Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: Fax: HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND"

Átírás

1 Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: Fax: HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület szeptember 30. Egyetértett: Szülők Közössége szeptember 30. 1

2 TARTALOM JEGYZÉK 1. Bevezetés 1.1 Törvényi háttér 3.oldal 1.2. Általános tudnivalók 3.oldal 2. Gyermekek jogai, kötelességei 4.oldal 3. Szülő jogai, kötelességei 4.oldal 3.1. Szülői Szervezet 5.oldal 4. Óvodánk nyitva tartása, működési rendje 6.oldal 5. Óvodai beiratkozás, átvétel szabályai 7.oldal eljárásrendje, óvodai elhelyezés megszűnése 6. A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolása 10.oldal 7. Gyermekekre vonatkozó óvó-védő szabályok 11.oldal 8. Az óvodába járáshoz szükséges és nem szükséges dolgok szabályozása 12.oldal 9. Gyermekek étkezése az óvodában 13.oldal 10. A térítési díj befizetésének szabályai 13.oldal 11. Az óvoda nevelésen kívüli szolgáltatásai 14.oldal 12. Egyéb előírások szabályok 15.oldal 13. A Házirend minőségbiztosítása 16.oldal 14. Legitimációs záradék 16.oldal 2

3 Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket, és megőrizze testi, lelki épségüket. Ezek megvalósításához szükséges az óvoda és a család bizalomra épülő együttműködése és a házirend betartása. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása Az óvodába járó gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék, mélyítsék gyermekeikben. Pl: - ne tegyenek a gyerek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre. Ne biztassák gyermeküket verekedésre, még ha előző nap az Önök gyermekét érte is esetleg sérelem. Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Probléma, konfliktus vagy ellentét esetén mindenképpen keressék fel a csoport óvónőt, vagy az óvoda vezetőjét, és velük közösen törekedjenek helyes megoldást találni. A szülőknek lehetőségük van rá - és mi igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában, annak gyakorlatában, mint partnereink, a szülők aktívan vegyenek részt, ötleteikkel segítsék elő közös céljaink megvalósítását. Szülői értekezletek Munkadélutánok Nyílt napok Közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása Fogadóóra (egyeztetett időben) Az óvónővel vagy a vezetővel történő rövid, esetenkénti megbeszélések A faliújság az információ átadását segítik. A kellemes közösségi élethez hozzájárul a szülői közösség együttműködése, amely ideális esetben hatékonyabbá teszi az óvodai munkát és a közösség helyes irányba való formálódását. Kérjük a szülőket, hogy se a gyermekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt az óvodásokkal való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a csoporttól, mert az előidézhet balesetet és zavarhatja a nevelés - oktatás folyamatát! A gyermekükkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak a gyerek saját óvónőitől, vagy az óvodavezetőtől kérjenek. 3

4 1. BEVEZETÉS: 1.1. Törvényi háttér: Óvodánk Házirendje: - az ENSZ gyermekjogi egyezménye, az ehhez való csatlakozást deklaráló évi LXIV törvény - a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX törvény - a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló módosított 11/ 1994.(VI.8.) MKM rendelet évi XLII tv. a nemdohányzók védelméről évi LXXVII tv. nemzeti etnikai kisebbség jogairól - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. rendelkezései alapján szabályozza a hatáskörébe utalt kérdéseket. - Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének vonatkozó rendeletei Házirendünk összhangban van óvodánk belső dokumentumaival, Szervezeti Működési Szabályzat /SZMSZ/, Helyi nevelési Program/ HNP/, Minőségirányítási Program /MIP/. Ezen dokumentumokkal szabályozzuk a - Nevelőtestület, Szülők Közössége, Óvodavezetőaz óvodánk törvényes és zökkenőmentes működését. A házirend betartása, az óvoda minden dolgozójának és a szülőknek is kötelessége (miután a szülő gyermeke törvényes képviselőjeként gyakorol jogokat, ill. teljesít kötelességeket). A házirendet mindenkinek joga és kötelessége ismerni. Ezen házirend alapelve a gyermek mindenek felett álló érdekeinek figyelembe vétele. Célja a biztonságos, kiegyensúlyozott óvodai rend megteremtése és fenntartása Általános tudnivalók óvodánkról: Neve: MOCORGÓ Óvoda Címe: 9700 Szombathely, Váci Mihály u. 5. OM azonosítója: Fenntartója: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Telefonszáma: 94/ , fax: 94/ Vezetőjének neve: Intézkedéssel megbízott óvodapedagógus neve: Óvodatitkár neve: Tóth Csabáné Fallerné Nagy Ildikó és Németh Zoltánné Csejteyné Csigó Tímea Gyermekvédelmi felelős neve: Kökösy Sándorné 4

5 2. A GYERMEKEK JOGAI 1. A gyermeknek joga, hogy a nevelési oktatási intézményben biztonságos és egészséges környezetben neveljék és oktassák. Óvodai életrendjét pihenő idő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 2. A gyermek személyiségét és emberi méltóságát, jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek. 3. A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat jogaik érvényesítésében. 4. A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. 5. A gyermeknek joga van, adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. 6. Joga van, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön. 7. Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 8. Az SNI-s gyermek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy az igényjogosultságát megállapították. A gyermek kötelessége: hogy részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, hogy megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit hogy az óvoda vezetője, pedagógusai és alkalmazottai, óvodástársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 3. A SZÜLŐ JOGAI: A szülőt megilleti a nevelési oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. Joga, hogy megismerje az intézmény nevelési programját, házirendjét, minőségirányító programját, szervezeti és működési szabályzatát. Joga, hogy folyamatosan tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A gyermek neveléséhez tanácsokat kapjon. A szülő kezdeményezheti Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet annak tevékenységében. A szülő kötelessége hogy; Biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai éltmódra való felkészítő foglalkozáson való részvételét. Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében. 5

6 Megtegyen minden elvárhatót gyermeke fejlődéséért. Rendszeres kapcsolatot tartson fenn gyermeke pedagógusaival. Elősegítse gyermekének közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. Tiszteletben tartsa az óvoda vezetője, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait. Óvodai nevelésünk eredményessége érdekében szükség van az együttműködésre. A szülőnek nemcsak joga, de kötelessége is gyermeke fejlődését folyamatosan figyelemmel kísérni, rendszeres kapcsolatot tartani a gyermekével foglalkozó pedagógussal, írásbeli javaslatára 30 napon belül választ kapni, valamint az óvodavezető és a pedagógus hozzájárulásával részt venni az óvodai foglalkozásokon. A szülőnek joga az óvoda döntése, intézkedése ill. annak elmulasztása ellen a tudomására jutástól számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indítani. Együttműködésünk fórumai: - szülői értekezletek - fogadóórák pedagógusok, szülők kezdeményezésére - nyílt napok - napi információcsere ( legfontosabb kérdésekben ) - családlátogatások A szülőknek joguk van megismerni óvodánk Szervezeti és Működési Szabályzatát, Helyi Nevelési Programját, Minőségirányító Programját és Házirendjét. Az azokban foglaltakkal kapcsolatosan tájékoztatást kérhetnek szülőértekezleteken, óvónői fogadóórákon, valamint az óvodavezetőtől fogadóóráján. A fogadóórák időpontjai a csoportok hirdetőtábláján találhatók. Az óvoda belső dokumentumai megtalálhatók az óvodavezetői irodában. A szülőnek joga van tájékoztatást kapni a nevelési év utolsó szülőértekezletén arról, hogy a következő nevelési évben milyen ruházati és más felszerelésekre van szükség A Szülői Szervezet: A szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében szülői szervezetet hozhatnak létre. A szülői szervezet az óvoda helyiségeit térítésmentesen használhatja, ha azzal nem zavarja az óvodai működést. Az óvodai szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőtől, s az adott kérdés megtárgyalásakor a szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal vehet részt a nevelőtestületi értekezleten. (A gyermekek nagyobb közösségének csoportja óvodánkban: a felvett gyermekek 40 %-a.) 6

7 4. AZ ÓVODÁNK NYITVATARTÁSA, MŰKÖDÉSI RENDJE: 4.1. A nevelési év rendje: - nevelési év: szeptember 0l augusztus 31 ig tart /foglalkozási év szept. 01 máj.31. / - nyári zárva tartás: 4 ill. 6 hét A nyári zárva tartások időpontjáról a fenntartói döntést követően minden év február 15 ig tájékoztatjuk a szülőket. A zárva tartás ideje alatt a fenntartó által kijelölt óvodák tartanak ügyeletet. - téli, tavaszi iskolai szünet idején legalább 10 fő igénylése esetén nyit ki helyben az óvoda. Ellenkező esetben ügyeletes óvoda fogadja az ellátást igénylő szülők gyermekeit, - nevelés nélküli munkanapok: egy évben öt / 5/ napot nem haladhatja meg. A nevelés nélküli munkanapokon nyílik lehetőség a nevelési, munkatársi értekezletek, szakmai, pedagógiai napok, tanulmányi kirándulások megtartására. Szükség esetén a szülők írásbeli igényfelmérését követően gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről. A nevelés nélküli munkanapok időpontjáról a szülőket legalább 7 munkanappal előbb értesítjük. Óvodánk ünnepei: Gyermekek születésnapja Október 23 Mocorgó nap Mikulás Karácsonyvárás Farsang hete Március 15. nemzeti ünnep Anyák napja Gyermeknap Évzáró - ballagás ( szülőkkel ) A gyermekek részére szervezett rendezvényeinken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása Az óvoda heti és napi nyitva tartása, napirendje : - Heti nyitva tartás : 52,5 óra hétfőtől, péntekig Az országos rendeletben szabályozott munkaszüneti napokon zárva tartunk, ill. pihenőnapra áttett munkanapokon nyitva tartunk. - Napi nyitva tartás: 10,5 óra, reggel 6.00 órától délután óráig. Ügyelet reggel: 6.00 órától 6.30 óráig, délután16.00 órától óráig. Szülői igény esetén a nyitva tartástól való eltérést az óvoda éves munkarendjében rögzítjük. A nyitva tartás módosításához a szülők 40 %-ának kérését vesszük figyelembe /beírt gyermekek szülői igénye/. 7

8 4.3. A gyermekek érkezésének, távozásának rendje: Gyermekcsoportjaink napi ill. heti rend által szabályozottan működnek, mely segíti a gyermekek biztonságos, kiegyensúlyozott óvodai életét, formálja alakítja a közösségi szokásokat, szabályokat. Minden szülőnek kötelessége, hogy elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvodánk rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. A gyermekek érdekében az óvodába érkezés reggel 8.30 óráig történjen, délután legkésőbb óráig távozzanak az óvodából. Kérjük a szülőket, hogy a gyermekek nyugodt óvodai életétét kopogással, illetve ajtónyitogatással ne zavarják. Lehetőségekhez mérten a gyermekek napi 10 órát meghaladóan ne tartózkodjanak az óvodában. Gyermekeink és értékeink védelme érdekében a bejárati ajtókat reggel 9.00 órától óráig zárva tartjuk. Gyermeket ebéd után óra és óra között lehet elvinni. Délután órától lehet a gyermekekért jönni. A zárva tartás alatt szülő nem tartózkodhat az óvodában. Minden egyéb esetben, előre jelezzék az óvónőnek, ha eltérő időben kívánnak jönni a gyermekért. Válás, családi megegyezés, hivatalos papírok hiányában nem áll módunkban egyik szülőtől sem megtagadni gyermekük hazavitelét. Az óvoda nyitva tartását követően türelmi idő betartásával óvoda zárása után, az itt maradt gyermeket az óvónő a Családok Átmeneti Otthonába (Szombathely, Paragvári u. 86. sz. tel: ) kíséri, ahol a gyermeket az intézmény szociális gondozójának átadja. Az óvoda kerítésére pedig jól látható helyen kifüggeszti az óvónő az értesítést arról, hogy hol található a gyermek. A szülő ill. a gyermek törvényes képviselője a személyazonossága igazolásával gyermeket ott átveheti / személyigazolvány, lakcímbejelentő/. A Családok Átmeneti Otthona az átadott gyermeket egy éjszakára fogadja, amennyiben a gyermeket másnap reggel 8.00 óráig a szülő, ill. az arra jogosult nem veszi át, úgy a Gyermekjóléti Szolgálat eljárást kezdeményez a Gyámhatóságnál. A szülő a nap folyamán bármikor behozhatja az óvodába, ill. elviheti az óvodából a gyermekét, ha azt előre megbeszélte az óvodapedagógussal. A gyermeket a szülő az óvoda épületébe kísérje be, várja meg amíg bemegy a csoportszobába. Egyedül csak az a gyermek érkezhet és távozhat, akinek szülei ezt írásban kérik. Ebben az esetben az előforduló balesetért a szülőt terheli a felelősség. Távozáskor gyermeket csak a szülőnek vagy előzetesen megbeszélt és írásban megbízott személynek adunk ki. A 16. életévet betöltött testvérnek kiadjuk a gyermeket, ha azt a szülő írásban kéri. 5. AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS, FELVÉTEL, ÁTVÉTEL SZABÁLYAI, ELJÁRÁSRENDJE, AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS MEGSZÜNÉSE: Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, melynek során ellátja a szülők igényei szerint az óvodai neveléssel, a gyermek ellátásával összefüggő feladatokat. - Az óvodába történő jelentkezés módjáról a fenntartó dönt, melyről a szülők 30 nappal előbb értesülhetnek a helyi médiákból, plakátokról, szórólapokról, ill. az óvodában, bölcsődében kihelyezett plakátokról. - Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel, a szülő gyermeke felvételét, átvételét bármikor kérheti, de 8

9 elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. - Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. - Az óvodai felvételről, átvételről az óvodavezető dönt, nem tagadhatja meg az 5. életévét betöltött gyermek felvételét, átvételét, akinek lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az óvoda körzetében található, hisz neki kötelessége napi 4 órában óvodai nevelésben részt venni. - A szülő kérésére az 5. életévét betöltött gyermek felmenthető az óvodába járás kötelezettsége alól, ha családi körülményei, képességei, sajátos helyzete indokolja. Ha a gyermek iskolába megy a nevelési tanácsadó vizsgálata szükséges és a szülő feladata a vizsgálat kérése. - Ha a jelentkező gyermekek száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, akkor az óvodavezető, több óvoda esetén a fenntartó bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. - Minden esetben felvételt nyer a 3. életévét már betöltött kisgyermek is, akinek családja rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, valamint azon gyermekek, akiknek szülei munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt ellátásukról nem tudnak gondoskodni, ill. a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. - Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt írásban értesítjük, amennyiben a gyámhatóság kérte a gyermek felvételét, átvételét neki is megküldjük a határozatot Az óvodai felvétel feltételei: A gyermek igénybe veheti az óvodát, ha: - betöltötte 3. életévét, szobatiszta - egészséges, ezt orvos igazolta és óvodai csoportban nevelhető Az óvodába felvett gyermekeket az óvoda tartja nyilván, ha óvodát vált az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata lesz. Az átadó óvoda törli a nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek ellátása megszűnt Az óvodai csoportok: Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével. Helyi nevelési programunk alapján óvodánkban vegyes életkorú csoportok működnek, de ha lehetőség nyílik, törekszünk osztott gyermekcsoport kialakítására is. Biztosítjuk, hogy a gyermekek egyéni képességeiknek, érdeklődéseiknek, adottságaiknak valamint nemzetiségi hovatartozásuknak megfelelő nevelésben részesüljenek és védelmet biztosítunk számukra a fizikai és lelki erőszakkal szemben. Az ismeretek közlését számukra tárgyilagosan, többoldalúan szervezzük, mindezzel nem korlátozzuk önrendelkezési, cselekvési szabadságukat. Életkorukhoz és fejlettségükhöz igazodva az óvónő irányításával, felügyeletével biztosítjuk a gyermekek részvételét a környezetük, eszközeik rendben tartásában. Nevelőmunkánk során a másság elfogadására törekszünk. A gyermeknek joga van: képességeinek, érdeklődésének, adottságainak, valamint nemzeti, etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben részesülni. - tilos a hátrányos megkülönbözetés bármilyen okból, 9

10 - a gyermek hátrányos megkülönböztetésének minősül a különbségtétel, a kizárás, - korlátozás, vagy a kedvezés, melynek célja a gyermek zaklatása, - tilos a kizárás bármely szolgáltatásból, - tilos a korlátozás olyan nevelésre, amely nem felel meg a szakmai szabályoknak, - tilos a jogellenes elkülönítés, - a gyermek mindenek felett álló érdekét vesszük figyelembe, a szolgáltatásokat megfelelő színvonalon biztosítjuk számára, segítséget adunk képessége, tehetsége kibontakoztatásához, ügyeiben méltányosan járunk el. Óvodánkban a beszédhibás gyermekekkel helyben logopédus foglalkozik, heti rendszerességgel. Óvodánk logopédusa: Tóthné Wiktora Viktória A NYMER Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadója igénybe vehető a részképességhiányok, a magatartás nehézséggel küzdő gyermekek megsegítésére. Óvodai programunk kiemelten kezeli a tehetséggondozást, a hátrányos helyzetű gyermekek segítését Gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységeink: Az óvoda közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében, megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekvédelmi felelős irányításával a Gyermekjóléti Szolgálattal, hatóságokkal. A gyermekvédelmi felelős a gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi az óvodavezetőnél, hogy járjon el a rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására az önkormányzatnál és szükség esetén a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtására. A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatainkat az éves munkaterv tartalmazza. A gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények címe és telefonszáma az intézmény földszintjén elhelyezett táblán található. Gyermekvédelmi felelős: Kökösy Sándorné Fogadóórája: minden hétfőn órától óráig van Az óvodai elhelyezés megszűnése: 1. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: a/ a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján b/ a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad a bejelentésben megjelölt napon c/ az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető a szülő eredménytelen felszólítása, és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után - megszűntette a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján. d./ a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján e./ a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betölti. 2. Megszűnik az óvodai elhelyezés akkor is, ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról. ( Igazolatlanul 10 napnál többet van távol, feltéve, ha az óvodavezető két alkalommal írásban figyelmeztette a szülőt a hiányzás következményére ). 10

11 3. Az (1) bekezdés b.) c.) pontjában és a (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha a gyermeket Gyámhatósági intézkedésre vették fel az óvodába, továbbá, ha a gyermek az adott nevelési évben az ötödik életévét betölti, mert neki kötelező napi négy órai óvodai nevelésben részt venni. Az (1) bekezdés c.) pontjában valamint (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók akkor sem, ha a gyermek hátrányos helyzetű. Az iskola igazgatója dönt: a. A tankötelezettség kezdetéről az óvoda véleménye alapján, illetőleg ha a gyermek nem járt óvodába, vagy az óvoda kezdeményezi a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján; a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján; b. A tankötelezettség meghosszabbításáról a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján. Minden gyermek fejlődését folyamatosan figyelemmel kísérjük, amit az óvónők dokumentálnak ( egyéni fejlődési lap ). 6. A GYERMEKEK TÁVOLMARADÁSA AZ ÓVODÁBÓL: A gyermek távolmaradását igazoltnak kell tekintenünk, ha: - az orvos igazolta a betegséget - a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy nem hozza gyermekét óvodába / ebben az esetben egy hetet igazolhat az óvónő / - a szülő szóbeli bejelentése 2 hétre szóló, ilyenkor az óvodavezető jóváhagyásával tekinthető igazoltnak a hiányzás - hosszabb idejű távolmaradás esetén írásbeli bejelentés alapján az óvodavezető engedélye szükséges - hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni A gyermek távolmaradása igazolatlan, ha: - távolmaradást nem igazolják A gyermek abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Azonban, ha 7 napnál igazolatlanul többet mulaszt, kötelesek vagyunk az illetékes jegyzőt értesíteni. 11

12 A távolmaradás bejelentése: Kérjük, hogy lehetőleg reggel 8.30 óráig jelezzék, ha gyermekük nem jön óvodába. A hiányzás bejelenthető személyesen, vagy telefonon : 94/ 5o es számon. 7. A GYERMEKRE VONATKOZÓ ÓVÓ VÉDŐ ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK: A gyermekeknek biztosítjuk óvodában tartózkodásuk idején a biztonságos, egészséges óvodai környezetet, a nevelés egészséges, biztonságos feltételeit. - -az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. - -az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül el kell vinni. A betegen kiadott gyermekek másnap csak orvosi igazolás ellenében látogathatják az óvodát! Az óvónőnek gondoskodnia kell a beteg gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, a szükség esetén orvosi ellátásról, a gyerek ellátásába, ill. felügyeletébe bevonja a nevelést segítő dajkát is. - a lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásig nem látogathatja. A gyermek a betegség után csak orvosi igazolással jöhet óvodába. - 3 napon túli hiányzás esetén, ha a szülő a hiányzás okát nem jelentette be előzetesen, orvosi igazolás szükséges - -a behozott rendszeresen szükséges gyógyszereket csak névvel és orvosi utasítással lehet elfogadni, s azt a gyermekek elől gondosan el kell zárni. - fertőző gyermekbetegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell. - élősködők által okozott fertőzés esetén /tetű/ csak szülői nyilatkozattal jöhet a gyermek óvodába /ÁNTSZ előírás/ - csoportszobában szülő csak engedéllyel tartózkodhat, csoportlátogatáskor a váltócipő nekik is ajánlott, kivéve óvodai rendezvények - látogató az óvodába és csoportszobába csak az óvodavezető engedélyével mehet be - az óvoda egész területén dohányozni, szeszesitalt fogyasztani tilos - állatot az intézmény területére behozni nem lehet. - kérjük mellőzzék a mobiltelefon használatát az óvodában tartózkodásuk ideje alatt A rendszeres egészségügyi ellátás formái: A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás biztosítása céljából egészségügyi vizsgálatokat szervezünk ( belgyógyászat, szemészet, fogászat ). Óvodánk orvosa: Dr. Kurányi Éva Óvodánk védőnője: Ringhofferné Gerencsér Marianna 12

13 Óvodánk orvosa és védőnője szerződés alapján ellátja a gyermekek rendszeres szűrővizsgálatát. Ennek eredményéről a szülőt tájékoztatjuk. A szakrendelésre irányított gyermeket a szülő köteles elvinni, annak eredményét az óvoda orvosával közölni Baleset megelőzési előírások, teendők: - alapvető követelmény a gyermekek biztonságának testi lelki épségének, egészségének védelme, ezért minden, az intézmény területén tartózkodó személynek kötelessége az óvó- védő előírások betartása, betartatása. - Az óvodába csak olyan berendezési tárgyak, eszközök, berendezések hozhatók, amelyek megfelelnek az érvényes szabványoknak. - Az udvari játékokat a gyermekek csak felügyelet mellett használhatják, délután a szülő megérkezése után a gyermek felügyelete az udvaron a szülő kötelessége. - Az ajtókat, kapukat mindig be kell csukni - Az óvoda kapuját autóval még átmenetileg sem szabad elzárni - Az óvoda udvarára kutyát behozni tilos - Az óvoda udvarára kerékpárral, motorral behajtani tilos - Az udvar az óvodásoké, nem közterület, ezért kérjük az óvoda zárása után az ott tartózkodást mellőzzék. - Kérjük, hogy óvják, becsüljék meg, becsültessék meg gyermekeikkel is az óvoda tulajdonát képező berendezéseket, eszközöket és különösen ügyeljenek környezetük rendjére, tisztaságára. - Ha a gyermek balesetet szenved, gondoskodunk a gyermek megfelelő orvosi ellátásáról, jegyzőkönyvet veszünk fel, valamint a szülőt értesítjük - Egészségük, testi épségük védelmére életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően folyamatosan ismertetjük a gyermekekkel a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, és arra neveljük őket, hogy óvják saját és társaik testi épségét. - A gyermek óvodai elhelyezése alatt okozott kárért a vétkességre való tekintet nélkül teljes mértékben az óvoda vállalja a felelősséget. 8. AZ ÓVODÁBA JÁRÁSHOZ SZÜKSÉGES ÉS NEM SZÜKSÉGES DOLGOK SZABÁLYOZÁSA: 8.1. Szükséges: - benti ruházat - benti lábbeli (nem papucs) - tartalék fehérnemű - pizsama - tornafelszerelés - személyes higiéniai eszközök (fogkefe, fogkrém) - udvari öltözék Kérjük, hogy gyermekük minden holmiját lássák el a gyermek jelével! 13

14 8.2. Nem szükségesek: - ékszer a gyermekeknek - értékes otthoni játékok, eszközök - étel, ital, sütemény otthonról - több váltás ruha és cipő az öltözőszekrényben Minden olyan tárgyat, játékot behozhatnak, ami a gyermeket megnyugtatja, ami a család melegét idézi fel a gyermek számára (alvós játék). Ha gyermekük kerékpárral érkezik, otthoni játékot, ékszert hoz az óvodába, ezekben bekövetkezett kárért az óvoda felelősséget nem tud vállalni. 9. A GYERMEKEK ÉTKEZÉSE AZ ÓVODÁBAN: A gyermeknek az óvodai napi háromszori étkezését külső szolgáltató céggel ELAMEN Zrt biztosítjuk: - tízórai - ebéd - uzsonna A tízórai az óvoda minden csoportjában 8 9 óra között folyamatos szervezésben történik. Biztosítjuk az ELAMEN Zrt-vel közösen a diétás étkeztetést, az arra rászoruló gyermekek számára. Születésnapi tortát csak HCCP minősítést tartalmazó számlával fogadunk el. Az otthonról - gyümölcs kivételével - semmiféle ételt nem áll módunkban elfogadni, a gyermek az óvodában változatos étrend mellett megkapja amire szervezetének szüksége van. 10. A TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK SZABÁLYAI: Az étkezésért térítési díjat kell fizetni. Ennek összege a fenntartói rendeletben meghatározott nyersanyagnorma áfával emelt összege. A szülőnek az óvodatitkár által megjelölt két munkanapon kizárólag a meghatározott időpontban a térítési díjat be kell fizetni. A befizetések kijelölésének, beszedésének ideje minden hónap 15. napjáig történik. Lehetőséget biztosítunk egy nap pótbefizetésre is. A befizetések időpontját az esedékesség előtt egy héttel kifüggesztjük. 14

15 10.1. Az étkezés lemondásának szabálya: Az étkezés lemondható személyesen, vagy 94 / telefonszámon. Ha a szülő 8.30-ig jelezte a térítési díj lemondását, akkor a lerendelés másnaptól él. Ha a szülő jelzésére csak 8.30 után kerül sor, akkor a lerendelés 2 nap múlva lép életbe. A teljes hét kijelentését az előző hét péntek 8.30 óráig tegyék meg. - Hosszabb távollét után kérjük, hogy az érkezését megelőző napon, reggel 8.30 óráig jelentsék be az étkezési igényt. - A térítési díj befizetésének időpontjáig meglévő hiányzások azonnal levonásra kerülnek. A díjfizetés időpontja után keletkezett hiányzások díja a következő befizetéskor írható jóvá. - A keletkezett hátralékot a fizetési akadályoztatás után, de legkésőbb a következő befizetési napon rendezni kell. Az óvodai elhelyezés megszűnése esetén a hátralékot és a túlfizetést is rendezni kell. - Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj jóváírására nem tarthat igényt. - A keletkezett hátralékot a fizetés akadályoztatás után, de legkésőbb a következő befizetési napon rendezni kell. Az óvodai elhelyezés megszűnésekor a hátralékot és a túlfizetést is rendezni kell Térítési díj kedvezmények: - A szülő indokolt esetben / kereseti igazolás, vagyonnyilatkozat / benyújtásával kérheti a térítési díj csökkentését, elengedését. - A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról a helyi önkormányzat által alkotott rendeletek alapján járunk el. - A személyi térítési díj a gyermek étkeztetés esetén a 3 vagy többgyermekes családoknál, valamint a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermekek után a térítési díj 50 %-át kedvezményként biztosítjuk. - A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek ingyenes étkezésben részesül A gyermekvédelmi támogatás megadását a rászorultak esetében az óvoda is kezdeményezheti a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Irodájánál. 11. AZ ÓVODA NEVELÉSEN KÍVÜLI SZOLGÁLTATÁSAI : Ingyen nyújtandó: Hit- és vallásoktatás az óvodában, a szülők igénye szerint, egyházi jogi személy által szervezett az óvodai foglalkozásoktól elkülönítetten, az óvodai életrendet figyelembe véve szervezhető. Általa biztosítjuk a gyermekek vallási, világnézeti meggyőződésének gyakorlását. Nem érheti hátrány vallási, világnézeti meggyőződése miatt a gyermeket, a szülőt, nem késztetjük vallási, világnézeti meggyőződésének megvallására, megtagadására. A hit- és vallásoktatás időpontja az adott nevelési év munkatervében kerül meghatározásra. 15

16 A logopédiai fejlesztést az Aranyhíd Nevelési Oktatási és Integrációs Központ kihelyezett logopédusa Tóthné Wiktora Viktória látja el. A logopédiai szolgáltatás az óvoda alapfeladata, ezért ezen ellátás ingyenes. Heti rendszerességgel foglalkozik a beszédhibás gyermekkel, amennyiben a szülő a felajánlott foglalkozást és segítséget igényli és elfogadja, s ezt aláírásával is megerősíti. A logopédus óvodánkban való tartózkodásának és fogadóórájának időpontjáról a csoportok óvónőitől kaphatnak tájékoztatást a szülők. Ingyenes szolgáltatás az óvodában az idegen nyelvvel való ismerkedés (mint alaptevékenységhez nem kapcsolódó szolgáltatás) a szombathelyi állandó lakhellyel rendelkező szülő (törvényes képviselő) legalább 4 éves gyermeke számára, aki a tárgyév január 1. napján a Népességnyilvántartó adatai szerint, szombathelyi állandó lakóhellyel rendelkezik. Térítés ellenében biztosított: Nevelésen kívüli szolgáltatásokat szervezünk térítés ellenében a szülők és a gyermekek igényeinek megfelelően. Ezekről a szolgáltatásokról a szülők a nevelési év első szülői értekezletein kapnak tájékoztatást. A szülők eldönthetik, hogy mely szolgáltatást veszik igénybe gyermekeik számára. A külön foglalkozások idegen nyelv, úszás, tánc, korcsolya évről évre változhatnak a szülői igényeknek megfelelően úgy, hogy a külön foglalkozások száma és aránya ne menjen az óvodai nevelés és fejlesztés rovására. 12. EGYÉB ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK: A házirendben meghatározott eljárások, szabályok csak az óvodába történő jogszerű belépéstől az óvoda jogszerű elhagyásáig terjedő időre, valamint a nevelési programban szereplő óvodán kívüli foglalkozások, programok idejére érvényesek. Ezen időn kívül a szülői felügyelet joga és felelőssége érvényesül. Az óvodai nevelőmunka zavartalanságának biztosítása érdekében kérjük, hogy az óvónőket a vonalas telefonon, kizárólag a gyermekek pihenő idejében,- amikor mindkét óvónő a csoportban tartózkodik keressék. A szülő elérhetősége érdekében szíveskedjen a telefonszámát, az esetleges változásokat az óvónőnek jelezni. A szülői értekezlet a szülőknek szól. Az értekezlet időtartama alatt a szülő köteles gyermeke elhelyezéséről gondoskodni. Az értekezletre tilos a gyereket behozni! Óvodánkban reklámtevékenységet folytatni tilos, kivéve, ha az a gyermekeknek szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, kulturális tevékenységgel függ össze. Fényképész, könyvterjesztő kizárólag az óvodavezető engedélyével folytathatja tevékenységét az intézményben. Az óvodában párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt idő alatt, amíg az óvoda ellátja a gyermekek felügyeletét párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység sem folytatható. A benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával: - Együttműködési Megállapodás, - Szolgáltatási Szerződés, - Óvodavezetővel való előzetes időpont egyeztetés alapján történik. 16

17 Az óvodába felvett gyermekről a következő adatokat tartjuk nyilván: - személyes adatok: név, szül. hely, idő, édesanyja, édesapja, nevelőszülő, lakcím, szülői telefonszámok - óvodai nyilvántartás: egyéni fejlődési lap a gyermek aktuális fejlettségi szintjéről Az adatok továbbíthatóak a fenntartónak, a bíróságnak, a rendőrségnek, az ügyészségnek. 13. A HÁZIREND MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA: - házirendünk a partneri igények figyelembevételével készült, a Helyi Nevelési Program és a Minőségirányító Program megvalósítását szolgálja, - folyamatos partneri párbeszédünk rendszeres igényfelmérés partneri körökben garancia a házirend szükség szerinti újra értelmezésére, felülvizsgálatára, módosítására. - folyamatosan ellenőrizzük a közösen megalkotott szabályok betartását, betartatását. 14. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK A házirend hatálya A házirend kiterjed: az intézmény valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe beírt gyermekekre, a gyermekek szüleire A házirend elkészítésének módja A házirendet az óvodavezető készíti el a nevelőtestület tagjainak bevonásával és a szülők közösségének együttműködésével. Az óvoda és a család együttműködésének feltétele, hogy a szülők támogassák, segítsék az óvodai közösségi élet rendjének megszilárdítását A házirend elfogadásának módja A házirendet a nevelőtestület fogadja el Egyetértési jog A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülők Közössége egyetértési jogot gyakorol. 17

18 14.5. A házirend jóváhagyása A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé A házirend felülvizsgálata A házirendet szükség esetén módosítani kell A házirend módosítása A házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján / beirt gyermekek szüleinek 40 %-a / illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz. A házirend módosításáról a nevelőtestület dönt. A házirend módosításánál újra ki kell kérni a Szülők Közösségének véleményét A házirend elérhetősége A házirend nyilvánosságra hozatala: szülői értekezleteken történik, a házirend egy példányát az óvodába való beiratkozáskor a szülőnek átadjuk, a házirendet minden nevelési év első szülői értekezletén az óvodavezető ismerteti az új gyermekek szüleivel. a megismerhetőség folyamatos biztosításának érdekében a házirend a csoportok faliújságán az óvodavezetői irodában, a nevelőtestületi irodában megtalálható A házirend hatályba lépése A házirend a kihirdetés napján lép hatályba. 18

19 ZÁRADÉKOK A MOCORGÓ Óvoda Házirendjével a Szülői Szervezet egyetért. Szombathely, szeptember 30. Szülői Szervezet vezetője A MOCORGÓ Óvoda Házirendjét a nevelőtestület elfogadta. Szombathely, szeptember 30. Óvodavezető Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a MOCORGÓ Óvoda Házirendjét jóváhagyom. Szombathely, Polgármester 19

20 20

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések:

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény szabályozási köre 1. E törvény szabályozása kiterjed az óvodai nevelésre,

Részletesebben