RÁKOSPALOTAI HETEDHÉT ÓVODA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÁKOSPALOTAI HETEDHÉT ÓVODA"

Átírás

1 RÁKOSPALOTAI HETEDHÉT ÓVODA Budapest, Klapka György u. 27. Tel./ fax: Web: OM azonosító: Intézményvezető: Végváriné Kékhegyi Erika A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIRENDJE Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika intézményvezető 1

2 Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, kiegészíti az óvodáskorú gyermekek családban történő nevelését. Óvodai nevelésünk célja a gyermekeink harmonikus, sokoldalú személyiségfejlesztése az egyéni fejlettségi szintnek, valamint az eltérő fejlődési ütemnek a figyelembe vételével. Ahhoz, hogy gyermekeink nyugalmát, biztonságát, fejlődését az óvoda megfelelő módon biztosítani tudja, kérjük Önöket, hogy az alábbiakban részletezett házirendünket szíveskedjenek megismerni és a benne foglaltakat betartani. Az intézmény adatai: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalotai Hetedhét Óvoda Az intézmény: önálló jogi személy OM azonosító: Székhelye: Budapest, Klapka György u. 27. Telefon/fax: Web: Tagóvoda: Budapest, Bocskai u. 65. Telefon/fax: Óvodavezető: Tagóvoda vezető: Végváriné Kékhegyi Erika Czabayné Csóka Annamária (Bocskai óvoda) Óvodai csoportok száma: Klapka óvoda Bocskai óvoda 4 csoport 3 coport Fenntartó: Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Budapest, Bocskai u

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A házirend szabályozási körét befolyásoló jogszabályi alapok: I. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE II. A GYERMEKI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSA III. AZ ÓVODAI ÉLET RENDJÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK IV. A GYERMEK, TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK V. A TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE ÉS VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK. VI. JUTALMAZÓ INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI VII. A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI VIII. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 3

4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A házirendet az intézmény vezetője készíti el és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol. 1. A házirend szabályozási körét befolyásoló jogszabályi alapok: évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. Törvény a közoktatásról - Az évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - A Rákospalotai Hetedhét Óvoda Alapító okirata - A Rákospalotai Hetedhét Óvoda Nevelési Programja - A Rákospalotai Hetedhét Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A házirend célja: A gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket szabályozza. A házirend hatálya kiterjed: Az óvoda épületében dolgozókra, Az óvodába járó gyermekekre, A gyermekek szüleire, hozzátartozóira, Az óvodába látogató személyekre. 4

5 I. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE 1. A nevelési év: minden év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. Nyitvatartási idő: 12 óra (reggel 6.00-tól délután ig) 6.00-tól 7.00 óráig, valamint tól óráig összevont csoportban játszanak a gyerekek. 2. A gyermekek óvodában tartózkodási ideje: Gyermeket reggel 7.00 órától délután ig fogadunk a saját csoportjukban, mely időtartam alatt saját óvónőik foglalkoznak a csoporttal. Közös játékot reggel 6.00-tól 7.00 óráig, délután tól óráig tartunk az arra kijelölt csoportban és óvodapedagógussal. A nagycsoportos gyerekek szüleit kérjük, hogy legkésőbb 8.00 óráig - a közös tevékenységek kezdetéig érkezzenek meg. 3. A gyermekek érkezése, távozása: A gyermeket érkezéskor, távozáskor a szülő /gondviselő/ nagykorú családtag minden esetben személyesen adja át az óvónőnek, dajkának, és vegye át tőlük. Gyermeket - a szülők válása esetén - a felügyeleti jogot gyakorló szülőnek, valamint az előzetesen bejelentett, írásban megbízott személynek adunk ki. Válás, családi vita esetén kérjük, hivatalos bírósági végzéssel igazolják, a gyermek kinek adható, illetve kinek nem adható ki a családból (az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület). Amennyiben a pedagógusban a gyermekkel kapcsolatos veszélyeztetettség gyanúja merül fel, akkor a pedagógus az évi XXXI. Tv a szerint köteles eljárni. 4. Teendők a zárás idejéig óvodában maradt gyermekkel: A szülő előre nem jelzett késésekor - a óra után óvodában tartózkodó gyermeknél - dolgozónk, a szülő által megadott telefonszámon megpróbálja elérni valamelyik családtagot. Ennek sikertelensége esetén a pedagógus kötelessége, hogy értesítse a FIÓKA Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szolgálatot. (XV. ker. Kolozsvár u. 4/b. tel: ) 5. A nevelés nélküli napok várható időpontjai: Egy nevelési évben az öt napot nem haladhatja meg. Ezek igénybe vételéről a szülőket - minimum 7 nappal - előtte hirdetmény formájában tájékoztatjuk. Ezeken a napokon ügyeletet kivételes esetben biztosítunk. 5

6 6. Az óvodák nyári zárásának időpontja: A fenntartó engedélyével minden év február 15-éig (időtartam 5 hét) hirdetményben kerül közlésre. A téli zárás a fenntartó engedélyével történik. 7. Óvodáinkban kihelyezett logopédiai szolgáltatás működik: A foglalkozások térítésmentesek. Azok a gyermekek, akiknek fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges, a Nevelési Tanácsadóban szervezett fejlesztő foglalkozásokat szintén térítésmentesen vehetik igénybe. II. A GYERMEKI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSA A gyermek joga: A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. A gyermeknek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének és adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön képességei figyelembevételével. Biztonságban és egészséges környezetben neveljék, pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák óvodai életrendjét. Személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák. Ennek gyakorlása közben azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésben, továbbá nem veszélyeztetheti saját és társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Állapotának, személyes adottságainak megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért. Az óvónők felelősek különösen, a gyermek: - személyiségének és emberi méltóságának, jogainak tiszteletben tartásáért, - a fizikai és lelki erőszakkal szembeni védelme biztosításáért, - képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesítéséért, - állapotának, adottságának megfelelő ellátásban részesítéséért, ha szükséges a pedagógiai szakszolgálathoz fordulás segítéséért. - személyiségi jogai, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való joga, önrendelkezési joga, családi élethez és magánélethez való joga óvoda általi érvényre juttatásáért. - csoportjukba járó gyermekek jogkövető magatartásra neveléséért, annak eredményességéért, - a gyermeki kötelességek a teljes óvodai élet alatti teljesíttetéséért. 6

7 A feladatuk hogy a gyermek: - részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon, - óvja saját és társai testi épségét, egészségét, - megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét, az egyes területeken betartandó óvó, védő rendszabályokat, óvja az óvoda létesítményeit és eszközeit - megőrizze, illetőleg rendeltetésnek megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, - az óvoda vezetői, pedagógusai és alkalmazottai, óvodás társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. III. AZ ÓVODAI ÉLET RENDJÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 1. A gyermekek ruházata az óvodában Kérjük, hogy gyermekük ruházatának kiválasztását, használatát, tárolását a praktikussági-, kényelmi-, tisztasági-, balesetvédelmi szempontok figyelembe vétele jellemezze. Az esetleges átöltözéshez tartalék alsónemű, ruha szükséges. Legyen a gyermeknek az óvónő által ajánlott tornafelszerelése, váltócipője, pihenő- és udvari öltözéke. A ruhaneműket jellel kell ellátni. Az öltöző tisztaságáért, a gyermekek ruháiért nem csak az óvoda dolgozói, hanem a szülők is felelősek. A nem talált ruhadarabok kereséséhez minden esetben kérjék a csoporthoz tartozó felnőtt segítségét. A feleslegessé, használhatatlanná vált ruhadarabokat kérjük, hogy vigyék haza. A gyermekek polcain, ruhás zsákjában élelmiszer tárolása TILOS! Az óvodai rendezvényekre, ünnepekre az alkalomhoz illő öltözéket szíveskedjenek biztosítani. 2. A gyermek által bevitt játékokra, eszközökre vonatkozó szabályok A gyermekek otthonról csak olyan játékszereket hozhatnak az óvodába, amely saját és mások testi épségét nem veszélyeztetik. Az óvónő a veszélyesnek tartott játékot elveszi és délután a szülőnek adja vissza. Az óvodába hozott játékokért, a gyermekeken lévő ékszerért nem vállalunk felelősséget. Nincs lehetőségünk az otthonról hozott kerékpárok, szánkók egész napos tárolására. 3. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi, védő - óvó szabályok A) Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába - a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében - nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. B) Az óvónőnek TILOS otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermekeknek a nap folyamán. Kivételt képeznek a magas láz csillapítását, az allergia következtében kialakuló életveszélyes állapot megelőzését, életmentést szolgáló gyógyszerek, eszközök. A betegség miatti hiányzás után (kivétel az előre jelzett szabadság miatti távolmaradás) orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ előírása szerint kötelező. Az óvoda orvosa, védőnője, vagy az óvónő által javasolt vizsgálatokra gyermeküket vigyék el, az eredményekről kérjük, hogy feltétlenül tájékoztassák az óvónőket. 7

8 C) Gyermekek egészsége és testi épsége védelme érdekében az elvárható szabályokat a nevelési év kezdetekor és év közben szükség szerint a gyermekekkel ismertetjük, melyről az első szülői értekezleten tájékoztatást kapnak a szülők is. A gyermekek a folyosón, öltözőben, teremben, mosdóban - a balesetek megelőzése érdekében - ne szaladgáljanak. A játékokat, egyéb eszközöket rendeltetésüknek megfelelően használják, szándékosan ne rongálják azokat. A csoport mindennapi életével kapcsolatos, közösen kialakított szokásokat, szabályokat - életkoruknak megfelelő szinten - tartsák be. Kérjük, hogy a gyermekekkel rendszeresen megbeszélésre kerülő udvari élet szokásait és szabályait a szülők is tartassák be gyermekükkel. A gyermekek az óvoda udvarán csak az óvónő felügyelete mellett tartózkodhatnak. Kérjük, hogy hosszabb beszélgetéssel itt se tartsák fel az óvónőket. Amennyiben a szülő a gyermeket átvette, az átvétel után történt baleseteknél a felelősség a szülőt terheli! Az udvar nem játszótér, ezért kérjük a legrövidebb időn belül elhagyni szíveskedjenek! D) Az óvodába ékszert, nagy értékű játékot, mobiltelefont tilos behozni. Amennyiben mégis megtörténik, minden felelősséget a szülő vállal. F) A gyermekek érdekében kérjük a beléptető rendszernél az ajtó záródásáról meggyőződni. G) Az óvónő teendői baleset vagy napközben történt megbetegedés esetén: A csoport felügyeletének megszervezése mellett a gyermek haladéktalan ellátása. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén gondoskodás a gyermek orvosi ellátásáról (mentő, orvos kihívása, gyermek orvoshoz szállítása). Az ellátás után a szülő értesítése a történtekről, intézkedésekről, az eredményekről. Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén: lázcsillapítás, a szülő értesítése. Ezután a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről. Ilyen esetben a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába. Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végez. A szülőnek - saját gyermeke érdekében - kötelessége az adatváltozást bejelenteni! Bombariadó, illetve rendkívüli esemény esetén az épületet a gyermekek a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott menekülési útvonalon hagyják el. A rendőrséget a 107-es telefonszámon az óvodavezető, helyettes, tagóvoda vezető, vagy a tüzet észlelő személy értesíti. H) Szülők az óvodában: az együttműködés, kapcsolattartás lehetőségei, szabályai A szülőknek lehetőségük van arra, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon (szülői értekezlet, szülői közösség képviselői, stb.) aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítség elő a közös gondolkodást, nevelést. 8

9 A gyermekek közös nevelése érdekében szükség van igazi, való együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve a vezetőt, velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Nevelési elveinkről bővebben Pedagógia Programunkban olvashatnak. (Megtekinthető az irodákban.). Gyermekük óvodai életéről, neveléséről, fejlődéséről az óvodapedagógustól rendszeresen tájékoztatást kaphatnak a következő fórumokon: Az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések Fogadóórák (előzetes megbeszélés alapján) Szülői értekezletek (melyeket kérjük, hogy rendszeresen látogassanak), Játszódélutánok, nyílt napok, a csoport közös ünnepei. - rendezvényei, óvodai közös rendezvények Szülői közösség összejövetelei. Kérjük a szülőket, hogy - se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű - beszélgetéssel az óvónőt a gyermekkel való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a csoporttól, mert ez elősegítheti a balesetek kialakulását! Gyermekükkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvónőitől vagy a vezetőktől kérjenek. A felnőttek udvarias viselkedésére, pozitív példaadására minden területen nagy hangsúlyt fektetünk! Idetartozik az odafigyelés, a másik meghallgatása, a másik iránti tisztelet, megbecsülés. (pl. kérés, megköszönés) Ennek érdekében nagy hangsúlyt helyezünk a pozitív megerősítésre, a megelőlegezett bizalomra. A megbecsülést, az egyén tiszteletben tartását elsősorban az erőszakosság elkerülésével, a következetes, őszinte, elfogadó magatartásmintával alakítjuk ki. A másság elfogadásában viselkedésünkkel azt jelezzük, hogy minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen, de vannak bizonyos szokások, szabályok, amikhez mindenkinek (gyermeknek, felnőttnek egyaránt) alkalmazkodnia kell. A gyermekeket a szeretet, védelem, és gyermeki jogaiknak betartása illeti meg, amelyet egy szülőtárs sem sérthet meg. I) Az óvoda helyiségeinek rendje a szülők számára Az ÁNTSZ előírásainak figyelembe vételével az óvoda helyiségeit (csoportszoba, felnőtt mosdó, udvar) a szülők a következőképpen használhatják: A csoportszobában való hosszabb tartózkodás (pl. nyílt nap, játszódélután, stb.) idején kérjük a váltócipő használatát. Az óvodai rendezvények idején a szülők az arra kijelölt felnőtt mosdót - a higiéniai szabályok betartása mellett - használhatják. Az óvoda egész területén - az udvaron is - tilos a dohányzás! A fent említett alkalmakon kívül a szülők az ÁNTSZ előírásainak megfelelően, a csoportszobákban és a gyermekmosdóban nem tartózkodhatnak! 9

10 IV. A GYERMEK, TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 1. Napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni az a gyermek: aki az ötödik életévét betöltötte. Az ilyen gyermek tíz napon túli igazolatlan hiányzását az óvodavezető köteles jelezni a Gyermekjóléti Szolgálatnak és a lakóhely szerinti Önkormányzat jegyzőjének, valamint a kerületi Kormányhivatalnak. 2. A gyermek távolmaradását: a szülőnek be kell jelentenie, a be nem jelentett hiányzás, valamint a lázasan, betegen hazaküldött gyermek csak orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát. 3. A szülő írásbeli kérelmére: az óvodavezető az ötödik életévét betöltött gyermeket felmentheti az óvodai nevelés alól, ha családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 4. Ha a gyermek az iskolába szükséges fejlettséget elérte: az óvoda, vagy a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján tankötelessé válik. 5. Megszűnik a gyermek óvodai elhelyezése: ha a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról, ha az óvodavezető - a szülő írásbeli kérésére - felmentette az óvodába járás alól, akinek szülője nem fizette be a térítési díjat, illetve másik óvoda átvette. (Kivéve, ha a Gyámhatósági intézkedés során történt az óvodai felvétel, vagy a Gyermekvédelmi Törvény szerint hátrányos helyzetű, valamint, ha az óvodai nevelésben köteles részt vennie.) V. A TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE ÉS VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK. 1. A gyermek étkezése az óvodában: A gyermek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata. 2. Étkezési térítési díj befizetése: Az étkezési térítési díj befizetése havonta egyszer, előre történik a székhely óvodában: óráig, délután óráig a tagóvodában: óráig a faliújságon feltüntetett időben. Ennek betartása minden szülőnek kötelező. 3. A reggel 9.00 óráig bejelentett lemondások másnaptól érvényesek, a lemondott napok a következő havi befizetéskor kerülnek jóváírásra. Be nem jelentett lemondás esetén a térítési díj beszámítására, visszaigénylésére a szülő nem jogosult. Ha a gyermek az óvodából kimarad és a lemondás megtörtént, az 10

11 összeget a következő havi befizetéskor fizetjük vissza a szülőnek, meghatalmazottnak. 4. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény (5) pontja alapján normatív kedvezményként kell biztosítani. a) a bölcsődés, az óvodás, az 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az étkezési térítési díj 100%- át, b) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50%-át. A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. A kedvezményre jogosultak körét és a kedvezmény mértékét az önkormányzati rendelet határozza meg, a következő dokumentumok bemutatása után; A család egy főre jutó átlagkeresetét igazoló kereseti kimutatás, illetve a munkanélküliséget igazoló dokumentum, családi pótlékot igazoló szelvény alapján. VI. JUTALMAZÓ INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI 1. A jutalmazó intézkedések alkalmazásának elvei A jutalmazás valamilyen teljesítmény elismerésért történik. a) arányosság- cselekvés mértékével legyen arányos b) értelmezés cselekedet és a döntés értelmezése, tett és a következmény közötti összefüggés c) időzítés tett után közvetlenül d) következetesség azonos reakció e) mérsékelt jutalom a fokozatosság biztosítása f) tárggyal nem jutalmazunk g) jutalmazást céltudatosan használjuk és mindig megerősítjük örömünkkel és elégedettségünkkel 2. A jutalmazó intézkedések formái a) elismerő tekintet b) simogatás c) ölbevétel d) szóbeli elismerés, mely lehet egyéni és közösségnek szóló, de mindig konkrét 11

12 VII. A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI 1. A fegyelmező intzékedések alkalmazásának elvei Valamely elitélendő viselkedési forma, cselekedet helytelenítésének a kifejezése, figyelem és jutalom megvonásából áll. a) arányosság- cselekvés mértékével legyen arányos b) értelmezés cselekedet és a döntés értelmezése, tett és a következmény közötti összefüggés c) időzítés tett után közvetlenül d) következetesség azonos reakció e) mérsékelt büntetés a fokozatosság biztosítása f) a büntetést céltudatosan használjuk és mindig megfogalmazzuk nem tetszésünket és elégedetlenségünket. 2. A fegyelmező intézkedések formái a) szóbeli figyelmeztetés, meggyőzés b) határozott tiltás; c) a gondolkodószékre ültetés az óvónő mellé azzal az utasítással, hogy gondolja végig tettét, majd megbeszélés; d) bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás; e) bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás; f) a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés; 12

13 VIII. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 1. Jelen házirend a nevelőtestület elfogadásával, egyetértésével április hónap 01. napján lép életbe. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a fenti időpontig érvényben lévő óvodai házirend. 2. A házirend hatálya kiterjed a Rákospalotai Hetedhét Óvoda intézményére, annak épületeire, nyílt területeire, a gyermekekre, a szülőkre és az alkalmazottakra. A házirend szabályai mérvadóak az intézményen kívüli feladatok megvalósításakor is. 3. A házirendet a hatálybalépést követő öt munkanapon belül nyilvánosságra kell hozni. Biztosítani kell, hogy egy-egy példány megtekinthető legyen az irodákban, valamint mindkét óvodaépületben. 4. Jelen házirend visszavonásig érvényes. Felülvizsgálatakor módosítani kell, ha azt jogszabály, fenntartói utasítás előírja. Módosítani lehet a nevelőtestület több, mint a felének kezdeményezésére. Budapest, március intézményvezető nevelőtestület tagja P.h. 13

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, kiegészíti az óvodáskorú gyermekek családban történő nevelését. Óvodai nevelésünk

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda. Iktatószám: 565-36/2013-1-4

HÁZIRENDJE. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda. Iktatószám: 565-36/2013-1-4 1 Iktatószám: 565-36/2013-1-4 Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda HÁZIRENDJE Készítette: Balla Béláné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Az

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására.

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására. HÁZIREND Kedves Szülők! A Bukfenc óvoda házirendjét, az óvodavezető a gyermek beíratásakor köteles a szülőnek átadni a 2003. LXI. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 29.

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt óvodai légkör biztosítása és az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges

Részletesebben

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde. 7261. Taszár, Kossuth u. 2. Tel: 06-30/6491247 OM: 202445. Napsugár Óvoda HÁZIREND

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde. 7261. Taszár, Kossuth u. 2. Tel: 06-30/6491247 OM: 202445. Napsugár Óvoda HÁZIREND Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde 7261. Taszár, Kossuth u. 2. Tel: 06-30/6491247 OM: 202445 Napsugár Óvoda HÁZIREND Készült: 2013. január 01. Készítette: Utasiné Kenderák Tímea Mb. intézményvezető 1 KEDVES

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem Óvodája. Házirend 2014

Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem Óvodája. Házirend 2014 1 Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem Óvodája Házirend 2014 2 3 Tartalom Preambulum... 2 Tartalomjegyzék.... 3 1. A Házirend célja.. 4 2. Az óvoda adatai. 4 3. Nyitva tartás, munkarend... 4 4. A gyermekek

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043 Központi Alsóvárosi ÁMK Óvodai intézményegységének HÁZIRENDJE Az intézményre vonatkozó szabályozás: Közoktatási tv. és 11 / 1994 (VI. 8.) MKM rendelet Az óvoda házirendje vonatkozik az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda Készítette: Makida Kitti Óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Az óvoda nyitvatartási rendje... 3 2. Az óvoda nevelési intézmény...

Részletesebben

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde házirendjének jóváhagyása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D 2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D Bevezetés A házirend biztosítja a működés kereteit: a nevelési feladatok ellátásához, a közösségi élet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Csillagfürt Óvoda. 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. HÁZIREND

Csillagfürt Óvoda. 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. HÁZIREND Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. HÁZIREND Tisztelt Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák, végig és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 HÁZIREND NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 1 Házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról 2. Jogszabályi háttér 3. Az óvodai felvétel 4. Az óvodai elhelyezés megszüntetésének

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE

A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE A közoktatási törvény és végrehajtási rendeletei szellemében a Nevelőtestület, a Szülői Munkaközösség véleményének egyeztetésével készült. Általános tudnivalók Ez

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Honvéd utcai Központi Óvoda Házirendje

Honvéd utcai Központi Óvoda Házirendje Óvodai házirend 1.) Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jogszerű elhagyásig terjedő időszakra, továbbá a nevelési illetve pedagógiai program részeként tartott

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

HÁZIREND. A Házirend kiterjedési köre: A gyermekekre, szüleikre, mint törvényes képviselőjükre; az óvoda alkalmazottaira.

HÁZIREND. A Házirend kiterjedési köre: A gyermekekre, szüleikre, mint törvényes képviselőjükre; az óvoda alkalmazottaira. PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY 4150 Püspökladány, Bajcsy Zs. u. 8 Tel: 54/ 451 152, 54/ 514 101 Adószám: 15376460-2-09 email: ovodapuspokladany@gmail.com HÁZIREND Az intézmény címe: Püspökladányi

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

KFÓ-ÓT. 2015. augusztus 31. Összeállította: Beáné Losonci Katalin óvodavezető

KFÓ-ÓT. 2015. augusztus 31. Összeállította: Beáné Losonci Katalin óvodavezető KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA - ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest, Hajló u. 2-8. 1048 Budapest, Óceánárok u. M. Telefon: +36-1-3806-188 Telefon /fax: +36-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Ikt. sz.: 42/16/2015

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 1 HÁZIREND Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 8182 Berhida, Ibolya u.1..vilonya, Papkeszi út 5/a 88/455-270..88/490-120 Intézményvezető:

Részletesebben

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 26. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 45. (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

ANGYALKERT GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA

ANGYALKERT GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ANGYALKERT GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. A gyermekek nevelése, oktatása keresztény pedagógiai

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK

OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. FEBRUÁR 21. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770 Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old. Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Tel/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ÓVODAI HÁZIREND Készítette: Elfogadta: Varga Lajosné

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

HÁZIREND. Változat Hatályba helyezve Módosító szervezet Változás. 1.0 2008. szeptember Óvoda Kiadás. 2.0 2012. június Óvoda Kiadás

HÁZIREND. Változat Hatályba helyezve Módosító szervezet Változás. 1.0 2008. szeptember Óvoda Kiadás. 2.0 2012. június Óvoda Kiadás HÁZIREND Készítette és előterjesztette: Véleményezte: Elfogadta: Jóváhagyta: Varga Marianna. óvodavezető a szülői szervezet részéről Sipos Mariann a nevelőtestület képviseletében Varga Marianna ügyvezető

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve:

H Á Z I R E N D. Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve: H Á Z I R E N D Az óvoda neve, címe és telefonszáma: Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve: Nagyné Pácza Erika Tel.: 48/ 430-242 Az óvoda

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE

LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE Készítette: Bózsvári Lászlóné intézményvezető Hatályba lépés időpontja: 2013. április 1. LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE BEVEZETŐ Kedves Szülők!

Részletesebben

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948 Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D OM azonosítója: 036948 I. Bevezető: A házirend feladata, hogy megállapítsa a jogszabályban meghatározott gyermeki jogok

Részletesebben

Kedves Szülők! Kérem, hogy, gyermekeik érdekében gondoskodjanak betartásáról.

Kedves Szülők! Kérem, hogy, gyermekeik érdekében gondoskodjanak betartásáról. Kedves Szülők! Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Kérem, hogy, gyermekeik érdekében gondoskodjanak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

H á z i r e n d 3 /2013.

H á z i r e n d 3 /2013. H á z i r e n d 3 /2013. A Házirend az óvoda Pedagógiai Programjával, a Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban, a következő törvények és rendeletek alapján készült: 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bázisintézményi házirendjének jóváhagyása Előadó

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító:

Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító: Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 2015. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson

Részletesebben

Oktatási alapismeretek

Oktatási alapismeretek TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Oktatási alapismeretek Előadó: dr. Jásper András gyermekjogi képviselő 2013. október 4.. Jogszabályi háttér

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

SÁNDORFALVI PIPACS ÓVODA

SÁNDORFALVI PIPACS ÓVODA SÁNDORFALVI PIPACS ÓVODA Házirend OM azonosító: 203183 Hatályos: 2016. szeptember 1. napjától SÁNDORFALVI PIPACS ÓVODA JE A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (4) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn.hu OM: 033759 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE Készült: 2009. augusztus

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben