(székhely) (telephely) E- mail: Óvodavezető:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- 1 - 265-0132 (székhely) 263-0959 (telephely) E- mail: aprokovi@enternet.hu Óvodavezető:"

Átírás

1 - 1 - Ü g y i r a t s z á m : I / H Á Z I R E N D Intézmény neve: Kőbányai Aprók Háza Óvoda Székhelye Budapest, X. ker. Újhegyi sétány 5-7. Telephelye: Budapest, X. ker. Újhegyi sétány 1-3. Telefonszáma: (székhely) (telephely) E- mail: Óvodavezető: Baloghné Stadler Irén Óvodavezető helyettes: Piffkó Mária Gyéressy Éva Fejlesztő óvodapedagógus: Gyéressy Éva Kudettné Berta Judit Gyermekvédelmi felelős: Túri Sándorné A gyermekek fejlesztését óvodapszichológus és logopédusok segítik. Fogadóórájukról, elérhetőségükről a faliújságon tájékozódhatnak. Óvodatitkár: Akopján Katalin Vetróné Morvai Viktória A nevelési év szeptember 1 - augusztus 31-ig tart. A házirend területi hatálya: Az óvodába érkezéstől az onnan való távozásig, az intézmény (székhely, telephely) területén, valamint az intézmény területén kívüli óvoda által szervezett programokra terjed ki. A házirend személyi hatálya: A gyermekekre, a pedagógusokra, az intézmény valamennyi alkalmazottjára és a szülőkre terjed ki, akik a gyermekek törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket. Időbeli hatálya: A házirend, kihirdetésének napjától lép érvénybe a házirendben meghatározott időpontig. A házirend célja: a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlatát leírja, szabályozza. Ezáltal biztosítsa a nevelés zavartalan megvalósítását és a gyermekek közösségi életének megszervezését.

2 - 2 - A benne foglaltak megtartása mindenkire nézve kötelező, megsértése jogkövetkezményekkel jár. Az óvodai házirend tartalmi elemei 1 Óvodai felvétel eljárási rendje Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, melynek ideje minden év május eleje. Minderről hirdetmény formájában tájékoztatjuk a szülőket. Az óvodába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel. A jelentkezést megelőzően lehetőséget biztosítunk leendő óvodásainknak és szüleinek, hogy nyílt napok keretében megismerkedjenek óvodai nevelésünkkel, az intézmény dolgozóival. A jelentkezés és az elsődleges ismerkedés alkalmával valamennyi szülő számára biztosítjuk az intézmény házirendjének megismerését, illetve az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázására is lehetőség nyílik A szülő a gyermek óvodai felvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik (amennyiben az óvoda férőhellyel rendelkezik). A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Biztosítani kell a körzetes óvodába a gyermek elhelyezését ha, betöltötte a 3. életévét és hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41 -a szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére. Felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. Amennyiben az óvoda a 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételét teljesítette, Felvehető a körzetes harmadik életévét a felvételtől számított féléven belül betöltő gyermek is. Felvételi kérelem elutasításáról határozat formájában értesítjük a szülőt. Elutasítás esetén a szülő(k) fellebbezést nyújthatnak be az óvoda vezetőjének. A beiratkozás lezárását követően szülői értekezlet formájában tájékoztatjuk a szülőket az óvoda életrendjéről, valamint a gyermek óvodai csoportba történő beosztásáról. A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban, abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb abban a naptári évben, amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. Ha a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. 2 A nevelési év rendje Egy nevelési év általános rendje, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ), az adott nevelési év rendje, a mindig aktuális év intézményi munkatervében található. A Nemzeti Köznevelési törvény az óvodák számára nevelés nélküli munkanapokat határoz meg. Ezek száma egy nevelési évben maximum 5 nap lehet. Az óvoda mind az öt

3 - 3 - időpontról a szülőket legalább 7 nappal előbb értesíti és szükség esetén a gyermekek felügyeletéről gondoskodik. Ezeken a napokon a nevelőtestület szakmai munkát végez. Az óvoda téli és nyári zárva tartásának mértékéről a fenntartó dönt. A fenntartó kérése szerint a téli zárva tartás alatti ügyeleti igény szeptember hónap második felében kerül felmérésre. Ezen időszakokban, amennyiben az arra rászoruló szülő, gyermeke felügyeletét nem tudja megoldani, indokolt esetben elhelyezését ügyeletes óvodában biztosítani tudjuk. Ennek igényét időben, írásban felmérjük. A nyári zárás időpontjáról a szülőket február 15-ig tájékoztatjuk. 3 A gyermekek életrendjével kapcsolatos rendelkezések Az óvoda (hétfőtől péntekig) 5 napos munkarenddel üzemel. Nyitva tartás 6-18 óráig, az óvodapedagógusok lépcsőzetes munkakezdésével és befejezésével. A pedagógusok általános munkarendjét az SZMSZ, az éves munkarendjét, benne az ügyeleti rendet az aktuális év munkaterve tartalmazza. A gyermekcsoportok napirendjét az óvoda Pedagógiai Programja ill. a csoportnaplókban határozza meg. A családi nevelés hatékonysága céljából az óvodába való érkezés időpontja nem meghatározott. Ennek ellenére célszerű a szülőknek az óvodapedagógusokkal megbeszélt optimális időpont betartása, hogy gyermekük ne maradjon ki tevékenységekből, közös programból, főleg nagycsoportban. (Ezek a programok általában 8 órakor kezdődnek) Fontos, hogy a gyermekek legkésőbb 8 óráig megérkezzenek az óvodába. A gyermekek egészséges pszichés nevelése érdekében, a szülők gondoskodjanak arról, hogy a gyermekük napi 10 óránál többet ne töltsön az óvodában. Étkezések időpontja: Reggeli: Ebéd: Uzsonna: óráig óráig óráig Az óvoda dolgozói csak azokért a gyermekekért felelősek, akiket az óvodapedagógus a szülőtől átvett (kézből-kézbe).

4 - 4 - A szülő a gyermekét hazaviheti bármely időpontban, de javasoljuk, hogy alvásidőben tartsa tiszteletben gyermeke alvásigényét. Ha a szülő vagy megbízottja, akit az év eleji adatszolgáltatáskor megjelölt, nem tud gyermekéért jönni, kérjük időben és írásban jelezze azt. Az írásnak tartalmaznia kell a gyermekért érkező nevét, lakcímét és a szülő aláírását. Ellenkező esetben a gyermeket nem adjuk ki. Alkoholos befolyásoltság alatt álló, ill. cselekvőképtelen szülő, vagy megbízottja csak olyan feltételekkel viheti el a gyermeket, hogy erről az óvoda értesíti a kerületi rendőrkapitányságot. Amennyiben 18 óráig nem jönnek a gyermekért és az óvoda jelzést sem kap ennek okáról, úgy a gyermeket a kerületi Átmeneti Otthonba visszük. Válás esetén a szülő köteles idejében értesíteni az óvodát a bírói határozat tartalmáról, a gyermek elhelyezéséről és a szülők közötti megállapodásról, esetleges félreértések elkerülése céljából. (Melyik szülő illetve megbízottja viheti el a gyermeket az óvodából és mikor?) A szülő vagy megbízottja köteles minden esetben bejönni az épületbe a gyermekért és minden gyermek biztonsága érdekében a bejárati ajtó zárait a kiírásnak megfelelően használni. Az óvoda helyiségeit az intézmény nyitva tartása alatt csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Az óvoda által szervezett, valamint szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az óvoda helyiségeinek használati rendjét az óvoda vezetője határozza meg. Az óvoda konyhájában csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező egyén tartózkodhat. A mellékhelyiségek használatára ugyanez a kritérium érvényes. További szabályozás SZMSZ (VI. rész) 4 Az óvodai bejáráshoz nem szükséges dolgok behozatalának szabályozása A gyermekek nem hozhatnak az óvodába egészségükre ártalmas, testi épségüket, veszélyeztető tárgyakat, eszközöket (pl. rágógumi, ékszer stb). Az óvodába behozott tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni. Egyébként érzelmi kötődések fontossága érdekében kedvenc játékok, egyéb eszközök behozhatók. Kártérítésre Vonatkozó szabályok Az óvodában a gyermekek, a gyermekek szülei, illetve kísérői által jogellenesen okozott kár esetén, a kárért a szülőnek, illetve a károkozónak a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kell eljárni. Az eset összes körülményeit vizsgálni kell, a kárt okozó gyermek vétőképességének vizsgálata után dönthető el, hogy mennyiben kötelezhető a gyermek szülője a kár megtérítésére.

5 - 5-5 A gyermeki jogok, kötelességek gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések Minden gyermeknek joga, hogy egészséges környezetben, korának megfelelő életrend biztosításával, a gyermeki személyiség és emberi méltóság, valamint a gyermeki jogok tiszteletben tartásával, testi és lelki erőszak nélkül nevelkedjen. Óvodánk ennek szellemében alkotta meg Pedagógiai Programját, minden dolgozónk e program alapján köteles munkáját végezni. A gyermeknek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön. Óvodánk a tanulási folyamat során, az ismeretek tárgyilagos és többoldalú közvetítésének biztosítását, a Pedagógiai Programban megfogalmazottak alapján szervezi meg. Biztosítjuk minden gyermek, foglalkozásokon való részvételét. A családok vallási, világnézeti, nemzeti és etnikai hovatartozását tiszteletben tartjuk. A valláshoz kapcsolódó egyedi étkezési módot csak a bölcsődei konyhával történő szülői egyeztetést követően tudunk figyelembe venni. Egészségügyi okokból indokolt speciális étrendet, szakorvosi igazolás alapján, a bölcsődei konyhával való egyeztetés után tudunk biztosítani. A gyermekek személyiség jogait, annak szabad kibontakoztatását, önrendelkezési jogát és cselekvési szabadságát szem előtt tartjuk, ha ez nem veszélyezteti saját, illetve társai és az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. A családok magánélethez való jogának tiszteletben tartása és a titoktartási kötelezettség, az óvoda minden dolgozójára vonatkozóan kötelező. A gyermek kötelességeit életkoruknál fogva szüleik gyakorolják. Szülői igények alapján biztosítjuk a hit-és vallásoktatás megszervezését, nevelési időn kívül. Az óvoda térítés ellenében biztosítja a nagycsoportos gyermekek úszásoktatását, melynek díját a szolgáltató szedi be. A szülők igénye alapján az óvoda egyéb foglalkozások megszervezését is vállalja, amennyiben az igények a gyermekek érdekeit szolgálják és az óvoda Pedagógiai Programjával nem ellentétes. 6. A gyermekek jogainak gyakorlásával, kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos szabályok A gyermekek nevelése, személyiségfejlesztése a Aprók Háza Óvoda Pedagógiai Programjában megfogalmazott célok, feladatok, nevelési elvek szerint történik. Óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség tiszteletén és megbecsülésén alapszik. Kiemelt feladatunk az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés. A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek speciális igényeinek figyelembevételével, az egyéni képességeikhez igazodó, fejlődés elősegítése.

6 - 6 - Az óvodánkba járó gyermekeket otthonosság, derűs légkör, érzelmi biztonság és szeretetteljes kapcsolat veszi körül. A gyermekcsoportok napi-és heti rendjét az egyéni és az életkori sajátosságok figyelembevételével állítjuk össze. A nevelés, a személyiségalakítás elengedhetetlen eszközei a jutalmazás és a büntetés. A jutalmazás valamilyen teljesítmény elismerésére, megerősítésére, míg a büntetés az elitélendő viselkedési forma, cselekedet helytelenítésének kifejezésére szolgál Nevelési alapelveink: a) arányosság elve - a cselekvés mértékével legyen arányos b) időzítés elve - közvetlenül a tett után alkalmazzuk c) legyünk következetesek d) mérsékelt jutalom, vagy büntetés - túlzások elkerülése e) értelmezés elve - tudja miért kapta Jutalmazás lehetséges formái: dicséret, simogatás, példaállítás, elismerő tekintet, megbízatás adása stb. Büntetés lehetséges formái: tekintet, jelzés, megbeszélés, kioltás, megfedés, figyelmeztetés, metakommunikációs jelzések, megkezdett tevékenységből kivonás stb. A gyermekek egészséges személyiségfejlesztését az egyéni képességek figyelembevételével valósítjuk meg, melynek eredményeiről a szülőket rendszeresen tájékoztatjuk. 7. A szülők jogainak gyakorlásával, kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos rendelkezések A szülők joga: A szabad óvodaválasztás. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amely körzetében lakik, illetve ahol a szülő dolgozik. A felvételről az óvodavezető dönt. Az óvodaköteles gyermek felvételét az óvoda nem utasíthatja el, ha: - betöltötte a 3. életévét és hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű - a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41 -a szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybe vételére, - felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. Megismerni az óvoda Pedagógiai Programját SZMSZ-ét, Intézményi Munkatervét és Házirendjét ( Az óvoda Házirendjét minden szülő a beiratkozáskor kézhez kapja. A többi dokumentum a vezetői iroda irattárának meghatározott helyén előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető). Az óvoda nagyobb csoportjait érintő bármely kérdésben tájékoztatást kapni. Az óvoda nagyobb csoportjának számítanak: az azonos korcsoportba tartozó gyermekek, az év elején beiratkozó új gyermekek, a tanköteles gyermekek, a speciális foglalkozásokon résztvevő gyermekek, az óvodán kívüli programokon résztvevő gyermekek.

7 - 7 - Gyermeke fejlődéséről érdemi tájékoztatást kapni; ennek lehetséges módjai: fogadóóra igénybevétele, nyílt napokon való részvétel, gyermeke egyéni mérési értékeinek megtekintése. Élni a véleménynyilvánítási, jogérvényesítési lehetőségeivel; ennek lehetséges módjait a Pedagógiai Program és az SZMSZ ide vonatkozó fejezetei határozzák meg (Partnerkapcsolatok, Szülői szervezet stb., az óvoda és a család kapcsolattartási formái). Óvodáztatási támogatás Az önkormányzat rendelkezése értelmében a jegyző óvodáztatási támogatást biztosít annak a személynek, aki az alábbi feltételeknek megfelel: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll a törvényes felügyeletet ellátó mindkét szülő nyilatkozik arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait sikeresen befejezi (halmozottan hátrányos helyzetű) a három, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járásáról, legalább napi 6 órában A támogatás további feltétele, hogy az óvoda igazolja a gyermek beíratásának tényét, időpontját és a rendszeres óvodába járást. A támogatás kifizetése egy évben két alkalommal történik, június és december hónapban, abban az esetben, ha az óvodai beíratást követően legalább három hónap eltelt, és az intézmény igazolása alapján a gyermek rendszeresen járt óvodába. A szülők kötelessége: Az óvoda rendjének, közösségi szabályainak megismerése, azok betartása, Gondoskodni gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítani gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását. Az óvodának írásban benyújtani napközbeni elérhetőségének módját; (pl. telefonszám/ok és az azokban történő változást. Biztosítani az 5. életévét, május 31-ig betöltött gyermeke számára, hogy napi 4 órában óvodai nevelésben részesüljön. Az óvodaköteles (5. életévét betöltött) gyermek egy nevelési évben 10 napnál többet igazolatlanul nem hiányozhat. A szülőnek a hiányzást igazolnia kell. Amennyiben az óvodavezető kétszeri írásbeli felszólítására sem igazolják a gyermek mulasztását, az óvoda vezetője értesíti az illetékes Kormányhivatalt. Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, a mulasztást igazolnia kell. A mulasztás igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő előzetesen bejelentette az óvodapedagógusoknak a távolmaradását. Az étkezési térítési díj időbeni befizetése.

8 - 8 - A gyermekkel kapcsolatos egészségügyi problémák, krónikus betegség, gyógyszerérzékenység jelzése. Probléma, konfliktus esetén keressék fel az óvodapedagógust, az óvodavezetőt és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzeteket. Abban az évben, amelyben a gyermek betölti augusztus 31.-ig 6. életévét, a szülővel közösen kialakítjuk annak álláspontját, hogy a gyermeke iskolára alkalmas állapotát elértee? A vélemény kialakításában a pedagógiai munkát segítő szakemberek közreműködését is igénybe vesszük (fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus, szakszolgálatok). Abban az esetben, ha a kialakított álláspontban véleménykülönbség van az óvoda és a szülő között, külső szakszolgálat közreműködését vesszük igénybe (nevelési tanácsadás, szakértői bizottságok). A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására. Az iskola kiválasztása a szülő joga és felelőssége, ebben etikai okokból tanácsot nem adhatunk, de a szülőt folyamatosan tájékoztatjuk hirdetmény formájában az iskolák által megküldött tájékoztató anyagokról. Minden tanköteles gyermeket be kell íratni a körzetileg illetékes iskolájába, attól függetlenül, hogy felmentést kap még egy évre az iskolába járás alól, illetve nem a körzetes iskolába kívánja elhelyezni gyermekét a szülő. Az iskolai beiratkozás időpontjáról hirdetmény formájában tájékoztatjuk a szülőt. A gyermek iskolai beíratásához az óvoda szakvéleményt állít ki és ad át a szülőnek. Tájékozódni gyermeke fejlődéséről; gyermekekkel kapcsolatos információt csak saját óvodapedagógusaitól, logopédustól, fejlesztő pedagógustól, pszichológustól, valamint az óvodavezetőtől kérjenek. Az óvodában elkövetett szándékos rongálás esetén az anyagi kár megtérítése. Amennyiben a szülő nem tudja, vagy nem akarja szülői kötelességeit teljesíteni az óvoda tapasztalata illetve megítélése alapján, akkor az óvodának törvény általi kötelessége jelezni azt az illetékes hatóságok felé. Az óvodapedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak közfeladatot ellátó személyek. Kérjük, hogy viselkedésükkel tartsák tiszteletben, az óvodában dolgozók emberi méltóságát, jogait! 8. A beiskolázás óvodai feladatai A nevelési célok elérése érdekében kitűzött feladatokat elvégezve, a gyermekek alkalmassá tétele az iskola megkezdésére. Pedagógiai vélemény alapján minden tanköteles gyermek esetében, az iskolakezdés optimális időpontjának meghatározása. Szükség esetén szakember bevonása az iskolaérettség megállapítására.

9 - 9 - Óvodai szakvélemény kiállítása az iskolaérettség megállapításáról valamint az iskolai beiratkozás előkészítése. 9. Az óvodai elhelyezés megszűnik, ha: A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján; a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon, a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betöltötte, A gyermek igazolatlanul hiányzik feltéve, hogy az óvoda kétszer írásban figyelmeztette a szülőt a következményekre, illetve óvodaköteles gyermek estében értesítette a Kormányhivatalt és a Gyermekjóléti Központot. 10. A gyermekekre vonatkozó védő-óvó előírások szabályok Egészség Az óvodába csak egészséges gyermeket szabad beadni. Lábadozó, gyógyszeres kezelést igénylő gyermek az óvodát, teljes gyógyulásig nem látogathatja. A gyermekek betegség után csak orvosi igazolással jöhetnek óvodába. A további megbetegedés elkerülése érdekében az óvoda dolgozóinak fokozott figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre, tisztaságra. A betegségre utaló tünetekkel kiadott gyermekek (hőemelkedés, láz, hasmenés, hányás kiütés stb.) csak orvosi igazolással jöhetnek újra óvodába. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. Fertőző megbetegedést (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás stb.), hasmenést, tetvességet a szülőnek azonnal jelentenie kell az óvodavezetőnek. Az óvoda a bejelentést követően jelez az ANTSZ - nek és fertőtlenítő takarítást végez. A gyermek hiányzása esetén kérjük a távolmaradás okát jelezni, különös tekintettel a fertőző betegségekre vonatkozóan. Az óvodában megbetegedő, illetve balesetet szenvedő gyermek szüleit az óvodának haladéktalanul értesíteni kell. A szülőnek, a beteg gyermeket az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Az óvodapedagógusnak addig gondoskodni kell a gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, elsősegélynyújtásról, ha szükséges orvosi ellátásáról. Az óvodapedagógusoknak tilos bármilyen antibiotikum gyógyszert beadni a gyermekeknek (kivétel ez alól krónikus betegségek esetén, az orvos által előírt gyógyszer). Az óvodának kötelessége megteremteni az egészséges, tiszta környezetet, megóvása mindenki számára kötelező. A DOHÁNYZÁS AZ ÓVODA EGÉSZ TERÜLETÉN TILOS! (Ez a tilalom az udvar egész területére és az épület 50 m-es körzetére is vonatkozik). Fontos, hogy a szülők az egészség megóvása érdekében gyermekeiket az évszakoknak megfelelően öltöztessék. Ruháikat lássák el jól látható azonosító jellel, (a könnyen

10 felismerhetőség céljából). Klumpa, papucs, mamusz, tornacipő mellőzése szükséges, mivel ezek balesetveszélyesek, és tartós viselésük károsítja a lábboltozat fejlődését. Váltó- és pótruháról (fehérnemű) a szülőnek kell gondoskodni. Pótétkezés céljából, szülők által behozható élelmiszerekkel (zöldség, gyümölcs) szemben támasztott követelmények: O Kizárólag kereskedelemben forgalmazott, és a forgalmazótól származó számlával igazolt legyen. Születés- és ünnepnapokon behozható édességek: o Cukrászipari termékek az óvodába nem hozhatók. o Csak olyan édesipari termékek hozhatók, melyek ipari készítésűek, zárt csomagolásúak, és fogyaszthatósági vagy minőség megőrzési idejük jól olvasható. Az óvoda a gyermekek számára minden felszerelést, eszközt biztosít, és azok tisztántartásáról gondoskodik. Az óvoda a következő orvosi vizsgálatokat biztosítja a gyermekek számára a szülő írásos beleegyezésével: A védőnő rendszeresen látogatja a csoportokat, és megelőző szűrővizsgálatokat végez fogászati szűrővizsgálat Biztonság A szülők az óvodapedagógust a csoportszobából nem hívhatják ki, mivel ő a teljes csoport biztonságáért felel. Minden felnőtt köteles a gyermekek biztonsága érdekében a bejárati ajtó zárait a kiírásnak megfelelően használni. Az óvoda minden dolgozójára kötelezően érvényes a Biztonságos Óvoda programban rögzített szabályok betartása és betartatása. Ez a program a csoportnaplókban található. Az óvoda helyiségeinek használati rendje A gyermekek az óvoda helyiségeit csak óvodapedagógusi felügyelettel használhatják. A szülők által használható helyiségek: gyermeköltöző, iroda a megbeszélt időpontokban, a csoportszobák, fejlesztő szoba, udvar (közös programok, fogadóórák esetén). A csoportszobákba, mosdókba utcai lábbelivel nem szabad bemenni. Kivétel szülői értekezletek, nyílt napok, közös programok. Az óvoda épületébe rollerrel, kerékpárral, görkorcsolyával és egyéb járművel nem lehet közlekedni, tárolásukat az épületben nem tudjuk biztosítani. Nem etikus a többi gyermekkel szemben és az óvoda tisztántartását is zavarja, ha a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert (üdítő, csokoládé, banán stb.) fogyaszt. Élelmiszer az öltöző szekrényekben nem tárolható.

11 Az intézmény programjain a résztvevők kötelesek az óvoda helyiségeit és felszerelési tárgyait megóvni a rongálódástól és azt a gyermekektől is megkövetelni. Az óvoda udvarát és az udvaron található játékokat, kizárólag óvodapedagógusi felügyelet mellett használhatják a gyermekek, a balesetvédelmi szabályok betartásával, a nevelési időn belül. Az óvoda udvarára kutyát behozni, a kerítéshez hozzákötni tilos! Az óvoda területén ügynöki és kereskedelmi tevékenység nem folytatható. Reklám-és szóró anyagot csak a vezető engedélyével lehet kitenni a faliújságra. Az intézmény szolgáltatásait igénybevevők kötelesek az óvoda helyiségeit és felszerelési tárgyait megóvni a rongálódásoktól és azt gyermeküktől is megkövetelni! Az óvodával jogviszonyba nem állók csak az óvodavezető, óvodavezető helyettes, óvodatitkár, vagy a felelős vezető tudtával és engedélyével léphetnek be és tartózkodhatnak az intézmény területén. A külső igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség és kártérítési felelősség terheli. Kötelesek a munka-és tűzvédelmi előírások betartására. Az udvari ovi-foci pályát csak óvodapedagógusi felügyelet mellett használhatják a gyermekek. A használat meghatározott időbeosztás szerint történik. Amikor az óvodapedagógus a gyermeket a szülőnek átadta, az óvoda udvarán lévő játékokat a szülők és a gyermekek nem használhatják. Környezetünk védelmének érdekében ügyeljenek a tisztaságra! Esélyegyenlőség megteremtése Az óvodai gyermekvédelmi felelős feladata: Feltárni a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló okokat. Megelőzni súlyosbodásukat. Hatékonyan kezelni azokat. A gondok enyhítése érdekében a szülőkkel és kollégákkal való együttműködés. Fogadóórája: - A faliújságon feltüntetett időpontban. A szülők bármilyen, gyermekvédelemmel, kapcsolatos problémával fordulhatnak hozzá. 11. Térítési díj megállapításának szabályai A térítési díj összegének megállapítása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő Testülete által jóváhagyott önkormányzati rendelete szerint történik. A térítési díj mindenkori összege a csoportok faliújságán kerül kifüggesztésre.

12 Lehetőség van a gyermekétkeztetési térítési díj mértékének csökkentésére az alábbiak szerint: A gyermekvédelmi támogatásban részelő gyermek, térítés nélkül étkezik, ha a szülő a támogatásról szóló határozatot benyújtotta. Három vagy több gyermeket nevelő család 50% kedvezményben részesül, ha a szülő a családi pótlék megállapításáról szóló határozatot, ennek hiányában a családi pótlék összegének átvételi igazolását, valamint a gyermekek anyakönyvi kivonatának számát, benyújtotta. Tartósan beteg gyermek 50% kedvezménybe részesül, ha a szülő az emelt szintű családi pótlékról szóló határozatot és a szakorvosi igazolást az óvodába benyújtotta. Az étkezési kedvezmények a határozat szerinti időtartamra biztosíthatók, amennyiben a határozat keltétől számított legfeljebb 15 napon belül a kedvezményezett a kedvezményre jogosító határozatot, szakvéleményt stb. az intézmény vezetőjének bemutatja. A fenti határidő túllépés esetén az intézményben való bemutatás napjától számítható a kedvezmény. Az óvoda vezetője a benyújtott papírok alapján megállapítja a kérelmező gyermekének személyi térítési díját, és erről írásban értesíti a kérelmezőt. A gyermekvédelmi kedvezmény jogosultságának fennállását, folyamatosan felülvizsgálja. A szülőnek az eltartott gyermekek számában, valamint a jövedelmi viszonyaiban történt változást, az azt követő 15 napon belül az óvoda vezetőjének be kell jelentenie. A kedvezményes térítési díj megállapításának feltételeiről a szülőt, beiratkozáskor illetve a 0. szülői értekezleten valamint a közterületi faliújságon tájékoztatni kell. Étkezési térítési díj befizetése, lemondása A szülőknek a gyermekük étkezési díját mindig egy hónappal előre kell befizetniük. A gyermek étkezési térítési díjának befizetését a szülő 3 formában teljesítheti: - egyéni átutalással, melyet az óvoda által megadott és a Pénzügyi Főosztály által kiállított számla tartalmazza. - Kézpénzes befizetéssel az óvodában. Mindhárom esetben a számlákon szerepel a fizetési határidő, melynek betartása a szülő kötelessége. Be nem fizetett térítési díj esetén a gyermek nem veheti igénybe az óvodai étkezést. Az intézmény, étkezést csak olyan személy részére rendelhet, aki az étkezési díjat a számlán szereplő határidőig megfizette. Az intézmény vezetője a havi név szerinti egyenlegértesítéskor a szülőt tájékoztatja arról, hogy fizetés elmaradása miatt az étkezés nem rendelhető meg. A gyermeke kimaradása esetén, valamint ha idő közben szociális rászorultság alapján a család gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az étkezési díj előre befizetésre került), az étkezési térítési díj visszafizetése a szülőnek az Önkormányzat pénztárában történik. Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 9 óráig, személyesen vagy telefonon. A lerendelés 24 óra múlva lép életbe. Az étkezés jóváírására az adott hónap esetén 1-20-ig van lehetőség, ig a tárgyhónapot követő hónapban kerül sor.

13 A végleges lemondás az intézményben történik írásos nyilatkozattal. Budapest, Baloghné Stadler Irén óvodavezető A házirendben az alábbi intézményi dokumentumokra történik utalás: Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) Pedagógiai Program (a továbbiakban: PP) Intézményi munkaterv

14 APRÓK HÁZA ÓVODA HÁZIRENDJÉT ELFOGADTA: VÉLEMÉNYT NYILVÁNÍTOTT Az óvoda alkalmazotti közössége /51. Határozat 468-I/2013 sz. jegyzőkönyvben foglaltak szerint/ Szülői Szervezet /52. sz. Határozat a 468-I/2013. sz. jegyzőkönyvben foglaltak szerint/ FENNTARTÓHOZ TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁS IDŐPONTJA: EGYETÉRTÉSÉT FEJEZI KI: A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA, AZ ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG SZÁMÁRA: A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A SZÜLŐK SZÁMÁRA:.. Fenntartó november Formája: Szóban, és írásban Az óvodavezető által hitelesített másodpéldány megtalálható az óvoda könyvtárában és a dolgozói faliújságon november Formája: - Szóban a szülői értekezleten - Írásban, beíratáskor minden szülő kezébe kap egy példányt. - A csoportok faliújságain. - Az intézmény honlapján. A Házirend egy példányát beíratáskor a szülő kezébe adjuk, majd a folyamatos megismerhetőség érdekében az óvoda honlapján közzé tesszük és a falújságokon kifüggesztésre kerül. Budapest, Baloghné Stadler Irén óvodavezető

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Az intézmény neve: Székhelye: Intézményvezető neve: Helyettese: Óvodatitkár: Az óvoda orvosa: Fogorvosa: Az óvoda logopédusa:

HÁZIREND. 1. Az intézmény neve: Székhelye: Intézményvezető neve: Helyettese: Óvodatitkár: Az óvoda orvosa: Fogorvosa: Az óvoda logopédusa: HÁZIREND 1. Az intézmény neve: Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch Székhelye: 2220 Vecsés Fő út 83. Telefon: 06 29 350 310 Mobil: 06 30 36 87 622 E-mail cím: info@falusiovi.hu Honlap:

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Az intézmény helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje

HÁZIREND. 1. Az intézmény helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje HÁZIREND Intézmény neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Hárslevelű Óvoda Székhelye: 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. A házirend területi hatálya: Az óvodába érkezéstől az onnan való távozásig

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Az intézmény neve: Székhelye: Intézményvezető neve: Helyettese: Az óvoda orvosa: Fogorvosa: Az óvoda logopédusa: Gyermekvédelmi felelős:

HÁZIREND. 1. Az intézmény neve: Székhelye: Intézményvezető neve: Helyettese: Az óvoda orvosa: Fogorvosa: Az óvoda logopédusa: Gyermekvédelmi felelős: HÁZIREND 1. Az intézmény neve: Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch Székhelye: 2220 Vecsés Fő út 83. Telefon: 06 29 350 310 E-mail cím: info@falusiovi.hu Intézményvezető neve: Schiszlerné

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 HÁZIREND NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 1 Házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról 2. Jogszabályi háttér 3. Az óvodai felvétel 4. Az óvodai elhelyezés megszüntetésének

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94.

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. Iktatószám: II-134/2013 Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. HÁZIREND Készítette: Kemerléné Suri Ildikó óvodavezető 2 Bevezető Óvodánk házirendje a Nemzeti Köznevelési Törvény és végrehajtási

Részletesebben

Kőbányai Mocorgó Óvoda HÁZIREND. Kőbányai Mocorgó Óvoda Budapest Kőbányai út 30. 1101

Kőbányai Mocorgó Óvoda HÁZIREND. Kőbányai Mocorgó Óvoda Budapest Kőbányai út 30. 1101 Kőbányai Mocorgó Óvoda HÁZIREND Kőbányai Mocorgó Óvoda Budapest Kőbányai út 30. 1101 KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA HÁZIRENDJE BEVEZETŐ Óvodánk házirendje az 1993 évi LXXIX törvény, a közoktatásról és a 2011.

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

Kőbányai Csupa Csoda Óvoda

Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Kőbányai Csupa Csoda Óvoda HÁZIRENDJE 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 2013./2014. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Iktató szám:191-i./2013.09.30. 2 HÁZIREND Intézmény neve: Kőbányai

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! . napirendi pont E 49 Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek: Nyílvános - Zárt Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél.

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél. AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda hivatalos adatai: Az óvoda neve Az óvoda címe CSANÁD-OVI 2030 Érd, Csanád u. 7. : (23) 361-091 1. Az óvodai felvétel, átvétel rendje. 1. Az óvodába a gyermekek előjegyzésre/beiratkozásra

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770 Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító:

Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító: Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 2015. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

Kőbányai Csupa Csoda Óvoda

Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Kőbányai Csupa Csoda Óvoda HÁZIRENDJE 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Tel.: 262-5618, 433-5423, 30/635-0959 mail: csupacsodaovi1@gmail.com honlap: http://csupacsoda.weebly.com/ 2015./2016. Készítette: Kasperkieviczné

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

A felvétel és az átvétel közös szabályai

A felvétel és az átvétel közös szabályai Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2010. (III. 22.) rendelete az az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés módjáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. o. 1.1. A házirend célja 3. o. 1.2.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések 1 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

KŐBÁNYAI GYÖNGYIKE ÓVODA

KŐBÁNYAI GYÖNGYIKE ÓVODA KŐBÁNYAI GYÖNGYIKE ÓVODA Kőbányai Gyöngyike Óvoda Budapest Salgótarjáni út 47. 1101 Czanka Lajosné Óvodavezető Ügyirat szám: I/94-2013 KŐBÁNYAI GYÖNGYIKE ÓVODA HÁZIRENDJE BEVEZETŐ Óvodánk házirendje a

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT SÜNIVÁR BÖLCSŐDE TAKSONY, FŐ U.83. Telefon/Fax:06-24/478-055 E-mail: bolcsode@taksony.hu FELVÉTELI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Taksony Nagyközség Önkormányzat Fenntartó Készítette: Mojzes Zsuzsanna bölcsődevezető

Részletesebben

BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV. A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet

BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV. A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016.NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet 23. -a (1-2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS

BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS Jegyzet I. A bölcsödei ellátás A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely alaptevékenysége keretében napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. A legfontosabb feladata,

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda Készítette: Makida Kitti Óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Az óvoda nyitvatartási rendje... 3 2. Az óvoda nevelési intézmény...

Részletesebben

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA Kerekegyháza Város Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Kerekegyerdő Bölcsődében ( 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a) biztosítja.

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

1. A közoktatási intézmény adatai

1. A közoktatási intézmény adatai Orbánhegyi Óvoda 1126 Budapest, Orbánhegyi út3/a. tel/fax:214-82-45 OM azonosító: 034498 e-mail: postmaster@orbanovi.t-online.hu www.orbanhegyiovoda.hu ORBÁNHEGYI ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Csongrád Városi Önkormányzat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Csongrád Városi Önkormányzat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény : Csongrád, 6640 Pf. 50. /fax: 63/570-800 E-mail: eszi@csongrad.hu Ikt. szám: SZB-53/2016 Csongrád Városi Önkormányzat Dr. Szarka Ödön Egyesített

Részletesebben