LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIREND"

Átírás

1 LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIREND szeptember

2

3 AZ INTÉZMÉNY neve: Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde OM- azonosítója: székhelye: 3021 Lőrinci, Rákóczi út ) Erőműi Óvoda 3022 Erőmű, Erőmű tér ) Selypi Óvoda 3024 Selyp, Nefelejcs u. 3. alapító szerve: Lőrinci Város Önkormányzat Képviselőtestülete felügyeleti szerve: Lőrinci Város Önkormányzat Képviselőtestülete A házirend hatálya: a házirend az óvoda minden pedagógusára, illetve valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirendet: az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el A házirend a kihirdetés napján válik hatályossá! FONTOS TUDNIVALÓK 1. Alkohol és drog fogyasztása az intézmény egész területén TILOS! 2. Dohányozni az óvoda egész területén és annak 5 méteres körzetében TILOS! 3. Az óvoda látogatására (a jogosultakon kívül) csak az óvodavezető adhat engedélyt! 4. Beteg, lázas, kiütéses gyermek az intézményt nem látogathatja. Az óvodából hiányzás esetén a gyermeket orvosi igazolással fogadjuk. Betegség esetén kérjük, hogy a gyermeket tartsák otthon, hogy a többi gyermek megfertőzését elkerüljük. Fertőző betegség után orvosi igazolást kérünk, miszerint a gyermek közösségbe mehet. 5. Ha a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásról egy nevelési évben 10 napnál igazolatlanul többet mulaszt, az óvoda vezetője megteszi a szükséges intézkedéseket. 6. A beiratkozás, a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik, a gyermekre vonatkozó információk rögzítésével, hitelt érdemlő dokumentumok bemutatása alapján, amit a szülők tájékoztatása előz meg. A mindenkori hatályos Önkormányzati rendelet rendelkezik az óvoda körzetéről, mely férőhely esetén kötelező felvételt jelent.

4 HÁZIREND Az óvoda házirendje a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII 31.) EMMI rendelet alapján meghatározza a házirend témakörébe tartozó szabályokat. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény rendelkezései. A évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról alapján készült. I. Bevezető rész 1. A házirend célja A házirend célja, hogy - többek között - megállapítsa: - a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásának módját, - a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket, - az óvodai munkarendet, a foglalkozások rendjét, az óvoda és helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendjét. 2. A házirend hatálya 1. A házirend személyi hatálya kiterjed: - az intézménnyel munkajogi jogviszonyban lévő személyre, - az óvodai ellátásában részesülő gyermekre, illetve meghatározott esetekben a szülőre. 2. A házirend időbeli hatálya: - a gyermekek és szüleik vonatkozásában az intézményi gyermeki jogviszony kezdetekor keletkezik és az intézményi gyermeki jogviszony megszűnéséig tart, - kiterjed a teljes nevelési évre, beleértve a szüneteket is. 3. A házirend területi hatálya: A házirend előírásait az intézmény területén azon magatartási szabályait, melyek értelmezhetőek intézményen kívül is az intézmény által szervezett programok, foglalkozások esetében az intézmény területén kívül is alkalmazni kell. 4. A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok: A házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol. A házirendet a nevelőtestület részéről az óvodavezető írja alá.

5 3. A házirend nyilvánossága A házirendet az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. Ennek hiányában a házirendet ki kell függeszteni a központi faliújságra, oly módon, hogy azt a szülök, szabadon megtekinthessék. A házirend egy-egy példányát át kell adni: - a szülői szervezet elnökének, - az intézményi tanács elnökének, - valamennyi pedagógusnak és egyéb foglalkoztatottnak, - a gyermek szülőjének az óvodába történő beiratkozáskor. A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni, a házirend egy-egy példányát ismét át kell adni az érintetteknek. II. A házirend kötelező elemei 1. Gyermek távolmaradásának, mulasztásának, igazolására vonatkozó előírások Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha a) a gyermek - a szülő előzetes írásbeli kérelmére engedélyt kapott a távolmaradásra. Az engedélyezés helyi rendje a következő: - hivatalos kikérőt kell benyújtani, melyet: - a csoportvezető óvónő részére rövidebb időtartam (1-5 nap) b) Az óvodából betegség gyanújával hazaküldött gyermeknek minden esetben orvosi igazolás szükséges. - az óvodába csak egészséges gyerek jöhet. Három napot meghaladó hiányzás esetén, orvosi igazolás bemutatása kötelező! Hányás, hasmenés, valamint 37 C fok feletti hőemelkedés esetén a gyermek csak orvosi igazolással vehető be az óvodába. - az igazolás csak papír alapon fogadható el! c) a gyermek hatósági intézkedés miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A gyermek hiányzását a hatóság által kiállított igazolással kell igazolni. A hiányzás igazolását az óvodai nevelésben való ismételt részvétel megkezdését követően be kell mutatni. Ha a gyermek távolmaradását a szülő nem igazolta, akkor a mulasztás igazolatlan. Ha egy nevelési évben igazolatlanul 10 napnál többet mulaszt, akkor az óvoda vezetőjének három hatóságot kell értesítenie: Gyámhatóság Gyermekjóléti szolgálat Járási Hivatal

6 2. A térítési díj befizetésére vonatkozó rendelkezések A térítési díjak befizetése: minden hónap 10 és 15-e között történik a kiírásnak megfelelően. A befizetés helyszíne: feladat ellátási helyek (Erőmű tér 32; Nefelejcs út 3; Rákóczi út 73.). Pótbefizetés: a hónap utolsó hétfője (Lőrinci Óvoda, Rákóczi út 73.). A térítési díj fizetési módja: készpénz. Rendezetlen térítési díj esetén a szülő felszólítást kap. A hátralék rendezéséig a gyermek az óvodai ellátást csak 12 óráig veheti igénybe (számára a tízórait biztosítja). A befizetés összege az igénybe vett étkezési napokra vonatkozik (utólagos elszámolással). Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj jóváírására nem tarthat igényt! A hiányzás bejelentésének módja: legkésőbb a hiányzás napján, ig személyesen vagy telefonon lehetséges: Erőmű: 06-37/ Selyp: 06-37/ Lőrinci: 06-37/ A tízórai biztosításához a gyermeknek 9 óráig be kell érkeznie az óvodába, ha a késést előre jelezték. A hiányzás első napján az ebéd elvihető az óvodából 11 és 12 óra között. 3. A szociális támogatás megállapítása 1. Ingyenes étkezésben részesül az a gyermek, akinek szülei a polgármesteri hivataltól gyermekvédelmi kedvezményt kapnak, és az erről szóló határozatot az óvodában bemutatják %-os díjkedvezményre jogosult az a gyermek, aki: - 3 vagy több gyermekes családban él és erről nyilatkozik - szakorvosi, illetve szakszolgálati rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkezik, és azt bemutatja 4. A szülők véleménynyilvánítási szabadsága 1. A pedagógusok és az intézményvezetők feladata, hogy biztosítsák a szülők véleménynyilvánítási szabadságát. 2. A véleménynyilvánítás gyakorlása során a szülő nem sértheti - az óvoda alkalmazottainak, - a többi gyermeknek, és a gyermekek szüleinek a személyiségi jogait, emberi méltóságát. 3. A véleménynyilvánítás módja: szóban és írásban lehetséges, melynek során a hivatali út betartását kérjük (Először az csoportvezető óvodapedagógust, majd ha szükséges az óvoda vezetőjét keressék fel.) 5. A gyermekek és a szülők rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 1. A gyermek, s így a szülő joga, hogy hozzájusson a gyermek jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, a személyét, illetve a fejlődését érintő kérdésekről.

7 2. A szülő joga, hogy információt kapjon: - az óvoda működésével, működési rendjével kapcsolatos kérdésekről, - az óvodai pedagógiai programról, és a helyi nevelési tervről. 3. A szülő az 1. pontban meghatározott jogokat: - szóban: - a csoport óvodapedagógusaival egyeztetett fogadóórán, illetve - az óvoda vezetői vonatkozásában személyesen egyeztetett időben, - a Szülői Szervezet megválasztott képviselőinek értekezletén, - írásban az érintett személyhez való benyújtással gyakorolhatja. 4. A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy gondoskodjanak arról, hogy a gyermekek szülei ismerjék meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit. A tájékoztatás formái: - szóbeli tájékoztatás, - írásbeli tájékoztatás. A tájékoztatás a tartalmának, jellegének megfelelően történhet: - közösen, illetve - egyénileg. A gyermekkel kapcsolatban tájékoztatást adhat: - az intézményvezető, - a csoportvezető óvónők, - az oktató-nevelő munkát végző további pedagógus. 5. A tájékoztatás rendje a következő: - az óvoda nyilvános dokumentumai: - az SZMSZ, - a pedagógiai program mindenki számára elérhető helyen elhelyezésre kerülnek, - a házirend a faliújságon folyamatosan megtekinthető, illetve annak egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 6. Az óvoda köteles az 5. pontban meghatározott dokumentumokról szóbeli tájékoztatást is adni a dokumentumok elfogadása, valamint módosítása esetén. 7. A szülő szóban jelezheti további tájékoztatási igényét. Az igényt - annak jellegétől függően - az óvoda foglalkoztatottja a dokumentumokba való betekintési lehetőség biztosításával, illetve szóbeli tájékoztatás nyújtásával elégíti ki. 8. Az óvoda zárva tartására vonatkozó tájékoztatás megtörténik a szülői értekezleteken, valamint a tájékoztatás óvoda faliújságra történő kifüggesztésével. 6. A gyermekek jutalmazásának és fegyelmezésének elvei A jutalmazás a gyermek pszichikus érettségétől, az életkori sajátosságok figyelembevételével történik.

8 - tárgyi jutalmazást az óvodában nem alkalmazunk. Kivétel: pályázat megnyerése esetén (rajzpályázat, mesemondóverseny, sportverseny stb.) - a jutalmazás elsősorban szóbeli dicsérettel, valamint feladat megbízással történik figyelembe véve a fokozatosság elvét. A fegyelmezés a gyermek fejlettségi mutatóinak, életkori sajátosságainak megfelelően megy végbe. - formája: a tevékenységből való kiemelés, elterelés. 7. Az óvoda napirendje 1.Az intézmény munkarendje, napirendje: - az egészséges életmód támogatása alapján kerül kialakításra, melyre a vonatkozó szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező. - úgy kerül kialakításra, hogy a szülők gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák, illetve hazavihessék. 2. A nevelési év rendje: A nevelési év szeptember 1.-től augusztus 31.-ig tart. A nyári óvodai élet idején - június 15. és augusztus 31. között - a lecsökkent létszám miatt összevont óvodai csoportok működnek. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. 3. Az óvoda nyitvatartása: - az óvoda nevelési év közbeni nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig: 6-tól 17-ig tart, - a szülő a gyermeket 8-ig hozhatja be és 15-tól viheti el, - a gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy viheti el - a szülők válása esetén csak bírói ítélet szerint, a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőnek adható ki a gyermek. Az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület. Határozat hiánya esetében a gyermek mindkét szülőnek kiadható. - a gyermek kiadása csak szülőnek, vagy előzetesen megbeszélt és a szülő írásos engedélye alapján a megbízott személynek lehetséges. - a szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy a gyermeket testvérrel hazaengedjék az óvodapedagógusok. - a gyermeket minden esetben kísérjék be az óvodába és személyesen adják át óvónőnek, távozáskor az óvónőtől kérjék ki, ellenkező esetben az óvónő nem tud felelősséget vállalni a gyermek biztonságáért. - gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki az óvodából. - az óvoda ajtaját 9-től 15 óráig zárva tartjuk a gyermekek biztonsága érdekében, kivétel a közötti időszak 4. Az étkeztetésre vonatkozó szabályok év elején a szülőkkel ismertetésre kerülnek. Diétás étkezést igénybe vevők személyes egyeztetéssel. 8. A foglalkozások rendje 1. A szülő köteles biztosítani azt, hogy a gyermeke az óvodai foglalkozásokon részt vegyen.

9 2. A szülő joga, hogy előzetes egyeztetés után betekintsen az óvodai élet különböző tevékenységi formáiba. A gyermek joga, hogy ezeken a nem kötelező foglalkozásokon részt vegyen. 3. A nem kötelező foglalkozások formái: - nem rendszeres elfoglaltságok: óvodai rendezvények, ünnepségek, kirándulások, színházlátogatások 4. Egyes, nem rendszeres elfoglaltságot jelentő programok (pl.: színház, zenei előadás, kirándulás stb.) igénybe vételéért részvételi díjat kell fizetni. A programokra való jelentkezéskor a díjakra vonatkozó tájékoztatást a gyermek szülője számára meg kell adni. (A részvételi díjas foglalkozáson, programon való részvétel a gyermek számára nem lehet kötelező úgy, hogy annak térítési díja befizetésére is kötelezve legyen.) 5. Az angol nyelvhez szoktatás, logikai játék, hittan, logopédia foglalkozások időpontját és helyszínét a lehetőségek figyelembevételével az óvodapedagógusok, valamint a foglalkozást tartók közösen állapítják meg. Időtartamuk alatt a gyermekért az oktató vállal felelősséget. 8. Az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendje 1. Az óvoda biztosítja a gyermeknek azt a jogát, hogy az óvodában rendelkezésre álló eszközöket, óvodai létesítményeket az óvoda nyitva tartási idejében, az óvoda napirendjének megfelelően igénybe vegye. 2. A gyermek az óvoda helyiségeit, berendezési tárgyait, eszközeit csak felügyelet mellett használhatja. 3. Az óvodában biztosítva van a gyermek folyamatos felügyelete. III. A házirend nem kötelező elemei 1. A gyermekek jogai - Az intézményben, biztonságban és egészséges környezetben nevelődjön. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki. - Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt álljon. - A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. A gyereket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. - A gyerek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.

10 - Az esélyegyenlőségi törvény alapján, a gyermeknek joga van a neveléshez, oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatásokra. - Iskolaérettségének elbírálásában, logopédiai foglalkozáson (szükség szerint) a Pedagógiai Szakszolgálat szolgáltatásait ingyenesen veheti igénybe szülői beleegyezéssel - Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. - Az intézmény eszközeit, berendezéseit, felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell. 2. Eljárás, ha a gyermeken az óvodában való tartózkodása idején betegség, fejtetvesség jelei mutatkoznak 1. Amennyiben a gyermekkel foglalkozó személy a gyermeken a betegség, rosszullét tüneteit észleli, haladéktalanul köteles jelezni a tényt a gyermekekkel dolgozó csoportvezető óvónőknek. 2. Az óvónő a gyermek betegségének gyanúja, illetve fejtetvesség esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, pl.: - indokolt esetben elkülöníti a gyermeket a többi gyermektől úgy, hogy a gyermek felügyelete biztosított legyen, - gondoskodik a szülő érkezéséig történő megfelelő ellátásról, - értesíti a gyermek szülőjét (Telefonszám megadás szükséges!) 3. Óvodai váltó felszerelés Az óvodában váltócipő használata és váltóruha megléte kötelező. A váltócipőket és ruhákat az arra kijelölt helyen kell tárolni a gyermek jelével ellátva. 4. A gyermeki kötelezettségek szabályozása 1. A gyermek kötelezettsége, hogy részt vegyen az óvodai foglalkozásokon. 2. A gyermek kötelezettsége, hogy - életkorához és fejlettségéhez, továbbá óvodai elfoglaltságához igazodva óvodapedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában. 3. A gyermek kötelessége, hogy az óvoda vezetői, óvoda pedagógusai, alkalmazottai, valamint társai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 4. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát. 5. Szülők jogai - A szülő joga a szabad óvodaválasztás. - A gyereket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülője dolgozik. A felvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodaköteles /5 éves/ gyerek felvételét az óvoda csak helyhiány miatt utasíthatja vissza.

11 - A szülő joga, hogy megismerje az óvoda pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. - A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. - Az intézményvezető és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon - Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen közreműködhet. 6. A szülők kötelességei - A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi-, és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. - Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását. Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja elvinni, akkor az óvodaváltozáshoz szükséges igazolást meg kell kérnie az óvodavezetőjétől. - Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyerek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. - Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. - Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. - Óvja az óvodát és annak környezetét, tisztaságát, viselkedésével ne zavarja meg az óvodai életét 7. Egyéb szabályozások - A gyermek fejlődéséről, személyiségéről tájékoztatást csak a csoportban dolgozó óvónők vagy az óvodavezető adhat. - A szülők, a gyermekkel kapcsolatos megbeszélésre, vagy magánbeszélgetésre az óvónőt hosszabb időre ne vonják el a csoportból. Fogadóórai időpont előre egyeztethető az óvodapedagógusokkal. - Az óvoda dolgozóinak tilos otthonról beküldött gyógyszert beadni a gyermekeknek! A rendszeres gyógykezelés alatt álló gyermek gyógyszerezését otthon kell megoldani! - Az óvodába hozott játéktárgyakért és ékszerekért, itt felejtett értékekért az óvoda nem vállal felelősséget. - Babakocsit a gyermekbejárat előterében lehet elhelyezni. - Az óvoda udvarán iskolás gyerekek, testvérek nem tartózkodhatnak, a délutáni pihenő ideje alatt nem zavarhatják az óvodások pihenését. Mivel ezen időszak alatt udvari felügyeletet nem tudunk biztosítani, így az ott történt balesetekért felelősséget az óvoda nem vállalhat. - Ha a szülő gyermekét az óvónőtől átvette, a továbbiakban teljes felelősséggel tartozik annak testi épségéért. - A szülők és gyermekek, valamint az óvodáskorú gyermek testvérei, az óvodás gyermek átvétele után, az óvoda udvarát, a csoportszobákat, a folyosót játéktevékenységre nem használhatják. - Az intézményekben keletkezett tűz-, és bombariadó esetén az intézményvezetőt vagy helyettesét kell értesíteni.

12 8. Óvó-védő intézkedések intézményünkben A balesetveszélyt magában hordozó eszközök használatára vonatkozó szokások, szabályok leírása Belső tér: Az épület folyosóin kulturált közlekedésre neveljük a gyermekeket. Ezt kérjük a szülőktől is. A gyermek a csoportszobát csak az óvodapedagógus engedélyével hagyhatja el, még abban az esetben is, ha a szülő vagy hozzátartozó megérkezett a gyermekért. A csoportszobákban a zavartalan, nyugodt, balesetmentes játék feltételeinek megteremtése érdekében az asztalok között nem szabad futkározni, kergetőzni. A tevékenységekhez szükséges eszközöket a gyermekeknek rendeltetésszerűen kell használni. Különösen fontos a vizuális eszközökkel kapcsolatos szokások betartása (pl. olló, ceruzák, ragasztó ). Külső tér: A gyermekek nagymozgásos játéka (labdázás, fogócska ) nem zavarhatja más gyermekcsoportok kialakult, elmélyült játékát. A szülő az udvari élethez az évszaknak és időjárásnak megfelelő, a gyermek szabad mozgását nem akadályozó ruházatot kell, hogy biztosítson. A rajz, mintázás, kézimunka tere az erre a célra kijelölt udvari asztal. Az eszközöket a gyermekek kizárólag ülve, rendeltetésszerűen használhatják. Aszfaltkrétával csak a kijelölt helyen rajzolunk. Az ügyességi játékokat (ugróiskola, ugrókötél, gumiszalag ) a futótértől félreeső, az óvodapedagógus által kijelölt helyen játszhatják. Kerékpározni, rollerezni az erre kijelölt útvonalon szabad, betartva a haladási irányt és a követési távolságot. Az otthonról hozott járműveket az óvodában használni csak az óvodapedagógus engedélyével szabad. A hinták előtt és mögött, a mászóka alatt használat közben a másik gyermeknek áthaladni, átfutni nem szabad. A hintát állva használni, és a láncát betekerni nem lehet! A csúszdák csúszó felületén visszafelé haladni nem szabad. A következő gyermek akkor kezdheti meg a csúszást, ha az előtte lévő már lecsúszott. A kertészkedéskor használható eszközöket (gereblye, seprű, locsoló ) a gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. Az udvarról az épületbe a saját óvodapedagógustól kell elkéredzeni. Szólni kell, ha a gyermek visszatér az udvara. Az óvó-védő intézkedéseket, a gyermekek egészségének és testi épségének védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az első, óvodában töltött naptól kezdve folyamatosan ismertetjük. Az óvoda udvara nem közterület, nem játszótér, ezért külső használók nem vehetik igénybe a játékeszközöket és az udvart. Óvodásaink is a szülő megérkezéséig használhatják a játékokat. Kérem a házirendben foglaltak maradéktalan betartását mindannyiunk érdekében!

13 Legitimációs záradék A Házirendet elfogadta: Az intézmény nevelőtestülete szeptember 10. a nevelőtestület nevében aláírás Az Óvoda Házirendjében foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogszabályban biztosított általános véleményezési jogával élve a dokumentumról a nevelőtestületi elfogadás előtt a jogszabályban biztosított határidő betartásával véleményt alkotott. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. Az óvoda közalkalmazotti tanácsa: augusztus 25. aláírás A szülői képviselet, a Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde Házirendjének elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a dokumentumok nyilvánosságának biztosítása, az intézmény, tájékoztatási kötelezettsége, valamint a gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban) a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. Az óvodában működő Szülői Szervezet augusztus 27. aláírás Szülői Szervezet elnöke A magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez az egyetértési jogát korlátozás nélkül a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta és megadta a települési önkormányzat szeptember 19. aláírás Ph Az óvoda nevelőtestülete év szeptember hó 10 napján tartott határozatképes rendkívüli nevelőtestületi ülésén át nem ruházható jogkörében 100 %-os igenlő szavazattal a Házirendet elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület tagjai az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják Az elfogadott Házirendet a nevelőtestület képviseletében át nem ruházható döntési hatáskörében jóváhagyta az intézmény vezetője. Ph szeptember 23. aláírás

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben