CSEMETE ÓVODA HÁZIREND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSEMETE ÓVODA HÁZIREND"

Átírás

1 CSEMETE ÓVODA HÁZIREND

2 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Ezek megvalósításához szükséges az óvoda és a család széleskörű bizalomra épülő együttműködése és a házirend betartása. Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. A házirend egységes szemléletű a Csemete Óvoda helyi nevelési programjával, minőségirányítási programjával, szervezeti működési szabályzatával, valamint a fenntartó elvárásaival. A házirendben meghatározandó kérdéseket a vonatkozó hatályos jogszabályok határozzák meg. Tisztelt Szülők! Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, a gyermekek, valamint az intézmény zavartalan működése érdekében legyenek partnereink a benne foglaltak érvényesülésében! A házirendben előírtakat az óvoda egész területén az óvodába való belépéstől az óvoda elhagyásáig terjedő időben, valamint az óvodán kívül tartott programok ideje alatt be kell tartani! Budapest, március 1. Köszönettel: Németh Jenőné Intézményvezető 1

3 I. Bevezetés A Házirend személyi hatálya kiterjed a gyermekekre, az intézmény valamennyi alkalmazottjára és a szülőkre, akik a gyermekek törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket. A Házirend célja a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok és kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata, és az óvoda működésének belső szabályozása. Az óvoda törvényben meghatározott feladatai Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség eléréséig nevelő intézmény. A gyermek nevelése a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Feladata a gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése. A beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelése, továbbá a gyermekvédelmi törvényben megfogalmazottak maradéktalan teljesítése. A gyermek utoljára abban az évben kezdheti meg az óvodai nevelési évét, melyben a hetedik életévét betölti. Kivételes esetben a kt. 24. (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján további egy évig vehet részt óvodai nevelésben (Nevelési Tanácsadó, vagy szakértői bizottság véleménye szükséges). 2

4 A Házirend hatályba lépése A Budapest, XVIII. kerület, Üllői út sz. alatti óvoda a szülők számára készített házirendje elfogadás után március 01-től hatályos. Készítette: Németh Jenőné intézményvezető Jóváhagyta: nevelőtestületi tag 681. épület nevelőtestületi tag 679. épület nevelőtestületi tag 709. épület Véleményezési jogot gyakorolt: szülői szervezet képviselője épület szülői szervezet képviselője 709. épület P.H. Budapest, Jóváhagyta: fenntartó önkormányzat képviselője 3

5 Legitimáció Elfogadás módja A Házirendet az óvodavezető készíti el a nevelőtestület tagjainak bevonásával és a Szülői Szervezet együttműködésével. A Házirendet a nevelőtestület fogadja el a Szülői Szervezet véleményének figyelembevételével, majd a fenntartó engedélyével válik kötelező érvényűvé Az óvoda és a család együttműködésének feltétele, hogy a szülők támogassák, segítsék az óvodai közösségi élet rendjének megszilárdítását. Jóváhagyás után a Házirend előírásai mindenki számára kötelező érvényűek! 4

6 II. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: CSEMETE ÓVODA Az óvoda székhelye: 1182 Budapest, Üllői út Tagóvoda címe: 1182 Budapest, Üllői út 709. Az óvoda fenntartójának neve: XVIII. ker. Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Az óvoda telefonszáma: 681. épület: Fax: épület épület Az óvoda vezetőjének neve: Németh Jenőné Az óvoda vezetőjének fogadó órája: előzetes megbeszélés alapján bármikor Az óvodavezető-helyettes neve: Csomor Tamásné Az óvodavezető helyettes fogadó órája: előzetes megbeszélés alapján bármikor Tagóvoda vezető-helyettes neve: Szabbahné Bíró Katalin Fogadó órája: előzetes megbeszélés alapján bármikor Gyermekvédelmi felelős: Durayné Környei Emese Fogadó órája: előzetes megbeszélés alapján bármikor Az óvoda ügyintézőjének neve: Orgoványiné Horváth Judit Az óvoda ügyintézőjének elérhetősége: Az óvoda nevelőmunkáját segítő szakemberek neve, elérhetősége az intézmény központi faliújságján megtekinthető. 5

7 III. Az óvodai élet rendje Az óvoda napi nyitva tartása Hétfőtől péntekig reggel 6:30 órától este 17:30 óráig tart nyitva. Reggel 6:30-tól 7:30-ig, valamint délután 16:30-tól 17:30-ig ügyeletet biztosítunk a megjelölt csoportban. A gyermek az óvodai nyitva tartás teljes idején az óvodapedagógus felügyelete alatt áll. A gyermeket érkezéskor minden esetben kérjük az óvodapedagógusnak átadni, mert felelősséget csak ebben az esetben vállalunk a gyermek testi épségéért. Gyermeket idegennek csak a szülő előzetes írásban megadott engedélye alapján adunk ki, melyben szerepelni kell az illető személyigazolvány számának, nevének, címének! 14 éven aluli gyermek (testvér), semmilyen esetben sem viheti haza az óvodás gyermeket, 14 év feletti családtag csak a szülő meghatalmazásában foglalt felelősségvállalás alapján. Szülők válása esetén csak a bírói ítélet korlátozhatja a gyermek óvodából való elvitelét bármelyik szülő számára! Az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület. A reggeli érkezés és a délutáni távozás folyamatos, de a gyermekek szokásrendjéhez igazodva, a nyugodt napirend és a zavartalan étkezés biztosítása érdekében kérjük, hogy 8:30-ig hozzák be gyermeküket, illetve du. 15:30-tól vigyék el őket! A tornatermi játékos mozgásfejlesztés napján 8 óráig érkezzenek be az óvodába! A foglalkozás a gyermekek számára kötelező! Akik később érkeznek óvodába, várják meg a foglalkozás végét, ne zavarják a többi gyermeket! 9 órakor az ajtókat mindhárom épületben bezárjuk a gyermekek biztonsága érdekében. 6

8 Amennyiben a gyermeküket ebéd után szeretnék elvinni, akkor 12:30 és 13:00 óra között érkezzenek! A Munkavédelmi Szabályzat és az ÁNTSZ előírásai alapján a délutáni érkezés után a gyermekükkel együtt kérjük az óvoda épületét és udvarát elhagyni, mivel az óvodapedagógusok csak az itt maradó gyermekek testi épségéért vállalnak felelősséget! A gyermekek csak a csoportszobában étkezhetnek, ezért érkezéskor, távozáskor a gyermeke egyéni étkeztetését a többi gyermekre való tekintettel kérjük mellőzni! A gyermek, napi 10 óránál hosszabb ideig, indokolt esetben tartózkodhat az óvodában! (kt. 24. (4)) Amennyiben valamelyik gyermek szülője az óvoda napi zárásának időpontjáig nem érkezik meg, az ügyeletes óvónő, megpróbál telefonon kapcsolatba lépni a szülőkkel. Ha nem sikerül, fél óra várakozás után az óvodapedagógus értesíti az óvodavezetőt és a gyermekvédelmi felelőst. Nevelési év rendje Az óvodában a nevelési év szeptember első napjától, augusztus 31-ig tart. Az óvoda nevelési évenként öt nevelés nélküli napot tart, melynek időpontját minden nevelési év szeptemberében a faliújságon előre jelezzük. A nevelés nélküli napok előtt 7 nappal a csoportok faliújságján ismételten írásos tájékoztatást nyújtunk. Nyári zárás konkrét időpontját a fenntartó határozza meg, melynek időtartama négy hét. Erről minden év február 15-ig kapnak tájékoztatást a szülők a központi faliújságon. A zárás idején maximum két hét időtartamra a gyermek elhelyezését a szülő kérheti. Az elhelyezés valamely szomszédos óvodában történik. 7

9 IV. Gyermek az óvodában A gyermek joga Az óvodában biztonságos és egészséges környezetben neveljék és oktassák óvodai napirendjét életkorának megfelelően, alakítsák ki (játékidő, pihenőidő, szabadidő, testmozgás)! Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig óvodapedagógus felügyeljen rá! A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek zaklatásnak! Nem vonható meg tőle, étel és a levegőzés! A gyermeket közvetlen, vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti! A gyerek joga, hogy képességének, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és személyiség fejlesztésben részesüljön. Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani! A gyermek nevelése és személyiség fejlesztése az óvoda nevelési programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani! Biztosítani kell a foglalkozáson való részvételét! A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyermek e jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét! Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát! 8

10 A sajátos nevelési igényű gyermek joga, hogy különleges gondozás keretében, állapotának megfelelő fejlesztésben részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A gyermeki jogok érvényesítése a pedagógusok és az alkalmazottak felelőssége! A gyermek kötelessége A gyermekek tartsák tiszteletben mások emberi méltóságát! A gyermekek jogaik gyakorlása közben nem veszélyeztethetik saját, illetve társaik, valamint az óvoda dolgozóinak testi épségét! Nem korlátozhatják viselkedésükkel a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát! A gyermekek az óvoda eszközeit rendeltetésszerűen használhatják, és azokra vigyázzanak! A gyermek kötelessége, hogy jelezze az óvoda bármely dolgozójának, ha balesetet, veszélyes állapotot vagy tevékenységet észlel! Életkorának és fejlettségének megfelelően napirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában! 9

11 Nevelési alapelveink Arra törekszünk, hogy a ránk bízott gyerekek szeretetben, érzelmi biztonságban nyugodt, derűs légkörben, sokszínű élménnyel gazdagodva nevelkedjenek. Óvodapedagógusok gyermekszeretete, igényes munkavégzésük nagymértékben hozzájárul az óvodában folyó nevelőmunka eredményeihez. Fontos számunkra a gyerekek emberi méltóságának, jogainak, személyiségének tisztelete, elfogadása. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek egyéni fejlődési üteméhez igazodó komplex és differenciált nevelésben részesüljön. Figyelünk arra, hogy a tehetséggondozás, az akadályozott fejlődésű, nevelési folyamatukban enyhén akadályozott gyerekek speciális igényeinek figyelembevételével történjen. Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek képességeinek, tehetségének, interakciós, kommunikációs képességeinek kibontakoztatására. Pedagógiai hitvallásunk szerint a szabad, kreatív játék az óvodáskorú gyermek számára minden megismerés forrása, én-fejlődése és magatartás-vezérlése számára a legoptimálisabb lehetőség. Ennek a megvalósításához szükséges az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése. 10

12 Az óvoda igénybevételének feltétele, felvétel, átvétel rendje A közoktatási Törvény 8. (1) bekezdése Az óvodai nevelés szakasza a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. Betöltött harmadik életévtől, az iskolaérettség eléréséig. / kt. 6. (2)/ Megbízható ágy- és szobatisztaság. Egészséges testi állapot. Az étkezési díj befizetése. A felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodai beiratkozás meghatározott módon májusban történik. Elsősorban azokat a gyermekeket vesszük fel, akik az óvoda körzetébe tartoznak. A gyermekek felvételéről az óvodavezető dönt. A felvett gyermekek szülei részére szülői értekezletet nyár elején tartunk. A gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők, és az óvodapedagógusok véleményének ismeretében az óvodavezető dönt. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről a szakértői bizottság véleménye alapján, az Alapító okiratban meghatározottak szerint az óvodavezető dönt. Mulasztások igazolása Igazolatlan a mulasztás, ha a szülő a gyermek előre be nem jelentett, 3 napot meghaladó mulasztását nem orvossal igazoltatja, illetve ha két hetet meghaladó mulasztását az óvodavezetővel nem egyeztette. Tíz nap igazolatlan mulasztást követően a csoportos óvónő jelzése alapján az óvodavezető a következményekre történő figyelmeztetés mellett, írásban értesíti a szülőt. A 11

13 második értesítés tartalmazza, hogy a felszólítás átvételétől számított 9. napon a gyermeket töröljük az óvoda nyilvántartásából. Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja beíratni, a befogadó óvoda igazolását meg kell kérni! Visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt! Tanköteles gyermek tekintetében hét napi igazolatlan mulasztás esetében az óvoda vezetője köteles értesíteni a gyermek lakóhelye szerinti jegyzőt! Tanköteles korú gyermekek óvodába járásának szabályai Az ötéves kort betöltött tankötelessé váló gyermek óvodába járása a törvény által előírt kötelezettség, ezért a hiányzást, illetve az óvodába járás alóli felmentést előzetesen meg kell beszélni az óvoda vezetőjével! Az óvodavezető felszólíthatja a szülőt, hogy a gyermeke óvodába járásának tegyen eleget. Amennyiben a szülő a felszólításnak nem tesz eleget, úgy az óvodavezető a kerület jegyzőjénél eljárást indít. Intézményünkben, az iskolai életmódra felkészítés egy folyamat, a gyermek 3-7 éves koráig tart, figyelembe véve az egyéni képességeket és a gyermekek fejlődési ütemét. A gyermekek fejlesztése a nap minden percében jelen van, azonban részképesség hiányos gyermekek intenzív fejlesztése az óvónők átfedési idejében történik (10 h -14 h között). 12

14 Beiskolázás szabályai Ha a gyermek eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban, abban a naptári évben, melyben a 6. legkésőbb a 8. életévét betölti, tankötelessé válik. Minden tanköteles korú gyermekről szakvéleményt állítunk ki. Ha a szülő és a pedagógus véleménye nem egyezik a gyermek beiskolázásáról, a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye dönt. Minden tanköteles korú gyermeket be kell íratni a körzetes iskolába - függetlenül attól, hogy iskolába megy-e, vagy továbbra is óvodában marad! A szakvéleménnyel rendelkező gyermekek beiskolázásáról az illetékes Szakértői Bizottság ad szakvéleményt. Gyermekvédelemmel összefüggő feladatok Gyermekvédelemmel kapcsolatban a pedagógus kötelessége, hogy tiszteletben tartsa a gyermek személyiségét, a család világnézeti és vallási elgondolásait és értékrendjét! Intézményünkben a gyermekvédelmi feladatokat a nevelőtestület egy tagja látja el, aki az intézményvezető megbízásával képviseli a gyermek- és ifjúságvédelmi szempontokat. Felderíti a gyermekeket veszélyeztető okokat, és törekszik a káros hatások megelőzésére és ellensúlyozására. Szükség esetén a gyermekek érdekében intézkedéseket kezdeményez. A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását a gyermekjóléti szolgálat segíti. 13

15 Feladatunk: együttműködni a szülőkkel, tájékoztatni a segítő szolgáltatások lehetőségeiről, kapcsolat kialakítása és tartása a külső segítő intézményekkel és szervezetekkel, a szociálisan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek számára segítségadás, differenciált fejlesztés, fejlődésük elősegítése, rendszeres pszichológiai tanácsadás a rászoruló szülőknek. Az otthonról hozott tárgyak, játékok behozatalának szabályai Az óvodai élethez nem szükséges eszközök, tárgyak behozatala tilos! Az óvoda területén a gyermekek saját tulajdonú járműveinek tárolására nincs lehetőség. A délutáni pihenéshez szükséges alvókák behozatala engedélyezett, de higiéniai okokból a napközbeni játék idején az arra kijelölt tárolóba kell őket tartani! Továbbá engedélyezett a gyermek- és az ismeretterjesztő könyvek behozatala. A csoportba kerülő alvókának, könyvnek, esztétikusnak, tisztának, életkornak megfelelőnek és biztonságosnak kell lenniük! 14

16 Gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, megfázott, láz- vagy köhögéscsillapító gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek a saját és a társai egészségének védelme érdekében az óvodában nem tartózkodhat! Ebben az esetben az óvodapedagógus, köteles megtagadni a gyermek bevételét a közösségbe! Az óvodapedagógusnak tilos otthonról behozott gyógyszert beadni a gyermeknek! Ez alól csak a krónikus és allergiás betegségben szenvedők kivételek, kezelőorvosi igazolás alapján. Az óvodában megbetegedett gyermek szüleit telefonon értesítjük, lázcsillapítót csak a szülő felhatalmazására adunk be. A betegség súlyosságától függően indokolt esetben a szülői tájékoztatással egyidejűleg gondoskodni kell az orvosi ellátásról is! A beteg gyermeket a szülő köteles orvoshoz vinni, gyógyulás után csak orvosi igazolással lehet újra óvodába jönni! Fertőző betegség esetén a szülőnek jelentési kötelezettsége van az óvoda felé. A gyermekeket rendszeres balesetvédelmi oktatásban részesítjük. Az óvodában időszakos orvosi ellátást biztosítunk a gyermekek számára. A gyermekorvos és védőnő, a gyermekek általános- valamint a beiskolázás előtti vizsgálatát végzi. A vizsgálat eredményét a gyermekek egészségügyi törzslapjában rögzítik. Az egészségügyi törzskönyvet a szülő szerzi be. Baleset esetén követendő eljárás: o elsősegélynyújtás, szükség esetén mentő hívása, o gyermekcsoport felügyeletének biztosítása, o a szülő, óvodavezető értesítése, o baleset körülményeinek kivizsgálása, o baleseti jegyzőkönyv elkészítése, továbbítása. Az óvoda egész területén, beleértve az udvarunkat is, tilos a dohányzás! 15

17 A gyermekek öltözködésével kapcsolatos szabályok Az óvodába ápolt, tiszta gyermeket hozhatnak be a szülők. A gyermekek testének és ruházatának ápoltsága alapja az egészség megőrzésének, a fertőzésveszély elkerülésének. A gyermekek öltöztetése az időjárásnak és a csoportszoba hőmérsékletének megfelelően történjen! Minden gyermeknek legyen váltóruhája: alsónemű, zokni, felsőruházat, benti cipő (balesetveszély mentes), melyről a szülőknek kell gondoskodni! Ruhák tárolásához ruhazsákot az óvoda biztosít. Ruhazsákot az óvodából kivinni tilos! Az öltözőszekrényeken a jobb kihasználás érdekében csak a legszükségesebb ruhákat helyezzék el! A nyári pancsoláshoz törölközőt, fürdőruhát és napolajat kérünk. A gyerekek ruháiba alkoholos filctollal a jelet kérjük belerajzolni. Minden gyermeknek legyen jellel ellátott tornazsákja, benne tornapóló, tornacipő és rövidnadrág! Szülők által használt helyiségek rendje Az óvoda helyiségeit csak rendeltetésüknek megfelelően vehetik igénybe, az ÁNTSZ előírásainak figyelembevételével! A csoportszobákba, mosdókba, tornaszobába utcai cipővel belépni tilos! A tornaszoba eszközeit a gyermekek csak óvodapedagógus felügyelete mellett használhatják! Az udvaron a balesetveszély elkerülése és a gyermekcsoport átláthatósága érdekében csak addig tartózkodjanak a szülők, míg elköszönnek! Délutáni játékra az udvar használata tilos! 16

18 Az óvónő felügyelete alá már, vagy még nem tartozó gyermekek kultúrált, és balesetmentes magatartásáért, az eszközök, és közös területek rendeltetésszerű használatáért a szülő visel felelősséget. A gyermekek és az intézmény biztonságát garantáló szabályok A gyermekek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de viselkedésével senki sem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az alkalmazottak egészségét, testi épségét. A testi épség védelme érdekében az udvari és csoportos élet szabályai minden gyermekre kötelező érvényű. Az óvoda eszközeit, csak rendeltetésnek megfelelően, illetve felügyelet mellett lehet használni! Az óvodában tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól, az egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze! Bombariadó esetén az óvodavezető értesíti a rendőrséget, és utasítást ad az épület kiürítésére. Tűz esetén a tűzriadó terv szerint történik a kiürítés. Az óvodában idegen személy csak a vezető, vagy helyettese engedélyével tartózkodhat! Az óvoda területén párt és politikai mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet addig nem működhet, amíg gyermek tartózkodik az épületben. Az óvoda helyiségeiben elsősorban a gyermekekkel kapcsolatos tevékenység folyhat. Bérbeadásról, ha az nem veszélyezteti az alapvető feladatok ellátását, az óvodavezető dönt. A szándékosan okozott kárért a szülő anyagi felelősséggel tartozik! 17

19 Étkeztetés az óvodában A gyermekek az óvodában napi háromszor étkeznek. Az étkezések időpontja: - folyamatos reggeli ig, - ebéd óra között, - uzsonna óra között. Intézményünk biztosítja az ételallergiás gyermekek speciális étkeztetését. Az eltérő étel, főzési lehetőségét a Junior konyhával egyeztetjük. Születésnapra és egyéb alaklomra, cukrászdai vagy üzletben vásárolt tortát, édességet fogadunk el, számlával igazolva a vásárlás idejét és helyét. Ételmintát a konyha 48 órán át köteles eltenni, megőrizni! Az ételminta elrakása vonatkozik az otthonról hozott édességekre is. Az étkezési térítési díjak központilag meghatározottak. Az étkezési díjak befizetése minden hónapban a következő hónapra előre az óvodatitkárnál történik. Befizetések időpontja egy nevelési évre előre a központi faliújságon olvasható. A rászoruló családok étkezési hozzájárulást az Önkormányzattól igényelhetnek. A kérelem pozitív elbírálását, igazoló határozatot az óvodában le kell adni. Ingyenes étkezésben részesülnek azok a gyermekek, akik megkapták a támogatást. 50%-os térítést a három és több gyermekes, családok kapnak. Automatikus ebédlerendelésre óvodánkban nincs mód! 18

20 Az ebédlerendelés a 681-es épületben, a folyosón elhelyezett füzetben történik reggel 9.00 óráig, melybe jól olvashatóan kell a gyermek nevét és a lerendelni kívánt napokat beírni. Amennyiben erre nincs mód, az ebéd lerendelést 9:00 óráig telefonon is bejelentheti a szülő. Az ebédlerendelést csak a következő naptól tudjuk figyelembe venni. Az ebédlerendelés módja mindhárom épületbe járó gyermekekre egyformán vonatkozik. Az ebédet hiányzás esetén az ingyenesen étkező gyermekeknek is le kell mondani! Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt! A lerendelt napi adagok a következő befizetésnél kerülnek jóváírásra. 19

21 V. Pedagógiai munka az óvodában Nevelésfilozófiánk Hiszünk a gyermek fejleszthetőségében. Érezzük, hogy minden gyermek hordoz magában értéket. Tudjuk, hogy a boldog gyermekkorért felelősséggel tartozunk. Elősegítjük a sokoldalú készség és képességfejlesztést. Tanítjuk a jót személyes példáinkkal is. Engedjük kibontakozni a gyermeki kíváncsiságot, segítünk eligazodni a világ dolgaiban. Az integráció biztosításával a korai társadalmi esélyegyenlőség eszméjének megvalósulását tartjuk szem előtt. Elősegítjük a gyermekek előítéletektől mentes, nyitott, társaikat, a másságot elfogadó és toleráló attitűdjének kifejlődését, az empátia és a másokért tenni akaró magatartásformák kibontakozását. Fontos számunkra, hogy az integrált nevelés keretei között a sajátos nevelési igényű gyermek kapjon meg minden segítséget ahhoz, hogy a lehető legjobb és az ő érdekeit szolgáló körülmények között éljen. Az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve játszva tanítunk, mintegy észrevétlenül juttatjuk el a gyermekeket a fejlődés magasabb fokára. Tartózkodunk minden olyan magatartástól, megnyilvánulástól, amely a gyerekek hátrányos megkülönböztetésére, korlátozására, zaklatására irányul. 20

22 Nevelési céljaink környezettudatos életvitel megalapozása, megalapozni a gyermekekben azt a mentalitást, hogy az emberiség és abban ő, a GYERMEK a természet egy részét képezi, de nem uralkodik rajta, gyermekeinkben felébreszteni a tudásvágyat, megismertetni a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, környezetével, saját magával szemben igényes, pozitív Én-képű gyermeki személyiség kialakítása. Programunk életmódot, gondolkodást, védelmet, viselkedésmódot, a természet kincseinek okos, és mértéktartó felhasználását közvetítse a gyermekek számára! Fontos számunkra a pozitív gondolkodás kialakítása, a gyermekek optimális személyiségfejlődésének biztosítása annak érdekében, hogy megfelelően szocializált legyen a közösségi élethez! 21

23 VI. Szülők az óvodában Együttműködés Annak érdekében, hogy gyermekeiket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, igazi együttműködésre, nyitottságra, és őszinteségre van szükség. Komolyabb probléma, esetleg konfliktus esetén mindenképpen keressék meg először az érintett személyt, majd szükség esetén az óvoda vezetőjét! A szülőknek lehetőségük van az óvoda különböző programjain, ünnepélyein részt venni. A nyílt napok alkalmat adnak a szülőknek az óvodai élet mindennapjaiba való betekintésre. Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei a pedagógusokkal Az óvónő a nevelési tanulási folyamat szervezője, a gyermeki tevékenységek felügyelője, ezért, csak rendkívüli esetben kerülhet sor a gyermekekkel közös tevékenységek megzavarására! A szülők számára megteremtjük a lehetőséget, hogy az óvodai munkába betekintést nyerjenek. Ötleteikkel segítsék a közös gondolkodást! Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük a családok értékrendjét, a tradícióit, mert az otthonról hozott minta meghatározza nevelőmunkánk hatékonyságát. Szükség van az őszinteségre, nyitottságra. 22

24 Kapcsolattartás formái Szülői értekezlet évente háromszor, Fogadóórák szülő és az óvodapedagógus igénye szerint, előre megbeszélt időpontban, Családlátogatás, Nyílt napok, nevelési évenként négy alkalommal. Nyílt rendezvényeink A gyermeki jogok védelme érdekében, a gyermekek adatait, a gyermekekről készült feljegyzéseket titkosan kezeljük. A gyermek dokumentumaiba csak a saját szülőnek van joga betekinteni. A szülők egyéni igényük szerint, előzetes egyeztetés után vehetnek részt a fogadóórák bármelyikén. Kérjük a kedves szülőket, hogy a reggeli találkozás idején kizárólag csak rövid információ átadás történjen az óvodapedagógussal! Az óvónőt telefonon hívni lehetőleg óra között, vagy óráig terjedő időszakban lehet. Üzenetet szükség esetén továbbítunk. A gyermekekről információt az óvodapedagóguson és a vezetőn kívül más nem adhat ki! Az óvoda közös rendezvényein kérjük a mobiltelefonok használatát, mellőzzék! 23

25 Anyás beszoktatás lehetőségének biztosítása Minden, újonnan intézményünkbe érkező kisgyermek, és családja részére biztosítjuk az anyás beszoktatás lehetőségét. A szülők, s gyermekeik egyéni igényeiknek megfelelően az óvodapedagógusokkal egyeztetve, s megbeszélve élhetnek a lehetőséggel. A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát! A közösség aktív tagjaivá váljanak, akik képesek egymáshoz alkalmazkodni, tudnak és akarnak is együtt munkálkodni. Olyan gyermekekké váljanak, akik értik, és megértetik magukat az őket körülvevő világgal! Akik érzelmeiket, gondolataikat az életkoruknak megfelelő választékossággal fejezik ki, és uralják indulataikat. A környezeti nevelés óvodánkban megtervezett pedagógiai folyamat, amely átfogja a gyermekek érzelmi viszonyulását a környezethez. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve arra neveljük őket, hogy védjék környezetüket, ne szemeteljenek, szeressék a növényeket, állatokat! Ezen törekvésünk sikere érdekében kérjük az Önök támogatását, a gyermekek számára példaértékű nyugodt, nyitott, és toleráns szülői magatartást. 24

26 A szülők jogai és kötelességei A szülők joga Szabad óvodaválasztás a gyermek érdekének megfelelően, Az óvodai nevelési program, Munkaterv, SZMSZ, IMIP, több oldalú megismerése, Az óvoda házirendjének megismerése, A sajátos nevelési igényű gyermek elhelyezésében, ill. a szükséges feltételek megteremtésében kérheti a települési polgármester segítségét, Gyermeke fejlődéséről rendszeres tájékoztatást kapjon, Az óvodai élettel kapcsolatos írásbeli javaslatára az intézmény vezetőjétől a törvényben meghatározott időn belül érdemi választ kapjon, Kezdeményezze a szülői szervezet létrehozását, Személyesen, vagy képviselő által részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. A szülő kötelességei Gondoskodjon gyermeke fejlődéséhez szükséges feltételekről! Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét! Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességét, és ehhez adjon meg minden tőle elvárható segítséget! Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal! Segítse elő gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését! Tartsa tiszteletben az óvoda pedagógusainak, alkalmazottainak emberi méltóságát! 25

27 A kártérítési felelősséget a Közoktatási törvény 76 -ban foglaltak alapján érvényesítjük. Kötelességmulasztás következményei Amennyiben a szülő nem tudja, vagy nem akarja szülői kötelezettségeit teljesíteni, az óvoda - tapasztalata, ill. megítélése alapján-, kötelessége jelezni: A területileg illetékes gyermekjóléti szolgálat felé (Gyvt. 17. ). Igazolatlan mulasztás esetén (5 éves kortól) a Jegyző felé (11/1994. MKM r bek.) Gyermekbántalmazás, súlyos elhanyagolás, vagy egyéb más súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén a Hatóságok felé ( Gyvt. 17 (2)(3), Kt. 2 sz. mell., 11/1994.(VI.8.) MKM r. 6 (2)(5c) iskolaérettség megállapítása érdekében a Szakszolgálatok felé (11/1994 (VI.8.) MKM r. 15 (5c,d). Gyermekek nagyobb csoportjának meghatározása Intézményünk az igény- és érdekérvényesítésre jogosult gyermekek nagyobb csoportját az óvoda mindenkori létszámának 80%-ban állapította meg. Nagyobb csoport lehet ezen kívül az azonos csoportba járó, életkortól független gyermekek csoportja, valamint külön, speciális foglalkozáson részt vevő gyermeke csoportja. 26

28 Gyermekek értékelésének rendje A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik egyéni felmérések, megfigyelések alapján. Ennek szabályozása az intézmény minőségirányítási programjában történik. A szülők tájékoztatása elsősorban személyesen, fogadóórák keretében zajlik. Minden iskolába menő gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra. Ha a kisgyermek további óvodai nevelése indokolt, akkor az, határozatban kerül rögzítésre. Kérdéses esetben kérni kell a Nevelési Tanácsadó iskolaérettségi vizsgálatát! Ebben az esetben az óvodai szakvéleményhez csatolni kell a Nevelési Tanácsadó írásbeli véleményét! A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztő terápiája a gyermek fejlettségétől függ. A fejlesztés heti rendszerességű, egyénileg összeállított fejlesztési terv alapján történik. 27

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043 Központi Alsóvárosi ÁMK Óvodai intézményegységének HÁZIRENDJE Az intézményre vonatkozó szabályozás: Közoktatási tv. és 11 / 1994 (VI. 8.) MKM rendelet Az óvoda házirendje vonatkozik az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda Készítette: Makida Kitti Óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Az óvoda nyitvatartási rendje... 3 2. Az óvoda nevelési intézmény...

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn.hu OM: 033759 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE Készült: 2009. augusztus

Részletesebben

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt óvodai légkör biztosítása és az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására.

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására. HÁZIREND Kedves Szülők! A Bukfenc óvoda házirendjét, az óvodavezető a gyermek beíratásakor köteles a szülőnek átadni a 2003. LXI. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 29.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009.

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009. KINDERGARTEN VACKOR 2009. Házirend hatálya, általános információk az óvodáról, gyerekek az óvodában, szülők az óvodában, pedagógiai munka az óvodában, az intézmény biztonságát garantáló szabályok. A HATÁLYA

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bázisintézményi házirendjének jóváhagyása Előadó

Részletesebben

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda címe: Készítette: Szabó Józsefné 2760 Nagykáta, Czakó András. u. l. óvodavezető Tel.:/Fax: 06-29-440-355 2 Az óvoda neve: Nagykáta Városi

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND Tartalom: Az óvoda helye az oktatási rendszerben Óvodai felvétel, átvétel rendje Az óvoda nyitva tartása Hiányzás Betegség Szülők az

ÓVODAI HÁZIREND Tartalom: Az óvoda helye az oktatási rendszerben Óvodai felvétel, átvétel rendje Az óvoda nyitva tartása Hiányzás Betegség Szülők az ÓVODAI HÁZIREND Tartalom: Az óvoda helye az oktatási rendszerben Óvodai felvétel, átvétel rendje Az óvoda nyitva tartása Hiányzás Betegség Szülők az óvodában Nevelő-oktató munka Térítési díj befizetése

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770 Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák HÁZIREND OM azonosító 028172

Napköziotthonos Óvodák HÁZIREND OM azonosító 028172 Napköziotthonos Óvodák HÁZIREND OM azonosító 028172 Készült a Napköziotthonos Óvodák használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek,

Részletesebben

HÁZIREND. A Házirend kiterjedési köre: A gyermekekre, szüleikre, mint törvényes képviselőjükre; az óvoda alkalmazottaira.

HÁZIREND. A Házirend kiterjedési köre: A gyermekekre, szüleikre, mint törvényes képviselőjükre; az óvoda alkalmazottaira. PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY 4150 Püspökladány, Bajcsy Zs. u. 8 Tel: 54/ 451 152, 54/ 514 101 Adószám: 15376460-2-09 email: ovodapuspokladany@gmail.com HÁZIREND Az intézmény címe: Püspökladányi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde házirendjének jóváhagyása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve:

H Á Z I R E N D. Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve: H Á Z I R E N D Az óvoda neve, címe és telefonszáma: Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve: Nagyné Pácza Erika Tel.: 48/ 430-242 Az óvoda

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA

SZEGEDI WALDORF ÓVODA SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 H Á Z I R E N D Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2015. HÁZIREND 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító:

Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító: Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 2015. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Általános információk : Intézmény neve: OM azonosító: Székhelye: Telefon: Vezető óvónő: Hatálya: 2012/2013 tanév Érvényesség Felülvizsgálat

Általános információk : Intézmény neve: OM azonosító: Székhelye: Telefon: Vezető óvónő: Hatálya: 2012/2013 tanév Érvényesség Felülvizsgálat Általános információk : Intézmény neve: Napsugár Napközi Otthonos Óvoda OM azonosító: Székhelye: 1144 Budapest Kőszeg utca 21 Telefon: 06/ 70 337 4611 Vezető óvónő: Rigó Éva Hatálya: 2012/2013 tanév Házirendünk

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000 KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013.

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Készítette: Skripeczky Ilona óvodavezető 1 A Házirend jogszabályi háttere: Nkt.25. (2) (4) Nkt., 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. TARTALOM 1. Általános információk

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old. Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Tel/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ÓVODAI HÁZIREND Készítette: Elfogadta: Varga Lajosné

Részletesebben

Honvéd utcai Központi Óvoda Házirendje

Honvéd utcai Központi Óvoda Házirendje Óvodai házirend 1.) Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jogszerű elhagyásig terjedő időszakra, továbbá a nevelési illetve pedagógiai program részeként tartott

Részletesebben

I. A házirend célja, feladata és tartalma

I. A házirend célja, feladata és tartalma I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph.

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph. Há zirend Dunaharaszti Mese Óvoda Székhelye 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. Tel.:/Fax 06-24-531-760,06-24-531-761 Intézmény OM- azonosítója: 032976 Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes. Intézményvezető

Részletesebben

A Példa Családi Napközi Házirendje

A Példa Családi Napközi Házirendje Családi Napközi Nonprofit Kft. Példa Családi Napközi, 4324 Csanafalu, Napközi utca 4. Tel.: 063454332 e-mail: peldacsana@peldacsana.hu A Példa Családi Napközi Házirendje Budapest, 2013 A napközi adatai

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV ORBÁNHEGYI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény neve Orbánhegyi Óvodák A közoktatási intézmény címe 1126 Budapest Orbánhegyi út 3/a.

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 2. Általános információk 3 3. Az óvoda működési rendje 3 4. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje 4

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

Tátika Óvoda Házirend - 2009

Tátika Óvoda Házirend - 2009 Kedves Szülők! Kérjük, hogy intézményünk házirendjét figyelmesen olvassák el, és az eredményes együttműködés érdekében törekedjenek az abban foglaltak betartására. A házirendünkben megfogalmazott szabályok

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

Házirend. Az óvoda valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend a visszavonásig érvényes.

Házirend. Az óvoda valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend a visszavonásig érvényes. Házirend Célja: Biztosítani az intézmény törvényes működését, az intézményi nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint az óvodai közösség életének megvalósítását. A Közoktatásról szóló többször

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél.

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél. AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda hivatalos adatai: Az óvoda neve Az óvoda címe CSANÁD-OVI 2030 Érd, Csanád u. 7. : (23) 361-091 1. Az óvodai felvétel, átvétel rendje. 1. Az óvodába a gyermekek előjegyzésre/beiratkozásra

Részletesebben

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE 2013 A Somogymeggyesi Óvoda Házirendjét a Helyi Nevelési Program és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját alapul és a helyi sajátos körülményeket figyelembe véve határoztuk

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

H á z i r e n d 3 /2013.

H á z i r e n d 3 /2013. H á z i r e n d 3 /2013. A Házirend az óvoda Pedagógiai Programjával, a Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban, a következő törvények és rendeletek alapján készült: 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben