HÁZIREND. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Pilismarót község Önkormányzat Képviselőtestülete 2028 Pilismarót, Rákóczi u.15.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Pilismarót község Önkormányzat Képviselőtestülete 2028 Pilismarót, Rákóczi u.15."

Átírás

1 (közoktatási intézmény Óvoda megnevezése) Az óvoda hivatalos adatai: Az óvoda neve: Mesevár Óvoda HÁZIREND Az óvoda székhelye: 2028 Pilismarót, Iskola u.2. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Pilismarót község Önkormányzat Képviselőtestülete 2028 Pilismarót, Rákóczi u.15. Az Óvoda házirendje A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján meghatározza a házirend témakörébe tartozó szabályokat. 1. A házirend célja A házirend célja, hogy megállapítsa - többek között - - a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásának módját, - a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket, - az óvodai munkarendet, a foglalkozások rendjét, az óvoda és helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendjét. 2. A házirend hatálya 2.1. A házirend személyi hatálya kiterjed valamennyi - az intézménnyel munkajogi jogviszonyban lévő személyre, - az óvodai ellátásában részesülő gyermekre, illetve meghatározott esetekben a szülőre A házirend időbeli hatálya - A gyermekek és szüleik vonatkozásában a beiratkozáskor (az intézményi gyermeki jogviszony kezdetekor) keletkezik és az intézményi gyermeki jogviszony megszűnéséig tart, - kiterjed a teljes nevelési évre, beleértve a szüneteket is. (A nevelési év rendje: A nevelési év szeptember 1-én kezdődik és augusztus 31-ig tart. Június 1-én kezdődik a nyári időszak, amikor a csoportok összevontan működnek.)

2 2.3. A házirend területi hatálya A házirend előírásait az intézmény területén; azon magatartási szabályait, melyek értelmezhetőek intézményen kívül is az intézmény által szervezett programok, foglalkozások esetében az intézmény területén kívül is alkalmazni kell Az óvoda működési, felvételi körzete: Pilismarót település 2.5. A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok: A házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol. A házirendet a nevelőtestület részéről a nevelőtestületi képviselő, a szülői szervezet képviseletében a szülői szervezet elnöke írja alá. A házirendet a fenntartó jóváhagyta, így az érvényessé vált. A házirend visszavonásig érvényes A házirend módosítása: A házirend módosítása: törvényi változáskor, a gyermekek (SZMSZ-ben meghatározott), nagyobb csoportját érintő változtatások, ill. a nevelőtestület 50%+1 fő igénye alapján. 3. A házirend nyilvánossága A házirendet az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. Ennek hiányában a házirendet ki kell függeszteni a központi faliújságra, oly módon, hogy az a szülők szabadon megtekinthessék. A házirend egy-egy példányát át kell adni: - az SZSZK elnökének, - valamennyi pedagógusnak és egyéb foglalkoztatottnak, - a gyermek szülőjének az óvodába történő beiratkozáskor. A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni, a házirend egy-egy példányát ismét át kell adni az érintetteknek. 4. Az intézményre vonatkozó szabályozás 4.1.Az óvoda a harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, de legfeljebb 8 éves korig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló játék, játékos tanulási folyamatok keretében folyik, emellett felvállalja a gyermekek integrált óvodai ellátását is. 4.2.Az óvodai felvétel, átvétele, nyilvántartása 4.2.2Az óvodai felvétel Felvehető minden 3. életévét betöltött gyermek, elsősorban az, aki az óvoda felvételi körzetében lakik, körzeten kívül lakó gyermek akkor vehető fel, ha az engedélyezett létszám és az Önkormányzat engedélye lehetővé teszi. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása a nevelési évben folyamatosan történik. A gyermek óvodába járása beszoktatással kezdődik, melynek módja az óvodapedagógus és a szülők megbeszélése alapján történik A gyermek abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti, a tárgyévben kezdődő nevelési év első napjától óvodai foglalkozásokon köteles részt venni, melynek ideje legalább napi 4 óra. 2

3 A gyermek átvétele Hivatalos átjelentkezés útján, a szülő kezdeményezésére a gyermek dokumentumai, tájékozódó információ után az áthelyezés nyomtatványát az óvodavezető tölti ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak A gyermek nyilvántartása Az óvodába felvett gyermeket az óvoda tartja nyilván. Az óvoda törli a nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek az ellátása az óvodai jogviszonya megszakítás miatt megszűnik Az óvodai beíratás Az óvodai beíratás általában május első hetében zajlik. A beiratkozáshoz szükséges papírok - a gyermek születési anyakönyvi kivonata - szülők személyi igazolványa - lakcímigazolás - gyermek egészségügyi törzslapja - sajátos nevelési igény esetén gyermekorvosi, valamint az arra illetékes képességvizsgáló intézet véleménye. 4.4.Az óvodai elhelyezés megszűnik, ha: - a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján; - a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon; - az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető- a szülő eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után- megszüntette, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján; - a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján; - a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a 8. életévét betölti, - a gyermek 10 napnál többet igazolatlanul van távol az óvodából, melyre a szülő figyelmét az óvodavezető kétszer felhívta A beiskolázás rendje A gyermek addig látogathatja az óvodát, amíg az iskolai életmódhoz szükséges fejlettséget eléri, legfeljebb 8 éves korig a törvényben meghatározottak szerint A gyermekek beiratkozása előtt fejlettségük objektív megítélése céljából mérésen vesznek részt, melyről a szülők személyesen kapnak tájékoztatást november hónapban Az iskolaköteles gyermek szükség esetén a Nevelési Tanácsadó vizsgálatán vesz részt, mely vizsgálatra(előzetes beleegyezés esetén) köteles a szülő gyermekét elvinni A gyermek fejlettségét figyelembe véve az óvoda az iskolai beíratáshoz szakvéleményt állít ki. 5. Az egyes gyermeki jogok biztosítására vonatkozó szabályok A gyermek a jogait úgy gyakorolhatja, jogaival úgy élhet, hogy azzal mások érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogai gyakorlásában Az óvoda köteles tiszteletben tartani a gyermek személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát Az óvodában foglalkoztatott személyek nem hozhatnak olyan döntést, intézkedést, nem cselekedhetnek úgy, hogy az a gyermek személyiségi jogait sértse Az óvodában foglalkoztatott személyek kötelessége, hogy elkövessenek mindent annak érdekében, hogy a gyermek személyiségi jogai érvényesüljenek. 3

4 Az óvoda köteles a nevelés szervezése során mindig olyan módszert alkalmazni, mely visszavezethető nevelési eszközökre, szempontokra, módszerekre. Az óvoda a gyermek személyiségének szabad kibontakoztatása érdekében nem állíthat fel olyan korlátozást, mely nevelési szempontokon kívüli, egyéb indok alapján nem biztosítja valamely, az óvoda által nyújtott lehetőség igénybevételét Az óvoda biztosítja azt, hogy a gyermekről nyilvántartott személyes adatok tárolási módjáról, valamint a gyermekről nyilvántartott személyes adatok valódiságáról a szülő tájékozódjon. A tájékoztatást az érintettek szóbeli kérelmükre, az adatnyilvántartást végző, kezelő személy munkaidejében kaphatják meg. A gyermek szülője kérheti a helyes adatok igazolása mellett az óvoda által nyilvántartott személyes adatok törlését és helyesbítését A magánszférához való jog érvényesülése érdekében a házirendben foglaltakat a gyermeknek csak az óvoda területén kell betartania. A gyermek az óvodán kívüli tiltott magatartási szabályokat akkor köteles betartani, ha az intézmény által szervezett foglalkozáson, programon vesz részt Az óvoda a gyermek önrendelkezési jogának érvényre juttatása érdekében nem kötelezheti a gyermeket arra, hogy éljen a törvényben biztosított jogával. Ennek érdekében nem kötelezheti például arra, hogy részt vegyen olyan foglalkozáson, rendezvényen, ami nem kötelező óvodai foglalkozás keretében kerül megszervezésre A gyermek családi élethez való joga védelmében tilos a gyermek családi életével, családi körülményeivel kapcsolatos mindennemű negatív megnyilvánulás, megkülönböztetés A családok vallási, világnézeti, nemzeti és etnikai hovatartozásának tiszteletben tartása A gyermek személyiségi jogának gyakorlása nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, az intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve nem korlátozhatja a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását. Ennek érdekében a házirend további részei is tartalmaznak korlátozásokat a személyiségi jogok gyakorlására vonatkozóan Az óvoda biztosítja a gyermek azon jogát, hogy az intézményben: - családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön, - részben vagy teljes egészében mentesüljön a szülő közoktatási törvényben meghatározott, a gyermekeket terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására, illetve részletekben való fizetésére A kedvezményes, illetve az ingyenes étkeztetési ellátás érdekében az óvoda írásban, az általa meghatározott nyomtatványon biztosít lehetőséget a kedvezmény, illetve az ingyenes étkeztetés iránti igény jelzésére, és nyújt tájékoztatást a benyújtandó igazolásokról, dokumentumokról. A kedvezményes 50%-os étkeztetési díj megállapításához Nyilatkozat kitöltésével biztosít lehetőséget az óvoda. Az ingyenes étkezési ellátás feltétele az Önkormányzathoz beadott kérelem, melynek pozítív elbírálása után a határozatban megjelölt időponttól számítjuk a kedvezményt. Az igények benyújtási határideje a nyomtatványon feltüntetésre kerül. Az igények benyújtásának ideje folyamatos Az óvoda biztosítja a gyermekek számára egyes eszközeinek ingyenes, illetve kedvezményes használatát, igénybe vételét. 4

5 A gyermekek ingyenesen használhatják óvodaidőben az óvoda összes helyiségét és eszközeit az intézmény óvó-védő előírásainak betartásával A gyermek esetében a szülő joga, hogy válasszon a választható foglalkozások közül. A választható foglalkozásokra való jelentkezést az óvoda a gyermekek szüleihez eljuttatott írásbeli jelentkezési lapon biztosítja. A kérelmek elbírálásának az igények teljesítésével összefüggő rangsorolási rendje a következő: - ha több igény van, mint amennyi teljesítésére lehetőség van, a kérelmeket - azok benyújtásának sorrendjében, vagy - sorsolással kell elbírálni. Az óvoda köteles a szülők igénye alapján választott foglalkozás adott nevelési évben történő beindítására, illetve biztosítására akkor, ha a jelentkezők száma eléri a 15 főt Az óvoda amennyiben a feltételek biztosítottak a gyermekek illetve szüleik számára lehetővé teszi az óvodapedagógus, illetve foglalkozásvezető választást is A gyermek joga, hogy egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Az óvoda e gyermeki jog érvényesítése érdekében védő és óvó előírásokat határoz meg. A gyermekekre vonatkozó védő-óvó előírások, szabályok Egészségvédelem Óvodai közösségbe járhat az a gyermek, aki a 3. életévét betöltötte, szobatiszta, teljesen egészséges állapotáról orvosi igazolást hoz az intézménynek. Valamennyi gyermek érdekében az óvodába csak egészséges gyermek járhat. Az óvodát a gyermek, a teljes gyógyulásig nem látogathatja. A gyermek, betegség után csak orvosi igazolással jöhet óvodába. Ha a gyermek fertőző betegség miatt van távol az óvodától, kérjük a szülői jelzést erre vonatkozóan az óvoda felé megtenni. Az óvodának kötelessége megteremteni az egészséges, tiszta környezetet, megóvása mindenki számára kötelező. A szülők az intézmény higiéniai szabályait tartsák be: utcai cipőben ne lépjenek a mosdókba, csoportszobákba. A szülők előre egyeztetett időpontokban látogathatják a csoportokat, a délelőtti tevékenységek idején. Az óvoda a következő orvosi vizsgálatokat biztosítja a gyermekek számára: - évente orvosi vizsgálat- Dr.Hunyadi Mátyás - tanköteles gyermekek számára hallás és látás vizsgálat a védőnő által-nagy Adél Gyermekvédelem Az óvoda feladata, hogy támogassa a nevelési nehézségekkel küzdő családokat, a fejlődésben gátolt gyermekeket. A gyermekvédelmi munka koordinálását a gyermekvédelmi felelős látja el. Neve és elérhetősége a faliújságon kifüggesztve megtalálható. Fogadó órát évente 2x, (szülők megfelelő időben való tájékoztatása mellet) szükség esetén bármikor, amennyiben szükséges Biztonság A napi élet zavartalansága érdekében a gyermek óvónőjét csak fontos ügyben hívják telefonhoz. A szülők érkezéskor és távozáskor csak a legszükségesebb dolgok megbeszélése esetén hívják ki, mivel Ő a teljes biztonságért felel. Tilos a kutyák és egyéb biztonságot, egészséget veszélyeztető állatok behozatala az óvoda egész területére! 5

6 Tűzriadó Az épületben tüzet észlelő személy azonnal köteles a riadó jelzést leadni. A tűz keletkezésének helyétől függően az óvoda dolgozói a kifüggesztett tűzriadó terv szerint járnak el a gyermekek mentése során. A vezető, vagy az arra kijelölt személy értesíti a tűzoltókat. Ha lehetséges, poroltóval meg kell kezdeni a tűz oltását és a vagyonmentési sorrend alapján a mentést Bombariadó Veszélyhelyzetben, az óvodában tartózkodó vezető, vagy helyettese értesíti a Körzeti megbízottat (Rendőrséget) és közben utasítást ad az épület kiürítésére. A gyermekeket az óvoda udvarára, ill. az utcára menekítik az óvodapedagógusok, dajkák és az óvoda épületében tartózkodó szülők. Az óvodának kötelessége Az óvoda területén, valamint az óvoda által szervezett óvodán kívüli programok, foglalkozások alkalmával a pedagógusok, illetve a nem pedagógus munkakört betöltő személyek számára tilos: - a dohányzás, - a szeszes ital fogyasztás, - kábító és bódító szerek fogyasztása és tartása, valamint - az alkohol és kábító vagy bódító szer által befolyásolt állapotban való megjelenés, tartózkodás Az óvoda gondoskodik arról, hogy a tűz- és balesetvédelmi szabályokat az érintettek megismerjék. - Az óvoda a nevelési év megkezdésekor a gyermekek szülőjét tájékoztatja az óvodában betartandó védő és óvó előírásokról, ennek keretében ismerteti a tűzvédelmi szabályzatot, beleértve a tűzriadó tervet, valamint a balesetvédelmi előírásokat. A gyermek szülője a tájékoztatás tudomásulvételét a tájékoztatás megtörténtéről szóló dokumentumon aláírással köteles elismerni. Az óvoda az összes gyermeke számára évente 2x tűzriadót tart, melyről dokumentációt vezet. - Az óvoda gondoskodik a pedagógusok és más óvodai dolgozók tűz- és munkavédelmi szabályzatban meghatározott oktatásainak lebonyolításáról, adminisztrálásáról. - Az óvoda egyes helyiségeire vonatkozó speciális védő, óvó előírások szükség szerint az adott helyiségben kifüggesztésre kerülnek Az óvoda kötelessége biztosítani az ingyenes logopédiai foglalkozást, mely az előzetes felmérések alapján (az óvoda logopédusa-bende Lászlóné- által felmért) a gyermek számára kötelező jellegű. Az óvoda biztosítja a külön helyiséget (nevelői szoba), a tárgyi és eszközigényeket, valamint a szakmai könyveket, ill. fénymásolatokat A gyermek, illetve a szülő joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy gondoskodjanak arról, hogy a gyermekek, illetve a szülők ismerjék meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit A tájékoztatás formái: - szóbeli tájékoztatás, - írásbeli tájékoztatás A tájékoztatás a tartalmának, jellegének megfelelően történhet: 6

7 - közösen, illetve - egyénileg A gyermekkel kapcsolatban tájékoztatást adhat: - az intézményvezető, - a nevelőtestület, - nevelő munkát végző pedagógus A tájékoztatás rendje a következő: - az óvoda nyilvános dokumentumai: - az SZMSZ, - a minőségirányítási program, - a nevelési program mindenki számára elérhető helyen az óvodavezetői irodában elhelyezésre kerülnek, - a házirend a faliújságon folyamatosan megtekinthető legyen, illetve annak egy példányát a szülőnek át kell adni Az óvoda köteles a és pontban meghatározott dokumentumokról szóbeli tájékoztatást is adni a dokumentumok elfogadása, valamint módosítása esetén A szülő szóban jelezheti további tájékoztatási igényét. Az igényt annak jellegétől függően az óvoda foglalkoztatottja a dokumentumokba való betekintési lehetőség biztosításával, illetve szóbeli tájékoztatás nyújtásával elégíti ki A szülői szervezet tájékoztatás kérési jogosultsága szempontjából gyermekek nagyobb csoportja alatt a következő meghatározást kell figyelembe venni: Nagyobb csoport: - az azonos korcsoportba tartozó gyermekek; - az év elején beiratkozó új gyermekek; - a tanköteles korú gyermekek; - a speciális foglalkozásokon résztvevő gyermekek - az óvodán kívüli programokon résztvevő gyermekek A gyermek és a szülő joga, hogy kezdeményezze különböző foglalkozások tartását. A gyermek joga, hogy ezeken a nem kötelező foglalkozásokon részt vegyen A nem kötelező foglalkozások formái: - rendszeres elfoglaltságok: táncoktatás, nyelvoktatás, - nem rendszeres elfoglaltságok: óvodai rendezvények, ünnepségek, múzeum, színház, mozi látogatás A szülő kezdeményezheti foglalkozások tartását. A szülőnek a kezdeményezését írásban kell benyújtania az óvodavezető számára. Az óvoda a kezdeményezett foglalkozásra vonatkozó javaslatot a faliújságon közzé teszi, arról a többi szülőt is tájékoztatja A rendszeres elfoglaltságot jelentő nem kötelező foglalkozáson való részvétel adott nevelési évben kötelező, ha arra a gyermek vagy a szülő jelentkezett. A foglakozáson való részvételről kijelentkezni csak a következő évi igényfelméréskor lehet A rendszeres elfoglaltságot jelentő foglalkozások általában ingyenesek, de egyes foglalkozások azok jellegétől függően térítési díjasak is lehetnek. Ennek feltételeit, a fizetendő díjakról való tájékoztatást a jelentkezések előtt meg kell adni Egyes, nem rendszeres elfoglaltságot jelentő foglalkozások (pl.: színház, mozi, múzeum stb. látogatás) igénybe vételéért részvételi díjat kell fizetni. A foglalkozásokra való jelentkezéskor a díjakra vonatkozó tájékoztatást a gyermek szülője számára meg kell adni. (A részvételi díjas foglalkozáson való részvétel a gyermek számára nem lehet kötelező úgy, hogy annak térítési díja befizetésére is kötelezve legyen.) 7

8 A foglalkozások időpontját és helyszínét a lehetőségek figyelembevételével a foglalkozásra jelentkezők, valamint a foglalkozást tartó közösen állapítják meg Az óvodapedagógusnak nevelő munkájával elő kell segítenie azt, hogy a gyermekek egymás vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák A közoktatási törvény értelmében (Ktv. 10. (3) bek.) a gyermeknek joga az önkormányzati óvodában,hogy hit- és vallásoktatásban vegyen részt. A hit- és vallásoktatásban való részvétel szülői elhatározáson múlik. A hit- és vallásoktatás megszervezése az érintett egyházi jogi személy feladata. Az óvoda az intézményben rendelkezésre álló eszközökből köteles biztosítani a hit-és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket. A hit-és vallásoktatást az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve külön helyiségben, reggel ½ 9- ½ 10-ig tart, előre meghatározott napon. Intézményünkben katolikus és református vallásoktatás folyik A gyermek szülőjének joga, hogy a gyermek, illetve a szülői jogai megsértése esetén eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot, és az oktatási jogok biztosához forduljon A szülő joga, hogy amikor a gyermeke felügyeleti jogát átadja, azaz a gyermeket az óvodában hagyja, szakképzett pedagógus legyen jelen. Ha ez az intézménynek nem áll módjában, akkor az intézmény bármely más dolgozója köteles ellátni a gyermek felügyeletének feladatát. Gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem maradhat! 6. A gyermeki kötelezettségek szabályozása 6.1. A gyermek kötelezettsége, hogy részt vegyen az óvodai foglalkozásokon A gyermek kötelezettsége, hogy - életkorához és fejlettségéhez, továbbá óvodai elfoglaltságához igazodva óvodapedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában A gyermek kötelessége, hogy az óvoda vezetői, óvoda pedagógusai, alkalmazottai, valamint társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 7. Munkarendre vonatkozó szabályok 7.1. Az óvodában a napirend úgy kerül kialakításra, hogy a szülők gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák, illetve hazavihessék A gyermekek óvodai életrendje A gyermekek érdekében az óvodába érkezés reggel 6 órától 9 óráig tart. A gyermekek kötött és kötetlen fejlesztésben részesülnek életkoruktól és fejlettségüktől függően, az óvodapedagógusok döntése alapján. A foglalkozások terve a naplóban található napi, heti, havi lebontásban. A gyermekek életkortól, évszaktól függően naponta levegőznek. A középső- és nagycsoportosok havonta legalább egyszer sétálni, vagy kirándulni mennek. 8

9 7.1.2.Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról (óvoda éves munkatervében található) legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell Az óvoda nyitva tartása, az ügyintézés időpontjai: Az óvoda nevelési év közbeni nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig: reggel 6 órától du óráig A szülő a gyermeket de.9-ig hozhatja be és du.15-tól viheti el. Az a gyermek, aki nem tart igényt az óvodai étkezésre (napi 4 órát veszi igénybe az óvodát) de.12 tartózkodhat az óvodában. Az a gyermek, aki napi 5 órát igényli az óvodai ellátást du.13 óráig tartózkodhat az óvodában Az óvodában a gyermekek szülei a hivatalos ügyeiket (beleértve az információ, tájékoztatáskérést, valamint a gazdasági jellegű ügyeiket) a következő időpontban intézhetik: Az információ kérhető az óvodavezetőtől és az óvodavezető helyettestől, az intézményben való benntartózkodásuk idején.(faliújságon közzétéve) A nevelési évet követően a nevelési szünetekben az alábbiak szerint van ügyfélfogadás Az óvoda nyári zárva tartása alatt heti 1 alkalommal-minden hétfőn reggel 7-től, du.16 óráig tartunk ügyfélfogadást Az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei, és az óvodához tartozó területek használati rendje A gyermek az óvoda helyiségeit az óvoda nyitvatartási idejében veheti igénybe A gyermekek szabadidejükben az udvart csak felügyelettel vehetik igénybe A gyermekek a nevelési idő alatt az óvoda területét pedagógus felügyelete nélkül nem hagyhatják el Az óvodában váltócipő használata kötelező. A váltócipőket az arra kijelölt helyen kell tárolni Az étkeztetésre vonatkozó szabályok év elején a szülőkkel ismertetésre kerülnek. Az étkeztetés ideje: - tízórai: folyamatos - ebéd: ¾ 12-től 13-ig tart, - uzsonna: folyamatos 7.5. Kötelező csendes pihenő idő ideje:13-tól 15-ig tart. A szülő csak nagyon indokolt esetben viheti el a gyereket ez idő alatt. 8. A gyermeki jogviszonyból származó gyermeki jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges dolgokra vonatkozó szabályok 8.1. A nem szükséges dolgok óvodába történő bevitelére vonatkozóan a gyermeknek be kell tartania az alábbi előírásokat: Feltétellel vihetők az óvodába maximum 3000 Ft egyedi értéket képviselő dolgok. 9

10 8.2. Korlátozással vihetők az óvodába a 3000 Ft Ft egyedi értéket képviselő dolgok, különösen ékszerek. Egyéb eszközök csak akkor vihetők az óvodába, ha azokat az arra kijelölt helyen, pl. értékmegőrzőben helyezik el, illetve a bevitelüket bejelentik Nem vihetők az óvodába olyan eszközök, melyekkel a gyermekek saját, egymás, valamint az óvoda dolgozóinak testi épségét veszélyeztetik, balesetet okozhatnak. Tilos az óvodába behozni agressziót kiváltó játékokat- fa, műanyag kard, puska, nyíl, kés Amennyiben mégis behozza a gyermek az óvónő az egész óvodai idő alatt a gyermek számára elérhetetlen helyen tartja és kizárólag a szülő kezébe adja át távozás előtt Nem vihető az óvodába olyan dolog, amely alkalmas arra, hogy a foglalkozások rendjét megzavarja, pl.: hangot, zajt előidéző játékok összessége, ha kiiktatása nem lehetséges. Ha a gyermek a nevelés menetét, rendjét megzavarja, tőle a foglalkozás idejére elvehető a munkát zavaró, nem engedélyezett tárgy, dolog (a tárgyat az óvodapedagógus a foglalkozás után visszaadhatja a gyereknek, illetve délután a szülőnek) Amennyiben a gyermek pontban foglaltakat figyelmen kívül hagyva hoz be dolgokat az óvodába, az óvoda a keletkezett kárért csak szándékos károkozás esetén felel. 9. Ünnepi öltözet Az óvodában nincs meghatározva ünnepi öltözet, az óvodapedagógus kérésére-amennyiben beszerezhető a szülő számára a ruházat, ill. kiegészítő- előzetes megbeszélés alapján kérhető az ünnephez (pl. fejkendő, kalap ) külön ruházat. 10. A gyermek szülőjének tájékoztatása céljából, az éves munkaterv szerint szülői értekezletet, a gyermek fejlődéséről tájékoztatást, valamint fogadóórát kell tartani. A nevelési évben tartott szülői értekezletek: - Tanévnyitó szülői értekezlet szeptember - Bozóky Mihály Általános Iskola bemutatkozása (nagycsoport) tavasz - Tanévzáró szülői értekezlet május Az óvodapedagógusok félévente biztosítják a szülők részére a tájékoztatást a gyermek fejlődéséről. Ennek időpontjáról (1-3 nap) 5 munkanappal előre tájékoztatják a szülőket. Óvodavezetői fogadóóra: minden hónap első csütörtöke du.16-tól du.17-ig. minden előre egyeztetett időpontban lehetséges. 11. A gyermek távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolása Ha a gyermek az óvodától távol marad, mulasztását igazolnia kell A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha - a gyermek a szülő írásbeli kérelmére engedélyt kapott a távolmaradásra. Az engedélyezés helyi rendje a következő: - hivatalos kikérőt kell benyújtani, melyet - az óvodavezető hagy jóvá 10

11 - ha a gyermek beteg volt, s ezt az alábbiak szerint igazolja: - 3 napot meghaladó mulasztás esetén orvosi igazolás szükséges. Az igazolást a nevelésben való ismételt részvétel megkezdése napján kell bemutatni, - 3 napot meg nem haladó betegség esetén a mulasztást a szülő is igazolhatja, - a váratlan, előre be nem jelenthető távollétet lehetőség szerint a hiányzás napján, vagy azt követően telefonon bejelentették, tájékoztatást adva a hiányzás okáról, várható időtartamáról (a bejelentést lehetőleg az óvónőnek kell megtenni), - Az 5. életévét betöltött gyermek-tanköteles korú- hiányzásának a következő esetben tekintendő igazoltnak: a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni (orvosi felülvizsgálat, Nevelési Tanácsadó vizsgálata ill az iskolai szünetek ideje) Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, egy nevelési évben hét napnál igazolatlanul többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt. 12. A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, továbbá a közoktatási törvény 12. (4) bekezdésében meghatározott a gyermek által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai A térítési díjat általában előre kell megfizetni, a túlfizetés összege a következő havi térítési díj összegéből levonásra kerül. Készpénzben fizetés az intézményi jogviszony megszűnését követően történik, az érintett írásbeli értesítését követően. A térítési díj fizetési módja: - készpénz A térítési díj befizetésének határideje: - az adott hónapban előre meghatározott 5 munkanap A befizetés bonyolítási módja: a) készpénzfizetés esetén: - az intézmény vezetője, ill. vezető helyettese biztosítja az összeg átadhatóságát az óvoda egész nyitva tartása idején, 5 munkanapon keresztül. Az itt megfogalmazott szabályoktól el lehet térni, ez esetben azonban a házirend mellékleteként kell rögzíteni a vonatkozó eljárást. 14.Az óvodapedagógus a védő, óvó előírások figyelembevételével viheti be az óvodai foglalkozásokra az általa készített, használt nevelési eszközöket. 15. Amennyiben a gyermeken az óvodában való tartózkodása idején betegség jelei mutatkoznak (pl. belázasodik, fáj valamije) a teendők a következők: Haladéktalanul értesíteni kell a szülőt Indokolt esetben el kell különíteni a gyermeket-az óvodavezetői irodában- a többi gyermektől úgy, hogy ne hagyják óvodapedagógusi felügyelet nélkül. 11

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben