Beszámoló Lábatlan Város Önkormányzatának I. fokú gyámhatósági tevékenységérl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló Lábatlan Város Önkormányzatának I. fokú gyámhatósági tevékenységérl"

Átírás

1 Beszámoló Lábatlan Város Önkormányzatának I. fokú gyámhatósági tevékenységérl A gyámügyi igazgatási tevékenység alapvet jogforrása a gyermekek védelmérl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI tv. ( Gyvt.), melynek végrehajtási rendelete a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.). Lábatlan Város I. fokú gyámhatósági tevékenységének évi átfogó értékelését a Gyvt. 96. (6) bekezdésében elírt tartalmi követelményeknek megfelelen kívánom bemutatni, a Gyer 10. sz. mellékletének iránymutatása szerint. Az 1997-ben megjelent gyermekvédelmi törvény deklarálja a gyermeki jogokat, létrehozta a gyermekvédelem intézményrendszerét, szétválasztotta a hatósági és közszolgáltatási tevékenységet és nem utolsósorban nevesítette és feladattal ruházta fel a gyermekvédelem szereplit. A törvényben meghatározott a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket: a helyi önkormányzat képvisel- testülete a települési önkormányzat jegyzje a városi gyámhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi ügyintéz g y a k o r o l ja. A gyermekvédelmi törvény értelmében a gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. Lábatlanon e- személetet követve a gyermeksorsokért vállalt felelsséget naponta átélve végzi munkáját a jegyz, a gyámügyi ügyintéz, a családgondozók, pedagógusok és ifjúságvédelmi szakemberek. 1,/ A település demográfiai mutatói gyámhatósági szempontból Lábatlanon 5340 f állandó bejelentett lakos volt december 31-ei állapot szerint. Ebbl a 0-18 éves korig: 1065f él, melybl: 565 f fiú és 500 f a lány. 2,/ Hatáskörök A hatáskörök az elz évben foglaltak szerint változatlanok maradtak. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ( rgyk)- - hatáskört gyakorolja: jegyz Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - hatáskört gyakorolja: Képvisel-testület Egyszeri támogatás - hatáskört gyakorolja: jegyz Kiegészít gyermekvédelmi támogatás - hatáskört gyakorolja: jegyz 3,/ A gyermekek védelmi rendszere: A gyermekek védelmérl szóló törvény új struktúrájával, új tartalmi elemeivel teljes kör jogbiztonságot és szakszer ellátásokat garantál a 0-18, illetve a 0-24 éves korosztály számára. Természetes persze, hogy a törvény hatályba lépése után néhány évvel vannak még finanszírozási, alkalmazási, gyakorlati hiányosságok. A gyermekvédelem mködése úgy biztosítható, hogy már a törvényben a rendszer elemei horizontálisan és vertikálisan is hiánytalanul egymásra, illetve egymás mellé épülnek, világosan különválasztva a szolgáltatást és a hatósági munkát, valamint az alapellátás és a szakellátás rendszerét. Pénzbeli ellátások: A rendszeres gyermekvédelmi támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermektartásdíj megellegezése, az otthonteremtési támogatás. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 1

2 a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátása, a gyermekek átmeneti gondozása. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: az otthont nyújtó ellátás, az utógondozói ellátás, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: a védelembe vétel, a családba fogadás, az ideiglenes hatályú elhelyezés, az átmeneti nevelésbe vétel, a tartós nevelésbe vétel, a nevelési felügyelet elrendelése, az utógondozás elrendelése, az utógondozói ellátás elrendelése. a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt, illetve elzetes letartóztatásba helyezett fiatalkorúak intézeti ellátása. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (rgyk) Hatáskör címzettje: jegyz Jogszabályhely: Gyvt. 19. Az rgyk.-t a évi beszámolótól követen 74 család részére állapítottunk meg, ez mintegy 166 kiskorú gyermeket érint. A kérelmek érkezése és elbírálása folyamatos. Az rgyk. hatálybalépését követen meglehetsen srn változott az ágazati jogszabály. A törvény az rgyk. ra való jogosultság jövedelmi feltételeit differenciáltan állapítja meg. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: - a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének - a pénzbeli támogatásnak - az ingyenes tankönyvnek - egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. Ki állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre valójogosultságot? A lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzje. Kinek állapítható meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság? A jegyz 1 év idtartamra annak a gyermeknek állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, akinek családjában az egy fre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (2007. január 1-tl ,- Ft, február 15-tl ,- Ft), ha a gyermeket egyedülálló szül, illetve más törvényes képvisel gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek akinek családjában az egy fre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át (2007. február 15-tl ,- Ft ) a fentiek alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy fre jutó vagyonértéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket. Mely a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezd idpontja? A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezd idpontja a kérelem benyújtásának napja. Az egy fre jutó jövedelem számításánál kit lehet közeli hozzátartozóként figyelembe venni? a szült, a szül házastársát vagy élettársát, a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkez gyermeket, a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkez, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket, a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkez, felsoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermeket, 2

3 a Családjogi törvény alapján a szül vagy házastársa által eltartott rokont. A családba fogadott vagy harmadik személynél elhelyezett gyámság alatt álló gyermek a jövedelemszámítás szempontjából nem tekinthet a támogatást kérvel közös háztartásban él közeli hozzátartozónak. A reá nézve igényelt támogatás megállapításánál a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat (pl. családi pótlék, árvaellátás) veszik figyelembe. Nagykorú gyermek esetén is megállapítható a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény? A feltételek fennállása esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a gyermek nagykorúvá válása esetén is megállapítható, ameddig a jogosult nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, de legfeljebb 23. életévének betöltéséig, továbbá ha a jogosult felsfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, legfeljebb a 25. életévének betöltéséig. Mikor sznik meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény? A rendszeres kedvezményre való jogosultság bármely okból történ megszüntetése esetén a jogosultság a megszüntet határozat meghozatalát követ második hónap els napjától sznik meg A 2007-os évben beérkezett 169 db kérelem ( 351 gyermeket érint) közül 3 esetben (8 gyereket érint) történt elutasítás, ebbl fellebbezéssel nem éltek az ügyfelek. A beérkezett kérelmekbl 166 kérelemnél az ügyfél számára kedvez döntés született. Kiegészít gyermekvédelmi támogatás Hatáskör címzettje : Jegyz Jogszabályhely: Gyvt. 20/B. Kiegészít gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül gyermek gyámjául kirendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására kötelezhet és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, vagy más nyugdíjszer rendszeres szociális pénzellátásban, vagy idskorúak járadékában részesül. Lábatlanon jegyzéhez kiegészít gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelem nem érkezett. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás alakulása az elmúlt három évben: Hatáskör címzettje: Képvisel- testület Jogszabályhely: Gyvt évi XXXI. tv. 21. Év Gyermek Család eft évre a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 4060 eft-ot tervezett az önkormányzat. Ez az összeg magába foglalja: BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázati pénzt: 40 f x Ft. 10 hónap 1200 eft. az önkormányzati ösztöndíj pályázati pénzt: 6 f x Ft x 10 hónap 360 eft az általános iskolások tankönyvtámogatást: 50 f x Ft 250 eft Iskolai/óvodai étkezési díj hátralék: 250 eft a tényleges rendkívüli segély tervezetet, mely 100 f X Ft x 4 alkalom: 2000 eft A 2007-os évre tervezett rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege teljes mértékben felhasználásra került. A klienskörbl érkez kérelmek minden esetben az ügyfél számára kedvez döntéssel zárultak. Elutasítás nem történt, de meg kell jegyezni, hogy az elz évhez hasonlóan az egy kérelemre es összeg kifizetése lényegesen kevesebb volt, mint az elz években. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásból oldottuk meg az egyre többször felmerül iskolai/óvodai étkezési térítési díj hátralékok kifizetését. A szülk 1-3 havi térítési díj hátralékot halmoznak fel, amit az intézmények írásban jeleznek hivatalnak. Mivel a gyermekek nagy részénél szinte az intézményben elfogyasztott meleg étel és uzsonna a napi táplálék, a hátralékot ki kell fizetnie a hivatalnak, hogy továbbra is étkezhessenek az óvodában/ iskolában. A évre tervezett rendkívüli gyermekvédelmi támogatásból erre a problémára elkülönítettünk 250e forintot, ami számításaink szerint megoldás fog hozni a gyermekek intézményi étkeztetésére. Egyszeri támogatás 3

4 Hatáskör címzettje: Jegyz Jogszabályhely: Gyvt évi XXXI. tv. 20/A. A település önkormányzat jegyzje annak a személynek, akinek a tárgyév július 01-én fennáll az rgyk-való jogosultsága a tárgyév július hónapjában, akinek november 01-én fennáll a jogosultsága, annak a tárgyév november hónapján folyósít gyermekenként egyszeri pénzbeli támogatást. Az egyszeri támogatás összege 2007 évben Ft gyermekenként évet követen az egyszeri támogatás mértékét az országgylés költségvetésérl szóló törvény fogja meghatározni. Gyermekétkeztetés Jogszabályhely: Gyvt évi XXXI. tv A gyermekek napközbeni ellátás keretében fenti jogszabályhelyre való hivatkozással térítési díjkedvezményre jogosultak bizonyos normatív kedvezmények figyelembevételével. Gyermekétkeztetés esetén az intézményi térítési díj támogatása %-ban: a bölcsdés, óvodás, az 1-4. évfolyamon nappali rendszer iskolai oktatásban részt vev és rgykban részesül gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át a 5. évfolyamtól fölfelé nappali rendszer oktatásban tanulók az intézményi térítési díj: 50 %-át a három, vagy több gyermekes családoknál, valamint a tartós beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel családok esetében az intézményi térítési díj 50 %-át 30 %-os intézményi térítési díjkedvezményben részesülhet, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és kollégiumi, externátusi ellátásban részesül. Lábatlanon az óvodák/iskolák intézményeiben vehetik igénybe a gyermekek a térítési díjkedvezmények valamelyikét. Az alábbiakban, a 2007-os évben számolt átlag adatokkal tudunk szolgálni. Arany János Ált.és Alapfokú Mvészeti Iskolában étkezk 179f ebbl a ( Dózsa György úti telephelyen) 54 f Micimackó Óvodában étkezk: 77 f Zeng Óvodában étkezk: 56 f összesen: 366f A 2007-os évhez és az ezt megelz évhez viszonyítva - csökkent az intézményben étkezk száma, ami visszavezethet arra, hogy az elmúlt évhez képest lényegesen kevesebb családnak tudtuk megállapítani az rgyk-t. A személyes gondoskodásnyújtó ellátás A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban él gyermekek életkorának megfelel nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését szervezik meg azon gyermekek számára, akiknek szülei, neveli, gondozói munkavégzésük, munkaer-piaci részvételt elsegít programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára biztosítjuk,: - akinek fejldése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, - akit egyedülálló vagy idskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül, - akinek a szülje, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhet - a gyermekek életkorának megfelelen - különösen bölcsdében, családi napköziben, házi gyermekfelügyelet keretében, óvodában, iskolai napköziben. Településünkön a napközbeni ellátás három formájában tudjuk biztosítani a gyermekek részére. BAMBI családi napközi Zeng és Micimackó óvodák Arany János Általános és Alapfokú Mvészeti Iskola napközijében, illetve a Dózsa György úti telephelyen mköd napköziben A tavalyi évhez képest a személyes gondoskodást nyújtó ellátásban nem történt változás. Lábatlanon a 0-3 éves gyermekek felügyeletét a BAMBI Családi Napközi, a 3 éves kor fölötti óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletét a Micimackó Óvoda és a Zeng Óvoda látja el. A családi napköziben maximum 7 f gyermek felügyeletét tudják ellátni, hétftl péntekig reggel 6 órától délután 5 óráig. A szülk részérl egyre nagyobb a nyomás az óvoda mellett mköd bölcsde megvalósítására, hiszen a családi napközi térítési díját csak kevesen 4

5 tudják megfizetni, bár nagyon sok szül visszamenne dolgozni a gyermek 3 éves kora eltt. Az önkormányzat közeli terve, hogy a családi napközi helyett egy óvoda mellett mköd bölcsdei csoportot hozzon létre, ami anyagilag elérhetbb lesz a szülk számára. Az önkormányzat erre vonatkozóan élt a pályázati lehetséggel és benyújtott egy pályázatot, aminek az elbírálása július 15. A fejlesztés bruttó összege: Ft, ebbl: saját erként jelenik meg: Ft, igényel támogatás: Ft A két óvodában összesen átlag (nem naptári évet, hanem beszámolási évet figyelembe véve) 215 kisgyermek napközbeni ellátását biztosították. A település gyermekeit az intézmények be tudják fogadni, olyan kisgyermek, nincs aki férhely hiány miatt, nem tudja igénybe venni a gondoskodást. Gyermekjóléti alapellátás A KUCKÓ Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat harmadik éve végzi tevékenységét a Zalka Máté lakótelepi telephelyén. Az új telephely mérheten hatékonyabb munkát eredményezett az elz évekhez képest, hiszen egy központibb, jól megközelíthet intézményben tudják kezelni a családi problémák a családgondozók. A gyermek elhanyagolása, bántalmazása több összetev eredménye, amely a gyermek fejldésének valamennyi aspektusát érinti, így a fizikai, érzelmi, szociális, erkölcsi, oktatási, kognitív, lélektani vonatkozásokat. Természetes, hogy a megelzés és beavatkozás is csak sokoldalú és összehangolt lehet. A családok segítése ott eredményes igazán, ahol a gyermekjóléti szolgálat nem szigetként mködik, hanem csomópontként, a gyermekvédelem szerves részeként. Településünkön a gyermekjóléti szolgálat szakmai professzionalitását jellemzi, hogy ésszeren és jól szervezetten szervezte meg az észlel- és jelzrendszer tagjainak mködési feltételeit. A jelzrendszer tagjai azok, akik közvetlenül érintkeznek a gyermekkel és családjával, ezért a probléma is náluk jelenik meg elsdlegesen. A családgondozók a gondozás folyamatában ugyanúgy belevonják a jelzrendszer tagjait, ahogyan a családot is, hiszen együtt kell ket képessé tenni arra, hogy a maguk problémáját orvosolják. A gondozás történhet alapellátásban a család önkéntes részvételével - de történhet szintén alapellátásban hatósági kötelezéssel. A rendszeresen megtartott személyes és a formális szakmaközi megbeszélések célja a szakmai kompetenciák tisztázása és tiszteletben tartása, az ersségek hangsúlyozása, a folyamatos egyeztetések, valamint az egy-egy gyermek érdekében történ esetmegbeszélések és estkonferenciák megszervezése, ahol közös célokat határozunk meg. A jelzés és együttmködés során megtanultuk azokat a technikákat és módszereket, amelyek segítségével optimalizálni lehet a közös munkát. Az információk gyors és pontos átadásra nagyon oda kell figyelünk, hiszen ennek elmaradása késlelteti az eredményes munkát. Lábatlanon az elmúlt évekhez képest csökkent a védelembe vett gyermekek száma. Általában egy év elteltével olyan eredményeket érnek el a családgondozók, hogy alapellátás keretében is tudják kezelni a még megmaradt problémákat. Ezt a prevenciós munka és a jól kiépített kapcsolatrendszernek, szakmaközi együttmködések eredményeként könyveljük el. A jelzrendszer komolyságát tükrözi, hogy erteljesen hangsúlyt kapott az iskolákból érkez igazolatlan hiányzások jelzése. A szabálysértési eladó minden ilyen jelleg tárgyalásra meghívja a gyámügyi eladót, illetve értesíti a gyermekjóléti szolgálat vezetjét, hogy tegyen látogatást a családnál és tárják fel a gyermek iskolai mulasztásainak okát. Az intézmény feladatvállalásai között nagy szerepet játszik a bnmegelzés fogalma. A szabadids programok nagy része épül a bnmegelzési prevencióra. Szinte egész évben erre a két témakörre szervezik programjaikat. 5,/ A jegyzi hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: A gyámhatósági eljárások során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (KET) értelmében és a gyermekvédelmi ágazati jogszabályok összehangolásával úgy 5

6 dolgozunk, hogy jelentsen csökkentsük az ügyfelekre háruló eljárási terheket. A gyermekvédelmi/gyámügyi munkában a demokratikus jogállamtól elvárható módon és mértékben igyekszünk érvényre juttatni az ügyfelek jogait, úgy, hogy a kötelességeik teljesítése túlnyomó részben önkéntes jogkövetés útján történjen meg. A jegyz hatáskörébe tartózó gyámhatósági feladatot egy f látja el, aki egyúttal végzi a rendkívüli gyermekvédelmi segélyekkel, továbbá felsfokú tanulmányokat folytató hallgatók BURSA HUNGARICA a helyi önkormányzati ösztöndíjpályázattal kapcsolatos feladatokat, valamint az ifjúságvédelmi referensi munkát. Végzettsége felsfokú szakirányú és szakvizsgával rendelkezik. Gyámhatósági munkánk célja: az intenzív megelzés. Ennek eszköze: a jelzrendszer mködése, igénybe vétele, fként a gyermekjóléti és családsegít szolgálat családgondozói felé. Az egyre ersöd gyermek agresszió kiélesedése, azok fékentartása érdekében szeretnénk életre hívni egy olyan szakmaközi együtt gondolkodó és együtt dolgozó mhelymunka sorozatot amely a pedagógusok, szociális munkások, pszichológusok és a gyámhatóság együttmködése során, szituációs problémamegoldásainak eredményeképpen sikeresebb lehet gyermekeink nevelése, ugyanakkor egymás számára támogatást jelentene. Szinte minden esetben hosszú története van annak, ha egy gyermek erszakos, st büntet törvénybe ütköz cselekményt követ el. Ezt felismerve fontosnak tartom, hogy a gyermekek magatartási problémáinak idben történ, szakszeren végzett kezelésérl az érintetteknek lehetségük legyen eszmét cserélni. Lábatlanon e problémakör megoldása a pedagógusokon túl, a Gyermekjóléti Szolgálat a Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Polgármesteri Hivatal gyámügyi dolgozójára hárul A gyermekkorú normasértések problémája nem hárítható át csak egyetlen ma létez intézményrendszerre sem, mert azokat nem úgy alakították ki, hogy képesek legyenek az ilyen problémával küzd gyermekek kezelésére év hatósági statisztikai adatai: teljes hatályú apai elismer nyilatkozat felvétele:29 külön jogszabályban meghatározott esetben az ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, ezek felmentése, illetve munkadíjuk megállapítása: 4 a gyámhivatal felkérésére gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatok elvégzése: 6 környezettanulmányok készítése: 25 a gyámhivatali határozatok végrehajtásában való közremködés:---- a szüli nyilatkozatnak felvétele, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához:---- szakértt rendel ki és ment fel, továbbá megállapítja a szakért díját:--- közremködik gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésében a nemzetközi meghatározottak szerint: 1 szerzdésben közremködik a gondozási díj, valamint a megellegezett gyermektartásdíj behajtásában: 1 védelembe vételi eljárások: 10 gyermek / 9 család/ ideiglenes beutalások:--- ellátja a törvénybe, illetve az egyéb jogszabályokban hatáskörébe utalt gyámügyi feladatokat. 6,/ A gyámhivatali eljárások számszer adatai Lábatlan vonatkozásában: Nyilvántartásunk alapján Lábatlanon az alábbiak szerint alakul a gyámhivatali eljárások száma: Gyermektartásdíj megellegezése 5: f 6

7 Átmeneti neveltek: 5 f Tartós neveltek: 2 f Gondnokoltak: 28f / kizáró gondnokolt: 9 f korlátozó gondnokolt:17 Gyámoltak: 3 f 7,/ A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenrzések. Gyámhatósági, gyermekvédelmi területen felügyeleti szakmai ellenrzésre nem került sor a tavalyi év folyamán. 8/ Jövre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. elírásai alapján. A 2006-os beszámolóhoz képest szintén csökkent a gyermeklétszám. A hagyományos családszerkezetek lényeges átalakuláson mentek keresztül. Terjed az egyedülálló életforma, a család minden korábbinál kevésbé képes betölteni alapvet funkcióit. Csökken tendenciát mutat a házasságkötések száma is. A házasság alternatívájaként jelent meg az együttélés, az élettársi kapcsolat. Növekszik az egyszüls családok száma, a gyermekek jelents része nem szocializálódik a családra, hiszen hiányzik az apa, vagy az anya szerep megismerése. A jól mköd család teremti meg tagjai számára az érzelmi biztonságot, a feltétel nélküli bizalmat, a hosszú távú tervezésre, a kapcsolatokra képes személyiség kialakulását, a személyiség és a viselkedés zavarok csökkenését. Lényeges ersíteni a család fontosságát, mint a legkisebb gazdasági és érzelmi közösség színterét. Ez nagy feladatot hárít az intézményekre, a gyermekjóléti szolgálatra, és a gyámhatóságra, a civil szervezetekre. Mindezek következménye, hogy egyre több anyagi, erkölcsi és mentális segítségre szoruló család, gyermek kerül a rendszerünkbe. Célunk, hogy jól megtervezett családsegítéssel, esetleg a Lábatlanon mköd civil szervezetek bevonásával csökkenteni tudjuk a családi válságokat, melynek következménye a gyermeki veszélyeztetettség megjelenése. A felgyorsult élettempó az értékválság, a kevéssé stabil értékrend elengedhetetlenné teszi, hogy értékeljük és elemezzük a gyermekekrl, családokról vallott felfogásunkat, az ezekbl levonható következtetéseket. 9,/A település bnmegelzési programjának lényegi bemutatása és az elkövetések adatai, civil szervezetek bevonása : Gyámhatósági szempontból - kiskorúak és fiatalkorúak vonatkozásában - az áruházi lopások az elz évhez képest nem változott lényegesen. A gyerekek felkapott helye fként az esztergomi TESCO áruház. A szabálysértési eladó a 2007-os év során több esetben kapott jelzést az iskoláktól ezek fként szakiskolai jelzések -, hogy nagyon nagy óraszámban hiányoznak a gyerekek igazolatlanul. A szülk értetlenül állnak az igazolatlan hiányzások eltt, hiszen nincs ezekrl tudomásuk. Számunkra ezek a szüli reakciók riasztóak, hiszen az iskola elssorban ket értesíti, csak azután kap jelzést a szabálysértési eladó/gyámhatóság, miután nincs visszajelzés a szülk részérl. A lakosságot elssorban a vagyon elleni bncselekmények érintik, ezekbl is kiemelkedik a lopás és a betöréses lopás, melyek együttesen az összes ismertté vált bncselekmény ismételten jelents részét fogják képezni. Fként az idsen körében követnek el lopásokat a házalók. Ezek visszaszorítására a Gondozási Központ szervezésében eladást rendeztek az idseknek rendrök és polgárrök bevonásával. Az elmúlt években a szándékos testi sértés, a személyi szabadság megsértése, a garázdaság, az önbíráskodás, a rablás kis ingadozással stabilnak volt mondható, keletkezési számukban a jövt tekintve sem lesz remélhetleg változás. Növekv tendenciát mutat a kábítószerrel kapcsolatos bncselekmények száma. Több nevét nem adó bejelent juttatja a gyámhatóság tudomására természetesen csak közvetett úton -, hogy városunkban a kábítószer forgalmazása is megjelent. Ez idáig csak mint fogyasztók használták a szert a fiatalok, ezért különös figyelmet kell fordítanunk dílerek jelenségére. A jelzéseket bizalmasan kezeljük és továbbítjuk az eljárásra jogosult szervekhez. A fizetképes kereslet kialakulásával megteremtdött a piac is. Nem tévedünk nagyot, ha megállapítjuk azt, hogy a következ években továbbra is dinamikusan fog növekedni a kábítószer terjesztése és fogyasztása. E probléma is indokolja, hogy szükség lenne a fokozottabb rendri jelenlétre, felderítésre és intézkedésre. 7

8 Az önkormányzat célja: Az elz évben már elkészületek történtek arra vonatkozóan, hogy feltérképezzük, elemezzük és stratégiailag kidolgozzuk a háromlépcss bnmegelzési koncepciót. Ez sokoldalú és odafigyelést igényl munkát követel, amit folyamatosan végzünk. Els lépcs: bnalkalmak csökkentése, családok szociális egyensúlyának megteremtése, megrzése Második lépcs: veszélyhelyzetek megszüntetése (elkövet és sértett egyaránt a veszélyeztetett kategóriába tartozik) Harmadik lépcs: Rehabilitáció, reszocializáció (elkövet és sértett esetében egyaránt) Fentiek miatt fogalmazódott meg bennünk, hogy az eddigieknél is komolyabban kell venni és hatékony preventív stratégiát kell alkalmazni fként a gyermekek körébe hogy a bnelkövetk számát vissza tudjuk szorítani, ezzel egy idben a tájékoztatási tevékenységben is meg kell növelni. Az erszakos bncselekmények közül nagyobb számban (pl.: garázdaság, testi sértés) azért következtek be, mert a sértett provokáló magatartást tanúsított. Sajnos e körben is a fiatal sértettek számának szaporodása tnik ki. A gyermek- és fiatalkori bnözés megelzésében, az alkohol- és drogprevencióban érintett valamennyi szervezet és intézmény közötti együttmködésre lehetséget teremt koordinációs fórum létesítése és mködtetése. Anyagi forrás megteremtése a bnmegelzést is szolgáló helyi szabadids, kulturális és sportprogramokhoz. Civil bnmegelzési programok, pályázatok támogatása, koordinálása. Rendkívül nagy gondot kell fordítani az esetek súlyozására, hiszen a gyermek személyiségében minden életkori szakasz más és más értéket ad, ennek megfelelen eltér kezelésre van szüksége. A nyári szünid idejére programokat, rendezvényeket, összejöveteleket kell számukra prezentálni. Olyanokat, melyek lekötik figyelmüket, idejüket és maradandó pozitív élmény megtapasztalását adja számukra. A gyermekjóléti szolgálat a polgárrökkel együtt programjaik nagy százalékát erre a súlypontra helyezik. Sajnos ez nem megy egyik évrl a másikra, hosszú és kitartó munka hozhat csak valami kis eredményt, szemléletváltozást, társadalmilag elfogadott viselkedi normák adaptálását a gyerekek gondolkodásában. Az Internet használata során értetlenül áll a gyámhatóság és a pedagógus társadalom az eltt a jelenség eltt, hogy általános iskolás lányok bizonyos honlapokon provokáló fényképeket töltenek, vagy töltetnek fel magukról a szül belegyezésével. Egyelre keressük a megoldást, hogy van-e jogunk beavatkozni, erkölcsileg megkérdjelezni ennek jogosultságát.. Lábatlan,

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl TÁJÉKOZTATÓ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl A gyermekek védelmérl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 19-20. ai, valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmérôl

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testületének 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérl

Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testületének 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérl Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testületének 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérl Balatonkenese Város Önkormányzat a gyermekek védelmérl és a gyámügyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész Fürged község Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2005./III. 8./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2..

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2.. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (IV. 01.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról. Tarnaméra Községi Önkormányzat

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tarjánpuszta Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a szociális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL Az önkormányzat a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idszakos létfenntartási gondokkal küzd,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 6/2009. (V.27.) számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testülete a gyermekek védelmérl

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 2

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 2 6. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 2 1. Alulírott...

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (VI. 24.) Ákt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (VI. 24.) Ákt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (VI. 24.) Ákt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Ártánd Község Önkormányzat

Részletesebben

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2004.(XI.08.)

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben