Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:"

Átírás

1 Készítette: Intézmény OM - azonosítója: Nádasi Péterné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 2013/ 1.(03.25) határozatszámon elfogadta: Adamovszky Anita nevelőtestület nevében névaláírás Véleménynyilvánítók:.. Oláh Éva Szülői Szervezet nevében névaláírás Radvánszky Pálné szakalkalmazottak nevében névaláírás 2013./ 1.(03.25.) határozatszámon jóváhagyta:. Óvodaigazgató/intézményvezető Ph. Hatályos: a kihirdetés napjától szeptember 01. A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: napsugarovi.fw.hu Verziószám: 5 / módosított változat 2/1 eredeti példány Iktatószám: 27/265/2013

2 Kedves Szülők, Nevelőpartnereink! E belső szabályzó dokumentumunk készítésénél az ÖNÖK elvárásait, jogait és kötelességeit, valamint a gyermeki jogok gyakorlásával a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket vettük figyelembe. Óvodánkban a nevelőmunka a mindenkor érvényben lévő Nemzeti Köznevelési törvény, az Óvodai nevelés országos alapprogramja, az óvoda Pedagógiai programja valamint az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata szerint folyik. Ezekben foglaltak megvalósításához szükséges az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése. Kérjük, hogy a házirendben megfogalmazottakat figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! A házirend jogszabályként funkcionál. Az óvoda nevelő munkáját a Szülői Közösség tagjai segítik, akik a 20/ 2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a alapján tervezik és végzik munkájukat, az évente általuk készített SZK terv alapján. Általános információk óvodánkról: Óvoda neve: Napsugár Óvoda Székhely: 1112 Budapest, Menyecske u. 2. Telefon: Fax: Óvodánk címe: Óvodavezető: Nádasi Péterné Elérhetősége: naponta 8-16 óráig előzetes egyeztetés szerint Óvodavezető-helyettes: Budaváriné Bóka Gabriella tartós távolléte idejére Adamovszky Anita m.b. helyettes Elérhetősége: Katica illetve őzike csoportban Gyermekvédelmi felelős: Erős Sándorné Elérhetősége: Csibe csoportban Óvodatitkár: Szalai Szilvia Elérhetősége: naponta 8 órától 16 óráig Óvoda gyógytornásza Nagy Éva orvosa: Dr. Takács Julianna védőnője: Boros Bianka fogorvosa: Dr. Felsővályi Alíz logopédusa: Dr. Dunai Lászlóné pszichológusa: Bánki László

3 Óvodai nevelést segítő szakszolgálatok: Gyermek és családvédelmi intézmény: Újbudai Humánszolgáltató Központ Módszertani Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 1117 Bp. Bogdánffy u. 7/d T: Fax: Újbudai Logopédiai és Pedagógiai Szakszolgálat: 1117 Budapest, Erőmű utca 4. földszint. Telefon/fax: Óvodánk körzete: Alsóhatár utca végig, Ásólúd utca, Balatoni út végig, Billegető utca, Bodorka utca, Boldizsár utca végig, Cirmos utca végig, Dobogó út, Felsőörsöd utca végig, Fülőke utca végig, Gyógyvíz utca végig, Hérics utca végig, Jégcsap utca végig, Jégvirág utca végig, Kamaraerdei út végig, Kamaraerdő, Kanalasgém utca, Kánai út, Kékperje utca, Kérő utca végig, Keserűvíz utca végig, Kétvölgy utca végig, Kislilik utca, Kőérberki dűlő, Kőérberki út végig, Lapu utca végig, Laska utca végig, Legényes utca, Lonka utca, Löveg utca, Május utca végig, Március utca végig, Menyecske utca végig, Muskétás utca, Őrsöddűlő út, Partfutó utca, Pereszke utca végig, Poprádi köz, Poprádi út végig, Pöfeteg utca végig, Puskapor utca, Repülő utca végig, Repülőtéri út végig, Rimaszombati út végig, Susulyka utca végig, Táncos utca végig, Tinóru utca végig, Tippan utca,tóberek utca, Tóváros utca, Vadászhegyi utca végig, Vitorlázó út, Vizsla utca végig, Vőfély utca végig, Vöröskúti határsor. Óvodánk nevelő intézmény, amely a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik. Lehetővé tesszük, elősegítjük a fejlődést, a tudatosan tervezett, szervezett nevelési helyzetek megteremtésével. Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig, szakértői bizottság véleménye alapján legfeljebb nyolc éves korig. A gyermek jogai 1) Óvodánkban a gyermekeket biztonságban, egészséges környezetben neveljük és oktatjuk, óvodai napirendjüket életkoruknak megfelelően alakítjuk (játékidő, levegőzés, pihenőidő, étkezés, testmozgás). Mindezt részletesen évente a csoportnaplókban rögzítjük, amit az első szülői értekezleten ismertetünk a szülőkkel. Csoportjainkban évszakokhoz igazodó napirend szerint folyik a nevelőmunka. A gyermekek biztonságuk érdekében az óvodában tartózkodásuk alatt végig óvodapedagógus felügyelete alatt vannak. 2) A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek (ételerőltetés, levegőztetésmegvonás, testi fenyítésnek, zaklatásnak.) 3) A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, valamint egyházi jogi személy által szervezett hitoktatásban vegyen részt. 4) Az óvoda alapító okiratában foglaltak alapján a gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban- különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön 5) Az óvoda vagy szülei közbenjárásával pedagógiai szakszolgálathoz segítségért forduljon. 6) Nemzeti hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. 7) Vallási, világnézeti, nemzeti önazonosságának tiszteletben tartása. 3

4 8) A gyermek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a tevékenységeken való részvételét. 9) A gyermek önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, valamint az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát. 10) Családja anyagi helyzetétől függően térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. 11) A gyermek az intézmény eszközeit, berendezéseit, felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell. 12) Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékoknak, eszközöknek rendben tartásában. 13) A sajátos nevelési igényű gyermek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultsága megállapításra került. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint biztosítjuk. Az óvoda Alapító okiratában definiált sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése a többi gyermekkel együtt az óvodai csoportban történik. Szakértői vélemény alapján, ha a gyermek beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkozás a nevelési tanácsadó és az óvodai nevelés keretében valósítható meg. Szülő jogai 1) A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi, magán). A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ha a szülője a kerületünkben dolgozik és van hely az óvodánkban. A felvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodaköteles gyermek felvételét a kijelölt óvoda csak helyhiány miatt utasíthatja vissza. A kötelező felvételt biztosító óvoda nem tagadhatja meg a gyermek felvételét az alábbi esetekben: ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét és hátrányos helyzetű, ha a gyermek A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41. -a szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére, ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. 2) A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. Azokkal kapcsolatban véleményét kifejthesse, illetve jogszabályban meghatározottak alapján egyetértését gyakorolhassa. A dokumentumok elérhetősége az intézményben biztosított (vezetői, gazdasági irodában, csoportos öltözőkben). A házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 3) Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást kapjon a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kérjen és kapjon. Természetesen akkor, amikor az óvónőnek nem az a feladata, hogy a gyermekekkel foglalkozzon. A tájékoztatás formái: fogadóóra, esetmegbeszélés. 4

5 4) A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjének joga a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint anyagi támogatást óvodáztatási támogatást kapjon. ha gyermekét legkésőbb negyedik életévében beíratja az óvodába. 5) Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a tevékenységeken. 6) Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását és abban tevékenyen közreműködhet. 7) A szülő joga, hogy írásbeli javaslatát az óvoda vezetője, a nevelőtestület, a szülői közösség, a pedagógus megvizsgálja, és arra a kereséstől számított 15 napot követően érdemi választ adjon. 8) A szülők közösségének tagjaként meghatározza azt a legmagasabb összeget, amelyet a Pedagógiai program szolgáltatások körébe tartozó kulturális program megvalósításánál nem lehet túllépni. 9) Az óvodai szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. 10) A szülő joga szükség esetén az oktatási jogok biztosához való fordulás. 11) A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót. A gyerekek nagyobb csoportjának meghatározása: A gyermekek nagyobb csoportja alatt az óvodánkba járó gyermekek 30%-át értjük. 11) A közérdekű igényérvényesítés joga alapján a szülő eljárást indíthat, vizsgálatot kezdeményezhet az intézmény vezetőjénél, az intézmény fenntartójánál, a jegyzőnél, a főjegyzőnél. A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalnál vagy más hatóságnál minden olyan esetben, amikor konkrétan nem határozhatók meg a jogaikban sértett személyek, illetve a veszélyeztetett személyek köre. 12) Az oktatásügyi közvetítői szolgálatot a szülő saját vagy gyermekek ügyében igénybe veheti. 13) A szülő joga, hogy a pedagógiai szakszolgálat intézményét a gyermeke neveléséhez igénybe vegye. A szülő kötelességei 1) A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. 2) A Szülőnek kötelessége, hogy a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusok javaslata alapján megjelenjen a nevelési tanácsadáson, és biztosítsa a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a Kormányhivatal kötelezi a kötelezettségének betartására. 3) Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását, hátrányos helyzetű gyermek esetén hároméves kortól. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén legkésőbb, ha betölti a negyedik életévét és az óvodai nyitvatartási napokon legalább hat órát az óvodában tartózkodik. Az igazolt és igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem haladhatja meg a munkanapokra eső óvodai nevelési napok 25%-át. Rendezett körülmények között élő gyermek esetén ötéves kortól. A gyermek a közoktatási törvény 24. -a (3) pontja értelmében abban az évben, amikor betölti az 5

6 ötödik életévét, a nevelési év első napjától ( ) óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie 4) A fenti esetekben a gyermek részére nem szűnhet meg az óvodai nevelés a szülő bejelentése, befizetési kötelezettség elmulasztása vagy igazolatlan hiányzás miatt. (Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja elvinni, akkor az új óvoda igazolását meg kell kérni). A visszajelzés hiányában az óvodavezető értesíti az illetékes jegyzőt. 5) Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. 6) Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. 7) Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, illetve a gyermekekkel kapcsolatos tevékenységek végzése során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak. A gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések 1) Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. 2) A gyermek felügyeletét hétfőtől péntekig, reggel 6 órától este 18 óráig óvodapedagógus látja el. 3) Reggeli és délutáni ügyelet rendje: 7óráig illetve 17 órától -18óráig mindig egy óvodapedagógus az ügyeletes. Ügyeleti rend ellátásáról szóló tájékoztató táblát (nyitós - zárós) az első előtérben helyezzük el. 4) Az óvoda napirendjét az óvodás korú gyermekek pszichológiai és biológiai sajátosságai alapján úgy alakítottuk ki, hogy az abban megfogalmazott időkeretek optimálisan segítsék a gyermek testi-lelki és szellemi fejlődését. Az azonos időpontban végzett tevékenységek rendszert, biztonságot hoznak a gyermek életébe, melyre feltétlenül szüksége van. Az óvodai csoportok napirendjét a csoportos öltözőkben meg lehet tekinteni. Az óvodában a tanulási képességek fejlesztése az egész napot átszövi. Az óvoda valamennyi tevékenysége azt hivatott elősegíteni, hogy a különböző korú és képességű gyermekek fejlődését maximálisan elősegítse. A gyermekek iskolai tanulásra való felkészítése három éves koruktól az iskolára való érettség időpontjáig, legkésőbb nyolc éves korukig tart. 5) Június 1-től augusztus 31-ig szervezett nyári, udvari élet folyik. A gyermekek nyári napirendjét, a csoportösszevonásokat a szülőkkel 1 hónappal előtte közöljük. 6) Az óvoda nyári zárása 4 5 hét fenntartói döntés szerint. A zárás idejéről a nevelési év február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket. Az aktuális ügyeletet ellátó óvodába kért elhelyezés módjait zárás előtt 6 héttel megbeszéljük a szülőkkel. 7) A munkarendben az előre látható változást egy héttel előbb közöljük a szülővel. 8) Nevelés nélküli munkanapok: évente öt munkanapot vehet igénybe az intézmény, melyről azt megelőzően 7 munkanappal írásban tájékoztatjuk a szülőket. Ügyeleti ellátást saját intézményünkben biztosítjuk. 9) Nevelés nélküli munkanapok felhasználásának elvei: - Aktuális szakmai témával való elmélyült foglalkozás biztosításának érdekében szervezzük. - Elegendő ideje és lehetősége legyen mindenkinek a gondolatai kifejtésére, a téma megvitatására, szükség szerint határozathozatalra. - Kerületi szakmai rendezvényeken való részvétel biztosítása. 6

7 10) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés útján történik, melyről a szükséges tudnivalókat minden esetben az intézmény fenntartója által kiadott közlemény, hirdetmény tartalmaz, melyet a beiratkozást megelőzően 30 nappal korábban közzéteszünk. 11) A gyermek igénybe veheti az óvodát: - a harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség, maximum 8 éves kor eléréséig, - amikor megbízhatóan ágy- és szobatiszta, - amikor teljesen egészséges, - a szülő az étkezési térítési díjat befizette. 12) A gyermekcsoportba való beosztásról az óvodavezető dönt a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. 13) A szülőnek a gyermek hosszabb ideig tartó távolmaradását (üdülés, tartós betegség, stb.) be kell jelentenie az óvodavezetőnek. 14) Az óvodaköteles ötéves gyermek számára kötelező óvodába járást ír elő a Közoktatási Törvény 6. -a. Ezért ezen gyermek esetében 5 napon túli, előre tervezett távolmaradáshoz az óvodavezető írásos engedélye szükséges. Tíz napon túli igazolatlan hiányzást kötelesek vagyunk a jegyzőnek és a Kormányhivatalnak jelenteni. 15) A tanköteles gyermek kimaradását a szülőnek be kell jelentenie, jelezve, hogy a gyermeke melyik óvodába távozik. Ebben az esetben az óvodaváltással kapcsolatos eljárásrendnek megfelelve játunk el. 16) Megszűnik az óvodai elhelyezés - 5. életévet betöltött gyermeket kivéve - ha az óvodából igazolatlanul tíz napnál többet van távol az óvodai foglalkozásokról, melyről a szülőt két alkalommal írásban értesítjük az igazolatlan mulasztás következményeiről. 17) Az óvodába érkezés általában 8 óráig történik, de a szülő egyéni elfoglaltság alapján bármikor behozhatja gyermekét, ha ezzel az óvodai életet nem zavarja meg. 18) Kérjük és ajánljuk, hogy az óvodaköteles korú (5 éves) gyermekeket szüleik legkésőbb 8,30-ig hozzák be az óvodába, hogy a fejlesztésük szempontjából igen fontos tevékenységekből ne maradjanak ki és a napi 4 órás fejlesztőtevékenységben való kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni. 19) A gyermeket óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek. Ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába és az óvónő nem tud a jelenlétéről, akkor felelősséget sem vállalhat érte. 20) A szülő köteles írásban jelezni, ha gyermeke elvitelével más személyt (nagyszülő, testvér, stb.) bíz meg. 21) Nagyobb testvér, vagy kívülálló megbízott (minimum éves kortól), csak a szülő előzetes írásos engedélye alapján viheti el az óvodából a gyermeket. 22) Ha már átadtuk a gyermeket a hozzátartozójának, vagy az elvitelre megbízottnak, akkor az óvodába délután az egyéb elfoglaltság után visszahozni nem lehet. 23) Kérjük, hogy gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki az óvoda ajtaján, kapuján. 24) A gyermeket ebéd, vagy alvás után már hazavihetik. 25) Gyermeket egyedül haza nem engedünk, írásos kérésre sem. 26) Elérhetőségben (telefon, lakcímben) történő változást a zökkenőmentes együttműködés érdekében, kérjük 3 napon belül jelentsék be a csoportos óvónőnek. Védő-óvó, betartandó utasítások 1) Csoportszobában, mosdóban, tornateremben, az óvoda udvarán gyermek csak óvodai dolgozó felügyelete mellett tartózkodhat. 2) A szülők gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótéri tevékenységre ne használják a balesetek elkerülése érdekében. 3) A gyermek egyedül nem jöhet az óvodába még a kaputól sem. 7

8 4) Az alapellátásba tartozó tevékenységek (logopédia, gyógytestnevelés, fejlesztő foglalkozás) során az utazó szakember felelős a gyermek testi épségéért a foglakozás alatt. 5) Ha a szülő megérkezik és átvette a gyermeket az óvónőtől, attól kezdve ő a felelős a gyermek épségéért. 6) Az óvónők a gyermekek életkorának megfelelően baleset megelőzést szolgáló szabályokat ismertetnek nevelési év kezdésekor, udvarra menetel előtt, kiránduláskor, tornaterem használatkor, illetve év közben érkezett gyermekek esetén a felvételt követően. Kérjük a szülőket, hogy gyermekeik érdekében, az alábbi szabályok betartását segítsék elő: - a gyermekek vigyázzanak egymás testi épségére, - a játékokat, eszközöket rendeltetésszerűen használják, - a vizes kövezeten óvatosan közlekedjenek, - a folyóson sétálva menjenek, - a lépcsőn menve szükség szerint kapaszkodjanak, a társaik kezét a csoportos le illetve felmenéskor mindig engedjék el, - pihenés közben társaikat ne zavarják, - a baleset megelőzése érdekében a gyermekek nem megfelelő ruhadarabokat, papucsot, csúszós talpú cipőt, ékszert ne viseljenek. 7) Baleset, vagy súlyos rosszullét esetén - ha szükséges a szülőkkel egy időben értesítjük a mentőket is. 8) Minden évben két alkalommal tartunk tűzriadót, amikor a gyermekeknek és a felnőtteknek a tűz és bombariadó esetére tervezett útvonalon - kell elhagyniuk az intézmény épületét. 9) Amennyiben az óvoda zárásáig 18 óráig nem érkezik meg a szülő a gyermekéért, a gyermek felügyeletét biztosítva a hivatalos eljárásrend az alábbi: szülő értesítése amennyiben nem érhető el, értesítjük a kerületi illetékes hatóságot a további intézkedés érdekében. 10) A gyermek kiadása a szülők válása esetén csak bírói ítélet szerint, a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőnek történik. A távoltartási végzést minden esetben az óvodavezetőnek, a gyermek óvónőjének be kell mutatni, hogy az abban foglaltakat be tudjuk tartani. Válófélben lévő szülők esetében az óvoda nem a láthatás színtere. Amennyiben hatályos bírói végzés nincs, úgy a szülői jogokat mindkét fél gyakorolhatja. A gyermek értékelésének szempontjai, rendje, különös tekintettel a tankötelezettség elérésére 1) Az óvónő a gyermek fejlődéséről a nevelőtestület által elkészített és elfogadott dokumentumot vezet. 2) Az elkészített szempontsor szerint egy évben kétszer, ősszel és tavasszal méri, regisztrálja a gyermek fejlődési szintjét. Az általános tudnivalókról szülői értekezlet keretében adunk tájékoztatást, az egyéni fejlődési szintről fogadóórán tájékoztatjuk a szülőket. 3) Az iskolába menő gyermekek szüleivel a végső beszélgetés legkésőbb január végéig megtörténik. 8

9 A gyermekek jutalmazásának elvei és formái Az intézmény Pedagógiai programjában részletesen írunk a jutalmazással kapcsolatos elveinkről és alkalmazott formákról. Ezt kiegészítve: - gyermekek számára mintát nyújtva csoportjainkban nap, mint nap alkalmazzuk a metakommunikáció széles eszköztárát, - ajándékozást nem használunk jutalmazásra, mert jutalmazás minden esetben eredményért jár. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei Ennek kifejtését részletesen tartalmazza a Pedagógiai programunk. Azon túlmenően alapelv óvodánkban: - hogy étel, ital, levegőztetés, pihenés megvonásával sohasem büntetünk, - munkajellegű tevékenység óvodánkban nem alkalmazható büntetési szándékkal. A beiskolázás óvodai feladatainak szabályai, eljárási rendje 1) Az óvodaköteles korú gyermekek nyilvántartása. 2) Logopédiai szűrővizsgálat elvégzése. 3) Beiskolázáshoz az orvosi vizsgálatok elvégzése, szülői beleegyezéssel. A gyermekeket szakorvosok vizsgálják, az orvosok által javasolt szakorvosi vizsgálatra a szülő kötelessége elvinni a gyermekét. Az ott kapott leletet vissza kell hozni az óvodába. 4) Szükség esetén a Nevelési Tanácsadóban a szakértői bizottság által iskolaérettségi vizsgálat elvégzése. 5) Szakvélemények kitöltése, a tanköteles korú gyermekek iskolai beiratkozásához. Az iskolakezdéshez szükséges javaslatot, az óvodai Szakvélemény tartalmazza. 6) Szakvéleményt a szülő aláírja, az eredeti példányát átveszi. 7) Szakvélemény a gyermek lakóhelye szerinti körzeti általános iskolába való továbbítása. A gyermek ruházata az óvodában 1) Kérjük, hogy gyermeküket gondozottan, ápoltan hozzák óvodába. Ruházatuk legyen tiszta, praktikus és kényelmes. 2) Minden óvodásnak szükséges: tornazsákban tornafelszerelés (rövid nadrág, fehér póló, tornacipő), váltócipő, udvari és benti öltözék. 3) Mindig legyen gyermeküknek a szükséges átöltöztetéshez tartalék ruha és fehérnemű. 4) Az óvodai ünnepekhez, rendezvényekhez kívánt öltözéket az SzMSz Az ünnepek, megemlékezések, hagyományok rendjében megfogalmazottak szerint kérjük. 5) Kérjük, hogy a gyermek ruhadarabjait a gyermek jelével lássák el. 6) Kérjük, hogy az öltözőszekrénybe csak a mindenkor szükséges ruhákat tartsák. A gyermekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 1) Fertőző betegség esetén az óvodát kérjük azonnal értesíteni szíveskedjenek, hogy a szükséges óvó-védő intézkedéseket haladéktalanul megtehessük. 2) Tudomásunkra jutott fertőző betegség esetén faliújságon elhelyezett hirdetmény formájában mi is tájékoztatjuk a szülőket. Fertőtlenítésre használt tisztítószerek minden esetben ÁNTSZ által engedélyezettek. 3) Tetvesség észlelése esetén a szükséges kezelést elvégezni szíveskedjenek, és az erről szóló nyilatkozatot a csoportos óvónőnek átadni szíveskedjenek. 9

10 4) Minden csoportban,,beteg átadó füzet van, melybe akkor írunk, ha a gyermeknél valamilyen betegségre utaló tünetet tapasztalunk. Az átadó füzetben leírtakat a gyermekért érkező felnőttel, szülővel minden esetben aláíratjuk. Ezután csak orvosi igazolással jöhet a gyermek óvodába. 5) Az orvos által óvodalátogatástól eltiltott gyermek nem látogathatja az óvodát. Gyógyulása után csak orvosi igazolással jöhet ismét, amelynek tartalmaznia kell a távolmaradás kezdetét és végét. Napközben megbetegedett gyermeket az óvónő értesítése után, a szülő köteles a legrövidebb időn belül elvinni az óvodából. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek bevétele az óvodába a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap folyamán! Kivéve allergia (pipa) és magas láz csillapítására szolgáló készítmények esetén. 6) A hatékony intézkedés érdekében kérjük, hogy gyermekük rejtett, krónikus betegségeit jelezzék az óvónőnél. 7) A diétás, ételallergiás gyermekek részben otthonról hozott speciális ételeket fogyaszthatnak. Ezeket minden esetben ÁNTSZ előírásoknak megfelelően tároljuk. 8) Az óvodában elvégzendő bárminemű orvosi vizsgálatról a szülőket időben értesítjük, írásbeli hozzájárulásukat kérjük, mely a csoportdokumentáció része. 9) Tilos a kertbe, épületbe az óvodavezető engedélye nélkül állatot behozni! A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátás intézményi szabályai 1) Egészségmegőrzésben a prevenció fontosságát valljuk. Ezért lehetőséget adunk a gyermek életkorának megfelelő mennyiségű és minőségű sportolásra, gondoskodunk a változatos egészséges étrendről. 2) Az ételallergiás gyermekeket az orvosi zárójelentésben javasolt étrend szerint látjuk el. Minden esetben külön névre szóló ételhordóban érkezik meg számukra az étel. Azoknál az ételallergiás gyermekeknél, akik nem ehetnek a tápanyag összetevői miatt reggelit, uzsonnát ott a szülő gondoskodik a gyermek ellátásáról. Részükre az ennivalót külön névvel ellátott rekeszben az ÁNTSZ előírásainak betartásával tároljuk a konyhán lévő hűtőszekrényben. Ha a gyermek csak a déli főétkezést tudja igénybe venni, úgy a szülő csak annak a térítési díját fizeti. 3) 4-5 éves gyermekeknek felmérés után logopédiai foglalkozást, ortopédiai vizsgálat után szükség szerint gyógytestnevelést biztosítunk. 4) Egészségügyi szűrővizsgálatokat egészségügyi szakorvosok végzik. A gyermek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása 1) Kérjük, hogy az óvodába nagy értékű tárgyakat (fülbevalót, nyakláncot, mobiltelefont, gyűrűt, kulcsot, pénzeszközt, drága játékot stb.) ne hozzanak be. Amennyiben ennek mégsem tesznek eleget, úgy a bekövetkezett kárért az intézmény nem felel. 2) A gyermekek behozhatnak magukkal minden olyan kedves, az otthonhoz kötődő tárgyat játékot, textíliát, kabalát stb. amely az óvodába járáshoz, értelmi fejlődéséhez, érzelmi biztonságához szükséges. Ezeknek a tárgyaknak a helye a használaton kívüli időszakban a gyermek öltözőszekrényében, zsákjában vagy fiókjában van. Kérjük, hogy minden esetben jelentsék az óvónőnek, ha a gyermek ilyen tárgyat behozott. A behozott tárgyakért a szülők vállalják a felelősséget. 10

11 3) Baleset-megelőzés érdekében órát, gyűrűt, nyakláncot, hosszú nagyméretű, lógó fülbevalót ne adjanak a gyermekre, az ebből bekövetkezett balesetért felelősséget vállalni nem tudunk. 4) Kérjük, hogy a balesetek elkerülése érdekében a gyermekek szúró, vágó, tüzet okozó tárgyakat ne hozzanak magukkal. 5) Saját tulajdonban lévő biciklik, rollerek, motorok, szánkók tárolása saját felelősségre történik, az óvoda udvarán erre a célra kialakított biciklitárolóban. A gyermekek óvodán kívüli programokon való részvétele, busszal, közlekedési eszközzel való szállítása 1) Óvodán kívüli programok, kirándulások, busszal vagy más közlekedési eszközzel történő utazás csak abban az esetben szervezhető, ha ahhoz a szülők aláírásukkal hozzájárulnak, mely dokumentumot az óvónők a csoportnapló mellékleteként csatolnak. 2) Az óvodából óvodán kívüli egyéb programokra gyermeket másik szülő, külső kísérő csak a szülő írásbeli beleegyezésével vihet. Szolgáltatások rendje 1) Ingyenes szolgáltatások: a nevelési programban megfogalmazott tevékenységek, szerződés alapján óvoda orvosával szűrővizsgálatok, szükség szerint felzárkóztató tevékenység, az óvodai eszköztár felhasználásával. 2) Óvodánk délelőtti életében szervezett térítés nélküli szolgáltatások: logopédia, gyógytestnevelés. A gyermekek étkeztetése: 1)Térítési díj fizetése: a.) A gyermek napközi térítési díjának megállapítása: a mindenkori norma, a Gyermekvédelmi Törvény 148. (5) pontja alapján: ingyenes (aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül), 50 %-os (tartós beteg gyermek), 50 %-os (a családban eltartott kiskorúgyermekek figyelembevételével) történik. b.) Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásban részesül, a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább 6 órát kell az óvodában tartózkodnia. c.) Csökkenthető az étkezési térítési díj a XI. kerület által megállapított támogatásról szóló rendeletek alapján. 2) Az étkezés befizetése Az étkezés befizetésének módja a szülő kérése alapján kétféleképpen történhet: csekken vagy csoportos beszedés útján. Erről a szülő a gyermeke felvétele után írásban nyilatkozik a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével és leadásával. Akik a csekkes befizetési módot választják, azok a szülők minden hónap 15-e után az óvodában kinyomtatott csekket a csoportos óvónőktől vehetik át, amit a csekken feltüntetett határidőig be kell fizetni. A csoportos beszedést választottaknál a banki ügyintézés után a leemelést a XI. ker. GAMESZ végzi. Étkezés befizetéssel kapcsolatos mindenféle pénzmozgás az óvodában a számítógépes rendszeren látható, így az esetleges elmaradás is nyomon követhető számunkra. 11

12 3) Étkezés lemondása: a.) Hiányzás esetén az étkezések lemondhatók minden nap 8.15-ig személyesen, vagy telefonon, melyet egy erre alkalmas füzetben vezetünk. A lejelentés másnaptól lép életbe és a következő befizetéskor írható jóvá. ( A 47/3915/2007-K GAMESZ belső utasítása szerint) b.) Be nem jelentett hiányzás esetén (ha nem történik ebédlemondás) a szülő a térítési díj visszafizetésére, illetve következő hónapban történő jóváírására nem tarthat igényt. c.) A Rendszeres Gyermekvédelmi Támogatásban részesülő gyermekek (ingyenes) ebédjét is le kell mondani. d.) Az étkezés lemondás rendjéről, idejéről, módjáról, helyéről, az első szülői értekezleten adunk tájékoztatást. e.) A következő hét lemondására, az előző hét péntekén reggel ig van lehetőség. 4) Térítési díj visszafizetése: Amennyiben a gyermek valamilyen okból a nevelési év közben távozik az óvodából, úgy az óvodatitkárnál leadott bankszámlaszámra óvodánk visszautalja a túlfizetési összeget. A visszatérítés lehetőségeiről az első szülői értekezleten adunk tájékoztatást. 5) Étkezéssel kapcsolatos egyéb tudnivalók a) A gyermek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata. Az étkezések időpontja: Folyamatos reggeli: 8-9 ig. Ebéd: ig. Uzsonna: ig. Élelmiszerekből vett ételmintát 48 órán át az óvoda köteles a hűtőben megőrizni. b) Lehetőséget biztosítunk az ételallergiás gyermekek diétás étkeztetésére. Lehetőségeinkhez mérten figyelembe vesszük az egyéb egyéni kívánságokat is. c) A gyermekek számára óvodánkban a vitaminpótlás (zöldség, gyümölcs) a reformétkezés szerves része. d) Az óvoda területén a gyermek egyéni nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel (csokoládé, túró rudi, cukorka, banán) a többi gyermek előtt nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását (öltöző, folyosó) is zavarja. e) Születésnapok, névnapok, ünnepségek alkalmával előrecsomagolt bolti száraz, sós vagy édes süteményt, dobozos illetve palackos üdítőt hozhatnak csak be. 6) Térítési díj nem fizetése, hátralékkal kapcsolatos tudnivalók a) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. b) Az a) pontban leírtak szerint nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítésidíj-hátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. 12

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben