RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA"

Átírás

1 RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY OM: HÁZIREND Ikt. szám: 50/311/2013

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető A házirend célja A házirend hatályai A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok A házirend nyilvánosságra hozatala Az óvoda legfontosabb adatai Általános tudnivalók A házirend jogszabályi háttere A gyermekek jogai A gyermekek kötelességei A szülő jogai A szülő kötelességei Az óvoda működési rendje Az óvodai felvétel feltételei, az átvétel rendje Az óvodai elhelyezés megszűnése A beiskolázás óvodai feladatainak szabályai és eljárási rendje A nevelési év rendje, az óvoda nyitva tartása A nevelési év rendje A nyitva tartás és ügyintézés rendje Érkezés és távozás rendje A gyermekeink biztonságáért hozott intézkedések Az öltözködés szabályai Óvodánk napirendje Az óvodai és egyéb foglalkozások rendje A gyermekre vonatkozó védő óvó előírások, szabályok Az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendje A rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás formái, rendje A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó előírások Térítési díj megállapításának szabályai A kedvezményes étkezés igénybevétele A befizetések rendje Zöldség-gyümölcs behozatalának rendje Panaszkezelés és a szülők, gyermekek véleménynyilvánításának, tájékoztatásának rendje Gyermekek jutalmazásának elvei és formái A gyermek által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai Az óvoda és a család együttműködésének formái Záró rendelkezések Legitimációs nyilatkozatok Jegyzőkönyvek és jelenléti ív A szülői közösség véleménye /20

3 1. BEVEZETŐ Kedves Szülők! Kérjük, hogy olvassák végig, és a gyermekek érdekében tartsák és tartassák be az abban foglaltakat! 1.1. A házirend célja: A gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásának módjának megállapítása. A gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések megállapítása. Az óvodai munkarend, a foglalkozások rendjének, az óvoda és helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának és rendjének megállapítása A házirend hatályai: A Házirend személyi hatálya a gyermekekre, a pedagógusokra, az intézmény valamennyi munkajogi viszonyban álló alkalmazottjára és a gyermekek törvényes képviselőiként jogaikat gyakorló, kötelezettségeiket teljesítő szülőkre, gondviselőkre terjed ki. A házirend időbeli hatálya a gyermekek és szüleik vonatkozásában a beiratkozáskor (az intézményi gyermeki jogviszony kezdetekor) keletkezik és az intézményi gyermeki jogviszony megszűnéséig tart, kiterjed a teljes nevelési évre, beleértve a szüneteket is. A házirend területi hatálya magába foglalja azokat a magatartási szabályokat is, mely az óvodába érkezéstől az onnan való távozásig, valamint az intézmény területén kívüli óvoda által szervezett programokra, foglalkozásokra is kierjed A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok: A házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol. A házirendet a nevelőtestület részéről az óvodavezető írja alá A házirend nyilvánosságra hozatala: A házirendet az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. Ennek hiányában a házirendet ki kell függeszteni a központi faliújságra, oly módon, hogy azt a szülők szabadon megtekinthessék. A házirend egy-egy példányát át kell adni: A szülői szervezet elnökének, Az intézményi tanács elnökének, Valamennyi pedagógusnak és egyéb foglalkoztatottnak, A gyermek szülőjének az óvodába történő beiratkozáskor, A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni, a házirend egyegy példányát ismét át kell adni az érintetteknek. 3/20

4 2. AZ ÓVODA LEGFONTOSABB ADATAI Intézmény neve: Rákosmenti Mákvirág Óvoda Címe: 1173 Budapest Újlak utca 108. Telefon: Weblap: Az óvodai csoportok száma: 8 csoport A maximálisan engedélyezett létszám: 240 fő Meghatározó alaptevékenység szakága: Óvodai nevelés Alaptevékenység területei: Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkeztetés Az óvoda nyitva tartása: Felügyeleti szerve, fenntartója: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Címe: 1173 Budapest, Pesti út 165. Telefonszáma: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3.1. A Házirend jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII 31.) EMMI rendelet A gyermek jogai: A gyermeknek joga, hogy az óvodában biztonságban, és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. Személyiségét, emberi méltóságát, jogait tiszteletben kell tartani, védelmet kell számára biztosítani a fizikai és a lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek. A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy adottságának megfelelő különleges gondozásban, ellátásban részesüljön mind az óvodában, (egyéni fejlesztés, gyógypedagógiai ellátás), mind az óvodán kívül a pedagógiai szakszolgálat, szakellátás keretében, ha igényjogosultságát megállapították. Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön. Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Joga, hogy óvodai baleset esetén a felszíni hámsérülésen kívül azonnal orvosi ellátásban részesüljön. 4/20

5 3.3 A gyermek kötelességei: Intézményes nevelés keretei között az óvodai foglalkozásokon részt venni, a tankötelezettséget teljesíteni, Óvni saját és társai testi épségét, egészségét, A szülő hozzájárulása esetén részt venni egészségügyi szűrővizsgálaton A szülő jogai: A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. Joga, hogy megismerje az intézmény pedagógiai programját, házirendjét, Szervezeti és Működési Szabályzatát, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke magaviseletéről, fejlődéséről, a gyermeke neveléséhez segítséget és tanácsokat kapjon. A szülő kezdeményezheti Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet annak tevékenységében, munkájában. A nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke óvodába járatásához a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint anyagi támogatást kapjon A szülő kötelességei: Gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését. Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, gyermeke neveléséhez amennyiben szükséges igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét, továbbá tankötelezettségének teljesítését. Tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk. A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a jegyző kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására. Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvoda és gyógypedagógusokkal. Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. 5/20

6 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE 4.1. Az óvodai felvétel feltételei, az átvétel rendje: Az óvodai felvétel írásbeli jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek kettő és fél, ill. harmadik élet-évének betöltése után vehető fel. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása a nevelési évben folyamatosan történik. Az óvoda a gyermek felvételétől a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik oly módon, hogy a teljes nyitva tartás alatt a gyermekekre óvodapedagógus felügyel. A gyermek a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Az óvodai beiratkozás az Önkormányzat által kijelölt beíratási időszakban történik. Az óvoda a fenntartó által meghatározottak szerint a jelentkezés idejét és módját a határidő előtt legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni. A szülők a beíratáshoz személyi igazolványt, lakcímkártyát, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, személyi azonosítóját és lakcímbejelentő kártyáját hozzák magukkal. Külföldi állampolgár esetén a gyermek tartózkodási engedélye is szükséges, melynek számát az óvoda Felvételi és mulasztási naplójában is rögzíteni kell. Óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt munkanapon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételt nyert gyermeket a szülő köteles rendszeresen óvodába járatni. Az óvoda tényleges megkezdésekor kérünk még egy orvosi igazolást arról, hogy a gyermek egészséges, közösségbe mehet, hogy a családban nincs fertőző megbetegedés. Az óvoda vezetője az óvoda felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indoklás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is. Az óvoda vezetője értesítést küld a jegyzőnek, ha az óvodai nevelésre kötelezett gyermeket nem íratták be, illetve lakóhelye, tartózkodási helye nem közintézmény felvételi körzetében van. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. A SNI gyermek felvételéről a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Szakvéleménye alapján az óvodavezető dönt melynek kritériumai: A Szakértői Bizottság kijelölte az óvodát, A gyermek közösségbe illeszthetősége, integrálhatósága, Az egyes fogyatékosságok esetében előforduló kismértékű inkontinencia, Segédeszközzel, vagy anélkül történő helyváltoztatás, illetve megtaníthatóságának lehetősége, Alapfokú önkiszolgálási szint megtaníthatóságának jelei, Az esetlegesen társuló fogyatékosság maximum enyhe mértéke. 6/20

7 4.2. Az óvodai elhelyezés megszűnése: A jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására, A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, A szülő írásban lemond gyermeke férőhelyéről, A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, Ha az óvodai elhelyezés megszűnik, akkor a gyermeket törölni kell az óvoda nyilvántartásából A beiskolázás óvodai feladatainak szabályai és eljárási rendje: A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betölti tankötelezetté válik. Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban: igazolja, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, javasolja a gyermek óvodai nevelésben való további részvételét, javasolja, hogy a gyermek annak megállapítása céljából, hogy szükséges-e a gyermek sajátos iskolai nevelésben és oktatásban való részvétele, illetve elérte-e az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget szakértői és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton vegyen részt, A szülőknek kiadott óvodai szakvéleménnyel lehet a gyermeket a kiválasztott iskolába beíratni, Minden tanköteles korú gyermeket be kell íratni, függetlenül attól, hogy marad-e még egy évig óvodában vagy sem. 5. A NEVELÉSI ÉV RENDJE, AZ ÓVODA NYITVA TARTÁSA 5.1. A nevelési év rendje: Az adott nevelési év helyi rendje minden évben az óvoda munkatervében található melyet az óvoda vezetője készít el a törvényi előírásoknak megfelelően. Az óvodai nevelési év szeptember l - től a következő év augusztus 31 - ig tart. Az év öt nevelés nélküli munkanapjáról a szülőket legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztatjuk. Indokolt esetben ügyeleti elhelyezést biztosítunk. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15 - ig tájékoztatjuk a szülőket. A nyári hónapokban az óvoda négy hétig nem üzemel a szükséges karbantartási, felújítási, takarítási munkálatok elvégzése érdekében. A zárás idejére a gyermekeket az ügyeletes óvoda fogadja. A nyári zárás idejét kivéve június 1. és augusztus 31. között, illetve az iskolai tanítási szünetek idején az óvoda gazdaságos működtetése érdekében csoportszervezéssel biztosítjuk az óvodai nevelést A nyitva tartás és ügyintézés rendje: Az óvoda hétfőtől péntekig, reggel óráig tart nyitva. Az óvoda teljes nyitva tartási ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Reggel és délután óra között a gyermekek az erre kijelölt ügyeletes csoportban tartózkodnak. A gyülekezés helyéről a faliújságon tájékoztatjuk a szülőket. A reggeli és az esti ügyeletet csak a dolgozó szülő gyermeke veheti igénybe. Az óvodában a gyermekek szülei hivatalos ügyeiket (információ, tájékoztatáskérés, gazdasági jellegű ügyek) reggel óra között intézhetik. 7/20

8 5.3. Az érkezés és távozás rendje: A gyermekek védelme érdekében és a napirend tevékenységeinek folyamatos biztosítása érdekében kérjük, a gyermekek reggel ig érkezzenek be az óvodába. Intézményünk dolgozói csak az épületbe bekísért és az óvodapedagógusnak átadott gyermekért tudnak felelősséget vállalni. A szülő gyermeke átöltöztetése után gyermekét a saját csoportjába, illetve a gyülekezésre kijelölt csoportba az óvodapedagógusnak adja át. Hazainduláskor az óvópedagógustól átvett gyermek biztonságáért a szülő felel. A később érkezők lehetőleg ne zavarják a megkezdett tevékenységet. A gyermeket a nap folyamán igény szerint haza lehet vinni az óvodapedagógussal való egyeztetés után (javasolt napközben óra között, vagy óra után). Ha a szülő vagy megbízottja akit az év eleji adatszolgáltatáskor nyilatkozatában megjelölt nem tud gyermekéért jönni, kérjük, időben telefonon vagy írásban jelezze azt! Az írásnak tartalmaznia kell a helyette a gyermekért érkező 14 éven felüli családtag, vagy megbízott felnőtt nevét, lakcímét és a szülő aláírását. Amennyiben a szülő az év eleji nyilatkozatában kiskorú személyt jelölt meg, hogy óvodánkba járó gyermekét elvigye, úgy az óvodából való távozáskor minden felelősség a szülőt terheli! 5.4. A gyermekeink biztonsága érdekében hozott intézkedések: Az óvoda mindkét bejárati ajtaját kérjük, rendeltetésének megfelelően használják! Gyermekink érdekében a bejárati ajtók elektromos nyitógombját csak felnőtt használhatja! Gyermekeik érdekében a bejárati ajtót de. 9-től 12 ig zárva tartjuk. A szülő vagy megbízottja a gyermekéért köteles minden esetben bejönni az épületbe és a többi gyermek biztonsága érdekében a bejárati ajtót kilincsre zárni! Kérjük, hogy a napi élet zavartalansága érdekében a gyermek óvodapedagógusát csak fontos ügyben hívják telefonhoz ( ), ha lehetséges között. A nevelők saját mobiltelefonjaikat a gyermekek között nem használhatják. A szülők az óvodapedagógust a csoportszobából csak akkor hívhatják ki beszélgetésre, ha váltótársa, illetve a dajka bent tartózkodik. Ellenkező esetben, délelőtt és a foglalkozások közben nem hívhatják ki, mivel ő a teljes csoport biztonságáért felel. Az intézmény területére illetve az óvoda által az intézményen kívül szervezett foglalkozásokra, vagy rendezvényekre tilos behozni, illetve oda elvinni minden olyan tárgyat és anyagot, melyek veszélyesek vagy veszélyesek lehetnek az életre, egészségre és testi épségre, alkalmasak a köznyugalom vagy a közerkölcs megsértésére. A gyerekek épségét veszélyeztető tárgyak behozatalát, (gyűrű, nyaklánc, karóra, puska, tőr, bilincs, szúró vágó eszközök, gyógyszer) nem engedélyezzük! Tilos továbbá a kutyák és egyéb biztonságot, egészséget veszélyeztető állatok behozatala az óvoda egész területére! Értékes vagy kevésbé értékes tárgyak (pl. kerékpár, szánkó, roller stb.) megőrzéséért, épségéért az óvoda felelősséget nem vállal! Ezek elhelyezése az udvari tárolóban történhet. A gyermekek öltözőjében való elhelyezésük tilos, mert zavarja a mindennapos tevékenységet. A gyermeki jogok tiszteletben tartása, az érzelmi kötődés fontossága érdekében a kedvenc alvó játékok behozhatók, egyéb játékok behozatala azonban nem lehetséges. Gyógyászati segédeszközök kezelését és megőrzését az óvoda abban az esetben vállalja, ha arról a szülő az érintett óvodapedagógust írásban tájékoztatja, és az óvoda által vezetett erre való dokumentációt kitölti. Az intézményt használó szülő viselkedésével nem sértheti meg a gyermekek érzelmi biztonságát, és a házirend szabályait! 8/20

9 5. 5. Az öltözködés szabályai: Az óvoda napirendje szerint a gyermekek mindennap a szabadban, friss levegőn tartózkodnak az évszaktól és az időjárástól függően. Fontos, hogy a szülők az egészség megóvása érdekében gyermekeiket az időjárásnak megfelelően öltöztessék, és ennek figyelembe vételével hozzanak váltóruhát. Váltócipő és váltóruha használata kötelező, erről a szülőknek kell gondoskodni. A váltó fehérnemű, váltó felsőruházat, pizsama elhelyezése saját óvodai zsákban történik! Gyermekeik váltóruháit és ruháit lássák el jól látható saját óvodai jellel a könnyebb felismerhetőség céljából. A gyermekek ruházata legyen egyszerű, kényelmes, a mozgást nem akadályozó. Tilos a papucs, a mamusz használata, mivel ezek balesetveszélyesek, és tartós viselésük károsítja a lábboltozat fejlődését! A gyermekek az ünnepélyekre a legkedvesebb, legszebb ruhájukat vehetik fel, amelyek során a szülőktől is kérjük az alkalomhoz illő öltözetet. Az öltözőszekrényekben, cipős szekrényben csak annyi ruha tárolható, mely praktikusan nélkülözhetetlen az óvodában való benntartózkodás alatt! A felesleges, nem a mindenkori időjárásnak megfelelő ruhadarabok tárolására nincs lehetőségünk. 6. AZ ÓVODA NAPIRENDJE : Gyülekezés az ügyeletes óvodapedagógus csoportjában. Játék, szabadon választott tevékenység : A gyermekek fogadása, játék a saját csoportban : Folyamatos reggelizés, gondozási feladatok ellátása : Játékba integrált tanulás egyéni vagy mikro csoportos szervezésben. Keretei: Kötött- és kötetlen foglalkozások, kezdeményezések. Hagyományőrzés, jeles napok. Népi kismesterségek gyakorlása, rajz, mintázás, kézimunka. A külső világ tevékeny megismerése. Ének, zene, énekes játék. Részképességek fejlesztése egyéni formában. Mese, vers, dramatikus tevékenység. Testnevelés foglalkozás, mindennapos testnevelés. Zöldség- gyümölcs fogyasztása. Sérülés specifikus fejlesztés gyógypedagógus segítségével : Öltözködés, udvari játék, séta vagy kirándulás. Közvetlen környezetben történő sokoldalú tapasztalatszerzés. (Naposi munka.) : A gyermekek bejövetele az udvarról, gondozás, testápolási feladatok ellátása. Készülődés az ebédhez : Ebéd : Készülődés a délutáni pihenéshez, testápolási teendők ellátása : Halk zene, mese, délutáni pihenés : Ébresztő. Gondozás, testápolási feladatok ellátása, folyamatos uzsonna : Játék az udvaron, vagy a csoportban. Szabadon választott tevékenység : Játék, szabadon választott tevékenység az ügyeletes óvodapedagógus csoportjában, vagy az udvaron. 9/20

10 6.1. Az óvodai és egyéb foglalkozások rendje: A SNI gyermekek habilitációs és rehabilitációs fejlesztését szolgáló foglakozások rendje a csoportnaplókban kerülnek rögzítésre, illetve a gyógypedagógusok órarendjei tartalmazzák. A szülő köteles biztosítani azt, hogy gyermeke az óvodai foglalkozásokon részt vegyen. A szülő joga, hogy kezdeményezze különböző foglalkozások tartását. A gyermek joga, hogy ezeken a nem kötelező foglalkozásokon részt vegyen. A nem kötelező foglalkozások formái lehetnek rendszeres elfoglaltságok pl.: táncoktatás, a nem rendszeres elfoglaltságok pl.: óvodai rendezvények, ünnepségek, múzeum, színház, mozi látogatás. A szülőnek a foglalkozások, programok kezdeményezését írásban kell benyújtania az óvodavezető számára. Az óvoda a kezdeményezett foglalkozásra vonatkozó javaslatot a faliújságon közzé teszi, arról a szülőt is tájékoztatja. A rendszeres elfoglaltságot jelentő nem kötelező foglalkozáson való részvétel adott nevelési évben kötelező, ha arra a szülő a gyermek nevében jelentkezett. A foglakozáson való részvételről kijelentkezni csak a következő évi igényfelméréskor lehet. A rendszeres elfoglaltságot jelentő foglalkozások általában ingyenesek, de egyes foglalkozások azok jellegétől függően térítési díjasak is lehetnek. Ennek feltételeit, a fizetendő díjakról való tájékoztatást a jelentkezések előtt meg kell adni. Egyes, nem rendszeres elfoglaltságot jelentő programok (pl.: színház, mozi, múzeum stb. látogatás) igénybe vételéért részvételi díjat kell fizetni. A programokra való jelentkezéskor a díjakra vonatkozó tájékoztatást a gyermek szülője számára meg kell adni. A részvételi díjas foglalkozáson, programon való részvétel a gyermek számára nem lehet kötelező úgy, hogy annak térítési díja befizetésére is kötelezve legyen. A foglalkozások időpontját és helyszínét a lehetőségek figyelembevételével a foglalkozásra jelentkezők, valamint a foglalkozást tartó közösen állapítják meg. 7. A GYERMEKRE VONATKOZÓ VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK A gyermekek egészsége és testi épségének védelme érdekében minden óvodai dolgozó kötelessége a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokra, a tilos és az elvárható magatartásformákra a figyelmet felhívni. Az ismertetés a gyermekek életkorának megfelelő szinten történik. Az ismertetés tényét, tartalmát, időpontját az adott csoport csoportnaplójában dokumentáljuk. A szülők a csoportszobába és a gyermekek mosdóhelyiségébe nem léphetnek be, a mosdóhelyiségeket csak az óvodába járó gyermekek használhatják. Az óvoda közösségének érdekében az óvodába csak egészséges gyermeket szabad beadni! Lábadozó, illetve gyógyszeres kezelést igénylő gyermek az óvodát teljes gyógyulásáig nem látogathatja! Amennyiben a gyermek az intézményben betegszik meg, vagy baleset éri, haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. Az esetlegesen bekövetkező baleset esetén az óvodapedagógus teendőinek sorrendisége: Elsősegélynyújtás, sérült ellátása. Orvoshoz szállítás, mentő értesítése (szükség szerint) az óvodapedagógus által. Szülő értesítése. Baleseti jegyzőkönyvet két példányban kell elkészíteni a KIR rendszerébe. Nyomtatás után alá kell írni, egyik példány a szülőé, másik az óvoda dokumentuma. 10/20

11 A gyermekek betegség után csak orvosi igazolással jöhetnek óvodába. A további megbetegedés elkerülése érdekében az óvoda dolgozóinak fokozott figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre, tisztaságra. A betegségre utaló tünetekkel kiadott gyermekek (hőemelkedés, láz, hasmenés, hányás, kiütés stb.) csak orvosi igazolással jöhetnek újra óvodába. A gyermek hiányzása esetén kérjük a távolmaradás okát jelezni, különös tekintettel a fertőző betegségekre vonatkozóan. Amennyiben a gyermek az intézményben betegszik meg, a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül gyermekét haza kell vinni! Az óvodapedagógusoknak tilos bármilyen gyógyszert beadni a gyermeknek (kivétel ez alól a tartós betegségek: pl.: epilepszia, veszélyes allergia, lázgörcs stb., melyről orvos által kiállított igazolást kérünk). Az óvodának kötelessége megteremteni az egészséges tiszta környezetet, melynek megóvása mindenki számára kötelező. A szülő a gyermeke ellátása érdekében nem hozhat be olyan édességet, ételt, amit az öltözőszekrényében tart. Az óvoda egész területén Tilos a dohányzás! 7.1. Az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendje Az óvoda biztosítja a gyermeknek azt a jogát, hogy az óvodában rendelkezésre álló eszközöket, óvodai létesítményeket az óvoda nyitva tartási idejében, az óvoda napirendjének megfelelően igénybe vegye. A gyermek az óvoda helyiségeit, berendezési tárgyait, eszközeit csak felügyelet mellett használhatja. Az óvodában biztosítva van a gyermek folyamatos felügyelete A rendszeres egészségügyi felügyelet, az ellátás formái, rendje: Óvodába csak a kötelező védőoltások meglétével vehető fel gyermek. Az óvoda a következő orvosi vizsgálatokat biztosítja a gyermekek számára: évente egyszer általános orvosi vizsgálat, fogászati szűrővizsgálat évente egyszer, tanköteles gyermekek számára hallás és látás vizsgálat. Az óvodában a gyermekek egészségügyi gondozását az óvoda védőnője látja el Gyermek távolmaradásának, mulasztásának, igazolására vonatkozó előírások Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha: A szülő előzetesen bejelentette a óvónőnek, hogy gyermekét nem visz óvodába, A gyermek beteg volt, de ezt orvosi igazolással igazolja, A gyermek hatósági intézkedés miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A gyermek hiányzását a hatóság által kiállított igazolással kell igazolni. Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Ha a gyermek adott nevelési évben tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a szabálysértési hatóságot, a jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot. Ha a gyermek a napirend szerint az óvodai beérkezés záró időpontjáig nem érkezik meg, a késését igazolni kell. A késéseknél nem kell figyelembe venni azokat a késéseket, melyek a rendkívüli időjárási körülmények miatt következtek be pl.: a nagy havazás, ónos eső, a gyermek önhibáján kívüli körülmények miatti következtek be pl.: vidéki menetrend szerinti tömegközlekedési járat kimaradása, menet közbeni meghibásodása stb. 11/20

12 8. A TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI 8.1. A kedvezményes étkezés igénybevétele: Szociális támogatást csak a fenntartó önkormányzat illetékes hivatala állapíthat meg konkrét indokok alapján. A szociális támogatások lehetőségéről az intézmény minden nevelési év kezdetekor tájékoztatja a gyermekek szüleit szülői értekezletek alkalmával, faliújságon keresztül. A szülőnek egyénileg kell kérelmet benyújtani a kerületi Önkormányzat szociális csoportjához, Elbírálás után a határozat bemutatása, annak helyben szokásos módon történő dokumentálása A befizetések rendje: Az étkezési térítési díjat minden szülő köteles befizetni. Az étkezési térítési díj magában foglal három étkezést (reggelit, ebédet és uzsonnát), melyet megbontani nem lehet. A befizetés időpontja a mindenkori kiírásnak megfelelően hétfőn óra között, valamint kedden között történik. Minden befizetést a rákövetkező héten követi egy pótbefizetés, (hétfő: ig) kivéve december hónapban. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő visszatérítésre nem tarthat igényt! Minden távolmaradást a térítési díj jóváírása miatt is előre kell bejelenteni az intézménynek. Hiányzás esetén a szülő az étkezés lerendelését írásban, vagy személyesen közli. Ha a hiányzás áthúzódik a következő hétre, újból kérjük jelezni. A lerendelés a Szülők Gazdasági Faliújságján kifüggesztett lerendelő lapon történik. Csak a lapon feltüntetett dátum szerint beírt lerendeléseket vesszük figyelembe. A lerendelés csak a már befizetett napokra történhet. A lerendelő füzetbe a következő adatokat kell beírni: A gyermek nevét, csoportját, mettől meddig kívánja a szülő lerendelni az étkezést, a hiányzás okát, és végül a beíró aláírását. A lerendelés telefonos bejelentés útján, és en is megtörténhet, ebben az esetben a lerendelt nevéhez annak az óvodai dolgozónak a neve kerül, aki vette az üzenetet. Kedvezmény, illetve ingyenesség megállapítása esetén is jelezni kell a gyermek hiányzását a lerendelő füzetbe! A lerendelés átfutási ideje 24 órát vesz igénybe. A lerendelés mindig csak másnaptól érvényes, ha előző nap ig megtörtént a beírás. Utólagosan beírt, vagy a tárgynapi lerendelést nem áll módunkban figyelembe venni! A lerendelt térítési díj nem fizethető vissza készpénzben, viszont a legközelebbi befizetésnél beszámítható. (Annyival kevesebb napot kell befizetni, ahány érvényes lerendelt nap beírása történt a befizetés napjáig.) A gyermek hiányzásának okát, időtartamát kérjük bejelenteni a csoportos óvodapedagógusnak a hiányzás igazolása miatt! 12/20

13 8.3.Zöldség gyümölcs behozatalának rendje: Az egészséges életmódra nevelés értelmében a szülők a gyermekek részére gyümölcsöt, zöldséget hozhatnak be az alábbiak szerint: Amennyiben a gyümölcsöt otthon termelték, úgy a szülő köteles nyilatkozni arról, hogy a kötelezően előírt élelmezés egészségügyi várakozást betartotta. (75/2005 (II. 17.) sz. KT. határozat) 9. PANASZKEZELÉS ÉS A SZÜLŐK, GYERMEKEK VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK, TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE A gyermekeket ért sérelem, vagy kár esetén a szülők írásban vagy szóban panaszt tehetnek gyermekük óvodapedagógusának, vagy az óvoda vezetőjének. Az írásban benyújtott panaszt kivizsgáljuk és a panaszra tizenöt napos határidőn belül írásban válaszolunk. Szóbeli panaszra lehetőség szerint azonnal, szóban reagálunk, megfelelő segítséget és megoldást nyújtva a szülőknek. A pedagógusok és az intézményvezetők feladata, hogy biztosítsák a szülők véleménynyilvánítási szabadságát. A véleménynyilvánításnak formái lehetnek: személyes megbeszélés, fórumon, szülői értekezleten való felszólalás, írásos megkeresés. Véleménynyilvánítás gyakorlása közben a szülő nem sértheti meg az óvoda alkalmazottait, a többi gyermeket, a gyermekek szüleit, szüleinek személyiségi jogait, emberi méltóságát. A gyermek, s így a szülő joga, hogy hozzájusson a gyermek jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, a személyét, illetve a fejlődését érintő kérdésekről. A szülő joga, hogy kérdést intézzen az óvoda vezetőihez, pedagógusaihoz, s arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon. A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy gondoskodjanak arról, hogy a gyermekek szülei ismerjék meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit, melyek lehetnek: szóban, és írásban. A tájékoztatás a tartalmának, jellegének megfelelően történhet közösen, illetve egyénileg. A gyermekkel kapcsolatban tájékoztatást adhat: az intézményvezető, a nevelőtestület, az óvodapedagógus, az oktató-nevelő munkát végző további pedagógus, gyógypedagógus. A tájékoztatás rendje a következő: az óvoda nyilvános dokumentumai az SzMSz, a házirend,a pedagógiai program, mely mindenki számára elérhető az óvoda gazdasági irodájában, Az óvoda köteles a fentebb felsorolt dokumentumokról szóbeli tájékoztatást is adni a dokumentumok elfogadása, valamint módosítása esetén. A szülő szóban jelezheti további tájékoztatási igényét. Az óvoda zárva tartására vonatkozó tájékoztatás megtörténik a szülői értekezleteken, valamint a tájékoztatás óvoda faliújságra történő kifüggesztésével. 13/20

14 10. A GYERMEKEK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI Jutalom különböző szempontok figyelembevételével adható, magatartás, kiemelkedő teljesítmény esetén. A magatartással kapcsolatban jutalmazható a követendő, helyes, példamutató közösségi magatartás. A teljesítménnyel kapcsolatban jutalmazható a kiemelkedő sporteredmény, illetve tevékenység, példamutató, kiemelkedő, kulturális élet területén elért jó eredmény, illetve tevékenység. A jutalmazás történhet egyénileg, gyermekenként, illetve csoportosan, adott közösség számára. A gyermekek jutalmazása történhet szóbeli vagy akár írásbeli dicséret formájában, tevékenységbeli formában. A szóbeli dicséret (buzdítás, egyéni elismerés, dicséret) valamely gyermeki közösség előtt, nyilvánosan történik. Írásbeli dicséret: oklevél átadással történik. A szóbeli és írásbeli dicséret ünnepélyes keretek között is adható, ha arról a jutalmazó úgy dönt. Az írásbeli dicséret mellé jutalom is adható. A jutalmazás formái: egyén esetében tárgyjutalom, közösség esetében is tárgyjutalom, illetve jutalomkirándulás, egyéb kulturális, sport stb. tevékenységhez kapcsolódó anyagi kedvezmény (pl. belépőjegy juttatás stb.). Tevékenységbeli jutalmazás a különböző megbízatások elvégzése, mely vonzó a gyermek számára. SNI-s gyermeknél speciális jutalmazási módokat alkalmazunk. 11. A GYERMEK ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK, DOLOG, ALKOTÁS VAGYONI JOGÁRA VONATKOZÓ DÍJAZÁS SZABÁLYAI Az óvodai foglalkozások keretében, az óvodai nevelés részeként, rendszeresen, csoport keretében elkészített dolgok vagyoni jogának átruházása esetén a megfelelő díjazást a teljes nevelési folyamatban részt vevők által végzett tevékenységre megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani. 12. AZ ÓVODA ÉS A CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSE Az óvoda és család együttműködésének formái: családlátogatások, egyéni beszélgetések, fogadóórák, szülői értekezletek, a gyermek dokumentált munkáinak értékelése, nyílt napok, szülői fórum szervezése, óvodai rendezvények nyitottsága, Szülői Közösség megbeszélései. Az óvodáskorú gyermekeket folyamatosan, az óvodába kerülésük előtt az óvodapedagógusok otthonukban meglátogatják, ezzel is elősegítve az óvodai beilleszkedésük zökkenőmentességét. A sajátos nevelési igényű gyermekeket fejlesztő habilitációs és rehabilitációs terápia kezdete a gyermekek fejlettségétől és nem az életkoruktól függ. A fejlesztés heti rendszerességű egyéni vagy csoportos, de egyénileg összeállított fejlesztési terv alapján történik. Akadályoztatás esetén a szülők a lehető legkorábban kötelesek lemondani a foglalkozást. A foglalkozást tartó szakember akadályoztatása esetén a foglalkozás időpontja előtt legalább 24 órával korábban köteles a foglalkozást lemondani, az óvodát értesíteni. 14/20

15 A Házirend módosításának lehetséges okai: 13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jogszabályi változások; Nevelőtestület kezdeményezése a közösség minősített többsége által támogatva; Fenntartói kezdeményezés; A szülői szervezet kezdeményezése, ha azzal a többségi szülői képviselet legalább 50%+ 1 fő egyetértett; Az óvodavezető kezdeményezése. A házirendet az óvoda szülői szervezet véleményének kikérésével az óvoda vezetője készíti el, majd a nevelőtestület elfogadásával válik érvényessé. Budapest, június 14.. Horváth Mária Intézményvezető 15/20

16 LEGITIMÁCIÓS NYILATKOZATOK A Házirendben foglaltakat a nevelőtestület véleményezte, és azt a 3/2013-as sz. határozatával egyhangúan elfogadta. Budapest, június Horváth Mária intézményvezető A Szülők Közössége a Házirend elkészítésénél véleményezési jogukat gyakorolták.... Fekete Ágnes A Szülők Közösségének elnöke A Közalkalmazotti Tanács, a Szakszervezet képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy a Házirend elkészítése során a véleményezési jogunkat gyakoroltuk. Budapest, június Ficzere Zoltánné Közalkalmazotti Tanács elnöke 16/20

17 Rákosmenti Mákvirág Óvoda Budapest, Újlak u Telefon: Fax: JEGYZŐKÖNYV Helye: Mákvirág Óvoda hivatalos helyiségében Ideje: június 14. Jegyzőkönyvet vezeti: Bartosné Gemzsi Zsuzsanna Jelen vannak: Jelenléti ív szerint A Mákvirág Óvoda alkalmazotti közössége Témája: A Mákvirág Óvoda Házirendjének 1. sz. verzió elfogadása 1. Horváth Mária köszönti az alkalmazotti közösséget. 2. A Mákvirág Óvoda Házirendjének ismertetése. A változtatás szükségességének indoklása. 3. A Házirend elfogadása szavazás alapján. Megállapítás: A Házirend a nevelőtestület 3/2013. sz. határozatával elfogadásra került. A jegyzőkönyvet hitelesítette: Ficsór Henriette Intézményvezető-helyettes 17/20

18 Rákosmenti Mákvirág Óvoda OM Budapest, Újlak u Telefon: Fax: Tárgy: Nevelőtestületi határozat Házirend 1. sz. verziójának elfogadásáról Készült: Mákvirág Óvoda hivatalos helységében Kelt: Budapest, Iktatószám: 50/309/2013 A nevelőtestület 3/2013. sz. határozatával a mai napon elfogadta a Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programját a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló és az abban foglalt követelményeknek megfelelően. Sorszám Dolgozó neve Aláírás 1. Andóné Kelemen Marianna 2. Bolla Beatrix 3. Deák Ildikó 4. Egediné Wolf Éva 5. Ficzere Zoltánné 6. Ficsor Henriette 7. Horváth Mária 8. Hőgyes Róbertné 9. Hurbánné Csúcs Andrea 10. Katona Zoltánné 11. Klemm Ervinné 12. Koroknai Hajnalka 13. Laczi Márta 14. Lisztné Imre Ildikó 15. Majerné Rábai Mária 16. Pál Kázmérné 17. Szabóné Vincze Eszter 18. Tasyné Gazdag Ildikó 19. Temesi Katalin 20. Varga Adrienn Budapest, június /20 Horváth Mária Intézményvezető

19 A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG VÉLEMÉNYE A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Házirendjének véleményezése a Szülői Közösség részéről Alulírott Fekete Ágnes, mint a Szülői Közösség elnöke tájékoztatom, hogy a Mákvirág Óvoda Házirendjét elolvastuk, az abban foglaltakat az alábbiakban véleményezzük: A Házirend jól felépített, fontos dolgokra kiterjedő leírás. A 2012-es változathoz képest elfogadjuk az 1. sz verziót, mert szükségesnek érezzük, hogy a kötelező védőoltások rész beemelésre került gyermekeink érdekében. Részletes tájékoztatást ad az óvoda működéséről, az óvodába járó gyermekek és szüleik, - ezen belül is az SNI-s gyermekek és szüleik jogairól és kötelezettségeiről, valamint az intézmény alkalmazottainak és az intézmény vezetőjének a házirend betartásával és betartatásával kapcsolatos írásos és szóbeli eljárásairól. Mindezeket részletezi a házirend 1-4. pontja, míg az pont, a már az intézménybe járó gyermekek és szüleik, valamint óvodapedagógusaik mindennapos és időszakos teendőinek szabályairól, és azok betartásáról számol be. Mint szülők úgy gondoljuk, hogy egy jól átlátható, tartalmas házirend kiváló sorvezetője a hétköznapi óvodai életnek, irányt mutat az esetlegesen felmerülő problémák kezelésére, valamint kiterjed olyan információkra is, amelyek alkalmazásával biztosítható az óvoda alkalmazottainak zökkenőmentes munkája. A fent elolvasott házirend mindezeket jól átláthatóan magába foglalja. Budapest, június Fekete Ágnes SzK elnök 19/20

20 20/20

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben