KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MEZŐZOMBOR H Á Z I R E N D 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MEZŐZOMBOR H Á Z I R E N D 2004."

Átírás

1 KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MEZŐZOMBOR H Á Z I R E N D 2004.

2 2 Kedves Szülők! A Házirend az óvoda nevelő feladatait, a közösségi élet szervezését, lebonyolítását biztosítja. Szabályozza az óvoda belső rendjét, az intézmény egyik alapdokumentuma, melyet jogszabályok írnak elő. Kérjük, figyelmesen olvassák végig és törekedjenek a betartására! Intézmény megnevezése: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Intézmény típusa: többcélú intézmény Címe: 3931 Mezőzombor, Kölcsey út 7. Tel: 47/ Az óvoda működési helye: Mezőzombor, Mátyás u. 23. Tel: 47/ Fenntartó neve: Községi Önkormányzat Mezőzombor A Házirend célja: A gyermeki jogok és kötelességek szülő általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülőkkel való kiegyensúlyozott partneri kapcsolat kialakítása érdekében. 1. Az óvodai felvétel, átvétel, eljárási rendje Az óvoda nevelési intézmény, három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig (legfeljebb nyolc éves korig) vehető igénybe. Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magában foglaló játék keretében folyik. Felvehető minden az alapító okiratban szabályozottak szerint három évet betöltött gyermek, aki a kötelező védőoltásokat megkapta, fertőzőmentes környezetből jön, és orvosi igazolást hoz. Alapvető feltétel a szobatisztaság - és a részben - önálló étkezés (pohár, kanál használata) Az óvodai beíratás a törvény által kijelölt beíratási időszakban történik. A beíratáshoz lehetőség szerint gyermekkel jelenjenek meg, és kérjük, hozzák el a lakcím bejelentő kártyájukat. A felvétel jelentkezés alapján történik, melynek ideje általában minden év május harmadik hete. A törvény értelmében a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik élet évét betölti a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, de heti 50 óránál többet nem tartózkodhat az óvodában. Az ötödik életévét betöltött gyermeket minden esetben felvesszük. Amennyiben az ötödik életévét betöltötte a gyermek, és nem látogatja rendszeresen az óvodát, a szülővel szemben a jegyző eljárást indít. A gyermekek átvétele az intézmények között hivatalos úton történik. Férőhely esetén a gyermekek felvételére év közben is lehetőség van. Az óvodai elhelyezés megszűnik az iskolai tanulmányok megkezdésekor, vagy ha a gyermek más óvodába kért elhelyezést. Ha az óvodás gyermek egy nevelési évben hét napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A gyermekek csoportba történő beosztásáról az óvodavezető dönt. Óvodánkban osztott csoportok működnek, melyekbe életkor szerint kerülnek be a gyermekek.

3 3 Az alapító okiratban szabályozottak szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése valósítható meg, az illetékes Rehabilitációs Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján. A Házirendet óvodai felvétel esetén a szülő kézhez kapja, az óvodában pedig jól látható helyen megtalálja. 2. A nevelési év rendje: A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. A nevelés nélküli munkanapok igénybevételét törvény szabályozza. Ezeket a napokat szakmai továbbképzésre fordítja a nevelőtestület. A miniszteri rendelet által megszabott szünetek idején óvodánk zárva tart. A nyári zárva tartás a fenntartóval való egyeztetés után 5 hét. 3. A gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések Az óvoda a szülők igényei szerint, a fenntartó határozata alapján óráig üzemel. A szülők reggel 8.30-ig hozhatják óvodába, délután től vihetik haza gyermekeiket. Az étkezési díjakat az önkormányzat határozza meg, melyet helyben szedünk be. Az étkezés térítési díját egy hónapra előre megadott napokon kell befizetni hiányzás esetén is. Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden reggel 8.30-ig. A lejelentés 24 óra múlva lép életben. A teljes hét lejelentésére előző hét pénteken 9.00 óráig van lehetőség. A lejelentés elmulasztása esetén a szülő térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. Az étkezési díjjal összefüggő kedvezményeket törvény szabályozza, juttatásokat, segélyeket, fenntartói kedvezményeket törvények és rendeletek határozzák meg. Az óvoda napi, heti rendjét az életkori sajátosságok figyelembe vételével a csoportnaplóba rögzíti az óvodapedagógus. A nevelési, képességfejlesztési feladatokat a csoportnapló tartalmazza az évszaki jellemzők figyelembe vételével. A gyermek fejlődését a tankötelezettség eléréséig fejlettségmérő lapon rögzíti az óvodapedagógus. A tankötelezettség elérésekor a óvodavezető szakvéleményt ad a gyermekről, indokolt esetben Nevelési Tanácsadóba vagy a Szakértői Rehabilitációs Bizottsághoz irányítja a gyermeket. Az óvoda nem vállal felelősséget a gyermek által behozott értéktárgyakért (aranylánc, karóra, karkötő, pénz, stb.). A behozható tárgyak körét a csoportos óvónők a szülőkkel egyeztetik (játékszer, eszközök, édesség, rágógumi, stb). Az óvodába csak olyan tárgyakat hozhatnak be a szülők a kisgyermekek számára, amely az elalváshoz, illetve a kisgyermek megnyugtatásához szükséges, elsősorban kiscsoportban (kedvenc maci, cumi, stb.). Drága játékokat, értékes dolgokat nem célszerű behozni, ezekért felelősséget nem vállalunk. A gyermekek nagyobb csoportja az azonos csoportba járó, ugyanahhoz a két óvónőhöz tartozó gyermekek csoportja.

4 4 4. A létesítmények és helyiségek használati rendje Az óvoda létesítményeit az intézmény nyitva tartásának ideje alatt rendeltetésüknek megfelelően lehet használni, Az óvoda helyiségeit más nem nevelési-oktatási célra átengedni csak a gyermek távollétében a fenntartó engedélyével lehet. Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletszerzők, vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak (kivéve az óvoda által szervezett más vásár alkalmával, valamint az óvoda vezetője által engedélyezett családokat segítő vásárlási lehetőségek adásával könyv, játék, gyerekruha) Vallási neveléshez az óvoda helyiséget biztosít. Használatáért az egyház képviselője felel. Az óvoda által szervezett valamint a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az óvoda helyiségeinek használati rendjét az óvodavezetője állapítja meg. Hivatalos ügyintézés az óvodavezető helyiségében történik. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók orvos, logopédus, védőnő, hitoktató, stb. belépését és benntartózkodását az óvodavezető engedélyezheti. A belépéstől a távozásig az óvoda házirendjének szabályait be kell tartani. Munkáját a számára kijelölt helyiségben végezheti. A jogszerűtlen benntartózkodó idegent ki kell tessékelni, vagy ha ez nem elegendő, ki kell hívni a rendőrséget. Konyhában egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy tartózkodhat. Az óvoda területén dohányozni csak a gyermekektől elkülönített, erre a célra kijelölt helyen lehet. Az óvodában tilos a rendezvényeken a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása és fogyasztása. Az intézményen belül szeszes ital és egyéb tudatmódosító szerek fogyasztása TILOS! 5. A gyermekek az óvodában A reggeli érkezéskor egy, esetleg két kísérő jöhet be a gyermekkel az óvodába, aki átöltöztetés után átadja a gyermeket az óvónőjének. A tanköteles gyermek köteles az óvodában napi négy órát tölteni. Csak igazoltan hiányozhat. A gyerekek óvónő vagy dajka felügyelete mellett tartózkodhatnak a csoportszobában és a mosdóban. Az óvoda udvarán óvónői felügyelet nélkül nem játszhatnak a gyermekek. A gyermeket az óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek. Ha az óvónő nem tud a gyermek jelenlétéről, felelősséget sem tud érte vállalni. A gyermeknek biztonságos cipője és ruhája legyen (klumpa, papucs, zsinór ne legyen). A szülő kikötheti, hogy ki viheti haza rajta kívül a gyermeket az óvodából. Ilyen esetben az óvónő eszerint jár el. A kisgyermek az óvodából csak abban az esetben mehet egyedül haza, ha azt a szülő írásban kéri. Válófélben lévő szülők esetében gyámhatósági, vagy bírósági végzés alapján lehet megtagadni a szülőtől, hogy gyermekét az óvodából elvigye. A szülők kérésére a gyermekeknek lehetőségük van az intézményben térítésmentesen részt venni hitoktatásban. A hitoktatás időpontját az óvodavezető és a hitoktató a szülők igényeit figyelembe véve közösen határozzák meg, a hitoktatás célját szolgáló helyiség biztosítása az intézményvezető felelőssége. A nevelési év elején

5 5 történik meg az időpont egyeztetés és a helyiség kijelölése. Óvodánkban a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítjuk a hitoktatás lehetőségét. A nevelési- oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek felügyeletéről, a gyermekbaleseteket előidéző okok feltárásáról és megszüntetéséről. Minden óvodapedagógusnak kötelessége a gyermekek figyelmét felhívni a foglalkozás, az udvarra menetel előtt, séták előtt, kirándulások, az esetleges baleset megelőzése érdekében. A gyermekek intézményen kívüli kísérése esetén minden nyolc gyermek után egy óvodapedagógust és egy dajkát kell biztosítani. A gyermekcsoportot kísérő óvodai dolgozók nem hagyhatják magukra, illetve nem bízhatják szülők felügyeletére a gyermekeket. Az óvodán kívül szervezett séták, tanulmányi kirándulások, rendezvények során a pedagógusok kötelezettségei a következők: az óvodán kívül szervezett programokra a gyermekek csak a szülők hozzájárulásával vihetők el Az intézményből való távozást jelenteni kell a vezetőnek és helyettesének Az óvodavezető felé jelezni kell, hogy mi okból hagyják el az intézményt, visszaérkezés időpontját, a gyermekek létszámát, kísérők számát és nevét, igénybevett utazási formát. 6. A gyermek jogai: A gyermek joga, hogy az óvodában biztonságos és egészséges környezetben nevelkedjék. Napirendje életkorának és érettségének megfelelően alakuljon. Személyiségének, emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartása. Védelem a fizikai és lelki erőszakkal szemben. Adottságának és képességének megfelelő fejlesztésben részesüljön Korának megfelelően részesüljön egészségvédelem-, baleset-, és munkavédelemben. Rászorultság esetén kedvezmények, szociális támogatás. Joga a gyermeknek, hogy megkülönböztetés nélkül tiszteletben tartsák: Emberi méltóságát Gyermeki jogait Világnézeti meggyőződését Nemzeti, etnikai önazonosságát Testi épségét, lelki harmóniáját Speciális szükségleteit Esélyegyenlőségét Az óvoda nyitvatartási ideje alatt az óvoda létesítményeinek, eszközeinek, játékainak rendeltetésszerű használata Az óvoda orvosi és fogászati ellátásának igénybevétele A személyiség szabad kibontakoztatása A család anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezés igénybevétele Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti a közvetlen hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, kirekesztés, megalázás, a jogellenes elkülönítés, a megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás. Az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése miatt eljárást kezdeményezhetnek az érdekképviseleti szervek.

6 6 7. A gyermek kötelességei Mások emberi jogainak, méltóságának tiszteletben tartása. Tisztelettudó magatartás. Kultúrált beszéd Vigyázzon az óvoda berendezési tárgyainak épségére. Saját és társai testi épségének óvása Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a Házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában. 8. Szülő jogai: Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap folyamán! Kivétel a napközben megbetegedett gyermek lázának a csillapítása, amíg a szülő megérkezik. Elvált szülő esetén amíg nincs jogerős bírósági végzés, mindkét szülő elviheti a gyermeket. Külső programokhoz a szülő beleegyezését adhatja. Megilleti a nevelési intézmény szabad megválasztásának joga. Megismerheti az óvoda Helyi Nevelési Programját, SZMSZ-t, MIP-et és a Házirendet. A fenti dokumentumokról bármikor előzetes időpont egyeztetés után tájékoztatást kérhet, illetve megtekintheti azokat. Kezdeményezheti a szülői szervezet létrehozását és közreműködhet abban. Személyesen, vagy képviselet útján részt vehet az érdekeit érintő döntések meghozatalában. Gyermeke fejlődéséhez részletes és érdemi tájékoztatást kizárólag a gyermeke óvónőjétől kaphat. Kérésére a gyermeke neveléséhez az óvodapedagógus tanácsot és segítséget adhat. Lehetősége van az étkezési díjjal összefüggő kedvezmények igénybevételére 9. A szülő kötelességei: Gondoskodjon a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa, hogy gyermeke zavartalanul és rendszeresen részt vegyen az óvodai nevelésben. A szülő kísérje be és adja át az óvónőnek gyermekét. A gyermek az óvodába csak szülő (törvényes képviselő) kíséretében érkezhet, távozhat. A szülő tegyen nyilatkozatot, amennyiben más személy viszi el a gyermeket (nagyszülő, testvér, rokon, kiskorú testvér). A gyermek átvételétől kezdve a gyermek biztonságáért a szülő vagy törvényes képviselő felelős. Az óvoda területén és helyiségeiben tilos a dohányzás, kivétel az erre a célra kijelölt hely. Az óvodában szeszesitalt fogyasztani tilos, ittas egyénnek gyermek nem adható ki! Egészségesen, tisztán, gondozottan hozza gyermekét. Az óvodában megbetegedő lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül vigye el az intézményből. Láz, hányás, hasmenés esetén az óvónő megkezdi a láz csillapítását, majd értesíti a szülőt, hogy gyermekét minél hamarabb orvoshoz vigye. Ilyen esetben a kisgyermek csak orvosi igazolással jöhet újra a közösségbe.

7 7 Betegség esetén a 3 napos hiányzás után és fertőző betegség esetén csak orvosi igazolással hozhatja a gyermekét. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermekét ne hozza óvodába, a többi gyermek egészségnek megőrzése érdekében. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. Ha a gyermek fertőző beteg (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű, stb) a többi gyermek egészségvédelme érdekében a szülőnek azonnal jelentenie kell az óvoda vezetőjének, helyettesének, az intézmény pedig a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végez. A távolmaradás okát a szülőnek be kell jelentenie. Amennyiben a szülő 3 napnál hosszabb ideig nem kívánja az óvodát igénybe venni (pl. üdülés, stb.), ezt előre be kell jelentenie a csoportvezető óvónőnek, vagy óvodavezetőnek. Három napon túli hiányzás után orvosi igazolást hozzon a szülő. A szülő gyermekét átöltöztetve, megnyugtatva adja át az óvónőnek. Szükség szerint pótolja gyermeke váltóruháját. A szülők az időjárásnak megfelelően öltöztessék a gyermekeket. A ruhákat, cipőket jellel lássák el, hogy ne cserélődjenek össze. A váltócipőnek és ruhának célszerű egy kis zsákot varrni, amit a gyerek jelére lehet akasztani és szükség esetén ott megtalálhatók ezek az öltözékek. Fontos, hogy a kisgyermekek óvodai ruhája kényelmes legyen, a kiscipő tartsa a gyermekek lábát, egészségi és kényelmi szempontból egyaránt alkalmas legyen. Valamennyi csoportban kell, hogy legyen a gyermekeknek pótruha ahhoz, hogy szükség esetén át lehessen öltöztetni őket. A pihenőidőt a gyermekek érdekében tartsa tiszteletben. Kísérje figyelemmel a befizetések pontos dátumát, és a megadott időpontokban teljesítse a befizetést. Hosszú hajú gyermekek haját kösse össze. Biztosítsa a napközbeni telefonos elérhetőséget. Köteles a nyitvatartási idő végéig a gyermek elviteléről gondoskodni. Figyelje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy teljesítse a kötelességét, ehhez adjon segítséget. Segítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. Tegye meg a szükséges intézkedéseket a gyermeke jogainak érvényesítése érdekében. Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A tanköteles gyermekét köteles a gyermek lakóhelye szerinti illetékes iskola első évfolyamára beíratni az iskola által meghatározott időpontban. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék, és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Ne tegyenek a gyerekek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, az óvodára és az ott dolgozó felnőttekre. Ne bíztassák gyermeküket verekedésre még akkor sem, ha előző nap az Önök gyermekét érte esetleges sérelem.

8 8 Annak érdekében, hogy a kisgyermekeket a legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra, őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén keressék fel az óvónőt, vagy az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Kérjük a szülőket, hogy a gyermekkel kapcsolatos, vagy egyéb magánjellegű beszélgetések miatt az óvónőt ne vonják el a csoporttól, mert az zavarhatja a nevelésoktatás folyamatát és esetleg baleset kialakulásához is vezethet. A gyermekükkel kapcsolatban információt, vagy tájékoztatást csak a gyermek saját óvónőitől, vagy óvoda vezetőjétől kérjenek. A gyermekek étkeztetése A gyermekek számára napi háromszori étkezést biztosít az óvoda. A tejérzékeny kisgyermek számára a tejes napokon a szülők egy kisüveg teát hoznak, vagy az óvoda konyháján készítenek számukra. Az óvoda területén a gyerekek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek előtt nem etikus (csokoládé, túrórudi, banán, stb.) és az óvoda tisztántartását is zavarja. Az étkezések időpontjai: tízórai 9.30, ebéd: 12.00, uzsonnal órakor A kisgyermekeket nem szabad reggeli nélkül óvodába engedni, mert 9.30-ig nagyon megéheznek. (A csoki és egyéb édesség nem reggeli és egészségtelen is.) Az óvodában a gyermekek elsajátítják a kultúrált étkezés szokásait, szabályait. 10. A pedagógusok jogai Személyét megbecsüljék, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, nevelői tevékenységét értékeljék és elismerjék. A nevelési, illetve helyi nevelési program alapján az ismereteket és az ismeretek közlésének módozatait megválassza. A saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelőmunkáját anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené, vagy késztetné a gyermeket. 11. A pedagógusok kötelességei: Felelős a rábízott gyermekek testi, lelki épségéért, értelmi fejlődéséért. Minden nevelési év elején, valamint kirándulások előtt szükség szerint egyéb esetekben a gyermekek életkorának megfelelően megismertesse meg a gyermekeket az egészségügyi és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokkal, hívja fel figyelmüket az esetleges veszélyforrásokra és az elvárható magatartásformákra. Rendkívüli esemény (bomba-, tűzriadó, katasztrófa, csőtörés, stb.) esetén gondoskodjon a gyermekek biztonságáról, az ide vonatkozó szabályzatok értelmében. Munkaköri feladatait az óvoda nevelőmunka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó alapdokumentumok és az óvodavezető útmutatásai alapján önállóan és felelősséggel végezze. Évente orvosi vizsgálaton való megjelenés. A gyermekek jogait és emberi méltóságát tartsa tiszteletben. Az óvodapedagógus a gyermeket a szülőnek, illetve a szülő által meghatározott személynek adhatja ki. A minőségirányítási program eljárásrendjeit szem előtt tartva végezze munkáját. Az Országos Óvodai Alapprogram, illetve a Helyi Oktatási Program útmutatása alapján dolgozzon. A munkafegyelem, egészségügyi fegyelem betartása.

9 9 Távolmaradás bejelentése. Szakmai ismereteinek, tudásának szervezett továbbképzésen történő gyarapítása. 12. A pedagógusok munkáját segítők jogai: Személyét megbecsüljék. Emberi méltóságát tiszteletben tartsák. Munkáját értékeljék és elismerjék. 13. A pedagógusok munkáját segítők kötelességei: Felelős a baleset- és tűzvédelmi előírások betartásáért. Munkáját az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat előírásainak megfelelően, a belső szabályzatok előírásai, a minőségirányítási programban megfogalmazott eljárásrendek szerint végzi. A gyermekek magatartásáról és fejlődéséről a szülőknek felvilágosítást nem adhat. Az óvónőkkel történt egyeztetés és munkaköri leírás alapján végezze munkáját. A gyermeki jogait és emberi méltóságát tartsa tiszteletben. Felelős a gyermekek testi épségéért és higiéniájáért. Orvosi vizsgálaton évente vegyen részt. 14. Védő-, óvó előírási szabályok A nevelési- oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek felügyeletéről, a gyermekbaleseteket előidéző okok feltárásáról és megszüntetéséről. Rendkívüli esemény az épületben keletkezett kár, csőtörés, tűz, bombariadó, stb. Ezekben az esetekben a Tűz- és munkavédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell intézkedni. A munkavédelmi megbízott rendszeresen ellenőrzi az óvoda udvarának és helyiségeinek, valamint a gyermekjátékoknak az állapotát a balesetek megelőzése érdekében. 15. Gyermek- és ifjúságvédelem A nevelési év kezdetén a szülők tájékoztatást kapnak a gyermekvédelmi felelős személyéről, elérhetőségéről. Továbbá a szülők által jól látható helyen közzé tesszük a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények -Gyermekjóléti Szolgálat, nevelési tanácsadó címét, illetve telefonszámát. 16. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli ellátását, szűrését a háziorvos és védőnő látja el. Fertőző gyermekbetegség esetén a szülőnek az óvodát azonnal értesíteni kell. 17. Adatkezelés az óvodában A jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetjük a gyermekek adatairól, melyek továbbíthatók a törvény által előírt szerveknek (pl. rendőrség, statisztikai hivatal, stb.). Az óvodában dolgozó munkatársakat titoktartási kötelezettség terheli a személyes adatokkal kapcsolatosan, a gyermekekkel és családjukkal kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a hivatásuk ellátása során szereztek tudomást. Az adatkezelési szabályok megsértése esetén az intézmény vezetője köteles intézkedni.

10 Tájékoztatás az intézményi dokumentumokról Az óvoda vezetője a Szülői Munkaközösség tagjait tájékoztatja a Helyi Nevelési Program alapelveiről, a megvalósítás feltételeiről, későbbiekben a program céljában, feladatában megfogalmazottak értékeléséről. A szülők az intézményvezetőtől, vagy helyettesétől kérhetnek szóbeli tájékoztatást a dokumentumokról, vagy bármilyen, az intézményt érintő kérdésről előzetes időpont egyeztetés alapján. Az óvoda hirdetőtábláján közölni kell a dokumentumok elhelyezését, valamint a betekintés módját. A Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Házirendet és az Intézményi Minőségirányítási Programot olvasható állapotban, elérhető helyen kell tartani, ahol a szülők bármikor megtekinthetik, olvashatják. A Házirend egy példányát az óvodába történő felvételkor a szülőnek át kell adni. 19. Záradék A Házirend a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, a hatályba lépést követően az intézmény valamennyi dolgozójára, az intézmény szolgáltatásait igénybevevő gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A közzététele és nyilvánosságra hozatala a hatályba lépése után kihirdetéssel és kifüggesztéssel történik. A Házirend hatályba lépésével az intézmény előző Házirendje érvényét veszti. A Házirend felülvizsgálata minden nevelési év elején, valamint jogszabályi változáskor történik. A Házirend harmonizál a HOP-mal, az SZMSZ-tal, IMIP-mal. A Napköziotthonos Óvoda alkalmazotti közössége az óvoda Házirendjét megvitatás után jóváhagyta, elfogadta. A Házirend módosításakor figyelembe vettük a Szülői Munkaközösség javaslatait, véleményét igazgató óvodavezető alkalmazotti közösség képviselője SZMK képviselője

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda Készítette: Makida Kitti Óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Az óvoda nyitvatartási rendje... 3 2. Az óvoda nevelési intézmény...

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old. Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Tel/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ÓVODAI HÁZIREND Készítette: Elfogadta: Varga Lajosné

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043 Központi Alsóvárosi ÁMK Óvodai intézményegységének HÁZIRENDJE Az intézményre vonatkozó szabályozás: Közoktatási tv. és 11 / 1994 (VI. 8.) MKM rendelet Az óvoda házirendje vonatkozik az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

HÁZIREND. Közzététel, nyilvánosságra hozatal: az óvoda hirdetőtábláján beiratkozáskor minden szülőnek egy példányt átadunk. A Házirend hatálya

HÁZIREND. Közzététel, nyilvánosságra hozatal: az óvoda hirdetőtábláján beiratkozáskor minden szülőnek egy példányt átadunk. A Házirend hatálya HÁZIREND Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig nevelő intézmény. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél.

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél. AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda hivatalos adatai: Az óvoda neve Az óvoda címe CSANÁD-OVI 2030 Érd, Csanád u. 7. : (23) 361-091 1. Az óvodai felvétel, átvétel rendje. 1. Az óvodába a gyermekek előjegyzésre/beiratkozásra

Részletesebben

Csillagfürt Óvoda. 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. HÁZIREND

Csillagfürt Óvoda. 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. HÁZIREND Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. HÁZIREND Tisztelt Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák, végig és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda címe: Készítette: Szabó Józsefné 2760 Nagykáta, Czakó András. u. l. óvodavezető Tel.:/Fax: 06-29-440-355 2 Az óvoda neve: Nagykáta Városi

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 H á z i r e n d Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 Intézményegységei: 1162 Budapest Hermina út 66-68. Tel./Fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Tel.:405-46-08

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

HÁZIREND. 8640 Fonyód, Fő u. 25. Fonyódi Óvoda és Bölcsőde. 8640 Fonyód, Fő u.27.

HÁZIREND. 8640 Fonyód, Fő u. 25. Fonyódi Óvoda és Bölcsőde. 8640 Fonyód, Fő u.27. HÁZIREND Fonyódi Óvoda és Bölcsőde Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 8640 Fonyód, Fő u. 25. Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 8640 Fonyód, Fő u.27. HÁZIREND Fonyódi Óvoda és Bölcsőde Általános információk: Intézmény neve:

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

Óvodánk neve, címe, telefonszáma:

Óvodánk neve, címe, telefonszáma: KÉPES HÁZIREND (KIVONAT) Óvodánk neve, címe, telefonszáma: ESZTERGOMI HONVÉD UTCAI ÓVODA 2500 Esztergom Honvéd u. 15-25. 33-413-964 E-mail: info@honvedovi.hu web: www.honvedovi.hu étkezés: honvedovi.etkezes@gmail.com

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn.hu OM: 033759 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE Készült: 2009. augusztus

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

HÁZIREND. Istenkúti Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314)

HÁZIREND. Istenkúti Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) HÁZIREND Istenkúti Waldorf Óvoda 2014-2015-ös nevelési év Az intézmény neve: A telephely neve: Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) Istenkúti Waldorf Óvoda

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

HÁZIREND. A Házirend kiterjedési köre: A gyermekekre, szüleikre, mint törvényes képviselőjükre; az óvoda alkalmazottaira.

HÁZIREND. A Házirend kiterjedési köre: A gyermekekre, szüleikre, mint törvényes képviselőjükre; az óvoda alkalmazottaira. PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY 4150 Püspökladány, Bajcsy Zs. u. 8 Tel: 54/ 451 152, 54/ 514 101 Adószám: 15376460-2-09 email: ovodapuspokladany@gmail.com HÁZIREND Az intézmény címe: Püspökladányi

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve:

H Á Z I R E N D. Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve: H Á Z I R E N D Az óvoda neve, címe és telefonszáma: Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve: Nagyné Pácza Erika Tel.: 48/ 430-242 Az óvoda

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

HÁZIREND Készült: 2013.

HÁZIREND Készült: 2013. Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda 2162 Őrbottyán Rákóczi F. u. 84../2013. HÁZIREND Készült: 2013. 1 HÁZIREND 1. Általános adatok, rendelkezések 1.1. Az intézmény neve és székhelye Őrbottyáni Napközi Otthonos

Részletesebben

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására.

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására. HÁZIREND Kedves Szülők! A Bukfenc óvoda házirendjét, az óvodavezető a gyermek beíratásakor köteles a szülőnek átadni a 2003. LXI. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 29.

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 1 HÁZIREND Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 8182 Berhida, Ibolya u.1..vilonya, Papkeszi út 5/a 88/455-270..88/490-120 Intézményvezető:

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt óvodai légkör biztosítása és az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges

Részletesebben

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde. 7261. Taszár, Kossuth u. 2. Tel: 06-30/6491247 OM: 202445. Napsugár Óvoda HÁZIREND

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde. 7261. Taszár, Kossuth u. 2. Tel: 06-30/6491247 OM: 202445. Napsugár Óvoda HÁZIREND Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde 7261. Taszár, Kossuth u. 2. Tel: 06-30/6491247 OM: 202445 Napsugár Óvoda HÁZIREND Készült: 2013. január 01. Készítette: Utasiné Kenderák Tímea Mb. intézményvezető 1 KEDVES

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

HÁZI REND. Az óvoda neve: Címe: 4351.VÁLLAJ, Temető út 1. Telefon: Óvodavezető neve: Óvodapedagógusok: Az óvoda nyitva tartása:

HÁZI REND. Az óvoda neve: Címe: 4351.VÁLLAJ, Temető út 1. Telefon: Óvodavezető neve: Óvodapedagógusok: Az óvoda nyitva tartása: Mérk-Vállaj ÁMK Vállaj Német Nemzetiségi Övodája REND HÁZI Az óvoda neve: Vállaj Német Nemzetiségi Óvoda Címe: 4351.VÁLLAJ, Temető út 1. Telefon: 44 554-020. Óvodavezető neve: Óvodapedagógusok: Vilmosné

Részletesebben

ÓVODÁNK HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÓVODÁNK HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÓVODÁNK HÁZIRENDJE KEDVES SZÜLŐK! A házirend az óvoda egyik alapdokumentuma. Tartalmazza azokat az alapvető szabályokat, jogokat és kötelezettségeket, melyek minden óvodahasználót érintenek. Kérjük a Kedves

Részletesebben

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D 2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D Bevezetés A házirend biztosítja a működés kereteit: a nevelési feladatok ellátásához, a közösségi élet

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde házirendjének jóváhagyása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

HÁZIREND. Tettye Völgye Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314)

HÁZIREND. Tettye Völgye Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) HÁZIREND Tettye Völgye Waldorf Óvoda 2014-2015-ös nevelési év Az intézmény neve: Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) A tagintézmény neve: Tettye Völgye Waldorf

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770 Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND 1 Tartalom 1 Általános tudnivalók az óvodáról... 3 2 Gyermekek az óvodában... 5 2.1 A gyermekek jogai... 5 2.2 Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje... 5 2.3 A gyerekek

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító:

Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító: Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 2015. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson

Részletesebben

HÁZIREND ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ.

HÁZIREND ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. HÁZIREND Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület elfogadta: 2013.

Részletesebben

ANGYALKERT GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA

ANGYALKERT GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ANGYALKERT GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. A gyermekek nevelése, oktatása keresztény pedagógiai

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE

A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE A közoktatási törvény és végrehajtási rendeletei szellemében a Nevelőtestület, a Szülői Munkaközösség véleményének egyeztetésével készült. Általános tudnivalók Ez

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta:

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: 84/380-048 Házirend OM azonosító: 033917 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás az érvényességet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bázisintézményi házirendjének jóváhagyása Előadó

Részletesebben

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph.

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph. Há zirend Dunaharaszti Mese Óvoda Székhelye 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. Tel.:/Fax 06-24-531-760,06-24-531-761 Intézmény OM- azonosítója: 032976 Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes. Intézményvezető

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető A Nagyharsányi Óvoda és a Kisharsányi Tagóvoda Házirendje OM azonosító: 027353 HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet olvassák

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák HÁZIREND OM azonosító 028172

Napköziotthonos Óvodák HÁZIREND OM azonosító 028172 Napköziotthonos Óvodák HÁZIREND OM azonosító 028172 Készült a Napköziotthonos Óvodák használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek,

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 1174 Budapest, Kép u. 21. H Á Z I R E N D Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. augusztus 26. Szülői Szervezet véleményezésének dátuma: 2013. augusztus 26. Jóváhagyta: Márkus

Részletesebben

TARKA LEPKEÓVODA HÁZIRENDJE

TARKA LEPKEÓVODA HÁZIRENDJE 1 TARKA LEPKEÓVODA HÁZIRENDJE HÁZIREND Kedves Szülők! Kérjük, szíveskedjenek az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen végigolvasni, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására.

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük

Szeretettel köszöntjük Szeretettel köszöntjük SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE PILLANGÓ ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN Házirend Házirendünk a Nemzeti köznevelési törvény alapján az intézmény Pedagógiai Programjával, Szervezeti

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje

A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje Kedves Szülők! Kérjük, az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyereke érdekében törekedjenk a benne foglaltak betartására!

Részletesebben

11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és módosításai Nevelési munkával összefüggő hatályos jogszabályok

11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és módosításai Nevelési munkával összefüggő hatályos jogszabályok HÁZIREND 2 0 0 5. 1. Bevezetés: A házirend célja: a különböző jogszabályban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályozója. Meghatározó

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI HÁZIREND Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI A Házirendben szabályozandó kérdéseket a hatályos Köznevelési törvény, alapvetően a 24-25. ; 45-46-47. ; 49. ; 53. ; 58. ; a 20/2012. EMMI rendelet 5. ; 20.

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben