HÁZIRENDJE. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda. Iktatószám: /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIRENDJE. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda. Iktatószám: 565-36/2013-1-4"

Átírás

1 1 Iktatószám: / Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda HÁZIRENDJE Készítette: Balla Béláné óvodavezető

2 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Az intézmény adatai 3 2.Bevezető rendelkezések A házirend hatálya A házirend célja Nyilvánosságra hozatal 4 3. Az óvodai működési rendje Az óvoda munkarendjére vonatkozó szabályok A hiányzás igazolásának szabályai A gyermeki jogok és kötelességek gyakorlására vonatkozó szabályok 7 4. Az óvoda életrendjével kapcsolatos rendelkezések 8 5. A térítési díj fizetésére és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Jutalmazó intézkedések alkalmazásának elvei és formái A fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei és formái 14

3 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI A Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Az intézmény: önálló jogi személy OM azonosító: Az intézmény székhelye: Budapest, szövőgyár u. 24. Hrsz:88334 Tel: Telephelyei: Óvoda: Budapest, Vácrátót tér 4-12 Hrsz:89202/1 Tel: Óvoda: Budapest, Régi Fóti u.14. Hrsz:89973 Tel: Óvodavezető: Balla Béláné Tagóvoda-vezetők: Magyar Tamásné (Régi Fóti u. Óvoda) Ambrus Károlyné (Vácrátót téri Óvoda) Óvodai csoportok száma: Szövőgyár úti óvoda 7cs. Régi Fóti úti óvoda 3cs. Vácrátót téri óvoda 4cs

4 4 2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A házirendet az intézmény vezetője készíti el és a nevelőtestület fogadja el. A Házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezetvéleményezési jogot gyakorol. 2.1.A házirend jogszabályi háttere évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. Törvény a közoktatásról Az évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - Az intézmény Alapító Okirata, - Szervezeti és Működési Szabályzata, - Pedagógiai Program - Minőségirányítási Program. 2.1.A házirend hatálya A házirend hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, alkalmazottra, gyermekre, azok szüleire, hozzátartozóira, pedagógusra, és az óvodába látogató személyekre egyaránt. A Házirend szabályait kell alkalmazni az intézményi ingatlanok teljes területén, valamint a pedagógiai program alapján szervezett külső programok helyén. A házirend hatályos napi viszonylatban az intézmények létesítményeibe való belépéstől a létesítmények jogszerű elhagyásáig. A házirend a teljes nevelési évre vonatkozik. A házirend hatályos fenntartói jóváhagyásának időpontjától módosítása fenntartói jóváhagyásának időpontjáig. A házirend életbelépésével az előző hatályát veszti. A házirendet a nevelési év elején felül kell vizsgálni. A házirend módosítását kezdeményezheti, akinek jogát vagy jogos érdekét sérti a házirend. A módosítás iránti kérelmet az intézmény vezetőjének címezve, írásban lehet benyújtani. Tartalmazva a módosítani kívánt rész megnevezését és a javasolt módosítást. A kérelmet az intézmény vezetője bírálja el, írásos választ tartalmazó határozatban, a kérelem beérkezését követő 15 napon belül.

5 A Házirend célja: A gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket szabályozza 2.3.Nyilvánosságra hozatal A házirendet nyilvánosságra kell hozni. A házirend megismerését az intézmény dolgozói írásos nyilatkozattal igazolják. Példányokat kapnak: szülői szervezet közalkalmazotti tanács vezető beosztású alkalmazottak A házirend egy-egy példányát ki kell függeszteni az alábbi helyeken: Szövőgyár úti óvoda: földszinti aula szülői híradó emeleti aula szülői híradó nevelői szoba csoportszobák Régi Fóti úti óvoda: nevelői szoba gyermeköltözők faliújság csoportszobák Vácrátót téri óvoda: nevelői szoba folyosó szülői híradó csoportszobák 3.AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE A nevelési év Szeptember 01- következő év Augusztus 31-ig tart. Szeptembertől- Május 31-ig intenzív fejlesztés történik, játékos ismeretszerzéssel. Júniustól- Augusztus 31-ig nyári élet, összevont csoporttal. A fenntartó döntése alapján, a nyár folyamán az intézmények, 5 hétig zárva tartanak. A zárás idejéről minden évben február15-ig hirdetményben értesítjük a szülőket. A zárás ideje alatt-maximum 2 hétre- a szülő kérheti gyermeke elhelyezését, valamelyik tagintézményünkbe. A téli zárás (a két ünnep között) a Fenntartó engedélyével történik. Napi nyitva tartás: Hétfőtől- Péntekig: óráig Az óvodák teljes nyitvatartási idejében óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.

6 6 Ügyelet minden reggel: Régi Fóti u. óvodában : óráig Vácrátót téri óvodában: óráig Szövőgyár úti óvodában: óráig Minden délután: Régi Fóti óvodában: óráig, Vácrátót téri óvodában: óráig Szövőgyár u. óvodában: óráig a kijelölt csoportokban, napi váltásban. Nevelés nélküli munkanapok: A 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 2 (4) alapján egy nevelési évben 5 nevelés nélküli munkanap biztosított, továbbképzések szervezésére. Ezek pontos időpontjáról a nevelési év elején tájékoztatjuk a szülőket. Minden alkalommal, ha igény van, rá ügyeleti lehetőséget biztosítunk, erről írásban kérdezzük meg a szülőket AZ ÓVODA MUNKARENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK Az óvodák 5 napos (hétfőtől-péntekig) 60 órás munkarenddel üzemelnek. Eltérő az óvodai munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. Az óvodák egyéb rendelkezések szerint is zárva tarthatnak, melyről a szülők legalább 7 nappal előbb hirdetés útján értesítést kapnak. Megfelelő gyermeklétszám esetén ügyeletet biztosítunk egyik tagintézményünkben. Az óvodák a tavaszi, téli szünetben, illetve munkanap áthelyezés esetén az igényeknek és a gazdaságosság figyelembe vételével tartanak nyitva. A gyerekek, tartsák be az intézmény területeinek használati rendjét. Az óvodai életben a pedagógus teljes figyelmére van szükség, ezért a pedagógust a gyerekek közül kihívni nem szabad. A gyermekek érkezzenek be az óvodába legkésőbb 8.30-ra. A később érkező gyerekek, úgy kapcsolódjanak be a napi tevékenységbe, hogy a megkezdett foglalkozást, és egyéb tevékenységet ne zavarják meg. A gyerekek az óvodába csak szülő, vagy szülő által megbízott személy kíséretében érkezhetnek, vagy távozhatnak. Az óvónő csak a csoportba bevitt és az óvónő által átvett gyermekért felelős. Írásos nyilatkozat kell, ha a gyermeket más személy hozza és viszi az óvodába. a nyilatkozatot az óvónőnek kell odaadni. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje 10 óra.

7 7 Amennyiben a pedagógusban a gyermekkel kapcsolatos veszélyeztetettség gyanúja merül fel, akkor a pedagógus az évi XXXI. Tv. 5 -a szerint köteles eljárni. Az óvodai zárási idő után, azaz 18 óra után az óvodában tartózkodó gyermekeknél a következő a teendő: az óvónő a szülők által megadott telefonszámon megpróbálja elérni valamelyik családtagot, ennek sikertelensége esetén a pedagógus kötelessége, hogy értesítse a FIÓKA Gyermek és Ifjúságvédelmi Szolgálatot (XV. kerület Koloz6svár u. 4/b Tel: ) 3.2.HIÁNYZÁS IGAZOLÁSAINAK SZABÁLYAI: Napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni az a gyermek: o aki az ötödik életévét betöltötte. Az ilyen gyermek tíz napon túli igazolatlan hiányzását az óvodavezető köteles jelezni a Gyermekjóléti Szolgálatnak és a lakóhely szerinti Önkormányzat jegyzőjének, valamint a kerületi Kormányhivatalnak o A szülőnek be kell jelenteni, ha gyermeke valamilyen okból távol marad az óvodától. o A gyermek 1-3 napos hiányzását, előzetes, írásos, bejelentés alapján, az óvodapedagógus engedélyezheti. o Betegség esetén kizárólag orvosi igazolással jöhet újra óvodába a gyermek. Ha a mulasztás utolsó napjától számított két héten belül az igazolás nem történik meg, a mulasztást igazolatlannak kell venni o A gyermek távolmaradása kezdetétől számítva 2 napon belül köteles értesíteni az intézményt gondviselője útján távolmaradása okáról. o A 3 munkanapnál hosszabb távollétet (elutazás, vagy egyéb más indokkal) az óvodavezetőjéhez címezve írásban kell kérni. o Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermek a nem kötelező óvodai nevelésből 10 napnál többet van távol az óvodától, igazolatlanul és az óvodavezető kétszer felszólította, írásban (kivétel: tanköteles kor, hátrányos helyzet). A megszüntetésről az intézmény vezetője határozatban dönt, illetve másik óvoda átvette. (Kivéve, ha a Gyámhatósági intézkedés során történt az óvodai felvétel, vagy a Gyermekvédelmi Törvény szerint hátrányos helyzetű, valamint, ha az óvodai nevelésben köteles részt vennie.) o Az óvodából történő kiiratkozást írásban kell megtenni.

8 8 3.3 A GYERMEKI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSA A gyermek joga: A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. A gyermeknek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének és adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön képességei figyelembevételével. Biztonságban és egészséges környezetben neveljék, pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák óvodai életrendjét. Személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák. Ennek gyakorlása közben azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésben, továbbá nem veszélyeztetheti saját és társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Állapotának, személyes adottságainak megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért. Az óvónők felelősek különösen, a gyermek: a fizikai és lelki erőszakkal szembeni védelme biztosításáért, személyiségének és emberi méltóságának, jogainak tiszteletben tartásáért képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesítésért, állapotának, adottságának megfelelő ellátásban részesítéséért, ha szükséges a pedagógiai szakszolgálathoz fordulás segítéséért. személyiségi jogai, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való joga, önrendelkezési joga, családi élethez és magánélethez való joga óvoda általi érvényre juttatásáért. csoportjukba járó gyermekek jogkövető magatartásra neveléséért, annak eredményességéért, a gyermeki kötelességek a teljes óvodai élet alatti teljesíttetéséért. A feladatuk hogy a gyermek: részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon,

9 9 óvja saját és társai testi épségét, egészségét, megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét, az egyes területeken betartandó óvó, védő rendszabályokat, óvja az óvoda létesítményeit és eszközeit megőrizze, illetőleg rendeltetésnek megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, az óvoda vezetői, pedagógusai és alkalmazottai, óvodás társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 4.AZ ÓVODAI ÉLET RENDJÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 1. A gyermekek ruházata az óvodában Kérjük, hogy gyermekük ruházatának kiválasztását, használatát, tárolását a praktikussági-, kényelmi-, tisztasági-, balesetvédelmi szempontok figyelembe vétele jellemezze. Az esetleges átöltözéshez tartalék alsónemű, ruha szükséges. Legyen a gyermeknek az óvónő által ajánlott tornafelszerelése, váltócipője, és udvari öltözéke. A ruhaneműket jellel kell ellátni. Az öltöző tisztaságáért, a gyermekek ruháiért nem csak az óvoda dolgozói, hanem a szülők is felelősek. A nem talált ruhadarabok kereséséhez minden esetben kérjék a csoporthoz tartozó felnőtt segítségét. A feleslegessé, használhatatlanná vált ruhadarabokat kérjük, hogy vigyék haza. A gyermekek polcain, ruhás zsákjában élelmiszer tárolása TILOS! Az óvodai rendezvényekre, ünnepekre az alkalomhoz illő öltözéket szíveskedjenek biztosítani. 2.A gyermek által bevitt játékokra, eszközökre vonatkozó szabályok: A gyermekek otthonról csak olyan játékszereket hozhatnak az óvodába, amely saját és mások testi épségét nem veszélyeztetik. Az óvónő a veszélyesnek tartott játékot elveszi és délután a szülőnek adja vissza. Az óvodába hozott játékokért, a gyermekeken lévő ékszerért nem vállalunk felelősséget. Nincs lehetőségünk az otthonról hozott kerékpárok, szánkók egész napos tárolására. 3.A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi, védő - óvó szabályok A) Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába - a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében - nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.

10 10 B) Az óvónőnek TILOS otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermekeknek a nap folyamán. Kivételt képeznek a magas láz csillapítását, az allergia következtében kialakuló életveszélyes állapot megelőzését, életmentést szolgáló gyógyszerek, eszközök. A betegség miatti hiányzás után (kivétel az előre jelzett szabadság miatti távolmaradás) orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ előírása szerint kötelező. Az óvoda orvosa, védőnője, vagy az óvónő által javasolt vizsgálatokra gyermeküket vigyék el, az eredményekről kérjük, hogy feltétlenül tájékoztassák az óvónőket. C) Gyermekek egészsége és testi épsége védelme érdekében az elvárható szabályokat a nevelési év kezdetekor és év közben szükség szerint a gyermekekkel ismertetjük, melyről az első szülői értekezleten tájékoztatást kapnak a szülők is. A gyermekek a folyosón, öltözőben, teremben, mosdóban - a balesetek megelőzése érdekében - ne szaladgáljanak. A játékokat, egyéb eszközöket rendeltetésüknek megfelelően használják, szándékosan ne rongálják azokat. A csoport mindennapi életével kapcsolatos, közösen kialakított szokásokat, szabályokat - életkoruknak megfelelő szinten - tartsák be. Kérjük, hogy a gyermekekkel rendszeresen megbeszélésre kerülő udvari élet szokásait és szabályait a szülők is tartassák be gyermekükkel. A gyermekek az óvoda udvarán csak az óvónő felügyelete mellett tartózkodhatnak. Kérjük, hogy hosszabb beszélgetéssel itt se tartsák fel az óvónőket. Amennyiben a szülő a gyermeket átvette, az átvétel után történt baleseteknél a felelősség a szülőt terheli! Az udvar nem játszótér, ezért kérjük, a legrövidebb időn belül elhagyni szíveskedjenek! a gyermekek kirándulásokon, sétán és egyéb intézményen kívül szervezett programon, valamint tömegközlekedési eszközön való részvételét a szülő írásbeli beleegyezésével hitelesítse. D) Az óvodába ékszert, nagy értékű játékot, mobiltelefont tilos behozni. Amennyiben mégis megtörténik, minden felelősséget a szülő vállal. F) A gyermekek érdekében kérjük a szülőket, győződjenek meg arról, hogy a beléptető ajtó, illetve kapu minden esetben teljesen bezáródott-e. G) Az óvónő teendői baleset vagy napközben történt megbetegedés esetén: A csoport felügyeletének megszervezése mellett a gyermek haladéktalan ellátása. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén gondoskodás a gyermek orvosi ellátásáról (mentő, orvos kihívása, gyermekorvoshoz szállítása). Az ellátás után a szülő értesítése a történtekről, intézkedésekről, az eredményekről.

11 11 Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén: lázcsillapítás, a szülő értesítése. Ezután a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről. Ilyen esetben a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába. Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végez. A szülőnek - saját gyermeke érdekében - kötelessége az adatváltozást bejelenteni. Bombariadó, illetve rendkívüli esemény esetén az épületet a gyermekek a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott menekülési útvonalon hagyják el. A rendőrséget a 107-es telefonszámon az óvodavezető, helyettes, tagóvoda vezető, vagy a tüzet észlelő személy értesíti. Bombariadó, tűz, illetve katasztrófa esetén a gyermekek biztonságos elhelyezése a Kossuth utcai Általános Iskolában történik. H) Logopédiai foglalkozáson minden nevelési év elején tartott felmérés alapján a logopédiai javaslatára vehet részt a gyermek. a felmérést követően a gondviselőt, a pedagógus értesíti a javaslatról, a foglalkozás idejéről és helyéről. Pedagógusok javaslatára, vagy szülői kezdeményezésre is a szülő igénybe vehet a Nevelési Tanácsadó, Gyermekjóléti Szolgálat segítségét. A Nevelési Tanácsadó, Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről elérhetőségéről az óvodapedagógusok adnak tájékoztatást. Az intézmény gyermekvédelmi felelőséről, tevékenységéről, lehetőségéről minden nevelési év elején a szülői értekezleteken adnak tájékoztatást az óvodapedagógusok. I) Szülők az óvodában: az együttműködés, kapcsolattartás lehetőségei, szabályai A szülőknek lehetőségük van arra, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon (szülői értekezlet, szülői közösség képviselői, stb.) aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítség elő a közös gondolkodást, nevelést. A gyermekek közös nevelése érdekében szükség van igazi, való együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve a vezetőt, velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Nevelési elveinkről bővebben Pedagógia Programunkban olvashatnak. (Megtekinthető az irodákban.). Gyermekük óvodai életéről, neveléséről, fejlődéséről az óvodapedagógustól rendszeresen tájékoztatást kaphatnak a következő fórumokon:

12 12 Az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések Fogadóórák (előzetes megbeszélés alapján) Szülői értekezletek (melyeket kérjük, hogy rendszeresen látogassanak), Játszódélutánok, nyílt napok, a csoport közös ünnepei. - rendezvényei, óvodai közös rendezvények Szülői közösség összejövetelei. Kérjük a szülőket, hogy - se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű - beszélgetéssel az óvónőt a gyermekkel való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a csoporttól, mert ez elősegítheti a balesetek kialakulását! Gyermekükkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvónőitől vagy a vezetőktől kérjenek. A felnőttek udvarias viselkedésére, pozitív példaadására minden területen nagy hangsúlyt fektetünk! Idetartozik az odafigyelés, a másik meghallgatása, a másik iránti tisztelet, megbecsülés. (pl. kérés, megköszönés) Ennek érdekében nagy hangsúlyt helyezünk a pozitív megerősítésre, a megelőlegezett bizalomra. A megbecsülést, az egyén tiszteletben tartását elsősorban az erőszakosság elkerülésével, a következetes, őszinte, elfogadó magatartásmintával alakítjuk ki. A másság elfogadásában viselkedésünkkel azt jelezzük, hogy minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen, de vannak bizonyos szokások, szabályok, amikhez mindenkinek (gyermeknek, felnőttnek egyaránt) alkalmazkodnia kell. A gyermekeket a szeretet, védelem, és gyermeki jogaiknak betartása illeti meg, amelyet egy szülőtárs sem sérthet meg. J) Az óvoda helyiségeinek rendje a szülők számára Az ÁNTSZ előírásainak figyelembe vételével az óvoda helyiségeit (csoportszoba, felnőtt mosdó, udvar) a szülők a következőképpen használhatják: A csoportszobában való hosszabb tartózkodás (pl. nyílt nap, játszódélután, stb.) idején kérjük a váltócipő használatát. Az óvodai rendezvények idején a szülők az arra kijelölt felnőtt mosdót - a higiéniai szabályok betartása mellett - használhatják. Az óvoda egész területén - az udvaron is - tilos a dohányzás! A fent említett alkalmakon kívül a szülők az ÁNTSZ előírásainak megfelelően, a csoportszobákban és a gyermekmosdóban nem tartózkodhatnak! Név-és születésnapok alkalmával az ÁNTSZ rendelete alapján (krémes, hamar romlandó, torták behozatala tilos!) csak száraz süteményt, vagy édességet, gyümölcsöt lehet behozni.

13 13 5.A TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE ÉS VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK. a.)a gyermek étkezése az óvodában: Az intézmények térítés ellenében napi 3x étkezést biztosítanak: (tízórait, ebédet, uzsonnát.) b.) Étkezési térítési díj befizetése: A térítési díjat az ezzel megbízott gazdasági ügyintéző szedi be a befizetési napokon reggel 7-10-ig, számla vagy nyugta ellenében. Az étkezési díjak befizetésének napjairól egy évre szóló, intézményvezető által jóváhagyott tájékoztatót kell kifüggeszteni az alábbi helyeken: az óvoda bejárati faliújságján és a csoportos faliújságokon. A tájékoztató tartalmazza: a befizetési napok számát befizetési időszak megjelölését a napi térítési díjat Az étkezési díjak befizetésének helye: Szövőgyár utcai óvoda: gazdasági ügyintéző irodája Régi Fóti utcai óvoda: vezetői iroda Vácrátót téri óvoda: vezetői iroda - A reggel 9.30 óráig bejelentett lemondások másnaptól érvényesek, a lemondott napok a következő havi befizetéskor kerülnek jóváírásra. A befizetési naphoz képest minden esetben egy pótnap áll rendelkezésre. Az étkezésre vonatkozó térítési díjakra támogatást lehet igényelni. - Az étkezési díjkedvezmény megállapítása Étkezési díjkedvezmények formái: 1. Normatív támogatás 2. Önkormányzati támogatás: térítéscsökkentés A normatív kedvezményt a Gyermekvédelmi Törvény szabályozza. (1997. évi XXXI. Törvény 64 ). A Évi CXXXVI. Törvény a következőképpen módosítja (Magyar Közlöny 202/ old).

14 14 a) Az óvodás, rendszeres támogatásban részesülő gyermek után 100% No. támogatást b) 3-vagy több gyermekes családoknál gyermekenként 50% No. támogatást c) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után 50% no. támogatást kell biztosítani. A térítéscsökkentést az Önkormányzat határozza meg. A térítéscsökkentést a szülőnek lehet igényelni az Önkormányzatnál. Az étkezési díjkedvezmények megállapítása a gyermek óvodába iratkozásakor történik. Díjkedvezmény megállapítását kérheti a szülő, ha változás történik a család összetételében, a gyermek egészségi állapotában, vagy a család anyagi helyzetében. Felülvizsgálat: A rendszeres támogatások érvényességi határidejét nyilvántartásban rögzíteni kell. Lejárta után az új határozatot be kell kérni. Szükséges iratok: a) esetben Határozat a Rendszeres támogatás megállapításáról b) esetben Családi pótlék igazolása (postautalvány vagy számlakivonat) c) esetben Orvosi igazolás, vagy köz gyógy igazolvány 6. JUTALMAZÓ INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI 1. A jutalmazó intézkedések alkalmazásának elvei A jutalmazás valamilyen teljesítmény elismerésért történik. a) arányosság- cselekvés mértékével legyen arányos b) értelmezés cselekedet és a döntés értelmezése, tett és a következmény közötti összefüggés c) időzítés tett után közvetlenül d) következetesség azonos reakció e) mérsékelt jutalom a fokozatosság biztosítása

15 15 f) tárggyal nem jutalmazunk g) jutalmazást céltudatosan használjuk és mindig megerősítjük örömünkkel és elégedetségünkkel 2. A jutalmazó intézkedések formái a) elismerő tekintet b) simogatás c) ölbevétel d) szóbeli elismerés, mely lehet egyéni és közösségnek szóló, de mindig konkrét 7. A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI 1. A fegyelmező intzékedések alkalmazásának elvei Valamely elitélendő viselkedési forma, cselekedet helytelenítésének a kifejezése, figyelem és jutalom megvonásából áll. a) arányosság- cselekvés mértékével legyen arányos b) értelmezés cselekedet és a döntés értelmezése, tett és a következmény közötti összefüggés c) időzítés tett után közvetlenül d) következetesség azonos reakció e) mérsékelt büntetés a fokozatosság biztosítása f) büntetéstcéltudatosan használjuk és mindig megfogalmazzuk nem tetszésünket és elégedetlenségünket. 2. A fegyelmező intézkedések formái a) szóbeli figyelmeztetés, meggyőzés b) határozott tiltás; c) a gondolkodószékre ültetés az óvónő mellé azzal az utasítással, hogy gondolja végig tettét, majd megbeszélés; d) bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás; e) bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás; f) a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés; Budapest, március

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben