7. A speciális értékesítési formákra (távollévők között kötött szerződésekre, üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre) vonatkozó szabályok 8. A megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület eljárásának szabályai 9. A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek szerepe Elektronikus hírközlés szakirány tételsor 1. Elektronikus hírközlési szolgáltatások fogalmi meghatározásai 2. Az elektronikus hírközléssel kapcsolatos állami feladatok 3. Az NMHH eljárására vonatkozó szabályok 4. A hatóság egyes eljárásai 5. Az elektronikus hírközlési tevékenység megkezdésének feltételei 6. Az elektronikus hírközlési tevékenység végzésének általános szabályai 7. Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás

6 8. Az előfizetők érdekeivel és jogaival kapcsolatos rendelkezések 9. Panaszkezelés 10. Ügyfélszolgálatra vonatkozó előírások 11. Elektronikus hírközlési szolgáltatókra vonatkozó előírások Idegenforgalmi szakirány tételsor 1.Utazási feltételek 2.Beszállás visszautasítása 3.Járat törlése 4.Késés 5.Kártalanításhoz való jog 6.Visszatérítéshez vagy átfoglaláshoz való jog 7.Ellátáshoz való jog 8.Magasabb vagy alacsonyabb osztályon történő elhelyezés 9.Csökkent mozgásképességű vagy különleges szükségletekkel rendelkező személyek 10.Az utasok részére a jogaikról nyújtandó tájékoztatás kötelezettsége 11. Korlátozás kizárása 12. Panaszkezelési szabályok 13. Utazási szerződés 14. Utazásszervezői- és közvetítői tevékenység Közszolgáltatások szakirány tételsor 1. Az Fgytv. szabályai a közszolgáltatók által működtetett ügyfélszolgálatok vonatkozásában 2. Távhőszolgáltatóra és hulladékgazdálkodási közszolgáltatóra vonatkozó előírások 3. A földgázszolgáltatókra vonatkozó szabályok 4. A villamosenergia-szolgáltatókra vonatkozó szabályok 5. A közszolgáltatások hatósági ellenőrzési rendszere 6. Víziközmű-szolgáltatás 7. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 8. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 9. Rezsicsökkentés 10. A társasházi közös képviselő és a lakásszövetkezet igazgatósága részére előírt tájékoztatási kötelezettségek Kereskedelmi szakirány tételsor 1. A Kertv. alapvető előírásai 2. Általános kereskedelmi feltételek 3. Egyéb, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó előírások 4. Fiatalkorúak védelmét célzó rendelkezések 5. Panaszkezelési és ügyfélszolgálati szabályok 6. Általános termékbiztonsági ismeretek 7. Villamossági és műszaki termékek biztonsága és címkézése 8. Vegyipari termékek (mosó- és tisztítószerek) és kozmetikumok biztonsága és címkézése 9. Játékok biztonsága és címkézése 10. Építési termékek forgalomba hozatala és forgalmazása 11. Általános élelmiszerjogi ismeretek 12. Termékspecifikus reklámtilalmak és reklámkorlátozások

7 e. A szóbeli tételek kidolgozására maximum harminc perc áll rendelkezésre. A tételek kidolgozásához a Vizsgaszervező piszkozat lapot biztosít. f. Azon vizsgázók, akik több szakirányból is vizsgát tesznek az alapismereti tételsor mellett egyidőben kihúzzák valamennyi választott szakiránynak megfelelő tételt. g. A szóbeli feleleteket a vizsgabizottság értékeli. Az egyes teljesíti fokozatok: 0,00 60 % Nem felelt meg % Megfelelt % Kiválóan megfelelt. h. Az írásbeli dolgozatok két részből állnak: I. egység az alapismereti kompetenciák mérésére szolgál, míg a II. egység a szakirány szerinti kompetenciákat méri. Az egyes kompetenciák megoszlásának aránya: 70 % alapismereti kompetencia, 30 % szakirány szerinti kompetenciai. Az írásbeli dolgozatok összeállításáért a képzésvezető felel. j. Az írásbeli dolgozatok végleges minősítését a bizottság határozza meg, az alábbiak szerint: 0,00 60 % Nem felelt meg % Megfelelt % Kiválóan megfelelt. k. A záróvizsga végleges minősítését a két vizsgatevékenység együttese adja, %- ban kifejezve. A vizsga eredményét a pontérték alapján, %-ban kell meghatározni és azt kiválóan megfelelt, megfelelt vagy eredménytelen minősítéssel kell ellátni. A záróvizsga bizottság döntése értelmében, az alábbi fokozatok figyelembe vétele mellett: 0,00 60 % Nem felelt meg % Megfelelt % Kiválóan megfelelt. k. A záróvizsgáról a Vizsgaszervező jegyzőkönyvet készít. A vizsga jegyzőkönyvét és az eredmények összesítését a Vizsgaszervező 5 napon belül megküldi a fogyasztóvédelmi hatóságnak. 7.. A vizsgáztatás rendje a. A vizsga kezdete előtt a vizsgázó legalább 30 perccel korábban megérkezik a vizsgahelyszínére, alkalomhoz illő öltözetben, íróeszközzel és személyi azonosításra alkalmas (fényképes), érvényes igazolvánnyal. Személyi azonosításra alkalmas okirat bemutatása nélkül a záróvizsga nem kezdhető meg. b. A záróvizsga-bizottság mellett működő jegyző ellenőrzi a vizsgázó adatait és bemeneti kompetenciáit, erről tájékoztatja a záróvizsga-bizottságot. c. A vizsgáztatás vizsgázók vezetéknevének ABC sorrendjében történik. d. A vizsgateremben egyidőben max. 6 fő vizsgázó vizsgázhat, e. A vizsgatevékenységeket a záróvizsga-bizottság felügyeli, f. Nem megengedett eszköz használata a vizsgatevékenység azonnali felfüggesztésével jár. A záróvizsga ismétlése ez esetben ismétlő vizsgadíj befizetésével teljesíthető egy alkalommal.

8 8.. A vizsgák ütemezése a. A modulvizsgák a tárgyalt témakörök didaktikai feldolgozását követően kerülnek megrendezésre, a Vizsgaszervező utasítása alapján. b. A záróvizsgák időpontját a Vizsgaszervező határozza meg a közreműködő szervezetek javaslatait figyelembe véve. c. A záróvizsga az írásbeli vizsgatevékenységgel kezdődik, és a szóbeli vizsgával záródik. A két vizsga tevékenység között maximálisan 8 munkanap telhet el, így a záróvizsgát a vizsgatevékenység megkezdésétől számított 8 munkanapon belül le kell zárni. d. A pótvizsgák időpontját a Vizsgaszervező jelöli ki és hirdetményben tájékoztatja erről a vizsgázókat. 9.. A vizsgák értékelésének alapelvei A vizsgák (modulvizsgák és záróvizsga) pillanatnyi, aktuális teljesítményt mutatnak. A pedagógiai mérés és értékelés általános szabályait betartva a hallgatói teljesítmények és motiváltságát szükséges mérni az egyes kompetencia területek vonatkozásában Sikertelen vizsgák megismétlése a. Sikertelen vizsgák megismételhetők. b. Sikertelen modulvizsga két alkalommal ismételhető, a második ismétlést követően is sikertelen vizsgát abszolváló hallgatót a Vizsgaszervező a képzésből kizárja. c. Sikertelen záróvizsga két alkalommal ismételhető, a második ismétlést követően is sikertelen vizsgát abszolváló hallgatót a Vizsgaszervező a képzésből kizárja. e. Az ismétlési vizsgák díját a 2. sz. melléklet tartalmazza Zárórendelkezések A szakképzés megvalósításáért a Vizsgaszervező szakmai vezetője, azaz Dr. Danyi Gyula felel. Budapest, május 8. Dr. Danyi Gyula PhD. Főigazgató

9 Mellékletek 1. számú melléklet Az aktuális képzési és vizsgadíjak jegyzéke Alapképzés díja: Közszolgáltatások szakirány díja: Kereskedelmi szakirány díja: Elektronikus hírközlés szakirány díja: Idegenforgalmi szakirány díja: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Vizsgadíj alapképzés esetén: ,- Ft Minden további választott szakiránynál: ,- Ft

10 2. számú melléklet Az ismétlési vizsgák díja Modulvizsga ismétlési díja: Záróvizsga ismétlésének díja: ,- Ft A záróvizsga díj 100 %-a

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról. 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról. 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása 2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása 1. (1) А fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV

A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FARKAS ÉVA HENCZI LAJOS A FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA FELNŐTTKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV Budapest, 2014 1 A kiadvány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából a Nemzetgazdasági

Részletesebben

Marosi Katalin A szakmai vizsga szervezése és lebonyolítása

Marosi Katalin A szakmai vizsga szervezése és lebonyolítása HEFOP 3.5.1. A korszerű képzésszervezés gyakorlati kérdései Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Hajdúszoboszló 2OO7. december 5-7. Marosi Katalin A szakmai vizsga szervezése és lebonyolítása Marosi

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév

FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND. 2013/2014 tanév FORRÁS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 6724 SZEGED, MARS TÉR 14. OM AZONOSÍTÓ: 200447 HÁZIREND 2013/2014 tanév 1 NE FELEDD: TISZTELD ÖNMAGAD, TISZTELJ MINDENKI MÁST ÉS LÉGY FELELŐS A TETTEIDÉRT! (Tantra Indiából)

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Intézményi Szakmai Program

Intézményi Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi Szakmai Program a kifutó képzésekre 2013. BEVEZETŐ Az iskola a szakképzésről szóló törvényben foglalt feltételekkel vehet részt a szakképzés

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi VI. törvény A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 2666 54/2013. (II. 26.) Korm.

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA Készült a 137/ 2008. sz. Kormányrendelet és a TELC GmbH vizsgaszabályzata alapján.

Részletesebben

Tartalom. 1. Energetikai tanúsítói jogosultság

Tartalom. 1. Energetikai tanúsítói jogosultság Tartalom 1. Energetikai tanúsítói jogosultság 1.1. Energetikai tanúsítói jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai továbbképzés

Részletesebben

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról 1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról hatályos: 2014.09.04-2014.09.04 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben