Az öngyilkos magatartás kognitív háttértényezıi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az öngyilkos magatartás kognitív háttértényezıi"

Átírás

1 Psychiat Hung 2001, 16 (6): Az öngyilkos magatartás kognitív háttértényezıi Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológiai Tanszék, Budapest Összefoglalás Jelen áttekintı tanulmány egy prevencióra és intervencióra irányuló nagyobb lélegzető kutatás bevezetı része. Az öngyilkosság komplex problematikájából kiindulva kísérletet tesz a preszuicid pszichés állapot rekonstruálására, a rendelkezésre álló tapasztalati és szakirodalmi adatok alapján. Ismerteti a negatív kognitív struktúra, a jövı perspektíva elvesztése és reménytelenség kialakulása, a túláltalánosított emlékezeti tárolás valamint a probléma megoldó képességek, mint kognitív háttértényezık szerepét a preszuicidális állapot létrejöttében. Kulcsszavak: öngyilkosság, preszuicid állapot, kognitív modell. Summary The present review is the first part of a broader research dealing with prevention and intervention of suicide attempts. It tries to give an understanding of the psychological status preceding suicide on the basis of experimental and research data. The negative cognitive triad, loss of future perspective, hopelessness and overgeneralized memory as well as poor problem solving abilities have been proved to play an important part as cognitive factors in the background of suicidality. Key words: suicide, presuicidal state, cognitive modell. Bevezetés Az utóbbi idıben egyre több kutatás foglalkozik a hazai magas öngyilkossági arány okainak elemzésével (1, 2). Sajnos, a téma fontosságát továbbra sem szükséges különösképpen indokolni, hiszen közhelynek számít, hogy ha szerencsére már nem is vagyunk az elsık, de azért még mindig az élvonalba tartozunk ebben a szomorú statisztikában. Számos országban az öngyilkosságban meghalt személyek száma magasabb a közlekedési balesetben meghaltaknál. Fıleg a fiatalabb korosztályoknál elkeserítı a helyzet, mert ott az öngyilkosság, mint halálok, rögtön a közlekedési balesetek után következik. Ugyanakkor a fejlett országok társadalmainak életkori összetételében tapasztalható változások (elöregedés problémája) az öngyilkosság magasabb elıfordulását mutatják az idıs korosztályok esetében is.

2 Az utóbbi idıben - elsısorban Európában - megváltozott az egyes országok közötti sorrend az öngyilkossági halálozás tekintetében: ez részben egyes országok ketté-, vagy több részre szakadásának a következménye, másrészt viszont annak, hogy néhány kelet-európai ország - történelme során elıször - csak nemrég kezdte nyilvánosságra hozni az öngyilkossági statisztikákat. Mostanára, a kilencvenes évek közepétıl kezdve Oroszország és a balti államok kerültek az elsı helyre. Tehát jelenleg a férfi öngyilkosságok tekintetében Magyarország "csupán" Litvánia, az Orosz Köztársaság, Lettország, Észtország és Fehér-Oroszország után következik. A skandináv és a kelet-európai államok is némileg magasabb, míg Dél-Európa lényegesen alacsonyabb öngyilkossági rátával jellemezhetı (3). Hazai adatok A csökkenı tendencia ellenére az öngyilkosság megelızésének kérdése sajnálatos módon még mindig aktuális hazánkban. A huszadik század elejétıl a kilencvenes évek közepéig gyakorlatilag minden évben Magyarországon volt a legmagasabb suicid mortalitás a világon azon országok közül, amelyek adatokat szolgáltattak az Egészségügyi Világszervezet (WHO, 1994) számára (58 fı/100 ezer, szemben a legfejlettebb országok 30 fı / 100 ezer arányszámával). Az öngyilkossági kísérletek száma ennél jóval magasabb, 1:6 a tett és a kísérlet aránya. Az utóbbi idıben tapasztalható csökkenés 1996-ban következett be: 33/ ra csökkent az arány (ez férfiaknál 51, nıknél 17 százezreléket jelent). A tavalyi, évi 3289 végzetes öngyilkossághoz képest minimálisan re tehetı a kísérletek száma (KSH, 2000), tehát igen magas. Az elkövetési módok közül az akasztás áll az elsı helyen (68%), valamint a gyógyszertúladagolás (29%). Összehasonlításképpen érdemes áttekinteni, hogy az öngyilkosság a hatodik vezetı halálok hazánkban, a rák, a szív-, és érrendszeri betegségek, a májzsugorodás és a balesetek után. A legnagyobb mértékő növekedés az elmúlt 30 évben a éves korosztály körében következett be, azonban a legmagasabb az arány mégiscsak az idısek körében. A férfiak aránya jóval magasabb, mint a nıké, az összes öngyilkos 75%-a. Életkori megoszlást tekintve, a férfi öngyilkosságok legmagasabb aránya év között (26%), nıknél életévben (20%) következik be. A felnıttek 3%-a kísérel meg öngyilkosságot valamikor az élete folyamán. A feleslegesen önkézzel kioltott életek elvesztése a közvetlen és a tágabb környezeten kívül a szuicidium súlyos terhet ró az egészségügyre is, mind az elsıdleges, mind a másodlagos megelızés területén. Hazai kutatások és vélemények az öngyilkosság okairól Az öngyilkosság multikauzális jelenség - a kialakulásában szerepet játszó kulturális, szociális, szocioökonomikus, pszichoszociális és intrapszichés tényezık kutatása régóta és folyamatosan a tudományos érdeklıdés elıterében áll. Ilyen kockázati

3 tényezı - amelynek fennállása esetén a szuicidium elkövetésének valószínősége megnı - a nem (férfiak öngyilkossági kockázata háromszorosa a nıkének), a magasabb életkor, az izolált élethelyzet és a vallás (hívı emberek védettebbek, mint a nem hivık). További rizikófaktor a szakképzetlenség, a munkanélküliség, az elszegényedés és az alacsony szocioökonomikus státusz, bizonyos foglalkozási csoportokhoz (pl. orvos) tartozás, valamint az, ha az illetı vagy a közvetlen környezetében valaki korábban már követett el öngyilkosságot (4). Ez utóbbi tényezı 40% valószínőséget jelent (1). A súlyosabb testi vagy mentális betegség is kockázatot jelent, elsısorban a nem kezelt pszichiátriai zavar (5); például - a világ különbözı országaiban végzett felmérések szerint egybehangzóan - a depresszió az öngyilkosságban meghaltak körülbelül 60, más adatok szerint 80 százalékánál állt fenn a cselekmény idején (6). Sıt, az öngyilkosok százaléka jár orvosnál halálát megelızı négy hétben, kimondatlan segítségkérı szándékkal, mégsem áll el önkárosító szándékától. Ez a jelenség felhívja a figyelmet az öngyilkossági veszélyeztetettség aluldetektáltságára, aluldiagnosztizáltságára és megfelelı szőrıvizsgálatok bevezetésének fontosságára. Több elmélet és magyarázóelv született a hazánkra jellemzı magas öngyilkossági arányszám magyarázatára, azonban egységes vélemény nem alakult ki. Rihmer Zoltán szerint Magyarországra különösen jellemzı a fel nem ismert és ezért kezeletlen depresszió: ebben a betegségcsoportban a férfi öngyilkosságok száma százezer lakosra számítva 400, nıknél pedig 200, azaz nagyjából a tízszerese az amúgy is magas magyar aránynak (7). A szerzı a svéd Gotland-szigeti kísérletre utalva azt állítja, hogy a depressziók korai felismerése és megfelelı kezelése nagymértékben csökkenti egy adott földrajzi területen az öngyilkossági halálozást. Az elmúlt tíz éves idıszakban az öngyilkosságok számának csökkenése Rihmer szerint Magyarországon részben a korszerő antidepresszívumok elterjedésével és hozzáférhetıségével hozható kapcsolatba. Ezt az álláspontot sokan bírálják, mert szerintük ezt a komplex kérdést nem lehet egy tényezıre leegyszerősíteni (8). Zonda Tamás arra a szomorú jelenségre hívja fel a figyelmet az idısek öngyilkosságával kapcsolatban, hogy hazánkban rendkívül fejletlen, illetve szinte hiányzik az idıs emberek gondozásának hálózata. Sokan teljesen elmagányosodnak, vagy ha családban maradnak is, gyakran a családok toleranciaszintje és érzelmi kötıdése az idısek iránt alacsony hıfokú, mindennaposak a konfliktusok. A szuicid veszélyeztetettség témájában Kopp és munkatársai 1996-os országos reprezentatív vizsgálatukban személy felmérését végezték el. Eredményeik szerint a megkérdezettek 22%-a számolt be öngyilkossági gondolatokról, 4%-uk öngyilkossági kísérletrıl, 2% részesült orvosi ellátásban öngyilkossági kísérlet következtében és 1,1%-uk több alkalommal próbált meg öngyilkosságot elkövetni. Sikerült azonosítaniuk a magyar populációra jellemzı legfontosabb pszichoszociális háttértényezıket is. Ezek a stresszhelyzetben jelentkezı inadaptív megküzdési stratégiák (túlevés, fokozott alkoholfogyasztás és dohányzás, drogfogyasztás, fokozott kockázatvállalás, illetve elmenekülés a problémák elıl); több súlyosabb depressziós tünet egyidejő fennállása: mint például tehetetlenség érzés, kilátástalanság, reménytelenség; szuicidium és/vagy fokozott ellenségesség elıfordulása családban; életcélok hiánya; a kapcsolatrendszer beszőkülése vagy leépülése (6).

4 A bio-pszicho-szociális modell Az öngyilkosság komplex jelenségének magyarázata multikauzális, megértése csak bio-pszicho-szociális modell keretében képzelhetı el, ugyanakkor a vizsgálatok általában egy-egy jelenségre irányulnak. Egyes szerzık biológiai okokat, genetikai sérülést feltételeznek az öngyilkosságok halmozott elıfordulása miatt egyes családokban. Ez a hipotézis azonban tudományosan még nem nyert igazolást. Más, neurokémiai vizsgálatok az öngyilkosságot elkövetı depressziós betegeknél a szerotonin anyagcsere alacsonyabb szintjét találták, ami a depresszió mediátor szerepére utal (4). A szociológiai elméletek a makroszociális összefüggéseket emelik ki és az anómia jelenségét tartják központi jelentıségőnek. (9, 10). Az öngyilkosságra készülı személyt a Ringel által leírt sajátos preszuicidális szindróma jellemzi (11), amelynek során sajátos és nagymértékő beszőkülés lesz úrrá a személyiségen, perspektívátlanság, érdektelenség, továbbá visszahúzódás és izolálódás a kapcsolatoktól. A személy nem lát más megoldást, csak az öngyilkosságot. Ez a folyamat idıben rendkívül eltérı képet mutathat: impulzív cselekedetként lefuthat egy pillanat alatt is, de nem ritka az sem, hogy hosszú elıkészületi fázis elızi meg. Az illetıben elıször csak felvetıdik az öngyilkossági szándék, ami gondolattá formálódik, végül öngyilkossági kísérletben valósul meg. A kérdés az, hogyan jut el az illetı perspektívája elvesztéséig, a bio-pszicho-szociális tényezık milyen módon és mely intrapszichés folyamatokon keresztül vezetnek a preszuicidális állapot kialakulásához? Pszichológiai háttértényezık Az öngyilkossági kísérlet lélektani folyamatának jobb megértéséhez négy fı kognitív pszichológiai kutatási irányvonal adatai járultak hozzá: a negatív kognitív struktúra, a jövı anticipációja és a reménytelenség, a túláltalánosított emlékezeti tárolás, valamint a probléma megoldó képességek vizsgálata. I. A negatív kognitív struktúra A kognitív megközelítés szerint a depresszióban központi szerepet játszik a negatív információfeldolgozási mód, amit a negatív kognitív triád fogalmával jellemezhetünk (12). Eszerint a depressziós személy önmagáról, a világról és a jövırıl negatív elvárásokat fogalmaz meg, például "nem vagyok képes semmire sem", "rossz vagyok", "a világ igazságtalan" vagy "soha nem leszek jobban". Saját magát értéktelennek, inadekvátnak érzi, környezetüket olyannak, amely újabb és újabb elvárásokat támaszt vele szemben. Ezek a negatív szemlélettel, veszteséggel és önleértékeléssel kapcsolatos kogniciók folyamatosan negatívnak láttatják a valóságot és az érintett személyt pedig sebezhetınek, sérülékenynek. (13). Amint ez a negatív sémarendszer aktiválódik, befolyásolja a személy hangulatát (pesszimizmus, tehetetlenség érzés), viselkedését (pl. inaktivitás), sıt, fiziológiai állapotát (pl. alvászavar).

5 A depresszióra jellemzı negatív gondolkodást rendkívül sok szerzı tanulmányozta és többszörösen igazolást nyert (4, 14, 15). Depresszív hangulati állapotban tehát növekszik a negatív kogniciók hozzáférhetısége, ami tovább mélyíti a rossz hangulati állapotot, különösen negatív életesemények bekövetkezése esetén. Alloy, Abramson, Whitehouse, Hogan, Tashman, Steinberg, Rose és Donovan (16) longitudinális vizsgálatukban ennek a depressziogén kognitív stílusnak a prediktív validitását felmérve azt találták, hogy növeli a depressziós epizódok kialakulásának és az öngyilkossági veszélyeztetettségnek a valószínőségét. II. A jövı anticipációja és a reménytelenség Számos empirikus - elsısorban kognitív - pszichológiai kutatásban már a hatvanas évek végétıl hangsúlyozták a reménytelenség szerepét a különbözı kóros pszichés állapotokban, elsısorban az öngyilkosság, depresszió, alkoholizmus, skizofrénia vagy súlyos testi betegségek esetében (17). Ezt klinikai megfigyelések és hétköznapi tapasztalatok is alátámasztják, például az ilyen személy gyakran azt fogalmazza meg, hogy "már semmilyen megoldást nem látok", "ez az utolsó csepp a pohárban". Kelly "személyes konstrukciók" elméletének fényében ez úgy értelmezhetı, hogy a személy múltbéli tapasztalatai alapján hipotéziseket konstruál a jövıre nézve, ennek megfelelıen észleli a valóságot; a hipotézisek az egyén személyes konstrukciói megerısítést nyerhetnek vagy hibásnak bizonyulhatnak az eseményektıl függıen. Ennek fényében az öngyilkosságot megkísérlı személyek saját látásmódjuk áldozatai, mert csak szélsıségesen negatívan, reménytelenül képesek szemlélni helyzetüket. Stotland (1969) definíciója szerint a reménytelenség és a pesszimizmus a jövıvel kapcsolatos negatív kognitív sémák rendszere, melyre a jövıperspektíva elvesztése, a jövıvel kapcsolatos negatív elvárások jellemzıek. Jól ismert és sokszorosan igazolt, hogy a negativisztikus gondolkodás a depresszió egyik alapvetı jellemzıje: a negatív beállítódás eredményeképpen alakul ki a nyomott hangulat, kedvtelenség, tehetetlenség érzése, amely aztán felerısíti a negatív kognitív sémarendszer aktivitását s amely tovább fokozza a pesszimizmust (14). A súlyos depressziós állapotokban a jövıkép olymértékben negatív, hogy a jövıperspektíva lezárul, a személy teljesen reménytelennek tekinti helyzetét. A felmérések szerint a reménytelenség szintje jelzi egyrészt a depresszió súlyosságát valamint az öngyilkossági cselekedet valószínőségét. Minél reménytelenebbnek látja az illetı a helyzetét, annál valószínőbb, hogy megkísérli az öngyilkosságot. Sıt, a jövıvel kapcsolatos negatív beállítódás és negatív elvárások a szuicid szándék pontosabb elırejelzésének bizonyultak, mint maga a depresszió (18). Ganzler (1967) hat csoportot hasonlított össze: krízisben levı öngyilkos, krízisben levı nem öngyilkos, krízisben nem levı nem öngyilkos valamint három kontroll csoportot. Eredményei szerint mindhárom pszichiátriai csoport negatívan ítélte meg aktuális élethelyzetét, azonban csak az öngyilkos csoport értékelte azt reménytelennek. Minkoff és munkatársai egy vizsgálatukban arra kerestek választ, vajon a depresszió a negatív kogníciók aktiválódásán keresztül vezet-e el a reménytelenség kialakulásához és az öngyilkossági kísérlethez (18) vagy esetleg két különbözı állapotról van szó, amelynek közös eredıje a reménytelenség? Hipotézisük szerint egyrészt szignifikáns korreláció áll fenn a negatív elvárások (reménytelenség) és az öngyilkossági szándék komolysága között, másrészt az öngyilkossági szándék súlyossága szorosabban kapcsolódik a reménytelenséghez, mint a depresszióhoz általában. Vizsgálatukba 68 személyt vontak be, akik adott fél év leforgása alatt

6 kerültek kórházba súlyos öngyilkossági kísérletet követıen. A páciensek két fı diagnosztikai csoportot alkottak: depressziótól, illetve schizofréniától szenvedtek. A kérdıíveket a felvételt követı két napon belül kitöltötték a páciensek (Beck Depresszió Skála, "Általános Elvárások" Skálája és "Öngyilkossági szándék" Skála). Az eredmények teljes mértékben alátámasztották a hipotéziseket. Így a depressziós csoportban az öngyilkossági szándék súlyossága nagyfokú szignifikáns pozitív korrelációt mutatott a reménytelenség mértékével és enyhébb szignifikáns pozitív korrelációt a depresszió súlyosságával. A reménytelenség tehát sokkal szorosabban korrelált az öngyilkossági szándék súlyosságával, mint magával a depresszióval. Fontos felismerés, hogy a schizofrén csoportban is pozitív korreláció mutatkozott a szuicid szándék és a reménytelenség között, míg érthetı módon itt a depresszió és a szuicid szándék nem jelzett korrelációt. Ennek alapján a szerzık arra a következtetésre jutnak, hogy a negatív depressziós kognitív struktúrán belül sikerült azonosítani egy külön faktort, a reménytelenséget (a jövıre irányuló negatív elvárások rendszerét), amely szorosabban kapcsolódik a szuicid szándékhoz, mint magához a depresszióhoz. A szerzık óvatosságra intenek azonban azzal kapcsolatban, hogy ok-okozati összefüggést állítsunk fel a két jelenség között, mert a reménytelenség az öngyilkosság egyik - fontos, de nem kizárólagos - faktora és nem kapcsolható kizárólag egyetlen pszichopatológiai állapothoz. III. Túláltalánosított emlékezeti tárolás A reménytelenség hátterében két fajta információfeldolgozási deficit tárható fel (19): egyrészt egy sajátos emlékezeti tárolási zavar, amelynek során a pontos, tiszta emlékezeti képek felidézése nehezített (kontroll személyekhez viszonyítva). Különbözı, érzelmeket kifejezı hívószavakra súlyos depressziós és suicidiumot megkísérlı személyek szignifikáns mértékben kevesebb konkrét, eseményhez kapcsolódó emléket tudtak felidézni, mint a kontrollcsoport tagjai. (Például "szomorú" hívószó esetén "általában szomorú vagyok" versus "amikor nem sikerült a felvételim"). A kísérletet nagyon sokfajta érzelmet kifejezı hívószóval megismételték, hasonló eredménnyel. A jelenséget "túláltalánosított" emlékezeti tárolásnak nevezték el (overgeneralized memory). Az eredmények szerint ez a tárolási forma nem állapotfüggı azaz a depressziós epizód elmúlása után is fennmarad és kapcsolatban van a problémamegoldás alacsony szintjével (19, 20). Egy egészen friss vizsgálatban többszörös öngyilkossági kísérletet elkövetett személyeknél próbálták meg elıre jelezni az öngyilkossági veszélyt az "Önéletrajzi memória" teszttel, a "Reménytelenség" skálával és a "Személyes jövı" teszttel. A kérdıíveket a páciensek az öngyilkossági kísérlet után azonnal kitöltötték, amint képesek voltak rá és az utánkövetés egy éven át tartott. Eredményeik egybehangzóak korábbi kutatásokkal, miszerint az öngyilkossági kísérlet legbiztosabb rövidtávú prediktora a reménytelenség mértéke volt, míg hosszú távon a korábbi öngyilkossági kísérletek száma szolgált a legbiztosabb elırejelzésnek (21). Mivel a súlyos depressziós betegek túláltalánosított emlékezeti tárolással jellemezhetık, számukra korábbi élethelyzetek és egyben korábbi probléma megoldási stratégiák nehezen hozzáférhetık, nem meglepı a jövı perspektíva elvesztése, a reménytelenség kialakulása és az öngyilkosság, mint problémamegoldási mód megfogalmazódása. IV. Alacsony szintő problémamegoldó képességek

7 További információ feldolgozási deficit a probléma megoldási képességek alacsony szintje, amely ugyancsak szoros összefüggésben áll a reménytelenséggel. Többszörös öngyilkossági kísérletet elkövetık kezelése során azt tapasztalták, hogy az érintettek alacsony és inkább passzív, semmint aktív probléma megoldó képességgel rendelkeztek. Kevesebb és kevésbé effektív módszert tudtak kidolgozni interperszonális problémájuk megoldására, mint az öngyilkosságot nem elkövetık (22, 23). Azoknál, akik öt ülésbıl álló egyéni problémamegoldó tréningen vettek részt, a több éves utánkövetés során szignifikáns mértékben csökkent a kísérletek száma (24). A reménytelenség szoros összefüggésben áll a perfekconizmussal is. Hewitt, Norton, Callander & Cowan (25) alkoholista betegek körében vizsgálta a reménytelenség, a perfekcionizmus és az öngyilkossági kísérlet összefüggéseinek dimenzióit. 40 súlyos öngyilkossági kísérletet elkövetett illetve nem öngyilkos alkoholista betegeket vontak be a vizsgálatba, akik egy többdimenziós perfekcionizmus skálát, a teljesítmény és szociális reménytelenség skálát, a Beck depresszió skálát töltötték ki. Az öngyilkos csoport mindegyik dimenzióban szignifikánsan magasabb értéket adott, a diszkriminancia analízis világosan elkülönítette a depresszió, a társas reménytelenség, és az önmagára illetve a társra irányuló perfekcionizmus jellemzıket, amelyek egyértelmően elkülönítették a két csoportot egymástól. Az öngyilkosság kognitív modellje Az öngyilkosság kialakulásának folyamatát vizsgáló kutatások egybevetésével és integrálásával mértékadó szerzık szerint egy teljesebb kép kezd körvonalazódni (26). Eszerint az öngyilkosságot megkisérlı személyek merev - Kelly terminológiájával - konstrukciókkal, alapvetıen negativ ön-, és jövıképpel rendelkeznek. Amint az egyén azt tapasztalja, hogy fontos konstrukciói, hipotézisei kezdik érvényüket veszteni, kevésbé lesz képes a nehézségeit megoldani. Emellett, a túláltalánosított emlékezeti tárolás következtében korábbi probléma megoldási módok (emlékek) nem hozzáférhetıek, ilyen mintákkal nem rendelkezik, erısödik a pesszimizmus. Amint a jövıkép kezd negatívabbá válni, az öngyilkossági szándék, mint alternatíva megfogalmazódik. Ekkor az öngyilkosság még csak egy a többféle lehetséges, illetve az egyén rendelkezésére álló megoldás közül. Súlyosabb stresszhelyzetben vagy a probléma megoldási készségek további kudarcait követıen az individuum személyes konstrukciói szétesnek, elvesztik koherenciájukat, a jövı anticipációja bizonytalanná válik, megjelenik a szorongás és a reménytelenség. Ilyen esetekben kisebb kockázatú öngyilkossági kísérlet már bekövetkezhet Végül, a probléma megoldás további kudarcait követıen az egyén további konstrukciói is érvényüket vesztik, a jövı anticipációja egyértelmően negatívvá válik, az egyén tehetetlenséget és reménytelenséget él át és a meghalás tőnhet az egyetlen lehetséges megoldásnak (1.ábra). Súlyos reménytelenség esetén az öngyilkosság motivációja a menekülés, enyhe reménytelenség esetén inkább a figyelem felkeltésére utal (27). Összefoglalás

8 Az öngyilkossági szándék kialakulásában több kognitív folyamat játszik szerepet: a negatív gondolkodás és a reménytelenség, amely a gyenge problémamegoldási készségekbıl adódik s melynek hátterében a túláltalánosított emlékezeti tárolás áll. Fontos hangsúlyozni, hogy a pszichés tényezıkön túlmenıen makroszociális megterhelések, nagy veszteségek, depresszió vagy pszichózis fennállása ugyancsak indukálhatja az öngyilkossági kísérletet, tehát egy adott személyiség tettének megértéséhez valamennyi lehetséges szempontot figyelembe kell venni. Szerencsés esetben elıfordul, hogy mindezen tényezık ellenére sem feltétlenül következik be az öngyilkosság, ha a személy valamilyen váratlan segítségben részesül: családtagok közbelépnek és segítenek a nehézségek megoldásában vagy a személy esetleg passzívan megvárja, amíg a nehézségek elmúlnak. Még elképzelni is nehéz felelısségteljesebb feladatot a pszichológus vagy az orvos számára, mint az öngyilkossági szándék és veszélyeztetettség felmérése. A fent bemutatott kognitív pszichológiai kutatások alapján pontosabb képünk kezd kialakulni nemcsak az öngyilkossági kísérlethez vezetı folyamatról, hanem a módosítható kockázati tényezıkrıl és a prevenció konkrét lépéseirıl. Ez elsısorban a negatív gondolkodás és a reménytelenség módosítását, valamint az alacsony szintő problémamegoldó képességek fejlesztését foglalja magában. Köszönetnyilvánítás Hálával tartozom az Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaságnak, hogy kutatói ösztöndíjban részesített, mert csak így vált lehetıvé számomra, hogy ezen a már négy éve tervezett és elkezdett témán dolgozhassam. IRODALOM: 1. SZÁDÓCZKY, E., VITRAI, J., RIHMER, Z és FÜREDI, J.(2000). Suicide attempts in the hungarian adult population. Eur. Psychiatry, 15, OSVÁTH, P., FEKETE, S., BONCZ, I., VARGA, G. és DOMINO, G. (2001). Szuicidiummal kapcsolatos attitődök összehasonlitó vizsgálata - regionális különbségek. Psych. Hungarica, 16 (2), World Health Organisation (1998). Human Development Report. Published for the United Nations Human Development Program. Oxford University Press, New York, Oxford. 4. TRINGER, L. (2000). A pszichiátria tankönyve. Semmelweis Kiadó, Budapest. 5. ZONDA, T. (1991). Az öngyilkosság kultúrtörténete. Végeken Alapítvány, Budapest. 6. KOPP, MS, SKRABSKI, A., SZEDMAK, S. (1995). Socioeconomic factors, severity of depressive symptomatology and sickness absence rate in the Hungarian population, Journal of Psychosomatic Reserach,Vol.39, No.8, pp RIHMER, Z. (1997). Az antidepresszívumok forgalomnövekedésének hatása a magyarországi öngyilkossági halálozásra. Psychiatria Hungarica, (2)

9 8. ZONDA, T. (1998). A depresszív zavarok epidemiológia vizsgálatának problémái. Psychiatria Hungarica, (6) DURKHEIM, E. (1967). Az öngyilkosság. KJK, Budapest. 10. MERTON, R. (198o): Társadalomelmélet és társadalmi struktúra.gondolat,budapest. 11. BUDA, B. és FÜREDI, J.(szerk.) (1986): Az öngyilkosság a szociálpszichiátria szempontjából. Magyar Pszichiátriai Társaság, Budapest. 12. BECK,A.T., RUSH,J., SHAW,B., EMERY,G.(1979): Cognitive Therapy of Depression. The Guilford Press, New York. 13. BECK, A, WEISSMAN, A., LESTER, D. és TREXLER,L. (1974).The measurement of pessimism: The Hopelessness Scale, J. of Consulting and Clinical Psychology, 42, TEASDALE, J. (1983). Negative thinking in depression: cause, effect or reciprocal relationship. Advances in Behaviour Research and Therapy, 5(1) FENNELL, M. (1984). Effects of distraction on thinking and affect in depressed patients. British Journal of Clinical Psychology, 23, ALLOY, LB., ABRAMSON, LY., WHITEHOUSE, WG., HOGAN, ME., TASHMAN, NA., STEINBERG, DL., ROSE, DT., & DONOVAN, P. (1999). Depresiodenic cognitive styles: predictive validity, information processing and personality characteristics and developmental origins. Behaviour Research and Therapy, 37:6, BECK. A.T. (1976): Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. International University Press, New York. 18. MINKOFF, K, BERGMAN, E., BECK, AT., & BECK, R. (1973). Hopelessness, Depression and Attempted Suicide. Am. Journal of Psychiatry, 130:4, WILLIAMS, J.M.(1997). Depression and the specificity of autobiographical memory. In: Clark,D. and Fairburn, C. (eds.): The science and practice of cognitive therapy. p Oxford University Press, Oxford. 20. WILLIAMS, J.M. (1986). Autobiographical Memory in Attempted Suicide Patients. Journal of Abnormal Psychology, pp SIDLEY, GL.,CALAM, R., WELLS, A. & WHITAKER, K. (1999). The prediction of parasuicide repetition in a high risk group. British Journal of Clinical Psychology, 38, LINEHAN, M. (1983). Cognitive-behaviour therapy of borderline personality disorder. The Guilford Press, New York.

10 23. SALKOVSKIS,P.M., ATHA, C., STORER, D.(1990). Cognitive-Behavioural Problem Solving in the Treatment of Patients who Repeatedly Attempt Suicide. British Journal of Psychiatry, 157, SALKOVSKIS,P.M., STORER, D., ATHA, C., & Warwick, H.(1990). Psychiatric morbidity in an accident and emergency department. British Journal of Psychiatry, 156, HEWITT, PL., NORTON, GR, FLETT, GL., CALLANDER, L. & COWAN, T. (1998). Dimensions of perfektionism, hopelessness and attempted suicide in a sample of alcoholocs. Suicide Life Threatening Behaviour, 28:4, LESTER, D. (1990). Current Concepts of Suicide. The Charles Press, Philadelphia. 27. KOVÁCS, M., Beck, A., Wissman, A. (1975): Hopelessness: an indicator of suicidal risk. Suicide, Vol. 5(2): Perczel Forintos Dóra 1021 Budapest, Hővösvölgyi út 116.

A BECK-FÉLE REMÉNYTELENSÉG SKÁLA RÖVIDÍTETT VÁLTOZATÁNAK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV FELMÉRÉS TÜKRÉBEN

A BECK-FÉLE REMÉNYTELENSÉG SKÁLA RÖVIDÍTETT VÁLTOZATÁNAK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV FELMÉRÉS TÜKRÉBEN A BECK-FÉLE REMÉNYTELENSÉG SKÁLA RÖVIDÍTETT VÁLTOZATÁNAK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV FELMÉRÉS TÜKRÉBEN Perczel Forintos Dóra 1, Rózsa Sándor 2, Kopp Mária 3 1 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Kopp Mária Martos Tamás. A magyarországi gazdasági növekedés és a társadalmi jóllét, életminıség viszonya

Kopp Mária Martos Tamás. A magyarországi gazdasági növekedés és a társadalmi jóllét, életminıség viszonya Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság Kopp Mária Martos Tamás A magyarországi gazdasági növekedés és a társadalmi jóllét, életminıség viszonya Készült a Jövı Nemzedékek Állampolgári Biztosának

Részletesebben

Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon

Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon Kopp Mária Skrabski Árpád: Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon Kopp Mária Skrabski Árpád 1. Bevezetés A felnőtt népesség egészségi állapotának

Részletesebben

Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN A boldogság nem állapot, hanem aktivitás. (Arisztotelész) Az életminıség fogalma és jelentısége a modern társadalmak központi célkitőzéseként

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Dr. Péter László orvos alezredes 2014. 1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Péter László orvos alezredes A depresszió és a kardiovaszkuláris betegségek

Részletesebben

Hungarica. A kannabiszhasználat szerepe a pszichotikus állapotok kialakulásában. Bevezetés

Hungarica. A kannabiszhasználat szerepe a pszichotikus állapotok kialakulásában. Bevezetés A kannabiszhasználat szerepe a pszichotikus állapotok kialakulásában Ψ Pajkossy Péter, Demetrovics Zsolt 145 ELTE PPK Pszichológiai Intézet Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék Összefoglalás:

Részletesebben

A dohányzás leszokás támogatásának szakmai irányelve

A dohányzás leszokás támogatásának szakmai irányelve A dohányzás leszokás támogatásának szakmai irányelve Érvényességi ideje: a vonatkozó jogszabálynak megfelelıen 3 év Bizonyítékok értékelése és meghatározása: Az alább következı megállapítások és ajánlások

Részletesebben

A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés

A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés Susánszky Éva Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hajnal Ágnes, egyetemi

Részletesebben

Mesterséges mennyországok?

Mesterséges mennyországok? Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet Mesterséges mennyországok? A kábítószer-fogyasztás összefüggései az életcélokkal, a spiritualitással és a vallásossággal Készítette: Mészáros

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése Készítette: Minyin Gabriella Témavezetı: Szabó Laura 2010. Tartalomjegyzék Bevezetı..

Részletesebben

Az evolúció árnyoldala

Az evolúció árnyoldala Az evolúció árnyoldala A lelki betegségek és az alternatív szexualitás darwini elemzése Szerkesztette Gyuris Petra Meskó Norbert Tisljár Roland AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A kiadvány a Magyar Tudományos

Részletesebben

BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl

BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet Témavezetı: Dr.

Részletesebben

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK VIZSGÁLATA Szakdolgozat Témavezetı tanár: Bartal Anna Mária PhD. Egyetemi docens

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM 2010/1-2 szám/supplementum

LXII. ÉVFOLYAM 2010/1-2 szám/supplementum LXII. ÉVFOLYAM 2010/1-2 szám/supplementum HONVÉDORVOS A MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA, A NATO KATONA-EGÉSZSÉGÜGYI KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT ÉS A MAGYAR KATONAI-KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG LAPJA LXII.

Részletesebben

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 2 2 Tranzakció-analízis... 3 2.1 Tranzakciók... 3 3 Önkép önértékelés - önbizalom... 5 4 Külsı belsı kontrollhit... 5 5 A legfontosabb lépések és kérdések...10

Részletesebben

Surányi Éva A Biztos Kezdet Program hatásvizsgálatának bemeneti mérése 1 B E V E Z E T Ő A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetben működő Biztos Kezdet program keretében Uniós forrásból 2009-ben 35 Gyerekház

Részletesebben

MT-DP 2014/16 A magyarországi dolgozó korú népesség halandósága: makroelemzés időben és térben

MT-DP 2014/16 A magyarországi dolgozó korú népesség halandósága: makroelemzés időben és térben MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2014/16 A magyarországi dolgozó korú népesség halandósága: makroelemzés időben és térben LACKÓ MÁRIA MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI

Részletesebben

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen Schola Europa Akadémia Szakközépiskola a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együttmőködésben Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen A dolgozatot készítette Kaszás Lilla Ifjúságsegítı

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓ-ERGONÓMIÁBA

BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓ-ERGONÓMIÁBA ERGONÓMIA ÉS PSZICHOLÓGIA TANSZÉK BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓ-ERGONÓMIÁBA!"#!$%"& '%##( bevezetésében és alkalmazásában Dr. Izsó Lajos Dr. Antalovits Miklós 2000. 1. sz. tanszéki példány )*+,-. /,01203-34010

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. Az autista gyermekeket nevelı intézmények körében végzett

Részletesebben

A SZOCIÁLISPROBLÉMA-MEGOLDÓ ÉS AZ INDUKTÍV GONDOLKODÁS KAPCSOLATA 8, 12, 15 ÉS 18 ÉVESEK KÖRÉBEN

A SZOCIÁLISPROBLÉMA-MEGOLDÓ ÉS AZ INDUKTÍV GONDOLKODÁS KAPCSOLATA 8, 12, 15 ÉS 18 ÉVESEK KÖRÉBEN MAGYAR PEDAGÓGIA 112. évf. 4. szám 243 263. (2012) A SZOCIÁLISPROBLÉMA-MEGOLDÓ ÉS AZ INDUKTÍV GONDOLKODÁS KAPCSOLATA 8, 12, 15 ÉS 18 ÉVESEK KÖRÉBEN Kasik László SZTE BTK Neveléstudományi Intézet SZTE Szociális

Részletesebben

Ellentmondó elvárások között Családi férfiszerepek, apaképek a mai Magyarországon

Ellentmondó elvárások között Családi férfiszerepek, apaképek a mai Magyarországon Spéder Zsolt: Ellentmondó elvárások között Ellentmondó elvárások között Családi férfiszerepek, apaképek a mai Magyarországon Spéder Zsolt 1. Bevezetı 1 Nem kockázatmentes vállalkozás annak körvonalazása,

Részletesebben

Az unipoláris depresszió és

Az unipoláris depresszió és Orvostovábbképzõ Szemle Különszám / 2009. február A depressziók korszerû szemlélete A depressziók korszerû szemlélete diagnosztikai és terápiás vonatkozások Prof. dr. Rihmer Zoltán, Az unipoláris depresszió

Részletesebben

Calton és mtsi.: A szkizofréniával diagnosztizáltak kezelésével kapcsolatos Sotéria-módszer alkalmazásának szisztematikus áttekintése

Calton és mtsi.: A szkizofréniával diagnosztizáltak kezelésével kapcsolatos Sotéria-módszer alkalmazásának szisztematikus áttekintése Calton és mtsi.: A szkizofréniával diagnosztizáltak kezelésével kapcsolatos Sotéria-módszer alkalmazásának szisztematikus áttekintése Forrás: Calton T, Ferriter M, Huband N, Spandler H: A systematic review

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA MAGYAR PEDAGÓGIA 0. évf.. szám 5. (00) AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK IDEGENNYELV-TANULÁSI ATTITŰDJEI ÉS MOTIVÁCIÓJA Csizér Kata és Dörnyei Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem és Nottigham University Az általános

Részletesebben

XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Harmadik-személy hatás értelmezések a televíziós helyszínelıs sorozatok megítélésében

XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Harmadik-személy hatás értelmezések a televíziós helyszínelıs sorozatok megítélésében XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Harmadik-személy hatás értelmezések a televíziós helyszínelıs sorozatok megítélésében JELIGE: Gibbs ügynök 2011 Tartalomjegyzék Helyszínelıs sorozatok... 3

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ HORVÁTH VIKTÓRIA FUNKCIÓ ÉS KIVITELEZÉS A MEGAKADÁSJELENSÉGEKBEN

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ HORVÁTH VIKTÓRIA FUNKCIÓ ÉS KIVITELEZÉS A MEGAKADÁSJELENSÉGEKBEN Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ HORVÁTH VIKTÓRIA FUNKCIÓ ÉS KIVITELEZÉS A MEGAKADÁSJELENSÉGEKBEN Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetı: Prof. Dr. Bańczerowski

Részletesebben

Magyar Ifjúság. 2012 tanulmánykötet

Magyar Ifjúság. 2012 tanulmánykötet Magyar Ifjúság 2012 tanulmánykötet ISBN 978-963-08-7372-7 2013 Kutatópont Minden jog fenntartva! Felelős kiadó: Zotter Judit Szerzők: Ádám Szilvia, Domokos Tamás, Gazsó Tibor, Kitta Gergely, Makay Zsuzsanna,

Részletesebben

A nyelvtudomány mőhelyébıl

A nyelvtudomány mőhelyébıl A nyelvtudomány mőhelyébıl Beszédfeldolgozási folyamatok összefüggései gyermekkorban * Bevezetés Az anyanyelv-elsajátítás folyamata több mint egy évszázada foglalkoztatja a kutatókat; a kezdetekben a hangsúly

Részletesebben