(székhely) (telephely) E- mail: Óvodavezető:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- 1 - 265-0132 (székhely) 263-0959 (telephely) E- mail: aprokovi@enternet.hu Óvodavezető:"

Átírás

1 - 1 - Ü g y i r a t s z á m : I / H Á Z I R E N D Intézmény neve: Kőbányai Aprók Háza Óvoda Székhelye Budapest, X. ker. Újhegyi sétány 5-7. Telephelye: Budapest, X. ker. Újhegyi sétány 1-3. Telefonszáma: (székhely) (telephely) E- mail: Óvodavezető: Baloghné Stadler Irén Óvodavezető helyettes: Piffkó Mária Gyéressy Éva Fejlesztő óvodapedagógus: Gyéressy Éva Kudettné Berta Judit Gyermekvédelmi felelős: Túri Sándorné A gyermekek fejlesztését óvodapszichológus és logopédusok segítik. Fogadóórájukról, elérhetőségükről a faliújságon tájékozódhatnak. Óvodatitkár: Akopján Katalin Vetróné Morvai Viktória A nevelési év szeptember 1 - augusztus 31-ig tart. A házirend területi hatálya: Az óvodába érkezéstől az onnan való távozásig, az intézmény (székhely, telephely) területén, valamint az intézmény területén kívüli óvoda által szervezett programokra terjed ki. A házirend személyi hatálya: A gyermekekre, a pedagógusokra, az intézmény valamennyi alkalmazottjára és a szülőkre terjed ki, akik a gyermekek törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket. Időbeli hatálya: A házirend, kihirdetésének napjától lép érvénybe a házirendben meghatározott időpontig. A házirend célja: a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlatát leírja, szabályozza. Ezáltal biztosítsa a nevelés zavartalan megvalósítását és a gyermekek közösségi életének megszervezését.

2 - 2 - A benne foglaltak megtartása mindenkire nézve kötelező, megsértése jogkövetkezményekkel jár. Az óvodai házirend tartalmi elemei 1 Óvodai felvétel eljárási rendje Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, melynek ideje minden év május eleje. Minderről hirdetmény formájában tájékoztatjuk a szülőket. Az óvodába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel. A jelentkezést megelőzően lehetőséget biztosítunk leendő óvodásainknak és szüleinek, hogy nyílt napok keretében megismerkedjenek óvodai nevelésünkkel, az intézmény dolgozóival. A jelentkezés és az elsődleges ismerkedés alkalmával valamennyi szülő számára biztosítjuk az intézmény házirendjének megismerését, illetve az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázására is lehetőség nyílik A szülő a gyermek óvodai felvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik (amennyiben az óvoda férőhellyel rendelkezik). A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Biztosítani kell a körzetes óvodába a gyermek elhelyezését ha, betöltötte a 3. életévét és hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41 -a szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére. Felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. Amennyiben az óvoda a 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételét teljesítette, Felvehető a körzetes harmadik életévét a felvételtől számított féléven belül betöltő gyermek is. Felvételi kérelem elutasításáról határozat formájában értesítjük a szülőt. Elutasítás esetén a szülő(k) fellebbezést nyújthatnak be az óvoda vezetőjének. A beiratkozás lezárását követően szülői értekezlet formájában tájékoztatjuk a szülőket az óvoda életrendjéről, valamint a gyermek óvodai csoportba történő beosztásáról. A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban, abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb abban a naptári évben, amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. Ha a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. 2 A nevelési év rendje Egy nevelési év általános rendje, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ), az adott nevelési év rendje, a mindig aktuális év intézményi munkatervében található. A Nemzeti Köznevelési törvény az óvodák számára nevelés nélküli munkanapokat határoz meg. Ezek száma egy nevelési évben maximum 5 nap lehet. Az óvoda mind az öt

3 - 3 - időpontról a szülőket legalább 7 nappal előbb értesíti és szükség esetén a gyermekek felügyeletéről gondoskodik. Ezeken a napokon a nevelőtestület szakmai munkát végez. Az óvoda téli és nyári zárva tartásának mértékéről a fenntartó dönt. A fenntartó kérése szerint a téli zárva tartás alatti ügyeleti igény szeptember hónap második felében kerül felmérésre. Ezen időszakokban, amennyiben az arra rászoruló szülő, gyermeke felügyeletét nem tudja megoldani, indokolt esetben elhelyezését ügyeletes óvodában biztosítani tudjuk. Ennek igényét időben, írásban felmérjük. A nyári zárás időpontjáról a szülőket február 15-ig tájékoztatjuk. 3 A gyermekek életrendjével kapcsolatos rendelkezések Az óvoda (hétfőtől péntekig) 5 napos munkarenddel üzemel. Nyitva tartás 6-18 óráig, az óvodapedagógusok lépcsőzetes munkakezdésével és befejezésével. A pedagógusok általános munkarendjét az SZMSZ, az éves munkarendjét, benne az ügyeleti rendet az aktuális év munkaterve tartalmazza. A gyermekcsoportok napirendjét az óvoda Pedagógiai Programja ill. a csoportnaplókban határozza meg. A családi nevelés hatékonysága céljából az óvodába való érkezés időpontja nem meghatározott. Ennek ellenére célszerű a szülőknek az óvodapedagógusokkal megbeszélt optimális időpont betartása, hogy gyermekük ne maradjon ki tevékenységekből, közös programból, főleg nagycsoportban. (Ezek a programok általában 8 órakor kezdődnek) Fontos, hogy a gyermekek legkésőbb 8 óráig megérkezzenek az óvodába. A gyermekek egészséges pszichés nevelése érdekében, a szülők gondoskodjanak arról, hogy a gyermekük napi 10 óránál többet ne töltsön az óvodában. Étkezések időpontja: Reggeli: Ebéd: Uzsonna: óráig óráig óráig Az óvoda dolgozói csak azokért a gyermekekért felelősek, akiket az óvodapedagógus a szülőtől átvett (kézből-kézbe).

4 - 4 - A szülő a gyermekét hazaviheti bármely időpontban, de javasoljuk, hogy alvásidőben tartsa tiszteletben gyermeke alvásigényét. Ha a szülő vagy megbízottja, akit az év eleji adatszolgáltatáskor megjelölt, nem tud gyermekéért jönni, kérjük időben és írásban jelezze azt. Az írásnak tartalmaznia kell a gyermekért érkező nevét, lakcímét és a szülő aláírását. Ellenkező esetben a gyermeket nem adjuk ki. Alkoholos befolyásoltság alatt álló, ill. cselekvőképtelen szülő, vagy megbízottja csak olyan feltételekkel viheti el a gyermeket, hogy erről az óvoda értesíti a kerületi rendőrkapitányságot. Amennyiben 18 óráig nem jönnek a gyermekért és az óvoda jelzést sem kap ennek okáról, úgy a gyermeket a kerületi Átmeneti Otthonba visszük. Válás esetén a szülő köteles idejében értesíteni az óvodát a bírói határozat tartalmáról, a gyermek elhelyezéséről és a szülők közötti megállapodásról, esetleges félreértések elkerülése céljából. (Melyik szülő illetve megbízottja viheti el a gyermeket az óvodából és mikor?) A szülő vagy megbízottja köteles minden esetben bejönni az épületbe a gyermekért és minden gyermek biztonsága érdekében a bejárati ajtó zárait a kiírásnak megfelelően használni. Az óvoda helyiségeit az intézmény nyitva tartása alatt csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Az óvoda által szervezett, valamint szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az óvoda helyiségeinek használati rendjét az óvoda vezetője határozza meg. Az óvoda konyhájában csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező egyén tartózkodhat. A mellékhelyiségek használatára ugyanez a kritérium érvényes. További szabályozás SZMSZ (VI. rész) 4 Az óvodai bejáráshoz nem szükséges dolgok behozatalának szabályozása A gyermekek nem hozhatnak az óvodába egészségükre ártalmas, testi épségüket, veszélyeztető tárgyakat, eszközöket (pl. rágógumi, ékszer stb). Az óvodába behozott tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni. Egyébként érzelmi kötődések fontossága érdekében kedvenc játékok, egyéb eszközök behozhatók. Kártérítésre Vonatkozó szabályok Az óvodában a gyermekek, a gyermekek szülei, illetve kísérői által jogellenesen okozott kár esetén, a kárért a szülőnek, illetve a károkozónak a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kell eljárni. Az eset összes körülményeit vizsgálni kell, a kárt okozó gyermek vétőképességének vizsgálata után dönthető el, hogy mennyiben kötelezhető a gyermek szülője a kár megtérítésére.

5 - 5-5 A gyermeki jogok, kötelességek gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések Minden gyermeknek joga, hogy egészséges környezetben, korának megfelelő életrend biztosításával, a gyermeki személyiség és emberi méltóság, valamint a gyermeki jogok tiszteletben tartásával, testi és lelki erőszak nélkül nevelkedjen. Óvodánk ennek szellemében alkotta meg Pedagógiai Programját, minden dolgozónk e program alapján köteles munkáját végezni. A gyermeknek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön. Óvodánk a tanulási folyamat során, az ismeretek tárgyilagos és többoldalú közvetítésének biztosítását, a Pedagógiai Programban megfogalmazottak alapján szervezi meg. Biztosítjuk minden gyermek, foglalkozásokon való részvételét. A családok vallási, világnézeti, nemzeti és etnikai hovatartozását tiszteletben tartjuk. A valláshoz kapcsolódó egyedi étkezési módot csak a bölcsődei konyhával történő szülői egyeztetést követően tudunk figyelembe venni. Egészségügyi okokból indokolt speciális étrendet, szakorvosi igazolás alapján, a bölcsődei konyhával való egyeztetés után tudunk biztosítani. A gyermekek személyiség jogait, annak szabad kibontakoztatását, önrendelkezési jogát és cselekvési szabadságát szem előtt tartjuk, ha ez nem veszélyezteti saját, illetve társai és az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. A családok magánélethez való jogának tiszteletben tartása és a titoktartási kötelezettség, az óvoda minden dolgozójára vonatkozóan kötelező. A gyermek kötelességeit életkoruknál fogva szüleik gyakorolják. Szülői igények alapján biztosítjuk a hit-és vallásoktatás megszervezését, nevelési időn kívül. Az óvoda térítés ellenében biztosítja a nagycsoportos gyermekek úszásoktatását, melynek díját a szolgáltató szedi be. A szülők igénye alapján az óvoda egyéb foglalkozások megszervezését is vállalja, amennyiben az igények a gyermekek érdekeit szolgálják és az óvoda Pedagógiai Programjával nem ellentétes. 6. A gyermekek jogainak gyakorlásával, kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos szabályok A gyermekek nevelése, személyiségfejlesztése a Aprók Háza Óvoda Pedagógiai Programjában megfogalmazott célok, feladatok, nevelési elvek szerint történik. Óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség tiszteletén és megbecsülésén alapszik. Kiemelt feladatunk az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés. A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek speciális igényeinek figyelembevételével, az egyéni képességeikhez igazodó, fejlődés elősegítése.

6 - 6 - Az óvodánkba járó gyermekeket otthonosság, derűs légkör, érzelmi biztonság és szeretetteljes kapcsolat veszi körül. A gyermekcsoportok napi-és heti rendjét az egyéni és az életkori sajátosságok figyelembevételével állítjuk össze. A nevelés, a személyiségalakítás elengedhetetlen eszközei a jutalmazás és a büntetés. A jutalmazás valamilyen teljesítmény elismerésére, megerősítésére, míg a büntetés az elitélendő viselkedési forma, cselekedet helytelenítésének kifejezésére szolgál Nevelési alapelveink: a) arányosság elve - a cselekvés mértékével legyen arányos b) időzítés elve - közvetlenül a tett után alkalmazzuk c) legyünk következetesek d) mérsékelt jutalom, vagy büntetés - túlzások elkerülése e) értelmezés elve - tudja miért kapta Jutalmazás lehetséges formái: dicséret, simogatás, példaállítás, elismerő tekintet, megbízatás adása stb. Büntetés lehetséges formái: tekintet, jelzés, megbeszélés, kioltás, megfedés, figyelmeztetés, metakommunikációs jelzések, megkezdett tevékenységből kivonás stb. A gyermekek egészséges személyiségfejlesztését az egyéni képességek figyelembevételével valósítjuk meg, melynek eredményeiről a szülőket rendszeresen tájékoztatjuk. 7. A szülők jogainak gyakorlásával, kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos rendelkezések A szülők joga: A szabad óvodaválasztás. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amely körzetében lakik, illetve ahol a szülő dolgozik. A felvételről az óvodavezető dönt. Az óvodaköteles gyermek felvételét az óvoda nem utasíthatja el, ha: - betöltötte a 3. életévét és hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű - a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41 -a szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybe vételére, - felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. Megismerni az óvoda Pedagógiai Programját SZMSZ-ét, Intézményi Munkatervét és Házirendjét ( Az óvoda Házirendjét minden szülő a beiratkozáskor kézhez kapja. A többi dokumentum a vezetői iroda irattárának meghatározott helyén előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető). Az óvoda nagyobb csoportjait érintő bármely kérdésben tájékoztatást kapni. Az óvoda nagyobb csoportjának számítanak: az azonos korcsoportba tartozó gyermekek, az év elején beiratkozó új gyermekek, a tanköteles gyermekek, a speciális foglalkozásokon résztvevő gyermekek, az óvodán kívüli programokon résztvevő gyermekek.

7 - 7 - Gyermeke fejlődéséről érdemi tájékoztatást kapni; ennek lehetséges módjai: fogadóóra igénybevétele, nyílt napokon való részvétel, gyermeke egyéni mérési értékeinek megtekintése. Élni a véleménynyilvánítási, jogérvényesítési lehetőségeivel; ennek lehetséges módjait a Pedagógiai Program és az SZMSZ ide vonatkozó fejezetei határozzák meg (Partnerkapcsolatok, Szülői szervezet stb., az óvoda és a család kapcsolattartási formái). Óvodáztatási támogatás Az önkormányzat rendelkezése értelmében a jegyző óvodáztatási támogatást biztosít annak a személynek, aki az alábbi feltételeknek megfelel: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll a törvényes felügyeletet ellátó mindkét szülő nyilatkozik arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait sikeresen befejezi (halmozottan hátrányos helyzetű) a három, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járásáról, legalább napi 6 órában A támogatás további feltétele, hogy az óvoda igazolja a gyermek beíratásának tényét, időpontját és a rendszeres óvodába járást. A támogatás kifizetése egy évben két alkalommal történik, június és december hónapban, abban az esetben, ha az óvodai beíratást követően legalább három hónap eltelt, és az intézmény igazolása alapján a gyermek rendszeresen járt óvodába. A szülők kötelessége: Az óvoda rendjének, közösségi szabályainak megismerése, azok betartása, Gondoskodni gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítani gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását. Az óvodának írásban benyújtani napközbeni elérhetőségének módját; (pl. telefonszám/ok és az azokban történő változást. Biztosítani az 5. életévét, május 31-ig betöltött gyermeke számára, hogy napi 4 órában óvodai nevelésben részesüljön. Az óvodaköteles (5. életévét betöltött) gyermek egy nevelési évben 10 napnál többet igazolatlanul nem hiányozhat. A szülőnek a hiányzást igazolnia kell. Amennyiben az óvodavezető kétszeri írásbeli felszólítására sem igazolják a gyermek mulasztását, az óvoda vezetője értesíti az illetékes Kormányhivatalt. Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, a mulasztást igazolnia kell. A mulasztás igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő előzetesen bejelentette az óvodapedagógusoknak a távolmaradását. Az étkezési térítési díj időbeni befizetése.

8 - 8 - A gyermekkel kapcsolatos egészségügyi problémák, krónikus betegség, gyógyszerérzékenység jelzése. Probléma, konfliktus esetén keressék fel az óvodapedagógust, az óvodavezetőt és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzeteket. Abban az évben, amelyben a gyermek betölti augusztus 31.-ig 6. életévét, a szülővel közösen kialakítjuk annak álláspontját, hogy a gyermeke iskolára alkalmas állapotát elértee? A vélemény kialakításában a pedagógiai munkát segítő szakemberek közreműködését is igénybe vesszük (fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus, szakszolgálatok). Abban az esetben, ha a kialakított álláspontban véleménykülönbség van az óvoda és a szülő között, külső szakszolgálat közreműködését vesszük igénybe (nevelési tanácsadás, szakértői bizottságok). A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására. Az iskola kiválasztása a szülő joga és felelőssége, ebben etikai okokból tanácsot nem adhatunk, de a szülőt folyamatosan tájékoztatjuk hirdetmény formájában az iskolák által megküldött tájékoztató anyagokról. Minden tanköteles gyermeket be kell íratni a körzetileg illetékes iskolájába, attól függetlenül, hogy felmentést kap még egy évre az iskolába járás alól, illetve nem a körzetes iskolába kívánja elhelyezni gyermekét a szülő. Az iskolai beiratkozás időpontjáról hirdetmény formájában tájékoztatjuk a szülőt. A gyermek iskolai beíratásához az óvoda szakvéleményt állít ki és ad át a szülőnek. Tájékozódni gyermeke fejlődéséről; gyermekekkel kapcsolatos információt csak saját óvodapedagógusaitól, logopédustól, fejlesztő pedagógustól, pszichológustól, valamint az óvodavezetőtől kérjenek. Az óvodában elkövetett szándékos rongálás esetén az anyagi kár megtérítése. Amennyiben a szülő nem tudja, vagy nem akarja szülői kötelességeit teljesíteni az óvoda tapasztalata illetve megítélése alapján, akkor az óvodának törvény általi kötelessége jelezni azt az illetékes hatóságok felé. Az óvodapedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak közfeladatot ellátó személyek. Kérjük, hogy viselkedésükkel tartsák tiszteletben, az óvodában dolgozók emberi méltóságát, jogait! 8. A beiskolázás óvodai feladatai A nevelési célok elérése érdekében kitűzött feladatokat elvégezve, a gyermekek alkalmassá tétele az iskola megkezdésére. Pedagógiai vélemény alapján minden tanköteles gyermek esetében, az iskolakezdés optimális időpontjának meghatározása. Szükség esetén szakember bevonása az iskolaérettség megállapítására.

9 - 9 - Óvodai szakvélemény kiállítása az iskolaérettség megállapításáról valamint az iskolai beiratkozás előkészítése. 9. Az óvodai elhelyezés megszűnik, ha: A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján; a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon, a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betöltötte, A gyermek igazolatlanul hiányzik feltéve, hogy az óvoda kétszer írásban figyelmeztette a szülőt a következményekre, illetve óvodaköteles gyermek estében értesítette a Kormányhivatalt és a Gyermekjóléti Központot. 10. A gyermekekre vonatkozó védő-óvó előírások szabályok Egészség Az óvodába csak egészséges gyermeket szabad beadni. Lábadozó, gyógyszeres kezelést igénylő gyermek az óvodát, teljes gyógyulásig nem látogathatja. A gyermekek betegség után csak orvosi igazolással jöhetnek óvodába. A további megbetegedés elkerülése érdekében az óvoda dolgozóinak fokozott figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre, tisztaságra. A betegségre utaló tünetekkel kiadott gyermekek (hőemelkedés, láz, hasmenés, hányás kiütés stb.) csak orvosi igazolással jöhetnek újra óvodába. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. Fertőző megbetegedést (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás stb.), hasmenést, tetvességet a szülőnek azonnal jelentenie kell az óvodavezetőnek. Az óvoda a bejelentést követően jelez az ANTSZ - nek és fertőtlenítő takarítást végez. A gyermek hiányzása esetén kérjük a távolmaradás okát jelezni, különös tekintettel a fertőző betegségekre vonatkozóan. Az óvodában megbetegedő, illetve balesetet szenvedő gyermek szüleit az óvodának haladéktalanul értesíteni kell. A szülőnek, a beteg gyermeket az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Az óvodapedagógusnak addig gondoskodni kell a gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, elsősegélynyújtásról, ha szükséges orvosi ellátásáról. Az óvodapedagógusoknak tilos bármilyen antibiotikum gyógyszert beadni a gyermekeknek (kivétel ez alól krónikus betegségek esetén, az orvos által előírt gyógyszer). Az óvodának kötelessége megteremteni az egészséges, tiszta környezetet, megóvása mindenki számára kötelező. A DOHÁNYZÁS AZ ÓVODA EGÉSZ TERÜLETÉN TILOS! (Ez a tilalom az udvar egész területére és az épület 50 m-es körzetére is vonatkozik). Fontos, hogy a szülők az egészség megóvása érdekében gyermekeiket az évszakoknak megfelelően öltöztessék. Ruháikat lássák el jól látható azonosító jellel, (a könnyen

10 felismerhetőség céljából). Klumpa, papucs, mamusz, tornacipő mellőzése szükséges, mivel ezek balesetveszélyesek, és tartós viselésük károsítja a lábboltozat fejlődését. Váltó- és pótruháról (fehérnemű) a szülőnek kell gondoskodni. Pótétkezés céljából, szülők által behozható élelmiszerekkel (zöldség, gyümölcs) szemben támasztott követelmények: O Kizárólag kereskedelemben forgalmazott, és a forgalmazótól származó számlával igazolt legyen. Születés- és ünnepnapokon behozható édességek: o Cukrászipari termékek az óvodába nem hozhatók. o Csak olyan édesipari termékek hozhatók, melyek ipari készítésűek, zárt csomagolásúak, és fogyaszthatósági vagy minőség megőrzési idejük jól olvasható. Az óvoda a gyermekek számára minden felszerelést, eszközt biztosít, és azok tisztántartásáról gondoskodik. Az óvoda a következő orvosi vizsgálatokat biztosítja a gyermekek számára a szülő írásos beleegyezésével: A védőnő rendszeresen látogatja a csoportokat, és megelőző szűrővizsgálatokat végez fogászati szűrővizsgálat Biztonság A szülők az óvodapedagógust a csoportszobából nem hívhatják ki, mivel ő a teljes csoport biztonságáért felel. Minden felnőtt köteles a gyermekek biztonsága érdekében a bejárati ajtó zárait a kiírásnak megfelelően használni. Az óvoda minden dolgozójára kötelezően érvényes a Biztonságos Óvoda programban rögzített szabályok betartása és betartatása. Ez a program a csoportnaplókban található. Az óvoda helyiségeinek használati rendje A gyermekek az óvoda helyiségeit csak óvodapedagógusi felügyelettel használhatják. A szülők által használható helyiségek: gyermeköltöző, iroda a megbeszélt időpontokban, a csoportszobák, fejlesztő szoba, udvar (közös programok, fogadóórák esetén). A csoportszobákba, mosdókba utcai lábbelivel nem szabad bemenni. Kivétel szülői értekezletek, nyílt napok, közös programok. Az óvoda épületébe rollerrel, kerékpárral, görkorcsolyával és egyéb járművel nem lehet közlekedni, tárolásukat az épületben nem tudjuk biztosítani. Nem etikus a többi gyermekkel szemben és az óvoda tisztántartását is zavarja, ha a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert (üdítő, csokoládé, banán stb.) fogyaszt. Élelmiszer az öltöző szekrényekben nem tárolható.

11 Az intézmény programjain a résztvevők kötelesek az óvoda helyiségeit és felszerelési tárgyait megóvni a rongálódástól és azt a gyermekektől is megkövetelni. Az óvoda udvarát és az udvaron található játékokat, kizárólag óvodapedagógusi felügyelet mellett használhatják a gyermekek, a balesetvédelmi szabályok betartásával, a nevelési időn belül. Az óvoda udvarára kutyát behozni, a kerítéshez hozzákötni tilos! Az óvoda területén ügynöki és kereskedelmi tevékenység nem folytatható. Reklám-és szóró anyagot csak a vezető engedélyével lehet kitenni a faliújságra. Az intézmény szolgáltatásait igénybevevők kötelesek az óvoda helyiségeit és felszerelési tárgyait megóvni a rongálódásoktól és azt gyermeküktől is megkövetelni! Az óvodával jogviszonyba nem állók csak az óvodavezető, óvodavezető helyettes, óvodatitkár, vagy a felelős vezető tudtával és engedélyével léphetnek be és tartózkodhatnak az intézmény területén. A külső igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség és kártérítési felelősség terheli. Kötelesek a munka-és tűzvédelmi előírások betartására. Az udvari ovi-foci pályát csak óvodapedagógusi felügyelet mellett használhatják a gyermekek. A használat meghatározott időbeosztás szerint történik. Amikor az óvodapedagógus a gyermeket a szülőnek átadta, az óvoda udvarán lévő játékokat a szülők és a gyermekek nem használhatják. Környezetünk védelmének érdekében ügyeljenek a tisztaságra! Esélyegyenlőség megteremtése Az óvodai gyermekvédelmi felelős feladata: Feltárni a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló okokat. Megelőzni súlyosbodásukat. Hatékonyan kezelni azokat. A gondok enyhítése érdekében a szülőkkel és kollégákkal való együttműködés. Fogadóórája: - A faliújságon feltüntetett időpontban. A szülők bármilyen, gyermekvédelemmel, kapcsolatos problémával fordulhatnak hozzá. 11. Térítési díj megállapításának szabályai A térítési díj összegének megállapítása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő Testülete által jóváhagyott önkormányzati rendelete szerint történik. A térítési díj mindenkori összege a csoportok faliújságán kerül kifüggesztésre.

12 Lehetőség van a gyermekétkeztetési térítési díj mértékének csökkentésére az alábbiak szerint: A gyermekvédelmi támogatásban részelő gyermek, térítés nélkül étkezik, ha a szülő a támogatásról szóló határozatot benyújtotta. Három vagy több gyermeket nevelő család 50% kedvezményben részesül, ha a szülő a családi pótlék megállapításáról szóló határozatot, ennek hiányában a családi pótlék összegének átvételi igazolását, valamint a gyermekek anyakönyvi kivonatának számát, benyújtotta. Tartósan beteg gyermek 50% kedvezménybe részesül, ha a szülő az emelt szintű családi pótlékról szóló határozatot és a szakorvosi igazolást az óvodába benyújtotta. Az étkezési kedvezmények a határozat szerinti időtartamra biztosíthatók, amennyiben a határozat keltétől számított legfeljebb 15 napon belül a kedvezményezett a kedvezményre jogosító határozatot, szakvéleményt stb. az intézmény vezetőjének bemutatja. A fenti határidő túllépés esetén az intézményben való bemutatás napjától számítható a kedvezmény. Az óvoda vezetője a benyújtott papírok alapján megállapítja a kérelmező gyermekének személyi térítési díját, és erről írásban értesíti a kérelmezőt. A gyermekvédelmi kedvezmény jogosultságának fennállását, folyamatosan felülvizsgálja. A szülőnek az eltartott gyermekek számában, valamint a jövedelmi viszonyaiban történt változást, az azt követő 15 napon belül az óvoda vezetőjének be kell jelentenie. A kedvezményes térítési díj megállapításának feltételeiről a szülőt, beiratkozáskor illetve a 0. szülői értekezleten valamint a közterületi faliújságon tájékoztatni kell. Étkezési térítési díj befizetése, lemondása A szülőknek a gyermekük étkezési díját mindig egy hónappal előre kell befizetniük. A gyermek étkezési térítési díjának befizetését a szülő 3 formában teljesítheti: - egyéni átutalással, melyet az óvoda által megadott és a Pénzügyi Főosztály által kiállított számla tartalmazza. - Kézpénzes befizetéssel az óvodában. Mindhárom esetben a számlákon szerepel a fizetési határidő, melynek betartása a szülő kötelessége. Be nem fizetett térítési díj esetén a gyermek nem veheti igénybe az óvodai étkezést. Az intézmény, étkezést csak olyan személy részére rendelhet, aki az étkezési díjat a számlán szereplő határidőig megfizette. Az intézmény vezetője a havi név szerinti egyenlegértesítéskor a szülőt tájékoztatja arról, hogy fizetés elmaradása miatt az étkezés nem rendelhető meg. A gyermeke kimaradása esetén, valamint ha idő közben szociális rászorultság alapján a család gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az étkezési díj előre befizetésre került), az étkezési térítési díj visszafizetése a szülőnek az Önkormányzat pénztárában történik. Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 9 óráig, személyesen vagy telefonon. A lerendelés 24 óra múlva lép életbe. Az étkezés jóváírására az adott hónap esetén 1-20-ig van lehetőség, ig a tárgyhónapot követő hónapban kerül sor.

13 A végleges lemondás az intézményben történik írásos nyilatkozattal. Budapest, Baloghné Stadler Irén óvodavezető A házirendben az alábbi intézményi dokumentumokra történik utalás: Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) Pedagógiai Program (a továbbiakban: PP) Intézményi munkaterv

14 APRÓK HÁZA ÓVODA HÁZIRENDJÉT ELFOGADTA: VÉLEMÉNYT NYILVÁNÍTOTT Az óvoda alkalmazotti közössége /51. Határozat 468-I/2013 sz. jegyzőkönyvben foglaltak szerint/ Szülői Szervezet /52. sz. Határozat a 468-I/2013. sz. jegyzőkönyvben foglaltak szerint/ FENNTARTÓHOZ TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁS IDŐPONTJA: EGYETÉRTÉSÉT FEJEZI KI: A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA, AZ ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG SZÁMÁRA: A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A SZÜLŐK SZÁMÁRA:.. Fenntartó november Formája: Szóban, és írásban Az óvodavezető által hitelesített másodpéldány megtalálható az óvoda könyvtárában és a dolgozói faliújságon november Formája: - Szóban a szülői értekezleten - Írásban, beíratáskor minden szülő kezébe kap egy példányt. - A csoportok faliújságain. - Az intézmény honlapján. A Házirend egy példányát beíratáskor a szülő kezébe adjuk, majd a folyamatos megismerhetőség érdekében az óvoda honlapján közzé tesszük és a falújságokon kifüggesztésre kerül. Budapest, Baloghné Stadler Irén óvodavezető

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben