HÁZIREND. Kedves Szülők!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Kedves Szülők!"

Átírás

1 Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése, a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Ezen dokumentum az évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosító rendeletei, valamint a 11/1994. ( VI.08.) nevelés és oktatási intézmények működéséről szóló M.K.M. rendelet alapján az intézményi SZMSZ rendelkezéseit figyelembe véve a Helyi Óvodai Program céljainak megfelelően készült. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Zöld Liget Óvoda Az óvoda címe: 1188 Budapest, Ady E. u Az óvoda telefonszáma: Az óvoda vezetője: Herpainé Ábrányi Dóra Az óvoda vezető helyettese: Czétényi Dóra Az óvoda gyermekvédelmi megbízottja: Vigháziné Márkus Tünde Óvodatitkár: Hegyiné Török Krisztina Tagóvoda címe: 1188 Budapest, Rákóczi u 129. / egy csoport / Tagóvoda telefonszáma: Tagóvoda vezető: Ács Ildikó Az óvoda nyitva tartása Nevelési év meghatározása: adott év szeptember 01- következő év augusztus 31-ig Ezen belül a nyári élet időszaka: június 01-augusztus 31-ig csoportösszevonással Nyári zárás ideje: 4 hét, melynek időpontja évente változik (1.illetve 2. turnus) a fenntartó rendelkezése szerint. A pontos időpontról a szülők február 15-ig a csoport szülői információs faliújságján elhelyezett kiírás alapján értesülnek. A szülő kérésére a zárva tartás alatt a gyermekek elhelyezését ellentétesen záró óvodában biztosítjuk. A tagóvoda az iskolai szünet alatt az Ady utcai óvodával összevontan működik. Karácsony és Újév között: minden évben más óvoda látja el a szülők igényei szerint szervezett ügyeletet. Napi nyitva tartás: reggel ig(11 óra) Rákóczi utcai óvodában ig. Kérjük, hogy napi 10 óránál, ha lehet kevesebb időt töltsön a gyermek az óvodában, hiszen az ennél több idő már nagyon hosszú, amit szülei nélkül kell eltöltenie. Amennyiben nem jönnek a zárás idejéig a gyermekért, elhelyezzük őt a megfelelő intézményben ( Gyermekek Átmeneti Otthona cím:1181 Bp. Kondor Béla sétány 19. tel ) kivéve, ha késés rendkívüli okát telefonon jelzik a szülők az intézmény felé. Csoportösszevonás: reggel egy csoport van délután három csoportban vannak a gyerekek ig valamennyi csoport a saját csoportszobájában tartózkodik. A reggeli beérkezés folyamatos, azonban a tevékenységekben való részvétel miatt javasolt beérkezési időpont Kérjük minden esetben adják át gyermeküket az óvodapedagógusnak, hiszen csak abban az esetben tud felelősséget vállalni a gyermekek biztonságáért. Az óvodapedagógusok minden nevelési év kezdetén felmérik, hogy a szülőkön kívül mely személyek vihetik el az óvodából a gyermeket. Erről a szülőnek írásban kell nyilatkozni. A megadottaktól eltérő esetben a szülő írásos engedélye szükséges a gyermek kiadásához. A szülők válása esetén csak érvényes bírósági határozat alapján tagadható meg gyermek kiadása a másik félnek. Ilyen esetekben vegyék figyelembe, hogy az óvoda nem láthatási terület, esetleges nézeteltéréseiket az intézmény területén kívül rendezzék. 1

2 A napi és heti rend valamennyi csoport szülői információs faliújságján megtalálható. Kérjük az időpontokat minden esetben vegyék figyelembe a csoportok nyugalma érdekében. Nevelés nélküli munkanapok nevelési évenként 5, melyek igénybe vételéről az óvoda hét munkanappal előbb tájékoztatja a szülőket. Minden esetben felmérjük, hogy a szülők gondoskodni tudnak e gyermekük elhelyezéséről, amennyiben nem, igény szerint ügyeletet biztosítunk. A gyermek jogai az óvodában - A gyermeknek joga, hogy az óvodában biztonságban és egészséges környezetben nevelődjön, életrendjét pihenőidő, testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával, életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. - Személyiségét, ember méltóságát és jogait tiszteletben tartva védelmet biztosítsanak számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben. - Képességeinek, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön. - Személyiségének szabad kibontakozásához, valamint a családi élethez és magánélethez való joga tiszteletben legyen tartva. - Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes, vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. - Lehetőséghez mérten rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. A szülő jogai az óvodában - A szülőt megilleti az intézmény szabad megválasztásának joga, mely jog alapján gyermeke adottságainak, képességeinek, saját vallási illetve világnézeti meggyőződésének nemzeti vagy etnikai hovatartozásának megfelelően válasszon óvodát. - Az intézményben, kérése alapján, gyermeke hit-és a vallásoktatását tegyék lehetővé. - Megismerje az intézmény nevelési programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. - Gyermeke fejlődéséről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. - A nevelési oktatási intézmény vezetője, illetve a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon. - Kezdeményezze a szülői szervezet létrehozását és közreműködjön annak tevékenységében, részt vegyen a szülői képviselők megválasztásában mint választó és mint megválasztható személy. - Részt vegyen a gyermeke érdekeit érintő döntések meghozatalában. A szülő kötelessége - Gondoskodjon gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. - Biztosítsa gyermeke 5 éves korától az óvodai nevelésben való részvételét. - Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, és ehhez minden tőle elvárható segítséget megadjon. - Rendszeres kapcsolatot tartson gyermekével foglalkozó pedagógusokkal. - Elősegítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. - Megtegye a szükséges intézkedéseket a gyermeke jogainak érvényesítése érdekében. - Tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait. 2

3 Óvodai felvétel - A szülő gyermeke 3. életévének betöltése után kérheti az óvodai felvételt, mely jelentkezés útján történik a fenntartó által meghatározattak szerint. - A felvételről a csoportba való beosztásról az óvoda vezetője dönt, melyről hirdetményben való kiírásban értesíti a szülőket. - Amennyiben a gyermek nem nyert felvételt, a szülő jogorvoslati lehetőséggel élhet, melyet a lakóhely szerint illetékes jegyzőhöz kell intézni. - Az 5. életévet betöltött, illetve a hátrányos helyzetű gyermeket a lakóhely szerinti óvoda köteles felvenni a törvény értelmében. Amennyiben az 5. életévet betöltött gyermeket nem íratták be szülei, az óvoda vezetője e tényről értesíti a jegyzőt. - A meghosszabbított GYES-en lévő szülő gyermeke 4 órát veheti igénybe az óvodát. / Családok támogatásáról szóló 98. évi 84. törvény. / Az óvodai elhelyezés megszűnése - A gyermeket felvették az iskolába. - A gyermeket másik óvoda felvette. - A szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad a megjelölt napon. Tanköteles gyermek esetében kérvény szükséges a szülő részéről a felmentéshez. - Az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető megszüntette, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján. - A gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodából,(10 napnál több igazolatlan hiányzás és 2 alkalommal kapott a szülő felszólítást a rendszeres óvodába járásra). 5 éves kor után 7 napnál több igazolatlan hiányzás esetében a területileg illetékes jegyzőt értesítjük. Távolmaradás igazolása - 3 napnál hosszabb hiányzás esetében, illetve ha betegen lett kiadva a gyermek (például lázas volt, illetve fertőző betegség tüneteit észlelte az óvodapedagógus) orvosi igazolás bemutatása szükséges. - Családi program esetén ( például elutaznak, szabadságon vannak a szülők) előzetes bejelentés alapján hiányozhat a gyermek. Szükség esetén az ÁNTSZ zárlatot rendelhet el, mely azt jelenti, hogy a megbetegedés észlelésének napján hiányzó gyermekek a zárlat időtartama alatt nem jöhetnek óvodába. Étkezés az óvodában napi három alkalommal történik. Javasoljuk, hogy korán érkező gyermek egyen otthon egy pár falatot, illetve igyon egy pohár reggeli folyadékot. Kérjük aki reggel 8 30 ig nem érkezik be az óvodába, otthon reggelizzen, mivel az óvodapedagógusok elkezdik a napi tervezett tevékenységeket, és ilyenkor már nincs mód az étkeztetésre. Jó lenne, ha eddig az időpontig beérkeznének a gyermekek, mert későbbiekben az átadás már zavarja a csoportbon folyó munkát. Az ebéd után hazamenő gyermekek számára az uzsonnát a csoportoknál kiadjuk. Hiányzás miatt le nem mondott ebédet nem áll módunkban hazaadni. Az élelmezést külső konyha biztosítja. Az óvodai ellátás a gyermekek számára, a szülő kérésére étkezés igénybevétele nélkül is lehetséges. 3

4 Otthonról hozott élelmiszerek behozatala az óvodába ( születés illetve névnapok) - Száraz sütemények, cukrászdai, illetve egyéb helyről származó sütemény, melynek csomagolásán a szavatosság fel van tüntetve. - Friss gyümölcs és zöldségfélék behozatalára van mód, sőt meg is köszönjük. A többi gyermekkel szemben nem etikus, és az óvoda tisztántartását is zavarja, ha a gyermekek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert ( csoki, túró rúdi, sütemény stb.) fogyasztanak. Ezeket a dolgokat úgy adják gyermekeiknek, hogy még mielőtt beérkeznének elfogyaszthassák, illetve akkor, amikor kiléptek az óvodából. Térítési díj befizetés A befizetési napokról a szülőket év elején írásban tájékoztatjuk. Ezen kívül a csoportok faliújságján egész évben megtalálhatóak az időpontok. A befizetés mindig előre történik 2 héttel a befizetendő időszak előtt, általában 4 hétre, de olyan is előfordul, hogy 5 hétre kell fizetni. Befizetés hétfői napokon ig, az Ady E. utca 127. sz. alatt. Érvényes rendszeres gyermekvédelmi támogatási határozattal rendelkezők számára ingyenes az étkezés. Nagycsaládosok számára 50 %-os az étkezési támogatás. Ehhez szükséges bemutatni a kifizetőhelyi igazolást. Étkezés lerendelése telefonon, illetve személyesen a bejáratoknál elhelyezett füzetbe név és tól-ig időpont megadásával a szülő aláírásával reggel 9 00 ig, mely a következő naptól él. Amennyiben a gyermek a következő héten is hiányzik, a szülőnek kell lemondania a következő hetet is, az óvoda automatikusan nem teheti ezt meg. A lerendelés hiányzás esetén az étkezési díjkedvezményt kapók számára is kötelező. Elmaradt lerendelés esetén visszamenőleges lerendelésre nincs mód. Amennyiben a lemondott étkezést mégis igénybe kívánják venni, vissza lehet kérni az előző munkanapokon 9 00 ig. Ha egy gyermek óvodai jogviszonya megszűnik, illetve nem kívánja a szülő az étkezést tovább igényelni, a térítési díjat a lemondások után az óvoda-titkár előre megbeszélt időpontban maradéktalanul visszafizeti a szülő részére. Együttműködés a szülőkkel Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van az igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképp keressék fel az adott óvodapedagógust és közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. A szülőknek lehetőségük van rá, és igényeljük is, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. Ilyen fórumok: szülői értekezletek, nyílt napok, közös rendezvények, munkadélutánok, fogadóórák, ( előzetes megbeszélés alapján bármikor kérheti a szülő). A gyermekekkel kapcsolatos hivatalos ügyek intézése az óvodavezető, illetve az óvodatitkár irodájában történik óra között. Kérjük kísérjék figyelemmel az óvoda ill. a csoport hirdetőtábláját, melyeken az óvodai élettel kapcsolatos fontos információk, az aktuális események vannak kifüggesztve. Fogadóórákon mindenkit szívesen látunk, de az adódó problémák megbeszélését mi is kezdeményezzük A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációs rendszer a szülők számára nyitott, előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Kérjük, hogy se a gyermekkel kapcsolatos, se a magán jellegű beszélgetésre az óvodapedagógusokat munkájuk közben ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő és zavarja a nevelőmunka folyamatát. A gyermekkel kapcsolatban információt csak a saját óvodapedagógusától ill. az óvodavezetőtől kérjenek. Az óvodában a szülők jogaik érvényesítése érdekében szülői szervezetet, közösséget hozhatnak létre. A szülői szervezet maga dönt képviselőinek megválasztásáról, figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet, valamint a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját érintő ( óvodai összlétszám 80 %-a ) bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, valamint az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor tanácskozási joggal rendelkeznek. Az intézményben hit-és vallásoktatást a szülői igényeket figyelembe véve szervezzük meg. 4

5 Egészségügyi szabályok Beteg, gyógyszert szedő, lábadozó gyermek bevétele az óvodába, a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Valamint nem vehetnek be az óvónők semmiféle gyógyszert, köhögéscsillapítót, szemcseppet, orrcseppet stb. Háromnapos hiányzás után az orvosi igazolás bemutatása szükséges. A fertőző megbetegedést kérjük személyesen ill. telefonon 24 órán belül bejelenteni, hogy a szükséges intézkedéseket megtehessük ( pl. fertőtlenítés ). Egészségügyi szempontok miatt kérjük, hogy a gyermekeiket az öltözőben öltöztessék át, a mosdóba, terembe csak váltócipővel lépjenek be. A gyermekek komfortérzetének biztosításához elengedhetetlen a megfelelő óvodai ruházat: - praktikus, kényelmes, könnyen kezelhető, tiszta - csoportszobai váltócipő ( egészségügyileg megfelelő, papucs, mamusz nem lehet) - szükség esetén átöltözéshez tartalék ruhanemű - a délután pihenés váltóruhában ( pizsamában ) történik. - tornafelszerelés ( pamutpóló, nadrág ) - udvari öltözék ( nem lehet abban a ruhában étkezni és pihenni amiben az udvaron játszott) - ajánlott a ruhákat, lábbeliket jellel ellátni ( egyszerre kisgyermek öltözködik az öltözőben 2-3 felnőtt segítségével. ) Óvodai ünnepek és hagyományok Óvodai ünnepeinken, megmozdulásainkon szívesen fogadjuk a szülők tevékeny és segítő közreműködését. Szülőkkel közös ünnepeink: Szüret, Karácsony, Föld Napja, Anyák napja, Tanévzáró ünnepség és ballagás ( iskolába menő gyermekek), Gyermeknap Családi nap és Apák napja. Az óvoda és a család egyéb közös tevékenységei: Szülői Fórumok a szülők által igényelt témákban, megmozdulások a jeles napok jegyében. Zárt ünnepélyek: Mikulás, Farsang, Húsvét. Felügyelet az óvodában A gyermek testi épségéért, erkölcsi védelméért az intézménybe lépéstől annak elhagyásáig terjedő időben, illetve óvodán kívül tartott foglalkozások, programok ( séták, kirándulások) ideje alatt az óvoda felelős. Védő-óvó előírások az óvodában tartózkodás során Az óvoda minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy annak veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások, séták előtt, illetve egyéb esetekben szükség szerint minden óvodai csoportban, a gyermekek életkorának megfelelően ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformákat. Rágógumit, kemény cukorkát, szúrós eszközöket ne hozzanak a gyerekek az óvodába. A gyermekek szülőnek való átadása után történő baleset bekövetkeztéért a szülő felelős. Az óvoda udvara nem közjátszótér! Felügyelet nélkül ott gyermek nem tartózkodhat, amikor a szülők megérkeznek a gyermekért, az udvaron már nem lehet játszani. Kérjük a kapuk és ajtók előírásszerű, biztonsági záras használatát. A gyerekek még a szülő jelenlétében sem nyithatják ki a kapukat, ajtókat. Az intézmény egész területén tilos a dohányzás! A balesetek elkerülése végett fontos a helyiségek és az óvoda berendezési tárgyainak rendeltetésszerű használata. 5

6 A gyermekek biztonsága érdekében, továbbá az öltözők értékeinek megóvása, az illetéktelen belépések megakadályozása céljából az ajtókat ig, valamint a csendes pihenő ideje alatt ( ig) valamint a bejárati kapukat ig zárva tartjuk. Rendkivüli események Bombariadó, katasztrófahelyzet esetén, megállapodás alapján minden gyermek és felnőtt a Kapocs utcai Általános Iskolába megy. ( Cím: 1188 Budapest Kapocs utca 56. ) Otthonról behozott tárgyak, játékok az óvodában A gyermek biztonságérzetének illetve az otthon való kötődés erősítése céljából az alváshoz igényelt plüss állatka illetve párna behozható az óvodába. Otthonról hozott játékokra, eszközökre nincs szükség. A kerékpárt, rollert, szánkót a kijelölt helyre tegyék, napközben csak felnőtt engedélyével használhatják. Az előírtak be nem tartása esetén a bekövetkezett károkért, valamint ékszerekért nagy értékű dolgokért az óvoda nem vállal felelősséget. Nevelőmunkánk során fontosnak tartjuk - A gyermeki személyiség maximális szeretetét, a másság elfogadását. - Az egyéni képességek figyelembe vételét, az öntevékenység alakítását. - A nyitott érzelmi biztonságot nyújtó óvodai élet megteremtését. - Az egészséges életmódra nevelést, ezen belül a lelki egészség védelmét. - A környezeti nevelést, környezettudatos magatartás kialakítását. - A napi élet helyes ritmusát. - A társas, szociális kapcsolatok kialakítását. - A szabadon választott játék, játékos tevékenykedtetés személyiségfejlesztő hatását. - A gyermekek komfortérzetének biztosítását, ennek érdekében a szokások, szabályok kialakítását. Közös nevelési elvek kialakítását a szülőkkel Az óvodánkba járó gyermekeket a felnőttek tiszteletére, a környezet szeretetére, megóvására neveljük. Szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát. Legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat szóban meggyőzéssel illetve ha szükséges, felnőtt segítségével oldják meg. Igyekezzenek toleránsan viselkedni egymással. Az óvodánkban nyilvántartott, gyermekekkel kapcsolatos adatok továbbítása - Fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat továbbítható. - Sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra a tanulási nehézségre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálatok intézményeitől a nevelési intézménynek illetve vissza. - Az óvodai fejlődéssel, az iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok továbbíthatók a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának. - A családvédelemmel foglalkozó intézménynek a gyermekvédelemmel foglalkozó szervezetnek,a gyermek veszélyeztetettségének feltárása megszüntetés céljából. - A gyermekek óvodai felvételével átvételével kapcsolatos adatok az érintett óvodához illetve vissza. 6

7 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai - A házirend tervezetét az óvodapedagógusok javaslatainak figyelembevételével az óvoda vezetője készíti el. - A házirend tervezetét megvitatják az óvodai szülői közösség képviselői, véleményüket írásba foglalják. - A házirend tervezetét a szülői vélemények figyelembevételével megvitatja a nevelőtestület, véleményüket írásba foglalják. - A szülői szervezet képviselőinek illetve a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az óvodavezető elkészíti a végleges házirendet, melyet a nevelőtestület fogad el. - Az érvényben lévő házirend módosítását kezdeményezheti az óvoda vezetője, a nevelőtestület, a szülők közössége. - A házirend módosítását 1-4. pontokban leírt módon kell végrehajtani. A házirend hatályossága Ezen dokumentum a Zöld Liget Óvoda valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó gyermekekre és azok szüleire vonatkozik. A házirend nyilvánosságra hozatala szülői értekezleten történik, a megismerhetőség céljából valamennyi gyermek szülője kézhez kap egy példányt ill. minden csoportos szülői információs faliújságon megtalálható. Tartalmazza a gyermekek, szülők jogait, kötelességeit, valamint az óvodai élet rendjét meghatározó szabályokat augusztus 31. Ph. Herpainé Ábrányi Dóra óvodavezető 7

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben