RÁKOSPALOTAI HETEDHÉT ÓVODA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÁKOSPALOTAI HETEDHÉT ÓVODA"

Átírás

1 RÁKOSPALOTAI HETEDHÉT ÓVODA Budapest, Klapka György u. 27. Tel./ fax: Web: OM azonosító: Intézményvezető: Végváriné Kékhegyi Erika A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIRENDJE Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika intézményvezető 1

2 Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, kiegészíti az óvodáskorú gyermekek családban történő nevelését. Óvodai nevelésünk célja a gyermekeink harmonikus, sokoldalú személyiségfejlesztése az egyéni fejlettségi szintnek, valamint az eltérő fejlődési ütemnek a figyelembe vételével. Ahhoz, hogy gyermekeink nyugalmát, biztonságát, fejlődését az óvoda megfelelő módon biztosítani tudja, kérjük Önöket, hogy az alábbiakban részletezett házirendünket szíveskedjenek megismerni és a benne foglaltakat betartani. Az intézmény adatai: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalotai Hetedhét Óvoda Az intézmény: önálló jogi személy OM azonosító: Székhelye: Budapest, Klapka György u. 27. Telefon/fax: Web: Tagóvoda: Budapest, Bocskai u. 65. Telefon/fax: Óvodavezető: Tagóvoda vezető: Végváriné Kékhegyi Erika Czabayné Csóka Annamária (Bocskai óvoda) Óvodai csoportok száma: Klapka óvoda Bocskai óvoda 4 csoport 3 coport Fenntartó: Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Budapest, Bocskai u

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A házirend szabályozási körét befolyásoló jogszabályi alapok: I. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE II. A GYERMEKI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSA III. AZ ÓVODAI ÉLET RENDJÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK IV. A GYERMEK, TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK V. A TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE ÉS VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK. VI. JUTALMAZÓ INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI VII. A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI VIII. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 3

4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A házirendet az intézmény vezetője készíti el és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol. 1. A házirend szabályozási körét befolyásoló jogszabályi alapok: évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. Törvény a közoktatásról - Az évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - A Rákospalotai Hetedhét Óvoda Alapító okirata - A Rákospalotai Hetedhét Óvoda Nevelési Programja - A Rákospalotai Hetedhét Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A házirend célja: A gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket szabályozza. A házirend hatálya kiterjed: Az óvoda épületében dolgozókra, Az óvodába járó gyermekekre, A gyermekek szüleire, hozzátartozóira, Az óvodába látogató személyekre. 4

5 I. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE 1. A nevelési év: minden év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. Nyitvatartási idő: 12 óra (reggel 6.00-tól délután ig) 6.00-tól 7.00 óráig, valamint tól óráig összevont csoportban játszanak a gyerekek. 2. A gyermekek óvodában tartózkodási ideje: Gyermeket reggel 7.00 órától délután ig fogadunk a saját csoportjukban, mely időtartam alatt saját óvónőik foglalkoznak a csoporttal. Közös játékot reggel 6.00-tól 7.00 óráig, délután tól óráig tartunk az arra kijelölt csoportban és óvodapedagógussal. A nagycsoportos gyerekek szüleit kérjük, hogy legkésőbb 8.00 óráig - a közös tevékenységek kezdetéig érkezzenek meg. 3. A gyermekek érkezése, távozása: A gyermeket érkezéskor, távozáskor a szülő /gondviselő/ nagykorú családtag minden esetben személyesen adja át az óvónőnek, dajkának, és vegye át tőlük. Gyermeket - a szülők válása esetén - a felügyeleti jogot gyakorló szülőnek, valamint az előzetesen bejelentett, írásban megbízott személynek adunk ki. Válás, családi vita esetén kérjük, hivatalos bírósági végzéssel igazolják, a gyermek kinek adható, illetve kinek nem adható ki a családból (az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület). Amennyiben a pedagógusban a gyermekkel kapcsolatos veszélyeztetettség gyanúja merül fel, akkor a pedagógus az évi XXXI. Tv a szerint köteles eljárni. 4. Teendők a zárás idejéig óvodában maradt gyermekkel: A szülő előre nem jelzett késésekor - a óra után óvodában tartózkodó gyermeknél - dolgozónk, a szülő által megadott telefonszámon megpróbálja elérni valamelyik családtagot. Ennek sikertelensége esetén a pedagógus kötelessége, hogy értesítse a FIÓKA Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szolgálatot. (XV. ker. Kolozsvár u. 4/b. tel: ) 5. A nevelés nélküli napok várható időpontjai: Egy nevelési évben az öt napot nem haladhatja meg. Ezek igénybe vételéről a szülőket - minimum 7 nappal - előtte hirdetmény formájában tájékoztatjuk. Ezeken a napokon ügyeletet kivételes esetben biztosítunk. 5

6 6. Az óvodák nyári zárásának időpontja: A fenntartó engedélyével minden év február 15-éig (időtartam 5 hét) hirdetményben kerül közlésre. A téli zárás a fenntartó engedélyével történik. 7. Óvodáinkban kihelyezett logopédiai szolgáltatás működik: A foglalkozások térítésmentesek. Azok a gyermekek, akiknek fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges, a Nevelési Tanácsadóban szervezett fejlesztő foglalkozásokat szintén térítésmentesen vehetik igénybe. II. A GYERMEKI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSA A gyermek joga: A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. A gyermeknek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének és adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön képességei figyelembevételével. Biztonságban és egészséges környezetben neveljék, pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák óvodai életrendjét. Személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák. Ennek gyakorlása közben azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésben, továbbá nem veszélyeztetheti saját és társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Állapotának, személyes adottságainak megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért. Az óvónők felelősek különösen, a gyermek: - személyiségének és emberi méltóságának, jogainak tiszteletben tartásáért, - a fizikai és lelki erőszakkal szembeni védelme biztosításáért, - képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesítéséért, - állapotának, adottságának megfelelő ellátásban részesítéséért, ha szükséges a pedagógiai szakszolgálathoz fordulás segítéséért. - személyiségi jogai, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való joga, önrendelkezési joga, családi élethez és magánélethez való joga óvoda általi érvényre juttatásáért. - csoportjukba járó gyermekek jogkövető magatartásra neveléséért, annak eredményességéért, - a gyermeki kötelességek a teljes óvodai élet alatti teljesíttetéséért. 6

7 A feladatuk hogy a gyermek: - részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon, - óvja saját és társai testi épségét, egészségét, - megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét, az egyes területeken betartandó óvó, védő rendszabályokat, óvja az óvoda létesítményeit és eszközeit - megőrizze, illetőleg rendeltetésnek megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, - az óvoda vezetői, pedagógusai és alkalmazottai, óvodás társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. III. AZ ÓVODAI ÉLET RENDJÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 1. A gyermekek ruházata az óvodában Kérjük, hogy gyermekük ruházatának kiválasztását, használatát, tárolását a praktikussági-, kényelmi-, tisztasági-, balesetvédelmi szempontok figyelembe vétele jellemezze. Az esetleges átöltözéshez tartalék alsónemű, ruha szükséges. Legyen a gyermeknek az óvónő által ajánlott tornafelszerelése, váltócipője, pihenő- és udvari öltözéke. A ruhaneműket jellel kell ellátni. Az öltöző tisztaságáért, a gyermekek ruháiért nem csak az óvoda dolgozói, hanem a szülők is felelősek. A nem talált ruhadarabok kereséséhez minden esetben kérjék a csoporthoz tartozó felnőtt segítségét. A feleslegessé, használhatatlanná vált ruhadarabokat kérjük, hogy vigyék haza. A gyermekek polcain, ruhás zsákjában élelmiszer tárolása TILOS! Az óvodai rendezvényekre, ünnepekre az alkalomhoz illő öltözéket szíveskedjenek biztosítani. 2. A gyermek által bevitt játékokra, eszközökre vonatkozó szabályok A gyermekek otthonról csak olyan játékszereket hozhatnak az óvodába, amely saját és mások testi épségét nem veszélyeztetik. Az óvónő a veszélyesnek tartott játékot elveszi és délután a szülőnek adja vissza. Az óvodába hozott játékokért, a gyermekeken lévő ékszerért nem vállalunk felelősséget. Nincs lehetőségünk az otthonról hozott kerékpárok, szánkók egész napos tárolására. 3. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi, védő - óvó szabályok A) Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába - a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében - nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. B) Az óvónőnek TILOS otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermekeknek a nap folyamán. Kivételt képeznek a magas láz csillapítását, az allergia következtében kialakuló életveszélyes állapot megelőzését, életmentést szolgáló gyógyszerek, eszközök. A betegség miatti hiányzás után (kivétel az előre jelzett szabadság miatti távolmaradás) orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ előírása szerint kötelező. Az óvoda orvosa, védőnője, vagy az óvónő által javasolt vizsgálatokra gyermeküket vigyék el, az eredményekről kérjük, hogy feltétlenül tájékoztassák az óvónőket. 7

8 C) Gyermekek egészsége és testi épsége védelme érdekében az elvárható szabályokat a nevelési év kezdetekor és év közben szükség szerint a gyermekekkel ismertetjük, melyről az első szülői értekezleten tájékoztatást kapnak a szülők is. A gyermekek a folyosón, öltözőben, teremben, mosdóban - a balesetek megelőzése érdekében - ne szaladgáljanak. A játékokat, egyéb eszközöket rendeltetésüknek megfelelően használják, szándékosan ne rongálják azokat. A csoport mindennapi életével kapcsolatos, közösen kialakított szokásokat, szabályokat - életkoruknak megfelelő szinten - tartsák be. Kérjük, hogy a gyermekekkel rendszeresen megbeszélésre kerülő udvari élet szokásait és szabályait a szülők is tartassák be gyermekükkel. A gyermekek az óvoda udvarán csak az óvónő felügyelete mellett tartózkodhatnak. Kérjük, hogy hosszabb beszélgetéssel itt se tartsák fel az óvónőket. Amennyiben a szülő a gyermeket átvette, az átvétel után történt baleseteknél a felelősség a szülőt terheli! Az udvar nem játszótér, ezért kérjük a legrövidebb időn belül elhagyni szíveskedjenek! D) Az óvodába ékszert, nagy értékű játékot, mobiltelefont tilos behozni. Amennyiben mégis megtörténik, minden felelősséget a szülő vállal. F) A gyermekek érdekében kérjük a beléptető rendszernél az ajtó záródásáról meggyőződni. G) Az óvónő teendői baleset vagy napközben történt megbetegedés esetén: A csoport felügyeletének megszervezése mellett a gyermek haladéktalan ellátása. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén gondoskodás a gyermek orvosi ellátásáról (mentő, orvos kihívása, gyermek orvoshoz szállítása). Az ellátás után a szülő értesítése a történtekről, intézkedésekről, az eredményekről. Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén: lázcsillapítás, a szülő értesítése. Ezután a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről. Ilyen esetben a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába. Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végez. A szülőnek - saját gyermeke érdekében - kötelessége az adatváltozást bejelenteni! Bombariadó, illetve rendkívüli esemény esetén az épületet a gyermekek a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott menekülési útvonalon hagyják el. A rendőrséget a 107-es telefonszámon az óvodavezető, helyettes, tagóvoda vezető, vagy a tüzet észlelő személy értesíti. H) Szülők az óvodában: az együttműködés, kapcsolattartás lehetőségei, szabályai A szülőknek lehetőségük van arra, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon (szülői értekezlet, szülői közösség képviselői, stb.) aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítség elő a közös gondolkodást, nevelést. 8

9 A gyermekek közös nevelése érdekében szükség van igazi, való együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve a vezetőt, velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Nevelési elveinkről bővebben Pedagógia Programunkban olvashatnak. (Megtekinthető az irodákban.). Gyermekük óvodai életéről, neveléséről, fejlődéséről az óvodapedagógustól rendszeresen tájékoztatást kaphatnak a következő fórumokon: Az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések Fogadóórák (előzetes megbeszélés alapján) Szülői értekezletek (melyeket kérjük, hogy rendszeresen látogassanak), Játszódélutánok, nyílt napok, a csoport közös ünnepei. - rendezvényei, óvodai közös rendezvények Szülői közösség összejövetelei. Kérjük a szülőket, hogy - se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű - beszélgetéssel az óvónőt a gyermekkel való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a csoporttól, mert ez elősegítheti a balesetek kialakulását! Gyermekükkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvónőitől vagy a vezetőktől kérjenek. A felnőttek udvarias viselkedésére, pozitív példaadására minden területen nagy hangsúlyt fektetünk! Idetartozik az odafigyelés, a másik meghallgatása, a másik iránti tisztelet, megbecsülés. (pl. kérés, megköszönés) Ennek érdekében nagy hangsúlyt helyezünk a pozitív megerősítésre, a megelőlegezett bizalomra. A megbecsülést, az egyén tiszteletben tartását elsősorban az erőszakosság elkerülésével, a következetes, őszinte, elfogadó magatartásmintával alakítjuk ki. A másság elfogadásában viselkedésünkkel azt jelezzük, hogy minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen, de vannak bizonyos szokások, szabályok, amikhez mindenkinek (gyermeknek, felnőttnek egyaránt) alkalmazkodnia kell. A gyermekeket a szeretet, védelem, és gyermeki jogaiknak betartása illeti meg, amelyet egy szülőtárs sem sérthet meg. I) Az óvoda helyiségeinek rendje a szülők számára Az ÁNTSZ előírásainak figyelembe vételével az óvoda helyiségeit (csoportszoba, felnőtt mosdó, udvar) a szülők a következőképpen használhatják: A csoportszobában való hosszabb tartózkodás (pl. nyílt nap, játszódélután, stb.) idején kérjük a váltócipő használatát. Az óvodai rendezvények idején a szülők az arra kijelölt felnőtt mosdót - a higiéniai szabályok betartása mellett - használhatják. Az óvoda egész területén - az udvaron is - tilos a dohányzás! A fent említett alkalmakon kívül a szülők az ÁNTSZ előírásainak megfelelően, a csoportszobákban és a gyermekmosdóban nem tartózkodhatnak! 9

10 IV. A GYERMEK, TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 1. Napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni az a gyermek: aki az ötödik életévét betöltötte. Az ilyen gyermek tíz napon túli igazolatlan hiányzását az óvodavezető köteles jelezni a Gyermekjóléti Szolgálatnak és a lakóhely szerinti Önkormányzat jegyzőjének, valamint a kerületi Kormányhivatalnak. 2. A gyermek távolmaradását: a szülőnek be kell jelentenie, a be nem jelentett hiányzás, valamint a lázasan, betegen hazaküldött gyermek csak orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát. 3. A szülő írásbeli kérelmére: az óvodavezető az ötödik életévét betöltött gyermeket felmentheti az óvodai nevelés alól, ha családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 4. Ha a gyermek az iskolába szükséges fejlettséget elérte: az óvoda, vagy a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján tankötelessé válik. 5. Megszűnik a gyermek óvodai elhelyezése: ha a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról, ha az óvodavezető - a szülő írásbeli kérésére - felmentette az óvodába járás alól, akinek szülője nem fizette be a térítési díjat, illetve másik óvoda átvette. (Kivéve, ha a Gyámhatósági intézkedés során történt az óvodai felvétel, vagy a Gyermekvédelmi Törvény szerint hátrányos helyzetű, valamint, ha az óvodai nevelésben köteles részt vennie.) V. A TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE ÉS VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK. 1. A gyermek étkezése az óvodában: A gyermek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata. 2. Étkezési térítési díj befizetése: Az étkezési térítési díj befizetése havonta egyszer, előre történik a székhely óvodában: óráig, délután óráig a tagóvodában: óráig a faliújságon feltüntetett időben. Ennek betartása minden szülőnek kötelező. 3. A reggel 9.00 óráig bejelentett lemondások másnaptól érvényesek, a lemondott napok a következő havi befizetéskor kerülnek jóváírásra. Be nem jelentett lemondás esetén a térítési díj beszámítására, visszaigénylésére a szülő nem jogosult. Ha a gyermek az óvodából kimarad és a lemondás megtörtént, az 10

11 összeget a következő havi befizetéskor fizetjük vissza a szülőnek, meghatalmazottnak. 4. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény (5) pontja alapján normatív kedvezményként kell biztosítani. a) a bölcsődés, az óvodás, az 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az étkezési térítési díj 100%- át, b) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50%-át. A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. A kedvezményre jogosultak körét és a kedvezmény mértékét az önkormányzati rendelet határozza meg, a következő dokumentumok bemutatása után; A család egy főre jutó átlagkeresetét igazoló kereseti kimutatás, illetve a munkanélküliséget igazoló dokumentum, családi pótlékot igazoló szelvény alapján. VI. JUTALMAZÓ INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI 1. A jutalmazó intézkedések alkalmazásának elvei A jutalmazás valamilyen teljesítmény elismerésért történik. a) arányosság- cselekvés mértékével legyen arányos b) értelmezés cselekedet és a döntés értelmezése, tett és a következmény közötti összefüggés c) időzítés tett után közvetlenül d) következetesség azonos reakció e) mérsékelt jutalom a fokozatosság biztosítása f) tárggyal nem jutalmazunk g) jutalmazást céltudatosan használjuk és mindig megerősítjük örömünkkel és elégedettségünkkel 2. A jutalmazó intézkedések formái a) elismerő tekintet b) simogatás c) ölbevétel d) szóbeli elismerés, mely lehet egyéni és közösségnek szóló, de mindig konkrét 11

12 VII. A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI 1. A fegyelmező intzékedések alkalmazásának elvei Valamely elitélendő viselkedési forma, cselekedet helytelenítésének a kifejezése, figyelem és jutalom megvonásából áll. a) arányosság- cselekvés mértékével legyen arányos b) értelmezés cselekedet és a döntés értelmezése, tett és a következmény közötti összefüggés c) időzítés tett után közvetlenül d) következetesség azonos reakció e) mérsékelt büntetés a fokozatosság biztosítása f) a büntetést céltudatosan használjuk és mindig megfogalmazzuk nem tetszésünket és elégedetlenségünket. 2. A fegyelmező intézkedések formái a) szóbeli figyelmeztetés, meggyőzés b) határozott tiltás; c) a gondolkodószékre ültetés az óvónő mellé azzal az utasítással, hogy gondolja végig tettét, majd megbeszélés; d) bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás; e) bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás; f) a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés; 12

13 VIII. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 1. Jelen házirend a nevelőtestület elfogadásával, egyetértésével április hónap 01. napján lép életbe. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a fenti időpontig érvényben lévő óvodai házirend. 2. A házirend hatálya kiterjed a Rákospalotai Hetedhét Óvoda intézményére, annak épületeire, nyílt területeire, a gyermekekre, a szülőkre és az alkalmazottakra. A házirend szabályai mérvadóak az intézményen kívüli feladatok megvalósításakor is. 3. A házirendet a hatálybalépést követő öt munkanapon belül nyilvánosságra kell hozni. Biztosítani kell, hogy egy-egy példány megtekinthető legyen az irodákban, valamint mindkét óvodaépületben. 4. Jelen házirend visszavonásig érvényes. Felülvizsgálatakor módosítani kell, ha azt jogszabály, fenntartói utasítás előírja. Módosítani lehet a nevelőtestület több, mint a felének kezdeményezésére. Budapest, március intézményvezető nevelőtestület tagja P.h. 13

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben