Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:"

Átírás

1 Készítette: Intézmény OM - azonosítója: Nádasi Péterné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 2013/ 1.(03.25) határozatszámon elfogadta: Adamovszky Anita nevelőtestület nevében névaláírás Véleménynyilvánítók:.. Oláh Éva Szülői Szervezet nevében névaláírás Radvánszky Pálné szakalkalmazottak nevében névaláírás 2013./ 1.(03.25.) határozatszámon jóváhagyta:. Óvodaigazgató/intézményvezető Ph. Hatályos: a kihirdetés napjától szeptember 01. A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: napsugarovi.fw.hu Verziószám: 5 / módosított változat 2/1 eredeti példány Iktatószám: 27/265/2013

2 Kedves Szülők, Nevelőpartnereink! E belső szabályzó dokumentumunk készítésénél az ÖNÖK elvárásait, jogait és kötelességeit, valamint a gyermeki jogok gyakorlásával a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket vettük figyelembe. Óvodánkban a nevelőmunka a mindenkor érvényben lévő Nemzeti Köznevelési törvény, az Óvodai nevelés országos alapprogramja, az óvoda Pedagógiai programja valamint az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata szerint folyik. Ezekben foglaltak megvalósításához szükséges az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése. Kérjük, hogy a házirendben megfogalmazottakat figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! A házirend jogszabályként funkcionál. Az óvoda nevelő munkáját a Szülői Közösség tagjai segítik, akik a 20/ 2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a alapján tervezik és végzik munkájukat, az évente általuk készített SZK terv alapján. Általános információk óvodánkról: Óvoda neve: Napsugár Óvoda Székhely: 1112 Budapest, Menyecske u. 2. Telefon: Fax: Óvodánk címe: Óvodavezető: Nádasi Péterné Elérhetősége: naponta 8-16 óráig előzetes egyeztetés szerint Óvodavezető-helyettes: Budaváriné Bóka Gabriella tartós távolléte idejére Adamovszky Anita m.b. helyettes Elérhetősége: Katica illetve őzike csoportban Gyermekvédelmi felelős: Erős Sándorné Elérhetősége: Csibe csoportban Óvodatitkár: Szalai Szilvia Elérhetősége: naponta 8 órától 16 óráig Óvoda gyógytornásza Nagy Éva orvosa: Dr. Takács Julianna védőnője: Boros Bianka fogorvosa: Dr. Felsővályi Alíz logopédusa: Dr. Dunai Lászlóné pszichológusa: Bánki László

3 Óvodai nevelést segítő szakszolgálatok: Gyermek és családvédelmi intézmény: Újbudai Humánszolgáltató Központ Módszertani Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 1117 Bp. Bogdánffy u. 7/d T: Fax: Újbudai Logopédiai és Pedagógiai Szakszolgálat: 1117 Budapest, Erőmű utca 4. földszint. Telefon/fax: Óvodánk körzete: Alsóhatár utca végig, Ásólúd utca, Balatoni út végig, Billegető utca, Bodorka utca, Boldizsár utca végig, Cirmos utca végig, Dobogó út, Felsőörsöd utca végig, Fülőke utca végig, Gyógyvíz utca végig, Hérics utca végig, Jégcsap utca végig, Jégvirág utca végig, Kamaraerdei út végig, Kamaraerdő, Kanalasgém utca, Kánai út, Kékperje utca, Kérő utca végig, Keserűvíz utca végig, Kétvölgy utca végig, Kislilik utca, Kőérberki dűlő, Kőérberki út végig, Lapu utca végig, Laska utca végig, Legényes utca, Lonka utca, Löveg utca, Május utca végig, Március utca végig, Menyecske utca végig, Muskétás utca, Őrsöddűlő út, Partfutó utca, Pereszke utca végig, Poprádi köz, Poprádi út végig, Pöfeteg utca végig, Puskapor utca, Repülő utca végig, Repülőtéri út végig, Rimaszombati út végig, Susulyka utca végig, Táncos utca végig, Tinóru utca végig, Tippan utca,tóberek utca, Tóváros utca, Vadászhegyi utca végig, Vitorlázó út, Vizsla utca végig, Vőfély utca végig, Vöröskúti határsor. Óvodánk nevelő intézmény, amely a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik. Lehetővé tesszük, elősegítjük a fejlődést, a tudatosan tervezett, szervezett nevelési helyzetek megteremtésével. Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig, szakértői bizottság véleménye alapján legfeljebb nyolc éves korig. A gyermek jogai 1) Óvodánkban a gyermekeket biztonságban, egészséges környezetben neveljük és oktatjuk, óvodai napirendjüket életkoruknak megfelelően alakítjuk (játékidő, levegőzés, pihenőidő, étkezés, testmozgás). Mindezt részletesen évente a csoportnaplókban rögzítjük, amit az első szülői értekezleten ismertetünk a szülőkkel. Csoportjainkban évszakokhoz igazodó napirend szerint folyik a nevelőmunka. A gyermekek biztonságuk érdekében az óvodában tartózkodásuk alatt végig óvodapedagógus felügyelete alatt vannak. 2) A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek (ételerőltetés, levegőztetésmegvonás, testi fenyítésnek, zaklatásnak.) 3) A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, valamint egyházi jogi személy által szervezett hitoktatásban vegyen részt. 4) Az óvoda alapító okiratában foglaltak alapján a gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban- különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön 5) Az óvoda vagy szülei közbenjárásával pedagógiai szakszolgálathoz segítségért forduljon. 6) Nemzeti hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. 7) Vallási, világnézeti, nemzeti önazonosságának tiszteletben tartása. 3

4 8) A gyermek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a tevékenységeken való részvételét. 9) A gyermek önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, valamint az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát. 10) Családja anyagi helyzetétől függően térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. 11) A gyermek az intézmény eszközeit, berendezéseit, felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell. 12) Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékoknak, eszközöknek rendben tartásában. 13) A sajátos nevelési igényű gyermek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultsága megállapításra került. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint biztosítjuk. Az óvoda Alapító okiratában definiált sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése a többi gyermekkel együtt az óvodai csoportban történik. Szakértői vélemény alapján, ha a gyermek beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkozás a nevelési tanácsadó és az óvodai nevelés keretében valósítható meg. Szülő jogai 1) A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi, magán). A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ha a szülője a kerületünkben dolgozik és van hely az óvodánkban. A felvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodaköteles gyermek felvételét a kijelölt óvoda csak helyhiány miatt utasíthatja vissza. A kötelező felvételt biztosító óvoda nem tagadhatja meg a gyermek felvételét az alábbi esetekben: ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét és hátrányos helyzetű, ha a gyermek A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41. -a szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére, ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. 2) A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. Azokkal kapcsolatban véleményét kifejthesse, illetve jogszabályban meghatározottak alapján egyetértését gyakorolhassa. A dokumentumok elérhetősége az intézményben biztosított (vezetői, gazdasági irodában, csoportos öltözőkben). A házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 3) Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást kapjon a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kérjen és kapjon. Természetesen akkor, amikor az óvónőnek nem az a feladata, hogy a gyermekekkel foglalkozzon. A tájékoztatás formái: fogadóóra, esetmegbeszélés. 4

5 4) A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjének joga a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint anyagi támogatást óvodáztatási támogatást kapjon. ha gyermekét legkésőbb negyedik életévében beíratja az óvodába. 5) Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a tevékenységeken. 6) Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását és abban tevékenyen közreműködhet. 7) A szülő joga, hogy írásbeli javaslatát az óvoda vezetője, a nevelőtestület, a szülői közösség, a pedagógus megvizsgálja, és arra a kereséstől számított 15 napot követően érdemi választ adjon. 8) A szülők közösségének tagjaként meghatározza azt a legmagasabb összeget, amelyet a Pedagógiai program szolgáltatások körébe tartozó kulturális program megvalósításánál nem lehet túllépni. 9) Az óvodai szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. 10) A szülő joga szükség esetén az oktatási jogok biztosához való fordulás. 11) A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót. A gyerekek nagyobb csoportjának meghatározása: A gyermekek nagyobb csoportja alatt az óvodánkba járó gyermekek 30%-át értjük. 11) A közérdekű igényérvényesítés joga alapján a szülő eljárást indíthat, vizsgálatot kezdeményezhet az intézmény vezetőjénél, az intézmény fenntartójánál, a jegyzőnél, a főjegyzőnél. A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalnál vagy más hatóságnál minden olyan esetben, amikor konkrétan nem határozhatók meg a jogaikban sértett személyek, illetve a veszélyeztetett személyek köre. 12) Az oktatásügyi közvetítői szolgálatot a szülő saját vagy gyermekek ügyében igénybe veheti. 13) A szülő joga, hogy a pedagógiai szakszolgálat intézményét a gyermeke neveléséhez igénybe vegye. A szülő kötelességei 1) A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. 2) A Szülőnek kötelessége, hogy a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusok javaslata alapján megjelenjen a nevelési tanácsadáson, és biztosítsa a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a Kormányhivatal kötelezi a kötelezettségének betartására. 3) Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását, hátrányos helyzetű gyermek esetén hároméves kortól. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén legkésőbb, ha betölti a negyedik életévét és az óvodai nyitvatartási napokon legalább hat órát az óvodában tartózkodik. Az igazolt és igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem haladhatja meg a munkanapokra eső óvodai nevelési napok 25%-át. Rendezett körülmények között élő gyermek esetén ötéves kortól. A gyermek a közoktatási törvény 24. -a (3) pontja értelmében abban az évben, amikor betölti az 5

6 ötödik életévét, a nevelési év első napjától ( ) óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie 4) A fenti esetekben a gyermek részére nem szűnhet meg az óvodai nevelés a szülő bejelentése, befizetési kötelezettség elmulasztása vagy igazolatlan hiányzás miatt. (Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja elvinni, akkor az új óvoda igazolását meg kell kérni). A visszajelzés hiányában az óvodavezető értesíti az illetékes jegyzőt. 5) Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. 6) Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. 7) Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, illetve a gyermekekkel kapcsolatos tevékenységek végzése során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak. A gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések 1) Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. 2) A gyermek felügyeletét hétfőtől péntekig, reggel 6 órától este 18 óráig óvodapedagógus látja el. 3) Reggeli és délutáni ügyelet rendje: 7óráig illetve 17 órától -18óráig mindig egy óvodapedagógus az ügyeletes. Ügyeleti rend ellátásáról szóló tájékoztató táblát (nyitós - zárós) az első előtérben helyezzük el. 4) Az óvoda napirendjét az óvodás korú gyermekek pszichológiai és biológiai sajátosságai alapján úgy alakítottuk ki, hogy az abban megfogalmazott időkeretek optimálisan segítsék a gyermek testi-lelki és szellemi fejlődését. Az azonos időpontban végzett tevékenységek rendszert, biztonságot hoznak a gyermek életébe, melyre feltétlenül szüksége van. Az óvodai csoportok napirendjét a csoportos öltözőkben meg lehet tekinteni. Az óvodában a tanulási képességek fejlesztése az egész napot átszövi. Az óvoda valamennyi tevékenysége azt hivatott elősegíteni, hogy a különböző korú és képességű gyermekek fejlődését maximálisan elősegítse. A gyermekek iskolai tanulásra való felkészítése három éves koruktól az iskolára való érettség időpontjáig, legkésőbb nyolc éves korukig tart. 5) Június 1-től augusztus 31-ig szervezett nyári, udvari élet folyik. A gyermekek nyári napirendjét, a csoportösszevonásokat a szülőkkel 1 hónappal előtte közöljük. 6) Az óvoda nyári zárása 4 5 hét fenntartói döntés szerint. A zárás idejéről a nevelési év február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket. Az aktuális ügyeletet ellátó óvodába kért elhelyezés módjait zárás előtt 6 héttel megbeszéljük a szülőkkel. 7) A munkarendben az előre látható változást egy héttel előbb közöljük a szülővel. 8) Nevelés nélküli munkanapok: évente öt munkanapot vehet igénybe az intézmény, melyről azt megelőzően 7 munkanappal írásban tájékoztatjuk a szülőket. Ügyeleti ellátást saját intézményünkben biztosítjuk. 9) Nevelés nélküli munkanapok felhasználásának elvei: - Aktuális szakmai témával való elmélyült foglalkozás biztosításának érdekében szervezzük. - Elegendő ideje és lehetősége legyen mindenkinek a gondolatai kifejtésére, a téma megvitatására, szükség szerint határozathozatalra. - Kerületi szakmai rendezvényeken való részvétel biztosítása. 6

7 10) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés útján történik, melyről a szükséges tudnivalókat minden esetben az intézmény fenntartója által kiadott közlemény, hirdetmény tartalmaz, melyet a beiratkozást megelőzően 30 nappal korábban közzéteszünk. 11) A gyermek igénybe veheti az óvodát: - a harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség, maximum 8 éves kor eléréséig, - amikor megbízhatóan ágy- és szobatiszta, - amikor teljesen egészséges, - a szülő az étkezési térítési díjat befizette. 12) A gyermekcsoportba való beosztásról az óvodavezető dönt a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. 13) A szülőnek a gyermek hosszabb ideig tartó távolmaradását (üdülés, tartós betegség, stb.) be kell jelentenie az óvodavezetőnek. 14) Az óvodaköteles ötéves gyermek számára kötelező óvodába járást ír elő a Közoktatási Törvény 6. -a. Ezért ezen gyermek esetében 5 napon túli, előre tervezett távolmaradáshoz az óvodavezető írásos engedélye szükséges. Tíz napon túli igazolatlan hiányzást kötelesek vagyunk a jegyzőnek és a Kormányhivatalnak jelenteni. 15) A tanköteles gyermek kimaradását a szülőnek be kell jelentenie, jelezve, hogy a gyermeke melyik óvodába távozik. Ebben az esetben az óvodaváltással kapcsolatos eljárásrendnek megfelelve játunk el. 16) Megszűnik az óvodai elhelyezés - 5. életévet betöltött gyermeket kivéve - ha az óvodából igazolatlanul tíz napnál többet van távol az óvodai foglalkozásokról, melyről a szülőt két alkalommal írásban értesítjük az igazolatlan mulasztás következményeiről. 17) Az óvodába érkezés általában 8 óráig történik, de a szülő egyéni elfoglaltság alapján bármikor behozhatja gyermekét, ha ezzel az óvodai életet nem zavarja meg. 18) Kérjük és ajánljuk, hogy az óvodaköteles korú (5 éves) gyermekeket szüleik legkésőbb 8,30-ig hozzák be az óvodába, hogy a fejlesztésük szempontjából igen fontos tevékenységekből ne maradjanak ki és a napi 4 órás fejlesztőtevékenységben való kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni. 19) A gyermeket óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek. Ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába és az óvónő nem tud a jelenlétéről, akkor felelősséget sem vállalhat érte. 20) A szülő köteles írásban jelezni, ha gyermeke elvitelével más személyt (nagyszülő, testvér, stb.) bíz meg. 21) Nagyobb testvér, vagy kívülálló megbízott (minimum éves kortól), csak a szülő előzetes írásos engedélye alapján viheti el az óvodából a gyermeket. 22) Ha már átadtuk a gyermeket a hozzátartozójának, vagy az elvitelre megbízottnak, akkor az óvodába délután az egyéb elfoglaltság után visszahozni nem lehet. 23) Kérjük, hogy gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki az óvoda ajtaján, kapuján. 24) A gyermeket ebéd, vagy alvás után már hazavihetik. 25) Gyermeket egyedül haza nem engedünk, írásos kérésre sem. 26) Elérhetőségben (telefon, lakcímben) történő változást a zökkenőmentes együttműködés érdekében, kérjük 3 napon belül jelentsék be a csoportos óvónőnek. Védő-óvó, betartandó utasítások 1) Csoportszobában, mosdóban, tornateremben, az óvoda udvarán gyermek csak óvodai dolgozó felügyelete mellett tartózkodhat. 2) A szülők gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótéri tevékenységre ne használják a balesetek elkerülése érdekében. 3) A gyermek egyedül nem jöhet az óvodába még a kaputól sem. 7

8 4) Az alapellátásba tartozó tevékenységek (logopédia, gyógytestnevelés, fejlesztő foglalkozás) során az utazó szakember felelős a gyermek testi épségéért a foglakozás alatt. 5) Ha a szülő megérkezik és átvette a gyermeket az óvónőtől, attól kezdve ő a felelős a gyermek épségéért. 6) Az óvónők a gyermekek életkorának megfelelően baleset megelőzést szolgáló szabályokat ismertetnek nevelési év kezdésekor, udvarra menetel előtt, kiránduláskor, tornaterem használatkor, illetve év közben érkezett gyermekek esetén a felvételt követően. Kérjük a szülőket, hogy gyermekeik érdekében, az alábbi szabályok betartását segítsék elő: - a gyermekek vigyázzanak egymás testi épségére, - a játékokat, eszközöket rendeltetésszerűen használják, - a vizes kövezeten óvatosan közlekedjenek, - a folyóson sétálva menjenek, - a lépcsőn menve szükség szerint kapaszkodjanak, a társaik kezét a csoportos le illetve felmenéskor mindig engedjék el, - pihenés közben társaikat ne zavarják, - a baleset megelőzése érdekében a gyermekek nem megfelelő ruhadarabokat, papucsot, csúszós talpú cipőt, ékszert ne viseljenek. 7) Baleset, vagy súlyos rosszullét esetén - ha szükséges a szülőkkel egy időben értesítjük a mentőket is. 8) Minden évben két alkalommal tartunk tűzriadót, amikor a gyermekeknek és a felnőtteknek a tűz és bombariadó esetére tervezett útvonalon - kell elhagyniuk az intézmény épületét. 9) Amennyiben az óvoda zárásáig 18 óráig nem érkezik meg a szülő a gyermekéért, a gyermek felügyeletét biztosítva a hivatalos eljárásrend az alábbi: szülő értesítése amennyiben nem érhető el, értesítjük a kerületi illetékes hatóságot a további intézkedés érdekében. 10) A gyermek kiadása a szülők válása esetén csak bírói ítélet szerint, a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőnek történik. A távoltartási végzést minden esetben az óvodavezetőnek, a gyermek óvónőjének be kell mutatni, hogy az abban foglaltakat be tudjuk tartani. Válófélben lévő szülők esetében az óvoda nem a láthatás színtere. Amennyiben hatályos bírói végzés nincs, úgy a szülői jogokat mindkét fél gyakorolhatja. A gyermek értékelésének szempontjai, rendje, különös tekintettel a tankötelezettség elérésére 1) Az óvónő a gyermek fejlődéséről a nevelőtestület által elkészített és elfogadott dokumentumot vezet. 2) Az elkészített szempontsor szerint egy évben kétszer, ősszel és tavasszal méri, regisztrálja a gyermek fejlődési szintjét. Az általános tudnivalókról szülői értekezlet keretében adunk tájékoztatást, az egyéni fejlődési szintről fogadóórán tájékoztatjuk a szülőket. 3) Az iskolába menő gyermekek szüleivel a végső beszélgetés legkésőbb január végéig megtörténik. 8

9 A gyermekek jutalmazásának elvei és formái Az intézmény Pedagógiai programjában részletesen írunk a jutalmazással kapcsolatos elveinkről és alkalmazott formákról. Ezt kiegészítve: - gyermekek számára mintát nyújtva csoportjainkban nap, mint nap alkalmazzuk a metakommunikáció széles eszköztárát, - ajándékozást nem használunk jutalmazásra, mert jutalmazás minden esetben eredményért jár. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei Ennek kifejtését részletesen tartalmazza a Pedagógiai programunk. Azon túlmenően alapelv óvodánkban: - hogy étel, ital, levegőztetés, pihenés megvonásával sohasem büntetünk, - munkajellegű tevékenység óvodánkban nem alkalmazható büntetési szándékkal. A beiskolázás óvodai feladatainak szabályai, eljárási rendje 1) Az óvodaköteles korú gyermekek nyilvántartása. 2) Logopédiai szűrővizsgálat elvégzése. 3) Beiskolázáshoz az orvosi vizsgálatok elvégzése, szülői beleegyezéssel. A gyermekeket szakorvosok vizsgálják, az orvosok által javasolt szakorvosi vizsgálatra a szülő kötelessége elvinni a gyermekét. Az ott kapott leletet vissza kell hozni az óvodába. 4) Szükség esetén a Nevelési Tanácsadóban a szakértői bizottság által iskolaérettségi vizsgálat elvégzése. 5) Szakvélemények kitöltése, a tanköteles korú gyermekek iskolai beiratkozásához. Az iskolakezdéshez szükséges javaslatot, az óvodai Szakvélemény tartalmazza. 6) Szakvéleményt a szülő aláírja, az eredeti példányát átveszi. 7) Szakvélemény a gyermek lakóhelye szerinti körzeti általános iskolába való továbbítása. A gyermek ruházata az óvodában 1) Kérjük, hogy gyermeküket gondozottan, ápoltan hozzák óvodába. Ruházatuk legyen tiszta, praktikus és kényelmes. 2) Minden óvodásnak szükséges: tornazsákban tornafelszerelés (rövid nadrág, fehér póló, tornacipő), váltócipő, udvari és benti öltözék. 3) Mindig legyen gyermeküknek a szükséges átöltöztetéshez tartalék ruha és fehérnemű. 4) Az óvodai ünnepekhez, rendezvényekhez kívánt öltözéket az SzMSz Az ünnepek, megemlékezések, hagyományok rendjében megfogalmazottak szerint kérjük. 5) Kérjük, hogy a gyermek ruhadarabjait a gyermek jelével lássák el. 6) Kérjük, hogy az öltözőszekrénybe csak a mindenkor szükséges ruhákat tartsák. A gyermekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 1) Fertőző betegség esetén az óvodát kérjük azonnal értesíteni szíveskedjenek, hogy a szükséges óvó-védő intézkedéseket haladéktalanul megtehessük. 2) Tudomásunkra jutott fertőző betegség esetén faliújságon elhelyezett hirdetmény formájában mi is tájékoztatjuk a szülőket. Fertőtlenítésre használt tisztítószerek minden esetben ÁNTSZ által engedélyezettek. 3) Tetvesség észlelése esetén a szükséges kezelést elvégezni szíveskedjenek, és az erről szóló nyilatkozatot a csoportos óvónőnek átadni szíveskedjenek. 9

10 4) Minden csoportban,,beteg átadó füzet van, melybe akkor írunk, ha a gyermeknél valamilyen betegségre utaló tünetet tapasztalunk. Az átadó füzetben leírtakat a gyermekért érkező felnőttel, szülővel minden esetben aláíratjuk. Ezután csak orvosi igazolással jöhet a gyermek óvodába. 5) Az orvos által óvodalátogatástól eltiltott gyermek nem látogathatja az óvodát. Gyógyulása után csak orvosi igazolással jöhet ismét, amelynek tartalmaznia kell a távolmaradás kezdetét és végét. Napközben megbetegedett gyermeket az óvónő értesítése után, a szülő köteles a legrövidebb időn belül elvinni az óvodából. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek bevétele az óvodába a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap folyamán! Kivéve allergia (pipa) és magas láz csillapítására szolgáló készítmények esetén. 6) A hatékony intézkedés érdekében kérjük, hogy gyermekük rejtett, krónikus betegségeit jelezzék az óvónőnél. 7) A diétás, ételallergiás gyermekek részben otthonról hozott speciális ételeket fogyaszthatnak. Ezeket minden esetben ÁNTSZ előírásoknak megfelelően tároljuk. 8) Az óvodában elvégzendő bárminemű orvosi vizsgálatról a szülőket időben értesítjük, írásbeli hozzájárulásukat kérjük, mely a csoportdokumentáció része. 9) Tilos a kertbe, épületbe az óvodavezető engedélye nélkül állatot behozni! A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátás intézményi szabályai 1) Egészségmegőrzésben a prevenció fontosságát valljuk. Ezért lehetőséget adunk a gyermek életkorának megfelelő mennyiségű és minőségű sportolásra, gondoskodunk a változatos egészséges étrendről. 2) Az ételallergiás gyermekeket az orvosi zárójelentésben javasolt étrend szerint látjuk el. Minden esetben külön névre szóló ételhordóban érkezik meg számukra az étel. Azoknál az ételallergiás gyermekeknél, akik nem ehetnek a tápanyag összetevői miatt reggelit, uzsonnát ott a szülő gondoskodik a gyermek ellátásáról. Részükre az ennivalót külön névvel ellátott rekeszben az ÁNTSZ előírásainak betartásával tároljuk a konyhán lévő hűtőszekrényben. Ha a gyermek csak a déli főétkezést tudja igénybe venni, úgy a szülő csak annak a térítési díját fizeti. 3) 4-5 éves gyermekeknek felmérés után logopédiai foglalkozást, ortopédiai vizsgálat után szükség szerint gyógytestnevelést biztosítunk. 4) Egészségügyi szűrővizsgálatokat egészségügyi szakorvosok végzik. A gyermek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása 1) Kérjük, hogy az óvodába nagy értékű tárgyakat (fülbevalót, nyakláncot, mobiltelefont, gyűrűt, kulcsot, pénzeszközt, drága játékot stb.) ne hozzanak be. Amennyiben ennek mégsem tesznek eleget, úgy a bekövetkezett kárért az intézmény nem felel. 2) A gyermekek behozhatnak magukkal minden olyan kedves, az otthonhoz kötődő tárgyat játékot, textíliát, kabalát stb. amely az óvodába járáshoz, értelmi fejlődéséhez, érzelmi biztonságához szükséges. Ezeknek a tárgyaknak a helye a használaton kívüli időszakban a gyermek öltözőszekrényében, zsákjában vagy fiókjában van. Kérjük, hogy minden esetben jelentsék az óvónőnek, ha a gyermek ilyen tárgyat behozott. A behozott tárgyakért a szülők vállalják a felelősséget. 10

11 3) Baleset-megelőzés érdekében órát, gyűrűt, nyakláncot, hosszú nagyméretű, lógó fülbevalót ne adjanak a gyermekre, az ebből bekövetkezett balesetért felelősséget vállalni nem tudunk. 4) Kérjük, hogy a balesetek elkerülése érdekében a gyermekek szúró, vágó, tüzet okozó tárgyakat ne hozzanak magukkal. 5) Saját tulajdonban lévő biciklik, rollerek, motorok, szánkók tárolása saját felelősségre történik, az óvoda udvarán erre a célra kialakított biciklitárolóban. A gyermekek óvodán kívüli programokon való részvétele, busszal, közlekedési eszközzel való szállítása 1) Óvodán kívüli programok, kirándulások, busszal vagy más közlekedési eszközzel történő utazás csak abban az esetben szervezhető, ha ahhoz a szülők aláírásukkal hozzájárulnak, mely dokumentumot az óvónők a csoportnapló mellékleteként csatolnak. 2) Az óvodából óvodán kívüli egyéb programokra gyermeket másik szülő, külső kísérő csak a szülő írásbeli beleegyezésével vihet. Szolgáltatások rendje 1) Ingyenes szolgáltatások: a nevelési programban megfogalmazott tevékenységek, szerződés alapján óvoda orvosával szűrővizsgálatok, szükség szerint felzárkóztató tevékenység, az óvodai eszköztár felhasználásával. 2) Óvodánk délelőtti életében szervezett térítés nélküli szolgáltatások: logopédia, gyógytestnevelés. A gyermekek étkeztetése: 1)Térítési díj fizetése: a.) A gyermek napközi térítési díjának megállapítása: a mindenkori norma, a Gyermekvédelmi Törvény 148. (5) pontja alapján: ingyenes (aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül), 50 %-os (tartós beteg gyermek), 50 %-os (a családban eltartott kiskorúgyermekek figyelembevételével) történik. b.) Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásban részesül, a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább 6 órát kell az óvodában tartózkodnia. c.) Csökkenthető az étkezési térítési díj a XI. kerület által megállapított támogatásról szóló rendeletek alapján. 2) Az étkezés befizetése Az étkezés befizetésének módja a szülő kérése alapján kétféleképpen történhet: csekken vagy csoportos beszedés útján. Erről a szülő a gyermeke felvétele után írásban nyilatkozik a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével és leadásával. Akik a csekkes befizetési módot választják, azok a szülők minden hónap 15-e után az óvodában kinyomtatott csekket a csoportos óvónőktől vehetik át, amit a csekken feltüntetett határidőig be kell fizetni. A csoportos beszedést választottaknál a banki ügyintézés után a leemelést a XI. ker. GAMESZ végzi. Étkezés befizetéssel kapcsolatos mindenféle pénzmozgás az óvodában a számítógépes rendszeren látható, így az esetleges elmaradás is nyomon követhető számunkra. 11

12 3) Étkezés lemondása: a.) Hiányzás esetén az étkezések lemondhatók minden nap 8.15-ig személyesen, vagy telefonon, melyet egy erre alkalmas füzetben vezetünk. A lejelentés másnaptól lép életbe és a következő befizetéskor írható jóvá. ( A 47/3915/2007-K GAMESZ belső utasítása szerint) b.) Be nem jelentett hiányzás esetén (ha nem történik ebédlemondás) a szülő a térítési díj visszafizetésére, illetve következő hónapban történő jóváírására nem tarthat igényt. c.) A Rendszeres Gyermekvédelmi Támogatásban részesülő gyermekek (ingyenes) ebédjét is le kell mondani. d.) Az étkezés lemondás rendjéről, idejéről, módjáról, helyéről, az első szülői értekezleten adunk tájékoztatást. e.) A következő hét lemondására, az előző hét péntekén reggel ig van lehetőség. 4) Térítési díj visszafizetése: Amennyiben a gyermek valamilyen okból a nevelési év közben távozik az óvodából, úgy az óvodatitkárnál leadott bankszámlaszámra óvodánk visszautalja a túlfizetési összeget. A visszatérítés lehetőségeiről az első szülői értekezleten adunk tájékoztatást. 5) Étkezéssel kapcsolatos egyéb tudnivalók a) A gyermek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata. Az étkezések időpontja: Folyamatos reggeli: 8-9 ig. Ebéd: ig. Uzsonna: ig. Élelmiszerekből vett ételmintát 48 órán át az óvoda köteles a hűtőben megőrizni. b) Lehetőséget biztosítunk az ételallergiás gyermekek diétás étkeztetésére. Lehetőségeinkhez mérten figyelembe vesszük az egyéb egyéni kívánságokat is. c) A gyermekek számára óvodánkban a vitaminpótlás (zöldség, gyümölcs) a reformétkezés szerves része. d) Az óvoda területén a gyermek egyéni nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel (csokoládé, túró rudi, cukorka, banán) a többi gyermek előtt nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását (öltöző, folyosó) is zavarja. e) Születésnapok, névnapok, ünnepségek alkalmával előrecsomagolt bolti száraz, sós vagy édes süteményt, dobozos illetve palackos üdítőt hozhatnak csak be. 6) Térítési díj nem fizetése, hátralékkal kapcsolatos tudnivalók a) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. b) Az a) pontban leírtak szerint nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítésidíj-hátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. 12

13 Kapcsolattartási formák 1) A szülőknek lehetőségük van arra, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában aktívan részt vegyenek, ötleteikkel elősegítsék a közös gondolkodást. szülővel, hozzátartozóval való beszoktatás szülői értekezletek, játszódélelőttök, nyílt napok, kézműves délután, közös rendezvények, fogadóóra (vezetői, óvónői), az óvónővel történő rövid, esetenkénti megbeszélés. Szülői Fórum 2) Az óvodavezető fogadóórája: minden szerda délután, javasolt az előzetes egyeztetés. 3) Az óvodapedagógusok fogadóórájának rendjét az év első szülői értekezletén közösen alakítjuk ki a szülőkkel, amelyet aztán a csoport faliújságára kifüggesztünk. Együttműködés Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Pl. ne tegyenek a gyermek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre és ne biztassák gyermeküket verekedésre, még akkor se, ha előző nap az Önök gyermekét érte esetleg a sérelem. Nevelésünk a világnézeti nevelés tekintetében semleges, de igény szerint lehetőséget biztosítunk a hitoktatásra. Az óvoda minden munkatársa elfogadja és tiszteletben tartja a családi nevelés elsődlegességét. 1) Annak érdekében, hogy a gyermekeket a Pedagógiai programunk alapján nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. 2) A gyermek fejlődésével, személyiségével kapcsolatos tájékoztatást, felvilágosítást csak az óvodapedagógustól (gyermeke csoportos óvónőjétől) kérhet a szülő. 3) A gyermekek adatainak kezelése és továbbítása törvényileg szabályozott, amely az intézményi SzMSz Adatkezelési szabályzatában olvasható. 4) A csoport napirendjének összeállításánál figyelembe vesszük az SZK által javasolt, megvalósítható ötleteket. 5) Az óvodai megemlékezések, ünnepek, ünnepélyek, hagyományok rendjéről az SZK vezetőségi tagok és a pedagógusok tájékoztatása alapján értesülnek a szülők, illetve csoportonként döntenek a megoldás módjáról. 6) Kérjük a szülőket, hogy sem a gyermekkel kapcsolatos, sem magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt az óvodásokkal való foglalatossága közben hosszabb időre 13

14 ne vonják el a csoporttól, mert az előidézheti baleset kialakulását és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát. 7) Kérjük, hogy valamennyi szülő és az óvoda dolgozói kulturált magatartásukkal, a közösségi érintkezés szabályainak betartásával segítsék elő a gyermekek személyiségének fejlesztését. 8) Kérjük, hogy becsültesse meg gyermekével az óvoda tulajdonát képező eszközöket, tárgyakat, ügyeljen a tisztaságra, és cselekvően támogassa az óvodát nevelési feladatainak ellátásában. 9) Kérjük, hogy ügyeljenek a tisztaságra, higiéniás okokra való tekintettel ne lépjenek kinti cipővel a csoportszobába, mosdóba, tornaterembe. 10) Kérjük a szülőket, hogy a gyermekeik öltözőszekrényében, zsákjukban étel, italt ne tartsanak. Az óvoda helyiségeinek szülők által való használhatósági rendje 1) Kérjük, hogy a nyílt napok során a csoportszobában, tornateremben való tartózkodáshoz váltócipőt hozzanak magukkal. 2) Kérjük a szülők segítségét az öltözők rendjének megtartásában, az öltözőszekrényekben csak az évszaknak megfelelő ruhadarabokat tartsák. Biciklitárolóban elhelyezett saját motorokat, rollereket, télen szánkókat stb. minden nap vigyék haza. 3) Valamennyi dolgozónk érvényes egészségügyi könyvvel rendelkezik, kötelező, rendszeres munkaegészségügyi vizsgálaton vesznek részt. A betegségek elkerülése végett a szülők és hozzátartozók az óvoda konyháját, mosdóit nem használhatják. 4) Kérjük, óvják, becsüljék és becsültessék meg gyermekükkel az óvoda tulajdonát képező épületet, eszközöket, tárgyakat. Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok 1) Az Óvoda bejárati- és a biciklitároló ajtó biztonsági zárral, kódos beléptető rendszerrel működik. A kód átvétele írásbeli nyilatkozat aláírása útján történik, az óvodai felvételt követő beiratkozás után. Aki a kódot nem ismeri, csak csengetés után tud belépni az épületbe. Kérjük, hogy a kódot ne engedjék a gyerekeknek beütögetni, azt csak felnőtt használja. 2) Kérjük a gyermekek védelme érdekében, hogy napközben a bejárati kapun a tolózárat mindig használják. 3) A vezető intézkedése a reklám jellegű anyagok elhelyezéséről: A vezetői engedély megkérése után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdetőtáblájára. 4) Az óvoda egész területén és a kaputól számított öt méter távolságban dohányozni és szeszes italt fogyasztani tilos! Rendkívüli események 1) Rendkívüli esemény bekövetkezésekor (tűzriadó, bombariadó ) az óvodavezetés (óvodavezető, helyettesek, szükség szerint tűzvédelmi, katasztrófavédelmi szakember) az óvoda szabályzataiban rögzített szükséges intézkedéseket haladéktalanul megkezdi a gyermekek biztonságának, elsődlegességének figyelembevételével. 14

15 2) Minden esetben a szülők tájékoztatást kapnak a rendkívüli esetről és a megtett intézkedésekről. 3) Baleset esetén a gyermekekkel foglalkozó és kiképzett elsősegélynyújtó kötelessége az elsősegélynyújtás, és a baleseti veszélyforrás észlelése esetén a munkavédelmi felelős és az óvodavezető figyelmének haladéktalan felhívása. 15

16 Érvényességi rendelkezés Házirend hatályba lépésének dátuma: Kihirdetés és a kifüggesztés napján. A hatályba lépést követően, az intézmény összes alkalmazottjára, az intézmény szolgáltatását igénybe vevő gyermekekre és szüleikre valamint az óvodával kapcsolatban lévő valamennyi partnerére vonatkozik. Érvényes: visszavonásig Felülvizsgálat: Hatályba lépéstől számítva évente. Módosítás: - ha a jogszabályban változás áll be, - ha a szülők 80%-a, illetve - a nevelőtestület kétharmada erre javaslatot tesz. Törvényes eljárás ennek megfelelően. Nyilvánosságra hozatalának és elhelyezésének módja 1) A gyermek óvodába való beiratkozásakor a szülő a házirend 1 példányát megkapja. További egy-egy példány minden gyermeköltőzőben valamint egy példány a vezetői, gazdasági irodában az óvoda többi dokumentumával (Pedagógiai Program, SzMSz, Zöld Óvoda pályázat) együtt lesz megtalálható. 2) Módosítás esetén a jóváhagyott házirendet a jóváhagyás után egy héttel minden óvodás gyermek szülője megkapja. 16

17 Legitimációs záradék Nyilatkozatok A szülői képviselet, a Házirend elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. Kelt: év március hó 21. napján A szülői szervezet elnöke A Közalkalmazotti Tanács a Házirend elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez általános véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. Kelt: március A Közalkalmazotti Tanács elnöke A.Napsugár Óvoda nevelőtestülete határozatképes ülésén készült jegyzőkönyvben szereplő 100 %-os igenlő elfogadó 2013./1.(03.25.) számú határozat alapján év március hó 25. napján a Házirendet elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. nevelőtestület képviselője nevelőtestület képviselője nevelőtestület képviselője Kelt: március 25. nevelőtestület képviselője óvodavezető Ph Kelt: Budapest, március 25. Az elfogadott Házirend kihirdetésének napja: szeptember

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043 Központi Alsóvárosi ÁMK Óvodai intézményegységének HÁZIRENDJE Az intézményre vonatkozó szabályozás: Közoktatási tv. és 11 / 1994 (VI. 8.) MKM rendelet Az óvoda házirendje vonatkozik az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn.hu OM: 033759 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE Készült: 2009. augusztus

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve:

H Á Z I R E N D. Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve: H Á Z I R E N D Az óvoda neve, címe és telefonszáma: Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve: Nagyné Pácza Erika Tel.: 48/ 430-242 Az óvoda

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 1 HÁZIREND Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 8182 Berhida, Ibolya u.1..vilonya, Papkeszi út 5/a 88/455-270..88/490-120 Intézményvezető:

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására.

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására. HÁZIREND Kedves Szülők! A Bukfenc óvoda házirendjét, az óvodavezető a gyermek beíratásakor köteles a szülőnek átadni a 2003. LXI. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 29.

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007. HÁZIREND Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007. Tartalomjegyzék: 1. Általános információk az óvodáról 2. Az intézmény nyitva tartása 3. Mikor veheti igénybe a gyermek

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old. Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Tel/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ÓVODAI HÁZIREND Készítette: Elfogadta: Varga Lajosné

Részletesebben

HÁZIREND. A Házirend kiterjedési köre: A gyermekekre, szüleikre, mint törvényes képviselőjükre; az óvoda alkalmazottaira.

HÁZIREND. A Házirend kiterjedési köre: A gyermekekre, szüleikre, mint törvényes képviselőjükre; az óvoda alkalmazottaira. PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY 4150 Püspökladány, Bajcsy Zs. u. 8 Tel: 54/ 451 152, 54/ 514 101 Adószám: 15376460-2-09 email: ovodapuspokladany@gmail.com HÁZIREND Az intézmény címe: Püspökladányi

Részletesebben

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda címe: Készítette: Szabó Józsefné 2760 Nagykáta, Czakó András. u. l. óvodavezető Tel.:/Fax: 06-29-440-355 2 Az óvoda neve: Nagykáta Városi

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770 Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Csillagfürt Óvoda. 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. HÁZIREND

Csillagfürt Óvoda. 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. HÁZIREND Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. HÁZIREND Tisztelt Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák, végig és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt óvodai légkör biztosítása és az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948 Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D OM azonosítója: 036948 I. Bevezető: A házirend feladata, hogy megállapítsa a jogszabályban meghatározott gyermeki jogok

Részletesebben

HÁZIREND. 8640 Fonyód, Fő u. 25. Fonyódi Óvoda és Bölcsőde. 8640 Fonyód, Fő u.27.

HÁZIREND. 8640 Fonyód, Fő u. 25. Fonyódi Óvoda és Bölcsőde. 8640 Fonyód, Fő u.27. HÁZIREND Fonyódi Óvoda és Bölcsőde Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 8640 Fonyód, Fő u. 25. Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 8640 Fonyód, Fő u.27. HÁZIREND Fonyódi Óvoda és Bölcsőde Általános információk: Intézmény neve:

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph.

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph. HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Kápolnásiné Sági Andrea Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Szekrényesi Tamásné Nevelőtestület nevében

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító:

Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító: Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 2015. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

Óvodánk neve, címe, telefonszáma:

Óvodánk neve, címe, telefonszáma: KÉPES HÁZIREND (KIVONAT) Óvodánk neve, címe, telefonszáma: ESZTERGOMI HONVÉD UTCAI ÓVODA 2500 Esztergom Honvéd u. 15-25. 33-413-964 E-mail: info@honvedovi.hu web: www.honvedovi.hu étkezés: honvedovi.etkezes@gmail.com

Részletesebben

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde. 7261. Taszár, Kossuth u. 2. Tel: 06-30/6491247 OM: 202445. Napsugár Óvoda HÁZIREND

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde. 7261. Taszár, Kossuth u. 2. Tel: 06-30/6491247 OM: 202445. Napsugár Óvoda HÁZIREND Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde 7261. Taszár, Kossuth u. 2. Tel: 06-30/6491247 OM: 202445 Napsugár Óvoda HÁZIREND Készült: 2013. január 01. Készítette: Utasiné Kenderák Tímea Mb. intézményvezető 1 KEDVES

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta:

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: 84/380-048 Házirend OM azonosító: 033917 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás az érvényességet

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D 2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D Bevezetés A házirend biztosítja a működés kereteit: a nevelési feladatok ellátásához, a közösségi élet

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde házirendjének jóváhagyása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

HÁZIREND ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ.

HÁZIREND ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. HÁZIREND Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület elfogadta: 2013.

Részletesebben

ANGYALKERT GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA

ANGYALKERT GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ANGYALKERT GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. A gyermekek nevelése, oktatása keresztény pedagógiai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph.

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph. Há zirend Dunaharaszti Mese Óvoda Székhelye 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. Tel.:/Fax 06-24-531-760,06-24-531-761 Intézmény OM- azonosítója: 032976 Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes. Intézményvezető

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

Általános információk : Intézmény neve: OM azonosító: Székhelye: Telefon: Vezető óvónő: Hatálya: 2012/2013 tanév Érvényesség Felülvizsgálat

Általános információk : Intézmény neve: OM azonosító: Székhelye: Telefon: Vezető óvónő: Hatálya: 2012/2013 tanév Érvényesség Felülvizsgálat Általános információk : Intézmény neve: Napsugár Napközi Otthonos Óvoda OM azonosító: Székhelye: 1144 Budapest Kőszeg utca 21 Telefon: 06/ 70 337 4611 Vezető óvónő: Rigó Éva Hatálya: 2012/2013 tanév Házirendünk

Részletesebben

Házirend. Az óvoda valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend a visszavonásig érvényes.

Házirend. Az óvoda valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend a visszavonásig érvényes. Házirend Célja: Biztosítani az intézmény törvényes működését, az intézményi nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint az óvodai közösség életének megvalósítását. A Közoktatásról szóló többször

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

HÁZIREND. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1202 Budapest Nagysándor J. u. 189. Tel/fax: +36 1 285-0275 E-mail: kerekerdo@ecom.hu

HÁZIREND. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1202 Budapest Nagysándor J. u. 189. Tel/fax: +36 1 285-0275 E-mail: kerekerdo@ecom.hu Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1202 Budapest Nagysándor J. u. 189. Tel/fax: +36 1 285-0275 E-mail: kerekerdo@ecom.hu HÁZIREND Budapest, 2014. szeptember 1.... Varga Ibolya óvodavezető HÁZIREND Alapja az

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

I. A házirend célja, feladata és tartalma

I. A házirend célja, feladata és tartalma I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bázisintézményi házirendjének jóváhagyása Előadó

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

Honvéd utcai Központi Óvoda Házirendje

Honvéd utcai Központi Óvoda Házirendje Óvodai házirend 1.) Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jogszerű elhagyásig terjedő időszakra, továbbá a nevelési illetve pedagógiai program részeként tartott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél.

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél. AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda hivatalos adatai: Az óvoda neve Az óvoda címe CSANÁD-OVI 2030 Érd, Csanád u. 7. : (23) 361-091 1. Az óvodai felvétel, átvétel rendje. 1. Az óvodába a gyermekek előjegyzésre/beiratkozásra

Részletesebben