Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: 034622 HÁZIREND"

Átírás

1 Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: HÁZIREND Budapest, XVI. Baross Gábor u XVI. Farkashalom u XVI. Csinszka u.27.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés Házirend célja Jogszabályi alapok Házirend nyilvánossága Általános információk Az óvoda nyitva tartása Az óvoda életrendjével kapcsolatos rendelkezések Az óvodai jogviszony keletkezése, megszűnése Óvodai átvétel eljárási rendje Az óvodai elhelyezés megszüntetésére vonatkozó rendelkezés A gyermekek távolmaradásának igazolására vonatkozó előírások Beiskolázás rendje Gyermekek az óvodában A gyermekek benntartózkodása, napirendje Gyermeki jogok szabályozása A gyermekek értékelésének, jutalmazásának, fegyelmezésének elvei, formái Szülők tájékoztatásának rendje Az óvoda a szülőknek biztosítja: Gyermekek nagyobb közösségének meghatározása A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása, kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei Fakultatív hit- és vallásoktatás Adatvédelem Szülők az óvodában Szülői kötelezettségek Gyermekek térítési díja (befizetése, lerendelése) Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Védő óvó rendelkezések Javasolt gyermekruházat az óvodában A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás formái, rendje Az óvoda helyiségeinek (csoportszobáinak, konyhájának, udvarának) használhatóságának rendje Gyermekvédelmi rendelkezések Élelmiszerbiztonsági előírások Az óvodába behozható eszközökre vonatkozó rendelkezés Rendkívüli eseményekre vonatkozó előírások: Vegyes rendelkezések: A Házirend hatálya

3 Bevezetés Az Nkt. 25. (2) bekezdése alapján az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Jelen Házirend szabályértékű. 1. Házirend célja Meghatározni olyan normákat, szabályokat, kötelezettségekkel kapcsolatos eljárások rendjét, amelyek elősegítik: a szülőkkel való jó partneri viszony kialakítását, és az intézmény jogszabályok által előírt hatékony működését. A házirend tartalma teljes harmonizációban van az intézmény alapdokumentumaival: - Pedagógiai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Munkaterv Jogszabályi alapok - A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) - A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról szóló évi CXXIV. Törvény - A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet - A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet - Az Óvodai nevelés országos alapprogramja 363/2012. (XII. 17.) Kormány rendelet - XVI. kerületi Önkormányzat rendeletei, - Az óvoda Pedagógiai Programja (PP), - Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) 3

4 1. 2. Házirend nyilvánossága A Házirend egy példányát beiratkozáskor a szülő megkapja, aláírásával igazolja, hogy magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A Házirend a nyitvatartási időn belül folyamatosan megtekinthető a Székhely Óvodában az óvoda emeleti galériáján erre a célra elhelyezett tartódobozban, a Pipitér tagóvodákban a bejárat melletti hirdetőtáblán, ezen kívül az óvoda honlapján. 2. Általános információk A nevelési intézmény neve: Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda A nevelési intézmény székhelye: 1165 Budapest, Baross Gábor u Tel/fax: 06/ A nevelési intézmény telephelyei: Pipitér 1. Tagóvoda 1165 Budapest, Farkashalom u Tel/fax: 06/ Pipitér 2. Tagóvoda 1165 Budapest, Csinszka u. 27. Tel/fax: 06/ A nevelési intézmény alapítója: A nevelési intézmény fenntartója: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat, 1163 Budapest, Havashalom u. 43. A nevelési intézmény alaptevékenysége: óvodai nevelés A nevelési intézmény egyéb tevékenysége: sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, ennek keretében a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátja a Nkt évi CXC. tv pontja szerint: a különleges bánásmódot igénylő mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartászavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését. A nevelési intézmény OM azonosítója:

5 Az intézmény megadott telefonszámain elérhető: óvodavezető, óvodavezető helyettes, ügyintéző. Gyermekvédelmi felelős: Telefon: Védőnő: Telefon: Napraforgó Gyermekjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat 1163 Budapest, Cziráki u. 22. Telefon: , , Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVI. Kerületi Tagintézménye 1161 Budapest, Szent Korona u Telefon: Az óvoda nyitva tartása - A nevelési év meghatározása: minden év szeptember 1. következő év augusztus 31-ig tart. - Az óvoda zárásának meghatározása: a fenntartóval történt egyeztetés alapján a nyári hónapokban 4 hét telephelyenként. A karácsony és újév közötti napokban a fenntartó engedélyével tarthat zárva az óvoda. A nyári zárás időpontjáról a szülők minden év február 15-ig értesülnek faliújságra kifüggesztett tájékoztató útján. A nevelés nélküli napokról évente 5 - minden év szeptemberében, de legkésőbb hét nappal a zárva tartást megelőzően a csoportok faliújságján írásban kapnak a szülők tájékoztatást. - A zárva tartás idején a gyermekek elhelyezésének rendje: nyári záráskor és a nevelés nélküli munkanapokon amennyiben a szülő kéri gyermeke óvodai ellátását, akkor előzetes egyeztetés alapján a Gyermekkuckó Óvoda illetve a Napsugár Óvoda fogadja a gyerekeket. A szülő igényét írásban jelzi. - Az intézmény napi nyitva tartása: ig hétfőtől péntekig, amely időtartam alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. - A lépcsőzetes munkakezdés és befejezés rendje: A Székhely Óvodában: reggel és délután től ig, a Pipitér Tagóvodákban reggel és délután tól ig egy pedagógus foglalkozik a gyermekekkel. - Javasoljuk, hogy a gyermekek 9 óráig érjenek be az óvodába, mert eddig tart a reggeli étkezés, és a későn érkezők zavarják a pedagógiai munkát. - A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje 10 óra. 5

6 - Önköltséges foglalkozásokon résztvevő gyermekeknek óvodai nevelése a foglalkozás megkezdésének időpontjáig tart, ennek elfogadásáról írásban kell nyilatkoznia a szülőnek. A szolgáltatást kérő szülő vállalja, hogy a foglalkozás végén gyermekét átveszi a szolgáltatótól, egyben tudomásul veszi, hogy a szülő írásos kérelmére a szolgáltatónak történő átadással az óvoda felelősséget nem vállal a gyermekért, a felelősség a szolgáltatóé. - Az óvónőket lehetőleg 13 és 14 óra között hívják telefonon. - Rendelkezés zárási idő után óvodában maradt gyermekről: A kötelező törvényi eljárás szerint az óvodába maradt gyermeket a megadott szülői és egyéb hozzátartozói telefonszámokon háromszori eredménytelen telefonhívás után, a legvégső esetben, az óvodavezetővel történő egyeztetés és rendőri tájékoztatás (Tel.: ) után a Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatába (Cím: 1081, Bp., Alföldi u ) kell vinni. 4. Az óvoda életrendjével kapcsolatos rendelkezések Az óvodai jogviszony keletkezése, megszűnése Az óvodai előjegyzés a fenntartó által meghatározott időpontban, illetve az óvodai nevelési évben folyamatosan történik, az Alapító Okiratban meghatározott maximális gyermeklétszám betöltéséig. Nkt. 8. (1): Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az 5. életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az Alapító Okiratban meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekek, akik rendelkeznek a szükséges szakértői és rehabilitációs bizottság írásos véleményével, mely szerint a gyermek közösségben integráltan nevelhető, illetve az óvodát előzetes egyeztetés útján kijelöli a gyermek fogadására. 6

7 3 éves kor alatt a gyermek csak előjegyzésbe vehető. Beiratkozáshoz szükséges az érintett gyermek lakcímkártyája, személyi azonosságot igazoló okirata (személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, útlevél), valamint TB kártyája. A felvételek elbírálásánál a törvényi előírásokon és a helyi szabályozáson túl döntő szempont: a körzethatár (törvény írja elő), a gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett helyzete (törvény írja elő), akinek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte (törvény írja elő), aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41.. alapján jogosult napközbeni ellátás igénybevételére (törvény írja elő). A nem magyar állampolgárságú gyermekek amennyiben tartózkodási engedéllyel rendelkezik (törvény biztosítja). Nem törvény által szabályozott lehetőségek: nem körzetes testvérgyermek, a szülő munkahelye az óvoda közelében van, pedagógus gyermeke. A gyermek felvételéről az óvodavezetője dönt. Ha az óvodában jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, akkor bizottság dönt a felvételekről. A bizottság jogszabályi keretek között saját maga állapítja meg a felvételre vonatkozó szempont rendszert. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének, kérésének figyelembevételével. Tanköteles kortól (ötödik életév betöltése) kötelező az óvodába járás. Ez alól a törvényben előírt feltételek esetén mentesíthető a gyermek. Az óvodai felvételről, vagy elutasításról a szülők határozatot kapnak. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez címzett, de a Budapest, Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda vezetőjéhez kell benyújtani. 7

8 4. 2. Óvodai átvétel eljárási rendje - Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. - A szülő kérelmére a gyermek, ha óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata lesz, melyről a szülő határozatot kap. Az óvoda vezetője igazolja, hogy a gyermek mettől meddig járt óvodába. Az igazolás kiadásának feltétele, a befogadó óvoda nyilatkozata a gyermek átvételének időpontjával Az óvodai elhelyezés megszüntetésére vonatkozó rendelkezés - Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha - a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, - a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon, - az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető a szülő kétszeri eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után megszüntette, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján. E rendelkezés nem hajtható végre abban az esetben, ha a gyermek betöltötte az 5. életévét, ha a gyermek hátrányos helyzetű, vagy ha a gyermeket a gyámhatóság intézkedésére vették fel az óvodába. - Az iskolai tanulmányok megkezdésekor A gyermekek távolmaradásának igazolására vonatkozó előírások - Egy nevelési évben, ha az 5. életévet betölti a gyermek, 10 napnál többet van igazolatlanul távol, a szülő kétszeri írásbeli figyelmeztetését követően az óvoda vezetője értesíti az illetékes jegyzőt. - Nem tanköteles gyermek igazolatlan hiányzása esetén, 6 hét után a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik, erről a szülő értesítést kap. - A névsorból törlés előtt a szülő két alkalommal írásos felszólítást kap. - Igazolt hiányzásnak tekinthető: - ha a gyermek beteg volt és erről igazolást hoz, - ha a szülő előzetesen bejelenti a távolmaradás okát, - ha a szülő írásban kéri és az óvoda vezetője engedélyt ad, pld. egyéb közoktatási intézmények szünidejére, hosszabb külföldi tartózkodás esetén, családi okok miatt, stb. 8

9 - A gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni Beiskolázás rendje - Nkt. 45. (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A tankötelezettség kezdetéről a) az óvoda vezetője, b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság, c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. - A szülő kezdeményezheti gyermeke iskolaérettségi vizsgálatát a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVI. Kerületi Tagintézményénél (Nevelési Tanácsadó), Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál, az Országos Beszédjavító Központnál, stb. abban az esetben is, ha az óvoda azt nem javasolja. Elérhetőségi cím a faliújságon található. - Az iskolai beiratkozás rendjéről hirdetményen keresztül tájékoztatjuk a szülőket, melyet a bejárati ajtóra függesztünk ki. - Az iskolába beíratás a szülő kötelessége. - A beiratkozáshoz szükséges szakvéleményt az óvoda adja át a szülőnek, egy hónappal a beiratkozás előtt. - Az elveszett határozat helyett újabb határozatot kiadni csak az eredeti elveszett, másolat megjegyzéssel adunk ki. 9

10 5. Gyermekek az óvodában A gyermekek benntartózkodása, napirendje A gyermekek napirendjét a csoportnaplóban kell rögzíteni. A csoportszobákban és egyéb helyiségekben csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak gyerekek. Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák, illetve hazavihessék. A gyermekekkel az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik Gyermeki jogok szabályozása Az intézmény dolgozói és a szülők: - a gyermekek emberi méltóságát és személyiségét tartsák tiszteletben, - mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a gyermekeket testi fenyítés, zaklatás, hátrányos megkülönböztetés ne érje (elkülönítés, étel megvonása, stb.) - tartsák tiszteletben a gyermekek vallási, világnézeti, nemzeti, etnikai önazonosságát, speciális nevelési szükségleteit. A fent említettek megsértése esetén az alkalmazotti körre a Kjt. idevonatkozó következményei alkalmazhatók, a szülőkre nézve a kitiltás lehetősége áll fenn A gyermekek értékelésének, jutalmazásának, fegyelmezésének elvei, formái - értékelés: A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik egyéni felmérések, megfigyelések alapján. Az óvónők a gyermekek fejlődéséről naplót vezetnek. Az egyes gyermekek értékelése kizárólag a szüleikre tartozik, ezért nem lehet közös szülői fórumok témája. Fejlettségmérések alkalmával, tankötelezetté váláskor minden gyermek szülőjével fogadóóra keretében elbeszélgetnek az óvónők az iskolára való felkészültségről, melyről jegyzőkönyv készül, és amelyen a szülő aláírásával jelzi, hogy a tájékoztatást megkapta. A gyermekek iskolára való alkalmasságát a csoportos óvónők döntik el. A szakvéleményt az óvoda vezetője hitelesíti. Kérdéses esetben kikérjük a pedagógiai szakszolgálat szakembereinek véleményét. Ekkor az óvodai szakvéleményhez csatolni kell a szakértői javaslatot is. - jutalmazás: A napi munkánk során a pozitív értékelés eszközeivel élünk. Nem jutalmazunk a tárggyal, édességgel. 10

11 A jutalmazás elvei: példamutató magatartás segítőkészség munkában való aktív részvétel foglalkozásokon kiemelkedő teljesítmény szerepléseken való részvétel Formája: szóbeli dicséret, simogatás, a gyermek érdemeinek elismerése, jó tulajdonságainak kihangsúlyozása, alkotásainak megbecsülése, a jó példa megemlítése az óvodástársak előtt. - fegyelmezés: Az életkori sajátosságokból fakadóan mindig pozitív irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsőséges esetben tevékenység megállítása a lehetséges fegyelmezési formák. Az óvodában meg kell előznünk az agresszív megnyilvánulások megjelenésének minden formáját. Nem engedhető meg sem szóban, sem fizikai erőszakban a durvaság. Tilos a gyermekek megszégyenítése, kiközösítése, kigúnyolása, csoportból való eltávolítása, szükségleteik megvonása, testi bántalmazás. A fegyelmező intézkedés mindig a gyermek viselkedésének közösségellenességére irányul, a pillanatnyilag adott magatartást ítéljük el és nem a gyermeket. Fegyelmező intézkedések elvei: játékok, eszközök nem rendeltetésszerű használata közösségi szabályok folyamatos be nem tartása Formája: szóbeli figyelmeztetés, a játékból való kiemelés, más tevékenységbe irányítás 6. Szülők tájékoztatásának rendje 6.1. Az óvoda a szülőknek biztosítja: - hogy megismerje az óvoda Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, amelyet megtalál a Székhely Óvodában az emeleti pihenő saroknál elhelyezett tároló dobozban, a Pipitér Tagóvodákban a bejárat melletti hirdetőtáblán, valamint az óvoda honlapján. - hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről az óvodapedagógus feljegyzést készít, melyről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. 11

12 - hogy gyermeke óvodai fejlődésével kapcsolatos adatokat továbbítja a szülőnek, szükség esetén a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek. - hogy gyermekével kapcsolatos kérdésekben a csoportos óvónőtől, az intézmény működésével kapcsolatos kérdésekben az óvoda vezetőjétől kapjon felvilágosítást. - hogy az írásban benyújtott kérdéseire 15 napon belül írásban kapjon választ. - hogy előzetes egyeztetés alapján az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával betekinthessen a csoport napi életébe. - hogy gyermeke óvodában történő fejlesztése csak a szülő írásos hozzájárulásával történhet. - hogy gyermekéről fotó, felvétel csak a szülő írásos beleegyezésével készülhet. - hogy az óvodai szülői szervezet munkájában tevékenyen közreműködjön, és figyelemmel kísérje a gyermeki jogok érvényesülését a pedagógiai munka eredményességét. - hogy személyesen, vagy képviselet útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. - hogy a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kapjon az óvoda vezetőjétől Gyermekek nagyobb közösségének meghatározása Javaslattétel, véleménynyilvánítás, a gyermekeket érintő ügyek intézése szempontjából: - a teljes óvoda viszonylatában a gyermekek nagyobb csoportján a mindenkori gyermeklétszám legalább 25 %-át, - egy csoportot érintő kérdések, javaslatok vonatkozásában nagyobb csoporton a csoportlétszám több mint 50% + 1 főt értjük A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása, kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. A szülők javaslataikkal, kérelmeikkel, ha problémájuk adódik, az óvónőhöz, illetve az óvoda vezetőjéhez fordulhatnak. - A tájékoztatás formái, az együttműködés fórumai: információs faliújság, csoportok faliújságai, 12

13 szülői értekezletek évi két alkalommal, illetve igény szerint kezdeményezhetnek az óvodapedagógusok vagy a szülők (az értekezlet alatt az óvodás gyermekek felügyeletét az óvoda biztosítja, testvérek felügyeletét nem vállalja), játszódélutánok, munka- és barkács délutánok közös rendezvények, anyák napja, évzáró, fogadóórák (vezetői, óvónői), előzetes időpont egyeztetés alapján, családlátogatás, szülő egyetértésével, az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések. - Különfoglalkozásra a gyermekeket, a foglalkozást tartó felnőtt viszi el a csoportszobából, és hozza oda vissza (hittan, fejlesztőpedagógia, logopédia). - A különfoglalkozást vezető felnőttek elérhetőségét a faliújságon tekinthetik meg Fakultatív hit- és vallásoktatás - Az óvoda a törvényben meghatározottak szerint lehetővé teszi, hogy a gyermek egyházi jogi személy által szervezett fakultatív hit- és vallásoktatásban vegyen részt. A hitoktatás nyitvatartási időn belül, de a nevelési időnek nem minősülő időkeretben szervezhető meg, külön helyiségben az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve. Időpontjáról, helyéről faliújságon tájékoztatjuk a szülőket. A hittan igénybe vétele ingyenes. - A hit- és vallásoktatás idejének és helyének elfogadásánál a szülői szervezetnek véleményezési jogköre van Adatvédelem Az óvoda a gyermekeknek és a szülőknek a Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott személyes adatait kezeli, az adatvédelmi törvény alapján. Az intézményben a törvény által nyilvántartott adatok: - gyermek személyi adatai, - gyermek óvodai fejlődésével, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok, - szülő neve, tartózkodási helyének címe, telefonszáma. 13

14 Azokat a dokumentációkat, melyek ezen adatokat tartalmazzák, a törvényben meghatározottak alapján zárható szekrényben tartjuk, elektronikusan tárolt adatokat titkosított jelszó védi. Minden közalkalmazottat titoktartási kötelezettség terhel olyan adatokról, amelyekről hivatásának ellátása során szerez tudomást. Ezek megszegése a törvényben, valamint a közalkalmazotti törvényben meghatározott felelősségre vonást vonja maga után. A szülő saját és gyermeke személyi adataiban történt változásokat írásban, az óvoda vezetőjének indoklással nyújthatja be. Az adatok módosításának átvezetéséről az intézmény vezetője gondoskodik. A gyermekek fejlődésével kapcsolatos bármilyen jellegű feljegyzést előre megbeszélt időpontban, fogadóórán lehet megtekinteni, amit a szülő aláírásával igazol. 7. Szülők az óvodában Szülői kötelezettségek - A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. - Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, segítse a fejlődés folyamatát, gyermeke közösségbe való beilleszkedését. - Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást, adja meg. - Biztosítsa napközbeni telefonos elérhetőségét. Telefonszám, lakcímváltozásokat haladéktalanul jelentse be az óvodapedagógusoknak. - Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait, mivel a pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak nevelői munkájuk alatt közfeladatot ellátó személynek minősülnek. - Ügyeljen az óvoda tisztaságára, értékeinek megóvására, megőrzésére. - Kísérje figyelemmel az ebédbefizetések dátumát, a pontos időpontok betartása miatt Gyermekek térítési díja (befizetése, lerendelése) Az óvodába járó gyermek szülei az igénybevett étkezésért térítési díjat kötelesek fizetni a XVI. kerületi Önkormányzat hatályos rendelete szerinti mértékben: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át, 14

15 - 3 vagy többgyermekes családnál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-át, - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50 %-át kedvezményként kell biztosítani. A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Kedvezmény csak a hivatalos határozat bemutatását követően csak addig vehető igénybe, amely időszakra a határozat szól. A határozat másolatát le kell adni, az óvoda vezetőjének. Az étkezések térítési díját az óvoda által meghatározott időpontban kell befizetni. Az ebédbefizetés éves rendjéről szeptemberben tájékoztatjuk a szülőket, de minden hónapban a hirdetőtáblán is felhívjuk figyelmüket. A befizetésre lehetőség van készpénzben az óvodában, vagy átutalással bankon keresztül. Ehhez a szülőnek meg kell adnia az címét, melyre az ebédbefizető program minden hónap elején értesítést küld a befizetendő összegről, határidő megjelölésével. A havi befizetés elmulasztása esetén pótbefizetésre a következő hét egy kijelölt - és szintén közzétett - napján van lehetőség. Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 9 óráig telefonon vagy írásban a bejárati ajtó mellett elhelyezett lemondó füzetben. Az óvónőnek bejelentett hiányzás nem jelenti az étkezés lemondását. A lemondás a következő naptól lép életbe. A teljes hét lejelentésére előző hét pénteken 9 óráig van lehetőség. A lejelentés elmulasztása esetén a szülő térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. A lemondott étkezések jóváírhatók, de nem a soros ebédbefizetésnél, hanem az utána következőnél vehetők figyelembe (pl.: szeptemberi étkezés lemondása a novemberi befizetésnél kerül jóváírásra). A le nem mondott ebéd az óvodából nem vihető ki. A speciális étkezést igénylő gyerekek ételéről a gyermekétkeztetést biztosító cég gondoskodik. Az igény benyújtásához orvosi szakvélemény szükséges. Az óvodai jogviszony megszűnése esetén a befizetett és lemondott térítési díj visszajár a szülőnek kérelme alapján. Az óvoda a GAMESZ-on keresztül a visszajáró összeget a szülő folyószámlájára utaltatja. - Az egyéb, a szülők igényeinek kezdeményezésére szervezett szolgáltatások befizetési rendje a szolgáltató és a szülők közötti megállapodás alapján történik. - A Pipitér Tagóvodákban az úszás oktatás testnevelés keretében történik, a mindenkori nagycsoportok veszik igénybe a szolgáltatást. Mivel az óvodának a teljes nyitvatartási időben óvodapedagógus által kell biztosítani a gyermekek felügyeletét, így munkaszervezési okokból csak abban az esetben szervezhető meg az úszás, ha az adott csoportból legalább a szülők 50%+1 fő kéri az úszást gyermeke számára. Amennyiben az úszó gyermekek száma ez alá csökken, abban a csoportban az úszásoktatás nem folytatható. 15

16 7. 3. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások - Az óvodai ellátás ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás. - A gyermek neveléséhez szükséges a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások. - Szükség esetén logopédiai foglalkozások szervezése. - A sajátos nevelési igényű gyermekek számára a szakvéleményben előírt óraszámú felzárkóztató foglalkozás. - Az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybevételéhez. - hittan. 8. Védő óvó rendelkezések Javasolt gyermekruházat az óvodában - Az óvodába behozott ruhák legyenek jellel ellátva, ezek elhelyezése a szülői értekezleten megbeszéltek szerint történjen. - Ruházat: megfelelő méretű, a gyermek számára könnyen kezelhető játszóruha, időjárásnak, évszaknak megfelelő lábbeli, váltócipő (papucs nem javasolt balesetek elkerülése érdekében). - Pótruházat: fehérnemű, zokni, póló, rövidnadrág vagy szoknya. - Tornafelszerelés: hajlékony talpú vászoncipő, póló, rövidnadrág, tornadressz A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás formái, rendje Az óvodában évente egyszer fogorvosi szűrővizsgálatra kerül sor. A szűrővizsgálathoz szülői beleegyezés szükséges, amennyiben nem igényli a szülő az óvodai szűrést, úgy köteles a vizsgálatokat egyénileg elvégeztetni. Az óvodában megbetegedő, lázas, hasmenéses, kiütéses gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinni. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásig nem látogathatja. Orvosi igazolással jöhet ismét óvodába. Fertőző betegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell. Amennyiben a betegség nem egyedi eset, hanem járványra utaló tüneteket mutat, és méreteket ölt az óvodában rendkívüli szünet elrendelésére is lehetőség van. Sérülés esetén azonnal kezdeményezzük a sérülésnek megfelelő orvosi ellátást, az ellátást követően értesítjük a szülőket. 16

17 Az óvodában a gyermeknek gyógyszert nem adunk be, kivéve, ha állandó gyógyszerszedése indokolt, és ezt az orvos igazolja, valamint a szülő írásbeli kérelmet nyújt be. (Az igazolások a gyermek egyéni adattárolójában találhatók.) A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelenteni. 3 napon túli előre nem jelentett hiányzás után, a gyermek csak orvosi igazolással látogathatja az óvodát Az óvoda helyiségeinek (csoportszobáinak, konyhájának, udvarának) használhatóságának rendje A védő-óvó előírások gyermekekkel való betartása elsősorban a pedagógusok feladata, az eredményességhez azonban szükség van arra, hogy a szülők is következetesen követeljék meg gyermeküktől ezen előírások betartását. - A gyermeket az óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek, csak így vállalhat felelősséget érte, illetve személyesen viszi el az óvónőtől, és az átvételtől a szülő vállalja a felelősséget. - Írásos nyilatkozatot kell adni a csoportos óvónőnek arról, hogy ki viheti el a gyermeket szülein kívül. Elvált, vagy válófélben lévő szülők közül a gyermeket a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő viheti el. Ha a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő írásban engedélyezi, más személy is elviheti a gyermeket. - A gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak az óvoda helységeiben és az udvarán, azt követően is, amikor hozzátartozójuk megérkezett az épületbe, és a gyermeket átvette. - A gyermekek az óvoda területén csak a számukra kijelölt helyekre (csoportszoba, mosdó, az udvari játékra kijelölt terület, stb.) léphetnek be, tartózkodhatnak. Más helyiségek, illetőleg területek (konyha, szertár) az ott használt, tárolt dolgok jellegéből adódóan veszélyt jelenthetnek a gyermekekre, ezért ilyen helyekre csak óvónői felügyelet mellett léphetnek be. - A gyermekek az óvodában a játékokat, tárgyakat, és egyéb eszközöket rendeltetésüknek megfelelően használhatják. - Az udvari játékokat, illetve a társaikra fokozott veszélyt jelentő eszközöket (kés, villa, olló) a gyermekek csak óvónői engedéllyel és felügyelet mellett használhatják. Az udvari játékeszközök használatának szabályait az udvarra érkezéskor naponta ismertetni kell. - Kerékpárok, rollerek, szánkók tárolására a kijelölt helyeken van lehetőség. - Az intézmény területén tilos a dohányzás! - Szülő a csoportszobába előzetes megbeszélés alapján léphet be, váltócipőben. - Szülőnek az óvoda konyhájába tilos belépni. 17

18 - A szülők hosszabb beszélgetéssel az óvónő figyelmét ne vonják el a csoporttól, mert ez zavarja a nevelés folyamatát. - A szülők jelenlétében is érvényesek a gyermekekre a már kialakított szokások, szabályok (folyosón ne rohangáljanak, ne bújócskázzanak, lépcsőn figyelmesen közlekedjenek, bordásfalra ne másszanak fel). - Több gyermekes szülők ne hagyják felügyelet nélkül gyermekeiket az öltözőben. - A szülők az óvoda udvarán addig tartózkodhatnak, amíg az óvónőtől átveszik gyermeküket, mert: nem ismerik az udvari játékok biztonságos használatához szükséges szabályokat, a szülőtársakkal történő beszélgetések elvonják figyelmüket saját gyermekükről, - A szülő minden alkalommal csukja be a bejárati ajtót és kaput, használja a biztonsági zárat Gyermekvédelmi rendelkezések A gyermekvédelmi felelős: - kapcsolatot tart a Napraforgó Gyermekvédelmi, Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadóval, a gyermekek szüleivel és az óvodapedagógusokkal, - az óvodapedagógusok, a szülők jelzése, a velük folytatott beszélgetés és a veszélyeztetett gyermekek megismerése alapján - a veszélyeztetett okok feltárása érdekében családlátogatáson vesz részt, - a gyermekvédelmi támogatásra, nevelési segélyre szoruló szülőket információkkal segíti. A jogos igényeket a XVI. kerület Önkormányzat Szociális és Gyermekvédelmi Irodája bírálja el és biztosítja a szülők számára. Ezen juttatásokon túl az óvoda egyéb kedvezményeket biztosítani nem tud. - Válófélben lévő, különélő szülők esetében a bíróság határozata alapján megjelölt szülőnek adjuk át a gyermeket. A bírósági határozat másolatát a gyermek egyéni adattárolójában tartjuk Élelmiszerbiztonsági előírások - Születésnapokra házi készítésű sütemények, szörpök behozatala tilos. Számlával igazolt cukrászterméket elfogadunk. Javasoljuk, hogy élelmiszeregységben vásárolt készterméket (csomagolt süteményt, gyümölcslevet, üdítőt, stb.) hozzanak ezekre az alkalmakra. - Az óvoda területén kérjük, mellőzzék a gyermekek nassoltatását, az öltözőben és az óvoda udvarán ne etessék gyermekeiket, ez a többi gyermek előtt nem etikus. 18

19 - A gyermekek szekrényében, zsebében semmilyen cukorkát, rágógumit ne hagyjanak biztonságuk érdekében Az óvodába behozható eszközökre vonatkozó rendelkezés - Az óvodába behozható játékok, tárgyak és ékszerek körét a szülők a csoportos óvónőkkel egyeztetik a tanévnyitó szülői értekezleten. - A behozatalt előre be kell jelenteni. - A behozott dolgok elvesztéséért, azokban bekövetkezett károkért az óvoda nem tartozik kártérítési felelősséggel (Nkt. 25. (3)). - A gyermekeknek olyan dolgot behozni tilos, amely saját vagy társaik testi épségét, egészségét, biztonságát veszélyezteti Rendkívüli eseményekre vonatkozó előírások: Lásd: Szervezeti és Működési Szabályzat Vegyes rendelkezések: - Az óvodában tartózkodni kell az óvodai tevékenység, a gyermekek nyugalmának zavarásától. - Az óvodából délben elmenő gyermekek szülei kötelesek gyermeküket a csoportos óvónővel előzetesen egyeztetett napirend szerinti időpontig elvinni, ellenkező esetben a gyermek lefektetésétől nem tudunk eltekinteni. - A gyermekeken és az óvoda alkalmazottain kívül a befogadási időszakot, valamint az óvodai rendezvényeket (ünnepségek, szülői értekezletek stb.) kivéve más személy nem léphet be, illetőleg nem tartózkodhat a csoportszobákban. - Konyhákba csak az óvoda dolgozói, valamint a közegészségügyi feladatot ellátó szerv munkatársai léphetnek be. - Az óvodai és óvodán kívüli ünnepélyeken, kirándulásokon való megjelenés és magatartás mindig feleljen meg a rendezvény jellegének. - Az óvodában megtartásra kerülő rendezvények esetére az óvodai helyiségek használati rendjét valamint az óvodába bevihető dolgok körét és az azokkal kapcsolatban alkalmazandó a házirendtől indokolt esetben a szükséges mértékben eltérő egyéb rendelkezéseket az óvodavezető állapítja meg eseti jelleggel a rendezvény céljára, jellegére tekintetben. - Az intézményen kívüli helyszínre szervezett rendezvényekkel kapcsolatos tudnivalókról szóban, illetve írásban a faliújságon elhelyezett hirdetmény útján kapnak tájékoztatást a szülők. - Az óvodába nem léphet be, nem tartózkodhat ittas, bódult állapotban lévő személy. 19

20 - Az óvoda területén, az óvoda hirdetőtábláján csak az óvodavezető engedélyével helyezhető el hirdetmény, vagy más dolog. 9. A Házirend hatálya A Házirend az óvoda nevelőtestületének elfogadását követően, a fenntartó jóváhagyásának napjától - visszavonásáig - válik érvényessé. - Személyi: A Házirend rendelkezései az ott meghatározott körben a gyermekekre, a gyermekek szüleire, gyámjára, az óvoda alkalmazotti körére, illetőleg az óvoda területére belépő, ott tartózkodó személyekre terjed ki. A Házirend a törvény értelmében a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos rendelkezésnek minősül. - Területi: Az óvoda teljes működési területére székhely, telephely valamint a Helyi Nevelési Program alapján szervezett rendezvények, és a tapasztalatszerzés céljából szervezett kirándulások alkalmára. - Időbeli: Az óvoda teljes nyitvatartási idejére terjed ki. Rendelkezés a felülvizsgálat módjáról: Módosításra akkor kerül sor, ha a jogszabályokban, az óvoda működésében változás történik, illetve a szülők, vagy a nevelőtestület kezdeményezi és a véleményre jogosultak elfogadják. Jelen Házirend életbelépésekor az előző Házirend hatályát veszti. Felülvizsgálatára minden év október 30-ig kerül sor. Budapest, november 3. A házirendet jóváhagyta:... Illésné Schrott Ildikó óvodavezető A Házirendet a szülői szervezet véleményének kikérését követően az óvoda nevelőtestülete november 3-án elfogadta, az erről szóló határozatot az óvodavezető által hitelesített kivonat tartalmazza. (mellékelve) 20

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben