Gyáli Tátika Óvoda Házirend Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142"

Átírás

1 Tátika Óvoda Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/ Honlap: OM azonosító:

2 Gyáli Tátika Óvoda Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/ Honlap: OM azonosító:

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezető Az óvoda adatai Az intézmény nevelési alapelvei Az óvoda működése Nyitva tartás Az óvodai elhelyezés igénybevételének lehetősége Az óvodából való távolmaradás igazolása A gyermek érkezésének és távozásának eljárásrendje A gyermekek életrendje az óvodában Keretjellegű napirend A gyermekek joga és kötelessége A gyermekekre vonatkozó védő óvó intézkedések A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok A gyermeke felszerelései és eszközei A gyermekek étkeztetése az óvodában Szülők az óvodában A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása Helyiségek, berendezések használati rendje A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje A szabályozható jogok érvényesítésének eljárásrendje A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei A gyermekek nagyobb csoportjának/közösségeinek minősül: Záró rendelkezés - A Házirend módosítása Legitimációs záradék

4 HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Tátika Óvodában! Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülne, melyben valódi partnerek lehetnénk. Ahhoz, hogy ez az együttműködés eredményes és jó legyen, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk az óvoda életét meghatározó fontosabb szokásokat, szabályokat. Bízunk benne, hogy segít az eligazodásban, a megértésben, és a szülői jogok és kötelességek megismerésében. A házirendbe foglaltak betartása kötelező a gyerekekre, szülőkre, hozzátartozókra, és az óvoda minden dolgozójára egyaránt. Nevelőtestületünk köszöni megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket! Kelt:. intézményvezető 1. Bevezető A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján a Mézeskalács Óvoda (1194 Budapest, Kelet u )az alábbi rendelkezések alapján alkotta meg házirendjét. A házirend hatálya Időbeli hatálya: A Házirend az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a 2009 fenntartó által jóváhagyott Házirend. Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet A kihirdetés napja:2013. április 01. A Házirend személyi hatálya kiterjed: - Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra - Az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre. - Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. - A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek). A Házirend területi hatálya kiterjed: - Az óvoda területére. - Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli programokra. - Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külsőkapcsolati alkalmaira. A Házirend a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályzója. Megvalósításával biztosítja a pedagógiai programban foglalt célok elérését, betartása kötelező a társadalmi együttélés szabályainak megfelelően az óvodaközösség és a szülői közösség minden tagja számára. A házirend megszegésére vonatkozó rendelkezések A házirendben foglaltaknak megtartását a munkaviszonyra vonatkozó rendelkezések megszegésére vonatkozó eljárások alkalmazásával lehet kikényszeríteni a pedagógusoktól és más alkalmazottaktól. A házirendben foglaltak megsértése mindenkire nézve ugyanolyan jogkövetkezménnyel jár, mint a jogszabályok megsértése. 4

5 Jogorvoslati lehetőség: A házirend megsértésével hozott intézményi döntés ellen a szülő, jogorvoslattal élhet. Az óvoda, döntése, intézkedése, illetve az intézkedések elmulasztása ellen a szülő eljárást indíthat. Az eljárás kezdeményezésére lehetőség van azon az alapon is, hogy a meghozott döntés, intézkedés vagy az intézkedés elmulasztása ellentétes a nevelési-oktatási intézmény házirendjében foglaltakkal. 1.1 Az óvoda adatai Az óvoda neve: Gyáli Tátika Óvoda Az óvoda címe: 2360 Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: Az óvoda honlapja: Tagóvoda címe: 2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/ Az óvoda fenntartója, címe és elérhetősége: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2360 Gyál Kőrösi út Az óvoda vezetője: Németh Istvánné Óvodavezető helyettes: Lukovszkiné Kiss Lívia Tagóvoda vezető: Bikkiné Teréki Anna Fejlesztést segítő szakemberek: - Logopédus - óvodapszichológus - fejlesztőpedagógus (Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézmény alkalmazottja) Elérhetősége: a hirdetőtáblán megtalálható Az óvoda védőnője: Az intézmény nevelési alapelvei Óvodánk nevelő intézmény, s mint ilyen elsődleges feladatunk a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik. Az óvoda a Közoktatási Rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, óvó védő személyiségfejlesztő funkciókat lát el a családi nevelés kiegészítője a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig, legfeljebb nyolc éves korig. Óvodánkban a nevelőmunka Közoktatási törvény, a Szervezeti és működési szabályzat, az Óvodai nevelés Alapprogramja, valamint Helyi Pedagógiai programunk szerint folyik. Programunk legfontosabb feladata: biztonságot nyújtó, családias légkör megteremtésével olyan lehetőségek biztosítása, amely elősegíti az egyéni képességek kibontakozását a mindennapi tevékenységek népi hagyományok köré csoportosításával, előtérbe helyezve a gyermek testi, lelki fejlődését. A gyermekek legjobb egyéni adottságainak kibontakoztatása, fejlesztése, a tanköteles korú gyermekek számára, differenciált fejlesztő tehetségműhelyekben történik. Legfontosabb elvünk a felnőtt- gyermek kapcsolatban: Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre 5

6 2. Az óvoda működése 2.1. Nyitva tartás A nevelési év: szeptember 1-jétől augusztus 31-ig, mely két részből áll: szervezett tanulási időszak: szeptember 1.-től május 31.-ig Nyári időszak: június 1.től augusztus 31.-ig Nyári zárás időpontja lehet két hét egy hónap vagy nem lehet nyári zárás, a fenntartó döntése alapján. Minden naptári év február 15-ig hirdetmény formájában értesítjük a szülőket. Az óvoda működése nyáron Június második hetétől a két épület összevonásával működik az óvoda, a gyermekek elhelyezése a gyereklétszámtól függően történik, A négy hétig tartó karbantartási, szabadságolási időszakról, legkésőbb február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket, melynek tudomásul vételét aláírásukkal hitelesítik. A nyári elhelyezés igényfelmérése az áprilisi hónapban megtörténik. Ezen időszakban indokolt esetben fogadjuk a gyermekeket, nem kell a másik óvodába vinni, amennyiben a polgármester úr másképp nem határoz. A nyári időszakban összevont csoportokkal működik intézményünk. A két épület nyitva tartásáról összevonások ideje alatt az óvodavezető dönt. Téli zárás időpontjáról Szülői igény alapján biztosítunk a két ünnep között ügyeletet. 10 fő alatt nem nyit ki az óvoda, melyről formájában értesítjük a szülőket. Az iskolai őszi, téli és tavaszi szünetek _ illetve nagyobb hiányzások esetén a nevelési év közben az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság jegyében írásban felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a gyermekek létszáma csoportonként a 15 főt nem éri el, élünk a csoportok összevonásának lehetőségével, ügyelet biztosításával. Rendkívüli esetben (pl. pedagógushiányzás) csoportösszevonást a törvényes létszámkeret betartásával és a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az óvodavezető rendelhet el. Huzamosabb időre történő csoportösszevonás esetén az óvodavezető köteles tájékoztatni a fenntartót. Nevelés nélküli munkanapok: Évente 5 munkanapot vehet igénybe az intézmény, melyről szeptemberben tájékoztatjuk a szülőket, legkésőbb egy héttel a nevelés nélküli munkanap előtt, hirdetmény formájában is tájékoztatjuk a szülőket. A gyermekek elhelyezése szükség szerint igényfelmérés alapján történik, összevont csoportban és a kijelölt épületben. Amennyiben mód van rá, a másik két óvodában kérjük az ügyelet biztosítását. Az ünnepekkel kapcsolatos nyitvatartási rend: intézményünk évente, a jogszabályban meghatározottak szerint szervezi. A szombati munkanapok előtt írásban mérjük fel a szülők igényeit a nyitva tartás igénybevételére. Ezeken a napokon, igény szerint a fenntartó engedélyével egyik épületünk tart nyitva, mely összevont csoporttal működik. Napi nyitva tartás: Reggel 6-tól du. 18 óráig Intézményünk hétfőtől péntekig, öt napos munkarendben, folyamatosan működik. Reggel 6-7-ig és du óráig összevont csoportban ügyeletet tartunk, ebben az időben történik az óvoda takarítása. 6

7 2.2. Az óvodai elhelyezés igénybevételének lehetősége Óvodai jogviszony keletkezése, oktatási azonosítószám Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Beiratkozás után, az óvodába történő felvételről az intézmény vezetője, túljelentkezés esetén az e feladatra alakult bizottság dönt. Az óvoda vezetője a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással mindenkor érvényben lévő jogszabályok szerint 15 munkanapon belül határozati formában, írásban értesíti a szülőt. Jogorvoslati lehetőség a gyermek felvételének elutasítása esetén Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. A fellebbezést a jegyzőnek címezve, de az óvoda vezetőjének kell benyújtani. Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indokolás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is. Az óvodába történő felvétel a beiratkozással, a felvételi adatlap kitöltése után, és az étkezési ellátásért járó térítési díj befizetésével válik érvényessé. Más óvodából történő átjelentkezés esetén a korábbi óvodából a gyermek az óvoda igazolását szükséges csatolni az óvodánkba történő beiratkozáskor. Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. KIR működtetője oktatási azonosító számot ad ki annak, aki óvodai jogviszonyban áll. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében napi 6 órát, szükséges az óvodai nevelésben részt vennie. Ez utóbbi gyermekek esetében az óvodáztatási támogatásra való jogosultság feltétele is a rendszeres óvodába járás. Tanköteles korú gyermek esetében, 7 napnál több igazolatlan távolét után, az óvodavezető köteles a város jegyzőjét értesíteni. A nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, továbbá akkor tanköteles Magyarországon, ha o menedékjoggal rendelkezik o szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja o bevándorolt, vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. A feltételek meglétét felvételnél igazolni kell. A jelentkezéshez szükséges személyi okmányok: o a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonata, annak igazolására, hogy betöltötte a harmadik életévét) o lakcímet igazoló hatósági igazolványt o a gyermek TAJ kártyáját o a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát o a gyermek oltási könyve, annak igazolására, hogy a kötelező oltásokat megkapta. Mikor részesülhet a gyermek óvodai ellátásban? o Három éves kortól mindaddig, amíg a gyermek eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. o Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a körzetében élő hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesített, és még van üres óvodai férőhely. o Az óvoda biztosítja felvételét vagy átvételét annak a gyermeknek, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor: o a felvételhez szükséges kort betöltötte o teljesen egészséges (kivéve a sajátos nevelési igényű gyermekeket) o az étkezési térítési díjat előre, minimum egy hónappal megrendelte és befizette. 7

8 Az óvodaköteles gyermek felvételének eljárásrendje Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni (5 éves), ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. Amennyiben férőhely hiányában nem tudja felvenni a körzetben tartozó gyermekeket az óvoda a fenntartó jóváhagyásával a város óvodájában elhelyezést nyer. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek (5 éves) szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt december 31-ig a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni január 1-jétől a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A kötelező óvodai nevelés, fejlesztő nevelésben is teljesíthető. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján (ebben az esetben a gyermek kimaradását a szülőnek írásban be kell jelentenie jelezve, hogy gyermeke melyik óvodába távozik), kimaradására, az étkezési térítési díj felszólításra történő befizetésének elmulasztása esetén, ik az óvodai elhelyezés a köznevelési törvény 74. (3) bekezdésében foglaltak kivételével, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda, írásban értesíti a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzatot Az óvodából való távolmaradás igazolása Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen távol maradását szíveskedjenek bejelenteni. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha - a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába, - a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, - a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. Igazolatlan a kisgyermek hiányzása, ha a gyermek távolmaradását nem igazolják. Az igazolatlan mulasztás következményeinek meghatározása Ha a távolmaradást a szülő nem igazolja, a mulasztás igazolatlan. Ha a gyermek tankötelesként vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Kormány rendeletben foglaltakkal összhangban értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, - a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia, - az óvoda vezetője, az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről, a kifizetés esedékességét megelőzően a jegyző által meghatározott időpontban tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, amelyről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott. feltéve, hogy a január június, illetve a július december időszakokban a mulasztott 8

9 napok száma együttesen meghaladja az óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, illetve arról, hogy a mulasztott napok száma nem érte el a fenti mértéket, - értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik. A tanköteles, egészséges gyermek, tartós hiányzását indokolt esetben az óvodavezető engedélyezheti. A tanköteles gyermek kimaradását a szülőnek be kell jelentenie jelezve, hogy gyermeke melyik óvodába távozik. Beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az intézményt. A pedagógus megítélése szerint, ha gyermek beteg, lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit, igyekszik elkülöníteni a többi gyermektől. 3. A gyermek érkezésének és távozásának eljárásrendje Az óvoda rugalmas napirendet követ, követi a helyi szokásokat, rendezvényeket, időjárási viszonyokat. A gyermekek a nyitás kezdetétől folyamatosan érkezhetnek, de a csoportok heti és napirendjének zavartalansága, valamint nevelőmunkánk eredményessége érdekében kérjük, hogy legkésőbb ig hozzák be gyermekeiket. A gyermekek nevelése folyamatos napirend alapján történik, mely az jelenti, hogy az óvodapedagógus a foglalkozásokat, a gyermekek játékához, mindennapi tevékenységéhez kapcsolja. Zavarja tehát a napirendet, ha egy későn érkező gyermek átvételével meg kell szakítania a gyermekek foglalkozását. A később érkező gyermekek - azon túl, hogy megzavarják a csoport tevékenységét nem tudnak a játékba bekapcsolódni, ezért a szervezett tanulási tevékenységekbe nem szívesen vesznek részt. Kérjük késéssel, ne zavarják a foglalkozást! A szülők gyermekeiket a nyitvatartási idő alatt bármikor behozhatják és hazavihetik, ha az óvodai tevékenység zavarása nélkül, a következő szabályi betartása és tiszteltben tartása mellet teszik. o Érkezéskor a szülők személyesen adják át gyermekeiket a vele foglalkozó óvónőnek, illetve ugyanilyen módon jelezzék távozási szándékukat. Felelősséget csak ebben az esetben tudunk vállalni. Amíg a szülő az óvodában tartózkodik, ő felel gyermekéért. o Az óvoda kapuján vagy bejárati ajtaján gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki sem. o Az óvoda főbejárata a gyermekek biztonsága érdekében felső retesszel van ellátva, melyet kérjük, hogy minden ki- és belépéskor használjanak. o Az óvoda bejárati ajtaját tól ig, illetve tól ig biztonsági okok miatt zárva tartjuk, ez idő alatt, kérjük, csengessenek. o A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusok a gyermeket testvérrel (10 éven felüli) vagy számukra idegennel haza engedjék. Az írásos engedélyt a szülőnek kell átadni az óvónőnek. o Válás esetén a bírósági vagy gyámhivatali hatósági határozatban foglaltak szerint köteles az óvoda a gyermeket kiadni. Határozat hiányában az óvoda köteles mindkét szülő számára a szülői jogoknak megfelelően eljárni. o Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvodában. o Az óvodával jogviszonyban nem álló személyek benntartózkodását az SZMSZ szabályozza. o A torna foglalkozás napján órára érkezzenek a gyermekek. Késés esetén tornaruhába öltöztetve adja át a szülő a foglalkozás megzavarása nélkül. o Amennyiben a gyermeket óráig nem viszik el az óvodából és a szülőt nem lehet elérni, és ez többször előfordul, a gyermek érdekében felvesszük a kapcsolatot a Gyermek Jóléti szolgálattal. o Olyan személynek, aki láthatóan nem képes a gyermek biztonságát, felügyelni, nem adható ki az óvodás. Alacsony létszám esetén a nevelési év közben is élhetünk a csoportok összevonásának lehetőségével. A teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik. 9

10 4. A gyermekek életrendje az óvodában Az óvodapedagógus az alábbiakat tartja szem előtt: o a gyermek sajátos egyéni szükségleteinek felismerését, tudatosítását, o a felismert szükségletek kielégítését és annak elősegítését, hogy a gyermek e szükségleteit szocializált formában és kulturáltan legyen képes kielégíteni. A gyermek érzelmi biztonsága - Jelenti a biztonságos tárgyi környezetet, jelenti a rugalmas napirendet, amelyben mindenre elegendő idő jut, amelyben biológiai szükségleteit akkor tudja kielégíteni, amikor azok jelentkeznek, jelenti az őt körülvevő felnőttek biztonságot adó gondoskodását, segítőkészségét, jelenti a gyermekközösség és a barátok jelenlétét, jelenti azt is, hogy kérdéseire választ kap, hogy szabadon játszhat Keretjellegű napirend A gyermeki jogok és az egészséges életmód szabályainak, valamint az óvodai élet egyéb eseményeinek tiszteletben tartása mellett, bármikor tehetségfejlesztő foglalkozás tartható. Az évszaknak és az időjárásnak megfelelően változik a szabadban eltöltött tevékenységek ideje. Egy héten egyszer a kötelezően szervezett-mozgásos nap miatt, a játékba integrált tanulás ideje lecsökken. A gyermekek mindennapi életét a Tevékenységközpontú pedagógiai programunk szellemében a néphagyományok ápolása foglalja keretbe. A mindennapi játéktevékenységet az óvodapedagógusok spontán és tervezett tevékenységekkel egészítik ki. A napirendünk megszervezésénél a folyamatosság, rugalmasság, az egészséges életmódra nevelés, az életkori sajátosságok, az évszaki változások figyelembe vétele az elsődleges szempont, amely azt jelenti, hogy a gyermekeinknek egész nap folyamán az étkezési gondozási tevékenységeket beépítve a lehető leghosszabb ideig zavartalanul biztosítva legyen az önfeledt játéktevékenység. Minden nap biztosítva legyen a szabad mozgás a levegőn. Az óvoda napi nyitvatartási ideje: tól ig Időtartam: Tevékenység: ig Helye: ügyeletes csoportszoba gyülekezés játék ig Helye: csoportszoba Személyes percek Játékba integrált tanulás, egyéni, vagy mikro csoportos folyamatos tevékenység Rajz, mintázás, kézimunka, Ének-zene képességfejlesztés Vers, mese dramatikus játék, anyanyelvi nevelés, környezeti nevelés. Gondozási feladatok, testápolás Folyamatos tízórai közös tízórai. Egyéni, csoportos képességfejlesztés ig Helye: udvar, az óvoda környéke,. Mikro csoportos, vagy csoportos séta. A környezet tevékeny megszerettetése. Énekes játékok, sporttevékenységek, állóképesség fejlesztés. Manuális tevékenységek, Helye: csoportszoba ig Testápolás, gondozási tevékenységek, ebéd illetve Testápolás, gondozási tevékenységek ig alvás mesével, altatóval, pihenés ig Gondozási feladatok, testápolás - uzsonna, játék, egyéni fejlesztés ig folyamatos összevonás játék hazamenetelig. Az időjárástól függően uzsonna után a csoportszobákban, illetve az udvaron vannak a gyermekek. 10

11 4.2. A gyermekek joga és kötelessége Az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságaiból fakadóan kiszolgáltatott. Alapvető követelmény a kisgyermek emberi méltóságának, jogainak biztosítása az óvodai nevelés teljes eszközrendszerével. A jogok és a kötelességek a gyermek és az óvodapedagógus viszonylatában összefüggenek. Hiszen, nyílván nem képes a gyermek saját jogait biztosítani, mivel azzal sincs tisztában, hogy jogai lehetnek. A gyermeki jogok érvényesítésének feltétele az, hogy a pedagógus kötelességének érezze azok biztosítását. A gyermeki szükségletek a gyermeki jogok a pedagógus kötelességei A gyermek jogainak érvényesülése, szükségleteinek kielégítése fejlődésének előfeltétele. A gyermek joga hogy o az óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék: óvodai életrendjét pihenő idő, szabad idő, megfelelő testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. o személyiségét, emberi méltóságát, és jogait tiszteletben kell tartani, és számára fizikai és lelki erőszakkal szemben védelmet kell biztosítani. o személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánéletéhez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, ez a joggyakorlás azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. o képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön. o adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, illetve az óvoda vagy szülei közbenjárásával - pedagógiai szakszolgálat segítségért forduljon. o rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. A gyermekek kötelessége o o o o o o o az intézményes nevelésben részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A tankötelezettség kezdetéről az óvoda vezetője, ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. Ha az óvoda vezetője vagy a szülő kéri, akkor a gyermek iskolaérettségéről az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. Óvja saját és társai testi épségét, egészségét. Elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket. Hogy betartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét. Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat és eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit és eszközeit. Hogy az óvoda valamennyi dolgozója és óvodástársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa A gyermekekre vonatkozó védő óvó intézkedések Melyeket a gyermekeknek az óvodában történő tartózkodás során be kell tartaniuk: Gyermekeinkkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a tevékenységeikkel együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az óvodai nevelési év megkezdésekor, illetve szükség szerint (kirándulások és egyéb programok, új gyermek érkezését követően) életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetjük, melynek tényét és tartalmát dokumentáljuk. A gyermekek egészsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások: o étkezés utáni fogmosás saját fogmosó felszereléssel o étkezés előtti, WC használat utáni kézmosás o saját törölköző használata o a WC rendeltetésszerű használata o szomjúság csillapítására nem csak az étkezéshez felszolgált ital, illetve ivóvíz fogyasztása o ebéd után, ágyon pihenés, alvás o friss levegőn történő mozgásban való aktív részvétel o cukrot és egyéb édességet a gyermek nem hozhat be az óvodába csak kivételes esetben, ha a szülő erre külön engedélyt kapott (névnap, születésnap, óvodai rendezvények) o a csoportszobába váltócipőben léphet be 11

12 A gyermekek testi épsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások: o a helyiségek és az udvar rendjének betartása, o a játékok, evőeszközök rendeltetésszerű használata, o az orrnyílásba és szájba idegen anyagokat nem vihet be, o alvásidőben csak az óvónő által engedélyezett tárgyat tarthatja magánál, o a csoportszobából csak engedéllyel a szülő vagy a dajka felügyelete mellett léphet az engedélyezett helyiségbe, o az udvaron tartózkodás során csak a játszórészen tartózkodhat, o az épületből csak a szülővel (törvényes képviselővel) léphet ki, miután bejelentette az óvónőnek, s csak akkor, ha a felügyeletet ellátó óvodapedagógus a bejelentést tudomásul vette, o társát vagy társai játékát nem zavarhatja, o társai testi épségét nem veszélyeztetheti, fizikai bántalmazást és lelki terrort, fenyegetést nem alkalmazhat, Az óvoda működése során az illetékes szakhatóságok (ÁNTSZ, munkavédelmi szakhatóság, tűzvédelmi szakhatóság) által meghatározott szabályokat be kell tartani. Az óvodában bekövetkezett rendkívüli esemény (tűz és bombariadó, természeti katasztrófa, terror-támadás) esetén a gyermekek elvárható magatartási, viselkedési szabálya: o a rendkívüli eseménynél használt jelzés hallatára (hosszú csengetés) a gyermekek kötelesek az őket ellátó felnőttek utasításait maradéktalanul végrehajtani, képességeikhez mérten a lehető legrövidebb idő alatt teljesíteni. Baleset, tűz és bombariadó esetén a tűzriadó tervben meghatározott menekülési útvonalon hagyják el a gyerekek és a felnőttek az intézmény épületét. Az intézmény dolgozóira vonatkozó védő óvó előírásokat az SZMSZ tartalmazza. Az óvodába járó minden gyermeknek és szüleiknek feladatát képezi az ide vonatkozó szabályok betartása: o A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet, így ha a szülő megérkezik az óvodába gyermekéért, attól kezdve teljes felelőséggel felel annak testi épségéért, abban az esetben is, ha még az óvoda területén belül tartózkodik. o Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat, ezért kérjük, hogy otthonról is csak ilyen játékokat hozzanak be gyermekeik. o Kérjük, a szülőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótéri tevékenységre ne használják. o Ha a szülő olyan használati eszközt, játékot, berendezési tárgyat észlel az óvodában, amely megrongálódott, vagy balesetveszélyt hordoz, kérjük, azonnal jelezze az óvoda, vezetőjének. o Kérjük a szülők munkahelyi és lakáscímét, valamint telefonszámát, annak változásait szíveskedjenek bejelenteni a csoportos óvodapedagógusoknak, hogy baleset, vagy betegség estén azonnal értesíteni tudjuk Önöket. o Baleset esetén Önökkel egy időben azonnal értesítjük a gyermek vagy az ügyelet orvosát, vagy szükség szerint a mentőket. Az óvoda munkatársainak balesetvédelmi feladatai Az óvodai foglalkozásokra, bevihető eszközökre vonatkozóan védő-óvó előírások figyelembevételével vihetnek be általuk készített, használt pedagógiai eszközöket. Ellenőrizni kell a biztonságos használatukat. A szabványoknak megfelelő eszközök és felszerelések vihetők be a foglalkozásokra A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok Intézményünk működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani. o Az óvodában csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak! o A gyermekek óvodába lépésekor a jelentkezés során a szülőnek tájékoztatást kell adnia gyermeke rejtett betegsége felől. Amennyiben ez később jut az érintett óvodapedagógus tudomására, élhetünk az orvosi, pszichológusi kivizsgálás indítványozásával. 12

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben