KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MEZŐZOMBOR H Á Z I R E N D 2004.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MEZŐZOMBOR H Á Z I R E N D 2004."

Átírás

1 KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MEZŐZOMBOR H Á Z I R E N D 2004.

2 2 Kedves Szülők! A Házirend az óvoda nevelő feladatait, a közösségi élet szervezését, lebonyolítását biztosítja. Szabályozza az óvoda belső rendjét, az intézmény egyik alapdokumentuma, melyet jogszabályok írnak elő. Kérjük, figyelmesen olvassák végig és törekedjenek a betartására! Intézmény megnevezése: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Intézmény típusa: többcélú intézmény Címe: 3931 Mezőzombor, Kölcsey út 7. Tel: 47/ Az óvoda működési helye: Mezőzombor, Mátyás u. 23. Tel: 47/ Fenntartó neve: Községi Önkormányzat Mezőzombor A Házirend célja: A gyermeki jogok és kötelességek szülő általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülőkkel való kiegyensúlyozott partneri kapcsolat kialakítása érdekében. 1. Az óvodai felvétel, átvétel, eljárási rendje Az óvoda nevelési intézmény, három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig (legfeljebb nyolc éves korig) vehető igénybe. Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magában foglaló játék keretében folyik. Felvehető minden az alapító okiratban szabályozottak szerint három évet betöltött gyermek, aki a kötelező védőoltásokat megkapta, fertőzőmentes környezetből jön, és orvosi igazolást hoz. Alapvető feltétel a szobatisztaság - és a részben - önálló étkezés (pohár, kanál használata) Az óvodai beíratás a törvény által kijelölt beíratási időszakban történik. A beíratáshoz lehetőség szerint gyermekkel jelenjenek meg, és kérjük, hozzák el a lakcím bejelentő kártyájukat. A felvétel jelentkezés alapján történik, melynek ideje általában minden év május harmadik hete. A törvény értelmében a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik élet évét betölti a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, de heti 50 óránál többet nem tartózkodhat az óvodában. Az ötödik életévét betöltött gyermeket minden esetben felvesszük. Amennyiben az ötödik életévét betöltötte a gyermek, és nem látogatja rendszeresen az óvodát, a szülővel szemben a jegyző eljárást indít. A gyermekek átvétele az intézmények között hivatalos úton történik. Férőhely esetén a gyermekek felvételére év közben is lehetőség van. Az óvodai elhelyezés megszűnik az iskolai tanulmányok megkezdésekor, vagy ha a gyermek más óvodába kért elhelyezést. Ha az óvodás gyermek egy nevelési évben hét napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A gyermekek csoportba történő beosztásáról az óvodavezető dönt. Óvodánkban osztott csoportok működnek, melyekbe életkor szerint kerülnek be a gyermekek.

3 3 Az alapító okiratban szabályozottak szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése valósítható meg, az illetékes Rehabilitációs Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján. A Házirendet óvodai felvétel esetén a szülő kézhez kapja, az óvodában pedig jól látható helyen megtalálja. 2. A nevelési év rendje: A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. A nevelés nélküli munkanapok igénybevételét törvény szabályozza. Ezeket a napokat szakmai továbbképzésre fordítja a nevelőtestület. A miniszteri rendelet által megszabott szünetek idején óvodánk zárva tart. A nyári zárva tartás a fenntartóval való egyeztetés után 5 hét. 3. A gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések Az óvoda a szülők igényei szerint, a fenntartó határozata alapján óráig üzemel. A szülők reggel 8.30-ig hozhatják óvodába, délután től vihetik haza gyermekeiket. Az étkezési díjakat az önkormányzat határozza meg, melyet helyben szedünk be. Az étkezés térítési díját egy hónapra előre megadott napokon kell befizetni hiányzás esetén is. Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden reggel 8.30-ig. A lejelentés 24 óra múlva lép életben. A teljes hét lejelentésére előző hét pénteken 9.00 óráig van lehetőség. A lejelentés elmulasztása esetén a szülő térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. Az étkezési díjjal összefüggő kedvezményeket törvény szabályozza, juttatásokat, segélyeket, fenntartói kedvezményeket törvények és rendeletek határozzák meg. Az óvoda napi, heti rendjét az életkori sajátosságok figyelembe vételével a csoportnaplóba rögzíti az óvodapedagógus. A nevelési, képességfejlesztési feladatokat a csoportnapló tartalmazza az évszaki jellemzők figyelembe vételével. A gyermek fejlődését a tankötelezettség eléréséig fejlettségmérő lapon rögzíti az óvodapedagógus. A tankötelezettség elérésekor a óvodavezető szakvéleményt ad a gyermekről, indokolt esetben Nevelési Tanácsadóba vagy a Szakértői Rehabilitációs Bizottsághoz irányítja a gyermeket. Az óvoda nem vállal felelősséget a gyermek által behozott értéktárgyakért (aranylánc, karóra, karkötő, pénz, stb.). A behozható tárgyak körét a csoportos óvónők a szülőkkel egyeztetik (játékszer, eszközök, édesség, rágógumi, stb). Az óvodába csak olyan tárgyakat hozhatnak be a szülők a kisgyermekek számára, amely az elalváshoz, illetve a kisgyermek megnyugtatásához szükséges, elsősorban kiscsoportban (kedvenc maci, cumi, stb.). Drága játékokat, értékes dolgokat nem célszerű behozni, ezekért felelősséget nem vállalunk. A gyermekek nagyobb csoportja az azonos csoportba járó, ugyanahhoz a két óvónőhöz tartozó gyermekek csoportja.

4 4 4. A létesítmények és helyiségek használati rendje Az óvoda létesítményeit az intézmény nyitva tartásának ideje alatt rendeltetésüknek megfelelően lehet használni, Az óvoda helyiségeit más nem nevelési-oktatási célra átengedni csak a gyermek távollétében a fenntartó engedélyével lehet. Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletszerzők, vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak (kivéve az óvoda által szervezett más vásár alkalmával, valamint az óvoda vezetője által engedélyezett családokat segítő vásárlási lehetőségek adásával könyv, játék, gyerekruha) Vallási neveléshez az óvoda helyiséget biztosít. Használatáért az egyház képviselője felel. Az óvoda által szervezett valamint a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az óvoda helyiségeinek használati rendjét az óvodavezetője állapítja meg. Hivatalos ügyintézés az óvodavezető helyiségében történik. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók orvos, logopédus, védőnő, hitoktató, stb. belépését és benntartózkodását az óvodavezető engedélyezheti. A belépéstől a távozásig az óvoda házirendjének szabályait be kell tartani. Munkáját a számára kijelölt helyiségben végezheti. A jogszerűtlen benntartózkodó idegent ki kell tessékelni, vagy ha ez nem elegendő, ki kell hívni a rendőrséget. Konyhában egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy tartózkodhat. Az óvoda területén dohányozni csak a gyermekektől elkülönített, erre a célra kijelölt helyen lehet. Az óvodában tilos a rendezvényeken a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása és fogyasztása. Az intézményen belül szeszes ital és egyéb tudatmódosító szerek fogyasztása TILOS! 5. A gyermekek az óvodában A reggeli érkezéskor egy, esetleg két kísérő jöhet be a gyermekkel az óvodába, aki átöltöztetés után átadja a gyermeket az óvónőjének. A tanköteles gyermek köteles az óvodában napi négy órát tölteni. Csak igazoltan hiányozhat. A gyerekek óvónő vagy dajka felügyelete mellett tartózkodhatnak a csoportszobában és a mosdóban. Az óvoda udvarán óvónői felügyelet nélkül nem játszhatnak a gyermekek. A gyermeket az óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek. Ha az óvónő nem tud a gyermek jelenlétéről, felelősséget sem tud érte vállalni. A gyermeknek biztonságos cipője és ruhája legyen (klumpa, papucs, zsinór ne legyen). A szülő kikötheti, hogy ki viheti haza rajta kívül a gyermeket az óvodából. Ilyen esetben az óvónő eszerint jár el. A kisgyermek az óvodából csak abban az esetben mehet egyedül haza, ha azt a szülő írásban kéri. Válófélben lévő szülők esetében gyámhatósági, vagy bírósági végzés alapján lehet megtagadni a szülőtől, hogy gyermekét az óvodából elvigye. A szülők kérésére a gyermekeknek lehetőségük van az intézményben térítésmentesen részt venni hitoktatásban. A hitoktatás időpontját az óvodavezető és a hitoktató a szülők igényeit figyelembe véve közösen határozzák meg, a hitoktatás célját szolgáló helyiség biztosítása az intézményvezető felelőssége. A nevelési év elején

5 5 történik meg az időpont egyeztetés és a helyiség kijelölése. Óvodánkban a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítjuk a hitoktatás lehetőségét. A nevelési- oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek felügyeletéről, a gyermekbaleseteket előidéző okok feltárásáról és megszüntetéséről. Minden óvodapedagógusnak kötelessége a gyermekek figyelmét felhívni a foglalkozás, az udvarra menetel előtt, séták előtt, kirándulások, az esetleges baleset megelőzése érdekében. A gyermekek intézményen kívüli kísérése esetén minden nyolc gyermek után egy óvodapedagógust és egy dajkát kell biztosítani. A gyermekcsoportot kísérő óvodai dolgozók nem hagyhatják magukra, illetve nem bízhatják szülők felügyeletére a gyermekeket. Az óvodán kívül szervezett séták, tanulmányi kirándulások, rendezvények során a pedagógusok kötelezettségei a következők: az óvodán kívül szervezett programokra a gyermekek csak a szülők hozzájárulásával vihetők el Az intézményből való távozást jelenteni kell a vezetőnek és helyettesének Az óvodavezető felé jelezni kell, hogy mi okból hagyják el az intézményt, visszaérkezés időpontját, a gyermekek létszámát, kísérők számát és nevét, igénybevett utazási formát. 6. A gyermek jogai: A gyermek joga, hogy az óvodában biztonságos és egészséges környezetben nevelkedjék. Napirendje életkorának és érettségének megfelelően alakuljon. Személyiségének, emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartása. Védelem a fizikai és lelki erőszakkal szemben. Adottságának és képességének megfelelő fejlesztésben részesüljön Korának megfelelően részesüljön egészségvédelem-, baleset-, és munkavédelemben. Rászorultság esetén kedvezmények, szociális támogatás. Joga a gyermeknek, hogy megkülönböztetés nélkül tiszteletben tartsák: Emberi méltóságát Gyermeki jogait Világnézeti meggyőződését Nemzeti, etnikai önazonosságát Testi épségét, lelki harmóniáját Speciális szükségleteit Esélyegyenlőségét Az óvoda nyitvatartási ideje alatt az óvoda létesítményeinek, eszközeinek, játékainak rendeltetésszerű használata Az óvoda orvosi és fogászati ellátásának igénybevétele A személyiség szabad kibontakoztatása A család anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezés igénybevétele Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti a közvetlen hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, kirekesztés, megalázás, a jogellenes elkülönítés, a megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás. Az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése miatt eljárást kezdeményezhetnek az érdekképviseleti szervek.

6 6 7. A gyermek kötelességei Mások emberi jogainak, méltóságának tiszteletben tartása. Tisztelettudó magatartás. Kultúrált beszéd Vigyázzon az óvoda berendezési tárgyainak épségére. Saját és társai testi épségének óvása Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a Házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában. 8. Szülő jogai: Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap folyamán! Kivétel a napközben megbetegedett gyermek lázának a csillapítása, amíg a szülő megérkezik. Elvált szülő esetén amíg nincs jogerős bírósági végzés, mindkét szülő elviheti a gyermeket. Külső programokhoz a szülő beleegyezését adhatja. Megilleti a nevelési intézmény szabad megválasztásának joga. Megismerheti az óvoda Helyi Nevelési Programját, SZMSZ-t, MIP-et és a Házirendet. A fenti dokumentumokról bármikor előzetes időpont egyeztetés után tájékoztatást kérhet, illetve megtekintheti azokat. Kezdeményezheti a szülői szervezet létrehozását és közreműködhet abban. Személyesen, vagy képviselet útján részt vehet az érdekeit érintő döntések meghozatalában. Gyermeke fejlődéséhez részletes és érdemi tájékoztatást kizárólag a gyermeke óvónőjétől kaphat. Kérésére a gyermeke neveléséhez az óvodapedagógus tanácsot és segítséget adhat. Lehetősége van az étkezési díjjal összefüggő kedvezmények igénybevételére 9. A szülő kötelességei: Gondoskodjon a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa, hogy gyermeke zavartalanul és rendszeresen részt vegyen az óvodai nevelésben. A szülő kísérje be és adja át az óvónőnek gyermekét. A gyermek az óvodába csak szülő (törvényes képviselő) kíséretében érkezhet, távozhat. A szülő tegyen nyilatkozatot, amennyiben más személy viszi el a gyermeket (nagyszülő, testvér, rokon, kiskorú testvér). A gyermek átvételétől kezdve a gyermek biztonságáért a szülő vagy törvényes képviselő felelős. Az óvoda területén és helyiségeiben tilos a dohányzás, kivétel az erre a célra kijelölt hely. Az óvodában szeszesitalt fogyasztani tilos, ittas egyénnek gyermek nem adható ki! Egészségesen, tisztán, gondozottan hozza gyermekét. Az óvodában megbetegedő lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül vigye el az intézményből. Láz, hányás, hasmenés esetén az óvónő megkezdi a láz csillapítását, majd értesíti a szülőt, hogy gyermekét minél hamarabb orvoshoz vigye. Ilyen esetben a kisgyermek csak orvosi igazolással jöhet újra a közösségbe.

7 7 Betegség esetén a 3 napos hiányzás után és fertőző betegség esetén csak orvosi igazolással hozhatja a gyermekét. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermekét ne hozza óvodába, a többi gyermek egészségnek megőrzése érdekében. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. Ha a gyermek fertőző beteg (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű, stb) a többi gyermek egészségvédelme érdekében a szülőnek azonnal jelentenie kell az óvoda vezetőjének, helyettesének, az intézmény pedig a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végez. A távolmaradás okát a szülőnek be kell jelentenie. Amennyiben a szülő 3 napnál hosszabb ideig nem kívánja az óvodát igénybe venni (pl. üdülés, stb.), ezt előre be kell jelentenie a csoportvezető óvónőnek, vagy óvodavezetőnek. Három napon túli hiányzás után orvosi igazolást hozzon a szülő. A szülő gyermekét átöltöztetve, megnyugtatva adja át az óvónőnek. Szükség szerint pótolja gyermeke váltóruháját. A szülők az időjárásnak megfelelően öltöztessék a gyermekeket. A ruhákat, cipőket jellel lássák el, hogy ne cserélődjenek össze. A váltócipőnek és ruhának célszerű egy kis zsákot varrni, amit a gyerek jelére lehet akasztani és szükség esetén ott megtalálhatók ezek az öltözékek. Fontos, hogy a kisgyermekek óvodai ruhája kényelmes legyen, a kiscipő tartsa a gyermekek lábát, egészségi és kényelmi szempontból egyaránt alkalmas legyen. Valamennyi csoportban kell, hogy legyen a gyermekeknek pótruha ahhoz, hogy szükség esetén át lehessen öltöztetni őket. A pihenőidőt a gyermekek érdekében tartsa tiszteletben. Kísérje figyelemmel a befizetések pontos dátumát, és a megadott időpontokban teljesítse a befizetést. Hosszú hajú gyermekek haját kösse össze. Biztosítsa a napközbeni telefonos elérhetőséget. Köteles a nyitvatartási idő végéig a gyermek elviteléről gondoskodni. Figyelje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy teljesítse a kötelességét, ehhez adjon segítséget. Segítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. Tegye meg a szükséges intézkedéseket a gyermeke jogainak érvényesítése érdekében. Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A tanköteles gyermekét köteles a gyermek lakóhelye szerinti illetékes iskola első évfolyamára beíratni az iskola által meghatározott időpontban. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék, és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Ne tegyenek a gyerekek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, az óvodára és az ott dolgozó felnőttekre. Ne bíztassák gyermeküket verekedésre még akkor sem, ha előző nap az Önök gyermekét érte esetleges sérelem.

8 8 Annak érdekében, hogy a kisgyermekeket a legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra, őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén keressék fel az óvónőt, vagy az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Kérjük a szülőket, hogy a gyermekkel kapcsolatos, vagy egyéb magánjellegű beszélgetések miatt az óvónőt ne vonják el a csoporttól, mert az zavarhatja a nevelésoktatás folyamatát és esetleg baleset kialakulásához is vezethet. A gyermekükkel kapcsolatban információt, vagy tájékoztatást csak a gyermek saját óvónőitől, vagy óvoda vezetőjétől kérjenek. A gyermekek étkeztetése A gyermekek számára napi háromszori étkezést biztosít az óvoda. A tejérzékeny kisgyermek számára a tejes napokon a szülők egy kisüveg teát hoznak, vagy az óvoda konyháján készítenek számukra. Az óvoda területén a gyerekek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek előtt nem etikus (csokoládé, túrórudi, banán, stb.) és az óvoda tisztántartását is zavarja. Az étkezések időpontjai: tízórai 9.30, ebéd: 12.00, uzsonnal órakor A kisgyermekeket nem szabad reggeli nélkül óvodába engedni, mert 9.30-ig nagyon megéheznek. (A csoki és egyéb édesség nem reggeli és egészségtelen is.) Az óvodában a gyermekek elsajátítják a kultúrált étkezés szokásait, szabályait. 10. A pedagógusok jogai Személyét megbecsüljék, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, nevelői tevékenységét értékeljék és elismerjék. A nevelési, illetve helyi nevelési program alapján az ismereteket és az ismeretek közlésének módozatait megválassza. A saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelőmunkáját anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené, vagy késztetné a gyermeket. 11. A pedagógusok kötelességei: Felelős a rábízott gyermekek testi, lelki épségéért, értelmi fejlődéséért. Minden nevelési év elején, valamint kirándulások előtt szükség szerint egyéb esetekben a gyermekek életkorának megfelelően megismertesse meg a gyermekeket az egészségügyi és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokkal, hívja fel figyelmüket az esetleges veszélyforrásokra és az elvárható magatartásformákra. Rendkívüli esemény (bomba-, tűzriadó, katasztrófa, csőtörés, stb.) esetén gondoskodjon a gyermekek biztonságáról, az ide vonatkozó szabályzatok értelmében. Munkaköri feladatait az óvoda nevelőmunka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó alapdokumentumok és az óvodavezető útmutatásai alapján önállóan és felelősséggel végezze. Évente orvosi vizsgálaton való megjelenés. A gyermekek jogait és emberi méltóságát tartsa tiszteletben. Az óvodapedagógus a gyermeket a szülőnek, illetve a szülő által meghatározott személynek adhatja ki. A minőségirányítási program eljárásrendjeit szem előtt tartva végezze munkáját. Az Országos Óvodai Alapprogram, illetve a Helyi Oktatási Program útmutatása alapján dolgozzon. A munkafegyelem, egészségügyi fegyelem betartása.

9 9 Távolmaradás bejelentése. Szakmai ismereteinek, tudásának szervezett továbbképzésen történő gyarapítása. 12. A pedagógusok munkáját segítők jogai: Személyét megbecsüljék. Emberi méltóságát tiszteletben tartsák. Munkáját értékeljék és elismerjék. 13. A pedagógusok munkáját segítők kötelességei: Felelős a baleset- és tűzvédelmi előírások betartásáért. Munkáját az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat előírásainak megfelelően, a belső szabályzatok előírásai, a minőségirányítási programban megfogalmazott eljárásrendek szerint végzi. A gyermekek magatartásáról és fejlődéséről a szülőknek felvilágosítást nem adhat. Az óvónőkkel történt egyeztetés és munkaköri leírás alapján végezze munkáját. A gyermeki jogait és emberi méltóságát tartsa tiszteletben. Felelős a gyermekek testi épségéért és higiéniájáért. Orvosi vizsgálaton évente vegyen részt. 14. Védő-, óvó előírási szabályok A nevelési- oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek felügyeletéről, a gyermekbaleseteket előidéző okok feltárásáról és megszüntetéséről. Rendkívüli esemény az épületben keletkezett kár, csőtörés, tűz, bombariadó, stb. Ezekben az esetekben a Tűz- és munkavédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell intézkedni. A munkavédelmi megbízott rendszeresen ellenőrzi az óvoda udvarának és helyiségeinek, valamint a gyermekjátékoknak az állapotát a balesetek megelőzése érdekében. 15. Gyermek- és ifjúságvédelem A nevelési év kezdetén a szülők tájékoztatást kapnak a gyermekvédelmi felelős személyéről, elérhetőségéről. Továbbá a szülők által jól látható helyen közzé tesszük a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények -Gyermekjóléti Szolgálat, nevelési tanácsadó címét, illetve telefonszámát. 16. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli ellátását, szűrését a háziorvos és védőnő látja el. Fertőző gyermekbetegség esetén a szülőnek az óvodát azonnal értesíteni kell. 17. Adatkezelés az óvodában A jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetjük a gyermekek adatairól, melyek továbbíthatók a törvény által előírt szerveknek (pl. rendőrség, statisztikai hivatal, stb.). Az óvodában dolgozó munkatársakat titoktartási kötelezettség terheli a személyes adatokkal kapcsolatosan, a gyermekekkel és családjukkal kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a hivatásuk ellátása során szereztek tudomást. Az adatkezelési szabályok megsértése esetén az intézmény vezetője köteles intézkedni.

10 Tájékoztatás az intézményi dokumentumokról Az óvoda vezetője a Szülői Munkaközösség tagjait tájékoztatja a Helyi Nevelési Program alapelveiről, a megvalósítás feltételeiről, későbbiekben a program céljában, feladatában megfogalmazottak értékeléséről. A szülők az intézményvezetőtől, vagy helyettesétől kérhetnek szóbeli tájékoztatást a dokumentumokról, vagy bármilyen, az intézményt érintő kérdésről előzetes időpont egyeztetés alapján. Az óvoda hirdetőtábláján közölni kell a dokumentumok elhelyezését, valamint a betekintés módját. A Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Házirendet és az Intézményi Minőségirányítási Programot olvasható állapotban, elérhető helyen kell tartani, ahol a szülők bármikor megtekinthetik, olvashatják. A Házirend egy példányát az óvodába történő felvételkor a szülőnek át kell adni. 19. Záradék A Házirend a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, a hatályba lépést követően az intézmény valamennyi dolgozójára, az intézmény szolgáltatásait igénybevevő gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A közzététele és nyilvánosságra hozatala a hatályba lépése után kihirdetéssel és kifüggesztéssel történik. A Házirend hatályba lépésével az intézmény előző Házirendje érvényét veszti. A Házirend felülvizsgálata minden nevelési év elején, valamint jogszabályi változáskor történik. A Házirend harmonizál a HOP-mal, az SZMSZ-tal, IMIP-mal. A Napköziotthonos Óvoda alkalmazotti közössége az óvoda Házirendjét megvitatás után jóváhagyta, elfogadta. A Házirend módosításakor figyelembe vettük a Szülői Munkaközösség javaslatait, véleményét igazgató óvodavezető alkalmazotti közösség képviselője SZMK képviselője

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben