HÁZIREND. I. Az óvodai, óvoda-bölcsődei felvétellel, átvétellel kapcsolatos szabályok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. I. Az óvodai, óvoda-bölcsődei felvétellel, átvétellel kapcsolatos szabályok:"

Átírás

1 HÁZIREND LUKÁCSHÁZI GYÖNGYHÁZ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZÁMÁRA Ezen házirend Magyarország Alaptörvénye a évi CXC Nemzeti Köznevelési Törvény a 229/2012 (VIII. 28.)Kormányrendelet a Nemzeti Köznevelési Törvényvégrehajtásáról a 20/2012.( VIII.31. ) EMMI rendelete az intézmények működéséről és a névhasználatáról A Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény rendelkezései alapján készült. Az intézmény neve: Lukácsházi Gyöngyház Egységes Óvoda-Bölcsőde Címe: 9724 Lukácsháza, Nagycsömötei u. 8. Telefon/fax: 94/ Óvodavezető: Máté Mihályné Házirendünk a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai, óvoda-bölcsődei életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. A házirend minden alkalmazottra, az intézménybe járó gyermekekre, szüleikre, hozzátartozóikra, és minden intézményben tartózkodó személyre vonatkozik, és kötelező érvényű. I. Az óvodai, óvoda-bölcsődei felvétellel, átvétellel kapcsolatos szabályok: Az egységes óvoda-bölcsőde gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmény. Az óvodai, óvodai-bölcsődei felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, melynek ideje fenntartó által meghatározott időben történik. A beiratkozás pontos idejéről azt megelőzően legalább 30 nappal a fenntartó rendelkezései szerint hirdetményt teszünk közzé, valamint az intézmény hirdető tábláján tájékoztatjuk a szülőket. Szabad férőhely esetén a gyermekek felvételére, átvételére évközben is van lehetőség, illetve azok a gyerekek is felvehetőek, akik a beiratkozástól számított fél éven belül a 3. élet évüket betöltik. Az óvodába történő jelentkezés lehetőség szerint a gyermek és szülő személyes megjelenésével és a szükséges dokumentumok / születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ-kártya) bemutatásával történik. Az intézménybe való felvételről az intézmény vezetője dönt. A felvétellel kapcsolatos döntésről írásban kapnak tájékoztatást az érintettek. A tényleges beiratkozáshoz szükséges a gyermek egészségügyi alkalmasságát, illetve az előírt kötelező oltások beadását igazoló orvosi igazolás. Intézményi hagyományaink szerint a jelentkezést megelőzően lehetőséget biztosítunk leendő óvodásainknak és szüleiknek, hogy ismerkedjenek az óvodai-bölcsődei élettel, a gyermekekkel és az intézmény dolgozóival. A jelentkezés alkalmával valamennyi szülő számára biztosított az intézmény házirendjének tanulmányozása, valamint az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázása. Az óvodát a gyermek az iskolaérettség eléréséig veheti igénybe. Abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 6. életévét, tankötelessé válik. Szülői kérésre, illetve óvodavezető javaslatára további egy évig, szakértői vélemény alapján maximum 8 éves koráig maradhat a gyermek az óvodában. A bölcsődét kettőtől három éves korig veheti igénybe a gyermek

2 Minden esetben felvételt nyer az a 2. életévét már betöltött kisgyermek is, akinek családja rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, s így a Ktv. szerint hátrányos helyzetű, vagy akinek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. Felvesszük óvodánkba a sajátos nevelést igénylő és egyéb részképesség zavarral küzdő gyermeket is, amennyiben integráltan nevelhető és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság, valamint a Nevelési Tanácsadó szakemberei is javasolják óvodai elhelyezését. II. A nevelési év rendje: A nevelési év szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig tart. A gyermekintézmény hétfőtől péntekig, 5 munkanapon tart nyitva. Országos rendeletben szabályozott, munkaszüneti napokon zárva tartunk, illetve pihenőnapra helyezett munkanapokon nyitva tartunk a szülői igények szerint. Az óvoda, óvoda-bölcsőde napi nyitva tartása: Az nyári takarítási, karbantartási, felújítási munkálataira a fenntartó rendel el szünetet. A leállás időpontjáról a szülőket február 15-ig tájékoztatjuk. Az óvodai, óvoda-bölcsődei nevelés nélküli munkanapok pontos idejéről (legfeljebb 5 nap lehet egy évben ) egy héttel korábban értesítjük a szülőket. Őszi, téli, tavaszi szünet nincs. Ezek idejére az élelmiszerek megrendelése végett a szülők írásban jelzik óvodai, óvoda-bölcsődei ellátás iránti kérelmüket gyermekük számára. III. Az óvoda, óvoda-bölcsőde napirendje, heti rendje: A napi rend és a heti rend biztosítja a gyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott, kiszámítható környezet megteremtését. A heti rendet többféle tényező is befolyásolhatja. A napirend biztosítja a gyermek gazdag, változatos tevékenységét, az aktív és passzív pihenés életkornak és egyéni szükségletének megfelelő váltakozását. A részletes napirendet az óvodapedagógusok a szülői értekezleteken ismertetik. Főbb tevékenységek ideje a napirendben: gyülekező, játékidő, szabad tevékenység, tízórai, kötött, ill. kötetlen foglalkozások szervezése szabadban való tartózkodás,ebéd csendes pihenő, uzsonna játék, szabad tevékenység Az óvodáskorú gyermekek napi háromszori, bölcsődés korú gyermekek napi négyszeri étkezésének megszervezése az intézmény feladata. Az ételféleségekből az ételmintát köteles 72 órán át megőrizni. A rendezvények céljára, születésnap megünneplésére a szülők csak az élelmiszeripar által előállított és gyárilag csomagolt felbontatlan terméket, süteményeket hozhatnak az intézményekbe. Az élelmezést biztosító konyha diétás ebédet biztosítani nem tud, az erről való gondoskodás a szülő feladata. Az intézményben az étkezés megfelelően kialakított helyen és feltételekkel történik. Külön étkezni az óvoda egyéb más területén nem lehet, ezért, kérjük ne adjanak csokoládét, rágógumit, stb. gyermeküknek elváláskor vagy találkozáskor! - 2 -

3 IV. Védő óvó előírások Minden gyermeket a szeretet, a védelem és jogainak betartása illeti meg! Minden szülőnek kötelessége, hogy elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az intézmény rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását (Nkt.), segítve ezzel a gyermekek nyugodt óvodai-bölcsődei életét. Kérjük, hogy gyermekeiket reggel 8.30 óráig hozzák, de a szülők elfoglaltsága szerint csak esetenként gyermekükkel később is érkezhetnek. A később érkező gyermekek kapcsolódjanak be a csoport életébe úgy, hogy a megkezdett tevékenységeket ne zavarják meg. Az óvodai, bölcsődei életben az óvónő és gondozónő teljes figyelmére szükség van, hogy a rábízott gyermekeket maradéktalanul ellássa, ezért kérjük, hogy a gyermekcsoportban, ne tartózkodjanak testvérek, szülők, az óvónőt, gondozónőt munkája közben beszélgetéssel hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól. A gyermekek csak felnőtt kísérettel jöhetnek, ill. távozhatnak az óvodába /ból, melyről a szülőnek kell gondoskodnia. Amennyiben testvér, vagy más ismerős (min. 14 éves kortól) viszi el a gyereket, úgy kérjük írásban jelezni a csoportos óvónőnek, illetve gondozónőnek. Válás, különélés esetén a szülői felügyeleti jog mindaddig fennáll, míg erről hatósági/bírósági határozat máshogy nem rendelkezik, mindkét szülőnek kiadható a gyermek. Érkezéskor kérjük a gyermeket az óvodapedagógusnak, gondozónőnek szíveskedjenek átadni. Felhívjuk a kedves szülő figyelmét, ha hazamenetelkor átvette gyermekét az óvodapedagógustól, gondozónőtől a továbbiakban már a gyermek testi épségéért a felelősség a szülőt terheli az épületben és az udvaron is. Kérjük, az óvodai szokásokra, viselkedési szabályokra legyenek ekkor is tekintettel. A gyermek a nap folyamán az óvodapedagógussal, gondozónővel való egyeztetés alapján vihető el. A szülők tartsák tiszteletben a csoport napirendjét és az óvodai-bölcsődei élet megzavarása nélkül vigyék el a gyermeküket. Intézményünkben a tűz és bombariadó esetén szükséges intézkedéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Az óvodában, egységes óvoda-bölcsődében megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek, az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie, és csak orvosi igazolással jöhet újra közösségbe. Az óvodapedagógusnak, gondozónőnek a szülő megérkezéséig gondoskodnia kell a gyermek lázának csillapításáról, ha szükséges, orvosi ellátásról. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az intézményt teljes gyógyulásig nem látogathatja. Intézményünkben gyógyszert vagy egyéb készítményt nem szedhetnek a gyerekek. Kivételt képeznek a gyerekek életmentő gyógyszerei és az előre behozott, a gyerekek nevére szóló egyedi készítmények (pl. asztma esetén pipa ) Fertőző betegség esetén az óvodát, egységes óvoda-bölcsődét azonnal értesíteni szükséges, mivel a további megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítanunk a fertőtlenítésre, tisztaságra. A 3-6 éves korú gyermekek évenkénti védőnői szűrővizsgálata a területi védőnő feladata, melyet egyénileg, a szülő jelenlétben végez a gyermekorvosi rendelőben. A gyermekek védelme és biztonsága, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében intézményünk együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve egyéb szakszolgálatokkal. Kérjük, ne hozzanak olyan eszközt, mely balesetet okozhat! Kérjük a szülőket, gyermekeik ruházatát ellenőrizzék. Semmilyen veszélyes tárgy (szúró, vágó, éles eszköz) ne maradjon a zsebükben. Amennyiben mégis ilyen eszközt fedezünk fel a gyermeknél a tárgyat a szülő megérkezéséig a vezetői irodában elzárjuk

4 Az óvodában, óvoda-bölcsődében történő baleset esetén a gyermeket elsősegélyben részesítjük. Ha úgy ítéljük meg, hogy további orvosi ellátásra van szüksége a szülők értesítése után a megfelelő szakrendelőbe visszük el őt, orvosi kezeléséről a szülő dönt. A balesetet elektronikusan jelentjük az illetékes szakhatóságnak, a jelentést nyomtatott formában átadjuk az a szülőnek, és 1 példányát az óvoda írattározza. Gyermekek ruházatát jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, figyelembe véve az időjárás változásait, szükséges az esetleges átöltözéshez tartalék ruha, ünnepélyek alkalmával a gyermekek ruházata legyen az alkalomhoz illő legyen a gyerekeknek váltócipője (a papucs balesetveszélyes, használata tilos!) tornafelszerelése, kérjük a ruhadarabokat, de különösen a cipőket megkülönböztető jelzéssel ellátni az esetleges cserék elkerülése végett, a szűkös tárolási lehetőségek miatt, csak a legszükségesebb ruhaneműket tudjuk elhelyezni, Kérjük, vigyázzanak egymás személyes tárgyaira, a gyerekeket is erre neveljük. Gyermekeknek az óvodában, óvoda-bölcsődében az ékszerek viselése nem ajánlott / gyűrű, lánc, karkötő, lógós fülbevaló /, mert balesetveszélyes, elvesztéséért, rongálódásáért és az ebből adódó balesetekért felelősséget nem vállalunk A behozott tárgyakért értékhatártól függetlenül sem anyagi, sem más jellegű felelősséget nem vállalunk. Az óvodába, óvoda-bölcsődébe járó gyermekek csak az óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztens, gondozónő felügyeletével használhatják az intézmény helyiségeit, udvarát és felszereléseit. A szülők kiszolgáló helyiségeket nem használhatják (gyermekmosdó, konyha és helyiségei, stb ) Az intézmény területére állatokat nem lehet behozni! Az intézmény egész területén a dohányzás és az alkohol fogyasztása tilos! Az intézmény területén ügynöki és reklám tevékenység az SzMSz-ben megfogalmazottak szerint lehetséges. V. A szülők tájékoztatása, a gyermeki fejlődés értékelésének rendje Közérdekű információkról, az alapdokumentumokról a szülők az óvodában tájékozódhatnak. Az intézmény pedagógiai programja a szülők által hozzáférhető: a csoportokban, az óvodavezető irodájában. Az intézmény szervezeti és működési szabályzata: az óvodavezető irodájában. A dokumentumokkal kapcsolatban a szülők az óvodapedagógusoktól és az óvodavezetőtől kérhetnek tájékoztatást. A pedagógiai programról, helyi sajátosságokról minden első szülői értekezleten tájékoztatást nyújtunk. Szervezett programokról, rendezvényekről, időpontokról a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk a faliújságokon, és a helyben kialakított információs csatornákon. Pl. üzenő füzet. Kérjük, hogy ezt naponta kísérjék figyelemmel! Felmerülő kérdéseikkel, javaslataikkal szóban, vagy írásban, személyesen vagy választott tisztségviselőik útján forduljanak elsősorban gyermekük óvoda pedagógusaihoz, az óvoda vezetőjéhez. A szülői szervezet képviselője a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor részt vehet a nevelőtestületi értekezleteken

5 Amennyiben azonos korosztályú, azonos helyzetben, érdekeltségben lévő gyermekek csoportjából több mint 30% szülő (=gyermekek nagyobb csoportja) kezdeményez valamilyen kérést, javaslatot, problémát, az óvoda vezetője köteles a felvetettekkel foglalkozni. Az óvodába és egységes óvoda-bölcsődébe felvett gyermekekről az alábbi adatokat tartjuk nyilván: Személyes adatok: - név, - születési hely, idő, - édesanyja, édesapja nevelőszülője neve, - lakcíme, tartózkodási helye - szülő telefonszáma (i), Intézményi nyilvántartás: - egyéni fejlődési napló a gyermekek aktuális fejlettségi szintjéről, - csoportnapló, - étkezők nyilvántartása. VI. Együttműködés a szülőkkel A szülőknek lehetőségük van és mi igényeljük is, hogy az intézményben folyó pedagógiai munka kialakításában, annak gyakorlatában, mint partnereink, aktívan vegyenek részt, ötleteikkel segítsék elő közös célunk megvalósítását. Ezek a lehetőségek: Szülői beszélgetések, (a csoport életével kapcsolatos megbeszélések) Szülői szervezet képviselet megbeszélései Családi beszélgetések (az óvodában és a családlátogatás alkalmával) Közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása Játszó és munkadélutánok Az óvónővel, gondozónővel, vagy óvodavezetővel történő rövid esetenkénti megbeszélések A szülők a gyermekük fejlődéséről tájékoztatást kaphatnak előre egyeztetett időpontban. A gyermekekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag a vele foglalkozó pedagógus, a gyermekkel esetleg külön foglalkozó szakember (pszichológus, logopédus fejlesztőpedagógus) és az óvoda vezetője adhat. VII. A gyermekek jutalmazási, fegyelmezési elvei: Az arányosság elve (a cselekvés mértékével legyen arányos) értelmezés elve (a tett és következménye közötti összefüggés értelmezése) időzítés elve (a tett után közvetlenül) Következetesség elve mérsékelt jutalom, vagy büntetés elve biztosítani a fokozás lehetőségét az adott cselekvés értékelésének elve (sosem a gyermeket magát minősítjük, hanem a viselkedését, erőfeszítését értékeljük) A jutalmazás formái: A dicséret különböző módjai (különböző bíztató metakommunikációs, kommunikációs technikák, amelyek a pozitív cselekedet megerősítésére irányulnak) megbízatások adása, tevékenységbe való bevonás a csoport számára kiemelkedő plusz élmények nyújtása, a csoport kedvelt elfoglaltságának biztosítása (kirándulás, óvodán kívüli játszótérre menés, mesélés, bábozás stb.) Tárgyi jutalmazást az óvodában, óvoda-bölcsődében nem alkalmazunk. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor különböző rendezvényeken elismerésben részesülnek (pl. rajzpályázat, sportverseny, stb.) a díjazottak, ill. a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális motiváló esetei

6 Fegyelmező intézkedések: Az óvodapedagógus, gondozónő feladata, felelőssége a gyermekekkel megismertetni, elfogadtatni, azokat a viselkedési szokásokat, amelyek eltérnek az otthoniaktól, de teljesítésük elengedhetetlen a közösségi élet és tevékenység szempontjából. A büntetés lehetséges formái: Rosszalló tekintet, figyelmeztetés a szabályra. Balesetveszély, agresszió esetén a cselekvés folytatásának azonnali megakadályozása időlegesen a gyermek kivonása egy-egy adott tevékenységből, ill. az adott tevékenységből más, óvónő által javasolt játékba irányítás. Szigorúan tilos olyan fegyelmezési módszerek alkalmazása, amely a gyermeket megalázó helyzetbe hozza, sérti személyiség jogait, emberi méltóságát. VIII. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok A betegség, vagy egyéb okból való távolmaradást, legkésőbb a hiányzás napján szíveskedjenek jelezni az óvoda, óvoda-bölcsőde felé. A betegség utáni első napon, óvodába, óvoda-bölcsődébe érkezéskor kérjük az orvosi igazolást leadni, mert csak így vehető be a gyermek. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. Amennyiben nem betegség miatt van távol a gyermek (családi program, egyéb), a csoportos óvónőnél, gondozónőnél legkésőbb a hiányzást megelőző napon jelezzék írásban a távolmaradás időpontját. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az óvodai jogviszony fennállásához rendszeres óvodalátogatás szükséges. Az egy hetet meghaladó hiányzást az óvoda vezetője engedélyezi. A kérelmet, a tervezett távolmaradás megkezdése előtt legalább 3 nappal kérjük átadni a vezető részére. Ha a gyermek 10 nap igazolatlan hiányzás után felszólítás ellenére sem jelentkezik az óvodában, kénytelenek vagyunk megszüntetni az óvodai elhelyezését. Kivétel, ha a gyermek a Gyermekvédelemről és a Gyámügyi Igazgatásról szóló törvény 41. szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére. Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben (óvodaköteles) és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, értesítjük a tényleges tartózkodási hely szerinti illetékes jegyzőt, tanköteles esetén a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot. IX. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek Az óvodai nevelés és a kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele a gyermekek számára ingyenes. Térítési díjat kell fizetni az étkezésért és a szülők igényei alapján szervezett külön önköltséges szolgáltatásokért. Az étkezés befizetés rendje: A mindenkori térítési díjak összegét az önkormányzat határozza meg térítés és tandíj rendeletében, melyet a szülők felé hirdetményben a faliújságon a változáskor mindig eljuttatunk. A gyermek egyéni rászorultsága mértékében, állami és önkormányzati forrásból lehetőségünk van a térítési díjat csökkenteni a család egy főre jutó, alacsony átlagkeresetét igazoló kereseti kimutatás, illetve a munkanélküliséget igazoló dokumentum alapján

7 Kategóriák: 100% kedvezményre jogosult, ha a család rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül és erről a határozatot bemutatja, 50% kedvezményben részesül, aki 3 vagy több gyermekes családban él, 50% kedvezményben részesül, aki tartósan beteg vagy fogyatékos, az erről szóló orvosi igazolást kérjük bemutatni. A befizetések időpontjáról értesítjük a szülőket. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj jóváírására nem tarthat igényt. Az étkezés lemondási ideje adott napon reggel 9 óráig. Az étkezés lemondható telefonon, vagy személyesen. A 9 óra után beérkező bejelentést nem áll módunkban elfogadni, és erre a napra a szülőt fizetési kötelezettség terheli. Kérjük, hogy ha gyermekük hiányzása után újra étkezést kérnek, azt feltétlenül az előző napon szíveskedjenek jelezni! Óvodából, óvoda-bölcsődéből történő végleges távozás esetén a befizetett és lejelentett térítési díj visszafizetése a következő havi befizetés alkalmával történik személyesen. Amennyiben a gyerekeknek nevelési év során egyéb programokat, kirándulásokat, színházlátogatást, stb. szervezünk, ez plusz költséget jelenthet a szülők számára. A szülői közösség az első szülői értekezleten meghatározhatja az ilyen térítéses szolgáltatások maximális összegét. X. Az óvodai, óvoda-bölcsődei elhelyezés megszűnése és a beiskolázás eljárásrendje A gyermeket, felvételének napjától, óvodai, bölcsődei elhelyezésének végéig az intézmény nyilvántartja. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon. Az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető a szülő eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után megszűntette, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedés napján. A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. A gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betölti. Megszűnik az óvodai elhelyezés akkor is, ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról. Nem lehet az óvodai elhelyezést megszüntetni: a szülő kérésére, fizetési hátralék és igazolatlan mulasztás miatt sem, ha a gyermek betöltötte az 5. életévét, vagy ha gyámhatóság intézkedésére nyert felvételt, továbbá ha hátrányos helyzetű - 7 -

8 XI. Fakultatív hit- és vallásoktatás Az óvoda világnézeti nevelés tekintetében semleges, egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem elkötelezett. Tiszteletben tartja a szülőknek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő nevelésben részesülhessenek a gyermekeik. Egyházi jogi személy a hit és vallásoktatást az óvodában a szülők igénye alapján szervezhet, elkülönülve az óvodai foglalkozásoktól, és az óvodai életrendet figyelembe véve. XII. A gyermek jogai, a szülő jogai és kötelessége: Nkt. 46. (2) A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. (3) A gyermeknek joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön, b) a nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék óvodai életrendjét, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. f) személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását, g) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért, h) az oktatási jogok biztosához forduljon. (4) A gyermek joga, hogy a nevelési intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott, a gyermekeket terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre. A szülő kötelességei és jogai 72. (1) A szülő kötelessége, hogy a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, c) tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk. (2) A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát, (3) A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke óvodába járatásához a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint anyagi támogatást kapjon

9 (4) A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a jegyző kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására. (5) A szülő joga különösen, hogy a) megismerje a nevelési intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, c) kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában mint választó és mint megválasztható személy részt vegyen, d) írásbeli javaslatát a nevelési intézmény vezetője, a nevelőtestület, az óvodaszék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon, e) a nevelési intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon, f) személyesen vagy képviselői útján jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, A Házirend hatályossága és nyilvánossága: Hatálya kiterjed az óvodával, óvoda-bölcsődével jogviszonyban álló alkalmazottakra, gyermekekre, szülőkre. Érvényes az intézmény egész területén és a szervezett külső helyszíni foglalkozásokon. A házirend egy példányát az óvodai, óvoda-bölcsődei beiratkozáskor, vagy tartalmának érdemi változtatásakor a szülőnek átadjuk. Az óvodavezetői irodában, valamint az óvodai csoportokban megtekinthető Tájékoztatás kérése a házirenddel kapcsolatban az óvodapedagógusoktól, az óvoda vezetőjétől lehetséges A házirend felülvizsgálata: évente Módosítása: ha a jogszabályokban változás áll be, vagy a nevelőtestület, ill. a szülői szerezet erre javaslatot tesz

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések:

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény szabályozási köre 1. E törvény szabályozása kiterjed az óvodai nevelésre,

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben