RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA"

Átírás

1 RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY OM: HÁZIREND Ikt. szám: 50/311/2013

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető A házirend célja A házirend hatályai A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok A házirend nyilvánosságra hozatala Az óvoda legfontosabb adatai Általános tudnivalók A házirend jogszabályi háttere A gyermekek jogai A gyermekek kötelességei A szülő jogai A szülő kötelességei Az óvoda működési rendje Az óvodai felvétel feltételei, az átvétel rendje Az óvodai elhelyezés megszűnése A beiskolázás óvodai feladatainak szabályai és eljárási rendje A nevelési év rendje, az óvoda nyitva tartása A nevelési év rendje A nyitva tartás és ügyintézés rendje Érkezés és távozás rendje A gyermekeink biztonságáért hozott intézkedések Az öltözködés szabályai Óvodánk napirendje Az óvodai és egyéb foglalkozások rendje A gyermekre vonatkozó védő óvó előírások, szabályok Az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendje A rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás formái, rendje A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó előírások Térítési díj megállapításának szabályai A kedvezményes étkezés igénybevétele A befizetések rendje Zöldség-gyümölcs behozatalának rendje Panaszkezelés és a szülők, gyermekek véleménynyilvánításának, tájékoztatásának rendje Gyermekek jutalmazásának elvei és formái A gyermek által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai Az óvoda és a család együttműködésének formái Záró rendelkezések Legitimációs nyilatkozatok Jegyzőkönyvek és jelenléti ív A szülői közösség véleménye /20

3 1. BEVEZETŐ Kedves Szülők! Kérjük, hogy olvassák végig, és a gyermekek érdekében tartsák és tartassák be az abban foglaltakat! 1.1. A házirend célja: A gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásának módjának megállapítása. A gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések megállapítása. Az óvodai munkarend, a foglalkozások rendjének, az óvoda és helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának és rendjének megállapítása A házirend hatályai: A Házirend személyi hatálya a gyermekekre, a pedagógusokra, az intézmény valamennyi munkajogi viszonyban álló alkalmazottjára és a gyermekek törvényes képviselőiként jogaikat gyakorló, kötelezettségeiket teljesítő szülőkre, gondviselőkre terjed ki. A házirend időbeli hatálya a gyermekek és szüleik vonatkozásában a beiratkozáskor (az intézményi gyermeki jogviszony kezdetekor) keletkezik és az intézményi gyermeki jogviszony megszűnéséig tart, kiterjed a teljes nevelési évre, beleértve a szüneteket is. A házirend területi hatálya magába foglalja azokat a magatartási szabályokat is, mely az óvodába érkezéstől az onnan való távozásig, valamint az intézmény területén kívüli óvoda által szervezett programokra, foglalkozásokra is kierjed A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok: A házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol. A házirendet a nevelőtestület részéről az óvodavezető írja alá A házirend nyilvánosságra hozatala: A házirendet az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. Ennek hiányában a házirendet ki kell függeszteni a központi faliújságra, oly módon, hogy azt a szülők szabadon megtekinthessék. A házirend egy-egy példányát át kell adni: A szülői szervezet elnökének, Az intézményi tanács elnökének, Valamennyi pedagógusnak és egyéb foglalkoztatottnak, A gyermek szülőjének az óvodába történő beiratkozáskor, A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni, a házirend egyegy példányát ismét át kell adni az érintetteknek. 3/20

4 2. AZ ÓVODA LEGFONTOSABB ADATAI Intézmény neve: Rákosmenti Mákvirág Óvoda Címe: 1173 Budapest Újlak utca 108. Telefon: Weblap: Az óvodai csoportok száma: 8 csoport A maximálisan engedélyezett létszám: 240 fő Meghatározó alaptevékenység szakága: Óvodai nevelés Alaptevékenység területei: Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkeztetés Az óvoda nyitva tartása: Felügyeleti szerve, fenntartója: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Címe: 1173 Budapest, Pesti út 165. Telefonszáma: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3.1. A Házirend jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII 31.) EMMI rendelet A gyermek jogai: A gyermeknek joga, hogy az óvodában biztonságban, és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. Személyiségét, emberi méltóságát, jogait tiszteletben kell tartani, védelmet kell számára biztosítani a fizikai és a lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek. A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy adottságának megfelelő különleges gondozásban, ellátásban részesüljön mind az óvodában, (egyéni fejlesztés, gyógypedagógiai ellátás), mind az óvodán kívül a pedagógiai szakszolgálat, szakellátás keretében, ha igényjogosultságát megállapították. Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön. Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Joga, hogy óvodai baleset esetén a felszíni hámsérülésen kívül azonnal orvosi ellátásban részesüljön. 4/20

5 3.3 A gyermek kötelességei: Intézményes nevelés keretei között az óvodai foglalkozásokon részt venni, a tankötelezettséget teljesíteni, Óvni saját és társai testi épségét, egészségét, A szülő hozzájárulása esetén részt venni egészségügyi szűrővizsgálaton A szülő jogai: A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. Joga, hogy megismerje az intézmény pedagógiai programját, házirendjét, Szervezeti és Működési Szabályzatát, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke magaviseletéről, fejlődéséről, a gyermeke neveléséhez segítséget és tanácsokat kapjon. A szülő kezdeményezheti Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet annak tevékenységében, munkájában. A nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke óvodába járatásához a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint anyagi támogatást kapjon A szülő kötelességei: Gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését. Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, gyermeke neveléséhez amennyiben szükséges igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét, továbbá tankötelezettségének teljesítését. Tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk. A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a jegyző kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására. Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvoda és gyógypedagógusokkal. Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. 5/20

6 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE 4.1. Az óvodai felvétel feltételei, az átvétel rendje: Az óvodai felvétel írásbeli jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek kettő és fél, ill. harmadik élet-évének betöltése után vehető fel. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása a nevelési évben folyamatosan történik. Az óvoda a gyermek felvételétől a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik oly módon, hogy a teljes nyitva tartás alatt a gyermekekre óvodapedagógus felügyel. A gyermek a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Az óvodai beiratkozás az Önkormányzat által kijelölt beíratási időszakban történik. Az óvoda a fenntartó által meghatározottak szerint a jelentkezés idejét és módját a határidő előtt legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni. A szülők a beíratáshoz személyi igazolványt, lakcímkártyát, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, személyi azonosítóját és lakcímbejelentő kártyáját hozzák magukkal. Külföldi állampolgár esetén a gyermek tartózkodási engedélye is szükséges, melynek számát az óvoda Felvételi és mulasztási naplójában is rögzíteni kell. Óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt munkanapon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételt nyert gyermeket a szülő köteles rendszeresen óvodába járatni. Az óvoda tényleges megkezdésekor kérünk még egy orvosi igazolást arról, hogy a gyermek egészséges, közösségbe mehet, hogy a családban nincs fertőző megbetegedés. Az óvoda vezetője az óvoda felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indoklás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is. Az óvoda vezetője értesítést küld a jegyzőnek, ha az óvodai nevelésre kötelezett gyermeket nem íratták be, illetve lakóhelye, tartózkodási helye nem közintézmény felvételi körzetében van. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. A SNI gyermek felvételéről a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Szakvéleménye alapján az óvodavezető dönt melynek kritériumai: A Szakértői Bizottság kijelölte az óvodát, A gyermek közösségbe illeszthetősége, integrálhatósága, Az egyes fogyatékosságok esetében előforduló kismértékű inkontinencia, Segédeszközzel, vagy anélkül történő helyváltoztatás, illetve megtaníthatóságának lehetősége, Alapfokú önkiszolgálási szint megtaníthatóságának jelei, Az esetlegesen társuló fogyatékosság maximum enyhe mértéke. 6/20

7 4.2. Az óvodai elhelyezés megszűnése: A jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására, A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, A szülő írásban lemond gyermeke férőhelyéről, A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, Ha az óvodai elhelyezés megszűnik, akkor a gyermeket törölni kell az óvoda nyilvántartásából A beiskolázás óvodai feladatainak szabályai és eljárási rendje: A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betölti tankötelezetté válik. Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban: igazolja, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, javasolja a gyermek óvodai nevelésben való további részvételét, javasolja, hogy a gyermek annak megállapítása céljából, hogy szükséges-e a gyermek sajátos iskolai nevelésben és oktatásban való részvétele, illetve elérte-e az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget szakértői és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton vegyen részt, A szülőknek kiadott óvodai szakvéleménnyel lehet a gyermeket a kiválasztott iskolába beíratni, Minden tanköteles korú gyermeket be kell íratni, függetlenül attól, hogy marad-e még egy évig óvodában vagy sem. 5. A NEVELÉSI ÉV RENDJE, AZ ÓVODA NYITVA TARTÁSA 5.1. A nevelési év rendje: Az adott nevelési év helyi rendje minden évben az óvoda munkatervében található melyet az óvoda vezetője készít el a törvényi előírásoknak megfelelően. Az óvodai nevelési év szeptember l - től a következő év augusztus 31 - ig tart. Az év öt nevelés nélküli munkanapjáról a szülőket legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztatjuk. Indokolt esetben ügyeleti elhelyezést biztosítunk. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15 - ig tájékoztatjuk a szülőket. A nyári hónapokban az óvoda négy hétig nem üzemel a szükséges karbantartási, felújítási, takarítási munkálatok elvégzése érdekében. A zárás idejére a gyermekeket az ügyeletes óvoda fogadja. A nyári zárás idejét kivéve június 1. és augusztus 31. között, illetve az iskolai tanítási szünetek idején az óvoda gazdaságos működtetése érdekében csoportszervezéssel biztosítjuk az óvodai nevelést A nyitva tartás és ügyintézés rendje: Az óvoda hétfőtől péntekig, reggel óráig tart nyitva. Az óvoda teljes nyitva tartási ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Reggel és délután óra között a gyermekek az erre kijelölt ügyeletes csoportban tartózkodnak. A gyülekezés helyéről a faliújságon tájékoztatjuk a szülőket. A reggeli és az esti ügyeletet csak a dolgozó szülő gyermeke veheti igénybe. Az óvodában a gyermekek szülei hivatalos ügyeiket (információ, tájékoztatáskérés, gazdasági jellegű ügyek) reggel óra között intézhetik. 7/20

8 5.3. Az érkezés és távozás rendje: A gyermekek védelme érdekében és a napirend tevékenységeinek folyamatos biztosítása érdekében kérjük, a gyermekek reggel ig érkezzenek be az óvodába. Intézményünk dolgozói csak az épületbe bekísért és az óvodapedagógusnak átadott gyermekért tudnak felelősséget vállalni. A szülő gyermeke átöltöztetése után gyermekét a saját csoportjába, illetve a gyülekezésre kijelölt csoportba az óvodapedagógusnak adja át. Hazainduláskor az óvópedagógustól átvett gyermek biztonságáért a szülő felel. A később érkezők lehetőleg ne zavarják a megkezdett tevékenységet. A gyermeket a nap folyamán igény szerint haza lehet vinni az óvodapedagógussal való egyeztetés után (javasolt napközben óra között, vagy óra után). Ha a szülő vagy megbízottja akit az év eleji adatszolgáltatáskor nyilatkozatában megjelölt nem tud gyermekéért jönni, kérjük, időben telefonon vagy írásban jelezze azt! Az írásnak tartalmaznia kell a helyette a gyermekért érkező 14 éven felüli családtag, vagy megbízott felnőtt nevét, lakcímét és a szülő aláírását. Amennyiben a szülő az év eleji nyilatkozatában kiskorú személyt jelölt meg, hogy óvodánkba járó gyermekét elvigye, úgy az óvodából való távozáskor minden felelősség a szülőt terheli! 5.4. A gyermekeink biztonsága érdekében hozott intézkedések: Az óvoda mindkét bejárati ajtaját kérjük, rendeltetésének megfelelően használják! Gyermekink érdekében a bejárati ajtók elektromos nyitógombját csak felnőtt használhatja! Gyermekeik érdekében a bejárati ajtót de. 9-től 12 ig zárva tartjuk. A szülő vagy megbízottja a gyermekéért köteles minden esetben bejönni az épületbe és a többi gyermek biztonsága érdekében a bejárati ajtót kilincsre zárni! Kérjük, hogy a napi élet zavartalansága érdekében a gyermek óvodapedagógusát csak fontos ügyben hívják telefonhoz ( ), ha lehetséges között. A nevelők saját mobiltelefonjaikat a gyermekek között nem használhatják. A szülők az óvodapedagógust a csoportszobából csak akkor hívhatják ki beszélgetésre, ha váltótársa, illetve a dajka bent tartózkodik. Ellenkező esetben, délelőtt és a foglalkozások közben nem hívhatják ki, mivel ő a teljes csoport biztonságáért felel. Az intézmény területére illetve az óvoda által az intézményen kívül szervezett foglalkozásokra, vagy rendezvényekre tilos behozni, illetve oda elvinni minden olyan tárgyat és anyagot, melyek veszélyesek vagy veszélyesek lehetnek az életre, egészségre és testi épségre, alkalmasak a köznyugalom vagy a közerkölcs megsértésére. A gyerekek épségét veszélyeztető tárgyak behozatalát, (gyűrű, nyaklánc, karóra, puska, tőr, bilincs, szúró vágó eszközök, gyógyszer) nem engedélyezzük! Tilos továbbá a kutyák és egyéb biztonságot, egészséget veszélyeztető állatok behozatala az óvoda egész területére! Értékes vagy kevésbé értékes tárgyak (pl. kerékpár, szánkó, roller stb.) megőrzéséért, épségéért az óvoda felelősséget nem vállal! Ezek elhelyezése az udvari tárolóban történhet. A gyermekek öltözőjében való elhelyezésük tilos, mert zavarja a mindennapos tevékenységet. A gyermeki jogok tiszteletben tartása, az érzelmi kötődés fontossága érdekében a kedvenc alvó játékok behozhatók, egyéb játékok behozatala azonban nem lehetséges. Gyógyászati segédeszközök kezelését és megőrzését az óvoda abban az esetben vállalja, ha arról a szülő az érintett óvodapedagógust írásban tájékoztatja, és az óvoda által vezetett erre való dokumentációt kitölti. Az intézményt használó szülő viselkedésével nem sértheti meg a gyermekek érzelmi biztonságát, és a házirend szabályait! 8/20

9 5. 5. Az öltözködés szabályai: Az óvoda napirendje szerint a gyermekek mindennap a szabadban, friss levegőn tartózkodnak az évszaktól és az időjárástól függően. Fontos, hogy a szülők az egészség megóvása érdekében gyermekeiket az időjárásnak megfelelően öltöztessék, és ennek figyelembe vételével hozzanak váltóruhát. Váltócipő és váltóruha használata kötelező, erről a szülőknek kell gondoskodni. A váltó fehérnemű, váltó felsőruházat, pizsama elhelyezése saját óvodai zsákban történik! Gyermekeik váltóruháit és ruháit lássák el jól látható saját óvodai jellel a könnyebb felismerhetőség céljából. A gyermekek ruházata legyen egyszerű, kényelmes, a mozgást nem akadályozó. Tilos a papucs, a mamusz használata, mivel ezek balesetveszélyesek, és tartós viselésük károsítja a lábboltozat fejlődését! A gyermekek az ünnepélyekre a legkedvesebb, legszebb ruhájukat vehetik fel, amelyek során a szülőktől is kérjük az alkalomhoz illő öltözetet. Az öltözőszekrényekben, cipős szekrényben csak annyi ruha tárolható, mely praktikusan nélkülözhetetlen az óvodában való benntartózkodás alatt! A felesleges, nem a mindenkori időjárásnak megfelelő ruhadarabok tárolására nincs lehetőségünk. 6. AZ ÓVODA NAPIRENDJE : Gyülekezés az ügyeletes óvodapedagógus csoportjában. Játék, szabadon választott tevékenység : A gyermekek fogadása, játék a saját csoportban : Folyamatos reggelizés, gondozási feladatok ellátása : Játékba integrált tanulás egyéni vagy mikro csoportos szervezésben. Keretei: Kötött- és kötetlen foglalkozások, kezdeményezések. Hagyományőrzés, jeles napok. Népi kismesterségek gyakorlása, rajz, mintázás, kézimunka. A külső világ tevékeny megismerése. Ének, zene, énekes játék. Részképességek fejlesztése egyéni formában. Mese, vers, dramatikus tevékenység. Testnevelés foglalkozás, mindennapos testnevelés. Zöldség- gyümölcs fogyasztása. Sérülés specifikus fejlesztés gyógypedagógus segítségével : Öltözködés, udvari játék, séta vagy kirándulás. Közvetlen környezetben történő sokoldalú tapasztalatszerzés. (Naposi munka.) : A gyermekek bejövetele az udvarról, gondozás, testápolási feladatok ellátása. Készülődés az ebédhez : Ebéd : Készülődés a délutáni pihenéshez, testápolási teendők ellátása : Halk zene, mese, délutáni pihenés : Ébresztő. Gondozás, testápolási feladatok ellátása, folyamatos uzsonna : Játék az udvaron, vagy a csoportban. Szabadon választott tevékenység : Játék, szabadon választott tevékenység az ügyeletes óvodapedagógus csoportjában, vagy az udvaron. 9/20

10 6.1. Az óvodai és egyéb foglalkozások rendje: A SNI gyermekek habilitációs és rehabilitációs fejlesztését szolgáló foglakozások rendje a csoportnaplókban kerülnek rögzítésre, illetve a gyógypedagógusok órarendjei tartalmazzák. A szülő köteles biztosítani azt, hogy gyermeke az óvodai foglalkozásokon részt vegyen. A szülő joga, hogy kezdeményezze különböző foglalkozások tartását. A gyermek joga, hogy ezeken a nem kötelező foglalkozásokon részt vegyen. A nem kötelező foglalkozások formái lehetnek rendszeres elfoglaltságok pl.: táncoktatás, a nem rendszeres elfoglaltságok pl.: óvodai rendezvények, ünnepségek, múzeum, színház, mozi látogatás. A szülőnek a foglalkozások, programok kezdeményezését írásban kell benyújtania az óvodavezető számára. Az óvoda a kezdeményezett foglalkozásra vonatkozó javaslatot a faliújságon közzé teszi, arról a szülőt is tájékoztatja. A rendszeres elfoglaltságot jelentő nem kötelező foglalkozáson való részvétel adott nevelési évben kötelező, ha arra a szülő a gyermek nevében jelentkezett. A foglakozáson való részvételről kijelentkezni csak a következő évi igényfelméréskor lehet. A rendszeres elfoglaltságot jelentő foglalkozások általában ingyenesek, de egyes foglalkozások azok jellegétől függően térítési díjasak is lehetnek. Ennek feltételeit, a fizetendő díjakról való tájékoztatást a jelentkezések előtt meg kell adni. Egyes, nem rendszeres elfoglaltságot jelentő programok (pl.: színház, mozi, múzeum stb. látogatás) igénybe vételéért részvételi díjat kell fizetni. A programokra való jelentkezéskor a díjakra vonatkozó tájékoztatást a gyermek szülője számára meg kell adni. A részvételi díjas foglalkozáson, programon való részvétel a gyermek számára nem lehet kötelező úgy, hogy annak térítési díja befizetésére is kötelezve legyen. A foglalkozások időpontját és helyszínét a lehetőségek figyelembevételével a foglalkozásra jelentkezők, valamint a foglalkozást tartó közösen állapítják meg. 7. A GYERMEKRE VONATKOZÓ VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK A gyermekek egészsége és testi épségének védelme érdekében minden óvodai dolgozó kötelessége a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokra, a tilos és az elvárható magatartásformákra a figyelmet felhívni. Az ismertetés a gyermekek életkorának megfelelő szinten történik. Az ismertetés tényét, tartalmát, időpontját az adott csoport csoportnaplójában dokumentáljuk. A szülők a csoportszobába és a gyermekek mosdóhelyiségébe nem léphetnek be, a mosdóhelyiségeket csak az óvodába járó gyermekek használhatják. Az óvoda közösségének érdekében az óvodába csak egészséges gyermeket szabad beadni! Lábadozó, illetve gyógyszeres kezelést igénylő gyermek az óvodát teljes gyógyulásáig nem látogathatja! Amennyiben a gyermek az intézményben betegszik meg, vagy baleset éri, haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. Az esetlegesen bekövetkező baleset esetén az óvodapedagógus teendőinek sorrendisége: Elsősegélynyújtás, sérült ellátása. Orvoshoz szállítás, mentő értesítése (szükség szerint) az óvodapedagógus által. Szülő értesítése. Baleseti jegyzőkönyvet két példányban kell elkészíteni a KIR rendszerébe. Nyomtatás után alá kell írni, egyik példány a szülőé, másik az óvoda dokumentuma. 10/20

11 A gyermekek betegség után csak orvosi igazolással jöhetnek óvodába. A további megbetegedés elkerülése érdekében az óvoda dolgozóinak fokozott figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre, tisztaságra. A betegségre utaló tünetekkel kiadott gyermekek (hőemelkedés, láz, hasmenés, hányás, kiütés stb.) csak orvosi igazolással jöhetnek újra óvodába. A gyermek hiányzása esetén kérjük a távolmaradás okát jelezni, különös tekintettel a fertőző betegségekre vonatkozóan. Amennyiben a gyermek az intézményben betegszik meg, a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül gyermekét haza kell vinni! Az óvodapedagógusoknak tilos bármilyen gyógyszert beadni a gyermeknek (kivétel ez alól a tartós betegségek: pl.: epilepszia, veszélyes allergia, lázgörcs stb., melyről orvos által kiállított igazolást kérünk). Az óvodának kötelessége megteremteni az egészséges tiszta környezetet, melynek megóvása mindenki számára kötelező. A szülő a gyermeke ellátása érdekében nem hozhat be olyan édességet, ételt, amit az öltözőszekrényében tart. Az óvoda egész területén Tilos a dohányzás! 7.1. Az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendje Az óvoda biztosítja a gyermeknek azt a jogát, hogy az óvodában rendelkezésre álló eszközöket, óvodai létesítményeket az óvoda nyitva tartási idejében, az óvoda napirendjének megfelelően igénybe vegye. A gyermek az óvoda helyiségeit, berendezési tárgyait, eszközeit csak felügyelet mellett használhatja. Az óvodában biztosítva van a gyermek folyamatos felügyelete A rendszeres egészségügyi felügyelet, az ellátás formái, rendje: Óvodába csak a kötelező védőoltások meglétével vehető fel gyermek. Az óvoda a következő orvosi vizsgálatokat biztosítja a gyermekek számára: évente egyszer általános orvosi vizsgálat, fogászati szűrővizsgálat évente egyszer, tanköteles gyermekek számára hallás és látás vizsgálat. Az óvodában a gyermekek egészségügyi gondozását az óvoda védőnője látja el Gyermek távolmaradásának, mulasztásának, igazolására vonatkozó előírások Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha: A szülő előzetesen bejelentette a óvónőnek, hogy gyermekét nem visz óvodába, A gyermek beteg volt, de ezt orvosi igazolással igazolja, A gyermek hatósági intézkedés miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A gyermek hiányzását a hatóság által kiállított igazolással kell igazolni. Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Ha a gyermek adott nevelési évben tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a szabálysértési hatóságot, a jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot. Ha a gyermek a napirend szerint az óvodai beérkezés záró időpontjáig nem érkezik meg, a késését igazolni kell. A késéseknél nem kell figyelembe venni azokat a késéseket, melyek a rendkívüli időjárási körülmények miatt következtek be pl.: a nagy havazás, ónos eső, a gyermek önhibáján kívüli körülmények miatti következtek be pl.: vidéki menetrend szerinti tömegközlekedési járat kimaradása, menet közbeni meghibásodása stb. 11/20

12 8. A TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI 8.1. A kedvezményes étkezés igénybevétele: Szociális támogatást csak a fenntartó önkormányzat illetékes hivatala állapíthat meg konkrét indokok alapján. A szociális támogatások lehetőségéről az intézmény minden nevelési év kezdetekor tájékoztatja a gyermekek szüleit szülői értekezletek alkalmával, faliújságon keresztül. A szülőnek egyénileg kell kérelmet benyújtani a kerületi Önkormányzat szociális csoportjához, Elbírálás után a határozat bemutatása, annak helyben szokásos módon történő dokumentálása A befizetések rendje: Az étkezési térítési díjat minden szülő köteles befizetni. Az étkezési térítési díj magában foglal három étkezést (reggelit, ebédet és uzsonnát), melyet megbontani nem lehet. A befizetés időpontja a mindenkori kiírásnak megfelelően hétfőn óra között, valamint kedden között történik. Minden befizetést a rákövetkező héten követi egy pótbefizetés, (hétfő: ig) kivéve december hónapban. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő visszatérítésre nem tarthat igényt! Minden távolmaradást a térítési díj jóváírása miatt is előre kell bejelenteni az intézménynek. Hiányzás esetén a szülő az étkezés lerendelését írásban, vagy személyesen közli. Ha a hiányzás áthúzódik a következő hétre, újból kérjük jelezni. A lerendelés a Szülők Gazdasági Faliújságján kifüggesztett lerendelő lapon történik. Csak a lapon feltüntetett dátum szerint beírt lerendeléseket vesszük figyelembe. A lerendelés csak a már befizetett napokra történhet. A lerendelő füzetbe a következő adatokat kell beírni: A gyermek nevét, csoportját, mettől meddig kívánja a szülő lerendelni az étkezést, a hiányzás okát, és végül a beíró aláírását. A lerendelés telefonos bejelentés útján, és en is megtörténhet, ebben az esetben a lerendelt nevéhez annak az óvodai dolgozónak a neve kerül, aki vette az üzenetet. Kedvezmény, illetve ingyenesség megállapítása esetén is jelezni kell a gyermek hiányzását a lerendelő füzetbe! A lerendelés átfutási ideje 24 órát vesz igénybe. A lerendelés mindig csak másnaptól érvényes, ha előző nap ig megtörtént a beírás. Utólagosan beírt, vagy a tárgynapi lerendelést nem áll módunkban figyelembe venni! A lerendelt térítési díj nem fizethető vissza készpénzben, viszont a legközelebbi befizetésnél beszámítható. (Annyival kevesebb napot kell befizetni, ahány érvényes lerendelt nap beírása történt a befizetés napjáig.) A gyermek hiányzásának okát, időtartamát kérjük bejelenteni a csoportos óvodapedagógusnak a hiányzás igazolása miatt! 12/20

13 8.3.Zöldség gyümölcs behozatalának rendje: Az egészséges életmódra nevelés értelmében a szülők a gyermekek részére gyümölcsöt, zöldséget hozhatnak be az alábbiak szerint: Amennyiben a gyümölcsöt otthon termelték, úgy a szülő köteles nyilatkozni arról, hogy a kötelezően előírt élelmezés egészségügyi várakozást betartotta. (75/2005 (II. 17.) sz. KT. határozat) 9. PANASZKEZELÉS ÉS A SZÜLŐK, GYERMEKEK VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK, TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE A gyermekeket ért sérelem, vagy kár esetén a szülők írásban vagy szóban panaszt tehetnek gyermekük óvodapedagógusának, vagy az óvoda vezetőjének. Az írásban benyújtott panaszt kivizsgáljuk és a panaszra tizenöt napos határidőn belül írásban válaszolunk. Szóbeli panaszra lehetőség szerint azonnal, szóban reagálunk, megfelelő segítséget és megoldást nyújtva a szülőknek. A pedagógusok és az intézményvezetők feladata, hogy biztosítsák a szülők véleménynyilvánítási szabadságát. A véleménynyilvánításnak formái lehetnek: személyes megbeszélés, fórumon, szülői értekezleten való felszólalás, írásos megkeresés. Véleménynyilvánítás gyakorlása közben a szülő nem sértheti meg az óvoda alkalmazottait, a többi gyermeket, a gyermekek szüleit, szüleinek személyiségi jogait, emberi méltóságát. A gyermek, s így a szülő joga, hogy hozzájusson a gyermek jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, a személyét, illetve a fejlődését érintő kérdésekről. A szülő joga, hogy kérdést intézzen az óvoda vezetőihez, pedagógusaihoz, s arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon. A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy gondoskodjanak arról, hogy a gyermekek szülei ismerjék meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit, melyek lehetnek: szóban, és írásban. A tájékoztatás a tartalmának, jellegének megfelelően történhet közösen, illetve egyénileg. A gyermekkel kapcsolatban tájékoztatást adhat: az intézményvezető, a nevelőtestület, az óvodapedagógus, az oktató-nevelő munkát végző további pedagógus, gyógypedagógus. A tájékoztatás rendje a következő: az óvoda nyilvános dokumentumai az SzMSz, a házirend,a pedagógiai program, mely mindenki számára elérhető az óvoda gazdasági irodájában, Az óvoda köteles a fentebb felsorolt dokumentumokról szóbeli tájékoztatást is adni a dokumentumok elfogadása, valamint módosítása esetén. A szülő szóban jelezheti további tájékoztatási igényét. Az óvoda zárva tartására vonatkozó tájékoztatás megtörténik a szülői értekezleteken, valamint a tájékoztatás óvoda faliújságra történő kifüggesztésével. 13/20

14 10. A GYERMEKEK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI Jutalom különböző szempontok figyelembevételével adható, magatartás, kiemelkedő teljesítmény esetén. A magatartással kapcsolatban jutalmazható a követendő, helyes, példamutató közösségi magatartás. A teljesítménnyel kapcsolatban jutalmazható a kiemelkedő sporteredmény, illetve tevékenység, példamutató, kiemelkedő, kulturális élet területén elért jó eredmény, illetve tevékenység. A jutalmazás történhet egyénileg, gyermekenként, illetve csoportosan, adott közösség számára. A gyermekek jutalmazása történhet szóbeli vagy akár írásbeli dicséret formájában, tevékenységbeli formában. A szóbeli dicséret (buzdítás, egyéni elismerés, dicséret) valamely gyermeki közösség előtt, nyilvánosan történik. Írásbeli dicséret: oklevél átadással történik. A szóbeli és írásbeli dicséret ünnepélyes keretek között is adható, ha arról a jutalmazó úgy dönt. Az írásbeli dicséret mellé jutalom is adható. A jutalmazás formái: egyén esetében tárgyjutalom, közösség esetében is tárgyjutalom, illetve jutalomkirándulás, egyéb kulturális, sport stb. tevékenységhez kapcsolódó anyagi kedvezmény (pl. belépőjegy juttatás stb.). Tevékenységbeli jutalmazás a különböző megbízatások elvégzése, mely vonzó a gyermek számára. SNI-s gyermeknél speciális jutalmazási módokat alkalmazunk. 11. A GYERMEK ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK, DOLOG, ALKOTÁS VAGYONI JOGÁRA VONATKOZÓ DÍJAZÁS SZABÁLYAI Az óvodai foglalkozások keretében, az óvodai nevelés részeként, rendszeresen, csoport keretében elkészített dolgok vagyoni jogának átruházása esetén a megfelelő díjazást a teljes nevelési folyamatban részt vevők által végzett tevékenységre megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani. 12. AZ ÓVODA ÉS A CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSE Az óvoda és család együttműködésének formái: családlátogatások, egyéni beszélgetések, fogadóórák, szülői értekezletek, a gyermek dokumentált munkáinak értékelése, nyílt napok, szülői fórum szervezése, óvodai rendezvények nyitottsága, Szülői Közösség megbeszélései. Az óvodáskorú gyermekeket folyamatosan, az óvodába kerülésük előtt az óvodapedagógusok otthonukban meglátogatják, ezzel is elősegítve az óvodai beilleszkedésük zökkenőmentességét. A sajátos nevelési igényű gyermekeket fejlesztő habilitációs és rehabilitációs terápia kezdete a gyermekek fejlettségétől és nem az életkoruktól függ. A fejlesztés heti rendszerességű egyéni vagy csoportos, de egyénileg összeállított fejlesztési terv alapján történik. Akadályoztatás esetén a szülők a lehető legkorábban kötelesek lemondani a foglalkozást. A foglalkozást tartó szakember akadályoztatása esetén a foglalkozás időpontja előtt legalább 24 órával korábban köteles a foglalkozást lemondani, az óvodát értesíteni. 14/20

15 A Házirend módosításának lehetséges okai: 13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jogszabályi változások; Nevelőtestület kezdeményezése a közösség minősített többsége által támogatva; Fenntartói kezdeményezés; A szülői szervezet kezdeményezése, ha azzal a többségi szülői képviselet legalább 50%+ 1 fő egyetértett; Az óvodavezető kezdeményezése. A házirendet az óvoda szülői szervezet véleményének kikérésével az óvoda vezetője készíti el, majd a nevelőtestület elfogadásával válik érvényessé. Budapest, június 14.. Horváth Mária Intézményvezető 15/20

16 LEGITIMÁCIÓS NYILATKOZATOK A Házirendben foglaltakat a nevelőtestület véleményezte, és azt a 3/2013-as sz. határozatával egyhangúan elfogadta. Budapest, június Horváth Mária intézményvezető A Szülők Közössége a Házirend elkészítésénél véleményezési jogukat gyakorolták.... Fekete Ágnes A Szülők Közösségének elnöke A Közalkalmazotti Tanács, a Szakszervezet képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy a Házirend elkészítése során a véleményezési jogunkat gyakoroltuk. Budapest, június Ficzere Zoltánné Közalkalmazotti Tanács elnöke 16/20

17 Rákosmenti Mákvirág Óvoda Budapest, Újlak u Telefon: Fax: JEGYZŐKÖNYV Helye: Mákvirág Óvoda hivatalos helyiségében Ideje: június 14. Jegyzőkönyvet vezeti: Bartosné Gemzsi Zsuzsanna Jelen vannak: Jelenléti ív szerint A Mákvirág Óvoda alkalmazotti közössége Témája: A Mákvirág Óvoda Házirendjének 1. sz. verzió elfogadása 1. Horváth Mária köszönti az alkalmazotti közösséget. 2. A Mákvirág Óvoda Házirendjének ismertetése. A változtatás szükségességének indoklása. 3. A Házirend elfogadása szavazás alapján. Megállapítás: A Házirend a nevelőtestület 3/2013. sz. határozatával elfogadásra került. A jegyzőkönyvet hitelesítette: Ficsór Henriette Intézményvezető-helyettes 17/20

18 Rákosmenti Mákvirág Óvoda OM Budapest, Újlak u Telefon: Fax: Tárgy: Nevelőtestületi határozat Házirend 1. sz. verziójának elfogadásáról Készült: Mákvirág Óvoda hivatalos helységében Kelt: Budapest, Iktatószám: 50/309/2013 A nevelőtestület 3/2013. sz. határozatával a mai napon elfogadta a Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programját a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló és az abban foglalt követelményeknek megfelelően. Sorszám Dolgozó neve Aláírás 1. Andóné Kelemen Marianna 2. Bolla Beatrix 3. Deák Ildikó 4. Egediné Wolf Éva 5. Ficzere Zoltánné 6. Ficsor Henriette 7. Horváth Mária 8. Hőgyes Róbertné 9. Hurbánné Csúcs Andrea 10. Katona Zoltánné 11. Klemm Ervinné 12. Koroknai Hajnalka 13. Laczi Márta 14. Lisztné Imre Ildikó 15. Majerné Rábai Mária 16. Pál Kázmérné 17. Szabóné Vincze Eszter 18. Tasyné Gazdag Ildikó 19. Temesi Katalin 20. Varga Adrienn Budapest, június /20 Horváth Mária Intézményvezető

19 A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG VÉLEMÉNYE A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Házirendjének véleményezése a Szülői Közösség részéről Alulírott Fekete Ágnes, mint a Szülői Közösség elnöke tájékoztatom, hogy a Mákvirág Óvoda Házirendjét elolvastuk, az abban foglaltakat az alábbiakban véleményezzük: A Házirend jól felépített, fontos dolgokra kiterjedő leírás. A 2012-es változathoz képest elfogadjuk az 1. sz verziót, mert szükségesnek érezzük, hogy a kötelező védőoltások rész beemelésre került gyermekeink érdekében. Részletes tájékoztatást ad az óvoda működéséről, az óvodába járó gyermekek és szüleik, - ezen belül is az SNI-s gyermekek és szüleik jogairól és kötelezettségeiről, valamint az intézmény alkalmazottainak és az intézmény vezetőjének a házirend betartásával és betartatásával kapcsolatos írásos és szóbeli eljárásairól. Mindezeket részletezi a házirend 1-4. pontja, míg az pont, a már az intézménybe járó gyermekek és szüleik, valamint óvodapedagógusaik mindennapos és időszakos teendőinek szabályairól, és azok betartásáról számol be. Mint szülők úgy gondoljuk, hogy egy jól átlátható, tartalmas házirend kiváló sorvezetője a hétköznapi óvodai életnek, irányt mutat az esetlegesen felmerülő problémák kezelésére, valamint kiterjed olyan információkra is, amelyek alkalmazásával biztosítható az óvoda alkalmazottainak zökkenőmentes munkája. A fent elolvasott házirend mindezeket jól átláthatóan magába foglalja. Budapest, június Fekete Ágnes SzK elnök 19/20

20 20/20

A MICIMACKÓ ÓVODA HÁZIRENDJE. Hiba!

A MICIMACKÓ ÓVODA HÁZIRENDJE. Hiba! A MICIMACKÓ ÓVODA HÁZIRENDJE Hiba! HÁZIREND Az óvoda házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. o. 1.1. A házirend célja 3. o. 1.2.

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA OM Házirend

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA OM Házirend RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA OM 034644 Házirend ikt. sz.: 38/596/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma: 2015. 11.

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02.

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02. Házirend 2015.09.02. A gyermeki élet napirendje: 7.00-9.30: Szabad játék, egyéni fejlesztés, folyamatos tízórai, mindennapos testnevelés 9.30-10.30: Tervezett tevékenységek, mindennapos testnevelés 10.30-12.10:

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-92/2016. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

OM: 201553. Házirend PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2012.

OM: 201553. Házirend PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2012. OM: 201553 Házirend PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 4 3. Az óvoda napi nyitva tartási

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 48/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 1174 Budapest, Kép u. 21. H Á Z I R E N D Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. augusztus 26. Szülői Szervezet véleményezésének dátuma: 2013. augusztus 26. Jóváhagyta: Márkus

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 HÁZIREND NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 1 Házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról 2. Jogszabályi háttér 3. Az óvodai felvétel 4. Az óvodai elhelyezés megszüntetésének

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda Készítette: Makida Kitti Óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Az óvoda nyitvatartási rendje... 3 2. Az óvoda nevelési intézmény...

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK HÁZIREND Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 26. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 45. (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden

Részletesebben

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000 KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje HÁZIREND Intézmény neve: Telefon: Telefon / Fax: honlap: MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +36-30/222-92-72 (igazgató) +36-30/592-59-73 (titkár) www.macialapitvany.hu

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje 4 4.

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Az intézmény helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje

HÁZIREND. 1. Az intézmény helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje HÁZIREND Intézmény neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Hárslevelű Óvoda Székhelye: 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. A házirend területi hatálya: Az óvodába érkezéstől az onnan való távozásig

Részletesebben

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND Jogszabályi háttér: A nevelési intézmény házirendjére vonatkozó

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére Szajol Község Polgármesterétől 5081. Szajol, Rózsák tere 1. ELŐTERJESZTÉS Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 12-én tartandó ülésére a Szajoli Tiszavirág Óvodába, a 2015/2016.

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A Példa Családi Napközi Házirendje

A Példa Családi Napközi Házirendje Családi Napközi Nonprofit Kft. Példa Családi Napközi, 4324 Csanafalu, Napközi utca 4. Tel.: 063454332 e-mail: peldacsana@peldacsana.hu A Példa Családi Napközi Házirendje Budapest, 2013 A napközi adatai

Részletesebben