H Á Z I R E N D. Kedves Szülők!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H Á Z I R E N D. Kedves Szülők!"

Átírás

1 H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! I. Bevezető A házirend célja, elsődleges feladata, azoknak a jogoknak és kötelezettségeknek a meghatározása, amelyek összefüggésben állnak az óvodába felvett gyermekek és szüleik jogaival és kötelességeivel. Továbbá a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. A házirend vonatkozik az óvoda alkalmazottaira, a nevelésben részt vevő külső szakemberekre, az óvodába járó gyermekekre, szüleikre, illetve értük jövő hozzátartozóikra mindaddig, míg az óvodában tartózkodnak. A házirend megsértése jogsértés, amely az óvodavezető intézkedését vonja maga után. A pedagógus és az ő munkáját közvetlenül segítő alkalmazott dajka, büntető jogi védelem szempontjából, közfeladatot ellátó személy. Intézményünk házirendje a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket foglalja magába, hogy biztosítani tudjuk számukra a nyugodt, kiegyensúlyozott óvodai, nevelést. Óvodai nevelőmunkánkkal az általános emberi, erkölcsi és közösségfejlesztő értékek megalapozását kívánjuk megkezdeni: kulturált viselkedés, egészséges életmód, személyi és környezeti esztétikum megteremtése, becsületesség, lelkiismeretesség, udvariasság, egymás tisztelete, elfogadása. Fontosnak tartjuk, hogy a család és az óvoda sikeres együttnevelése érdekében a szülői házban is ezeket az értékeket erősítsék gyermekeikben. Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló játék, játékos tanulási folyamatok keretében folyik. Az óvodai szervezett nevelési folyamatok (tevékenységek), naponta általában ig tartó időszakban zajlanak. 1

2 1.1.A házirend jogszabályi alapja: a többször módosított évi törvény a közoktatásról a többször módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről évi LXIV tv. A gyermekek jogairól 1993.évi III. tv. A szociális igazgatásról és ellátásokról 1997.évi XXI. Tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/ 1998.(IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről a nemzeti köznevelésről szóló törvény 2011.évi CXC.törvény 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet nevelési-oktatási intézmények működéséről 1.2. A házirend személyi hatálya kiterjed: az intézménybe járó gyermekekre az intézménybe járó gyermekek szüleire, hozzátartozóira külső szakemberekre az intézmény valamennyi alkalmazottjára 1.3. A házirend területi és időbeli hatálya kiterjed: az intézmény területére intézményünk által szervezett óvodán kívüli programokra A kihirdetés napja: szeptember: Felülvizsgálata: évenként, a nevelési évzáró értekezleten, illetve jogszabály változásnak megfelelően történik. II. Az óvoda adatai Óvoda neve: Révfülöp és Térsége Napközi Otthon Óvoda 8253 Révfülöp Óvoda-köz 20. Tel: 87/ cím: Fenntartó: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Székhelye: Révfülöp Villa Filip tér 8. Az óvoda OM azonosítója:

3 III. Az óvoda működése 3.1. Az óvoda nyitva tartása A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31. napjáig tart. Ezen belül szeptember 1- május 31-ig tart a szervezett tevékenységekben megvalósuló tanulás beillesztése a gyermekek napirendjébe, heti rendünk alapján. A nevelési évet műsoros évzáróval és a nagyok búcsúztatójával zárjuk. Június 1-től augusztus 31-ig, az évszakhoz illő tevékenységekben gazdag nyári életet biztosítunk a gyermekek számára. Az intézmény hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel egész éven át folyamatosan működik. Az óvoda reggel ig neveli a gyermekeket. Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott zárva tartás alatt szünetel: Nyári időszakban augusztus hónapban négy hétre bezárunk, amelyről minden év február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket. Téli időszakban, karácsony és szilveszter között zárva tartunk, a zárás idejéről írásban tájékoztatjuk a szülőket. A nyári időszakban, őszi és tavaszi szünet idején - az iskolai szünetekből adódó létszámcsökkenés miatt összevont csoport működik, amennyiben a szülők az óvodai ellátást igénylik. Az óvodában évente 5 nevelés nélküli munkanapot tarthatunk, amikor nem fogadunk gyermekeket. A nevelés nélküli munkanap időpontját 7 nappal előre jelezzük a szülőknek. A nevelés nélküli munkanapok idejét és tartalmát az éves munkaterv határozza meg. Az óvoda gyermekeit, nagyobb csoportját érintő pl, szünetek, négy fő alatt az óvoda nem tart nyitva, kivétel ha a szülő semmikép, nem tud felügyeletet biztosítani gyermekének, akkor ügyeletet tartunk Az óvoda napirendje: Általános napirend Az óvoda napi nyitvatartási ideje: hétfőtől- péntekig a munkaszüneti napok kivételével óráig. Gyermek az intézményben csak óvodapedagógus felügyelete mellett tartózkodhat. Az épületben a nyitva tartáson kívül csak előzetes bejelentés után lehet tartózkodni. A szülő, gondviselő, vagy meghatalmazott /szóban, írásban/ hozzátartozó miután a gyermekér jött, átvette a gyermeket a továbbiakban ő a felelős gyermeke testi épségéért, valamint hogy a gyermek játékával, magatartásával ne zavarja más gyermekek nyugodt játékát. A napirend kialakításának általános szempontjai: - a napirenden belül legtöbb időt a játék kapja 3

4 - tavasztól őszig naponta minél több időt tartózkodnak a szabad levegőn a gyermekek, hűvösebb idő esetén a levegőzés időtartamát csökkentjük. - a napirend rugalmasan alakul az egyes tevékenységek időigényéhez, a gyermeki tevékenység fejlődéséhez, az évszakokhoz és a váratlan eseményekhez. Reggel óráig, a gyermekeket összevont csoportban foglalkoztatjuk. A gyermekek óvodába érkezésének időpontja 7.00 órától folyamatosan történik, amelynek célszerű időpontját a tevékenységek megkezdéséig, illetve 8.30 óráig ajánljuk. Az étkezés után, délben hazamenő gyermekeket tól óráig, délután órától lehet hazavinni. Akik nem esznek ebédet az óvodában, őket órakor lehet haza vinni. Kérjük, hogy ezeket az időpontokat a gyermekek érdekében pontosan tartsák be! A gyermekcsoportok napirendjét, a pedagógiai programunk, illetve a csoportnapló tartalmazza, amelyről tájékoztatást szülői értekezleten adunk. Fogadóóra: Óvodavezető minden hét: hétfő: ig és ig Óvónők: minden hét: kedd: ig. Szükség esetén a csoportélet megzavarása nélkül a megbeszélt időpontban. A csoportok foglalkozásának évi- heti- napi időrendje: Az óvodai életet, a tevékenységeket az intézmény oly módon szervezi meg, hogy a szülők és a fenntartó igényei szerint, a szakmai követelményekben megfogalmazott színvonalon /Országos Óvodai Alapprogram/ eleget tudjon tenni a gyerekek nevelésével, ellátásával és gondozásával összefüggő feladatainak. A csoportnapló tartalmazza a heti és napi időrendet. A gyerekek érkezésének és távozásának rendje: A gyermeket óvodába érkezésekor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek, egyébként, ha a gyerek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába, az óvónő nem tud a gyerek jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat érte. A gyermek elvitele a délutános óvónő, illetve dajka tudtával történhet. Ha a gyermeket nem a szülei kísérik haza, a szülőktől értesítést kérünk / szóban, telefonon, vagy írásban/ Egyedül- kíséret nélkül- csak abban az esetben járhat a gyermek óvodába, ha a szülő felelősséget vállal érte és ezt írásba adja. Az elvált, válófélben levő, különélő szülő gyermekének láthatását bíróság szabályozza, a gyermeket az intézményben a szülő nem látogathatja. A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek adjuk át a gyermeket, kivéve ha írásos nyilatkozatban a szülő erről másképp rendelkezik. 4

5 Amennyiben a gyermekért óvodazárásig a szülő nem jelenik meg, az érte felelős óvónő telefonon értesíti a szülőt, és a megérkezéséig vár. Ittas, állapotban levő egyénnek, gyermeket nem adunk ki, értesítjük telefonon a másik szülőt, nagyszülőt, megérkezéséig az óvodában tartjuk. IV. Az óvodai jogviszony 4.1 óvodai felvétel, rendje: A gyermekek óvodai felvétele, átvétele jelentkezés alapján és az év során folyamatosan történik a befogadóképesség határáig. Az óvoda két részben osztott csoporttal működik. Az óvodás gyermekek csoportjainak maximális létszáma fő. Az óvodai felvétellel jogviszony keletkezik az óvoda és a nevelésre átvett gyermek (szülője, gyámja) között, amelyet a házirend szabályoz. Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Felveheti azt a gyermeket is, aki harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti. Az óvoda körzete: Ábrahámhegy Község Balatonrendes Község Révfülöp Nagyközség Az óvodai beiratkozások idejét minden év áprilisában a fenntartó határozza meg és teszi közzé a megadott időpontot megelőzően 30 nappal. A beiratkozás a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik a gyermekekre vonatkozó információk rögzítésével, amit a szülők tájékoztatása előz meg. A gyermekek számára lehetőséget biztosítunk, hogy megismerkedhessenek óvodánk életével, az itt dolgozó felnőttekkel. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető és a fenntartó bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. A felvételről az intézményvezető az előjegyzési hetet követő héten dönt, és döntéséről határozatban értesíti a szülőket. A felvételt nyert gyermeket a KIR-be jelentjük be, ahol számára oktatási azonosítót kérünk. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével. A gyermekek nagyobb csoportját intézményünkben a társulás területéről érkező gyermekek képezik. /Révfülöp, Ábrahámhegy, Balatonrendes/ Az elhelyezés megszűnésének szabályai A gyermekek átadása átvétele más intézménybe, más intézményből hivatalos átjelentkezés formájában történik, ezért kérjük, feltétlenül jelezzék, ha a gyermek másik intézménybe távozik. Az óvodai elhelyezés megszűnésének lehetséges esetei: 5

6 a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodából, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette a tanköteles korú gyermek igazolatlan mulasztásának következményeire, és a szülő nem kért vagy nem kapott felmentést a gyermek óvodalátogatása alól. az óvoda jogutód nélkül szűnik meg. V. Óvodáztatási támogatás: Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek hiányzásának szabályozása: január 1- én hatályba lépett a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997 évi XXXI.tv. 20/C., melynek értelmében óvodáztatási támogatásra jogosult az a szülő aki - rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, - nyilatkozott iskolai végzettségéről, miszerint gyermekének 3 éves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamát fejezte be - gyermekét 3, illetve 4 éves korában beíratta óvodába és rendszeresen, az óvodáztatási napok számának 25 % -át nem meghaladó hiányzással járatja gyerekét óvodába. Abban az esetben, ha a hiányzási napok száma meghaladja a fent leírt 25 %-ot,az óvodáztatási támogatásra jogosultságát elveszti a szülő A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek A térítési díj befizetése minden hónapban a faliújságon, és írásban jelzett időpontban kell befizetni. A térítési díj befizetésének késedelme, elmaradása, kétszeri felszólítást követően, kizárást vonhat maga után. A hiányzást és hiányzás utáni óvodába való érkezés napját legkésőbb reggel 7.45 óráig személyesen, vagy telefonon kell bejelenteni. Be nem jelentett lemondás esetén térítési díj visszafizetésére nincs lehetőségünk. Az óvoda térítés ellenében napi háromszori étkezést biztosít. Térítési díj kedvezménye illeti meg a szülőt: - a térítési díj 50%-os kedvezménye jár: három, vagy több gyermek nevelése esetén tartósan beteg gyermek után. - a térítési díj 100%-os kedvezménye jár: a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek után. A kedvezmény kérésének igényét az óvodavezetőnek kell jelezni, igazolnia kell az önkormányzat által kiállított dokumentummal. 6

7 5.2. A gyermekek étkezése az óvodában: Az étkezések időpontjai: tízórai: óra ebéd : óra uzsonna: óra A gyerekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata, mely élelmiszerekből ételmintát köteles 48 órán át a hűtőben megőrizni. Az ételminta elrakása vonatkozik az otthonról behozott születésnapi, névnapi kínálásra szánt édességre is. (ÁNTSZ) Kivétel: kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész csoport számára vitaminpótlásra szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. Élelmiszert az óvodába csak születés- vagy névnapokon, valamint kirándulások alkalmával hozhatnak. Nem etikus a többi gyerekkel szemben és az óvoda tisztán tartását is zavarja, ha a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert ( édességet ) fogyaszt, nassol. Amennyiben a gyermek korán reggel érkezik az óvodába, célszerű a reggeliztetéséről otthon gondoskodni. Élelmiszer biztonsági előírások Az óvodai ünnepekre élelmiszer biztonsági okokból csak frissen készített- sütött, előre csomagolt, üzletben, cukrászdában vásárolt, szavatossági idővel ellátott ételt lehet behozni Vallási, nemzeti, etnikai joggyakorlás: A gyermek, a szülő és az alkalmazott nem késztethető lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződésének megvallására, megtagadására. A gyermeket, a szülőt és az alkalmazottat nem érheti hátrány világnézeti, lelkiismereti, politikai, nemzeti hovatartozása, társadalmi származása, vagyoni és jövedelmi helyzete, kora, cselekvőképességének hiánya, vagy korlátozottsága, születési, vagy egyéb helyzete és meggyőződése miatt. Intézményünkben lehetőséget biztosítunk, hogy a gyermek az egyházi jogi személy által szervezett hit- és vallásoktatásban vegyen részt. Az egyházi jogi személy a hit és vallásoktatást óvodában a szülők igénye szerint, óvodapedagógus közreműködésével szervezheti. A hitoktatás az óvoda nyitvatartási idejében az óvodai foglakozások megzavarása nélkül szervezhető. A szülő év elején aláírásával igazolja gyermeke részvételét a hitoktatáson. VI. Óvodai jogviszony és a hozzákapcsolódó kötelességek 6.1. A gyermekek kötelességei és jogai, a tankötelezettség Magyarországon a köznevelési törvényben meghatározottak alapján- minden gyermek köteles az intézményes nevelésben, oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. "A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges 7

8 fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését."(nkt bekezdés) "A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani a fizikai és a lelki erőszakkal szemben. A gyermek, a tanuló nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen,megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak." (Nkt bekezdés) "A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve az e törvény 2. (1) bekezdésében meghatározott jogát szabadon érvényesítve tovább tanuljon, továbbá alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében, b) a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. c) nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, d) részére az állami iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a nevelés-oktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék, e) egyházi, magánintézményben vegye igénybe z óvodai, iskolai, kollégiumi ellátást, továbbá, hogy az állami és települési önkormányzati fenntartású nevelési oktatási intézményben egyházi jogi személy által szervezett hit-és erkölcsoktatásban vegyen részt, f) személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását, g) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálati intézményhez forduljon segítségért." (Nkt bekezdés) 8

9 6.2. A beiskolázás eljárásrendje Hazánkban a gyermekek beiskolázása az iskolai kudarcok megelőzése érdekében az életkor és a fejlettség mérlegelésével történik. Az iskolai életre való felkészültség testi, lelki és szociális kritériumainak megállapításában szükség esetén speciális szakemberekhez, szakértői bizottsághoz fordulunk. A belső érés, valamint a családi és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére, 6 éves korban eléri az iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet, különböző okokból mégis nagyon elterjedt a 7 éves korban való beiskolázás. A köznevelési törvény a nyári gyermekek automatikus óvodában tartásának elkerülésére módosította a beiskolázási határidőt. Abban a naptári évben, melyben a gyermek 6. életévét augusztus 31-ig betölti, és eléri az iskolába lépéshez szükséges testi -lelki szociális érettséget, készültsége iskolába mehet. A gyermek testi fejlettségét az óvoda orvosával együtt állapítják meg az óvodapedagógusok. A lelki, értelmi és anyanyelvi, valamint a szociális fejlettségről az óvodapedagógusok, a logopédus véleménye alapján döntünk. Minden gyermekről Óvodai szakvéleményt állítunk ki. Határozatban kerül rögzítésre, ha a 7 éves gyermek további óvodai nevelése indokolt. Kérdéses esetben a szülőkkel együttműködve kérjük az illetékes szakértői bizottság vizsgálatát,a szülők írásos véleményét az óvodai szakvéleményhez csatoljuk. A szülőknek kiadott szakvéleménnyel lehet a gyermeket körzeti, vagy a választott iskolába beíratni. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a 8. életévre, aki augusztus 31. után született, és a szakértői bizottság, valamint az óvoda nevelőtestülete hozzájárul a beiskolázási kötelezettség alóli felmentéséhez. A tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokról a beíratás napjáról szóban, a faliújságra kihelyezett hirdetményből kapnak tájékoztatást a szülök A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó előírások A távolmaradás kérelmezése, elbírálása, engedélyezése: A távolmaradás lehetséges esetei: betegség, utazás, családi ok. A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelentenie az óvodában, személyesen, vagy telefonon. Ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján 7.45 óráig kell jelezni az óvónőknek. Az intézményvezető engedélyével előzetes írásbeli kérelem alapján otthon maradhat a gyermek. Kérjük, hogy az éves távolmaradás időtartama ne haladja meg az 1 hónapot. Igazolatlan hiányzás esetén az óvoda felszólítást küld a szülőnek. Egy nevelési évben az 5. évet betöltött óvodaköteles gyermek 7 napnál többet igazolatlanul nem hiányozhat, ellenkező esetben a szülő két alkalommal történő felszólítását követően az óvoda e tényről a jegyzőt köteles értesíteni. A tankötelezettség biztosításának elmulasztása miatt a jegyző szabálysértési eljárást indít a szülő ellen. 9

10 6.4. A távolmaradás igazolása A gyermek távolmaradását minden esetben írásban kell igazolni. Orvosi igazolás szükséges: óvodai felvételkor a gyermek betegsége után ha az óvodapedagógus előző nap betegségre utaló tünetekkel adta át a gyermeket szüleinek-az óvoda orvosa által előírt esetekben 4 héten túli hiányzás után Egyéb esetekben szülői igazolás szükséges. VII. Az óvoda egészséges, biztonságos működése A gyermekek ruházata az óvodában: Jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, / papucs használata Tilos/A gyermek cipője, lábméretnek megfelelő, lábat jól tartó jól szellőző legyen. A szülő gyermekét tisztán, gondozottan hozhatja a közösségbe, köteles gondoskodni gyermeke óvodai személyes használati eszközeiről, azokat névvel vagy jellel ellátni / tisztasági felszerelés törölköző, fogkefe-pohár zsebkendő, fogkrém, váltóruha, tornafelszerelés/. Testnevelés foglalkozáshoz: rövid nadrág, póló, tornacipőt kérünk hozni, alváshoz ágynemű zsákban tárolva jellel ellátva kérjük. Ünneplő öltözet sötét nadrág illetve szoknya illetve fehér ing vagy blúz. Az öltözőszekrényben hátizsákban kell tárolni rendezetten a ruhákat, a polcok tetejére ne pakoljanak. Tiszteletben tartjuk, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, azonban feladatunk az óvodánkba járó gyermekek jogainak érvényesítése és védelme. A gyermekvédelem minden dolgozó alapvető kötelezettsége, intézményünk gyermekvédelmi felelőse a vezető óvónő. Egészségügyi szabályok A gyermekek óvodai egészségügyi ellátását iskolaorvos Dr. Németh Csaba és a védőnő Zsifkovics Szilvia végzi, amelynek során időszakosan ellenőrzik a gyermekek egészségi állapotát előre leadott munkaterv szerint, és a következő szűrővizsgálatot végzik: Évente: általános állapot vizsgálat, látás, hallás Fogászati vizsgálat valamennyi korcsoportban Dr. Borovszki Márta által. Beiskolázás előtt: általános állapot vizsgálata szemészeti vizsgálat hallásvizsgálat Havonta a védőnő tisztasági ellenőrzést tart az óvodában. Beteg, lázas nagyon köhögő, vagy még lábadozó gyermek nem jöhet az intézménybe, az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. Amennyiben napközben észleljük a betegséget, a szülőt értesítjük. A gyermek gyógyulásáról a szülő orvosi igazolást köteles hozni. A fertőző betegségekről a szülő köteles értesíteni az óvoda vezetőjét, hogy jelenthesse az ÁNTSZ-nek. Gyógyszert az óvodába behozni nem lehet, kivéve tartós betegség (allergia, asztma). Amennyiben a gyermeket az óvodában baleset éri, a gyermeket ellátjuk (amennyiben kell, orvoshoz visszük), a szülőt 10

11 azonnal értesítjük. A balesetről jegyzőkönyv készül, valamint a KIR adatbázisában nyomtatványban is szerepeltetni szükséges. Dohányzás és alkohol tilalom A dohányzási tilalmat minden tanév első szülői értekezletén ismertetjük a szülőkkel, és a bejáratnál lévő táblán is felhívjuk erre a figyelmüket. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény módosítása szabályozza az intézményen belüli dohányzás. A 36. értelmében nem lehet dohányzó helyet kijelölni abban az intézményben, ahol 6 évesnél fiatalabb gyermekeket nevelnek. A 2. (2) bekezdése kimondja, hogy óvodában nem jelölhető ki dohányzó hely. A 40. értelmében a tilalmak és a korlátozások megszegése pénzbírságot von maga után. Az intézményben a hatóságokon kívüli intézkedésre, ellenőrzésre jogosultak: a mindenkori vezetői jogkörrel felruházott személyek. Alkohol fogyasztása az intézmény területén tilos. Az óvoda biztonságos környezete A gyermekek biztonsága érdekében a bejárati ajtót, az óvoda kapuját mindig gondosan be kell csukni, illetve be kell zárni. Az óvoda ajtaját 8.30-kor kulccsal zárjuk, csengetéssel, kopogással lehet bejutni az intézménybe. Az egészséget és a testi biztonságot védő, az óvodában elvárható magatartásformát, a berendezések és játékeszközök rendeltetésszerű használatát folyamatosan tanítjuk a gyermekeknek, évente egyszer balesetvédelmi oktatást tartunk. Az óvodai élet baleset megelőző előírásai a testvérgyermekre is vonatkoznak, azok betartatását kérjük a szülőktől. Baleset esetén teendő intézkedések: a gyermek ellátása szülő értesítése szükség esetén orvosi ellátás, mentő értesítése jelentés az intézmény vezetőjének, munkavédelmi felelősnek baleseti jegyzőkönyv felvétele megelőzésre tett intézkedési javaslat Az óvodai helyiségek használati rendje Higiéniai okokból a csoportszobába, mosdóba utcai cipőben bemenni nem szabad. Óvodánk udvarán csak intézményünkbe járó gyermek játszhat, óvodapedagógus felügyelete alatt, azt játszótérnek használni nem lehet. Az óvoda helységeit más, nem oktatási célra átengedni csak a gyerekek távollétében fenntartó engedélyével lehet. Kereskedelmi ügynöki tevékenység nem folytatható, kivéve az óvoda által szervezett rendezvény alkalmával. 11

12 Az óvodába behozható eszközök rendje Kérjük, hogy a személyes kötődésű tárgyakon - amelyek a gyermek megnyugtatását szolgálják alvásnál, /plüss játék, kendő, könyv, cd./ a behozható alváshoz szükséges játékot a hátizsákban tartsák, csak lefekvéshez hozzák be, ezen kívül más játékot ne hozzanak be, mert ezekért felelőséget vállalni nem tudunk. A gyermek által behozott értéktárgyakért, /nyaklánc, fülbevaló stb,/ játékokért az óvoda nem vállal felelősséget! Saját tulajdonú kerékpárt, motort, szánkót az óvoda épületében nem tudunk tárolni, azonban az udvaron tartott eszközökért felelősséget vállalni nem tudunk. Baleset megelőzési előírások: Tilos az óvodába hozni a gyermek egészségére káros, testi épségét veszélyeztető játékot, felszerelést, használati eszközt! /játék puska, kard, bot, stb.../ kemény cukorka, rágógumi. Az utcai kapukat a felnőttek kötelesek lánccal zárni minden esetben, a gyermekek balesetének elkerülése érdekében. Idegen személyek tartózkodása az óvoda területén csak az intézményvezető engedélyével történhet. Az önkiszolgáló munka balesetveszélyt rejtő tevékenységeit csak felnőtt jelenlétében végezhetik a gyerekek. A gyermekek kötelesek a szobában, illetve a szabadban egyaránt az óvodapedagógus, dajka, útmutatása alapján vigyázni saját és társaik testi épségére. A szülő ha balesetveszélyes tárgyat, eszközt, helyzetet vesz észre az óvodapedagógusnak azonnal jelezze. Baleset megelőzési előírások, teendők intézkedések Az óvoda valamennyi alkalmazottjának általános feladatai közé tartozik a gyermekek testi épségének megóvása. A feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása intézményvezetői feladat. Az újonnan megvásárolt udvari játékok kivétel nélkül megfelelnek az EU-s szabványoknak. A gyermekek az épületben és az udvaron csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak. Mászókát, csúszdát, egyéb udvari és tornatermi mozgásfejlesztő eszközöket kizárólag pedagógus jelenlétében, a velük ismertetett balesetvédelmi szabályoknak megfelelően használhatják a gyermekek. Csoportos kirándulás, séta, kulturális, sport program, iskolalátogatás stb. céljából csak azok a gyermekek hagyhatják el az óvoda épületét, akiknek szülője ehhez írásban hozzájárult. Séták, kirándulások alkalmával a gyermeklétszámnak megfelelő felnőtt kísérőről az óvodapedagógusok gondoskodnak. (10 gyermekig 2 felnőtt, 25 fővel minimum 3 felnőtt kísérő szükséges) A testnevelési foglalkozásokat körültekintően szervezzük meg. Az eszközöket kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják a gyermekek. Baleset esetén a szülőt azonnal értesítjük. A gyermeket elsősegélyben részesítjük, szükség szerint orvost hívunk. Baleset esetén a szülőnek a legrövidebb időn belül jelentkeznie kell gyermekéért. A baleset körülményeinek feltárását és a baleseti jegyzőkönyvet a munkavédelmi megbízott hivatalból intézi. 12

13 A gyermekek baleset megelőzésre nevelése: A gyermekbalesetek megelőzése érdekében a pedagógusok saját csoportjukban konkrét, a gyermekek életkorához, fejlettségéhez illeszkedően megfogalmazott szabályokat állítanak fel, minden az óvodai életben előforduló helyzetnek megfelelően. Az írásban is rögzített szabályokra rendszeresen, az aktuális tevékenységek biztonsági kockázatainak figyelembe vételével hívják fel a gyermekek figyelmét, illetve biztosítják a gyermekek felügyeletét. (udvari játék, uszoda, kirándulás, közlekedés, stb. előtt, közben) Arra neveljük a gyermekeket, hogy a tanult szabályok alapján, szóljanak a felnőtteknek és egymásnak, ha veszélyes helyzetet látnak. Minden, a gyermekek számára új eszköz biztonságos használatát egyénileg gyakoroljuk, tudatosítjuk. (olló, csipesz, villa, kés, apró játékok, stb.) VIII. Gyermekvédelmi feladatok A nevelőtestület minden tagjának feladata a gyermekvédelmi munka elvégzése, melyet a gyermek védelmi felelős koordinál. Az óvodánkba járó gyermekek előnyös szociokulturális helyzete lehetővé teszi, hogy a hangsúly a megelőzésre, mentálhigiénés szemléletű nevelőmunkára, a szülőkkel való együttműködésre kerüljön. Óvodánkban hátrányos helyzetű gyermekek vannak, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincs. A veszélyeztető körülmények, rizikófaktorok általában enyhébbek (válás, túlkövetelés, rohanó életmód, kettős nevelés, tv, számítógép túlzott használata, anyagi nehézség, egyedül nevelő szülő.) szabályok nélküli nevelés -gyermekuralom a családban stb. Szükség esetén együttműködünk a Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi feladatot ellátó más személyekkel és hatóságokkal. A családi élethez és a magánélethez való jog alapján az egyes gyermekek családi életének megkérdőjelezésére, kigúnyolására irányuló megnyilvánulások intézményünkben senki részéről nem elfogadhatók. Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. A halmozottan hátrányos helyzet megállapításához nyilatkozatot ad a szülő. A nyilatkozattétel önkéntes. A 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 7. számú melléklete a NYILATKOZAT halmozottan hátrányos helyzet megállapításához, amelyet a Polgármesteri Hivatalban, illetve az óvodában és iskolában lehet kérni. Amennyiben a szülő a nyilatkozatot leadta és a jogszabályi feltételeknek megfelel, a gyermek a jegyző által a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről vezett listára kerül, amelyről hivatalos iratot küld a jegyző. Ezt kell benyújtani az óvodába, iskolában és a kollégiumban. Így szerez tudomást az intézmény vezetője a gyermek besorolásáról, s arról, hogy ő milyen kedvezményekre, támogatásokra jogosult. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján járó ellátásokon felül további kedvezmények, támogatások, segítő pályázatok igénybevételére válnak jogosulttá. Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók támogatási formái: 13

14 Étkeztetés: Bölcsődében, óvodában és a nappali rendszerű oktatás 1-5. évfolyamán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek az étkezés ingyenes. A nevelési-oktatási intézmény gondoskodik a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásáról. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók támogatási formái: Kötelező óvodai felvétel: A kötelező felvételt biztosító óvoda nem tagadhatja meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek felvételét, ha az a harmadik életévét betöltötte. Egészségvédelmi feladatok: Szabad levegőn tartózkodás Viharos szél, mínusz 12 fok alatti hőmérséklet a meteorológiai szolgálat által jelzett magas légszennyezettség, illetve hőségriadó esetén a szabadban nem tartózkodunk. Megfelelő időjárási körülmények esetén a szabad levegőn tartózkodás, játék, mozgás lehetőségeit maximálisan kihasználjuk. IX. A szülő kötelességei és jogai A szülő kötelessége, hogy a)gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, b)biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését, c)tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk. (Nkt bekezdés) A szülő joga különösen, hogy 9 a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon (fogadóórák, szülői értekezletek, nyílt napok) c) a nevelési oktatási intézmény vezetője, vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon (Nkt bekezdés) A kötelességmulasztás következményei: Amennyiben a szülő nem tudja, vagy nem akarja szülői kötelességeit teljesíteni, illetve a gyermek bántalmazása, vagy egyéb veszélyeztető ok esetén az óvoda saját tapasztalata és megítélése alapján köteles azt jelezni: 14

15 - a területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálat felé, amely hatóságként járhat el, - a Gyermekjóléti Szolgálat és az intézmény szakemberei közös intézkedési tervet dolgoznak ki a gyermek jogainak érvényesülése, a további problémák megelőzése érdekében - 10 napon túli igazolatlan hiányzás, illetve a tanköteles korú gyermek 10 igazolatlan órája esetén, a szülő kétszeri felszólítása után a gyermek tényleges tartózkodási helye szerinti gyámhatóság, az általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatal és a gyermekjóléti szolgálat felé Csoportos igény, illetve érdekérvényesítés: Csoportjainkban a szülők, a Szülői Szervezet tagjai, 1-2 fős képviseletet minden nevelési év elején megerősítik, vagy újat választanak. Ők a Szülői Szervezet vezetői. Feladatuk a szülők véleményének képviselete az intézményen belül. A hatályos szabályoknak megfelelően részt vehetnek azokban a nevelőtestületi döntésekben, amelyek a gyermek közösség nagyobb csoportját érintik. Panaszjog A szülő az óvoda szolgáltatásaival kapcsolatosan panasz jogával élhet. Jogorvoslati lehetőségek: A panaszt az intézményvezetőnél kell bejelenteni, ő végzi a kivizsgálást mindkét fél meghallgatásával. Amennyiben valamelyik fél nem elégedett a panasz kezelésével, fenntartó felé fordulhatnak Törvény, jogszabálysértés, méltánytalanság esetén a jegyzőnél, illetve az illetékes bíróságnál lehet feljelentést tenni. Fordulhatnak az Oktatási Jogok Biztosának Hivatalához Kártérítési felelősség Ha az intézménynek a gyermek, vagy a szülő kárt okozott, az óvodavezető vizsgálatot rendel el a károkozás körülményeinek tisztázására. A vizsgálatról az óvodapedagógus a szülőt haladéktalanul tájékoztatja, és egyidejűleg felszólítja az okozott kár megtérítésére. Eredménytelen eljárás esetén az intézmény vezetője a szülő ellen pert indíthat. Bár az intézmény a gyermeknek az óvodai elhelyezéssel összefüggésben okozott károkért vétkességre való tekintet nélkül, teljes mértékben felel, és a kártérítésre a Polgári Törvénykönyv rendeleteit kell alkalmazni, azzal a kiegészítéssel, hogy az intézmény a felelősség alól mentesül, X. Az óvoda és a szülők kapcsolata Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, vagy az intézmény-vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. A szülőknek lehetőségük van rá, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkozást. A szülő gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget adunk. 15

16 Vélemény nyilvánítási jog: A szülői szervezet / Szülői Munkaközösség/ dönt saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról. Az óvodai szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. Kialakítja véleményét és él vele, a Házirend, SZMSZ, Pedagógiai program készítésénél. Együttműködésre alkalmas fórumok: Kapcsolattartás, együttműködés formái a szülőkkel: beszoktatás, játszó délelőtt szülői értekezlet évente 3 alkalommal nyilvános ünnepek, nyílt napok, fogadóórák, munkadélutánok, szülők képviselőjének részvétele a nevelési értekezleten, gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül, faliújságon, elhelyezett információkon keresztül, előre egyeztetett időpontban a vezetővel vagy a pedagógussal XI. Óvoda hagyományai ünnepségek Mikulás-nyílt ünnep Karácsony-nyílt ünnep Farsang-részben nyílt Március 15-zárt ünnep Húsvét-zárt ünnep Anyák napja-nyílt ünnep Gyereknap-zárt ünnep Évzáró-nyílt ünnep A gyerekek születés és névnapjának megünneplése a szülők kérésének megfelelően történik. Az állatok világnapja, víz világnapja, föld napja, madarak-fák napja zárt, csoportban meghatározott feladatok szerint. Kirándulás a közeli és a távolabbi városokba, a nevezetességek megtekintése. 16

17 Könyvtár látogatás és nevezetességek megtekintése, a községben. Kirándulás előtt szülői engedély megkérése. XII. A pedagógus kötelességei és jogai A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, oktatása, óvodánkban a gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja, illetve saját Pedagógiai Programunk alapján történő nevelése. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy a)nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességei, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét, b)a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, felzárkózását elősegítse, c)segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat, d)előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartására, e)egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat, f)a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a gyermek fejlődésének nyomon követéséről, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az óvoda döntéseiről, a gyermek fejlődését/fejlesztését érintő lehetőségekről, g)a gyermek testi--és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő és szükség esetén más szakemberek bevonásával, h)a gyermekek és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon, (Nkt bekezdés) A pedagógust munkakörével kapcsolatban megilleti az a jog, hogy a)személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait, tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét, értékeljék és elismerjék. b)a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés oktatás módszereit megválassza (Nkt bekezdés) Az intézményi alkalmazottak emberi méltóságának megsértése, kellő tisztelet meg nem adása esetén az eljárásrend a következő: - alkalmazott panaszt tesz a vezetőnél - a vezető a panaszt 3 napon belül mindkét fél meghallgatásával kivizsgálja - ha a panasz nem oldódik meg, jelzést tesz a fenntartó felé, aki további vizsgálatot rendel el, az eset súlyosságától függően A házirend óvodapedagógusok, más intézményi alkalmazottak általi megsértése esetén az intézményvezető munkáltatói jogkörében hoz döntést. 17

18 XIII. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozói az alábbi szabályok betartása mellett segíthetik: A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra, az intézményvezető vagy engedélye alapján megbízott személy jogosult. A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. XIV. A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatokra vonatkozó szabályok "A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden esetben." XV. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések: Az óvodai beiratkozáskor, illetve az első szülőértekezleten valamennyi szülő 1 példányban megkapja a házirendet. Minden év szeptemberében tartott első szülői értekezleten tájékoztatót tartunk a házirendről, az óvodai élet szokásairól, szabályairól. A házirend az óvoda épületben lévő hirdetőtáblán megtalálható, olvasható egész évben. A szülő joga különösen, hogy megismerje a nevelési intézmény Pedagógiai Programját, Házirendjét, Szervezeti működési Szabályzatát, tájékoztatást nyerjen az abban foglaltakról. XVI. Záró rendelkezések A házirend érvényessége: A házirend határozatlan időre szól. A házirend hatályba lépése: szeptember 6. A Házirend felülvizsgálatára évente kerül sor. A házirend módosítására vonatkozó rendelkezések: a jogszabályi változás esetén az óvodavezető kezdeményezi, módosításra javaslatot tehet szülő és óvodapedagógus. A javaslattal történő egyetértés esetén a módosítást az óvodavezető, a nevelőtestület és a Szülői Munkaközösség teheti meg. a házirend módosításakor a házirend elkészítésére vonatkozó szabályokat kell betartani. XVII. Legitimációs záradék A házirendet készíti és véleményezésre előkészíti az óvoda vezetője. Véleményezi: az óvoda szülői szervezete. Elfogadja: a szülői szervezet véleményének kikérését követően az óvoda nevelőtestülete. 18

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben