Beszámoló Lábatlan Város Önkormányzatának I. fokú gyámhatósági tevékenységérl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló Lábatlan Város Önkormányzatának I. fokú gyámhatósági tevékenységérl"

Átírás

1 Beszámoló Lábatlan Város Önkormányzatának I. fokú gyámhatósági tevékenységérl A gyámügyi igazgatási tevékenység alapvet jogforrása a gyermekek védelmérl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI tv. ( Gyvt.), melynek végrehajtási rendelete a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.). Lábatlan Város I. fokú gyámhatósági tevékenységének évi átfogó értékelését a Gyvt. 96. (6) bekezdésében elírt tartalmi követelményeknek megfelelen kívánom bemutatni, a Gyer 10. sz. mellékletének iránymutatása szerint. Az 1997-ben megjelent gyermekvédelmi törvény deklarálja a gyermeki jogokat, létrehozta a gyermekvédelem intézményrendszerét, szétválasztotta a hatósági és közszolgáltatási tevékenységet és nem utolsósorban nevesítette és feladattal ruházta fel a gyermekvédelem szereplit. A törvényben meghatározott a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket: a helyi önkormányzat képvisel- testülete a települési önkormányzat jegyzje a városi gyámhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi ügyintéz g y a k o r o l ja. A gyermekvédelmi törvény értelmében a gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. Lábatlanon e- személetet követve a gyermeksorsokért vállalt felelsséget naponta átélve végzi munkáját a jegyz, a gyámügyi ügyintéz, a családgondozók, pedagógusok és ifjúságvédelmi szakemberek. 1,/ A település demográfiai mutatói gyámhatósági szempontból Lábatlanon 5340 f állandó bejelentett lakos volt december 31-ei állapot szerint. Ebbl a 0-18 éves korig: 1065f él, melybl: 565 f fiú és 500 f a lány. 2,/ Hatáskörök A hatáskörök az elz évben foglaltak szerint változatlanok maradtak. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ( rgyk)- - hatáskört gyakorolja: jegyz Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - hatáskört gyakorolja: Képvisel-testület Egyszeri támogatás - hatáskört gyakorolja: jegyz Kiegészít gyermekvédelmi támogatás - hatáskört gyakorolja: jegyz 3,/ A gyermekek védelmi rendszere: A gyermekek védelmérl szóló törvény új struktúrájával, új tartalmi elemeivel teljes kör jogbiztonságot és szakszer ellátásokat garantál a 0-18, illetve a 0-24 éves korosztály számára. Természetes persze, hogy a törvény hatályba lépése után néhány évvel vannak még finanszírozási, alkalmazási, gyakorlati hiányosságok. A gyermekvédelem mködése úgy biztosítható, hogy már a törvényben a rendszer elemei horizontálisan és vertikálisan is hiánytalanul egymásra, illetve egymás mellé épülnek, világosan különválasztva a szolgáltatást és a hatósági munkát, valamint az alapellátás és a szakellátás rendszerét. Pénzbeli ellátások: A rendszeres gyermekvédelmi támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermektartásdíj megellegezése, az otthonteremtési támogatás. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 1

2 a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátása, a gyermekek átmeneti gondozása. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: az otthont nyújtó ellátás, az utógondozói ellátás, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: a védelembe vétel, a családba fogadás, az ideiglenes hatályú elhelyezés, az átmeneti nevelésbe vétel, a tartós nevelésbe vétel, a nevelési felügyelet elrendelése, az utógondozás elrendelése, az utógondozói ellátás elrendelése. a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt, illetve elzetes letartóztatásba helyezett fiatalkorúak intézeti ellátása. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (rgyk) Hatáskör címzettje: jegyz Jogszabályhely: Gyvt. 19. Az rgyk.-t a évi beszámolótól követen 74 család részére állapítottunk meg, ez mintegy 166 kiskorú gyermeket érint. A kérelmek érkezése és elbírálása folyamatos. Az rgyk. hatálybalépését követen meglehetsen srn változott az ágazati jogszabály. A törvény az rgyk. ra való jogosultság jövedelmi feltételeit differenciáltan állapítja meg. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: - a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének - a pénzbeli támogatásnak - az ingyenes tankönyvnek - egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. Ki állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre valójogosultságot? A lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzje. Kinek állapítható meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság? A jegyz 1 év idtartamra annak a gyermeknek állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, akinek családjában az egy fre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (2007. január 1-tl ,- Ft, február 15-tl ,- Ft), ha a gyermeket egyedülálló szül, illetve más törvényes képvisel gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek akinek családjában az egy fre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át (2007. február 15-tl ,- Ft ) a fentiek alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy fre jutó vagyonértéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket. Mely a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezd idpontja? A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezd idpontja a kérelem benyújtásának napja. Az egy fre jutó jövedelem számításánál kit lehet közeli hozzátartozóként figyelembe venni? a szült, a szül házastársát vagy élettársát, a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkez gyermeket, a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkez, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket, a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkez, felsoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermeket, 2

3 a Családjogi törvény alapján a szül vagy házastársa által eltartott rokont. A családba fogadott vagy harmadik személynél elhelyezett gyámság alatt álló gyermek a jövedelemszámítás szempontjából nem tekinthet a támogatást kérvel közös háztartásban él közeli hozzátartozónak. A reá nézve igényelt támogatás megállapításánál a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat (pl. családi pótlék, árvaellátás) veszik figyelembe. Nagykorú gyermek esetén is megállapítható a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény? A feltételek fennállása esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a gyermek nagykorúvá válása esetén is megállapítható, ameddig a jogosult nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, de legfeljebb 23. életévének betöltéséig, továbbá ha a jogosult felsfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, legfeljebb a 25. életévének betöltéséig. Mikor sznik meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény? A rendszeres kedvezményre való jogosultság bármely okból történ megszüntetése esetén a jogosultság a megszüntet határozat meghozatalát követ második hónap els napjától sznik meg A 2007-os évben beérkezett 169 db kérelem ( 351 gyermeket érint) közül 3 esetben (8 gyereket érint) történt elutasítás, ebbl fellebbezéssel nem éltek az ügyfelek. A beérkezett kérelmekbl 166 kérelemnél az ügyfél számára kedvez döntés született. Kiegészít gyermekvédelmi támogatás Hatáskör címzettje : Jegyz Jogszabályhely: Gyvt. 20/B. Kiegészít gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül gyermek gyámjául kirendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására kötelezhet és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, vagy más nyugdíjszer rendszeres szociális pénzellátásban, vagy idskorúak járadékában részesül. Lábatlanon jegyzéhez kiegészít gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelem nem érkezett. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás alakulása az elmúlt három évben: Hatáskör címzettje: Képvisel- testület Jogszabályhely: Gyvt évi XXXI. tv. 21. Év Gyermek Család eft évre a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 4060 eft-ot tervezett az önkormányzat. Ez az összeg magába foglalja: BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázati pénzt: 40 f x Ft. 10 hónap 1200 eft. az önkormányzati ösztöndíj pályázati pénzt: 6 f x Ft x 10 hónap 360 eft az általános iskolások tankönyvtámogatást: 50 f x Ft 250 eft Iskolai/óvodai étkezési díj hátralék: 250 eft a tényleges rendkívüli segély tervezetet, mely 100 f X Ft x 4 alkalom: 2000 eft A 2007-os évre tervezett rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege teljes mértékben felhasználásra került. A klienskörbl érkez kérelmek minden esetben az ügyfél számára kedvez döntéssel zárultak. Elutasítás nem történt, de meg kell jegyezni, hogy az elz évhez hasonlóan az egy kérelemre es összeg kifizetése lényegesen kevesebb volt, mint az elz években. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásból oldottuk meg az egyre többször felmerül iskolai/óvodai étkezési térítési díj hátralékok kifizetését. A szülk 1-3 havi térítési díj hátralékot halmoznak fel, amit az intézmények írásban jeleznek hivatalnak. Mivel a gyermekek nagy részénél szinte az intézményben elfogyasztott meleg étel és uzsonna a napi táplálék, a hátralékot ki kell fizetnie a hivatalnak, hogy továbbra is étkezhessenek az óvodában/ iskolában. A évre tervezett rendkívüli gyermekvédelmi támogatásból erre a problémára elkülönítettünk 250e forintot, ami számításaink szerint megoldás fog hozni a gyermekek intézményi étkeztetésére. Egyszeri támogatás 3

4 Hatáskör címzettje: Jegyz Jogszabályhely: Gyvt évi XXXI. tv. 20/A. A település önkormányzat jegyzje annak a személynek, akinek a tárgyév július 01-én fennáll az rgyk-való jogosultsága a tárgyév július hónapjában, akinek november 01-én fennáll a jogosultsága, annak a tárgyév november hónapján folyósít gyermekenként egyszeri pénzbeli támogatást. Az egyszeri támogatás összege 2007 évben Ft gyermekenként évet követen az egyszeri támogatás mértékét az országgylés költségvetésérl szóló törvény fogja meghatározni. Gyermekétkeztetés Jogszabályhely: Gyvt évi XXXI. tv A gyermekek napközbeni ellátás keretében fenti jogszabályhelyre való hivatkozással térítési díjkedvezményre jogosultak bizonyos normatív kedvezmények figyelembevételével. Gyermekétkeztetés esetén az intézményi térítési díj támogatása %-ban: a bölcsdés, óvodás, az 1-4. évfolyamon nappali rendszer iskolai oktatásban részt vev és rgykban részesül gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át a 5. évfolyamtól fölfelé nappali rendszer oktatásban tanulók az intézményi térítési díj: 50 %-át a három, vagy több gyermekes családoknál, valamint a tartós beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel családok esetében az intézményi térítési díj 50 %-át 30 %-os intézményi térítési díjkedvezményben részesülhet, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és kollégiumi, externátusi ellátásban részesül. Lábatlanon az óvodák/iskolák intézményeiben vehetik igénybe a gyermekek a térítési díjkedvezmények valamelyikét. Az alábbiakban, a 2007-os évben számolt átlag adatokkal tudunk szolgálni. Arany János Ált.és Alapfokú Mvészeti Iskolában étkezk 179f ebbl a ( Dózsa György úti telephelyen) 54 f Micimackó Óvodában étkezk: 77 f Zeng Óvodában étkezk: 56 f összesen: 366f A 2007-os évhez és az ezt megelz évhez viszonyítva - csökkent az intézményben étkezk száma, ami visszavezethet arra, hogy az elmúlt évhez képest lényegesen kevesebb családnak tudtuk megállapítani az rgyk-t. A személyes gondoskodásnyújtó ellátás A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban él gyermekek életkorának megfelel nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését szervezik meg azon gyermekek számára, akiknek szülei, neveli, gondozói munkavégzésük, munkaer-piaci részvételt elsegít programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára biztosítjuk,: - akinek fejldése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, - akit egyedülálló vagy idskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül, - akinek a szülje, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhet - a gyermekek életkorának megfelelen - különösen bölcsdében, családi napköziben, házi gyermekfelügyelet keretében, óvodában, iskolai napköziben. Településünkön a napközbeni ellátás három formájában tudjuk biztosítani a gyermekek részére. BAMBI családi napközi Zeng és Micimackó óvodák Arany János Általános és Alapfokú Mvészeti Iskola napközijében, illetve a Dózsa György úti telephelyen mköd napköziben A tavalyi évhez képest a személyes gondoskodást nyújtó ellátásban nem történt változás. Lábatlanon a 0-3 éves gyermekek felügyeletét a BAMBI Családi Napközi, a 3 éves kor fölötti óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletét a Micimackó Óvoda és a Zeng Óvoda látja el. A családi napköziben maximum 7 f gyermek felügyeletét tudják ellátni, hétftl péntekig reggel 6 órától délután 5 óráig. A szülk részérl egyre nagyobb a nyomás az óvoda mellett mköd bölcsde megvalósítására, hiszen a családi napközi térítési díját csak kevesen 4

5 tudják megfizetni, bár nagyon sok szül visszamenne dolgozni a gyermek 3 éves kora eltt. Az önkormányzat közeli terve, hogy a családi napközi helyett egy óvoda mellett mköd bölcsdei csoportot hozzon létre, ami anyagilag elérhetbb lesz a szülk számára. Az önkormányzat erre vonatkozóan élt a pályázati lehetséggel és benyújtott egy pályázatot, aminek az elbírálása július 15. A fejlesztés bruttó összege: Ft, ebbl: saját erként jelenik meg: Ft, igényel támogatás: Ft A két óvodában összesen átlag (nem naptári évet, hanem beszámolási évet figyelembe véve) 215 kisgyermek napközbeni ellátását biztosították. A település gyermekeit az intézmények be tudják fogadni, olyan kisgyermek, nincs aki férhely hiány miatt, nem tudja igénybe venni a gondoskodást. Gyermekjóléti alapellátás A KUCKÓ Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat harmadik éve végzi tevékenységét a Zalka Máté lakótelepi telephelyén. Az új telephely mérheten hatékonyabb munkát eredményezett az elz évekhez képest, hiszen egy központibb, jól megközelíthet intézményben tudják kezelni a családi problémák a családgondozók. A gyermek elhanyagolása, bántalmazása több összetev eredménye, amely a gyermek fejldésének valamennyi aspektusát érinti, így a fizikai, érzelmi, szociális, erkölcsi, oktatási, kognitív, lélektani vonatkozásokat. Természetes, hogy a megelzés és beavatkozás is csak sokoldalú és összehangolt lehet. A családok segítése ott eredményes igazán, ahol a gyermekjóléti szolgálat nem szigetként mködik, hanem csomópontként, a gyermekvédelem szerves részeként. Településünkön a gyermekjóléti szolgálat szakmai professzionalitását jellemzi, hogy ésszeren és jól szervezetten szervezte meg az észlel- és jelzrendszer tagjainak mködési feltételeit. A jelzrendszer tagjai azok, akik közvetlenül érintkeznek a gyermekkel és családjával, ezért a probléma is náluk jelenik meg elsdlegesen. A családgondozók a gondozás folyamatában ugyanúgy belevonják a jelzrendszer tagjait, ahogyan a családot is, hiszen együtt kell ket képessé tenni arra, hogy a maguk problémáját orvosolják. A gondozás történhet alapellátásban a család önkéntes részvételével - de történhet szintén alapellátásban hatósági kötelezéssel. A rendszeresen megtartott személyes és a formális szakmaközi megbeszélések célja a szakmai kompetenciák tisztázása és tiszteletben tartása, az ersségek hangsúlyozása, a folyamatos egyeztetések, valamint az egy-egy gyermek érdekében történ esetmegbeszélések és estkonferenciák megszervezése, ahol közös célokat határozunk meg. A jelzés és együttmködés során megtanultuk azokat a technikákat és módszereket, amelyek segítségével optimalizálni lehet a közös munkát. Az információk gyors és pontos átadásra nagyon oda kell figyelünk, hiszen ennek elmaradása késlelteti az eredményes munkát. Lábatlanon az elmúlt évekhez képest csökkent a védelembe vett gyermekek száma. Általában egy év elteltével olyan eredményeket érnek el a családgondozók, hogy alapellátás keretében is tudják kezelni a még megmaradt problémákat. Ezt a prevenciós munka és a jól kiépített kapcsolatrendszernek, szakmaközi együttmködések eredményeként könyveljük el. A jelzrendszer komolyságát tükrözi, hogy erteljesen hangsúlyt kapott az iskolákból érkez igazolatlan hiányzások jelzése. A szabálysértési eladó minden ilyen jelleg tárgyalásra meghívja a gyámügyi eladót, illetve értesíti a gyermekjóléti szolgálat vezetjét, hogy tegyen látogatást a családnál és tárják fel a gyermek iskolai mulasztásainak okát. Az intézmény feladatvállalásai között nagy szerepet játszik a bnmegelzés fogalma. A szabadids programok nagy része épül a bnmegelzési prevencióra. Szinte egész évben erre a két témakörre szervezik programjaikat. 5,/ A jegyzi hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: A gyámhatósági eljárások során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (KET) értelmében és a gyermekvédelmi ágazati jogszabályok összehangolásával úgy 5

6 dolgozunk, hogy jelentsen csökkentsük az ügyfelekre háruló eljárási terheket. A gyermekvédelmi/gyámügyi munkában a demokratikus jogállamtól elvárható módon és mértékben igyekszünk érvényre juttatni az ügyfelek jogait, úgy, hogy a kötelességeik teljesítése túlnyomó részben önkéntes jogkövetés útján történjen meg. A jegyz hatáskörébe tartózó gyámhatósági feladatot egy f látja el, aki egyúttal végzi a rendkívüli gyermekvédelmi segélyekkel, továbbá felsfokú tanulmányokat folytató hallgatók BURSA HUNGARICA a helyi önkormányzati ösztöndíjpályázattal kapcsolatos feladatokat, valamint az ifjúságvédelmi referensi munkát. Végzettsége felsfokú szakirányú és szakvizsgával rendelkezik. Gyámhatósági munkánk célja: az intenzív megelzés. Ennek eszköze: a jelzrendszer mködése, igénybe vétele, fként a gyermekjóléti és családsegít szolgálat családgondozói felé. Az egyre ersöd gyermek agresszió kiélesedése, azok fékentartása érdekében szeretnénk életre hívni egy olyan szakmaközi együtt gondolkodó és együtt dolgozó mhelymunka sorozatot amely a pedagógusok, szociális munkások, pszichológusok és a gyámhatóság együttmködése során, szituációs problémamegoldásainak eredményeképpen sikeresebb lehet gyermekeink nevelése, ugyanakkor egymás számára támogatást jelentene. Szinte minden esetben hosszú története van annak, ha egy gyermek erszakos, st büntet törvénybe ütköz cselekményt követ el. Ezt felismerve fontosnak tartom, hogy a gyermekek magatartási problémáinak idben történ, szakszeren végzett kezelésérl az érintetteknek lehetségük legyen eszmét cserélni. Lábatlanon e problémakör megoldása a pedagógusokon túl, a Gyermekjóléti Szolgálat a Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Polgármesteri Hivatal gyámügyi dolgozójára hárul A gyermekkorú normasértések problémája nem hárítható át csak egyetlen ma létez intézményrendszerre sem, mert azokat nem úgy alakították ki, hogy képesek legyenek az ilyen problémával küzd gyermekek kezelésére év hatósági statisztikai adatai: teljes hatályú apai elismer nyilatkozat felvétele:29 külön jogszabályban meghatározott esetben az ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, ezek felmentése, illetve munkadíjuk megállapítása: 4 a gyámhivatal felkérésére gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatok elvégzése: 6 környezettanulmányok készítése: 25 a gyámhivatali határozatok végrehajtásában való közremködés:---- a szüli nyilatkozatnak felvétele, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához:---- szakértt rendel ki és ment fel, továbbá megállapítja a szakért díját:--- közremködik gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésében a nemzetközi meghatározottak szerint: 1 szerzdésben közremködik a gondozási díj, valamint a megellegezett gyermektartásdíj behajtásában: 1 védelembe vételi eljárások: 10 gyermek / 9 család/ ideiglenes beutalások:--- ellátja a törvénybe, illetve az egyéb jogszabályokban hatáskörébe utalt gyámügyi feladatokat. 6,/ A gyámhivatali eljárások számszer adatai Lábatlan vonatkozásában: Nyilvántartásunk alapján Lábatlanon az alábbiak szerint alakul a gyámhivatali eljárások száma: Gyermektartásdíj megellegezése 5: f 6

7 Átmeneti neveltek: 5 f Tartós neveltek: 2 f Gondnokoltak: 28f / kizáró gondnokolt: 9 f korlátozó gondnokolt:17 Gyámoltak: 3 f 7,/ A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenrzések. Gyámhatósági, gyermekvédelmi területen felügyeleti szakmai ellenrzésre nem került sor a tavalyi év folyamán. 8/ Jövre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. elírásai alapján. A 2006-os beszámolóhoz képest szintén csökkent a gyermeklétszám. A hagyományos családszerkezetek lényeges átalakuláson mentek keresztül. Terjed az egyedülálló életforma, a család minden korábbinál kevésbé képes betölteni alapvet funkcióit. Csökken tendenciát mutat a házasságkötések száma is. A házasság alternatívájaként jelent meg az együttélés, az élettársi kapcsolat. Növekszik az egyszüls családok száma, a gyermekek jelents része nem szocializálódik a családra, hiszen hiányzik az apa, vagy az anya szerep megismerése. A jól mköd család teremti meg tagjai számára az érzelmi biztonságot, a feltétel nélküli bizalmat, a hosszú távú tervezésre, a kapcsolatokra képes személyiség kialakulását, a személyiség és a viselkedés zavarok csökkenését. Lényeges ersíteni a család fontosságát, mint a legkisebb gazdasági és érzelmi közösség színterét. Ez nagy feladatot hárít az intézményekre, a gyermekjóléti szolgálatra, és a gyámhatóságra, a civil szervezetekre. Mindezek következménye, hogy egyre több anyagi, erkölcsi és mentális segítségre szoruló család, gyermek kerül a rendszerünkbe. Célunk, hogy jól megtervezett családsegítéssel, esetleg a Lábatlanon mköd civil szervezetek bevonásával csökkenteni tudjuk a családi válságokat, melynek következménye a gyermeki veszélyeztetettség megjelenése. A felgyorsult élettempó az értékválság, a kevéssé stabil értékrend elengedhetetlenné teszi, hogy értékeljük és elemezzük a gyermekekrl, családokról vallott felfogásunkat, az ezekbl levonható következtetéseket. 9,/A település bnmegelzési programjának lényegi bemutatása és az elkövetések adatai, civil szervezetek bevonása : Gyámhatósági szempontból - kiskorúak és fiatalkorúak vonatkozásában - az áruházi lopások az elz évhez képest nem változott lényegesen. A gyerekek felkapott helye fként az esztergomi TESCO áruház. A szabálysértési eladó a 2007-os év során több esetben kapott jelzést az iskoláktól ezek fként szakiskolai jelzések -, hogy nagyon nagy óraszámban hiányoznak a gyerekek igazolatlanul. A szülk értetlenül állnak az igazolatlan hiányzások eltt, hiszen nincs ezekrl tudomásuk. Számunkra ezek a szüli reakciók riasztóak, hiszen az iskola elssorban ket értesíti, csak azután kap jelzést a szabálysértési eladó/gyámhatóság, miután nincs visszajelzés a szülk részérl. A lakosságot elssorban a vagyon elleni bncselekmények érintik, ezekbl is kiemelkedik a lopás és a betöréses lopás, melyek együttesen az összes ismertté vált bncselekmény ismételten jelents részét fogják képezni. Fként az idsen körében követnek el lopásokat a házalók. Ezek visszaszorítására a Gondozási Központ szervezésében eladást rendeztek az idseknek rendrök és polgárrök bevonásával. Az elmúlt években a szándékos testi sértés, a személyi szabadság megsértése, a garázdaság, az önbíráskodás, a rablás kis ingadozással stabilnak volt mondható, keletkezési számukban a jövt tekintve sem lesz remélhetleg változás. Növekv tendenciát mutat a kábítószerrel kapcsolatos bncselekmények száma. Több nevét nem adó bejelent juttatja a gyámhatóság tudomására természetesen csak közvetett úton -, hogy városunkban a kábítószer forgalmazása is megjelent. Ez idáig csak mint fogyasztók használták a szert a fiatalok, ezért különös figyelmet kell fordítanunk dílerek jelenségére. A jelzéseket bizalmasan kezeljük és továbbítjuk az eljárásra jogosult szervekhez. A fizetképes kereslet kialakulásával megteremtdött a piac is. Nem tévedünk nagyot, ha megállapítjuk azt, hogy a következ években továbbra is dinamikusan fog növekedni a kábítószer terjesztése és fogyasztása. E probléma is indokolja, hogy szükség lenne a fokozottabb rendri jelenlétre, felderítésre és intézkedésre. 7

8 Az önkormányzat célja: Az elz évben már elkészületek történtek arra vonatkozóan, hogy feltérképezzük, elemezzük és stratégiailag kidolgozzuk a háromlépcss bnmegelzési koncepciót. Ez sokoldalú és odafigyelést igényl munkát követel, amit folyamatosan végzünk. Els lépcs: bnalkalmak csökkentése, családok szociális egyensúlyának megteremtése, megrzése Második lépcs: veszélyhelyzetek megszüntetése (elkövet és sértett egyaránt a veszélyeztetett kategóriába tartozik) Harmadik lépcs: Rehabilitáció, reszocializáció (elkövet és sértett esetében egyaránt) Fentiek miatt fogalmazódott meg bennünk, hogy az eddigieknél is komolyabban kell venni és hatékony preventív stratégiát kell alkalmazni fként a gyermekek körébe hogy a bnelkövetk számát vissza tudjuk szorítani, ezzel egy idben a tájékoztatási tevékenységben is meg kell növelni. Az erszakos bncselekmények közül nagyobb számban (pl.: garázdaság, testi sértés) azért következtek be, mert a sértett provokáló magatartást tanúsított. Sajnos e körben is a fiatal sértettek számának szaporodása tnik ki. A gyermek- és fiatalkori bnözés megelzésében, az alkohol- és drogprevencióban érintett valamennyi szervezet és intézmény közötti együttmködésre lehetséget teremt koordinációs fórum létesítése és mködtetése. Anyagi forrás megteremtése a bnmegelzést is szolgáló helyi szabadids, kulturális és sportprogramokhoz. Civil bnmegelzési programok, pályázatok támogatása, koordinálása. Rendkívül nagy gondot kell fordítani az esetek súlyozására, hiszen a gyermek személyiségében minden életkori szakasz más és más értéket ad, ennek megfelelen eltér kezelésre van szüksége. A nyári szünid idejére programokat, rendezvényeket, összejöveteleket kell számukra prezentálni. Olyanokat, melyek lekötik figyelmüket, idejüket és maradandó pozitív élmény megtapasztalását adja számukra. A gyermekjóléti szolgálat a polgárrökkel együtt programjaik nagy százalékát erre a súlypontra helyezik. Sajnos ez nem megy egyik évrl a másikra, hosszú és kitartó munka hozhat csak valami kis eredményt, szemléletváltozást, társadalmilag elfogadott viselkedi normák adaptálását a gyerekek gondolkodásában. Az Internet használata során értetlenül áll a gyámhatóság és a pedagógus társadalom az eltt a jelenség eltt, hogy általános iskolás lányok bizonyos honlapokon provokáló fényképeket töltenek, vagy töltetnek fel magukról a szül belegyezésével. Egyelre keressük a megoldást, hogy van-e jogunk beavatkozni, erkölcsileg megkérdjelezni ennek jogosultságát.. Lábatlan,

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig munka kör alapítvány hallássérültek foglalkoztatásáért lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig információs füzet i. 2013 lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009.

SEGÍTSÉG A BAJBAN. A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások. Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző. Mány, 2009. SEGÍTSÉG A BAJBAN A mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátások Szerkesztette: Dr. Majoros Ildikó jegyző Mány, 2009. október I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés Katona Nóra - 2 - I. Ki az iskolapszichológus és mi az iskolapszichológia 3 I.1. A definíció szintjén 3 I.2. Jelenlegi kihívások a magyar rendszerben

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

A mködés közös szabályai

A mködés közös szabályai SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT A mködés közös szabályai Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely, Simon István u 2-6. OM azonosító: 200897 TARTALOMJEGYZÉK A MKÖDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI...1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Utógondozói ellátás

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Utógondozói ellátás 1/78 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Utógondozói ellátás Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 FIGYELJETEK RÁNK! 1 A kötet elkészítését az Open Society Foundation

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben