CSEMETE ÓVODA HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSEMETE ÓVODA HÁZIREND"

Átírás

1 CSEMETE ÓVODA HÁZIREND

2 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Ezek megvalósításához szükséges az óvoda és a család széleskörű bizalomra épülő együttműködése és a házirend betartása. Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. A házirend egységes szemléletű a Csemete Óvoda helyi nevelési programjával, minőségirányítási programjával, szervezeti működési szabályzatával, valamint a fenntartó elvárásaival. A házirendben meghatározandó kérdéseket a vonatkozó hatályos jogszabályok határozzák meg. Tisztelt Szülők! Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, a gyermekek, valamint az intézmény zavartalan működése érdekében legyenek partnereink a benne foglaltak érvényesülésében! A házirendben előírtakat az óvoda egész területén az óvodába való belépéstől az óvoda elhagyásáig terjedő időben, valamint az óvodán kívül tartott programok ideje alatt be kell tartani! Budapest, március 1. Köszönettel: Németh Jenőné Intézményvezető 1

3 I. Bevezetés A Házirend személyi hatálya kiterjed a gyermekekre, az intézmény valamennyi alkalmazottjára és a szülőkre, akik a gyermekek törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket. A Házirend célja a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok és kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata, és az óvoda működésének belső szabályozása. Az óvoda törvényben meghatározott feladatai Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség eléréséig nevelő intézmény. A gyermek nevelése a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Feladata a gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése. A beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelése, továbbá a gyermekvédelmi törvényben megfogalmazottak maradéktalan teljesítése. A gyermek utoljára abban az évben kezdheti meg az óvodai nevelési évét, melyben a hetedik életévét betölti. Kivételes esetben a kt. 24. (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján további egy évig vehet részt óvodai nevelésben (Nevelési Tanácsadó, vagy szakértői bizottság véleménye szükséges). 2

4 A Házirend hatályba lépése A Budapest, XVIII. kerület, Üllői út sz. alatti óvoda a szülők számára készített házirendje elfogadás után március 01-től hatályos. Készítette: Németh Jenőné intézményvezető Jóváhagyta: nevelőtestületi tag 681. épület nevelőtestületi tag 679. épület nevelőtestületi tag 709. épület Véleményezési jogot gyakorolt: szülői szervezet képviselője épület szülői szervezet képviselője 709. épület P.H. Budapest, Jóváhagyta: fenntartó önkormányzat képviselője 3

5 Legitimáció Elfogadás módja A Házirendet az óvodavezető készíti el a nevelőtestület tagjainak bevonásával és a Szülői Szervezet együttműködésével. A Házirendet a nevelőtestület fogadja el a Szülői Szervezet véleményének figyelembevételével, majd a fenntartó engedélyével válik kötelező érvényűvé Az óvoda és a család együttműködésének feltétele, hogy a szülők támogassák, segítsék az óvodai közösségi élet rendjének megszilárdítását. Jóváhagyás után a Házirend előírásai mindenki számára kötelező érvényűek! 4

6 II. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: CSEMETE ÓVODA Az óvoda székhelye: 1182 Budapest, Üllői út Tagóvoda címe: 1182 Budapest, Üllői út 709. Az óvoda fenntartójának neve: XVIII. ker. Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Az óvoda telefonszáma: 681. épület: Fax: épület épület Az óvoda vezetőjének neve: Németh Jenőné Az óvoda vezetőjének fogadó órája: előzetes megbeszélés alapján bármikor Az óvodavezető-helyettes neve: Csomor Tamásné Az óvodavezető helyettes fogadó órája: előzetes megbeszélés alapján bármikor Tagóvoda vezető-helyettes neve: Szabbahné Bíró Katalin Fogadó órája: előzetes megbeszélés alapján bármikor Gyermekvédelmi felelős: Durayné Környei Emese Fogadó órája: előzetes megbeszélés alapján bármikor Az óvoda ügyintézőjének neve: Orgoványiné Horváth Judit Az óvoda ügyintézőjének elérhetősége: Az óvoda nevelőmunkáját segítő szakemberek neve, elérhetősége az intézmény központi faliújságján megtekinthető. 5

7 III. Az óvodai élet rendje Az óvoda napi nyitva tartása Hétfőtől péntekig reggel 6:30 órától este 17:30 óráig tart nyitva. Reggel 6:30-tól 7:30-ig, valamint délután 16:30-tól 17:30-ig ügyeletet biztosítunk a megjelölt csoportban. A gyermek az óvodai nyitva tartás teljes idején az óvodapedagógus felügyelete alatt áll. A gyermeket érkezéskor minden esetben kérjük az óvodapedagógusnak átadni, mert felelősséget csak ebben az esetben vállalunk a gyermek testi épségéért. Gyermeket idegennek csak a szülő előzetes írásban megadott engedélye alapján adunk ki, melyben szerepelni kell az illető személyigazolvány számának, nevének, címének! 14 éven aluli gyermek (testvér), semmilyen esetben sem viheti haza az óvodás gyermeket, 14 év feletti családtag csak a szülő meghatalmazásában foglalt felelősségvállalás alapján. Szülők válása esetén csak a bírói ítélet korlátozhatja a gyermek óvodából való elvitelét bármelyik szülő számára! Az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület. A reggeli érkezés és a délutáni távozás folyamatos, de a gyermekek szokásrendjéhez igazodva, a nyugodt napirend és a zavartalan étkezés biztosítása érdekében kérjük, hogy 8:30-ig hozzák be gyermeküket, illetve du. 15:30-tól vigyék el őket! A tornatermi játékos mozgásfejlesztés napján 8 óráig érkezzenek be az óvodába! A foglalkozás a gyermekek számára kötelező! Akik később érkeznek óvodába, várják meg a foglalkozás végét, ne zavarják a többi gyermeket! 9 órakor az ajtókat mindhárom épületben bezárjuk a gyermekek biztonsága érdekében. 6

8 Amennyiben a gyermeküket ebéd után szeretnék elvinni, akkor 12:30 és 13:00 óra között érkezzenek! A Munkavédelmi Szabályzat és az ÁNTSZ előírásai alapján a délutáni érkezés után a gyermekükkel együtt kérjük az óvoda épületét és udvarát elhagyni, mivel az óvodapedagógusok csak az itt maradó gyermekek testi épségéért vállalnak felelősséget! A gyermekek csak a csoportszobában étkezhetnek, ezért érkezéskor, távozáskor a gyermeke egyéni étkeztetését a többi gyermekre való tekintettel kérjük mellőzni! A gyermek, napi 10 óránál hosszabb ideig, indokolt esetben tartózkodhat az óvodában! (kt. 24. (4)) Amennyiben valamelyik gyermek szülője az óvoda napi zárásának időpontjáig nem érkezik meg, az ügyeletes óvónő, megpróbál telefonon kapcsolatba lépni a szülőkkel. Ha nem sikerül, fél óra várakozás után az óvodapedagógus értesíti az óvodavezetőt és a gyermekvédelmi felelőst. Nevelési év rendje Az óvodában a nevelési év szeptember első napjától, augusztus 31-ig tart. Az óvoda nevelési évenként öt nevelés nélküli napot tart, melynek időpontját minden nevelési év szeptemberében a faliújságon előre jelezzük. A nevelés nélküli napok előtt 7 nappal a csoportok faliújságján ismételten írásos tájékoztatást nyújtunk. Nyári zárás konkrét időpontját a fenntartó határozza meg, melynek időtartama négy hét. Erről minden év február 15-ig kapnak tájékoztatást a szülők a központi faliújságon. A zárás idején maximum két hét időtartamra a gyermek elhelyezését a szülő kérheti. Az elhelyezés valamely szomszédos óvodában történik. 7

9 IV. Gyermek az óvodában A gyermek joga Az óvodában biztonságos és egészséges környezetben neveljék és oktassák óvodai napirendjét életkorának megfelelően, alakítsák ki (játékidő, pihenőidő, szabadidő, testmozgás)! Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig óvodapedagógus felügyeljen rá! A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek zaklatásnak! Nem vonható meg tőle, étel és a levegőzés! A gyermeket közvetlen, vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti! A gyerek joga, hogy képességének, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és személyiség fejlesztésben részesüljön. Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani! A gyermek nevelése és személyiség fejlesztése az óvoda nevelési programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani! Biztosítani kell a foglalkozáson való részvételét! A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyermek e jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét! Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát! 8

10 A sajátos nevelési igényű gyermek joga, hogy különleges gondozás keretében, állapotának megfelelő fejlesztésben részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A gyermeki jogok érvényesítése a pedagógusok és az alkalmazottak felelőssége! A gyermek kötelessége A gyermekek tartsák tiszteletben mások emberi méltóságát! A gyermekek jogaik gyakorlása közben nem veszélyeztethetik saját, illetve társaik, valamint az óvoda dolgozóinak testi épségét! Nem korlátozhatják viselkedésükkel a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát! A gyermekek az óvoda eszközeit rendeltetésszerűen használhatják, és azokra vigyázzanak! A gyermek kötelessége, hogy jelezze az óvoda bármely dolgozójának, ha balesetet, veszélyes állapotot vagy tevékenységet észlel! Életkorának és fejlettségének megfelelően napirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában! 9

11 Nevelési alapelveink Arra törekszünk, hogy a ránk bízott gyerekek szeretetben, érzelmi biztonságban nyugodt, derűs légkörben, sokszínű élménnyel gazdagodva nevelkedjenek. Óvodapedagógusok gyermekszeretete, igényes munkavégzésük nagymértékben hozzájárul az óvodában folyó nevelőmunka eredményeihez. Fontos számunkra a gyerekek emberi méltóságának, jogainak, személyiségének tisztelete, elfogadása. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek egyéni fejlődési üteméhez igazodó komplex és differenciált nevelésben részesüljön. Figyelünk arra, hogy a tehetséggondozás, az akadályozott fejlődésű, nevelési folyamatukban enyhén akadályozott gyerekek speciális igényeinek figyelembevételével történjen. Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek képességeinek, tehetségének, interakciós, kommunikációs képességeinek kibontakoztatására. Pedagógiai hitvallásunk szerint a szabad, kreatív játék az óvodáskorú gyermek számára minden megismerés forrása, én-fejlődése és magatartás-vezérlése számára a legoptimálisabb lehetőség. Ennek a megvalósításához szükséges az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése. 10

12 Az óvoda igénybevételének feltétele, felvétel, átvétel rendje A közoktatási Törvény 8. (1) bekezdése Az óvodai nevelés szakasza a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. Betöltött harmadik életévtől, az iskolaérettség eléréséig. / kt. 6. (2)/ Megbízható ágy- és szobatisztaság. Egészséges testi állapot. Az étkezési díj befizetése. A felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodai beiratkozás meghatározott módon májusban történik. Elsősorban azokat a gyermekeket vesszük fel, akik az óvoda körzetébe tartoznak. A gyermekek felvételéről az óvodavezető dönt. A felvett gyermekek szülei részére szülői értekezletet nyár elején tartunk. A gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők, és az óvodapedagógusok véleményének ismeretében az óvodavezető dönt. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről a szakértői bizottság véleménye alapján, az Alapító okiratban meghatározottak szerint az óvodavezető dönt. Mulasztások igazolása Igazolatlan a mulasztás, ha a szülő a gyermek előre be nem jelentett, 3 napot meghaladó mulasztását nem orvossal igazoltatja, illetve ha két hetet meghaladó mulasztását az óvodavezetővel nem egyeztette. Tíz nap igazolatlan mulasztást követően a csoportos óvónő jelzése alapján az óvodavezető a következményekre történő figyelmeztetés mellett, írásban értesíti a szülőt. A 11

13 második értesítés tartalmazza, hogy a felszólítás átvételétől számított 9. napon a gyermeket töröljük az óvoda nyilvántartásából. Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja beíratni, a befogadó óvoda igazolását meg kell kérni! Visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt! Tanköteles gyermek tekintetében hét napi igazolatlan mulasztás esetében az óvoda vezetője köteles értesíteni a gyermek lakóhelye szerinti jegyzőt! Tanköteles korú gyermekek óvodába járásának szabályai Az ötéves kort betöltött tankötelessé váló gyermek óvodába járása a törvény által előírt kötelezettség, ezért a hiányzást, illetve az óvodába járás alóli felmentést előzetesen meg kell beszélni az óvoda vezetőjével! Az óvodavezető felszólíthatja a szülőt, hogy a gyermeke óvodába járásának tegyen eleget. Amennyiben a szülő a felszólításnak nem tesz eleget, úgy az óvodavezető a kerület jegyzőjénél eljárást indít. Intézményünkben, az iskolai életmódra felkészítés egy folyamat, a gyermek 3-7 éves koráig tart, figyelembe véve az egyéni képességeket és a gyermekek fejlődési ütemét. A gyermekek fejlesztése a nap minden percében jelen van, azonban részképesség hiányos gyermekek intenzív fejlesztése az óvónők átfedési idejében történik (10 h -14 h között). 12

14 Beiskolázás szabályai Ha a gyermek eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban, abban a naptári évben, melyben a 6. legkésőbb a 8. életévét betölti, tankötelessé válik. Minden tanköteles korú gyermekről szakvéleményt állítunk ki. Ha a szülő és a pedagógus véleménye nem egyezik a gyermek beiskolázásáról, a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye dönt. Minden tanköteles korú gyermeket be kell íratni a körzetes iskolába - függetlenül attól, hogy iskolába megy-e, vagy továbbra is óvodában marad! A szakvéleménnyel rendelkező gyermekek beiskolázásáról az illetékes Szakértői Bizottság ad szakvéleményt. Gyermekvédelemmel összefüggő feladatok Gyermekvédelemmel kapcsolatban a pedagógus kötelessége, hogy tiszteletben tartsa a gyermek személyiségét, a család világnézeti és vallási elgondolásait és értékrendjét! Intézményünkben a gyermekvédelmi feladatokat a nevelőtestület egy tagja látja el, aki az intézményvezető megbízásával képviseli a gyermek- és ifjúságvédelmi szempontokat. Felderíti a gyermekeket veszélyeztető okokat, és törekszik a káros hatások megelőzésére és ellensúlyozására. Szükség esetén a gyermekek érdekében intézkedéseket kezdeményez. A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását a gyermekjóléti szolgálat segíti. 13

15 Feladatunk: együttműködni a szülőkkel, tájékoztatni a segítő szolgáltatások lehetőségeiről, kapcsolat kialakítása és tartása a külső segítő intézményekkel és szervezetekkel, a szociálisan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek számára segítségadás, differenciált fejlesztés, fejlődésük elősegítése, rendszeres pszichológiai tanácsadás a rászoruló szülőknek. Az otthonról hozott tárgyak, játékok behozatalának szabályai Az óvodai élethez nem szükséges eszközök, tárgyak behozatala tilos! Az óvoda területén a gyermekek saját tulajdonú járműveinek tárolására nincs lehetőség. A délutáni pihenéshez szükséges alvókák behozatala engedélyezett, de higiéniai okokból a napközbeni játék idején az arra kijelölt tárolóba kell őket tartani! Továbbá engedélyezett a gyermek- és az ismeretterjesztő könyvek behozatala. A csoportba kerülő alvókának, könyvnek, esztétikusnak, tisztának, életkornak megfelelőnek és biztonságosnak kell lenniük! 14

16 Gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, megfázott, láz- vagy köhögéscsillapító gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek a saját és a társai egészségének védelme érdekében az óvodában nem tartózkodhat! Ebben az esetben az óvodapedagógus, köteles megtagadni a gyermek bevételét a közösségbe! Az óvodapedagógusnak tilos otthonról behozott gyógyszert beadni a gyermeknek! Ez alól csak a krónikus és allergiás betegségben szenvedők kivételek, kezelőorvosi igazolás alapján. Az óvodában megbetegedett gyermek szüleit telefonon értesítjük, lázcsillapítót csak a szülő felhatalmazására adunk be. A betegség súlyosságától függően indokolt esetben a szülői tájékoztatással egyidejűleg gondoskodni kell az orvosi ellátásról is! A beteg gyermeket a szülő köteles orvoshoz vinni, gyógyulás után csak orvosi igazolással lehet újra óvodába jönni! Fertőző betegség esetén a szülőnek jelentési kötelezettsége van az óvoda felé. A gyermekeket rendszeres balesetvédelmi oktatásban részesítjük. Az óvodában időszakos orvosi ellátást biztosítunk a gyermekek számára. A gyermekorvos és védőnő, a gyermekek általános- valamint a beiskolázás előtti vizsgálatát végzi. A vizsgálat eredményét a gyermekek egészségügyi törzslapjában rögzítik. Az egészségügyi törzskönyvet a szülő szerzi be. Baleset esetén követendő eljárás: o elsősegélynyújtás, szükség esetén mentő hívása, o gyermekcsoport felügyeletének biztosítása, o a szülő, óvodavezető értesítése, o baleset körülményeinek kivizsgálása, o baleseti jegyzőkönyv elkészítése, továbbítása. Az óvoda egész területén, beleértve az udvarunkat is, tilos a dohányzás! 15

17 A gyermekek öltözködésével kapcsolatos szabályok Az óvodába ápolt, tiszta gyermeket hozhatnak be a szülők. A gyermekek testének és ruházatának ápoltsága alapja az egészség megőrzésének, a fertőzésveszély elkerülésének. A gyermekek öltöztetése az időjárásnak és a csoportszoba hőmérsékletének megfelelően történjen! Minden gyermeknek legyen váltóruhája: alsónemű, zokni, felsőruházat, benti cipő (balesetveszély mentes), melyről a szülőknek kell gondoskodni! Ruhák tárolásához ruhazsákot az óvoda biztosít. Ruhazsákot az óvodából kivinni tilos! Az öltözőszekrényeken a jobb kihasználás érdekében csak a legszükségesebb ruhákat helyezzék el! A nyári pancsoláshoz törölközőt, fürdőruhát és napolajat kérünk. A gyerekek ruháiba alkoholos filctollal a jelet kérjük belerajzolni. Minden gyermeknek legyen jellel ellátott tornazsákja, benne tornapóló, tornacipő és rövidnadrág! Szülők által használt helyiségek rendje Az óvoda helyiségeit csak rendeltetésüknek megfelelően vehetik igénybe, az ÁNTSZ előírásainak figyelembevételével! A csoportszobákba, mosdókba, tornaszobába utcai cipővel belépni tilos! A tornaszoba eszközeit a gyermekek csak óvodapedagógus felügyelete mellett használhatják! Az udvaron a balesetveszély elkerülése és a gyermekcsoport átláthatósága érdekében csak addig tartózkodjanak a szülők, míg elköszönnek! Délutáni játékra az udvar használata tilos! 16

18 Az óvónő felügyelete alá már, vagy még nem tartozó gyermekek kultúrált, és balesetmentes magatartásáért, az eszközök, és közös területek rendeltetésszerű használatáért a szülő visel felelősséget. A gyermekek és az intézmény biztonságát garantáló szabályok A gyermekek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de viselkedésével senki sem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az alkalmazottak egészségét, testi épségét. A testi épség védelme érdekében az udvari és csoportos élet szabályai minden gyermekre kötelező érvényű. Az óvoda eszközeit, csak rendeltetésnek megfelelően, illetve felügyelet mellett lehet használni! Az óvodában tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól, az egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze! Bombariadó esetén az óvodavezető értesíti a rendőrséget, és utasítást ad az épület kiürítésére. Tűz esetén a tűzriadó terv szerint történik a kiürítés. Az óvodában idegen személy csak a vezető, vagy helyettese engedélyével tartózkodhat! Az óvoda területén párt és politikai mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet addig nem működhet, amíg gyermek tartózkodik az épületben. Az óvoda helyiségeiben elsősorban a gyermekekkel kapcsolatos tevékenység folyhat. Bérbeadásról, ha az nem veszélyezteti az alapvető feladatok ellátását, az óvodavezető dönt. A szándékosan okozott kárért a szülő anyagi felelősséggel tartozik! 17

19 Étkeztetés az óvodában A gyermekek az óvodában napi háromszor étkeznek. Az étkezések időpontja: - folyamatos reggeli ig, - ebéd óra között, - uzsonna óra között. Intézményünk biztosítja az ételallergiás gyermekek speciális étkeztetését. Az eltérő étel, főzési lehetőségét a Junior konyhával egyeztetjük. Születésnapra és egyéb alaklomra, cukrászdai vagy üzletben vásárolt tortát, édességet fogadunk el, számlával igazolva a vásárlás idejét és helyét. Ételmintát a konyha 48 órán át köteles eltenni, megőrizni! Az ételminta elrakása vonatkozik az otthonról hozott édességekre is. Az étkezési térítési díjak központilag meghatározottak. Az étkezési díjak befizetése minden hónapban a következő hónapra előre az óvodatitkárnál történik. Befizetések időpontja egy nevelési évre előre a központi faliújságon olvasható. A rászoruló családok étkezési hozzájárulást az Önkormányzattól igényelhetnek. A kérelem pozitív elbírálását, igazoló határozatot az óvodában le kell adni. Ingyenes étkezésben részesülnek azok a gyermekek, akik megkapták a támogatást. 50%-os térítést a három és több gyermekes, családok kapnak. Automatikus ebédlerendelésre óvodánkban nincs mód! 18

20 Az ebédlerendelés a 681-es épületben, a folyosón elhelyezett füzetben történik reggel 9.00 óráig, melybe jól olvashatóan kell a gyermek nevét és a lerendelni kívánt napokat beírni. Amennyiben erre nincs mód, az ebéd lerendelést 9:00 óráig telefonon is bejelentheti a szülő. Az ebédlerendelést csak a következő naptól tudjuk figyelembe venni. Az ebédlerendelés módja mindhárom épületbe járó gyermekekre egyformán vonatkozik. Az ebédet hiányzás esetén az ingyenesen étkező gyermekeknek is le kell mondani! Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt! A lerendelt napi adagok a következő befizetésnél kerülnek jóváírásra. 19

21 V. Pedagógiai munka az óvodában Nevelésfilozófiánk Hiszünk a gyermek fejleszthetőségében. Érezzük, hogy minden gyermek hordoz magában értéket. Tudjuk, hogy a boldog gyermekkorért felelősséggel tartozunk. Elősegítjük a sokoldalú készség és képességfejlesztést. Tanítjuk a jót személyes példáinkkal is. Engedjük kibontakozni a gyermeki kíváncsiságot, segítünk eligazodni a világ dolgaiban. Az integráció biztosításával a korai társadalmi esélyegyenlőség eszméjének megvalósulását tartjuk szem előtt. Elősegítjük a gyermekek előítéletektől mentes, nyitott, társaikat, a másságot elfogadó és toleráló attitűdjének kifejlődését, az empátia és a másokért tenni akaró magatartásformák kibontakozását. Fontos számunkra, hogy az integrált nevelés keretei között a sajátos nevelési igényű gyermek kapjon meg minden segítséget ahhoz, hogy a lehető legjobb és az ő érdekeit szolgáló körülmények között éljen. Az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve játszva tanítunk, mintegy észrevétlenül juttatjuk el a gyermekeket a fejlődés magasabb fokára. Tartózkodunk minden olyan magatartástól, megnyilvánulástól, amely a gyerekek hátrányos megkülönböztetésére, korlátozására, zaklatására irányul. 20

22 Nevelési céljaink környezettudatos életvitel megalapozása, megalapozni a gyermekekben azt a mentalitást, hogy az emberiség és abban ő, a GYERMEK a természet egy részét képezi, de nem uralkodik rajta, gyermekeinkben felébreszteni a tudásvágyat, megismertetni a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, környezetével, saját magával szemben igényes, pozitív Én-képű gyermeki személyiség kialakítása. Programunk életmódot, gondolkodást, védelmet, viselkedésmódot, a természet kincseinek okos, és mértéktartó felhasználását közvetítse a gyermekek számára! Fontos számunkra a pozitív gondolkodás kialakítása, a gyermekek optimális személyiségfejlődésének biztosítása annak érdekében, hogy megfelelően szocializált legyen a közösségi élethez! 21

23 VI. Szülők az óvodában Együttműködés Annak érdekében, hogy gyermekeiket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, igazi együttműködésre, nyitottságra, és őszinteségre van szükség. Komolyabb probléma, esetleg konfliktus esetén mindenképpen keressék meg először az érintett személyt, majd szükség esetén az óvoda vezetőjét! A szülőknek lehetőségük van az óvoda különböző programjain, ünnepélyein részt venni. A nyílt napok alkalmat adnak a szülőknek az óvodai élet mindennapjaiba való betekintésre. Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei a pedagógusokkal Az óvónő a nevelési tanulási folyamat szervezője, a gyermeki tevékenységek felügyelője, ezért, csak rendkívüli esetben kerülhet sor a gyermekekkel közös tevékenységek megzavarására! A szülők számára megteremtjük a lehetőséget, hogy az óvodai munkába betekintést nyerjenek. Ötleteikkel segítsék a közös gondolkodást! Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük a családok értékrendjét, a tradícióit, mert az otthonról hozott minta meghatározza nevelőmunkánk hatékonyságát. Szükség van az őszinteségre, nyitottságra. 22

24 Kapcsolattartás formái Szülői értekezlet évente háromszor, Fogadóórák szülő és az óvodapedagógus igénye szerint, előre megbeszélt időpontban, Családlátogatás, Nyílt napok, nevelési évenként négy alkalommal. Nyílt rendezvényeink A gyermeki jogok védelme érdekében, a gyermekek adatait, a gyermekekről készült feljegyzéseket titkosan kezeljük. A gyermek dokumentumaiba csak a saját szülőnek van joga betekinteni. A szülők egyéni igényük szerint, előzetes egyeztetés után vehetnek részt a fogadóórák bármelyikén. Kérjük a kedves szülőket, hogy a reggeli találkozás idején kizárólag csak rövid információ átadás történjen az óvodapedagógussal! Az óvónőt telefonon hívni lehetőleg óra között, vagy óráig terjedő időszakban lehet. Üzenetet szükség esetén továbbítunk. A gyermekekről információt az óvodapedagóguson és a vezetőn kívül más nem adhat ki! Az óvoda közös rendezvényein kérjük a mobiltelefonok használatát, mellőzzék! 23

25 Anyás beszoktatás lehetőségének biztosítása Minden, újonnan intézményünkbe érkező kisgyermek, és családja részére biztosítjuk az anyás beszoktatás lehetőségét. A szülők, s gyermekeik egyéni igényeiknek megfelelően az óvodapedagógusokkal egyeztetve, s megbeszélve élhetnek a lehetőséggel. A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát! A közösség aktív tagjaivá váljanak, akik képesek egymáshoz alkalmazkodni, tudnak és akarnak is együtt munkálkodni. Olyan gyermekekké váljanak, akik értik, és megértetik magukat az őket körülvevő világgal! Akik érzelmeiket, gondolataikat az életkoruknak megfelelő választékossággal fejezik ki, és uralják indulataikat. A környezeti nevelés óvodánkban megtervezett pedagógiai folyamat, amely átfogja a gyermekek érzelmi viszonyulását a környezethez. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve arra neveljük őket, hogy védjék környezetüket, ne szemeteljenek, szeressék a növényeket, állatokat! Ezen törekvésünk sikere érdekében kérjük az Önök támogatását, a gyermekek számára példaértékű nyugodt, nyitott, és toleráns szülői magatartást. 24

26 A szülők jogai és kötelességei A szülők joga Szabad óvodaválasztás a gyermek érdekének megfelelően, Az óvodai nevelési program, Munkaterv, SZMSZ, IMIP, több oldalú megismerése, Az óvoda házirendjének megismerése, A sajátos nevelési igényű gyermek elhelyezésében, ill. a szükséges feltételek megteremtésében kérheti a települési polgármester segítségét, Gyermeke fejlődéséről rendszeres tájékoztatást kapjon, Az óvodai élettel kapcsolatos írásbeli javaslatára az intézmény vezetőjétől a törvényben meghatározott időn belül érdemi választ kapjon, Kezdeményezze a szülői szervezet létrehozását, Személyesen, vagy képviselő által részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. A szülő kötelességei Gondoskodjon gyermeke fejlődéséhez szükséges feltételekről! Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét! Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességét, és ehhez adjon meg minden tőle elvárható segítséget! Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal! Segítse elő gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését! Tartsa tiszteletben az óvoda pedagógusainak, alkalmazottainak emberi méltóságát! 25

27 A kártérítési felelősséget a Közoktatási törvény 76 -ban foglaltak alapján érvényesítjük. Kötelességmulasztás következményei Amennyiben a szülő nem tudja, vagy nem akarja szülői kötelezettségeit teljesíteni, az óvoda - tapasztalata, ill. megítélése alapján-, kötelessége jelezni: A területileg illetékes gyermekjóléti szolgálat felé (Gyvt. 17. ). Igazolatlan mulasztás esetén (5 éves kortól) a Jegyző felé (11/1994. MKM r bek.) Gyermekbántalmazás, súlyos elhanyagolás, vagy egyéb más súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén a Hatóságok felé ( Gyvt. 17 (2)(3), Kt. 2 sz. mell., 11/1994.(VI.8.) MKM r. 6 (2)(5c) iskolaérettség megállapítása érdekében a Szakszolgálatok felé (11/1994 (VI.8.) MKM r. 15 (5c,d). Gyermekek nagyobb csoportjának meghatározása Intézményünk az igény- és érdekérvényesítésre jogosult gyermekek nagyobb csoportját az óvoda mindenkori létszámának 80%-ban állapította meg. Nagyobb csoport lehet ezen kívül az azonos csoportba járó, életkortól független gyermekek csoportja, valamint külön, speciális foglalkozáson részt vevő gyermeke csoportja. 26

28 Gyermekek értékelésének rendje A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik egyéni felmérések, megfigyelések alapján. Ennek szabályozása az intézmény minőségirányítási programjában történik. A szülők tájékoztatása elsősorban személyesen, fogadóórák keretében zajlik. Minden iskolába menő gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra. Ha a kisgyermek további óvodai nevelése indokolt, akkor az, határozatban kerül rögzítésre. Kérdéses esetben kérni kell a Nevelési Tanácsadó iskolaérettségi vizsgálatát! Ebben az esetben az óvodai szakvéleményhez csatolni kell a Nevelési Tanácsadó írásbeli véleményét! A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztő terápiája a gyermek fejlettségétől függ. A fejlesztés heti rendszerességű, egyénileg összeállított fejlesztési terv alapján történik. 27

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára Újbuda óvodáiról Az Újbudai Pedagógiai Intézet kiadványa Készült a Budapest Főváros

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben