HÁZIRENDJE. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda. Iktatószám: /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIRENDJE. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda. Iktatószám: 565-36/2013-1-4"

Átírás

1 1 Iktatószám: / Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda HÁZIRENDJE Készítette: Balla Béláné óvodavezető

2 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Az intézmény adatai 3 2.Bevezető rendelkezések A házirend hatálya A házirend célja Nyilvánosságra hozatal 4 3. Az óvodai működési rendje Az óvoda munkarendjére vonatkozó szabályok A hiányzás igazolásának szabályai A gyermeki jogok és kötelességek gyakorlására vonatkozó szabályok 7 4. Az óvoda életrendjével kapcsolatos rendelkezések 8 5. A térítési díj fizetésére és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Jutalmazó intézkedések alkalmazásának elvei és formái A fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei és formái 14

3 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI A Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Az intézmény: önálló jogi személy OM azonosító: Az intézmény székhelye: Budapest, szövőgyár u. 24. Hrsz:88334 Tel: Telephelyei: Óvoda: Budapest, Vácrátót tér 4-12 Hrsz:89202/1 Tel: Óvoda: Budapest, Régi Fóti u.14. Hrsz:89973 Tel: Óvodavezető: Balla Béláné Tagóvoda-vezetők: Magyar Tamásné (Régi Fóti u. Óvoda) Ambrus Károlyné (Vácrátót téri Óvoda) Óvodai csoportok száma: Szövőgyár úti óvoda 7cs. Régi Fóti úti óvoda 3cs. Vácrátót téri óvoda 4cs

4 4 2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A házirendet az intézmény vezetője készíti el és a nevelőtestület fogadja el. A Házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezetvéleményezési jogot gyakorol. 2.1.A házirend jogszabályi háttere évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. Törvény a közoktatásról Az évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - Az intézmény Alapító Okirata, - Szervezeti és Működési Szabályzata, - Pedagógiai Program - Minőségirányítási Program. 2.1.A házirend hatálya A házirend hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, alkalmazottra, gyermekre, azok szüleire, hozzátartozóira, pedagógusra, és az óvodába látogató személyekre egyaránt. A Házirend szabályait kell alkalmazni az intézményi ingatlanok teljes területén, valamint a pedagógiai program alapján szervezett külső programok helyén. A házirend hatályos napi viszonylatban az intézmények létesítményeibe való belépéstől a létesítmények jogszerű elhagyásáig. A házirend a teljes nevelési évre vonatkozik. A házirend hatályos fenntartói jóváhagyásának időpontjától módosítása fenntartói jóváhagyásának időpontjáig. A házirend életbelépésével az előző hatályát veszti. A házirendet a nevelési év elején felül kell vizsgálni. A házirend módosítását kezdeményezheti, akinek jogát vagy jogos érdekét sérti a házirend. A módosítás iránti kérelmet az intézmény vezetőjének címezve, írásban lehet benyújtani. Tartalmazva a módosítani kívánt rész megnevezését és a javasolt módosítást. A kérelmet az intézmény vezetője bírálja el, írásos választ tartalmazó határozatban, a kérelem beérkezését követő 15 napon belül.

5 A Házirend célja: A gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket szabályozza 2.3.Nyilvánosságra hozatal A házirendet nyilvánosságra kell hozni. A házirend megismerését az intézmény dolgozói írásos nyilatkozattal igazolják. Példányokat kapnak: szülői szervezet közalkalmazotti tanács vezető beosztású alkalmazottak A házirend egy-egy példányát ki kell függeszteni az alábbi helyeken: Szövőgyár úti óvoda: földszinti aula szülői híradó emeleti aula szülői híradó nevelői szoba csoportszobák Régi Fóti úti óvoda: nevelői szoba gyermeköltözők faliújság csoportszobák Vácrátót téri óvoda: nevelői szoba folyosó szülői híradó csoportszobák 3.AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE A nevelési év Szeptember 01- következő év Augusztus 31-ig tart. Szeptembertől- Május 31-ig intenzív fejlesztés történik, játékos ismeretszerzéssel. Júniustól- Augusztus 31-ig nyári élet, összevont csoporttal. A fenntartó döntése alapján, a nyár folyamán az intézmények, 5 hétig zárva tartanak. A zárás idejéről minden évben február15-ig hirdetményben értesítjük a szülőket. A zárás ideje alatt-maximum 2 hétre- a szülő kérheti gyermeke elhelyezését, valamelyik tagintézményünkbe. A téli zárás (a két ünnep között) a Fenntartó engedélyével történik. Napi nyitva tartás: Hétfőtől- Péntekig: óráig Az óvodák teljes nyitvatartási idejében óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.

6 6 Ügyelet minden reggel: Régi Fóti u. óvodában : óráig Vácrátót téri óvodában: óráig Szövőgyár úti óvodában: óráig Minden délután: Régi Fóti óvodában: óráig, Vácrátót téri óvodában: óráig Szövőgyár u. óvodában: óráig a kijelölt csoportokban, napi váltásban. Nevelés nélküli munkanapok: A 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 2 (4) alapján egy nevelési évben 5 nevelés nélküli munkanap biztosított, továbbképzések szervezésére. Ezek pontos időpontjáról a nevelési év elején tájékoztatjuk a szülőket. Minden alkalommal, ha igény van, rá ügyeleti lehetőséget biztosítunk, erről írásban kérdezzük meg a szülőket AZ ÓVODA MUNKARENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK Az óvodák 5 napos (hétfőtől-péntekig) 60 órás munkarenddel üzemelnek. Eltérő az óvodai munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. Az óvodák egyéb rendelkezések szerint is zárva tarthatnak, melyről a szülők legalább 7 nappal előbb hirdetés útján értesítést kapnak. Megfelelő gyermeklétszám esetén ügyeletet biztosítunk egyik tagintézményünkben. Az óvodák a tavaszi, téli szünetben, illetve munkanap áthelyezés esetén az igényeknek és a gazdaságosság figyelembe vételével tartanak nyitva. A gyerekek, tartsák be az intézmény területeinek használati rendjét. Az óvodai életben a pedagógus teljes figyelmére van szükség, ezért a pedagógust a gyerekek közül kihívni nem szabad. A gyermekek érkezzenek be az óvodába legkésőbb 8.30-ra. A később érkező gyerekek, úgy kapcsolódjanak be a napi tevékenységbe, hogy a megkezdett foglalkozást, és egyéb tevékenységet ne zavarják meg. A gyerekek az óvodába csak szülő, vagy szülő által megbízott személy kíséretében érkezhetnek, vagy távozhatnak. Az óvónő csak a csoportba bevitt és az óvónő által átvett gyermekért felelős. Írásos nyilatkozat kell, ha a gyermeket más személy hozza és viszi az óvodába. a nyilatkozatot az óvónőnek kell odaadni. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje 10 óra.

7 7 Amennyiben a pedagógusban a gyermekkel kapcsolatos veszélyeztetettség gyanúja merül fel, akkor a pedagógus az évi XXXI. Tv. 5 -a szerint köteles eljárni. Az óvodai zárási idő után, azaz 18 óra után az óvodában tartózkodó gyermekeknél a következő a teendő: az óvónő a szülők által megadott telefonszámon megpróbálja elérni valamelyik családtagot, ennek sikertelensége esetén a pedagógus kötelessége, hogy értesítse a FIÓKA Gyermek és Ifjúságvédelmi Szolgálatot (XV. kerület Koloz6svár u. 4/b Tel: ) 3.2.HIÁNYZÁS IGAZOLÁSAINAK SZABÁLYAI: Napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni az a gyermek: o aki az ötödik életévét betöltötte. Az ilyen gyermek tíz napon túli igazolatlan hiányzását az óvodavezető köteles jelezni a Gyermekjóléti Szolgálatnak és a lakóhely szerinti Önkormányzat jegyzőjének, valamint a kerületi Kormányhivatalnak o A szülőnek be kell jelenteni, ha gyermeke valamilyen okból távol marad az óvodától. o A gyermek 1-3 napos hiányzását, előzetes, írásos, bejelentés alapján, az óvodapedagógus engedélyezheti. o Betegség esetén kizárólag orvosi igazolással jöhet újra óvodába a gyermek. Ha a mulasztás utolsó napjától számított két héten belül az igazolás nem történik meg, a mulasztást igazolatlannak kell venni o A gyermek távolmaradása kezdetétől számítva 2 napon belül köteles értesíteni az intézményt gondviselője útján távolmaradása okáról. o A 3 munkanapnál hosszabb távollétet (elutazás, vagy egyéb más indokkal) az óvodavezetőjéhez címezve írásban kell kérni. o Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermek a nem kötelező óvodai nevelésből 10 napnál többet van távol az óvodától, igazolatlanul és az óvodavezető kétszer felszólította, írásban (kivétel: tanköteles kor, hátrányos helyzet). A megszüntetésről az intézmény vezetője határozatban dönt, illetve másik óvoda átvette. (Kivéve, ha a Gyámhatósági intézkedés során történt az óvodai felvétel, vagy a Gyermekvédelmi Törvény szerint hátrányos helyzetű, valamint, ha az óvodai nevelésben köteles részt vennie.) o Az óvodából történő kiiratkozást írásban kell megtenni.

8 8 3.3 A GYERMEKI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSA A gyermek joga: A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. A gyermeknek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének és adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön képességei figyelembevételével. Biztonságban és egészséges környezetben neveljék, pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák óvodai életrendjét. Személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák. Ennek gyakorlása közben azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésben, továbbá nem veszélyeztetheti saját és társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Állapotának, személyes adottságainak megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért. Az óvónők felelősek különösen, a gyermek: a fizikai és lelki erőszakkal szembeni védelme biztosításáért, személyiségének és emberi méltóságának, jogainak tiszteletben tartásáért képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesítésért, állapotának, adottságának megfelelő ellátásban részesítéséért, ha szükséges a pedagógiai szakszolgálathoz fordulás segítéséért. személyiségi jogai, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való joga, önrendelkezési joga, családi élethez és magánélethez való joga óvoda általi érvényre juttatásáért. csoportjukba járó gyermekek jogkövető magatartásra neveléséért, annak eredményességéért, a gyermeki kötelességek a teljes óvodai élet alatti teljesíttetéséért. A feladatuk hogy a gyermek: részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon,

9 9 óvja saját és társai testi épségét, egészségét, megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét, az egyes területeken betartandó óvó, védő rendszabályokat, óvja az óvoda létesítményeit és eszközeit megőrizze, illetőleg rendeltetésnek megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, az óvoda vezetői, pedagógusai és alkalmazottai, óvodás társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 4.AZ ÓVODAI ÉLET RENDJÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 1. A gyermekek ruházata az óvodában Kérjük, hogy gyermekük ruházatának kiválasztását, használatát, tárolását a praktikussági-, kényelmi-, tisztasági-, balesetvédelmi szempontok figyelembe vétele jellemezze. Az esetleges átöltözéshez tartalék alsónemű, ruha szükséges. Legyen a gyermeknek az óvónő által ajánlott tornafelszerelése, váltócipője, és udvari öltözéke. A ruhaneműket jellel kell ellátni. Az öltöző tisztaságáért, a gyermekek ruháiért nem csak az óvoda dolgozói, hanem a szülők is felelősek. A nem talált ruhadarabok kereséséhez minden esetben kérjék a csoporthoz tartozó felnőtt segítségét. A feleslegessé, használhatatlanná vált ruhadarabokat kérjük, hogy vigyék haza. A gyermekek polcain, ruhás zsákjában élelmiszer tárolása TILOS! Az óvodai rendezvényekre, ünnepekre az alkalomhoz illő öltözéket szíveskedjenek biztosítani. 2.A gyermek által bevitt játékokra, eszközökre vonatkozó szabályok: A gyermekek otthonról csak olyan játékszereket hozhatnak az óvodába, amely saját és mások testi épségét nem veszélyeztetik. Az óvónő a veszélyesnek tartott játékot elveszi és délután a szülőnek adja vissza. Az óvodába hozott játékokért, a gyermekeken lévő ékszerért nem vállalunk felelősséget. Nincs lehetőségünk az otthonról hozott kerékpárok, szánkók egész napos tárolására. 3.A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi, védő - óvó szabályok A) Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába - a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében - nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.

10 10 B) Az óvónőnek TILOS otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermekeknek a nap folyamán. Kivételt képeznek a magas láz csillapítását, az allergia következtében kialakuló életveszélyes állapot megelőzését, életmentést szolgáló gyógyszerek, eszközök. A betegség miatti hiányzás után (kivétel az előre jelzett szabadság miatti távolmaradás) orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ előírása szerint kötelező. Az óvoda orvosa, védőnője, vagy az óvónő által javasolt vizsgálatokra gyermeküket vigyék el, az eredményekről kérjük, hogy feltétlenül tájékoztassák az óvónőket. C) Gyermekek egészsége és testi épsége védelme érdekében az elvárható szabályokat a nevelési év kezdetekor és év közben szükség szerint a gyermekekkel ismertetjük, melyről az első szülői értekezleten tájékoztatást kapnak a szülők is. A gyermekek a folyosón, öltözőben, teremben, mosdóban - a balesetek megelőzése érdekében - ne szaladgáljanak. A játékokat, egyéb eszközöket rendeltetésüknek megfelelően használják, szándékosan ne rongálják azokat. A csoport mindennapi életével kapcsolatos, közösen kialakított szokásokat, szabályokat - életkoruknak megfelelő szinten - tartsák be. Kérjük, hogy a gyermekekkel rendszeresen megbeszélésre kerülő udvari élet szokásait és szabályait a szülők is tartassák be gyermekükkel. A gyermekek az óvoda udvarán csak az óvónő felügyelete mellett tartózkodhatnak. Kérjük, hogy hosszabb beszélgetéssel itt se tartsák fel az óvónőket. Amennyiben a szülő a gyermeket átvette, az átvétel után történt baleseteknél a felelősség a szülőt terheli! Az udvar nem játszótér, ezért kérjük, a legrövidebb időn belül elhagyni szíveskedjenek! a gyermekek kirándulásokon, sétán és egyéb intézményen kívül szervezett programon, valamint tömegközlekedési eszközön való részvételét a szülő írásbeli beleegyezésével hitelesítse. D) Az óvodába ékszert, nagy értékű játékot, mobiltelefont tilos behozni. Amennyiben mégis megtörténik, minden felelősséget a szülő vállal. F) A gyermekek érdekében kérjük a szülőket, győződjenek meg arról, hogy a beléptető ajtó, illetve kapu minden esetben teljesen bezáródott-e. G) Az óvónő teendői baleset vagy napközben történt megbetegedés esetén: A csoport felügyeletének megszervezése mellett a gyermek haladéktalan ellátása. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén gondoskodás a gyermek orvosi ellátásáról (mentő, orvos kihívása, gyermekorvoshoz szállítása). Az ellátás után a szülő értesítése a történtekről, intézkedésekről, az eredményekről.

11 11 Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén: lázcsillapítás, a szülő értesítése. Ezután a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről. Ilyen esetben a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába. Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végez. A szülőnek - saját gyermeke érdekében - kötelessége az adatváltozást bejelenteni. Bombariadó, illetve rendkívüli esemény esetén az épületet a gyermekek a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott menekülési útvonalon hagyják el. A rendőrséget a 107-es telefonszámon az óvodavezető, helyettes, tagóvoda vezető, vagy a tüzet észlelő személy értesíti. Bombariadó, tűz, illetve katasztrófa esetén a gyermekek biztonságos elhelyezése a Kossuth utcai Általános Iskolában történik. H) Logopédiai foglalkozáson minden nevelési év elején tartott felmérés alapján a logopédiai javaslatára vehet részt a gyermek. a felmérést követően a gondviselőt, a pedagógus értesíti a javaslatról, a foglalkozás idejéről és helyéről. Pedagógusok javaslatára, vagy szülői kezdeményezésre is a szülő igénybe vehet a Nevelési Tanácsadó, Gyermekjóléti Szolgálat segítségét. A Nevelési Tanácsadó, Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről elérhetőségéről az óvodapedagógusok adnak tájékoztatást. Az intézmény gyermekvédelmi felelőséről, tevékenységéről, lehetőségéről minden nevelési év elején a szülői értekezleteken adnak tájékoztatást az óvodapedagógusok. I) Szülők az óvodában: az együttműködés, kapcsolattartás lehetőségei, szabályai A szülőknek lehetőségük van arra, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon (szülői értekezlet, szülői közösség képviselői, stb.) aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítség elő a közös gondolkodást, nevelést. A gyermekek közös nevelése érdekében szükség van igazi, való együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve a vezetőt, velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Nevelési elveinkről bővebben Pedagógia Programunkban olvashatnak. (Megtekinthető az irodákban.). Gyermekük óvodai életéről, neveléséről, fejlődéséről az óvodapedagógustól rendszeresen tájékoztatást kaphatnak a következő fórumokon:

12 12 Az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések Fogadóórák (előzetes megbeszélés alapján) Szülői értekezletek (melyeket kérjük, hogy rendszeresen látogassanak), Játszódélutánok, nyílt napok, a csoport közös ünnepei. - rendezvényei, óvodai közös rendezvények Szülői közösség összejövetelei. Kérjük a szülőket, hogy - se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű - beszélgetéssel az óvónőt a gyermekkel való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a csoporttól, mert ez elősegítheti a balesetek kialakulását! Gyermekükkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvónőitől vagy a vezetőktől kérjenek. A felnőttek udvarias viselkedésére, pozitív példaadására minden területen nagy hangsúlyt fektetünk! Idetartozik az odafigyelés, a másik meghallgatása, a másik iránti tisztelet, megbecsülés. (pl. kérés, megköszönés) Ennek érdekében nagy hangsúlyt helyezünk a pozitív megerősítésre, a megelőlegezett bizalomra. A megbecsülést, az egyén tiszteletben tartását elsősorban az erőszakosság elkerülésével, a következetes, őszinte, elfogadó magatartásmintával alakítjuk ki. A másság elfogadásában viselkedésünkkel azt jelezzük, hogy minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen, de vannak bizonyos szokások, szabályok, amikhez mindenkinek (gyermeknek, felnőttnek egyaránt) alkalmazkodnia kell. A gyermekeket a szeretet, védelem, és gyermeki jogaiknak betartása illeti meg, amelyet egy szülőtárs sem sérthet meg. J) Az óvoda helyiségeinek rendje a szülők számára Az ÁNTSZ előírásainak figyelembe vételével az óvoda helyiségeit (csoportszoba, felnőtt mosdó, udvar) a szülők a következőképpen használhatják: A csoportszobában való hosszabb tartózkodás (pl. nyílt nap, játszódélután, stb.) idején kérjük a váltócipő használatát. Az óvodai rendezvények idején a szülők az arra kijelölt felnőtt mosdót - a higiéniai szabályok betartása mellett - használhatják. Az óvoda egész területén - az udvaron is - tilos a dohányzás! A fent említett alkalmakon kívül a szülők az ÁNTSZ előírásainak megfelelően, a csoportszobákban és a gyermekmosdóban nem tartózkodhatnak! Név-és születésnapok alkalmával az ÁNTSZ rendelete alapján (krémes, hamar romlandó, torták behozatala tilos!) csak száraz süteményt, vagy édességet, gyümölcsöt lehet behozni.

13 13 5.A TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE ÉS VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK. a.)a gyermek étkezése az óvodában: Az intézmények térítés ellenében napi 3x étkezést biztosítanak: (tízórait, ebédet, uzsonnát.) b.) Étkezési térítési díj befizetése: A térítési díjat az ezzel megbízott gazdasági ügyintéző szedi be a befizetési napokon reggel 7-10-ig, számla vagy nyugta ellenében. Az étkezési díjak befizetésének napjairól egy évre szóló, intézményvezető által jóváhagyott tájékoztatót kell kifüggeszteni az alábbi helyeken: az óvoda bejárati faliújságján és a csoportos faliújságokon. A tájékoztató tartalmazza: a befizetési napok számát befizetési időszak megjelölését a napi térítési díjat Az étkezési díjak befizetésének helye: Szövőgyár utcai óvoda: gazdasági ügyintéző irodája Régi Fóti utcai óvoda: vezetői iroda Vácrátót téri óvoda: vezetői iroda - A reggel 9.30 óráig bejelentett lemondások másnaptól érvényesek, a lemondott napok a következő havi befizetéskor kerülnek jóváírásra. A befizetési naphoz képest minden esetben egy pótnap áll rendelkezésre. Az étkezésre vonatkozó térítési díjakra támogatást lehet igényelni. - Az étkezési díjkedvezmény megállapítása Étkezési díjkedvezmények formái: 1. Normatív támogatás 2. Önkormányzati támogatás: térítéscsökkentés A normatív kedvezményt a Gyermekvédelmi Törvény szabályozza. (1997. évi XXXI. Törvény 64 ). A Évi CXXXVI. Törvény a következőképpen módosítja (Magyar Közlöny 202/ old).

14 14 a) Az óvodás, rendszeres támogatásban részesülő gyermek után 100% No. támogatást b) 3-vagy több gyermekes családoknál gyermekenként 50% No. támogatást c) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után 50% no. támogatást kell biztosítani. A térítéscsökkentést az Önkormányzat határozza meg. A térítéscsökkentést a szülőnek lehet igényelni az Önkormányzatnál. Az étkezési díjkedvezmények megállapítása a gyermek óvodába iratkozásakor történik. Díjkedvezmény megállapítását kérheti a szülő, ha változás történik a család összetételében, a gyermek egészségi állapotában, vagy a család anyagi helyzetében. Felülvizsgálat: A rendszeres támogatások érvényességi határidejét nyilvántartásban rögzíteni kell. Lejárta után az új határozatot be kell kérni. Szükséges iratok: a) esetben Határozat a Rendszeres támogatás megállapításáról b) esetben Családi pótlék igazolása (postautalvány vagy számlakivonat) c) esetben Orvosi igazolás, vagy köz gyógy igazolvány 6. JUTALMAZÓ INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI 1. A jutalmazó intézkedések alkalmazásának elvei A jutalmazás valamilyen teljesítmény elismerésért történik. a) arányosság- cselekvés mértékével legyen arányos b) értelmezés cselekedet és a döntés értelmezése, tett és a következmény közötti összefüggés c) időzítés tett után közvetlenül d) következetesség azonos reakció e) mérsékelt jutalom a fokozatosság biztosítása

15 15 f) tárggyal nem jutalmazunk g) jutalmazást céltudatosan használjuk és mindig megerősítjük örömünkkel és elégedetségünkkel 2. A jutalmazó intézkedések formái a) elismerő tekintet b) simogatás c) ölbevétel d) szóbeli elismerés, mely lehet egyéni és közösségnek szóló, de mindig konkrét 7. A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI 1. A fegyelmező intzékedések alkalmazásának elvei Valamely elitélendő viselkedési forma, cselekedet helytelenítésének a kifejezése, figyelem és jutalom megvonásából áll. a) arányosság- cselekvés mértékével legyen arányos b) értelmezés cselekedet és a döntés értelmezése, tett és a következmény közötti összefüggés c) időzítés tett után közvetlenül d) következetesség azonos reakció e) mérsékelt büntetés a fokozatosság biztosítása f) büntetéstcéltudatosan használjuk és mindig megfogalmazzuk nem tetszésünket és elégedetlenségünket. 2. A fegyelmező intézkedések formái a) szóbeli figyelmeztetés, meggyőzés b) határozott tiltás; c) a gondolkodószékre ültetés az óvónő mellé azzal az utasítással, hogy gondolja végig tettét, majd megbeszélés; d) bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás; e) bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás; f) a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés; Budapest, március

RÁKOSPALOTAI HETEDHÉT ÓVODA

RÁKOSPALOTAI HETEDHÉT ÓVODA RÁKOSPALOTAI HETEDHÉT ÓVODA 1154. Budapest, Klapka György u. 27. Tel./ fax: 307-6374 e-mail: klapkaovi@freemail.hu Web: www.hetedhetovoda.hu OM azonosító: 201554 Intézményvezető: Végváriné Kékhegyi Erika

Részletesebben

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, kiegészíti az óvodáskorú gyermekek családban történő nevelését. Óvodai nevelésünk

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde. 7261. Taszár, Kossuth u. 2. Tel: 06-30/6491247 OM: 202445. Napsugár Óvoda HÁZIREND

Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde. 7261. Taszár, Kossuth u. 2. Tel: 06-30/6491247 OM: 202445. Napsugár Óvoda HÁZIREND Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde 7261. Taszár, Kossuth u. 2. Tel: 06-30/6491247 OM: 202445 Napsugár Óvoda HÁZIREND Készült: 2013. január 01. Készítette: Utasiné Kenderák Tímea Mb. intézményvezető 1 KEDVES

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D 2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D Bevezetés A házirend biztosítja a működés kereteit: a nevelési feladatok ellátásához, a közösségi élet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043 Központi Alsóvárosi ÁMK Óvodai intézményegységének HÁZIRENDJE Az intézményre vonatkozó szabályozás: Közoktatási tv. és 11 / 1994 (VI. 8.) MKM rendelet Az óvoda házirendje vonatkozik az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására.

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására. HÁZIREND Kedves Szülők! A Bukfenc óvoda házirendjét, az óvodavezető a gyermek beíratásakor köteles a szülőnek átadni a 2003. LXI. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 29.

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt óvodai légkör biztosítása és az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges

Részletesebben

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948 Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D OM azonosítója: 036948 I. Bevezető: A házirend feladata, hogy megállapítsa a jogszabályban meghatározott gyermeki jogok

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Honvéd utcai Központi Óvoda Házirendje

Honvéd utcai Központi Óvoda Házirendje Óvodai házirend 1.) Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jogszerű elhagyásig terjedő időszakra, továbbá a nevelési illetve pedagógiai program részeként tartott

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

Csillagfürt Óvoda. 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. HÁZIREND

Csillagfürt Óvoda. 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. HÁZIREND Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8. HÁZIREND Tisztelt Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák, végig és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE

A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE A közoktatási törvény és végrehajtási rendeletei szellemében a Nevelőtestület, a Szülői Munkaközösség véleményének egyeztetésével készült. Általános tudnivalók Ez

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem Óvodája. Házirend 2014

Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem Óvodája. Házirend 2014 1 Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem Óvodája Házirend 2014 2 3 Tartalom Preambulum... 2 Tartalomjegyzék.... 3 1. A Házirend célja.. 4 2. Az óvoda adatai. 4 3. Nyitva tartás, munkarend... 4 4. A gyermekek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda Készítette: Makida Kitti Óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Az óvoda nyitvatartási rendje... 3 2. Az óvoda nevelési intézmény...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 1 HÁZIREND Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 8182 Berhida, Ibolya u.1..vilonya, Papkeszi út 5/a 88/455-270..88/490-120 Intézményvezető:

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 HÁZIREND NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 1 Házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról 2. Jogszabályi háttér 3. Az óvodai felvétel 4. Az óvodai elhelyezés megszüntetésének

Részletesebben

HÁZIREND. Istenkúti Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314)

HÁZIREND. Istenkúti Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) HÁZIREND Istenkúti Waldorf Óvoda 2014-2015-ös nevelési év Az intézmény neve: A telephely neve: Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) Istenkúti Waldorf Óvoda

Részletesebben

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02.

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02. Házirend 2015.09.02. A gyermeki élet napirendje: 7.00-9.30: Szabad játék, egyéni fejlesztés, folyamatos tízórai, mindennapos testnevelés 9.30-10.30: Tervezett tevékenységek, mindennapos testnevelés 10.30-12.10:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

ANGYALKERT GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA

ANGYALKERT GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ANGYALKERT GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. A gyermekek nevelése, oktatása keresztény pedagógiai

Részletesebben

Óvodai házirend Közoktatási törvény 40 (9) 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet

Óvodai házirend Közoktatási törvény 40 (9) 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet Óvodai házirend Közoktatási törvény 40 (9) 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 1.) Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jogszerű elhagyásig terjedő időszakra, továbbá,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old. Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Tel/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ÓVODAI HÁZIREND Készítette: Elfogadta: Varga Lajosné

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4700. Mátészalka, Kazinczy u. 5. Tel./fax: 44-312-103. E-mail: szatmari.szakszolg@businesstel.hu H Á Z I R E

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda HÁZIRENDJE 2013. 03. 29.

Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda HÁZIRENDJE 2013. 03. 29. Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda HÁZIRENDJE 2013. 03. 29. 1.) Bevezetés A házirend területi hatálya kiterjed: A nevelési intézménybe való belépéstől a jogszerű elhagyásig terjedő időszakra, továbbá

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

SÁRKERESZTESI FICÁNKOLÓ ÓVODA HÁZIREND

SÁRKERESZTESI FICÁNKOLÓ ÓVODA HÁZIREND SÁRKERESZTESI FICÁNKOLÓ ÓVODA HÁZIREND Sárkeresztes 2015 1 2 Házirend hatálya: A házirend kiterjed az óvodába járó gyermekekre, a gyermekek szüleire, az óvoda dolgozóira, az intézménybe látogató személyekre

Részletesebben

Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda 9321 Farád, Fenyőfa u. 5. OM azonosító: HÁZIREND 2015/2016. Készült:

Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda 9321 Farád, Fenyőfa u. 5. OM azonosító: HÁZIREND 2015/2016. Készült: Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda 9321 Farád, Fenyőfa u. 5. OM azonosító: 201-635 HÁZIREND 2015/2016. Készült: 2015.08.28 1 Kedves Szülők! E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770 Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a

Részletesebben

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 26. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 45. (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde házirendjének jóváhagyása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE

LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE Készítette: Bózsvári Lászlóné intézményvezető Hatályba lépés időpontja: 2013. április 1. LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE BEVEZETŐ Kedves Szülők!

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

H á z i r e n d 3 /2013.

H á z i r e n d 3 /2013. H á z i r e n d 3 /2013. A Házirend az óvoda Pedagógiai Programjával, a Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban, a következő törvények és rendeletek alapján készült: 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve:

H Á Z I R E N D. Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve: H Á Z I R E N D Az óvoda neve, címe és telefonszáma: Napközi Otthonos Óvoda 3729 Serényfalva, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 48/ 434-003 Az óvoda vezetõjének neve: Nagyné Pácza Erika Tel.: 48/ 430-242 Az óvoda

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK HÁZIREND Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM:

Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM: Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM: 202 100 Különös Közzétételi lista 2016/2017-es nevelési év Epreskert Utcai Óvoda Kossuth Utcai Tagóvoda Szalontai Úti Tagóvoda Vasút Utcai Tagóvoda A kormány

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Kedves Szülők! Kérem, hogy, gyermekeik érdekében gondoskodjanak betartásáról.

Kedves Szülők! Kérem, hogy, gyermekeik érdekében gondoskodjanak betartásáról. Kedves Szülők! Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Kérem, hogy, gyermekeik érdekében gondoskodjanak

Részletesebben

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 H á z i r e n d Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 Intézményegységei: 1162 Budapest Hermina út 66-68. Tel./Fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Tel.:405-46-08

Részletesebben

HÁZIREND. Változat Hatályba helyezve Módosító szervezet Változás. 1.0 2008. szeptember Óvoda Kiadás. 2.0 2012. június Óvoda Kiadás

HÁZIREND. Változat Hatályba helyezve Módosító szervezet Változás. 1.0 2008. szeptember Óvoda Kiadás. 2.0 2012. június Óvoda Kiadás HÁZIREND Készítette és előterjesztette: Véleményezte: Elfogadta: Jóváhagyta: Varga Marianna. óvodavezető a szülői szervezet részéről Sipos Mariann a nevelőtestület képviseletében Varga Marianna ügyvezető

Részletesebben