Varsány Béke út 10. HÁZIREND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Varsány Béke út 10. HÁZIREND"

Átírás

1 Varsány Béke út 10. SsMSz.1. sz. melléklet. HÁZIREND

2 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. I. Általános információk Az intézmény neve: Játékkuckó Óvoda Varsány Tel.: Címe: 3178 Varsány Béke út 10 Óvodánk önkormányzati fenntartású a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye a családi nevelés kiegészítőjeként működik alapvető feladata az óvó-védő szociális és személyiség fejlesztőfunkció. Nevelőmunkánk a mindenkor érvényben lévő Közoktatási törvény Szervezeti és Működési Szabályzat az Intézményi Minőségirányítási Program valamint a Helyi Óvodai Nevelési Programunk - mely fő jellegzetességét tekintve: másodlagos szocializáció és játékba integrált tanulás alapján folyik. II. Nevelési alapelvünk: a gyermeki személyiség tisztelete elfogadása szeretete és megbecsülése mely mindenkor a gyermek szellemi és fizikai tehetségének és képességének legtágabb határáig való kiterjesztését jelenti. Nevelési programunk a gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztését minden későbbi fejlődés alapjaként kezeli. Nevelésünk centrumába az érintkezési és együttműködési képességek fejlesztését helyezzük azaz képessé kívánjuk tenni az idejáró gyermekeket a hatékony kooperációra és kommunikációra az egymás iránti szociális érzékenységre. III. Az intézmény nyitva tartása Nevelési év: Nyári zárás időpontja: Nevelés nélküli munkanap: szeptember 01 - augusztus 31-ig időtartama: 4 hét pontos idejéről minden naptári év február 15-ig hirdetmény formájában tájékoztatjuk a szülőket maximum évi 5 alkalom melyről tájékoztatás egy héttel korábban hirdetmény formájában Felhasználása: szakmai továbbképzés nevelési értekezlet Ügyeletek rendje nevelés nélküli napokon: szükség esetén felügyeletet biztosítunk Ügyeletek rendje záráskor: kérésre más óvodában helyezzük el a gyermeket. Napi nyitva tartásunk: hétfőtől péntekig reggel 7 h -tól délután 17 h -ig. Reggeli és délutáni ügyelet rendje: reggel 7-8ig összevont csoportban. Nyári időszak alatt június 01-augusztus 31. között csoportösszevonást alkalmazunk amennyiben az összevont csoportban a gyermeklétszám nem haladja meg a max. 30 főt. Ugyan ezt az eljárást alkalmazzuk az egyéb ill. rendkívüli esemény bekövetkeztekor az egész év folyamán. IV. Gyermek az óvodában Az óvodás gyermek jogviszonya Az óvodai felvétellel növendéki (szülői) jogviszony keletkezik az óvoda és a nevelésre átvett gyermek (szülője gyámja) között amelyet a házirend szabályoz. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket a házirendben foglalt jogok és kötelességek. Gyermekjogok érvényesülése az óvodai nevelésben 2

3 A gyermek joga hogy a nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék. Az óvodai napirendet pihenő idő játékidő testmozgás beépítésével étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsuk ki. A gyermek személyiségét és emberi méltóságát jogait tiszteletben kell tartani.. Közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti óvodásainkat. Nem vonható el a levegőztetés lehetősége a gyermektől s épp úgy nem erőltethető számára az étel. Az óvodás gyermeknek joga van hogy képességeinek érdeklődésének adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön. A gyermek joga hogy személyiségi jogait cselekvési szabadságát és a magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. A gyermek joga hogy önkormányzati óvodában hit- és vallásoktatásban vegyen részt a szülő elhatározása szerint. A gyermek joga hogy nemzeti illetve etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön. A gyermeknek joga van az adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni - Pedagógiai Szakszolgálathoz fordulni segítségért. A gyermeknek joga hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön. A gyermeknek joga hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. A gyermeknek joga hogy fejlettségének megfelelően a napirend tevékenységeiben részt vegyen. A gyermek joga hogy óvodánk eszközeit felszereléseit térítésmentesen használhassa. A gyermek joga hogy tiszteletben tartsuk a gyermek családi kapcsolatait a névviseléshez való jogának védelmét és minden olyan megnyilvánulást amely egyes gyermekek családi életének megkérdőjelezésére kigúnyolására irányulnak. Fennálló kötelezettségek az óvodával szemben A kisgyermek óvja saját és társai testi épségét egészségét korának megfelelő szinten sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket. Tanúsítson tiszteletet és megbecsülést nevelői és az óvoda felnőtt dolgozói iránt kerüljön minden durva agresszív megnyilvánulást trágár beszédet. A nevelőknek a szülőktől elvárható tiszteletét az a jogi helyzet alapozza meg hogy a pedagógusok nevelő munkájuk alkalmával büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek minősülnek. Tartsa be az óvoda helyiségeinek és ahhoz tartozó területek használati rendjét. Tilalom alá esik az óvodába behozni minden olyan tárgyat mely mások testi épségét egészségét veszélyeztetheti. Az általános gondatlanságból illetve szándékosan okozott kárt a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kell megtéríteni. Az intézménybe ápolt tiszta gyermekeket hozhatnak a szülők. A gyermek öltöztetése a napi várható időjárásnak megfelelően történjék. Váltóruházatról (alsónemű felsőruházat benti cipő) a szülők gondoskodnak. A ruhaneműket egyenként jellel vagy névvel kell ellátni. A gyerekek holmiját az arra kijelölt szekrénybe tárolják. Mivel három gyerek használ egy rekeszt a jobb helykihasználás érdekében csak a legfontosabb holmikat lehet tárolni a szekrényekben. 3

4 Az óvodai felvétel rendje Az óvodai felvétel átvétel jelentkezés alapján történik. A felvétel időpontját a fenntartó döntése után tesszük közzé. A szülő gyermeke óvodai felvételét átvételét bármikor kérheti. Létszámtól és az óvoda alapító okiratában foglaltaktól függően az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. A beírás a felvételi és előjegyzési naplóba történik a szülő személyi igazolványa lakcím kártyája (egyéb iratai) és a gyermek anyakönyvi kivonata alapján. A gyermekek felvételéről/átvételéről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát az óvodavezető bizottságot szervez mely javaslatot tesz a felvételre. Gyermek átvétele: hivatalos átjelentkezés útján melynek nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak. A gyermek igénybe veheti az óvodát amennyiben: betöltötte a 2.5 életévét és szobatiszta lakóhelye/tartózkodási helye felvételi körzetünkben található akinek szülője felvételi körzetünkben dolgozik teljesen egészséges és ezt orvosi igazolással bizonyítja a szülő a térítési díjat befizette vagy ennek hiányában kedvezményezettséget igazoló nyilatkozattal/határozattal rendelkezik. A kötelező óvodai felvételt/átvételt nem tagadhatjuk meg ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét és: óvodaköteles hátrányos helyzetű óvodáztatási támogatásra jogosult gyámhatóság kezdeményezi elhelyezését napközbeni ellátásra jogosult. Megszűnik az óvodai elhelyezés ha: a szülő írásban bejelenti hogy gyermeke kimarad (a bejelentésben megjelölt napon) a gyermeket másik óvoda vette át a szülőnek fizetési hátraléka keletkezett - a szülő eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után és az óvodavezető megszüntette az óvodai elhelyezést ill. ha a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedett a gyermeket az iskola felvette adott nevelési év utolsó napjáig (aug. 31.) a gyermek a hetedik életévét betölti a gyermek az óvodából igazolatlanul 10 napnál többet van távol a foglalkozásokról s a szülő kétszeri írásos felszólítás után sem rendezte gyermeke helyzetét. Kivételek: az ötödik életév betöltése hátrányos helyzet napközbeni jogosultság óvodáztatási támogatás ill. a gyámhatósági intézkedés. A gyermek érkezésének és távozásának rendje A szülők gyermekeiket reggel fél 9-ig hozhatják be az óvodába és igényüknek megfelelően hazavihetik ha az az óvodai tevékenység zavarása nélkül történik. A gyermekét a szülő minden esetben kísérje be az óvodába és adja át az óvónőnek távozáskor az óvónőtől kérje ki. Óvodás gyermek intézményünkből csak a szülői nyilatkozatban megjelölt személy kíséretében távozhat. E személy megérkezését követően a gyermekért felelősséget 4

5 visel. Kérjük hogy a szülői felügyeleti jogkör változását haladéktalanul jelezzék az okirat bemutatásával. (Ennek tényét az óvodapedagógusok csoportnaplóban rögzíti.) Amennyiben a szülő zárásig (17 h ) nem gondoskodik gyermeke hazaviteléről s előzetesen sem jelzi késésének valószínűségét abban az esetben az óvoda óvodapedagógusa értesíti az illetékes hatóságot. (gyermekjóléti szolgálat vezetője) Az óvodaköteles korú gyermek óvodába járásának szabályai Az ötödik életévüket betöltött gyermekek számára min. napi négy órában kötelező az óvodai nevelésben való részvétel. Az óvoda nevelőtestülete kéri és ajánlja hogy az óvodaköteles korú (5 éves) gyermeket szüleik legkésőbb 8 h -ig hozzák be az óvodába az iskolai alkalmasság elérésének érdekében valamint a foglalkozásokon való rendszeres fejlesztőmunka érdekében. Óvodaköteles korú gyermek hiányzását csak az óvodavezető engedélyezheti előzetes kérelem alapján. Betegség miatt történő hiányzását minden esetben orvossal kell írásban igazoltatni. Igazolatlan hiányzásnál az eredménytelen írásbeli felszólítás után az óvoda vezetője az önkormányzat jegyzőjét értesíti az óvodaköteles igazolatlan távolmaradásáról A gyermek öt éves korától a kötelező óvodai nevelés alól az óvodavezető felmentést adhat a szülő (gyám) írásos kérelme (családi körülmények képességkibontakoztatás sajátos helyzet) alapján melyet az óvoda vezetőjének nyújt be aki döntéséről határozatot hoz és megküld a szülőnek. Az óvodapedagógusok a felvételi és mulasztási naplóban rögzítik a felmentés tényét és a határozat számát. Távolmaradás bejelentése igazolása Minden hiányzást írásban kell igazolni. Az óvodából történő hiányzást a szülőnek előzetesen vagy az óvodai foglalkozások megkezdése előtt (személyesen telefonon vagy írásban) jelentenie kell. A mulasztást igazoltnak tekintjük ha a szülő bejelentette az óvónőnek hogy gyermekét nem hozza óvodába. Óvodáztatási támogatásra jogosultság esetén a mulasztott napok száma nem haladhatja meg január-június illetve július-december között az óvodai nevelési napok 25%-át. Betegség esetén a gyermek csak orvosi igazolással (közösségbe mehet beteg volt tólig )jöhet újra óvodába. Gyermekek számára behozható tárgyak Gyermek ruházata az óvodában Jellemezze praktikusság kényelem tisztaság rétegesség. Az átöltözéshez tartalék ruha és alsónemű szükséges. Higiéniai és esztétikai okokból ajánlott a játszó ruha biztosítása. Legyen a gyermeknek tornafelszerelése váltócipője udvari öltözéke. Szükséges minden ruhadarabokat megkülönböztető jelzéssel ellátni és ezeket az erre rendszeresített jellel ellátott zsákban az arra kijelölt helyen tárolni. Játékok Az óvoda megfelelőségi jellel ellátott játékokat biztosít a gyermekek számára ezért nevelőtestületünk csak kivételes alkalmakkor javasolja az otthoni játékok óvodában való használatát (játszó délutánok közös rendezvények stb.) Nagy értékű játékokért kerékpárért/rollerértszánkóért felelősséget nem vállalunk. 5

6 Gyermek számára ajánlott behozható otthoni játékszerek azok amelyek a gyermek érzelmi biztonságát növelik (párna plüss állatka stb.) Ékszerek Az ékszerek többsége balesetveszélyes ezek használata nem ajánlott. A szülő saját felelősségére engedélyezheti viseletét. Az ékszerek megőrzéséért nem vállalunk felelősséget. V. Egészségügyi szabályok Az óvodába beteg gyógyszert szedő a még lábadozó gyermek bevétele tiltott. Az óvodából betegen kiadott gyermeket csak orvosi igazolás ellenében vesszük be. Három napon túli hiányzás esetén a gyermek csak orvosi igazolással veheti igénybe az óvodát melynek tényét az óvónők a felvételi és hiányzási naplóban dokumentálnak. Hajtetvesség esetén a fertőző gyermeket megfelelő kezelések után kizárólag orvosi/védőnői igazolással vesszük be. Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. VI. Az óvoda napirendjével és étkeztetésével kapcsolatos tudnivalók Általános napirendünk Időpont Tevékenység 7-8 ig Érkezés az óvodába képességfejlesztő játéktevékenység folyamatos reggeli Komplex fejlesztő tevékenységek (mese-vers bábozás tánc ének-zene 9-12 ig testnevelés vizuális tevékenység természet társadalom ember matematika) Öltözködés játék a szabadban ig Öltözködés tisztálkodás terítés ebéd testápolás ig Pihenés Mozgás tisztálkodás folyamatos uzsonna hazamenésig Képességfejlesztő játéktevékenység távozás az óvodából Az óvoda rugalmas napirendet követ követi a helyi szokásokat rendezvényeket időjárási viszonyokat. A napirend szervezését a csoportvezető óvodapedagógusok végzik a napirendtől való jelentős időbeli eltérést az óvodavezető engedélyezheti. Az étkeztetés szabályai A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata mely élelmiszerekből az ételmintát köteles 72 órán át megőrizni (ÁNTSZ). Kivétel: az egész csoport számára vitamin pótlására szolgáló plusz gyümölcs zöldség. Az óvodába csak megfelelőségi jelzéssel ellátott élelmiszerek behozatala engedélyezett. Az otthonról hozott ételek ÁNTSZ által történő vizsgálata nem megoldható ezért az esetleges betegségek fertőzések elkerülése érdekében kérjük ne hozzanak gyermekeiknek élelmiszert. Nem etikus valamint az óvoda tisztán tartását is zavarja az óvoda területén a gyerek etetése nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek előtt. Szükséges a gyereket otthon megreggeliztetni s az óvodában tízórait ebédet és uzsonnát biztosítunk. 6

7 Étkezés kirándulások alkalmával Egész napos kirándulás alkalmával az óvoda biztosítja a gyermek számára a napi háromszori étkezést. Az óvodából távol lévő gyermekeknek hideg élelmet tartalmazó uzsonnacsomagokat készít a konyha. Délelőtti kiránduláson résztvevő gyermekek számára biztosított a meleg ebéd ill. uzsonna. Étkezési térítési díj befizetésének rendje A befizetés havonta előre történik minden hónap én ( 14.én 8-15 ig a 15.ei napon 7-14 óráig) az élelmezésvezetőnél. A befizetés pontos dátumát mindig előre jelezzük a hirdetőtáblán. Pótbefizetésre csak az óvodavezető engedélyével és csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor. Ha nem jelentette le a szülő a gyermeket a gyermek távolléte betegsége nem mentesíti a szülőt az étkezéstérítés napján a befizetési kötelezettsége alól. A gyermek előre várható hiányzását előző napon betegség esetén legkésőbb aznap fél 9 óráig kell lejelenteni a szülő ekkor mentesül az aznapi térítési díj megfizetése alól. Szociális támogatás megállapításának és elosztásának elvei Az étkezési térítési díjat az érvényes rendelet alapján állapítjuk meg. Minden család az anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. Normatív alapú támogatás: ennek mértékét és az erre való jogosultság feltételeit mindenkori meghatározott jogszabály tartalmazza melyről az újonnan beiratkozókat a beiratkozáskor tájékoztatjuk. 50%-os térítési kedvezményben részesül: a három vagy több gyermekes tartósan beteg valamint szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő család. 100%-os térítési díjkedvezményre jogosult: aki gyermeke után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Az erre való igény benyújtásának módja: beiratkozáskor/változáskor a kedvezményre jogosultságot igazoló dokumentum leadásával. A jogosultságot évente érvényesíttetni szükséges. Étkezés lemondása A szülőt bejelentési kötelezettség terheli ha körülményeiben olyan változás áll be amely megváltoztathatja a kedvezményre való jogosultságát. Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap fél9 ig telefonon vagy személyesen az óvónőknél. Az előre befizetett térítési díjak visszafizetéséről az óvodavezető gondoskodik ha megszűnik az óvodai elhelyezés. VII. Szülők az óvodában Szülői jogok: A szülő joga a nevelési intézmény szabad megválasztása. 7

8 A szülő joga megismerni az óvoda dokumentumait (Helyi Nevelési Program Szervezeti és Működési Szabályzat Minőségirányítási Program - Házirend: mely dokumentumot a beiratkozáskor egy példányban kézhez kap ). A szülő joga hogy gyermeke fejlődéséről folyamatos tájékoztatást neveléséhez tanácsokat segítséget kapjon - előre egyeztetett időpontú - fogadóórákon. A szülő joga hogy az intézmény vezetője és pedagógusai hozzájárulásával látogassa az óvodai tevékenységeket. A szülő joga szülői szervezet létrehozásának kezdeményezése s abban történő tevékeny közreműködése. Az óvodai Szülői Szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. Sajátos nevelési igényű gyermekének elhelyezésében ill. a szükséges feltételek megteremtésében kérheti a polgármester segítségét is. A szülő joga a gyermek lelkiismereti és vallásszabadságának irányítása figyelembe véve az életkori sajátosságokat. A szülő(k) az óvodai élettel kapcsolatos írásbeli javaslatára az óvoda vezetője a nevelőtestület a szülői szervezet vezetőségi tagjainak előzetes vizsgálata alapján a megkereséstől számított harminc napon belül érdemi választ kapjon. Minden család az anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. Személyesen vagy képviselő által részt vegyen az érdekeiket ill. a gyermek nagyobb csoportját érintő döntések meghozatalában. A szülői szervezet a közoktatási törvény értelmében az alábbi jogokkal felruházott: Egyetértési jog: 1. - meghatározza működését - választmányát megválasztja - meghatározza ülései rendjét Az intézmény dokumentumainak nyilvánosságáról 2. - az óvoda Helyi Nevelési Programról történő tájékoztatása ügyében 3. - a házirend elfogadásakor módosításakor elhelyezését megtekinthetőségét illetően 4. Az SZMSZ elfogadásakor módosításakor. Véleményezési joga van: a Helyi Nevelési Programról az Intézményi Minőségirányítási Program elfogadásakor az intézmény éves munkatervéről a nevelési év rendjéről a nevelés nélküli napokról a nyitva tartásról a szünetekről a hit- és vallásoktatás idejéről és helyéről a működés rendjéről a gyermekek fogadásáról a vezetők benntartózkodásáról a belépés és benntartózkodás rendjéről azok részére akik nem állnak jogviszonyban az óvodával a vezetés és a szülői munkaközösség kapcsolatának rendjéről formájáról a külső kapcsolatok rendjéről formájáról a rendszeres egészségügyi szolgálat rendjéről a házirend megalkotásáról a reklámtevékenység tartalmáról a gyermeki jogok érvényesüléséről. A szülő joga az óvodai nevelési év helyi rendjének véleményezése A szülő joga hogy február 15-ig megismerje a nyári zárva tartás idejét. 8

9 A szülő joga hogy megismerje a nevelés nélküli munkanapok idejét hét nappal korábban. A szülő kötelessége A szülő kötelessége hogy gondoskodjon a gyermeke testi érzelmi értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyermek esetén három éves kortól rendezett körülmények között élő gyermek esetén ötéves kortól. Óvodaköteles gyermeknek napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie. Óvodáztatási támogatásban részesülő gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia. Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését és a tőle elvárható módon segítse folyamatát valamint a gyerekközösségbe való beilleszkedését a közösségi élet szabályainak elsajátítását. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. Amennyiben az óvoda a gyermek Nevelési Tanácsadó vagy Szakértői Bizottság vizsgálatát indokoltnak találja úgy a szülő a kijelölt időpontban köteles gyermekét elvinni. A szülői együttműködés hiányában az óvodavezető a Jegyzőhöz fordul. Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A szülő kötelessége más gyermek személyiségének és tulajdonának tiszteletben tartása - probléma esetén kérje az óvodapedagógus illetve az óvodavezető segítő közreműködését. Időben gondoskodjon a térítési díj befizetésről. A gyermek távolléte betegsége nem mentesíti a szülőt a befizetés napján a térítési díj befizetési kötelezettsége alól. A szülők által használatos területek a gyermek öltözője indokolt esetben a folyosó nyíltnapok alkalmával csoportszobák ahová csak váltócipőben léphetnek be. Együttműködés a szülőkkel közérdekű információk Annak érdekében hogy gyermekeiket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint nevelhessük szükségünk van igazi együttműködésre nyitottságra őszinteségre. Komolyabb probléma konfliktus ellentétes vélemények esetén mindenképpen keressék fel először az érintett személyt majd szükség esetén az óvodavezetőt és közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Intézményünkben minőségirányítási rendszert működtetünk amely folyamatosan gyűjti véleményüket méri elégedettségüket az óvodai élet területén. Ezúton is kérjük Önöket a mérőlapok gondos kitöltésére hogy jelzéseik igényeik alapján emelhessük nevelőmunkánk színvonalát. Ezen túlmenően az Észre-veszlek elnevezésű gyűjtőládában is elhelyezhetik írásban névtelenül észrevételeiket véleményüket. A szülők csak rendkívüli esetben hívhatják telefonhoz az óvónőket az üzenetet az élelmezésvezető veszi és gondoskodik annak átadásáról. Óvodánkban Szülői Szervezet működik melyet a szülők több mint 50%-a választ meg. A gyermek családi és utónevét megváltoztatás nélkül használjuk a gyermektársak tekintetében kérjük tegye ezt Ön is. 9

10 Az óvoda a szülőkkel a mindennapos találkozás (a gyermek átadása átvétele) alkalmával és családlátogatás (aktuálisan) év nyitó és záró értekezlet szülői értekezletek (évente 2-3 alkalom) közös rendezvények (Anyák napja farsang kirándulás) fogadóórák (vezető óvónői) (jelzett időpontban) az óvónőkkel történő rövid esetenkénti megbeszélések (aktuálisan) évente partneri elégedettség mérés útján tartja a kapcsolatot (IMIP szerint). A szülők részére tartott értekezleteken a különböző életkorú gyermekek egészséges fejlődésével nevelésével az óvodai és családi nevelés összehangolásával kapcsolatos kérdések megvitatására kerül sor. A tanácsadó előadások témájára a szülői szervezetek tehetnek javaslatot. A szülők részt vehetnek az óvoda életével kapcsolatos nevelési-szórakozási feladatok szervezésében lebonyolításában így óvodai ünnepélyek családi kirándulások táborozások szervezésében. Az óvodai alternatív nevelési programok eszközrendszereinek előkészítésében (pld.dohányzást megelőző program a helyes táplálkozást segítő program közlekedési gyakorlat) a szülői közreműködés elfogadható. A szülőkkel való együttműködés során megvalósítandó feladat: tájékoztatás az óvoda életéről várható programjairól folyamatos tájékoztatás a gyermeket érintő változásokról az óvoda elért sikereinek bemutatása. VIII. Csoportos igény ill. érdekérvényesítés Óvodai szinten az igény és érdekérvényesítésre jogosult gyermekek nagyobb csoportjának vegyes csoport esetén az életkortól független azonos csoportba járó a csoport- hovatartozástól függetlenül az azonos életkorú gyerekek speciális fejlesztésben résztvevő Panaszjog A szülő az óvoda szolgáltatásaival kapcsolatosan panasz jogával élhet. Jogorvoslati lehetőségek: Intézményvezető Jegyző (törvény jogszabály sértés vagy méltánytalanság esetén) Bíróság vagy Közigazgatási Hivatal Kártérítési felelősség Ha az intézménynek a gyermek vagy a szülő kárt okozott az óvodavezető vizsgálatot rendel el a károkozás körülményeinek tisztázására. A vizsgálatról az óvónő a gyermeket (illetve: a szülőt) haladéktalanul tájékoztatja és egyidejűleg felszólítja az okozott kár megtérítésére. Eredménytelen eljárás esetén az óvoda vezetője a szülő ellen pert indíthat. Bár az óvoda a gyermeknek az óvodai elhelyezéssel összefüggésben okozott károkért vétkességre tekintet nélkül teljes mértékben felel és a kártérítésre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyv rendeleteit kell alkalmazni - ám azzal a kiegészítéssel hogy az 10

11 óvoda a felelősség alól mentesül ha bizonyított hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. IX. Nevelőmunka Kapcsolattartás a pedagógussal Az óvónő a nevelési- tanulási folyamat szervezője a gyermeki tevékenységek felügyelője irányítója ezért csak rendkívüli esetben kerülhet sor a gyermekekkel való közös tevékenységének megzavarására. Gyermekekkel kapcsolatos információt csak a gyermek saját óvodapedagógusai ill. az óvoda vezetője adhat. Az óvodapedagógus fogadóórája A csoportok előterében elhelyezett hirdető táblán van feltüntetve az óvónők fogadóórája amit havi rendszerességgel előzetes jelentkezés alapján szerveznek. A szülők egyéni igénye alapján előzetes egyeztetés után vehetnek részt a fogadóórák bármelyikén. Megjelenésüket a fogadóórán való részvételüket aláírásukkal dokumentálják. A gyermekek értékelésének rendje dokumentumai A gyermekek IMIP-ben meghatározottak szerinti egyéni fejlődésének elemzéséről értékeléséről és fejlődéséről magaviseletéről a gyermekkel közvetlenül foglalkozó csoportos óvodapedagógustól részletesen és érdemlegesen legalább félévente tájékoztatást kap a szülő. A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik meghatározott megfigyelési szempontok alapján és meghatározott alkalmakkor (lásd együttműködés). Intézményünkben a gyermekek értékeléséhez az alábbi dokumentációt használjuk: Beiskolázás Anamnézis lap: szülő tölti ki tartalmazza a gyermek adatait. Egészségügyi törzskönyv: a gyermek orvosa és védőnője rögzíti a gyermek egészségi és fizikai állapotával kapcsolatos tudnivalókat. Csoportnapló: az egyes gyermekek fejlesztéséről és fejlettségi állapotáról az óvodapedagógusok folyamatos feljegyzést készítenek. DIFER : az óvónők az IMIP alapján az éves munkatervben meghatározottak alapján végzik és rögzítik. Óvodai szakvélemény az óvoda adja ki (rendelet szerint). Szakértői vélemény az illetékes intézmény állítja ki. Különös gondosságot igényelnek az óvodaköteles gyermekek. Januárban minden gyermek szülőjével egyénenként elbeszélgetnek az óvónők az iskolára való felkészültségről. A gyermekek testi érettségét a gyermek orvosa állapítja meg a védőnő és az óvónők közreműködésével míg a lelki szociális mentális és értelmi fejlettséget a nevelőtestület szakmai véleménye alapján a nagycsoportos gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok és az óvodavezető. Minden tankötelessé váló gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra mely a következőket tartalmazhatja: Igazolja hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. Javasolja a gyermek további óvodai nevelésben való részvételét. Javasolja hogy a gyermek szakértői és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton vegyen részt. 11

12 Javasolja hogy a gyermeket az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérésének megállapítása céljából a szülő vigye el a nevelési tanácsadóba. Óvodai szakvélemény kiadása valamint szakértői vélemény kérése kizárólag a szülővel történt személyes egyeztetés után. A következő intézményi fokozatba/ iskolába lépés feltételei: A gyermek ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte abban a naptári évben amelyben a hatodik életévét január 01. és május 31. napjáig betölti megkezdheti a tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be és erről a Nevelési Tanácsadó szakvéleményt állít ki. A gyermek utoljára abban a nevelési évben kezdhet óvodai nevelési évet amelyben a hetedik életévét adott naptári évben augusztus 31. után tölti be és a Nevelési Tanácsadó vagy a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javasolja hogy még egy nevelési évig maradjon az óvodában. A nevelési Tanácsadó vagy a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság ilyen javaslatot a szülő kérésre és az óvoda nevelőtestületének egyetértésével tehet. Azok a gyermekek akik az adott naptári év augusztus 31-ig betöltik a hetedik életévüket mindenképpen be kell iskolázni. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Amennyiben - a tankötelesség teljesítése érdekében szükség van a Nevelési Tanácsadó illetve Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálatára úgy azt igénybe és véleményét figyelembe vesszük. Titoktartás A gyermeki jogok védelme érdekében a gyermek adatait a gyermekről készült feljegyzéseket titkosan kezeljük. Az adatvédelmi törvénynek megfelelően a gyermek dokumentumaiba csak a szülőnek (gyám) van betekintési joga. X. Az óvoda szolgáltatásai Térítésmentes szolgáltatások logopédia vallásoktatás nyíltnapok játszóházak Elsősorban a nagycsoportos korú gyermekek számára nyújtunk részvételi lehetőséget melyre a szülőnek a szolgáltatást végző pedagógussal történő egyeztetése után kerül sor. Bármilyen nemű szolgáltatás igénylése a szülő részéről írásban az adott nevelési év elején történik. A vezető gondoskodik a szolgáltatások megszervezéséről valamint a szolgáltatást nyújtó személlyel történő szerződés megkötéséről. Alkalomszerű térítéses gyermekprogramok gyermekelőadások (színház zene) múzeum- pékség látogatása autóbuszos kirándulás 12

13 Óvodapedagógus az intézményből sétára a környezet megismerésére a gyermekeket csak a szülő írásos beleegyezésével viheti ki melyet a nevelési év első szülői értekezletén a csoportnaplóban dokumentál. Az óvodán kívüli foglalkozások kirándulások szervezése előtt a csoportvezető óvónők igényükről tájékoztatják a szülőket és egyben kérik írásos hozzájárulásukat kíséretüket. A szülők anyagi terhelhetősége A szülői szervezet megállapodás keretében meghatározza azt a legmagasabb összeget amelyet az óvoda által szervezett nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó programok megvalósításánál nem lehet túllépni. XI. A biztonságos intézmény Bejáratok zárása Az öltözők ajtaját egész nap zárva tartjuk a gyermekek biztonsága érdekében. Érkezéskor illetve távozáskor a szülő köteles gondoskodni az ajtó és kapu becsukásáról Külső látogatót aki fogadja az épületben a vezetőhöz kíséri. Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvodában. Az óvoda óvó-védő előírásai Az óvodába járó minden gyermeknek és szülőnek feladatát képezik az idevonatkozó szabályok betartása: A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet így ha a szülő az óvodában gyermekét a pedagógustól átvette a továbbiakban teljes felelősséggel tartozik annak testi épségéért. Az óvodán kívül szervezett foglalkozások kirándulások csak abban az esetben szervezhetők ha a szülők aláírásukkal hozzájárulnak és kísérőként részt vesznek. A gyermekekkel az óvodapedagógusok életkoruknak megfelelően ismertetik a baleseteket megelőző szabályokat a különböző tevékenységek udvarra menetel séták kirándulások csoportszobai- és udvari foglalkozások ill. az óvoda egyéb helyiségeiben történő foglalkozások megkezdése előtt meggyőződve a szabályok elsajátításáról is. Ha bármely felnőtt balesetveszélyes játékot eszközt észlel azonnal értesítse az óvoda vezetőjét. Az óvodában tartózkodó szülők és gyermekek kötelesek az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó rendelkezéseket betartani a keletkező balesetek felelősségét vállalni. A szülők pedagógusok feladata a gyermekbalesetek megelőzésében Gyermek egyedül nem jöhet az óvodába még a bejárattól sem. Csak a szülő írásos nyilatkozata estén mehet egyedül haza. A szülő gyermekét átöltöztetés után személyesen az óvónőnek adja át. Délutáni udvari élet esetén a szülő menjen oda a pedagógushoz vegye át a gyermekét és így távozzanak az óvodából. 13

14 A szülők gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótérnek ne használják és kérjük ne tartózkodjanak tovább az óvoda területén mert a csoportot felügyelő óvodapedagógusok nem tudják kellőképpen átlátni a játszó gyermekek sokaságát. Gyermek a csoportszobában ill. az udvaron egyedül nem tartózkodhat a mászókát és a csúszdát felnőtt felügyelete nélkül nem használhatja. Az udvaron a gyermekek felügyeletét min. két óvodai alkalmazott (min. egy óvodapedagógus és egy dajka) köteles ellátni. Egy felnőttel egyedül egy gyermek sem tartózkodhat az udvaron. Udvari játék esetén a gyermek mosdózni vagy a speciális fejlesztés érdekében egyedül nem csak felnőtt kísérettel jöhet be. Kérjük a szülők munkahelyi és lakáscímét telefonszámát valamint a gyermek TAJ számát szíveskedjenek bejelenteni az óvodavezetőnek vagy a csoportos óvónőknek hogy betegség vagy baleset esetén azonnal értesíteni tudjuk önöket. A balesetek megelőzése érdekében kérjük hogy gyermekeik ne viseljenek a mindennapokban ékszert vagy olyan ruhadarabot amely balesetveszélyes helyzetet teremthet. Az óvodapedagógus haladéktalanul ellátja a balesetet szenvedő gyermeket és megszervezi a többi gyermek felügyeletét. A baleset súlyosságától függően gondoskodik mentő orvos hívásáról valamint a szülő hívásáról. Az óvodapedagógus a napközben megbetegedő gyermeket is ideiglenes ellátja és értesíti a szülőt hogy minél hamarabb vigye gyermekét orvoshoz. XII. Rendkívüli események Rendkívüli helyzetben tűz bombariadó egyéb veszélyhelyzet esetén az intézményben tartózkodó felnőtteknek emberi és hivatásbeli kötelessége a gyermekek mentése biztonságos körülmények közé helyezése. Bombariadó Betörés az óvodában Az óvodai tűzvédelmi szabályzatban található menekülési útvonal és egyéb előírásainak ismeretében a gyermekek rendezett körülmények között elhagyják az óvoda épületét követve az óvodavezető és a kísérő felnőttek utasításait. Veszélyhelyzet esetén a gyermekek elhelyezését a helyi Hunyadi Mátyás Általános Iskolában biztosítjuk. A legfontosabb teendő a testi épség védelme ezért a legszükségesebb személyes holmin kívül mindent hátra kell hagyni. A bombariadó ideje alatt senki semmilyen körülmények között nem hagyhatja el a számára kijelölt helyet. A veszélyhelyzet megfelelő kezelése és elhárítása érdekében minden nevelési évben legalább kétszer a valóságos helyzetet szimulálva riadó-gyakorlatot tartunk. Ezek a szituációk segítenek a menekülési útvonal gyakorlati megismerésében a helyes magatartás kialakításában a pánik elkerülésében. Idegen behatolás esetén a rendőrségi intézkedés idejétől nagyságától függően az érintett gyermekcsoportok összevonásáról gondoskodunk. Ügyelünk arra hogy a tényállás feltárása a behatolással járó károkozás ne érintse érzelmileg károsítóan a gyermekeket ne legyenek részesei a tényfeltárásnak durvaság megrettentés kedvezőtlen hatásának. A tényállást a vezető óvónő jelenti majd a rendőrségi nyomozásnál az intézményt képviseli. 14

15 Csőtörés üvegkár Amennyiben a vízvezeték vagy fűtőcső-vezeték törése olyan szervezési igényt támaszt gondoskodunk arról hogy a gyermekek az adott területről a legrövidebb időn belül biztonságos helyre kerüljenek. Az átköltözésnél minden esetben figyelembe vesszük a gyermekek öltözetét a megfázás elkerülését a szükséges (esetleg utcai) ruházat felvételét. Az észlelőnek kötelessége értesíteni az óvoda vezetőjét aki az intézmény karbantartóját tájékoztatja az eseményről. Az üvegezés (ablak ajtó) megrongálódása törése közvetlen sérüléssel járhat. A csoportra felügyelő vagy foglalkozást vezető óvodapedagógus vagy más felnőtt a szükséges védő-óvóintézkedést vagy elsősegély nyújtását haladéktalanul elvégzi. Az óvoda vezetője/helyettese vagy megbízott felelőse dönt arról hogy a bekövetkezett káreseményt balesetet a szakszolgálatnak vagy a mentőszolgálatnak jelentse-e. XIII. Gyermek- és családvédelmi intézmények Gyermekvédelmi megbízott: Elérhetősége: Matuska Rozália óvodapedagógus az óvodában személyesen vagy a 06-32/ ös telefonszámon Gyermekvédelmi munkát segítő intézmények Nevelési Tanácsadó Tel.: 06-35/ Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat Tel.: 06-32/ Önkormányzat jegyzője Tel: 06-32/ XIV. Házirend használata A házirend hatálya és érvényessége Jelen házirend az óvoda szülői szervezetének egyetértésével a nevelőtestület elfogadásával és mindenkor a fenntartó jóváhagyásával lép életbe és visszavonásig érvényes. A házirend szabályai minden óvodánkba felvett gyermekre (illetve szülőjére gyámjára) az óvoda minden közalkalmazottjára valamint az óvodával kapcsolatban lévő minden partnerére nézve hatályosak. A házirend nyilvánossága Minden óvodába lépő gyermek szüleit megismertetjük a házirend tartalmával annak egy írásos példányát a beiratkozáskor illetve az első tájékoztató szülői megbeszélésen átveszi. A csoportokban elhelyezett hirdetőtáblán a Házirend egy példánya megtalálható. A Házirend felülvizsgálata A Házirend felülvizsgálatára minden nevelési év záró nevelői értekezletén kerül sor. 15

16 A Házirend módosítása A Házirend módosítására a törvényi változás ill. a nevelőtestület vagy Szülői szervezet min. 50%+1 főnek a javaslata esetén kerül sor. Abban az esetben ha mindannyian felelősséggel törekszünk a fent leírtak betartására ill. azok belső meggyőződéssé válnak nemcsak gyermekük hanem saját magunk számára is kiegyensúlyozott örömteli óvodai életet teremtünk. Varsány 2011.szeptember 1. Matuska Rozália óvodavezető Legitimációs záradék Készítette:. óvodavezető Elfogadta:.. nevelőtestület nevében Egyetértést gyakorlók nevében: szülői szervezet képviselője 16

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda Készítette: Makida Kitti Óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Az óvoda nyitvatartási rendje... 3 2. Az óvoda nevelési intézmény...

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról Bevezetés Intézményünk házirendje a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket foglalja magába, hogy biztosítani tudjuk számukra a nyugodt, harmonikus, és kiegyensúlyozott óvodai nevelést.

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND 2015 1 Legitimációs záradék Intézmény OM azonosítója: Készítette: 202399 /2015 határozatszámon elfogadta: Hutvágner Istvánné Vélemény nyilvánító: Drexler

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D Intézményvezető:

H Á Z I R E N D Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója: 034703 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi határozatszáma: /2013. (..) Név H Á Z I R E N D elfogadás Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte:.. név Fenntartói

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043 Központi Alsóvárosi ÁMK Óvodai intézményegységének HÁZIRENDJE Az intézményre vonatkozó szabályozás: Közoktatási tv. és 11 / 1994 (VI. 8.) MKM rendelet Az óvoda házirendje vonatkozik az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt óvodai légkör biztosítása és az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph.

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph. Há zirend Dunaharaszti Mese Óvoda Székhelye 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. Tel.:/Fax 06-24-531-760,06-24-531-761 Intézmény OM- azonosítója: 032976 Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes. Intézményvezető

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető A Nagyharsányi Óvoda és a Kisharsányi Tagóvoda Házirendje OM azonosító: 027353 HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet olvassák

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND 1 Tartalom 1 Általános tudnivalók az óvodáról... 3 2 Gyermekek az óvodában... 5 2.1 A gyermekek jogai... 5 2.2 Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje... 5 2.3 A gyerekek

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn.hu OM: 033759 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE Készült: 2009. augusztus

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

Házirend. Az óvoda valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend a visszavonásig érvényes.

Házirend. Az óvoda valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend a visszavonásig érvényes. Házirend Célja: Biztosítani az intézmény törvényes működését, az intézményi nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint az óvodai közösség életének megvalósítását. A Közoktatásról szóló többször

Részletesebben

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, kiegészíti az óvodáskorú gyermekek családban történő nevelését. Óvodai nevelésünk

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph.

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph. HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Kápolnásiné Sági Andrea Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Szekrényesi Tamásné Nevelőtestület nevében

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 HÁZIREND NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 1 Házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról 2. Jogszabályi háttér 3. Az óvodai felvétel 4. Az óvodai elhelyezés megszüntetésének

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben