Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: HÁZIREND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: 034622 HÁZIREND"

Átírás

1 Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda OM: HÁZIREND Budapest, XVI. Baross Gábor u XVI. Farkashalom u XVI. Csinszka u.27.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés Házirend célja Jogszabályi alapok Házirend nyilvánossága Általános információk Az óvoda nyitva tartása Az óvoda életrendjével kapcsolatos rendelkezések Az óvodai jogviszony keletkezése, megszűnése Óvodai átvétel eljárási rendje Az óvodai elhelyezés megszüntetésére vonatkozó rendelkezés A gyermekek távolmaradásának igazolására vonatkozó előírások Beiskolázás rendje Gyermekek az óvodában A gyermekek benntartózkodása, napirendje Gyermeki jogok szabályozása A gyermekek értékelésének, jutalmazásának, fegyelmezésének elvei, formái Szülők tájékoztatásának rendje Az óvoda a szülőknek biztosítja: Gyermekek nagyobb közösségének meghatározása A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása, kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei Fakultatív hit- és vallásoktatás Adatvédelem Szülők az óvodában Szülői kötelezettségek Gyermekek térítési díja (befizetése, lerendelése) Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Védő óvó rendelkezések Javasolt gyermekruházat az óvodában A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás formái, rendje Az óvoda helyiségeinek (csoportszobáinak, konyhájának, udvarának) használhatóságának rendje Gyermekvédelmi rendelkezések Élelmiszerbiztonsági előírások Az óvodába behozható eszközökre vonatkozó rendelkezés Rendkívüli eseményekre vonatkozó előírások: Vegyes rendelkezések: A Házirend hatálya

3 Bevezetés Az Nkt. 25. (2) bekezdése alapján az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Jelen Házirend szabályértékű. 1. Házirend célja Meghatározni olyan normákat, szabályokat, kötelezettségekkel kapcsolatos eljárások rendjét, amelyek elősegítik: a szülőkkel való jó partneri viszony kialakítását, és az intézmény jogszabályok által előírt hatékony működését. A házirend tartalma teljes harmonizációban van az intézmény alapdokumentumaival: - Pedagógiai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Munkaterv Jogszabályi alapok - A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) - A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról szóló évi CXXIV. Törvény - A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet - A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet - Az Óvodai nevelés országos alapprogramja 363/2012. (XII. 17.) Kormány rendelet - XVI. kerületi Önkormányzat rendeletei, - Az óvoda Pedagógiai Programja (PP), - Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) 3

4 1. 2. Házirend nyilvánossága A Házirend egy példányát beiratkozáskor a szülő megkapja, aláírásával igazolja, hogy magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A Házirend a nyitvatartási időn belül folyamatosan megtekinthető a Székhely Óvodában az óvoda emeleti galériáján erre a célra elhelyezett tartódobozban, a Pipitér tagóvodákban a bejárat melletti hirdetőtáblán, ezen kívül az óvoda honlapján. 2. Általános információk A nevelési intézmény neve: Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda A nevelési intézmény székhelye: 1165 Budapest, Baross Gábor u Tel/fax: 06/ A nevelési intézmény telephelyei: Pipitér 1. Tagóvoda 1165 Budapest, Farkashalom u Tel/fax: 06/ Pipitér 2. Tagóvoda 1165 Budapest, Csinszka u. 27. Tel/fax: 06/ A nevelési intézmény alapítója: A nevelési intézmény fenntartója: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat, 1163 Budapest, Havashalom u. 43. A nevelési intézmény alaptevékenysége: óvodai nevelés A nevelési intézmény egyéb tevékenysége: sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, ennek keretében a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátja a Nkt évi CXC. tv pontja szerint: a különleges bánásmódot igénylő mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartászavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését. A nevelési intézmény OM azonosítója:

5 Az intézmény megadott telefonszámain elérhető: óvodavezető, óvodavezető helyettes, ügyintéző. Gyermekvédelmi felelős: Telefon: Védőnő: Telefon: Napraforgó Gyermekjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat 1163 Budapest, Cziráki u. 22. Telefon: , , Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVI. Kerületi Tagintézménye 1161 Budapest, Szent Korona u Telefon: Az óvoda nyitva tartása - A nevelési év meghatározása: minden év szeptember 1. következő év augusztus 31-ig tart. - Az óvoda zárásának meghatározása: a fenntartóval történt egyeztetés alapján a nyári hónapokban 4 hét telephelyenként. A karácsony és újév közötti napokban a fenntartó engedélyével tarthat zárva az óvoda. A nyári zárás időpontjáról a szülők minden év február 15-ig értesülnek faliújságra kifüggesztett tájékoztató útján. A nevelés nélküli napokról évente 5 - minden év szeptemberében, de legkésőbb hét nappal a zárva tartást megelőzően a csoportok faliújságján írásban kapnak a szülők tájékoztatást. - A zárva tartás idején a gyermekek elhelyezésének rendje: nyári záráskor és a nevelés nélküli munkanapokon amennyiben a szülő kéri gyermeke óvodai ellátását, akkor előzetes egyeztetés alapján a Gyermekkuckó Óvoda illetve a Napsugár Óvoda fogadja a gyerekeket. A szülő igényét írásban jelzi. - Az intézmény napi nyitva tartása: ig hétfőtől péntekig, amely időtartam alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. - A lépcsőzetes munkakezdés és befejezés rendje: A Székhely Óvodában: reggel és délután től ig, a Pipitér Tagóvodákban reggel és délután tól ig egy pedagógus foglalkozik a gyermekekkel. - Javasoljuk, hogy a gyermekek 9 óráig érjenek be az óvodába, mert eddig tart a reggeli étkezés, és a későn érkezők zavarják a pedagógiai munkát. - A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje 10 óra. 5

6 - Önköltséges foglalkozásokon résztvevő gyermekeknek óvodai nevelése a foglalkozás megkezdésének időpontjáig tart, ennek elfogadásáról írásban kell nyilatkoznia a szülőnek. A szolgáltatást kérő szülő vállalja, hogy a foglalkozás végén gyermekét átveszi a szolgáltatótól, egyben tudomásul veszi, hogy a szülő írásos kérelmére a szolgáltatónak történő átadással az óvoda felelősséget nem vállal a gyermekért, a felelősség a szolgáltatóé. - Az óvónőket lehetőleg 13 és 14 óra között hívják telefonon. - Rendelkezés zárási idő után óvodában maradt gyermekről: A kötelező törvényi eljárás szerint az óvodába maradt gyermeket a megadott szülői és egyéb hozzátartozói telefonszámokon háromszori eredménytelen telefonhívás után, a legvégső esetben, az óvodavezetővel történő egyeztetés és rendőri tájékoztatás (Tel.: ) után a Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatába (Cím: 1081, Bp., Alföldi u ) kell vinni. 4. Az óvoda életrendjével kapcsolatos rendelkezések Az óvodai jogviszony keletkezése, megszűnése Az óvodai előjegyzés a fenntartó által meghatározott időpontban, illetve az óvodai nevelési évben folyamatosan történik, az Alapító Okiratban meghatározott maximális gyermeklétszám betöltéséig. Nkt. 8. (1): Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az 5. életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az Alapító Okiratban meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekek, akik rendelkeznek a szükséges szakértői és rehabilitációs bizottság írásos véleményével, mely szerint a gyermek közösségben integráltan nevelhető, illetve az óvodát előzetes egyeztetés útján kijelöli a gyermek fogadására. 6

7 3 éves kor alatt a gyermek csak előjegyzésbe vehető. Beiratkozáshoz szükséges az érintett gyermek lakcímkártyája, személyi azonosságot igazoló okirata (személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, útlevél), valamint TB kártyája. A felvételek elbírálásánál a törvényi előírásokon és a helyi szabályozáson túl döntő szempont: a körzethatár (törvény írja elő), a gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett helyzete (törvény írja elő), akinek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte (törvény írja elő), aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41.. alapján jogosult napközbeni ellátás igénybevételére (törvény írja elő). A nem magyar állampolgárságú gyermekek amennyiben tartózkodási engedéllyel rendelkezik (törvény biztosítja). Nem törvény által szabályozott lehetőségek: nem körzetes testvérgyermek, a szülő munkahelye az óvoda közelében van, pedagógus gyermeke. A gyermek felvételéről az óvodavezetője dönt. Ha az óvodában jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, akkor bizottság dönt a felvételekről. A bizottság jogszabályi keretek között saját maga állapítja meg a felvételre vonatkozó szempont rendszert. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének, kérésének figyelembevételével. Tanköteles kortól (ötödik életév betöltése) kötelező az óvodába járás. Ez alól a törvényben előírt feltételek esetén mentesíthető a gyermek. Az óvodai felvételről, vagy elutasításról a szülők határozatot kapnak. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez címzett, de a Budapest, Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda vezetőjéhez kell benyújtani. 7

8 4. 2. Óvodai átvétel eljárási rendje - Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. - A szülő kérelmére a gyermek, ha óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata lesz, melyről a szülő határozatot kap. Az óvoda vezetője igazolja, hogy a gyermek mettől meddig járt óvodába. Az igazolás kiadásának feltétele, a befogadó óvoda nyilatkozata a gyermek átvételének időpontjával Az óvodai elhelyezés megszüntetésére vonatkozó rendelkezés - Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha - a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, - a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon, - az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető a szülő kétszeri eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után megszüntette, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján. E rendelkezés nem hajtható végre abban az esetben, ha a gyermek betöltötte az 5. életévét, ha a gyermek hátrányos helyzetű, vagy ha a gyermeket a gyámhatóság intézkedésére vették fel az óvodába. - Az iskolai tanulmányok megkezdésekor A gyermekek távolmaradásának igazolására vonatkozó előírások - Egy nevelési évben, ha az 5. életévet betölti a gyermek, 10 napnál többet van igazolatlanul távol, a szülő kétszeri írásbeli figyelmeztetését követően az óvoda vezetője értesíti az illetékes jegyzőt. - Nem tanköteles gyermek igazolatlan hiányzása esetén, 6 hét után a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik, erről a szülő értesítést kap. - A névsorból törlés előtt a szülő két alkalommal írásos felszólítást kap. - Igazolt hiányzásnak tekinthető: - ha a gyermek beteg volt és erről igazolást hoz, - ha a szülő előzetesen bejelenti a távolmaradás okát, - ha a szülő írásban kéri és az óvoda vezetője engedélyt ad, pld. egyéb közoktatási intézmények szünidejére, hosszabb külföldi tartózkodás esetén, családi okok miatt, stb. 8

9 - A gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni Beiskolázás rendje - Nkt. 45. (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A tankötelezettség kezdetéről a) az óvoda vezetője, b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság, c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. - A szülő kezdeményezheti gyermeke iskolaérettségi vizsgálatát a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVI. Kerületi Tagintézményénél (Nevelési Tanácsadó), Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál, az Országos Beszédjavító Központnál, stb. abban az esetben is, ha az óvoda azt nem javasolja. Elérhetőségi cím a faliújságon található. - Az iskolai beiratkozás rendjéről hirdetményen keresztül tájékoztatjuk a szülőket, melyet a bejárati ajtóra függesztünk ki. - Az iskolába beíratás a szülő kötelessége. - A beiratkozáshoz szükséges szakvéleményt az óvoda adja át a szülőnek, egy hónappal a beiratkozás előtt. - Az elveszett határozat helyett újabb határozatot kiadni csak az eredeti elveszett, másolat megjegyzéssel adunk ki. 9

10 5. Gyermekek az óvodában A gyermekek benntartózkodása, napirendje A gyermekek napirendjét a csoportnaplóban kell rögzíteni. A csoportszobákban és egyéb helyiségekben csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak gyerekek. Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák, illetve hazavihessék. A gyermekekkel az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik Gyermeki jogok szabályozása Az intézmény dolgozói és a szülők: - a gyermekek emberi méltóságát és személyiségét tartsák tiszteletben, - mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a gyermekeket testi fenyítés, zaklatás, hátrányos megkülönböztetés ne érje (elkülönítés, étel megvonása, stb.) - tartsák tiszteletben a gyermekek vallási, világnézeti, nemzeti, etnikai önazonosságát, speciális nevelési szükségleteit. A fent említettek megsértése esetén az alkalmazotti körre a Kjt. idevonatkozó következményei alkalmazhatók, a szülőkre nézve a kitiltás lehetősége áll fenn A gyermekek értékelésének, jutalmazásának, fegyelmezésének elvei, formái - értékelés: A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik egyéni felmérések, megfigyelések alapján. Az óvónők a gyermekek fejlődéséről naplót vezetnek. Az egyes gyermekek értékelése kizárólag a szüleikre tartozik, ezért nem lehet közös szülői fórumok témája. Fejlettségmérések alkalmával, tankötelezetté váláskor minden gyermek szülőjével fogadóóra keretében elbeszélgetnek az óvónők az iskolára való felkészültségről, melyről jegyzőkönyv készül, és amelyen a szülő aláírásával jelzi, hogy a tájékoztatást megkapta. A gyermekek iskolára való alkalmasságát a csoportos óvónők döntik el. A szakvéleményt az óvoda vezetője hitelesíti. Kérdéses esetben kikérjük a pedagógiai szakszolgálat szakembereinek véleményét. Ekkor az óvodai szakvéleményhez csatolni kell a szakértői javaslatot is. - jutalmazás: A napi munkánk során a pozitív értékelés eszközeivel élünk. Nem jutalmazunk a tárggyal, édességgel. 10

11 A jutalmazás elvei: példamutató magatartás segítőkészség munkában való aktív részvétel foglalkozásokon kiemelkedő teljesítmény szerepléseken való részvétel Formája: szóbeli dicséret, simogatás, a gyermek érdemeinek elismerése, jó tulajdonságainak kihangsúlyozása, alkotásainak megbecsülése, a jó példa megemlítése az óvodástársak előtt. - fegyelmezés: Az életkori sajátosságokból fakadóan mindig pozitív irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsőséges esetben tevékenység megállítása a lehetséges fegyelmezési formák. Az óvodában meg kell előznünk az agresszív megnyilvánulások megjelenésének minden formáját. Nem engedhető meg sem szóban, sem fizikai erőszakban a durvaság. Tilos a gyermekek megszégyenítése, kiközösítése, kigúnyolása, csoportból való eltávolítása, szükségleteik megvonása, testi bántalmazás. A fegyelmező intézkedés mindig a gyermek viselkedésének közösségellenességére irányul, a pillanatnyilag adott magatartást ítéljük el és nem a gyermeket. Fegyelmező intézkedések elvei: játékok, eszközök nem rendeltetésszerű használata közösségi szabályok folyamatos be nem tartása Formája: szóbeli figyelmeztetés, a játékból való kiemelés, más tevékenységbe irányítás 6. Szülők tájékoztatásának rendje 6.1. Az óvoda a szülőknek biztosítja: - hogy megismerje az óvoda Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, amelyet megtalál a Székhely Óvodában az emeleti pihenő saroknál elhelyezett tároló dobozban, a Pipitér Tagóvodákban a bejárat melletti hirdetőtáblán, valamint az óvoda honlapján. - hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről az óvodapedagógus feljegyzést készít, melyről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. 11

12 - hogy gyermeke óvodai fejlődésével kapcsolatos adatokat továbbítja a szülőnek, szükség esetén a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek. - hogy gyermekével kapcsolatos kérdésekben a csoportos óvónőtől, az intézmény működésével kapcsolatos kérdésekben az óvoda vezetőjétől kapjon felvilágosítást. - hogy az írásban benyújtott kérdéseire 15 napon belül írásban kapjon választ. - hogy előzetes egyeztetés alapján az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával betekinthessen a csoport napi életébe. - hogy gyermeke óvodában történő fejlesztése csak a szülő írásos hozzájárulásával történhet. - hogy gyermekéről fotó, felvétel csak a szülő írásos beleegyezésével készülhet. - hogy az óvodai szülői szervezet munkájában tevékenyen közreműködjön, és figyelemmel kísérje a gyermeki jogok érvényesülését a pedagógiai munka eredményességét. - hogy személyesen, vagy képviselet útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. - hogy a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kapjon az óvoda vezetőjétől Gyermekek nagyobb közösségének meghatározása Javaslattétel, véleménynyilvánítás, a gyermekeket érintő ügyek intézése szempontjából: - a teljes óvoda viszonylatában a gyermekek nagyobb csoportján a mindenkori gyermeklétszám legalább 25 %-át, - egy csoportot érintő kérdések, javaslatok vonatkozásában nagyobb csoporton a csoportlétszám több mint 50% + 1 főt értjük A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása, kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. A szülők javaslataikkal, kérelmeikkel, ha problémájuk adódik, az óvónőhöz, illetve az óvoda vezetőjéhez fordulhatnak. - A tájékoztatás formái, az együttműködés fórumai: információs faliújság, csoportok faliújságai, 12

13 szülői értekezletek évi két alkalommal, illetve igény szerint kezdeményezhetnek az óvodapedagógusok vagy a szülők (az értekezlet alatt az óvodás gyermekek felügyeletét az óvoda biztosítja, testvérek felügyeletét nem vállalja), játszódélutánok, munka- és barkács délutánok közös rendezvények, anyák napja, évzáró, fogadóórák (vezetői, óvónői), előzetes időpont egyeztetés alapján, családlátogatás, szülő egyetértésével, az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések. - Különfoglalkozásra a gyermekeket, a foglalkozást tartó felnőtt viszi el a csoportszobából, és hozza oda vissza (hittan, fejlesztőpedagógia, logopédia). - A különfoglalkozást vezető felnőttek elérhetőségét a faliújságon tekinthetik meg Fakultatív hit- és vallásoktatás - Az óvoda a törvényben meghatározottak szerint lehetővé teszi, hogy a gyermek egyházi jogi személy által szervezett fakultatív hit- és vallásoktatásban vegyen részt. A hitoktatás nyitvatartási időn belül, de a nevelési időnek nem minősülő időkeretben szervezhető meg, külön helyiségben az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve. Időpontjáról, helyéről faliújságon tájékoztatjuk a szülőket. A hittan igénybe vétele ingyenes. - A hit- és vallásoktatás idejének és helyének elfogadásánál a szülői szervezetnek véleményezési jogköre van Adatvédelem Az óvoda a gyermekeknek és a szülőknek a Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott személyes adatait kezeli, az adatvédelmi törvény alapján. Az intézményben a törvény által nyilvántartott adatok: - gyermek személyi adatai, - gyermek óvodai fejlődésével, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok, - szülő neve, tartózkodási helyének címe, telefonszáma. 13

14 Azokat a dokumentációkat, melyek ezen adatokat tartalmazzák, a törvényben meghatározottak alapján zárható szekrényben tartjuk, elektronikusan tárolt adatokat titkosított jelszó védi. Minden közalkalmazottat titoktartási kötelezettség terhel olyan adatokról, amelyekről hivatásának ellátása során szerez tudomást. Ezek megszegése a törvényben, valamint a közalkalmazotti törvényben meghatározott felelősségre vonást vonja maga után. A szülő saját és gyermeke személyi adataiban történt változásokat írásban, az óvoda vezetőjének indoklással nyújthatja be. Az adatok módosításának átvezetéséről az intézmény vezetője gondoskodik. A gyermekek fejlődésével kapcsolatos bármilyen jellegű feljegyzést előre megbeszélt időpontban, fogadóórán lehet megtekinteni, amit a szülő aláírásával igazol. 7. Szülők az óvodában Szülői kötelezettségek - A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. - Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, segítse a fejlődés folyamatát, gyermeke közösségbe való beilleszkedését. - Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást, adja meg. - Biztosítsa napközbeni telefonos elérhetőségét. Telefonszám, lakcímváltozásokat haladéktalanul jelentse be az óvodapedagógusoknak. - Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait, mivel a pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak nevelői munkájuk alatt közfeladatot ellátó személynek minősülnek. - Ügyeljen az óvoda tisztaságára, értékeinek megóvására, megőrzésére. - Kísérje figyelemmel az ebédbefizetések dátumát, a pontos időpontok betartása miatt Gyermekek térítési díja (befizetése, lerendelése) Az óvodába járó gyermek szülei az igénybevett étkezésért térítési díjat kötelesek fizetni a XVI. kerületi Önkormányzat hatályos rendelete szerinti mértékben: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át, 14

15 - 3 vagy többgyermekes családnál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-át, - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50 %-át kedvezményként kell biztosítani. A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Kedvezmény csak a hivatalos határozat bemutatását követően csak addig vehető igénybe, amely időszakra a határozat szól. A határozat másolatát le kell adni, az óvoda vezetőjének. Az étkezések térítési díját az óvoda által meghatározott időpontban kell befizetni. Az ebédbefizetés éves rendjéről szeptemberben tájékoztatjuk a szülőket, de minden hónapban a hirdetőtáblán is felhívjuk figyelmüket. A befizetésre lehetőség van készpénzben az óvodában, vagy átutalással bankon keresztül. Ehhez a szülőnek meg kell adnia az címét, melyre az ebédbefizető program minden hónap elején értesítést küld a befizetendő összegről, határidő megjelölésével. A havi befizetés elmulasztása esetén pótbefizetésre a következő hét egy kijelölt - és szintén közzétett - napján van lehetőség. Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 9 óráig telefonon vagy írásban a bejárati ajtó mellett elhelyezett lemondó füzetben. Az óvónőnek bejelentett hiányzás nem jelenti az étkezés lemondását. A lemondás a következő naptól lép életbe. A teljes hét lejelentésére előző hét pénteken 9 óráig van lehetőség. A lejelentés elmulasztása esetén a szülő térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. A lemondott étkezések jóváírhatók, de nem a soros ebédbefizetésnél, hanem az utána következőnél vehetők figyelembe (pl.: szeptemberi étkezés lemondása a novemberi befizetésnél kerül jóváírásra). A le nem mondott ebéd az óvodából nem vihető ki. A speciális étkezést igénylő gyerekek ételéről a gyermekétkeztetést biztosító cég gondoskodik. Az igény benyújtásához orvosi szakvélemény szükséges. Az óvodai jogviszony megszűnése esetén a befizetett és lemondott térítési díj visszajár a szülőnek kérelme alapján. Az óvoda a GAMESZ-on keresztül a visszajáró összeget a szülő folyószámlájára utaltatja. - Az egyéb, a szülők igényeinek kezdeményezésére szervezett szolgáltatások befizetési rendje a szolgáltató és a szülők közötti megállapodás alapján történik. - A Pipitér Tagóvodákban az úszás oktatás testnevelés keretében történik, a mindenkori nagycsoportok veszik igénybe a szolgáltatást. Mivel az óvodának a teljes nyitvatartási időben óvodapedagógus által kell biztosítani a gyermekek felügyeletét, így munkaszervezési okokból csak abban az esetben szervezhető meg az úszás, ha az adott csoportból legalább a szülők 50%+1 fő kéri az úszást gyermeke számára. Amennyiben az úszó gyermekek száma ez alá csökken, abban a csoportban az úszásoktatás nem folytatható. 15

16 7. 3. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások - Az óvodai ellátás ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás. - A gyermek neveléséhez szükséges a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások. - Szükség esetén logopédiai foglalkozások szervezése. - A sajátos nevelési igényű gyermekek számára a szakvéleményben előírt óraszámú felzárkóztató foglalkozás. - Az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybevételéhez. - hittan. 8. Védő óvó rendelkezések Javasolt gyermekruházat az óvodában - Az óvodába behozott ruhák legyenek jellel ellátva, ezek elhelyezése a szülői értekezleten megbeszéltek szerint történjen. - Ruházat: megfelelő méretű, a gyermek számára könnyen kezelhető játszóruha, időjárásnak, évszaknak megfelelő lábbeli, váltócipő (papucs nem javasolt balesetek elkerülése érdekében). - Pótruházat: fehérnemű, zokni, póló, rövidnadrág vagy szoknya. - Tornafelszerelés: hajlékony talpú vászoncipő, póló, rövidnadrág, tornadressz A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás formái, rendje Az óvodában évente egyszer fogorvosi szűrővizsgálatra kerül sor. A szűrővizsgálathoz szülői beleegyezés szükséges, amennyiben nem igényli a szülő az óvodai szűrést, úgy köteles a vizsgálatokat egyénileg elvégeztetni. Az óvodában megbetegedő, lázas, hasmenéses, kiütéses gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinni. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásig nem látogathatja. Orvosi igazolással jöhet ismét óvodába. Fertőző betegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell. Amennyiben a betegség nem egyedi eset, hanem járványra utaló tüneteket mutat, és méreteket ölt az óvodában rendkívüli szünet elrendelésére is lehetőség van. Sérülés esetén azonnal kezdeményezzük a sérülésnek megfelelő orvosi ellátást, az ellátást követően értesítjük a szülőket. 16

17 Az óvodában a gyermeknek gyógyszert nem adunk be, kivéve, ha állandó gyógyszerszedése indokolt, és ezt az orvos igazolja, valamint a szülő írásbeli kérelmet nyújt be. (Az igazolások a gyermek egyéni adattárolójában találhatók.) A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelenteni. 3 napon túli előre nem jelentett hiányzás után, a gyermek csak orvosi igazolással látogathatja az óvodát Az óvoda helyiségeinek (csoportszobáinak, konyhájának, udvarának) használhatóságának rendje A védő-óvó előírások gyermekekkel való betartása elsősorban a pedagógusok feladata, az eredményességhez azonban szükség van arra, hogy a szülők is következetesen követeljék meg gyermeküktől ezen előírások betartását. - A gyermeket az óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek, csak így vállalhat felelősséget érte, illetve személyesen viszi el az óvónőtől, és az átvételtől a szülő vállalja a felelősséget. - Írásos nyilatkozatot kell adni a csoportos óvónőnek arról, hogy ki viheti el a gyermeket szülein kívül. Elvált, vagy válófélben lévő szülők közül a gyermeket a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő viheti el. Ha a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő írásban engedélyezi, más személy is elviheti a gyermeket. - A gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak az óvoda helységeiben és az udvarán, azt követően is, amikor hozzátartozójuk megérkezett az épületbe, és a gyermeket átvette. - A gyermekek az óvoda területén csak a számukra kijelölt helyekre (csoportszoba, mosdó, az udvari játékra kijelölt terület, stb.) léphetnek be, tartózkodhatnak. Más helyiségek, illetőleg területek (konyha, szertár) az ott használt, tárolt dolgok jellegéből adódóan veszélyt jelenthetnek a gyermekekre, ezért ilyen helyekre csak óvónői felügyelet mellett léphetnek be. - A gyermekek az óvodában a játékokat, tárgyakat, és egyéb eszközöket rendeltetésüknek megfelelően használhatják. - Az udvari játékokat, illetve a társaikra fokozott veszélyt jelentő eszközöket (kés, villa, olló) a gyermekek csak óvónői engedéllyel és felügyelet mellett használhatják. Az udvari játékeszközök használatának szabályait az udvarra érkezéskor naponta ismertetni kell. - Kerékpárok, rollerek, szánkók tárolására a kijelölt helyeken van lehetőség. - Az intézmény területén tilos a dohányzás! - Szülő a csoportszobába előzetes megbeszélés alapján léphet be, váltócipőben. - Szülőnek az óvoda konyhájába tilos belépni. 17

18 - A szülők hosszabb beszélgetéssel az óvónő figyelmét ne vonják el a csoporttól, mert ez zavarja a nevelés folyamatát. - A szülők jelenlétében is érvényesek a gyermekekre a már kialakított szokások, szabályok (folyosón ne rohangáljanak, ne bújócskázzanak, lépcsőn figyelmesen közlekedjenek, bordásfalra ne másszanak fel). - Több gyermekes szülők ne hagyják felügyelet nélkül gyermekeiket az öltözőben. - A szülők az óvoda udvarán addig tartózkodhatnak, amíg az óvónőtől átveszik gyermeküket, mert: nem ismerik az udvari játékok biztonságos használatához szükséges szabályokat, a szülőtársakkal történő beszélgetések elvonják figyelmüket saját gyermekükről, - A szülő minden alkalommal csukja be a bejárati ajtót és kaput, használja a biztonsági zárat Gyermekvédelmi rendelkezések A gyermekvédelmi felelős: - kapcsolatot tart a Napraforgó Gyermekvédelmi, Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadóval, a gyermekek szüleivel és az óvodapedagógusokkal, - az óvodapedagógusok, a szülők jelzése, a velük folytatott beszélgetés és a veszélyeztetett gyermekek megismerése alapján - a veszélyeztetett okok feltárása érdekében családlátogatáson vesz részt, - a gyermekvédelmi támogatásra, nevelési segélyre szoruló szülőket információkkal segíti. A jogos igényeket a XVI. kerület Önkormányzat Szociális és Gyermekvédelmi Irodája bírálja el és biztosítja a szülők számára. Ezen juttatásokon túl az óvoda egyéb kedvezményeket biztosítani nem tud. - Válófélben lévő, különélő szülők esetében a bíróság határozata alapján megjelölt szülőnek adjuk át a gyermeket. A bírósági határozat másolatát a gyermek egyéni adattárolójában tartjuk Élelmiszerbiztonsági előírások - Születésnapokra házi készítésű sütemények, szörpök behozatala tilos. Számlával igazolt cukrászterméket elfogadunk. Javasoljuk, hogy élelmiszeregységben vásárolt készterméket (csomagolt süteményt, gyümölcslevet, üdítőt, stb.) hozzanak ezekre az alkalmakra. - Az óvoda területén kérjük, mellőzzék a gyermekek nassoltatását, az öltözőben és az óvoda udvarán ne etessék gyermekeiket, ez a többi gyermek előtt nem etikus. 18

19 - A gyermekek szekrényében, zsebében semmilyen cukorkát, rágógumit ne hagyjanak biztonságuk érdekében Az óvodába behozható eszközökre vonatkozó rendelkezés - Az óvodába behozható játékok, tárgyak és ékszerek körét a szülők a csoportos óvónőkkel egyeztetik a tanévnyitó szülői értekezleten. - A behozatalt előre be kell jelenteni. - A behozott dolgok elvesztéséért, azokban bekövetkezett károkért az óvoda nem tartozik kártérítési felelősséggel (Nkt. 25. (3)). - A gyermekeknek olyan dolgot behozni tilos, amely saját vagy társaik testi épségét, egészségét, biztonságát veszélyezteti Rendkívüli eseményekre vonatkozó előírások: Lásd: Szervezeti és Működési Szabályzat Vegyes rendelkezések: - Az óvodában tartózkodni kell az óvodai tevékenység, a gyermekek nyugalmának zavarásától. - Az óvodából délben elmenő gyermekek szülei kötelesek gyermeküket a csoportos óvónővel előzetesen egyeztetett napirend szerinti időpontig elvinni, ellenkező esetben a gyermek lefektetésétől nem tudunk eltekinteni. - A gyermekeken és az óvoda alkalmazottain kívül a befogadási időszakot, valamint az óvodai rendezvényeket (ünnepségek, szülői értekezletek stb.) kivéve más személy nem léphet be, illetőleg nem tartózkodhat a csoportszobákban. - Konyhákba csak az óvoda dolgozói, valamint a közegészségügyi feladatot ellátó szerv munkatársai léphetnek be. - Az óvodai és óvodán kívüli ünnepélyeken, kirándulásokon való megjelenés és magatartás mindig feleljen meg a rendezvény jellegének. - Az óvodában megtartásra kerülő rendezvények esetére az óvodai helyiségek használati rendjét valamint az óvodába bevihető dolgok körét és az azokkal kapcsolatban alkalmazandó a házirendtől indokolt esetben a szükséges mértékben eltérő egyéb rendelkezéseket az óvodavezető állapítja meg eseti jelleggel a rendezvény céljára, jellegére tekintetben. - Az intézményen kívüli helyszínre szervezett rendezvényekkel kapcsolatos tudnivalókról szóban, illetve írásban a faliújságon elhelyezett hirdetmény útján kapnak tájékoztatást a szülők. - Az óvodába nem léphet be, nem tartózkodhat ittas, bódult állapotban lévő személy. 19

20 - Az óvoda területén, az óvoda hirdetőtábláján csak az óvodavezető engedélyével helyezhető el hirdetmény, vagy más dolog. 9. A Házirend hatálya A Házirend az óvoda nevelőtestületének elfogadását követően, a fenntartó jóváhagyásának napjától - visszavonásáig - válik érvényessé. - Személyi: A Házirend rendelkezései az ott meghatározott körben a gyermekekre, a gyermekek szüleire, gyámjára, az óvoda alkalmazotti körére, illetőleg az óvoda területére belépő, ott tartózkodó személyekre terjed ki. A Házirend a törvény értelmében a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos rendelkezésnek minősül. - Területi: Az óvoda teljes működési területére székhely, telephely valamint a Helyi Nevelési Program alapján szervezett rendezvények, és a tapasztalatszerzés céljából szervezett kirándulások alkalmára. - Időbeli: Az óvoda teljes nyitvatartási idejére terjed ki. Rendelkezés a felülvizsgálat módjáról: Módosításra akkor kerül sor, ha a jogszabályokban, az óvoda működésében változás történik, illetve a szülők, vagy a nevelőtestület kezdeményezi és a véleményre jogosultak elfogadják. Jelen Házirend életbelépésekor az előző Házirend hatályát veszti. Felülvizsgálatára minden év október 30-ig kerül sor. Budapest, november 3. A házirendet jóváhagyta:... Illésné Schrott Ildikó óvodavezető A Házirendet a szülői szervezet véleményének kikérését követően az óvoda nevelőtestülete november 3-án elfogadta, az erről szóló határozatot az óvodavezető által hitelesített kivonat tartalmazza. (mellékelve) 20

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 H á z i r e n d Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 Intézményegységei: 1162 Budapest Hermina út 66-68. Tel./Fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Tel.:405-46-08

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 HÁZIREND NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 1 Házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról 2. Jogszabályi háttér 3. Az óvodai felvétel 4. Az óvodai elhelyezés megszüntetésének

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! . napirendi pont E 49 Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek: Nyílvános - Zárt Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések 1 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK HÁZIREND Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

HÁZIREND Készült: 2013.

HÁZIREND Készült: 2013. Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda 2162 Őrbottyán Rákóczi F. u. 84../2013. HÁZIREND Készült: 2013. 1 HÁZIREND 1. Általános adatok, rendelkezések 1.1. Az intézmény neve és székhelye Őrbottyáni Napközi Otthonos

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 5. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-92/2016. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 48/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2015/16 tanévtől a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2015.

Részletesebben

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. A szülő, az óvodaköteles

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

HÁZIREND SZILSÁRKÉNYI ZÖLD ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE. Készítette: Bognár Lászlóné. óvodavezető

HÁZIREND SZILSÁRKÉNYI ZÖLD ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE. Készítette: Bognár Lászlóné. óvodavezető HÁZIREND SZILSÁRKÉNYI ZÖLD ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE Készítette: Bognár Lászlóné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Az óvoda adatai 2. A házirend célja 3. A házirend tartalma 3.1. Az óvodai felvétel,

Részletesebben

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA Kerekegyháza Város Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Kerekegyerdő Bölcsődében ( 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a) biztosítja.

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2016/17. tanévben is a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2016.

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére Szajol Község Polgármesterétől 5081. Szajol, Rózsák tere 1. ELŐTERJESZTÉS Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 12-én tartandó ülésére a Szajoli Tiszavirág Óvodába, a 2015/2016.

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV. A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet

BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV. A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016.NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet 23. -a (1-2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal.

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal. A nem állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat beleértve a helyi önkormányzatok társulását is által alapított intézmények (egyházi és magán köznevelési intézmények) működési engedélye Ügyleírás:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény neve Orbánhegyi Óvodák A közoktatási intézmény címe 1126 Budapest Orbánhegyi út 3/a.

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben