TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA OM: BUDAPEST MUNKÁCSY M.U.10. HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA OM:034342 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY M.U.10. HÁZIREND"

Átírás

1 TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA OM: BUDAPEST MUNKÁCSY M.U.10. HÁZIREND

2 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető aláírása Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2014 határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:. nevelőtestület nevében. Óvodai szülői szervezet nevében./2014 határozatszámon jóváhagyta:. itézményvezető Ph. Egyetértést kinyilvánító:.. Fenntartó, működtető nevében Hatályos: a kihirdetés napjától A dokumentum jellege: nyilvános Megtalálható: Iktatószám:

3 1. Bevezető: 1.1. Törvényi háttér 1.2. Házirendünk célja és hatálya 1.3. Óvodai nevelésünk célja 2. Általános rendelkezések 2.1. Információk óvodánkról 2.2. Óvodai felvétel, átvétel rendje 2.3. A gyermekek érkezésének, távozásának szabályai Az intézmény nyitva tartása Az intézmény napirendje Érkezés szabályai Távozás szabályai 2.4. Hiányzásra vonatkozó szabályok Távolmaradás igazolása Óvodai elhelyezés megszűnése 3. Gyermekek az óvodában 3.1. A gyermekek jogai 3.2. Étkezés, térítési díjak megállapítása, befizetése 3.3. Egészségügyi szabályok 3.4. Az óvodába behozható tárgyak 3.5. A beiskolázás szabályai 3.6. A csoportszervezés szabályai 3.7. Gyermekvédelem 3.8. Jutalmazás, büntetés, fegyelmezés 4. Szülők az óvodában 4.1. A szülők jogai 4.2. A szülők kötelességei 4.3. A család és óvoda közös nevelési elvének kialakítása 4.4. Együttműködés, kapcsolattartás 4.5. Az óvoda helységeinek használata 5. A gyermekek értékelésének rendje 6. Igénybe vehető szolgáltatások 7. Egyéb, az intézmény biztonságát szolgáló szabályok 7.1. Óvó-védő rendszabályok, balesetvédelem 7.2. Gyermekek felügyelete 7.3. Egyéb szabályok 7.4. Dohányzási tilalom 8. Házirend nyilvánosságra hozatalának módja és ideje

4 1. Bevezető 1.1. Törvényi háttér Házirendünk az alábbi jogszabályok előírásainak figyelembevételével készült: 363/2012 (XII.17.) Korm. rendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. ( VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 1.2. Házirendünk célja és hatálya A házirend célja: biztosítani az óvoda törvényes működését, az óvodai nevelés zavartalan működését, valamint az óvodai élet megszervezését. Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. A házirend hatálya kiterjed az óvoda valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó gyermekekre és szüleikre, azon személyekre, akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. A házirend előírásait az intézmény területén azon magatartási szabályait, melyek értelmezhetőek intézményen kívül is az intézmény által szervezett programok, foglalkozások esetében az intézmény területén kívül is alkalmazni kell. A házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés. A házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol. A házirend módosításának feltételei: Jogszabályi változás Szülői közösség kezdeményezése Nevelőtestület kezdeményezése A házirend a kihirdetés és kifüggesztés napján lép hatályba, a hatályba lépést követően az intézmény valamennyi dolgozójára, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő gyermekekre és szüleikre vonatkozik Óvodai nevelésünk célja: Óvodánk a gyermeki aktivitásra építve, szerető, figyelmes, toleráns közegben a családok bevonásával segíti a gyermekek személyiségének kibontakozását. Célunk: Az anyanyelvi nevelés megerősítése A mese, mint a személyiségformálás eszköze maximális kihasználása

5 Egészséges, környezettudatos életvitel megalapozása Érzelmi, értelmi intelligencia fejlesztése Játéktevékenység elsődlegességének megőrzése, játékba integrált fejlesztés lehetőségének kihasználása 2. Általános tudnivalók 2.1. Információk óvodánkról Az intézmény neve: Terézvárosi Önkormányzat Mesevilág Óvodája Székhelye: 1063 Budapest Munkácsy M. u. 10. Alapító szerve: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Felügyeleti szerve: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 1067Budapest Eötvös u. 3. Telefon: Óvodánk 7 csoporttal működik, melyből egy vegyes életkorú, kis létszámú logopédiai csoport. Hat csoportunk homogén összetételű. A csoportok 25 fővel működnek Az óvodai felvétel, átvétel rendje. A szülő jogszabály alapján gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban. A beiratkozáskor bemutatásra kerülnek a szülők és a gyermekek személyazonosságát igazoló dokumentumok. Beíratáshoz szükséges dokumentumok: szülő személyazonosságát és lakcímét igazoló okiratok gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TB kártyája, oltási könyve nem magyar állampolgár esetén regisztrációs kártya, útlevél, oltásokról igazolás A beiratkozás előtt lehetőséget biztosítunk a szülők és gyermekeik számára nyílt nap formájában, hogy betekintést nyerjenek intézményünk mindennapjaiba. Az óvodai felvétellel kapcsolatos döntésről határozatban kapna értesítést a szülők A gyermek érkezésének, távozásának szabályai: Az intézmény nyitva tartása: Hétfőtől-Péntekig: reggel 6 órától-délután 18 óráig Ügyeleti idő: reggel délután:

6 Az intézmény napirendje Időpont Tevékenység.6-8,30-ig óra Gyülekező, játék, egyéni, és mikro csoportos készségfejlesztés a csoportszobában 8,30-9 óra Folyamatos reggeli, szabad játék 9-10,15. óra Játék, játékba ágyazott differenciált tevékenység: verselés, mesélés; külső világ tevékeny megismerése-matematikai tartalom; ének, zene, énekes játék, gyermek tánc; mozgás; rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 10,15-10,45. óra Készülődés az udvarra, ebédig játék a szabadban 11,45-13 óra Készülődés az ebédhez, ebéd, tisztálkodás, mese óra délutáni alvás, pihenés 14,30-15,40 15,40-17 óra Tisztálkodás, uzsonna délutáni játék, egyéni és mikrocsoportos készségfejlesztés (tavasztól- őszig a szabadban) óra Ügyelet a kijelölt csoportokban Érkezés szabályai: Reggel a gyermeket az óvodapedagógus fogadja a gyülekező csoportban. Az óvodába érkezéskor a szülő minden esetben a pedagógusnak adja át a gyermekét, amennyiben a napirend ezt nem teszi lehetővé akkor a dajkának. A tevékenységek szervezése, egyéni fejlesztések érdekében kérjük, hogy gyermekeiket 9 óráig hozzák be az óvodába. A később érkező gyermekek kapcsolódjanak be a tevékenységbe úgy, hogy azt ne zavarják meg.

7 Távozás szabályai: Amennyiben a szülő gyermekét a délutáni pihenés idő előtt szeretné elvinni, kérjük, ezt óra közötti időszakba tegye meg, hogy a többi gyermek pihenését ne zavarja meg. A gyermeket az óvodából a szülőn kívül csak írásbeli nyilatkozat esetén viheti el más személy. Elvált szülők esetén bírósági végzésnek megfelelően járunk el. Amíg a gyermek felügyeleti jogáról a bíróság végzés nem áll rendelkezésünkre, az óvoda köteles a gyermeket mindkét szülőnek kiadni. Amennyiben a gyermekért nem jönnek az óvoda zárásáig, az ügyeletes óvodapedagógus kötelessége először telefonon keresni a szülőt, a 18 óra után érkező szülővel késést elismerő nyilatkozatot töltünk ki. A harmadik késés után értesítjük a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot Hiányzásra vonatkozó szabályok A távolmaradás igazolása Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell. A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha a) a szülő előzetesen bejelenti az óvodapedagógusnak b) hivatalos kikérőt kell írásban benyújtani,: - az óvodavezetőhöz (ha a kikérés 1 héten túl terjed),melyet címen is el lehet küldeni, az óvodavezető részére. c) a gyermek beteg volt, s ezt az alábbiak szerint igazolja: - a betegség miatti mulasztás igazolására orvosi igazolás szükséges annak érdekében, hogy igazolt legyen az a tény is, hogy a gyermek ismét egészséges, és látogathatja az intézményt. Az igazolás papír alapon fogadható el. d. a gyermek hatósági intézkedés miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A gyermek hiányzását a hatóság által kiállított igazolással kell igazolni. Ha a gyermek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot van távol, az intézmény vezetője értesíti a szülőt, a gyermek tényleges tartózkodási helye szerinti illetékes hivatalt és a jegyzőt Óvodai elhelyezés megszűnése: Az óvodai elhelyezés megszűnik a szülők kérelmére, másik óvodába történő átvétellel. Ha a gyermeket felvették az iskolába, az óvodai jogviszony a nevelési évi utolsó napján szűnik meg. Ha a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására.

8 3. Gyermekek az óvodában 3.1. A gyermekek joga A gyermeknek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. A gyermek személyiségét és emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön. Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön Étkezés, térítési díjak megállapítása, befizetése Kérjük a kedves szülőket, hogy az óvoda tisztántartása és a többi gyermekkel szemben tanúsított megértés érdekében az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert ne fogyasszanak. Az óvoda konyhájában csak az óvoda dolgozói tartózkodhatnak. A gyermek étkezésének megrendelése a befizetést igazoló számla alapján történik, hiányzás esetén az étkezés lemondható az óvoda telefonján, illetve az óvodatitkárnál minden nap reggel 9 óráig, a bejelentés 24. óra múlva lép életbe. A térítési díj beszedése a hirdetőtáblán feltüntetett napokon történik, illetve a szülők az év elején kézhez kapják a befizetésről szóló tájékoztatást. A befizetés a pénztárban történik az előre megjelölt időpontokban. A hiányzások miatti levonás a következő befizetéskor írható jóvá. Be nem jelentet hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. Három vagy több gyermek esetén a szülő nyilatkozata alapján térítési díjkedvezményre jogosult. A szociális kedvezmény (étkezéstérítési díj mérséklése) az önkormányzat érvényben lévő képviselőtestületi határozatának megfelelően adható. Ingyenes étkezésre valamennyi rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő szülő jogosult, mindaddig, amíg az erre vonatozó rendelkezés érvényben van.

9 Bármely szociális kedvezmény csak akkor adható, ha az arra vonatkozó igényt, illetve dokumentumot (önkormányzati határozat) a szülő az óvodavezetőnek átadta. A térítési díjat előre kell megfizetni. A térítési díj visszafizetése készpénzben az intézményi jogviszony megszűnését követően történik, az érintett írásbeli értesítését követően. A térítési díj fizetési módja: - készpénz, - készpénz-átutalási megbízás (csekk). A térítési díj befizetésének határideje: a befizetési rendnek megfelelően Egészségügyi szabályok Az óvodát csak egészséges gyermek látogathatja. A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, a legrövidebb időn belül telefonon értesíti a gyermek hozzátartozóját. A pedagógus úgynevezett beteg lapon írásban rögzíti mit tapasztalt, ami miatt a szülőt értesíti, ezt a szülő, amikor a gyermekért jön aláírja, aláírásával vállalja, hogy gyermekét orvoshoz viszi, és csak orvosi igazolással hozza újra óvodába. A pedagógusok, és a védőnő is értesítheti a szülőt (különböző fertőzések miatta (haj,,bőr) ilyenkor a szokásos kezelések után a védőnő, illetve a háziorvos adhat igazolást arról, hogy a gyermek már nem fertőz. Azt, hogy a gyermek, egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is Otthonról beküldött gyógyszer beadása a nap folyamán az óvodapedagógusok részéről tilos! Kivéve napközben felmerülő magas láz csillapítására szolgáló készítmény, a szülővel történő egyeztetés után Az óvodába behoztató tárgyak Otthoni játékokat a csoportban dolgozó pedagógusok egyetértésével lehet behozni, melyekért az óvoda nem vállal felelősséget. A beilleszkedést, nyugodt pihenést segítő cumik, plüssök, textíliák behozatalát támogatjuk, melynek tisztaságáért a szülő felel. A gyermekjárművel érkező gyermekek a kerékpártárolóban helyezzék el az eszközeiket az rögzítsék biztonságosan. Az óvoda semmilyen felelősséget nem vállal az otthonról hozott eszközök, játékok épségéért.

10 3.5. A beiskolázás szabályai A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szint jellemzőit az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja határozza meg. A gyermek 5. életévétől, napi 4 órában köteles részt venni a csoportban szervezett tevékenységekben. A gyerek iskolai beiratkozásáról a szülő köteles gondoskodni. Ha a szülő és az intézmény véleménye nem egyezik, a gyermek beiskolázásáról a Pedagógiai Szakszolgálat dönt. Az a tanköteles korú gyermek, aki 6. életévét augusztus 31-ig betölti az óvoda vezetőjének döntése alapján maradhat az óvodában. A 7. életévét betöltött gyermek szakértői bizottság javaslatára maradhat az óvodában A csoportszervezés szabályai Óvodánk homogén összetételű csoportokkal működik. A gyermeke csoportokba sorolásánál figyelembe vesszük a szülők kéréseit, a nevelőtestület véleményét, mely után a csoportszervezésről az óvodavezető dönt Gyermekvédelem Óvodánkban gyermekvédelmi felelős működik, fogadóórája és elérhetősége megtalálható az óvoda faliújságján. Írásbeli nyilatkozatot kérünk a szülőktől az alábbi esetekben: A gyermek hazavitelének rendelkezéséről Szülői hozzájárulás az óvodán kívüli programokon való részvételhez, közlekedési eszközökön történő utazáshoz. Szülői hozzájárulás a gyermek fényképének, a gyermek hozzátartozójának fényképének honlapra történő kihelyezéséről. Hozzájárulás az óvoda nevelési idején kívül tartandó foglalkozások alatt ahhoz, hogy gyermeke felügyeletét a tanfolyam vezető pedagógus látja el Jutalmazás, fegyelmezés Jutalmazás: Fontosnak tartjuk az erkölcsi normáknak megfelelő viselkedési minták közvetítését, melyet a pozitív példa kiemelésével, megerősítésével rögzítünk. A helyes magatartási formákat erősítjük, és azokat szokásszabályrendszerré alakítjuk. Biztatással, ösztönzéssel motiváljuk a gyermekeket. Tárgyi jutalmazást nem alkalmazunk. Büntetés, fegyelmezés: A büntetés semmilyen formáját nem alkalmazzuk a pedagógiai munkánkban. A megbeszélés eszközét használva igyekszünk a gyermeki tevékenységet a helyes irányba terelni. Szükség esetén a probléma, - konfliktushelyzetből a gyermeket kiemeljük, megbeszélés után egyéb játéktevékenység felajánlásával biztosítjuk számára a nyugodt,

11 felszabadult játékoz szükséges környezetet. Minden esetben tartózkodunk a megalázó és agresszív hangsúlytól. A pedagógus megnyilvánulását minden esetben áthatja a gyermekek szeretete és tisztelete. 4. Szülők az óvodában 4.1. A szülők jogai Megismerhetik az intézmény alapdokumentumait, melyet az intézmény nevelői szobájában illetve a honlapon tekinthetnek meg. A jogszabályban meghatározott módon joguk van véleményt nyilvánítani és egyetértést gyakorolni. Joguk van a gyermekük fejlettségéről rendszeres és dokumentált tájékoztatást kapni fogadóóra keretében. Kezdeményezhetik szülői szervezet, óvodaszék létrehozását 4.2. A szülők kötelességei: Gyermekét tisztán, gondozottan, a házirend szabályait betartva hozza óvodába biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítő foglalkozáson való részvételét megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítéséért működjön együtt és tartson rendszeresen kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, minden nevelési évben legalább két alkalommal fogadóórán vegyen részt segítse elő gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. Amennyiben az óvoda úgy ítéli meg, hogy a szülő nem tudja, vagy nem akarja szülői kötelességét teljesíteni, a gyermekvédelmi felelősnek kötelessége jelezni az óvodavezető felé, aki a területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálattól kérhet érdemi segítséget A család és az óvoda közös nevelési elvének kialakítása Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre nyitottságra és őszinteségre. Probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen

12 keressék fel az óvónőt, vagy az óvoda vezetőjét, és velük közösen keressék a megoldást. A szülőknek lehetőségük van rá és mi igényeljük is, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában, annak gyakorlatában, mint partnereink, aktívan vegyenek részt, ötleteikkel segítsék elő közös célunk megvalósítását Együttműködés, kapcsolattartás formái szülői értekezlet, szülői megbeszélések; játszó délutánok, nyílt napok; közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása; fogadó óra (közösen egyeztetett időben); az óvónővel vagy a vezetővel történő, rövid, esetenkénti megbeszélések; családlátogatás Kérjük Önöket, hogy a gyermekkel kapcsolatos problémák megbeszélése ne a csoportszoba ajtóban történjék. Ne vonják el az óvodapedagógust hosszabb időre a csoporttól, mert balesetet idézhet elő és zavarhatja a nevelés folyamatát. A beszélgetéshez kérjenek időpontot. A szülő az óvoda szolgáltatásaival kapcsolatosan panasz jogával élhet. A szülők panaszaikat, észrevételeiket a fent megjelölt fórumokon is megtehetik, melyre az óvodavezető írásban 15 napon belül válaszol Az óvoda helységeinek használata A szülők az öltözőben tartózkodhatnak, a csoportszobában (cipővédővel, zokniban) csak a beszoktatási időben, szülői értekezleten, nyílt napon, ünnepek alkalmával tartózkodhatnak. Nem használhatják a gyermekek mosdóit. Az első emeleten a lift melletti felnőtt mosdót használhatják. Az óvodába a számukra kiadott kód segítségével lépnek be. Kérjük kódjukat idegennel ne osszák meg, illetve ne engedjenek be ismeretlent a kódjukkal. Az óvoda liftjét a gyermek csak felnőtt jelenlétében használhatja. 5. Gyermekek értékelésének rendje Az óvodába érkezéskor minden gyermekről anamnézist veszünk fel, mely alapján tájékozódunk az óvodás kor előtti állapotáról, fejlődéséről, szokásairól. Minden gyermekről fejlődési naplót vezetünk, melybe a szülő is fogadóóra keretében tájékoztatást kap. A gyermekek értékelésére évente kétszer kerül sor. Az iskolába készülő gyermekekről szakvéleményt állít ki az óvoda, melyben megjelöli, hogy a gyermek iskolaérett még egy év óvodai nevelést javasol szakértői bizottság vizsgálatát javasolja illetve Pedagógiai Szakszolgálat véleményét kéri a beiskolázással kapcsolatban 6. Igénybe vehető szolgáltatások A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásainkat minden nevelési év elején a szülők írásbeli igényfelmérése alapján szervezzük. A szolgáltatások díjáról,

13 időpontjáról, befizetésük rendjéről a szülői értekezleten, illetve a csoportok faliújságján kapnak tájékoztatást. 7. Egyéb, az intézmény biztonságát szolgáló szabályok 7.1. Óvó-védő rendszabályok, balesetvédelem Az óvoda rendelkezik tűzvédelmi szabályzattal és menekülési tervvel. A tűzriadót, épület kiürítését minden nevelési évben kétszer gyakorolni kell. Az óvodapedagógusok tanév elején az életkori sajátosságok figyelembevételével megbeszélik a gyermekekkel a szabályokat, felhívják a figyelmüket a balesetveszélyes helyzetekre. Kérjük a szülőket, hogy az alábbi szabályokat önök is tartassák be gyermekeikkel a balesetek elkerülése érdekében. Gyermekeiket ne engedjék a kertkapura felkapaszkodni! Ne engedjék, hogy gyermekeik a villanykapcsolókat, csengőt nyomkodják! Kérjük ne nyissanak ablakot, mert azok közül néhány tűzvédelmi szempontok miatt elektromosan nyílik. Tűzriadó esetén kérjük a földszinten ne álljanak az ablakok elé, az összekötő folyosókon az ajtók elé, mert az elektronikusan nyíló ablakok, ajtók balesetet okozhatnak. Figyelmeztessék a gyermekeket a lábtörlésre, különösen esős időben! A bejárati ajtót Önök nyissák és csukják, azt lassan engedjék el, nehogy a becsapódó ajtó kézsérülést okozzon! Gyermekeiket figyelmeztessék a lépcsőn, a folyosókon való lassú közlekedésre, megelőzve ezzel azt, hogy egymásnak szaladjanak, lépcsőről leessenek, elessenek, vagy ajtónak bútornak neki szaladjanak. Ne engedjék az emeletről lejövő gyermekeknek, hogy a párkányra másszanak, és onnan ugráljanak, illetve a lépcső korlátján csúszkáljanak! A tornaterembe délután felügyelet nélkül ne engedjék be gyermekeiket! Ne hagyják gyermekeiket felügyelet nélkül az óvoda területén! Ne engedjék meg gyermekeiknek az épület ablakainak ütögetését! A kerti kapu riglijét mindig húzzák beérkezéskor és távozáskor maguk után! Gyermekeiket ne engedjék egyedül kiszaladni az ajtón! Gyermekeiket az öltözőszekrények tetején ne öltöztessék! A reggeli érkezésnél minden esetben kísérjék a gyermeket a csoportszobába, és ott jelezzék az óvónőnek az érkezést. Ne engedjék, hogy gyermekük a lift gombjait nyomkodja, azt önállóan használja. A második szinten gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat A gyermek felügyelete Az óvoda épületén belül és kívül, a nyitvatartási időn belül, a gyermek átvételét követően a gyermek átadásáig a gyermek felügyelete, balesetvédelme az óvodai dolgozók felelőssége. Abban az esetben, ha a szülő jelen van, saját gyermeke biztonságáért a szülő a felelős. Az intézmény épületén kívül a gyermekek felügyelete, balesetvédelme a szülők felelőssége.

14 7.3. Egyéb szabályok Amíg a gyermekek az intézményben tartózkodnak a bejárati ajtót kulcsra zárni, a szinteket elválasztó ajtókat bezárni tilos. Reklám jellegű anyagok elhelyezését az óvodavezető engedélyezheti. Az óvoda épületében való tartózkodást az óvodavezető szabályozza az alábbi esetekben: - az óvoda iránt érdeklődő, leendő szülők - munkatársak hozzátartozói - árusok, ügynökök 7.4. Dohányzási tilalom Az intézmény egész területén és öt méteres körzetében tilos a dohányzás. 8. A Házirend nyilvánosságra hozatalának ideje és módja: A házirend egy példányát a nevelési év első szülői értekezletén átadjuk a szülőnek, aki aláírásával érvényesíti tudomásulvételi szándékát. Budapest, november 20. Jámbor Zsuzsanna intézményvezető

15

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben