OM azonosító: Ikt. : H Á Z I R E N D

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OM azonosító: 034257 Ikt. : 6 83-2015 H Á Z I R E N D"

Átírás

1 III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: ; Mókus Tagóvoda Budapest, Mókus utca 1.Tel: ; OM azonosító: Ikt. : H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny gyermekeket neveljünk, akik képesek arra, hogy 6-7 évesen sikeresen bekapcsolódjanak az iskolai nevelés folyamatába. Kérjük, hogy eredményes együttműködésünk érdekében ismerjék meg, és tartsák be óvodánk házirendjét. Óvodai nevelésünk akkor lesz sikeres, ha munkatársaink, Önök és a gyermekek egyaránt betartják az együttműködés itt lefektetett szabályait. III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda- Székhely 1036 Bp. Árpád fejedelem útja 60. Mókus - Tagóvoda 1036 Bp. Mókus u. 1. 1

2 HÁZIREND Intézmény fenntartója: III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Intézmény székhelye/neve, címe: Vackor Óvoda - OM a: Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Vackor Óvoda telefon/fax: ; , Óvoda címe: Intézményvezető: dr. Wéber Attiláné Vezető fogadóórája: előzetes egyeztetés alapján. Óvodavezető helyettes: Jagoschitzné Magócs Szilvia Óvodatitkár: Székelyné Nagy Szilvia Óvoda pszichológus: Winkler-Agárdi Fruzsina Fejlesztő pedagógus: Imre Györgyi Vackor Óvoda védőnője: Pintér Mariann Tel: Mókus Tagóvoda, 1036 Budapest, Mókus u. 1. Tagóvoda telefon: , fax: Tagóvoda címe: Tagóvoda vezető: Kuszkó Gabriella Óvodatitkár: László Tünde Mókus tagóvoda védőnője: Meggyes Mariann Tel: Intézmény gyermekvédelmi felelőse: Kardosné Kertész Zsuzsanna Vackor Óvoda gyermekvédelmi megbízott: Jagoschitzné Magócs Szilvia Intézmény gyermekorvosa: dr. Kövér Katalin A házirendben az intézmény működésére, és használóira vonatkozóan érvényesítjük, és biztosítjuk az Alkotmányban rögzített állampolgári jogokat, az alkotmánybíróság határozatait. Törvényi háttere: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, évi CXXXVII törvény 2011 évi CXC módosítása, 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a gyermeki és szülői jogok, és kötelességek, évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. A Házirend intézményi jogszabály, melynek betartása a szülőkre, gyermekekre, és az intézmény dolgozóira egyaránt érvényesek és betartandók. A gyermeki jogok érvényesítése a szülők, és az intézmény dolgozóinak a felelőssége. A házirendben meghatározásra kerülő szabályok, eljárások az óvodába történő jogszerű belépéstől az óvoda jogszerű elhagyásáig terjedő időre, és a nevelési programban, a szülők hozzájárulásával elfogadott óvodán kívül/belül szervezett tevékenységekre (kirándulás, utazás, színházlátogatás, sport) érvényesek. Nevelési év: tárgyév szeptember 01. augusztus 31. A nevelési év a speciális tanítási-tanulási folyamat tervezett időszaka: szeptember 01.-től június 15.-ig tart, ezt követően kezdődik az óvodai nyári élet megszervezése. Június 1-től, augusztus 31.-ig nyári napirend szerint, összevont csoportokban, az óvoda nyári zárása alatt pedig egy kijelölt III. kerületi óvodában folyik a nevelés. Az iskola őszi, téli, és tavaszi szünetek előtt, illetve előre kiszámítható, várható hiányzások esetén a nevelési év közben az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, az ésszerűség és takarékosság jegyében írásban felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a gyermekek létszáma csoportonként nagymértékben csökken, 2

3 indokolttá válik összevont csoportok szervezése / illetve esetenként csak az egyik óvodaépület nyitva tartása. Rendkívüli esetben (pl. pedagógushiányzás) csoportösszevonást a törvényes létszámkeret betartásával az óvodavezető illetve helyettesei rendelnek el. Nevelés nélküli munkanapok a nevelési év folyamán: 5 munkanap, melyek pontos idejét előzetesen legalább két héttel előbb a hirdetőtáblán jelezzük a szülők számára. Ezeken a munkanapokon is lehetőség van a gyermekek másik óvodában való elhelyezésére. (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 94 (1/a) Rendkívüli szünet: Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás, vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működése nem lehetséges, az intézményvezető a fenntartó egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet rendel el (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 30 (5). Napi nyitva tartás: Vackor Óvoda: 6,30 18,00 óráig. 7,00-17,30-ig a gyermekek óvodapedagógussal tartózkodnak a csoport- és játszószobákban, vagy az udvaron. Mókus Tagóvoda: 6,00 18,00 óráig. 6,30-18-ig a gyermekek óvodapedagógussal tartózkodnak csoportban, vagy az udvaron. Az óvodában a gyermekek minden esetben csak felnőtt felügyeletével tartózkodhatnak. A tornateremben szervezett mozgásos tevékenységek folynak 8,00 órától folyamatosan. A tornaterembe foglalkozás közben belépni szigorúan TILOS! - balesetek megelőzése miatt. Az elkésőket a szülői értekezleten elhangzott, és jegyzőkönyvben rögzített megállapodás alapján a szomszédos csoport fogadja. Amennyiben a gyermek valamilyen oknál fogva az óvodában a nyitva tartáson túl bent marad, a szülőnek értesíteni kell az óvodát. Ennek elmaradása esetén az óvodapedagógusnak kötelessége mindent megtenni annak érdekében, hogy a gyermek szülőjét, vagy valamelyik hozzátartozóját elérje. Ha ez sikertelen, egy óra várakozás után az ORFK gyermekvédelmi csoportját kell értesíteni. Minden eshetőségre felkészülve kérjük, hogy adják meg elérhetőségüket, pontos telefonszámukat, és változás esetén az újról haladéktalanul értesítsék az óvodát. A Mókus tagóvoda épületének csak az első bejáratát tartjuk nyitva. A külső ajtó csak a megfelelő kód használatával nyitható, melyet mindkét intézmény területén kizárólag csak felnőtt használhat! A tagóvodában a belső ajtón elhelyezett biztonsági kallantyú használata (zárása) gyermekeink védelme érdelében be- és kilépéskor egyaránt kötelező! Gyermeket, gyermekeket felügyelet nélkül az óvodába beengedni, illetve az utcára, kertbe kiengedni TILOS! Óvodai elhelyezés szabályai: Óvodai elhelyezést a hatályos köznevelési törvénybe foglaltak szerint kérvényezhetik a szülők, gondviselők. Amennyiben a gyermek az óvodát indokolatlanul nem látogatja, írásbeli jelzés és felszólítás után sem, az illetékes jegyzőt értesítjük. Az óvodai felvételre vonatkozó eljárásrendet a 20/2012 EMMI rendelet tartalmazza. Az óvodába való beiratkozás egyben jogviszony létesítés. Az óvodai jogviszony megszűnésekor a szülőnek kötelessége az óvoda vezetőjét értesíteni és átadni a befogadó intézmény értesítését a felvételről. Egyúttal a szülő átveszi a gyermek oktatási azonosító (OA) számát. 3

4 A személyes adatok védelme: Az óvodai beiratkozás alkalmával a gyermekek és szülők egyes személyes adatai bejegyzésre kerülnek az előjegyzési, majd a felvételt követően a felvételi és mulasztási naplóba. Az adatokat a szülő által benyújtott iratok alapján rögzítjük: szükséges a gyermek és szülő személyi igazolványa, valamint a lakcímkártyák, és anyakönyvi kivonat. A gyermekek személyes adatai jogviszony létesítésekor a KIR rendszerbe, megszűnésekor kivezetésre kerülnek. A szülők, és gyermekek személyes adatait az óvoda dolgozói semmilyen körülmények között nem adhatják ki illetéktelen személyeknek, szülő társaknak sem. A gyermek személyes adatainak felhasználására kizárólag személyesen a szülő jogosult. Az óvodában szülők hozzájárulásával, egyetértő nyilatkozatával történhet az óvoda elhagyása, felvételek készítése, az óvoda Web lapjára való felkerülés, illetve segítő szakemberek gyermekkel való foglalkozása, Szakértői Bizottság igénybevétele. A gyermekek védelme érdekében szoros kapcsolatot tartunk a kerületi Családsegítő Szolgálat munkatársaival. A gyermekekről vezetett dokumentációt kizárólag a törvényes képviselők személyesen az óvodapedagógusokkal együtt átnézhetik (szülői értekezlet, fogadóóra). A szülők számára a pedagógusok személyes adatait, telefonszámát, címét TILOS megadni. Mindenki saját adataival maga rendelkezik. Információhoz jutás lehetőségei: A szülők információt szóban, annak tartalmától függően az óvoda vezetőjétől, helyettesétől, a gyermek óvodapedagógusától, vagy egyes speciális esetben technikai, szervezési kérdésekben az óvodatitkártól kaphatnak. A gyermekekről felvilágosítást kizárólag az intézmény vezetője, tagóvoda vezető, az óvoda helyettese, az óvodapedagógus vagy a gyermekkel foglalkozó egyéb szakember: pszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus adhat. Az intézmény Pedagógiai Programja, az SZMSZ, és a Házirend és egyéb közérdekű tudnivaló megtalálható az Vackor Óvoda - és részben - a Mókus Tagóvoda WEB lapján. A szülőkkel való kapcsolattatás formái, lehetőségei és tartalmi elemei az óvoda Pedagógiai Programjában találhatók. Előjegyzés, befogadás, szülői teadélután, szülői értekezlet, fogadóóra, játszó- és csevegő délután, ünnepek, rendezvények, nyílt napok rendszere. Az óvodában történő eseményekről, kéréseinkről, a gyermekeket érintő tudnivalókról, a főbejáratnál, és a csoportok öltözőiben, az információs táblákon elhelyezett kiírásokból értesülhetnek folyamatosan. A pedagógusoknak TILOS reggel és a délelőtt folyamán az ajtóban, folyosón beszélgetni, és hosszabban információt cserélni. Csak rövid információ átadás lehetséges. Gyermekről való konzultáció kerete: a fogadóóra. Véleménynyilvánítás lehetőségei, jogorvoslatok, jogviták: A szülőknek joga van a pedagógusoktól és az óvoda vezetőjétől, valamint gyermekükkel foglalkozó egyéb szakemberektől felvilágosítást kérni és kapni a gyermek fejlődésével kapcsolatos minden kérdésben. A szülőknek véleményezési és javaslattételi jogot biztosítunk a törvény által előírt esetekben. Az óvoda minden csoportjában az első szülői értekezleten megválasztásra kerül a Szülői Szervezet. Tagjai képviselik a szülői közösséget, véleményezési- és javaslattételi jogukkal élnek a törvény által deklarált módon. Az óvodában dolgozóktól elvárható minden esetben a tiszteletteljes hangnem, kulturált viselkedés, a szülők, gyerekek, és hozzátartozók felé. A szülőktől, hozzátartozóktól véleménynyilvánítás, kritika megfogalmazásakor, bármilyen problémás kérdés esetén is, elvárjuk, hogy tisztelettel beszéljenek, kulturáltan viselkedjenek a pedagógusokkal és az intézmény dolgozóival szemben. A gyermekcsoportokba tilos a bekiabálás, illetve a problémák fennhangon történő közlése. 4

5 Szülők az ajtóból a gyermekek feje fölött nem kiabálhatnak a csoportba, nem instruálhatják a pedagógust, nem zavarhatják viselkedésükkel a pedagógiai munkát és a gyermekek nyugalmát, a csoportban folyó nevelőmunkát. A szülőknek TILOS az óvoda területén más gyermekét fegyelmezni, fenyegetni, szidalmazni, illetve a gyermekeket bármilyen módon zaklatni. Mindez kizárólag a pedagógusok, illetve a saját szülő feladata. A szülők előzetes egyeztetés után tartózkodhatnak a csoportszobában. Az óvoda nyitott, a szülők igény szerint betekinthetnek a nevelő-oktató munkánkba, a nevelés folyamatát, a nyugodt légkört és a gyermekeket nem zavarhatják. Szívesen látunk mindenkit, aki tiszteletben tartja a gyerekek és a pedagógusok munkáját. A teremben tartózkodás idején kérjük a mobil telefon kikapcsolását és zavaró viselkedés, beszélgetés mellőzését. A szülők panaszaik, jogorvoslati igényeik, érdekütközések elintézésének szabályai A panaszkezelési eljárásrendben elfogadottak alapján, és elvek szerint történnek. (1. pedagógusok (érintett(ek), 2.tagóvodavezető-vezetőhelyettes, 3. intézményvezető) Benntartózkodás korlátozása, tilalma: Az óvoda nem kijelölt hely a szülő gyermekével való kapcsolat tartására. Az olyan szülő, aki a gyermek láthatását tekintve korlátozó bírósági határozattal rendelkezik, nem tartózkodhat az épületben a gyermeke közelében, az udvaron, illetve a gyermekcsoportban és az ahhoz tartozó helységekben. A láthatásban korlátozott szülőnek ugyanakkor joga van a gyermekéről a szokásos rendben felvilágosítást kérnie az óvodapedagógusoktól, az óvoda vezetőtől és a gyermekkel foglalkozó egyéb szakembertől kizárólag előre egyeztetett módon, fogadóóra keretében. A gyermekek étkezése az óvodában: Étkezések időpontja: Reggeli/tízórai: 8,30 9,30 között Ebéd: 12,00 13,00 között Uzsonna: 14,50 15,30 között Óvodai gyermeklétszámba azokat a gyermekeket regisztráljuk, akiknek az adott hónapra az étkezési térítést befizették. Étkezési térítést havonta /4-5 hétre / kell befizetni a hirdetőtáblákon kiírt időpontban, rendszerint minden hónap 15-ig terjedő napokon. A befizetés a Vackor Óvodában minden esetben a befizetés első napján délután 15,00 17,45 óráig, a második napján 7,45 10,00 óráig történik. A Mókus Tagóvodában első napon 6,30 17,00 óráig, a pótnapon pedig 7-13 óráig. Az étkezés befizetés elmulasztása esetén jelezzük a szülők számára a pótbefizetés időpontját, vagy csekket adunk. Kérjük a befizetések időpontját tartsák be, mivel az óvoda nem tart és nem tarthat készpénzt az épületben. A térítési díjat a hatályos jogszabályok és rendeletek alapján az Önkormányzat Képviselőtestülete állapítja meg. Szociális étkezési támogatásban részesülhetnek azok a gyermekek, akik családja bizonyos feltételeknek megfelel. Részletek az óvoda óvodatitkáránál kérhetők. A kedvezményes térítések megállapításánál a mindenkori hatályos jogszabályok és önkormányzati rendelkezések alapján járunk el. (Részletes tudnivalók a hirdetőtáblán találhatók.) Étkezés lemondása a lemondani kívánt napok megjelölésével a főbejáratnál, az előtérben található füzetben lehetséges. Az étkezések lemondását 24 órával előre kell jeleznünk, ezért a másnapi lemondást legkésőbb 8,30 óráig tudjuk elfogadni személyesen, vagy telefonon. A tárgynapi lemondás elfogadására nincs módunk. Az étkezés lemondása minden esetben kizárólag a szülő feladata és felelőssége. Az óvoda dolgozói csak akkor, és annyi napra mondják le a gyermek étkezését, ahány napra a szülő személyesen, vagy telefonon megbízta a telefonba kötelezően bemutatkozó óvodai dolgozót, illetve kérdezze vissza annak nevét. 5

6 Amennyiben a befizetett étkezések tekintetében a lemondások miatt többlet mutatkozik, vagy a gyermek másik óvodába, vagy iskolába távozik, a megmaradó összeget a következő befizetésekor beszámítjuk, vagy visszafizetjük. Orvosi igazolással rendelkező gyermekek számára a főzőkonyha diétás étrendet biztosít. Az óvodából ételt elvinni nem lehet. Étkezéssel kapcsolatos egyéb szabályok: A gyermekek születésnapjára, névnapjára hozott tortáról, vásárolt süteményről kérjük a nyugtát, hogy ismerjük annak származási helyét, és a vásárlás idejét. A hozott ételféléből is ételmintát teszünk el, az ÁNTSZ által meghatározott módon. A szülői értekezleten elfogadott határozat és nyilatkozat szerint hozható be a tisztított gyümölcs az óvodába a gyerekek részére, melynek elfogyasztása a csoportban történik az ÁNTSZ előírások betartásával. Az óvoda területén a gyermekek otthonról hozott egyéni étkeztetése, nassolása nem megengedett, és nem is etikus a többi gyermekkel szemben. Külön kívánságra, egyéni kérésre nem áll módunkban teát, más üdítőt, vagy egyéb ételt adni a gyermekeknek, csak igazoltan ételérzékenység, allergia esetén. Igazoltan ételallergiás gyermekek esetében mód van arra, hogy az egyéni érzékenységtől függően a szállító konyhától speciális összetételű ételt rendeljünk. Ez azonban csak indokolt esetben, orvosi előírásra történhet. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok: Betegség miatti hiányzás esetén minden esetben orvosi igazolást kérünk. Erősebb köhögés, láz, hasmenés, hányás, kötőhártya gyulladás stb. esetén a pedagógus kötelessége jelezni a szülőnek a gyermek állapotát. Ezt követően csak orvosi igazolással vehető be a gyermek. Egészségügyi jelzések esetén pl: kiütés, bőrön jelentkező elváltozások, légzési nehézség, rendszeres orrdugulás, felfázás, allergia okozta probléma esetén szakorvosi igazolást kérünk a gyermekek védelmében. Amennyiben betegség gyanúja merül fel az óvodában, haladéktalanul értesítjük a szülőket, hogy minél hamarabb orvoshoz vigyék a gyermeket. Súlyos esetben, baleset, eszméletvesztés esetén azonnal orvost, illetve mentőt hívunk, és értesítjük a szülőket. A pedagógusoknak - a gyermekek számára - szigorúan tilos a szülőktől gyógyszereket elfogadni és beadni, egyáltalán az óvodába bármilyen gyógyszert bent hagyni: legyen az orrcsepp, szemcsepp, kenőcs vagy akár homeopátiás készítmény, (kivéve allergia pipa, asztma gyógyszer, illetve tartós betegség, melyet orvos ír elő, és magas láz esetén lázcsillapító, amelyet az óvodában külön elzárt helységben tartunk). Fertőző megbetegedés esetén a szülőknek bejelentési kötelezettségük van. (Az óvodában ilyenkor az előírásoknak megfelelően fertőtlenítő takarítást kell végezni, valamint szükség szerint a kézmosásnál fertőtlenítőt és papírtörlőt használunk.) A szülő kötelessége minden esetben a gyermeke egészségügyi problémáival kapcsolatos információkat tudni és tennivalókat, egyéni kéréseket FOGADÓ ÓRA keretében személyesen közölni, átadni az óvodapedagógusoknak, és megállapodni a tennivalókban. A pedagógus kötelessége a gyermekkel érintkező más felnőtteknek az információkat továbbítani. Egyéb távolmaradás az óvodából: Amennyiben a szülő előre tudja, mikor nem kívánja a gyermeket óvodába hozni, azt előre jelezze, és igazolja a távolmaradás tényét. Az óvodavezető egyéni elbírálás alapján engedélyezheti - a megadott formanyomtatvány kitöltése után - az intézményből való maximum 30 napos távolmaradást (pl. üdülés, elutazás, külföldi tartózkodás). A gyermekek ruházata: A gyermekek ruházatát az egyszerűség, célszerűség, és tiszta ápoltság jellemezze. 6

7 Minden ruhát, cipőt szükséges a gyermek óvodai jelével ellátni. Az óvoda NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET az elveszett ruhadarabokért, és egyéb használati tárgyak eltűnéséért: hajgumi, hajpánt, zokni, póló stb. Kivételt képez a projekt keretében behozott eszköz, tárgy, amit a pedagógus közvetlenül vesz át a szülőtől. Csoportszobai és udvari váltóruha, cipő használata szükséges. A cipő a gyermek lábát jól tartó, megfelelő méretű, köthető, csatolható, tépő zárazható lábbeli lehet. Minden gyermek részére kérünk: pótruhát, és fehérneműt, amit rendszeresen pótolnak, valamint tornafelszerelést. Tornafelszerelés: kényelmes, gumitalpú tornacipő, tornadressz/tornanadrág és póló, valamint rövid zokni. A pótfelszerelést az öltözőszekrényben, a tornafelszerelést (melyet kérünk minden héten hazavinni) tornazsákban tartjuk. Nyakláncot, karkötőt, gyűrűt TILOS az óvodában viselni. (A fülbevaló ne függő formájú legyen, mert balesetveszélyes.) Egyéb szabályok az óvodában Az intézmény egész területén TILOS a dohányzás. Amennyiben kutyával érkeznek az óvodába, az állatot a bejárattól, gyermekektől távol, az óvoda épületével szembeni oldalon, megkötve lehet hagyni. Az óvoda területére kutyát behozni TILOS! Az óvodában, a gyermekcsoportokban, vagy a játszóudvaron tilos mobiltelefont használni. Kérjük a szülőket, hogy szülői értekezleteken, gyermekrendezvényeken, vagy nyílt napokon, bemutatókon mobiltelefonjaikat kapcsolják ki! Egyéb esetekben, a gyermeköltözőkben tartózkodjanak a telefonálástól, mert ez nagyon zavaró az énekes játékot játszó, vagy a csendben figyelő gyermekek, az éppen mesélő, és munkáját végző pedagógus számára. (Pedagógusok és óvodai dolgozók saját telefonjaikat nem használhatják a gyermekek között Óvodai telefonhasználatra vonatkozó belső szabályzat értelmében.) Óvodai ünnepeken és eseményeken, kérjük tartózkodjanak a fénykép és filmfelvétellel kapcsolatos, másokat zavaró, mások élményét befolyásoló, vagy a gyermekek nyugalmát zavaró viselkedéstől (hangos beszélgetés, bekiabálás, a felvételek közti viták, felállás, mások elé tolakodás stb.). Az óvoda területén a fényképezés, videózás vezetői engedélyhez kötött. Az eseti engedéllyel készült fotókat, videó felvételeket TILOS nyilvános közösségi, internetes oldalakra feltölteni. Szülő jelenlétekor a gyermekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak az óvodában, mint a szülő távolléte idején. A szülők kötelessége támogatni a pedagógusok munkáját ünnepeken, látogatáskor, hogy saját gyermekét nem menti fel a szabályok alól, és figyelemmel kíséri gyermeke viselkedését. A pedagógusokat 11,00 14,30 óráig lehet az óvoda vonalas telefonján keresni, vagy üzenetet hagyni. Óvodába érkezés, távozás: Az óvodába célszerű a 8,00-8,30 körüli érkezés és a pihenés, uzsonna (15,30) utáni távozás. Ez az időpont még nem zavarja az óvodai nevelőmunkát, játékos foglalkozásokat, és az elmélyült játékok menetét. A gyermekcsoportokban, játszószobákban 8,00 és 11,00 óra között tervezett, kötetlen és kötelező játékos tevékenységeket, fejlesztő játékokat szervezünk. Lehetőség van korábbi érkezésre és távozásra úgy, hogy az ne zavarja a gyermekek nyugalmát, és napi életritmusát, napirendjét. A Vackor Óvodában 5 éves kortól használhatják a játszószobákat 10,15 11,00 között heti 3 alkalommal. Fokozottan kérjük, hogy a gyerekeket érkezéskor minden esetben személyesen a pedagógusnak adják át, és személyesen jelezzék a távozást az épületen belül és a játszóudvaron egyaránt. Gyermeket semmilyen körülmények között ne hagyjanak felügyelet nélkül az intézmény területén. Az óvodából csak azok a nagykorú személyek vihetik el a gyermekeket, akikről a szülők írásban nyilatkoztak. Egyéb esetben személyesen engedélyt adhatnak, ki viheti el a 7

8 gyermeket : név, lakcím. A szülőktől pontos telefonszámot és elérhetőséget kérünk, annak érdekében, hogy szükség esetén azonnal értesíthessük őket. A gyermekek által behozott tárgyak szabályozása: A gyermekek az óvodába otthonról elsősorban a nyugodt alvásukhoz kapcsolódó, vagy a számukra érzelmileg megnyugtató - nem balesetveszélyes, és tisztán tartott 1 db kis méretű játékot, tárgyat, alvókát hozhatnak be. Ezeknek a játékoknak, tárgyaknak minden csoportban egy nagy kosár a helye, a gyermek oda teheti, amikor nem használja. Játékot, könyvet csak a pedagógus beleegyezésével és a csoport szokásszabályrendszerében rögzített keretek között hozhatnak. Zajos, könnyen elromló, vagy nagyon féltett játékot, eszközt ne hozzanak a gyermekek az óvodába. Az óvodai közösségi szellem kialakítása, és erkölcsi nevelésük érdekében a gyermekeknek meg kell szokniuk, hogy az eszközöket, játékokat mindenki használhatja, megfelelő szabályok mellett. A Vackor óvodában a kerékpár tároló az óvoda dolgozói részére fenntartott terület. A gyermekkerékpárokat, járműveket, szánkókat a játszóudvaron a kis tó melletti bal oldalon kérjük elhelyezni. Minden esetben az udvar felöli, kijelölt területre lehet tenni gyermekjárműveket! Lopás észlelése esetén tegyenek bejelentést az óvoda vezetőjének, illetve a rendőrségen! A Mókus tagóvodában a gyermekkerékpárok, járművek, szánkók az udvari bejáró mellett kialakított területen tárolhatók. Görkorcsolyával, kerékpárral, rollerrel és motorral az óvoda épületében tilos a közlekedés! Otthonról tárgyakat csak a pedagógus tudtával lehet behozni. Kérjük, ha otthon felfedeznek olyan eszközt, játékot, ruhát, cipőt, ami nem a gyermeké, hozzák vissza az óvodába. A gyermek életkorához és az óvodai nevelés szellemiségével nem összeegyeztethető tárgyakat, szúró, vágó, agresszivitást sugalló, fegyverszerű, ijesztő játékszereket nem szabad az óvodába hozni. Táskát, értéktárgyat, a gyerekek megörökítésére szánt eszközöket soha ne hagyjanak felügyelet nélkül. Figyelem: A behozott értékes tárgyakért esetleges lopás esetén az óvoda nem tud felelősséget vállalni. A kisgyermekes szülőket kérjük, babakocsiban kisgyermeket felügyelet nélkül, soha ne hagyjanak. A babakocsikat úgy helyezzék el, hogy az ne zavarja a folyosókon való akadálytalan közlekedést. A folyosókon, öltözőkben tilos étkezni. A gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdések: A gyermekek az óvodában elsősorban azonos életkorú csoportba járnak egyes esetekben részben osztott csoportszervezés történik. Minden csoportban váltott műszakban 2 óvodapedagógus és 1 dajka/pedagógiai asszisztens gondoskodik a gyermekek gondozásáról, neveléséről. Mindkét óvodában szervezünk - szülői igény alapján, a szülők kérésére- játékos sportfoglalkozásokat, úszást. A foglalkozások nem érinthetik az óvodai élet folyamatát, ezért csak a késő délutáni órákban szervezhetők (kivéve úszás-mely külön, speciális szerződés szerint történik). A foglalkozásokról a szülői értekezleteken, hirdetőtáblákon, vagy egyénileg részletes tájékoztatást adunk. A szülők írásban, nyilatkozatukkal elfogadják a feltételeket. Akik az adott feltételeket nem tudják elfogadni nem vehetnek részt az óvodában tartott, de nem az óvoda által szervezett foglalkozásokon (az óvoda kizárólag helyet biztosít, a foglalkozást szervező a fenntartóval köt bérleti szerződést!). A szülők egyénileg kötnek szerződést a foglalkozás vezetőjével. Kizárólag tanköteles korú gyermekek jelentkezésére van lehetőség. Az óvodai élethez szervesen hozzátartoznak kirándulások, séták. A szülőktől év elején hozzájárulási nyilatkozatot kérünk ahhoz, hogy elvihessük megfelelő számú kísérővel a 8

9 gyermekeket a kirándulásokra, színházba, múzeumba, sétálni. Láthatósági mellény használata kötelező. Pedagógiai munka az óvodában: Az óvoda életét, a gyermekekkel való játékos foglalkozásokat oly módon szervezzük, hogy a gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelő legyen, igazodjon a szülők igényeihez, elvárásaihoz, a fenntartói követelményekhez, valamint a mindenkori hatályos jogszabályoknak, rendeleteknek megfeleljen. A gyermekek nevelése az óvodában folyamatosan zajlik. A pedagógusok tervezik a gyermekekre vonatkozó életkori és egyéni nevelőmunka feladatait, valamint a képességfejlesztés anyagát, módszereit. A gyermekek napirendjét a gyermekek korcsoportja, a nevelőmunka folyamatossága, játékos szervezett tevékenységek rendszere, a csoport heti rendje és az évszakok változása szabják meg. Az intézmény Játék Mozgás - Kommunikáció (Vackor) és Környezetünk tevékeny megismerése (Mókus) Pedagógiai Program szellemében működik, és ezek alapján tervezi, szervezi a nevelőmunkát, melynek során a gyermekek szert tesznek az életkorukhoz szükséges jártasságokra, készségekre, képességekre. Mindezt határozott értékrend mentén, következetes, de érzelem gazdag, biztonságot nyújtó pedagógiai attitűddel, szemlélettel és gyakorlattal. Az óvodánkban szükség esetén fejlesztő pedagógus is segíti a gyermekek készség- és képesség fejlődését. Az óvodapszichológus támogatást nyújt a pedagógusoknak, szülőknek nevelési problémáik megoldásában. Az óvodapedagógusokkal, szülőkkel együttműködve segíti a gyermek mentálhigiénés egészségét, vagy annak kialakítását. Szükség esetén igénybe vesszük és ajánljuk egyéb szakemberek részvételét a nevelésben:szakértői bizottság, speciális szakorvos, korai fejlesztő, BHRG, TSMT stb. Heti két alkalommal logopédus foglalkozik a rászoruló gyermekekkel, esetleg ajánlást tesz hallás, vagy szemészeti vizsgálat elvégeztetésére. A gyermekek felvétele és beiskolázása a hatályos jogszabályok alapján történik. Ezek rendszeréről, és a tudnivalókról szülői értekezletek keretében részletes, mindenre kiterjedő tájékoztatást nyújtunk a szülők számára, valamint a fenntartó által kiadott plakátot kifüggesztjük. A gyermek beiskolázása ügyében az intézmény vezető dönt, figyelembe véve a szakemberek javaslatait. Óvodánkban gyermekvédelmi munka keretében fokozottan figyelemmel kísérjük a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek fejlődését, családjukban történő változásokat, szükség esetén segítséget nyújtunk, felvéve a kapcsolatot családsegítő szervezetekkel, védőnővel. A gyermekvédelmi szolgálatnak, az Önkormányzat Szociális Szolgáltató Főosztályának címét, telefonszámát és elérhetőségét a két előtérben elhelyezett hirdetőtáblán folyamatosan megtalálják. Ezzel kapcsolatban kérhetik az óvodapedagógus, a gyermekvédelmi felelős vagy az óvodavezető, illetve gyermekjogi képviselő segítségét. Egyéb, az intézmény biztonságára vonatkozó szabályok: Az óvodai és személyes vagyontárgyak védelmében idegenek csak a vezetővel, vagy megbízottal (óvodavezető, helyettes, óvodatitkár) való megbeszélés idején tartózkodhat az óvodában. Felügyelet nélkül idegent nem szabad magára hagyni az óvoda helyiségeiben, saját biztonságunk érdekében. Az óvoda vezetője, vagy megbízottja személyesen engedélyezheti az óvodában állandóan nem dolgozók számára az óvoda épületében való tartózkodás lehetőségét. Az óvodában munkálatokat csak vezetői engedéllyel, és a vezetővel történt egyeztetés és szabályok szerint lehet folytatni. Idegenek és nem a nevelőmunkához közvetlenül kapcsolódó személyek benntartózkodása és üzleti tevékenységek folytatása tilos. Reklámanyagot a főbejáratnál, és kizárólag az óvoda profiljával megegyező, a nevelést segítő, valamint kulturális és sport programajánlásokat lehet külön vezetői engedéllyel kifüggeszteni. 9

10 Bomba- és tűzriadó esetén az óvodában tartózkodóknak haladéktalanul el kell hagyni az épületet. Az óvoda dolgozóinak a tűzvédelmi utasításban rögzített módon, és a begyakorolt tűzriadó alapján kell eljárni. A szülők számára ilyen esetekben a legcélszerűbb az épület azonnali elhagyása, és annak a gyermeknek védelme, aki a közvetlen közelében tartózkodik. A balesetek és káosz elkerülése miatt a többi gyermekről, a vagyontárgyak védelméről és a riasztásról az óvodában dolgozó munkatársak gondoskodnak. A Vackor Óvodában az udvarra vezető kapukat, a Mókus Óvodában az utcára vezető ajtót kérjük, zárják a gyermekek biztonsága érdekében. A biztonság érdekében a főbejárati ajtó nyitását mindig a felnőtt végezze! Konzultációs lehetőségek: Óvodavezetővel való konzultációs lehetőség, vagy személyes megkeresés előzetes telefonos egyeztetés alapján történik (fogadóóra, vagy megbeszélés alapján). A gyermekek óvodai felvételéről, a felvétel vagy előjegyzés feltételeiről, az óvodai pedagógiai programról telefonon, vagy egyeztetés után személyesen lehet érdeklődni. Érdeklődő szülőt kizárólag pedagógusok vezethetnek végig az óvoda épületében, és adhatnak felvilágosítást a nevelőmunkáról. Az előjegyzés hetében játszóház keretében ismerkedünk a jelentkezőkkel a kifüggesztett időpontban. A beszoktatás egy - két hetében bejáró szülőkkel a pedagógusok konzultálnak a betartandó szabályokról. Egyéb esetekben, ha szülő, nagyszülő látogat az óvodába, papucsot kérünk, mert utcai cipőben nem lehet a csoportokban, mosdókban tartózkodni. Panaszkezelés menete: szóban - írásban. 1. Fogadóóra pedagógusokkal.2. Fogadóóra pedagógusokkal, vezetővel, gyermekvédelmi megbízottal, vagy egyéb szakemberekkel, 3. Szükség esetén külső szakember bevonása. Jegyzőkönyv felvétele, szülői, vagy pedagógus igénye, vagy az ügy minősége alapján. Szülők jogai: A felvett gyermekek szülei megismerhetik az óvoda pedagógiai programját, az intézményi Szervezeti- és Működési Szabályzatot, valamint a Házirendet. (Szóbeli tájékoztató, hirdetőtáblák, WEB lapok). A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről valós képet kapjon, értesítve legyen a gyermeke állapotáról, legyen az folyamatos nevelési, vagy eseti (pl. baleset, betegség) kérdés. Az előírt szabályzatok a weboldalon megtalálhatók. a megismert helyzetek, problémák megoldásához segítséget kapjon a pedagógustól, pszichológustól, fejlesztőpedagógustól, logopédustól, egyéb segítő szakembertől. ismerje az óvodában folyó nevelőmunkát, az óvoda értékrendjét, elvárásait, és alkalmanként betekintést nyerjen abba (bemutatkozó nap, nyílt nap, csevegő játszódélután, bemutató, rendezvények, ünnepek, egyéni kérések teljesítése, amennyiben nem zavarja a gyermekek nyugalmát, valamint előzetes hozzájárulási nyilatkozat alapján). konzultáljon gyermekéről, megismerhesse a róla készült írásos dokumentációkat, mérési eredményeket. A pedagógusok egyéni konzultáción megvitathatják a gyermekkel kapcsolatos kérdéseket, de mindezt a gyermek jogainak figyelembevételével teszik, és titkosan kezelik. Minden szülő csak a saját gyermekéről kaphat felvilágosítást és csak a saját gyermekéről szóló feljegyzésekbe, dokumentációba tekinthet bele. szülői szervezet, vagy óvodaszék létrehozását kezdeményezze, és abban tevékenyen közreműködjön. A szülői szervezet jogosítványait a Közoktatási törvény tartalmazza. A Szülői Szervezet megállapításairól tájékoztathatja az óvoda vezetőjét, az intézmény nevelő testületét, a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, és részt vehet az adott kérdés megtárgyalásakor, - mint a szülői szervezet képviselője javaslattételi joggal - a nevelőtestületi értekezleten (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 72 ). 10

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben