Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje"

Átírás

1 Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva tartása III. Az óvoda használatba vételének rendje 4.old. 1. Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát? 2. Óvodai beiratkozás 3. Az óvodába járási kötelezettség 4. A foglalkozásokról való távolmaradás, mulasztással kapcsolatos szabályok IV. Gyermekek az óvodában 1. Gyermekek jogai, kötelességei 2. A gyermekek ápoltsága, ruházata 3. A gyermekek étkeztetése 4. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi, egészségvédelmi szabályok 5. A gyermekek jutalmazásának elvei és gyakorlata 5.old. V. Egyéb szabályozások 8.old. 1. A gyermekek érkezésének és távozásának rendje 2. A gyerekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása 3. Az óvodai jogviszony megszűnése VI. Szülők az óvodában 9.old. 1. A szülők jogai 2. A szülők kötelezettségei 3. A nevelőkkel való kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei 4. Az étkezési díj befizetésének és lemondásának rendje 5. Pedagógiai munka az óvodában VIII. Házirend nyilvánossága, legitimáció 13.old. 1

2 Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet olvassák végig és a gyermekek biztonsága, nevelőmunkánk eredményessége érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! I. Általános rendelkezések 1. A házirend az óvoda belső életét szabályozza. Hatályos az óvoda egész területén, illetve szervezett óvodai rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott óvodán kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényeken való részvétel az óvoda szervezésében történik. 2. A házirend érvényes a gyermekekre, az intézmény valamennyi dolgozójára, az óvodában tartózkodó szülőkre, látogatókra egyaránt. Az óvodáskorú gyermekeknek szervezett különböző szolgáltatást ellátó oktatókra a házirend betartásával kapcsolatosan, ugyanolyan felelősség hárul, mint az intézmény dolgozóira. 3. A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes, folyamatosan az óvoda területére való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények időtartama alatt. 4. Az óvodai ellátásban részesülő gyermekekre, dolgozókra a házirenden kívül vonatkozik a szervezeti és működési szabályzat, valamint pedagógiai program. 5. Az óvoda házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, az óvoda munkarendjét, az intézményegység helyiségeinek használatával kapcsolatos helyi szabályokat. A jogszabályban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja fel. Ennek ellenére az óvoda valamennyi gyermekére, pedagógusára, dolgozójára vonatkozik a hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya, és kötelességük ezek megtartása az óvoda területén is. Így különösen érvényes rájuk a évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről és a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet. 6. A házirendet a nevelőtestület fogadja el a Szülői Munkaközösség egyeztetési jogának gyakorlása után. A házirend módosítását meghatározott eljárás keretében bárki kezdeményezheti (lásd: záró rendelkezések). 7. A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye, melynek részletes szabályait a jogszabályok tartalmazzák. 2

3 II. Általános információk 1. Az intézmény adatai Az intézmény neve: Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Címe: 2943 Bábolna, Erzsébet u. 2. OM azonosító: Az intézmény típusa: Köznevelési intézmény-óvoda A költségvetési szerv alapítója, fenntartója: Bábolna Város Önkormányzata Csoportok száma: 5 Az intézmény telefonszáma: 34/ Az óvoda címe: Az intézmény honlapja: ovoda.babolna.hu Az intézményvezető neve: Somogyiné Szabados Marianna Gyermekvédelmi felelős: Szijártóné Bojtor Katalin Fejlesztő pedagógus: Homoki Judit Az intézmény gyermekorvosa: dr Kiss Katalin Az intézmény védőnője: Hérics Józsefné 2. Az intézmény nyitva tartása A nevelési év meghatározása: szeptember 1-jétől augusztus 31-ig. A nevelés nélküli munkanapok száma öt. Nyári zárvatartás ideje: augusztus első 3 hete Az iskolai őszi, tavaszi és egyéb szünetek időtartama alatt az óvoda a gyermeklétszámtól függően összevont csoporttal működik. Az iskolai téli szünet ideje alatt az óvoda zárva tart. Napi nyitva tartás: hétfőtől péntekig reggel 6-tól délután 16-ig. A reggeli és délutáni ügyelet rendje: ig és ig 3

4 III. Az óvoda használatba vételének rendje 1. Mikor veheti igénybe a gyerek az óvodát? A harmadik életév betöltésétől az iskolai tanulmányok megkezdéséig tart. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a felvételétől számított 3 életévét féléven belül betölti, amennyiben minden 3 éves, vagy annál idősebb gyermek felvétele teljesíthető Amennyiben a gyerek megbízhatóan ágy- és szobatiszta, önállóan tud étkezni. Amikor a gyerek egészséges, és erről orvosi igazolást tud a szülő bemutatni az óvónőnek. Akkor, ha a szülő az étkezési térítési díjat rendszeresen fizeti. 2. Óvodai beiratkozás Az óvodai beiratkozás időpontja április hónapban, a fenntartó által közzétett időpontban, melyet a beíratás időpontja előtt 30 nappal kihirdet. A beiratkozás a szülő személyes megjelenésével történik. Ekkor a szülők tájékoztatása (a házirend átadása után) a gyerek adatai rögzítésre kerülnek. Beíratáshoz szükséges dokumentumok: Szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím kártyája, TAJ kártyája nem magyar állampolgárok esetén útlevél, regisztrációs kártya, tartózkodási engedély A felvételről az intézmény vezetője 30 napon belül határozatban értesíti a szülőt. 3. Az óvodába járási kötelezettség Az óvodai nevelés a gyermek beíratását követően kezdődik és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig tart. Óvodai felvételt követően a gyermek óvodakötelezett, ezáltal indokolatlanul nem hiányozhat. Az ötödik életévét betöltött gyerek számára kötelező a délelőtti foglalkozásokon való részvétel. Amennyiben a gyermek (igazolatlan hiányzás miatt) rendszeresen távol marad, az óvodavezetőnek írásban jeleznie kell a Családsegítő Szolgálatnak. 4. A foglalkozásokról való távolmaradás, mulasztással kapcsolatos szabályok Az óvodában csak egészséges gyerek tartózkodhat! 4

5 A gyermek hiányzását igazolni kell a következő módon: Betegség miatti hiányzás esetén orvosi igazolást kell hozni, hogy a gyermek egészséges Egyéb esetben akkor lesz a gyermek hiányzása igazolt, ha a szülő szóban vagy írásban jelzi az óvónőnek A 20/2012.(VIII.23.) EMMI. rendelet 51..(4) foglaltak értelmében, amennyiben az 5 életévét betöltött gyermek igazolatlanul, 10 napnál többet hiányzik, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. IV. Gyermekek az óvodában 1. A gyermekek jogai és kötelességei A gyermek joga, hogy a nevelési és oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás...). A gyermek emberi méltóságát és személyiségét tiszteletben tartsák. A képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben részesüljön. A gyermek nemzeti, vallási, etnikai hovatartozása miatt hátrányos megkülönböztetésben nem részesülhet, önazonosságát tiszteletben kell tartani. A gyermek nevelése az intézmény helyi nevelési programja alapján történik, amely szerint az ismeretek átadását sokoldalúan kell megvalósítani. A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottjainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek fejlődéshez való jogát. A gyermek a család anyagi helyzetétől vagy egészségügyi állapotától függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, óvodáztatási támogatásban részesülhet. A gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök), berendezéseit, felszereléseit ingyenesen használhatja. Neveléssel törekszünk arra, hogy azokra vigyázzon, és azokat rendeltetésszerűen használja. 5

6 2. A gyermekek ápoltsága, ruházata A gyermek ruházatát jellemezze praktikusság, kényelem és tisztaság. A szobai cipő a balesetek elkerülése érdekében sérülésmentes legyen, stabilan tartsa a gyermek lábát, ezért papucs kerülendő. A szobai, udvari váltóruhát, cipőt egészségi és kényelmi és időjárási szempontok szerint válasszák ki. Kérjük az öltözék, cipő, jellel való ellátását - különösen az óvodát kezdő kiscsoportosoknál - az elcserélés elkerülése érdekében. A ruhákat, cipőket a kijelölt helyen, az öltözőben, a gyerek saját polcán helyezzék el. A gyermek kabátján legyen akasztó. Az öltözőszekrényükbe tegyenek pótruhát (fehérnemű, zokni, póló, nadrág). Tornafelszerelés meglétéről (az adott csoport óvónőinek kérésé alapján) és annak tisztaságáról gondoskodjanak a heti nagytorna napján. Az értékek behozatalának felelőssége a szülőé (ékszerek, ruhák stb.). Az ágyhuzatot a szülők biztosítják, mosásáról 2 hetente gondoskodnak. 3. A gyermekek étkeztetése A gyermekeknek az óvodában napi háromszori étkezés biztosított. Házilag készített sütemény, torta a szigorú ANTSZ előírás miatt nem fogyasztható! A gyermek egyéni etetése otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyerek előtt, az óvoda területén (csokoládé, túró-rudi, cukorka, péksütemény...) nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását (öltöző, folyosó) is nehezíti. A korán érkező gyermek, csak akkor hozzon reggelit, ha azt érkezés után el is fogyasztja, a csoportos reggelizés idején ne zavarja társait a különleges, esetleg kívánatosabb étellel. Tej- és lisztérzékenység, cukorbetegség esetén az eltérő étkezés biztosítására nincs lehetőség, ez esetben otthonról hozott étel fogyasztása megengedett. Az étkezések időpontja: folyamatos reggeli 8 és 9 óra között, ebéd , uzsonna A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi, egészségvédelmi szabályok A tornaszobába, só-szobába, csoportszobákba, mosdókba utcai cipővel (szülői értekezlet, rendezvények kivételével) belépni tilos! Beszoktatás idején kérjük a szülőket önmaguknak is hozzanak váltócipőt. Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, megfázott, 6

7 gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. Otthonról beküldött gyógyszer beadása a nap folyamán az óvónők részéről tilos! Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, hány, hasmenése, hasgörcse, illetve kötőhártya-gyulladása van, az óvónő köteles a szülőt telefonon értesíteni. Ilyen esetben sem adhatunk lázcsillapítót. Kérjük a szülőt a gyermeket a lehető legrövidebb idő alatt vigye el az óvodából és keresse fel az orvost. Ezután a gyerek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába. Fertőző betegség (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű...) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az óvónő teendője baleset, vagy napközben megbetegedő gyermek esetén: A gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoportja felügyeletét meg kell szerveznie. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról kell gondoskodni (mentő, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz). 5.A gyermekek jutalmazásának elvei és gyakorlata A gyermek jutalmazása, fegyelmezése a nevelés eszköze. A gyermek fegyelmezésében a pozitív mintaadás, átterelés, motiválás dominál, nem tiltunk, hanem a gyermek jó cselekedetét emeljük ki. Az óvodában a pozitív értékelés az elsődleges. Tárgyi jutalmazást az óvodában nem alkalmazunk. A gyermekek jutalmazásának leggyakoribb formái: A dicséret különböző módjai: személyes jellegű szeretet kifejezésétől a példaként való kiemelésig. Dicsérettel ösztönözzük a gyermeket a társadalmilag elvárható magatartás beépülésére. Szóbeli ösztönzés, motiválás elismerő szavakkal, társak tapsával Meghatározott megbízatások adása, tevékenységbe való bevonás. A csoport számára kiemelkedő élmények nyújtása, a csoport kedvelt elfoglaltságának biztosítása (kirándulás, mesélés, bábozás, stb.) 7

8 V. Egyéb szabályozások 1. A gyerekek érkezésének és távozásának rendje Az óvodába érkezésekor a szülő minden esetben személyesen adja át a gyermekét az óvónőnek, egyébként a kapuból elengedett gyermekért felelősséget nem tudunk vállalni, mivel az óvónő nem is tud a gyermek megérkezéséről. Az óvodai tevékenységek zavartalan szervezése érdekében kérjük, hogy a gyermeket ½ 9-ig behozni, és vagyis ebéd után vagy uzsonna után hazavinni szíveskedjenek. A gyermeket a szülők, ezen kívül az általuk megnevezett, vagy írásban bejelentett felnőtt, illetve nagyobb testvér viheti haza. Ennek hiányában a gyermeket nem adja ki az óvoda! Amikor az óvónő a gyermeket kiadta a csoportból testi épsége megóvásáért már nem ő felel. Az óvodából való távozás kívánatos módja: a gyermekek játékukat tegyék a helyére, majd köszönjenek el társaiktól, óvónőjüktől. Ne várakoztassák meg szüleiket, ne szaladgáljanak vissza a csoportba és a folyosón! Kérjük a lehető legrövidebb idő múlva a szülővel együtt hagyják el az óvoda épületét és udvarát egyaránt. Az óvónő teljes figyelmére szükség van, hogy a még ott lévő gyermekeket maradéktalanul elláthassa. A válófélben lévő szülők esetében a gyerek elvitelét csak bírósági végzés bemutatása után korlátozhatja valamelyik szülő a másik rovására. Amennyiben a gyermekért nem jönnek az óvoda zárásáig (16-ig), az ügyeletes óvónő kötelessége először telefonon keresni a szülőt, majd 16 óra után, ha ez nem vezetett eredményre, a vezető óvónő értesítése után a családsegítő szolgálatot kell keresni. 2. A gyerekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása Játékeszközöket - különösen értékes, törékeny játékokat - kérjük ne hozzanak a gyermekek óvodába, mert ezek épségéért nem vállalunk felelősséget. Kivétel ez alól az óvodai beilleszkedést, nyugodt pihenést segítő alvós plüss állatok, textília. A szülő minden esetben ellenőrizze, hogy a gyermeke ne hozzon be az óvodába olyan tárgyat, amely baleset forrása lehet (gyufa, kés, tű,...stb). Kerékpárral, rollerrel, szánkóval érkező gyermekek a kerékpártárolóban helyezzék el 8

9 eszközeiket a kijelölt területen. Kérjük az intézmény folyosójára, lépcsőházba ne hozzák be ezeket, az épület tisztántartása érdekében. 3.Az óvodai jogviszony megszűnése Megszűnik az óvodai jogviszony, az iskolai életmódra való felkészítő foglalkozások kivételével, ha a gyerek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot hiányzik, feltéve, ha az óvoda legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette a szülőket a hiányzás következményeiről. Ez esetben az óvodavezető értesíti a lakóhely szerinti jegyzőt. Amennyiben a szülő másik óvodába kívánja áthelyeztetni gyermekét. A nevelési év végén, ha a gyermek megkezdi iskolai tanulmányait. VI. Szülők az óvodában 1. A szülők jogai A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi, magán). A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor betekintés céljából át kell adni a szülőnek. Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával nyílt napok alkalmával részt vegyen a foglalkozásokon. Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, és abban tevékenyen közreműködhet. Az óvodai szülői szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. 2. A szülők kötelességei A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását. Amikor a gyermek betölti az ötödik életévét, a nevelési év első napjától (szeptember) óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül, a szervezett 9

10 foglalkozások idején óvodai nevelésben kell részesülnie. A szülő köteles minden olyan esetben tájékoztatni a gyermek óvodapedagógusát, amikor adataiban, családi körülményeiben változás történik. (munkahely, lakcím, telefonszám, válás stb.) Amennyiben a szülő másik óvodába kívánja vinni a gyermekét, az új óvoda befogadó nyilatkozatát meg kell kérni és a beiratkozás után, az óvodába járást haladéktalanul meg kell kezdeni. Visszajelzés hiányában a kiadó óvodának értesíteni kell az illetékes jegyzőt. Kötelessége, hogy figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyerek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, illetve a gyerekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak. Az óvodai rendezvényeken készült fotók internetes portálon való megjelentetése, csak az érintettek engedélyével lehetséges. Gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, biztosítsa gyermekének a pszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozáson való részvételt, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógus, vagy a szakszolgálat erre javaslatot tesz. Amennyiben a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább 6 órát az óvodában kell tartózkodnia. 20/2012 (VIII.28.) EMMI rendelet 52.. alapján. 3. A nevelőkkel való kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei A szülőknek lehetőségük van arra, és mi igényeljük is, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka alakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkozást. Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. 10

11 Az együttműködésre alkalmas fórumok: szülői értekezletek, családlátogatás nyílt napok, közös rendezvények, fogadóórák (vezetői, óvónői), az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések. Kérésünk, hogy reggel és hazavitelkor a néhány mondatos információcserén túl se a gyerekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetés miatt az óvónő figyelmét a gyerekekkel való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el, mert az előidézheti baleset kialakulását, és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát! 4. Az étkezési térítési díj befizetésének és lemondásának rendje A befizetések időpontját havonta kifüggesztjük az óvoda faliújságjára. Ennek időpontja általában minden hónap körül történik. Az étkezési térítési díj összegét évente a képviselőtestület állapítja meg. Az ingyenes és az 50%-os étkezési díj a jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén igényelhető (rendszeres nevelési segélyről szóló határozat bemutatása, három gyerek megléte, orvosi igazolás). Térítési díjfizetés az adott hónapban előre történik, az előző hónap bejelentett hiányzásainak jóváírásával. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj jóváírására nem tarthat igényt. Hiányzás esetén a napi étkezés lemondható előző nap, ill. adott nap 8 óráig. Teljes hét lemondása előző nap 8 óráig történhet. 5. Pedagógiai munka az óvodában Az óvodai életet, a foglalkozásokat az intézménynek oly módon kell megszerveznie, hogy a szülők és a fenntartó igényeinek megfelelően, a szakmai követelményekben megfogalmazott színvonalon eleget tudjon tenni a gyermekek nevelésével és ellátásával, gondozásával összefüggő feladatainak. Óvodánk nevelési programja: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel c. programon nyugszik. E program az óvodában kifüggesztve megtalálható és elolvasható. 11

12 Nevelési alapelveink Törekszünk arra, hogy az általunk nevelt óvodások sokoldalúan, harmonikusan fejlődjenek. Személyiségük kibontakoztatásakor figyelembe vesszük az életkori sajátosságaikat és az egyéni képességeiket. Nevelésük során a gyermek mindenek felett álló érdekeit tartjuk szem előtt. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása Az óvodánkba járó gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakkal, árulkodással oldják meg. Kérjük, ne tegyenek a gyermekük előtt indulatos, negatív megjegyzéseket más gyermekre és ne bíztassák őt esetleges sérelme miatt verekedésre. Nevelőmunkánk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. A szülők tájékoztatásának folyamata: Az intézmény egész életéről, az óvodai munkatervről, aktuális feladatokról az óvodavezető tájékoztatja a Szülői Szervezet tagjait tanévkezdéskor. Az intézményben folyó munkáról honlapunkon is tájékozódhatnak. A gyermek csoportjára vonatkozó, tájékoztató jellegű információkat a faliújságokon rendszeresen olvashatják. (nevelési szokáskialakítás, egészségvédelem, rendezvények) A csoportok életével kapcsolatos tájékoztatást a csoport óvodapedagógusai szülői értekezletek keretében nyújtanak. A gyermekükkel kapcsolatban pedagógiai információt, tájékoztatást csak a gyerek saját óvónőitől kérjenek, ill. információ átadása is nekik történjen. Az óvónők a tudomásukra jutott adatokat bizalmasan kezelik. A kisgyermek személyiségfejlődésének folyamatát az óvodába lépéstől kezdve figyelemmel kísérjük, és a személyiséglapon dokumentáljuk, mely a gyermek megfigyelésén alapul. Ezt a dokumentumot az óvodapedagógusok fogadó óra keretében, minden félévben ismertetik a szülőkkel. A tanköteles gyermekek esetében, az óvónők minden gyermek szülőjével egyénileg beszélik meg az iskolai alkalmasság kérdését. Kérdéses esetben a Nevelési Tanácsadó, ill. a Szakértői Bizottság véleményét kell kérni. Iskolai beiratkozás előtt, minden tanköteles gyermekről óvodai szakvélemény készül. 12

13 VIII. Házirend nyilvánossága, megismerése Az SZMSZ mellett a házirendet is nyilvánosságra kell hozni, valamint egy példányát a gyermekét beíratni kívánó szülő kezébe kell adni. A házirend nyilvánosságra hozatala a szülői értekezleteken történik, majd a megismerhetőség folyamatos biztosítása érdekében az intézmény épületében kifüggesztésre kerül. Legitimációs záradék 1. Elfogadó nyilatkozat Az intézmény nevelőtestülete a házirend tartalmát megismerte, nevelőtestületi értekezleten megvitatta és elfogadta... intézményvezető 2. Véleményezési Nyilatkozat A Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde szülői szervezete az intézmény házirendjét megismerte és véleményezte. Kelt: Bábolna, Szülői szervezet elnöke 3. Véleményezési Nyilatkozat A Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde házirendjét a fenntartó Önkormányzat véleményezte és egyetért vele. Kelt: Bábolna, polgármester 13

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben