Varsány Béke út 10. HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Varsány Béke út 10. HÁZIREND"

Átírás

1 Varsány Béke út 10. SsMSz.1. sz. melléklet. HÁZIREND

2 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. I. Általános információk Az intézmény neve: Játékkuckó Óvoda Varsány Tel.: Címe: 3178 Varsány Béke út 10 Óvodánk önkormányzati fenntartású a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye a családi nevelés kiegészítőjeként működik alapvető feladata az óvó-védő szociális és személyiség fejlesztőfunkció. Nevelőmunkánk a mindenkor érvényben lévő Közoktatási törvény Szervezeti és Működési Szabályzat az Intézményi Minőségirányítási Program valamint a Helyi Óvodai Nevelési Programunk - mely fő jellegzetességét tekintve: másodlagos szocializáció és játékba integrált tanulás alapján folyik. II. Nevelési alapelvünk: a gyermeki személyiség tisztelete elfogadása szeretete és megbecsülése mely mindenkor a gyermek szellemi és fizikai tehetségének és képességének legtágabb határáig való kiterjesztését jelenti. Nevelési programunk a gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztését minden későbbi fejlődés alapjaként kezeli. Nevelésünk centrumába az érintkezési és együttműködési képességek fejlesztését helyezzük azaz képessé kívánjuk tenni az idejáró gyermekeket a hatékony kooperációra és kommunikációra az egymás iránti szociális érzékenységre. III. Az intézmény nyitva tartása Nevelési év: Nyári zárás időpontja: Nevelés nélküli munkanap: szeptember 01 - augusztus 31-ig időtartama: 4 hét pontos idejéről minden naptári év február 15-ig hirdetmény formájában tájékoztatjuk a szülőket maximum évi 5 alkalom melyről tájékoztatás egy héttel korábban hirdetmény formájában Felhasználása: szakmai továbbképzés nevelési értekezlet Ügyeletek rendje nevelés nélküli napokon: szükség esetén felügyeletet biztosítunk Ügyeletek rendje záráskor: kérésre más óvodában helyezzük el a gyermeket. Napi nyitva tartásunk: hétfőtől péntekig reggel 7 h -tól délután 17 h -ig. Reggeli és délutáni ügyelet rendje: reggel 7-8ig összevont csoportban. Nyári időszak alatt június 01-augusztus 31. között csoportösszevonást alkalmazunk amennyiben az összevont csoportban a gyermeklétszám nem haladja meg a max. 30 főt. Ugyan ezt az eljárást alkalmazzuk az egyéb ill. rendkívüli esemény bekövetkeztekor az egész év folyamán. IV. Gyermek az óvodában Az óvodás gyermek jogviszonya Az óvodai felvétellel növendéki (szülői) jogviszony keletkezik az óvoda és a nevelésre átvett gyermek (szülője gyámja) között amelyet a házirend szabályoz. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket a házirendben foglalt jogok és kötelességek. Gyermekjogok érvényesülése az óvodai nevelésben 2

3 A gyermek joga hogy a nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék. Az óvodai napirendet pihenő idő játékidő testmozgás beépítésével étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsuk ki. A gyermek személyiségét és emberi méltóságát jogait tiszteletben kell tartani.. Közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti óvodásainkat. Nem vonható el a levegőztetés lehetősége a gyermektől s épp úgy nem erőltethető számára az étel. Az óvodás gyermeknek joga van hogy képességeinek érdeklődésének adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön. A gyermek joga hogy személyiségi jogait cselekvési szabadságát és a magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. A gyermek joga hogy önkormányzati óvodában hit- és vallásoktatásban vegyen részt a szülő elhatározása szerint. A gyermek joga hogy nemzeti illetve etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön. A gyermeknek joga van az adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni - Pedagógiai Szakszolgálathoz fordulni segítségért. A gyermeknek joga hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön. A gyermeknek joga hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. A gyermeknek joga hogy fejlettségének megfelelően a napirend tevékenységeiben részt vegyen. A gyermek joga hogy óvodánk eszközeit felszereléseit térítésmentesen használhassa. A gyermek joga hogy tiszteletben tartsuk a gyermek családi kapcsolatait a névviseléshez való jogának védelmét és minden olyan megnyilvánulást amely egyes gyermekek családi életének megkérdőjelezésére kigúnyolására irányulnak. Fennálló kötelezettségek az óvodával szemben A kisgyermek óvja saját és társai testi épségét egészségét korának megfelelő szinten sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket. Tanúsítson tiszteletet és megbecsülést nevelői és az óvoda felnőtt dolgozói iránt kerüljön minden durva agresszív megnyilvánulást trágár beszédet. A nevelőknek a szülőktől elvárható tiszteletét az a jogi helyzet alapozza meg hogy a pedagógusok nevelő munkájuk alkalmával büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek minősülnek. Tartsa be az óvoda helyiségeinek és ahhoz tartozó területek használati rendjét. Tilalom alá esik az óvodába behozni minden olyan tárgyat mely mások testi épségét egészségét veszélyeztetheti. Az általános gondatlanságból illetve szándékosan okozott kárt a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kell megtéríteni. Az intézménybe ápolt tiszta gyermekeket hozhatnak a szülők. A gyermek öltöztetése a napi várható időjárásnak megfelelően történjék. Váltóruházatról (alsónemű felsőruházat benti cipő) a szülők gondoskodnak. A ruhaneműket egyenként jellel vagy névvel kell ellátni. A gyerekek holmiját az arra kijelölt szekrénybe tárolják. Mivel három gyerek használ egy rekeszt a jobb helykihasználás érdekében csak a legfontosabb holmikat lehet tárolni a szekrényekben. 3

4 Az óvodai felvétel rendje Az óvodai felvétel átvétel jelentkezés alapján történik. A felvétel időpontját a fenntartó döntése után tesszük közzé. A szülő gyermeke óvodai felvételét átvételét bármikor kérheti. Létszámtól és az óvoda alapító okiratában foglaltaktól függően az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. A beírás a felvételi és előjegyzési naplóba történik a szülő személyi igazolványa lakcím kártyája (egyéb iratai) és a gyermek anyakönyvi kivonata alapján. A gyermekek felvételéről/átvételéről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát az óvodavezető bizottságot szervez mely javaslatot tesz a felvételre. Gyermek átvétele: hivatalos átjelentkezés útján melynek nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak. A gyermek igénybe veheti az óvodát amennyiben: betöltötte a 2.5 életévét és szobatiszta lakóhelye/tartózkodási helye felvételi körzetünkben található akinek szülője felvételi körzetünkben dolgozik teljesen egészséges és ezt orvosi igazolással bizonyítja a szülő a térítési díjat befizette vagy ennek hiányában kedvezményezettséget igazoló nyilatkozattal/határozattal rendelkezik. A kötelező óvodai felvételt/átvételt nem tagadhatjuk meg ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét és: óvodaköteles hátrányos helyzetű óvodáztatási támogatásra jogosult gyámhatóság kezdeményezi elhelyezését napközbeni ellátásra jogosult. Megszűnik az óvodai elhelyezés ha: a szülő írásban bejelenti hogy gyermeke kimarad (a bejelentésben megjelölt napon) a gyermeket másik óvoda vette át a szülőnek fizetési hátraléka keletkezett - a szülő eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után és az óvodavezető megszüntette az óvodai elhelyezést ill. ha a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedett a gyermeket az iskola felvette adott nevelési év utolsó napjáig (aug. 31.) a gyermek a hetedik életévét betölti a gyermek az óvodából igazolatlanul 10 napnál többet van távol a foglalkozásokról s a szülő kétszeri írásos felszólítás után sem rendezte gyermeke helyzetét. Kivételek: az ötödik életév betöltése hátrányos helyzet napközbeni jogosultság óvodáztatási támogatás ill. a gyámhatósági intézkedés. A gyermek érkezésének és távozásának rendje A szülők gyermekeiket reggel fél 9-ig hozhatják be az óvodába és igényüknek megfelelően hazavihetik ha az az óvodai tevékenység zavarása nélkül történik. A gyermekét a szülő minden esetben kísérje be az óvodába és adja át az óvónőnek távozáskor az óvónőtől kérje ki. Óvodás gyermek intézményünkből csak a szülői nyilatkozatban megjelölt személy kíséretében távozhat. E személy megérkezését követően a gyermekért felelősséget 4

5 visel. Kérjük hogy a szülői felügyeleti jogkör változását haladéktalanul jelezzék az okirat bemutatásával. (Ennek tényét az óvodapedagógusok csoportnaplóban rögzíti.) Amennyiben a szülő zárásig (17 h ) nem gondoskodik gyermeke hazaviteléről s előzetesen sem jelzi késésének valószínűségét abban az esetben az óvoda óvodapedagógusa értesíti az illetékes hatóságot. (gyermekjóléti szolgálat vezetője) Az óvodaköteles korú gyermek óvodába járásának szabályai Az ötödik életévüket betöltött gyermekek számára min. napi négy órában kötelező az óvodai nevelésben való részvétel. Az óvoda nevelőtestülete kéri és ajánlja hogy az óvodaköteles korú (5 éves) gyermeket szüleik legkésőbb 8 h -ig hozzák be az óvodába az iskolai alkalmasság elérésének érdekében valamint a foglalkozásokon való rendszeres fejlesztőmunka érdekében. Óvodaköteles korú gyermek hiányzását csak az óvodavezető engedélyezheti előzetes kérelem alapján. Betegség miatt történő hiányzását minden esetben orvossal kell írásban igazoltatni. Igazolatlan hiányzásnál az eredménytelen írásbeli felszólítás után az óvoda vezetője az önkormányzat jegyzőjét értesíti az óvodaköteles igazolatlan távolmaradásáról A gyermek öt éves korától a kötelező óvodai nevelés alól az óvodavezető felmentést adhat a szülő (gyám) írásos kérelme (családi körülmények képességkibontakoztatás sajátos helyzet) alapján melyet az óvoda vezetőjének nyújt be aki döntéséről határozatot hoz és megküld a szülőnek. Az óvodapedagógusok a felvételi és mulasztási naplóban rögzítik a felmentés tényét és a határozat számát. Távolmaradás bejelentése igazolása Minden hiányzást írásban kell igazolni. Az óvodából történő hiányzást a szülőnek előzetesen vagy az óvodai foglalkozások megkezdése előtt (személyesen telefonon vagy írásban) jelentenie kell. A mulasztást igazoltnak tekintjük ha a szülő bejelentette az óvónőnek hogy gyermekét nem hozza óvodába. Óvodáztatási támogatásra jogosultság esetén a mulasztott napok száma nem haladhatja meg január-június illetve július-december között az óvodai nevelési napok 25%-át. Betegség esetén a gyermek csak orvosi igazolással (közösségbe mehet beteg volt tólig )jöhet újra óvodába. Gyermekek számára behozható tárgyak Gyermek ruházata az óvodában Jellemezze praktikusság kényelem tisztaság rétegesség. Az átöltözéshez tartalék ruha és alsónemű szükséges. Higiéniai és esztétikai okokból ajánlott a játszó ruha biztosítása. Legyen a gyermeknek tornafelszerelése váltócipője udvari öltözéke. Szükséges minden ruhadarabokat megkülönböztető jelzéssel ellátni és ezeket az erre rendszeresített jellel ellátott zsákban az arra kijelölt helyen tárolni. Játékok Az óvoda megfelelőségi jellel ellátott játékokat biztosít a gyermekek számára ezért nevelőtestületünk csak kivételes alkalmakkor javasolja az otthoni játékok óvodában való használatát (játszó délutánok közös rendezvények stb.) Nagy értékű játékokért kerékpárért/rollerértszánkóért felelősséget nem vállalunk. 5

6 Gyermek számára ajánlott behozható otthoni játékszerek azok amelyek a gyermek érzelmi biztonságát növelik (párna plüss állatka stb.) Ékszerek Az ékszerek többsége balesetveszélyes ezek használata nem ajánlott. A szülő saját felelősségére engedélyezheti viseletét. Az ékszerek megőrzéséért nem vállalunk felelősséget. V. Egészségügyi szabályok Az óvodába beteg gyógyszert szedő a még lábadozó gyermek bevétele tiltott. Az óvodából betegen kiadott gyermeket csak orvosi igazolás ellenében vesszük be. Három napon túli hiányzás esetén a gyermek csak orvosi igazolással veheti igénybe az óvodát melynek tényét az óvónők a felvételi és hiányzási naplóban dokumentálnak. Hajtetvesség esetén a fertőző gyermeket megfelelő kezelések után kizárólag orvosi/védőnői igazolással vesszük be. Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. VI. Az óvoda napirendjével és étkeztetésével kapcsolatos tudnivalók Általános napirendünk Időpont Tevékenység 7-8 ig Érkezés az óvodába képességfejlesztő játéktevékenység folyamatos reggeli Komplex fejlesztő tevékenységek (mese-vers bábozás tánc ének-zene 9-12 ig testnevelés vizuális tevékenység természet társadalom ember matematika) Öltözködés játék a szabadban ig Öltözködés tisztálkodás terítés ebéd testápolás ig Pihenés Mozgás tisztálkodás folyamatos uzsonna hazamenésig Képességfejlesztő játéktevékenység távozás az óvodából Az óvoda rugalmas napirendet követ követi a helyi szokásokat rendezvényeket időjárási viszonyokat. A napirend szervezését a csoportvezető óvodapedagógusok végzik a napirendtől való jelentős időbeli eltérést az óvodavezető engedélyezheti. Az étkeztetés szabályai A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata mely élelmiszerekből az ételmintát köteles 72 órán át megőrizni (ÁNTSZ). Kivétel: az egész csoport számára vitamin pótlására szolgáló plusz gyümölcs zöldség. Az óvodába csak megfelelőségi jelzéssel ellátott élelmiszerek behozatala engedélyezett. Az otthonról hozott ételek ÁNTSZ által történő vizsgálata nem megoldható ezért az esetleges betegségek fertőzések elkerülése érdekében kérjük ne hozzanak gyermekeiknek élelmiszert. Nem etikus valamint az óvoda tisztán tartását is zavarja az óvoda területén a gyerek etetése nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek előtt. Szükséges a gyereket otthon megreggeliztetni s az óvodában tízórait ebédet és uzsonnát biztosítunk. 6

7 Étkezés kirándulások alkalmával Egész napos kirándulás alkalmával az óvoda biztosítja a gyermek számára a napi háromszori étkezést. Az óvodából távol lévő gyermekeknek hideg élelmet tartalmazó uzsonnacsomagokat készít a konyha. Délelőtti kiránduláson résztvevő gyermekek számára biztosított a meleg ebéd ill. uzsonna. Étkezési térítési díj befizetésének rendje A befizetés havonta előre történik minden hónap én ( 14.én 8-15 ig a 15.ei napon 7-14 óráig) az élelmezésvezetőnél. A befizetés pontos dátumát mindig előre jelezzük a hirdetőtáblán. Pótbefizetésre csak az óvodavezető engedélyével és csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor. Ha nem jelentette le a szülő a gyermeket a gyermek távolléte betegsége nem mentesíti a szülőt az étkezéstérítés napján a befizetési kötelezettsége alól. A gyermek előre várható hiányzását előző napon betegség esetén legkésőbb aznap fél 9 óráig kell lejelenteni a szülő ekkor mentesül az aznapi térítési díj megfizetése alól. Szociális támogatás megállapításának és elosztásának elvei Az étkezési térítési díjat az érvényes rendelet alapján állapítjuk meg. Minden család az anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. Normatív alapú támogatás: ennek mértékét és az erre való jogosultság feltételeit mindenkori meghatározott jogszabály tartalmazza melyről az újonnan beiratkozókat a beiratkozáskor tájékoztatjuk. 50%-os térítési kedvezményben részesül: a három vagy több gyermekes tartósan beteg valamint szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő család. 100%-os térítési díjkedvezményre jogosult: aki gyermeke után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Az erre való igény benyújtásának módja: beiratkozáskor/változáskor a kedvezményre jogosultságot igazoló dokumentum leadásával. A jogosultságot évente érvényesíttetni szükséges. Étkezés lemondása A szülőt bejelentési kötelezettség terheli ha körülményeiben olyan változás áll be amely megváltoztathatja a kedvezményre való jogosultságát. Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap fél9 ig telefonon vagy személyesen az óvónőknél. Az előre befizetett térítési díjak visszafizetéséről az óvodavezető gondoskodik ha megszűnik az óvodai elhelyezés. VII. Szülők az óvodában Szülői jogok: A szülő joga a nevelési intézmény szabad megválasztása. 7

8 A szülő joga megismerni az óvoda dokumentumait (Helyi Nevelési Program Szervezeti és Működési Szabályzat Minőségirányítási Program - Házirend: mely dokumentumot a beiratkozáskor egy példányban kézhez kap ). A szülő joga hogy gyermeke fejlődéséről folyamatos tájékoztatást neveléséhez tanácsokat segítséget kapjon - előre egyeztetett időpontú - fogadóórákon. A szülő joga hogy az intézmény vezetője és pedagógusai hozzájárulásával látogassa az óvodai tevékenységeket. A szülő joga szülői szervezet létrehozásának kezdeményezése s abban történő tevékeny közreműködése. Az óvodai Szülői Szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. Sajátos nevelési igényű gyermekének elhelyezésében ill. a szükséges feltételek megteremtésében kérheti a polgármester segítségét is. A szülő joga a gyermek lelkiismereti és vallásszabadságának irányítása figyelembe véve az életkori sajátosságokat. A szülő(k) az óvodai élettel kapcsolatos írásbeli javaslatára az óvoda vezetője a nevelőtestület a szülői szervezet vezetőségi tagjainak előzetes vizsgálata alapján a megkereséstől számított harminc napon belül érdemi választ kapjon. Minden család az anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. Személyesen vagy képviselő által részt vegyen az érdekeiket ill. a gyermek nagyobb csoportját érintő döntések meghozatalában. A szülői szervezet a közoktatási törvény értelmében az alábbi jogokkal felruházott: Egyetértési jog: 1. - meghatározza működését - választmányát megválasztja - meghatározza ülései rendjét Az intézmény dokumentumainak nyilvánosságáról 2. - az óvoda Helyi Nevelési Programról történő tájékoztatása ügyében 3. - a házirend elfogadásakor módosításakor elhelyezését megtekinthetőségét illetően 4. Az SZMSZ elfogadásakor módosításakor. Véleményezési joga van: a Helyi Nevelési Programról az Intézményi Minőségirányítási Program elfogadásakor az intézmény éves munkatervéről a nevelési év rendjéről a nevelés nélküli napokról a nyitva tartásról a szünetekről a hit- és vallásoktatás idejéről és helyéről a működés rendjéről a gyermekek fogadásáról a vezetők benntartózkodásáról a belépés és benntartózkodás rendjéről azok részére akik nem állnak jogviszonyban az óvodával a vezetés és a szülői munkaközösség kapcsolatának rendjéről formájáról a külső kapcsolatok rendjéről formájáról a rendszeres egészségügyi szolgálat rendjéről a házirend megalkotásáról a reklámtevékenység tartalmáról a gyermeki jogok érvényesüléséről. A szülő joga az óvodai nevelési év helyi rendjének véleményezése A szülő joga hogy február 15-ig megismerje a nyári zárva tartás idejét. 8

9 A szülő joga hogy megismerje a nevelés nélküli munkanapok idejét hét nappal korábban. A szülő kötelessége A szülő kötelessége hogy gondoskodjon a gyermeke testi érzelmi értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyermek esetén három éves kortól rendezett körülmények között élő gyermek esetén ötéves kortól. Óvodaköteles gyermeknek napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie. Óvodáztatási támogatásban részesülő gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia. Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését és a tőle elvárható módon segítse folyamatát valamint a gyerekközösségbe való beilleszkedését a közösségi élet szabályainak elsajátítását. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. Amennyiben az óvoda a gyermek Nevelési Tanácsadó vagy Szakértői Bizottság vizsgálatát indokoltnak találja úgy a szülő a kijelölt időpontban köteles gyermekét elvinni. A szülői együttműködés hiányában az óvodavezető a Jegyzőhöz fordul. Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A szülő kötelessége más gyermek személyiségének és tulajdonának tiszteletben tartása - probléma esetén kérje az óvodapedagógus illetve az óvodavezető segítő közreműködését. Időben gondoskodjon a térítési díj befizetésről. A gyermek távolléte betegsége nem mentesíti a szülőt a befizetés napján a térítési díj befizetési kötelezettsége alól. A szülők által használatos területek a gyermek öltözője indokolt esetben a folyosó nyíltnapok alkalmával csoportszobák ahová csak váltócipőben léphetnek be. Együttműködés a szülőkkel közérdekű információk Annak érdekében hogy gyermekeiket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint nevelhessük szükségünk van igazi együttműködésre nyitottságra őszinteségre. Komolyabb probléma konfliktus ellentétes vélemények esetén mindenképpen keressék fel először az érintett személyt majd szükség esetén az óvodavezetőt és közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Intézményünkben minőségirányítási rendszert működtetünk amely folyamatosan gyűjti véleményüket méri elégedettségüket az óvodai élet területén. Ezúton is kérjük Önöket a mérőlapok gondos kitöltésére hogy jelzéseik igényeik alapján emelhessük nevelőmunkánk színvonalát. Ezen túlmenően az Észre-veszlek elnevezésű gyűjtőládában is elhelyezhetik írásban névtelenül észrevételeiket véleményüket. A szülők csak rendkívüli esetben hívhatják telefonhoz az óvónőket az üzenetet az élelmezésvezető veszi és gondoskodik annak átadásáról. Óvodánkban Szülői Szervezet működik melyet a szülők több mint 50%-a választ meg. A gyermek családi és utónevét megváltoztatás nélkül használjuk a gyermektársak tekintetében kérjük tegye ezt Ön is. 9

10 Az óvoda a szülőkkel a mindennapos találkozás (a gyermek átadása átvétele) alkalmával és családlátogatás (aktuálisan) év nyitó és záró értekezlet szülői értekezletek (évente 2-3 alkalom) közös rendezvények (Anyák napja farsang kirándulás) fogadóórák (vezető óvónői) (jelzett időpontban) az óvónőkkel történő rövid esetenkénti megbeszélések (aktuálisan) évente partneri elégedettség mérés útján tartja a kapcsolatot (IMIP szerint). A szülők részére tartott értekezleteken a különböző életkorú gyermekek egészséges fejlődésével nevelésével az óvodai és családi nevelés összehangolásával kapcsolatos kérdések megvitatására kerül sor. A tanácsadó előadások témájára a szülői szervezetek tehetnek javaslatot. A szülők részt vehetnek az óvoda életével kapcsolatos nevelési-szórakozási feladatok szervezésében lebonyolításában így óvodai ünnepélyek családi kirándulások táborozások szervezésében. Az óvodai alternatív nevelési programok eszközrendszereinek előkészítésében (pld.dohányzást megelőző program a helyes táplálkozást segítő program közlekedési gyakorlat) a szülői közreműködés elfogadható. A szülőkkel való együttműködés során megvalósítandó feladat: tájékoztatás az óvoda életéről várható programjairól folyamatos tájékoztatás a gyermeket érintő változásokról az óvoda elért sikereinek bemutatása. VIII. Csoportos igény ill. érdekérvényesítés Óvodai szinten az igény és érdekérvényesítésre jogosult gyermekek nagyobb csoportjának vegyes csoport esetén az életkortól független azonos csoportba járó a csoport- hovatartozástól függetlenül az azonos életkorú gyerekek speciális fejlesztésben résztvevő Panaszjog A szülő az óvoda szolgáltatásaival kapcsolatosan panasz jogával élhet. Jogorvoslati lehetőségek: Intézményvezető Jegyző (törvény jogszabály sértés vagy méltánytalanság esetén) Bíróság vagy Közigazgatási Hivatal Kártérítési felelősség Ha az intézménynek a gyermek vagy a szülő kárt okozott az óvodavezető vizsgálatot rendel el a károkozás körülményeinek tisztázására. A vizsgálatról az óvónő a gyermeket (illetve: a szülőt) haladéktalanul tájékoztatja és egyidejűleg felszólítja az okozott kár megtérítésére. Eredménytelen eljárás esetén az óvoda vezetője a szülő ellen pert indíthat. Bár az óvoda a gyermeknek az óvodai elhelyezéssel összefüggésben okozott károkért vétkességre tekintet nélkül teljes mértékben felel és a kártérítésre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyv rendeleteit kell alkalmazni - ám azzal a kiegészítéssel hogy az 10

11 óvoda a felelősség alól mentesül ha bizonyított hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. IX. Nevelőmunka Kapcsolattartás a pedagógussal Az óvónő a nevelési- tanulási folyamat szervezője a gyermeki tevékenységek felügyelője irányítója ezért csak rendkívüli esetben kerülhet sor a gyermekekkel való közös tevékenységének megzavarására. Gyermekekkel kapcsolatos információt csak a gyermek saját óvodapedagógusai ill. az óvoda vezetője adhat. Az óvodapedagógus fogadóórája A csoportok előterében elhelyezett hirdető táblán van feltüntetve az óvónők fogadóórája amit havi rendszerességgel előzetes jelentkezés alapján szerveznek. A szülők egyéni igénye alapján előzetes egyeztetés után vehetnek részt a fogadóórák bármelyikén. Megjelenésüket a fogadóórán való részvételüket aláírásukkal dokumentálják. A gyermekek értékelésének rendje dokumentumai A gyermekek IMIP-ben meghatározottak szerinti egyéni fejlődésének elemzéséről értékeléséről és fejlődéséről magaviseletéről a gyermekkel közvetlenül foglalkozó csoportos óvodapedagógustól részletesen és érdemlegesen legalább félévente tájékoztatást kap a szülő. A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik meghatározott megfigyelési szempontok alapján és meghatározott alkalmakkor (lásd együttműködés). Intézményünkben a gyermekek értékeléséhez az alábbi dokumentációt használjuk: Beiskolázás Anamnézis lap: szülő tölti ki tartalmazza a gyermek adatait. Egészségügyi törzskönyv: a gyermek orvosa és védőnője rögzíti a gyermek egészségi és fizikai állapotával kapcsolatos tudnivalókat. Csoportnapló: az egyes gyermekek fejlesztéséről és fejlettségi állapotáról az óvodapedagógusok folyamatos feljegyzést készítenek. DIFER : az óvónők az IMIP alapján az éves munkatervben meghatározottak alapján végzik és rögzítik. Óvodai szakvélemény az óvoda adja ki (rendelet szerint). Szakértői vélemény az illetékes intézmény állítja ki. Különös gondosságot igényelnek az óvodaköteles gyermekek. Januárban minden gyermek szülőjével egyénenként elbeszélgetnek az óvónők az iskolára való felkészültségről. A gyermekek testi érettségét a gyermek orvosa állapítja meg a védőnő és az óvónők közreműködésével míg a lelki szociális mentális és értelmi fejlettséget a nevelőtestület szakmai véleménye alapján a nagycsoportos gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok és az óvodavezető. Minden tankötelessé váló gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra mely a következőket tartalmazhatja: Igazolja hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. Javasolja a gyermek további óvodai nevelésben való részvételét. Javasolja hogy a gyermek szakértői és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton vegyen részt. 11

12 Javasolja hogy a gyermeket az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérésének megállapítása céljából a szülő vigye el a nevelési tanácsadóba. Óvodai szakvélemény kiadása valamint szakértői vélemény kérése kizárólag a szülővel történt személyes egyeztetés után. A következő intézményi fokozatba/ iskolába lépés feltételei: A gyermek ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte abban a naptári évben amelyben a hatodik életévét január 01. és május 31. napjáig betölti megkezdheti a tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be és erről a Nevelési Tanácsadó szakvéleményt állít ki. A gyermek utoljára abban a nevelési évben kezdhet óvodai nevelési évet amelyben a hetedik életévét adott naptári évben augusztus 31. után tölti be és a Nevelési Tanácsadó vagy a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javasolja hogy még egy nevelési évig maradjon az óvodában. A nevelési Tanácsadó vagy a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság ilyen javaslatot a szülő kérésre és az óvoda nevelőtestületének egyetértésével tehet. Azok a gyermekek akik az adott naptári év augusztus 31-ig betöltik a hetedik életévüket mindenképpen be kell iskolázni. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Amennyiben - a tankötelesség teljesítése érdekében szükség van a Nevelési Tanácsadó illetve Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálatára úgy azt igénybe és véleményét figyelembe vesszük. Titoktartás A gyermeki jogok védelme érdekében a gyermek adatait a gyermekről készült feljegyzéseket titkosan kezeljük. Az adatvédelmi törvénynek megfelelően a gyermek dokumentumaiba csak a szülőnek (gyám) van betekintési joga. X. Az óvoda szolgáltatásai Térítésmentes szolgáltatások logopédia vallásoktatás nyíltnapok játszóházak Elsősorban a nagycsoportos korú gyermekek számára nyújtunk részvételi lehetőséget melyre a szülőnek a szolgáltatást végző pedagógussal történő egyeztetése után kerül sor. Bármilyen nemű szolgáltatás igénylése a szülő részéről írásban az adott nevelési év elején történik. A vezető gondoskodik a szolgáltatások megszervezéséről valamint a szolgáltatást nyújtó személlyel történő szerződés megkötéséről. Alkalomszerű térítéses gyermekprogramok gyermekelőadások (színház zene) múzeum- pékség látogatása autóbuszos kirándulás 12

13 Óvodapedagógus az intézményből sétára a környezet megismerésére a gyermekeket csak a szülő írásos beleegyezésével viheti ki melyet a nevelési év első szülői értekezletén a csoportnaplóban dokumentál. Az óvodán kívüli foglalkozások kirándulások szervezése előtt a csoportvezető óvónők igényükről tájékoztatják a szülőket és egyben kérik írásos hozzájárulásukat kíséretüket. A szülők anyagi terhelhetősége A szülői szervezet megállapodás keretében meghatározza azt a legmagasabb összeget amelyet az óvoda által szervezett nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó programok megvalósításánál nem lehet túllépni. XI. A biztonságos intézmény Bejáratok zárása Az öltözők ajtaját egész nap zárva tartjuk a gyermekek biztonsága érdekében. Érkezéskor illetve távozáskor a szülő köteles gondoskodni az ajtó és kapu becsukásáról Külső látogatót aki fogadja az épületben a vezetőhöz kíséri. Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvodában. Az óvoda óvó-védő előírásai Az óvodába járó minden gyermeknek és szülőnek feladatát képezik az idevonatkozó szabályok betartása: A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet így ha a szülő az óvodában gyermekét a pedagógustól átvette a továbbiakban teljes felelősséggel tartozik annak testi épségéért. Az óvodán kívül szervezett foglalkozások kirándulások csak abban az esetben szervezhetők ha a szülők aláírásukkal hozzájárulnak és kísérőként részt vesznek. A gyermekekkel az óvodapedagógusok életkoruknak megfelelően ismertetik a baleseteket megelőző szabályokat a különböző tevékenységek udvarra menetel séták kirándulások csoportszobai- és udvari foglalkozások ill. az óvoda egyéb helyiségeiben történő foglalkozások megkezdése előtt meggyőződve a szabályok elsajátításáról is. Ha bármely felnőtt balesetveszélyes játékot eszközt észlel azonnal értesítse az óvoda vezetőjét. Az óvodában tartózkodó szülők és gyermekek kötelesek az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó rendelkezéseket betartani a keletkező balesetek felelősségét vállalni. A szülők pedagógusok feladata a gyermekbalesetek megelőzésében Gyermek egyedül nem jöhet az óvodába még a bejárattól sem. Csak a szülő írásos nyilatkozata estén mehet egyedül haza. A szülő gyermekét átöltöztetés után személyesen az óvónőnek adja át. Délutáni udvari élet esetén a szülő menjen oda a pedagógushoz vegye át a gyermekét és így távozzanak az óvodából. 13

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben