Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: Fax: HÁZIREND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND"

Átírás

1 Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: Fax: HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület szeptember 30. Egyetértett: Szülők Közössége szeptember 30. 1

2 TARTALOM JEGYZÉK 1. Bevezetés 1.1 Törvényi háttér 3.oldal 1.2. Általános tudnivalók 3.oldal 2. Gyermekek jogai, kötelességei 4.oldal 3. Szülő jogai, kötelességei 4.oldal 3.1. Szülői Szervezet 5.oldal 4. Óvodánk nyitva tartása, működési rendje 6.oldal 5. Óvodai beiratkozás, átvétel szabályai 7.oldal eljárásrendje, óvodai elhelyezés megszűnése 6. A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolása 10.oldal 7. Gyermekekre vonatkozó óvó-védő szabályok 11.oldal 8. Az óvodába járáshoz szükséges és nem szükséges dolgok szabályozása 12.oldal 9. Gyermekek étkezése az óvodában 13.oldal 10. A térítési díj befizetésének szabályai 13.oldal 11. Az óvoda nevelésen kívüli szolgáltatásai 14.oldal 12. Egyéb előírások szabályok 15.oldal 13. A Házirend minőségbiztosítása 16.oldal 14. Legitimációs záradék 16.oldal 2

3 Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket, és megőrizze testi, lelki épségüket. Ezek megvalósításához szükséges az óvoda és a család bizalomra épülő együttműködése és a házirend betartása. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása Az óvodába járó gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék, mélyítsék gyermekeikben. Pl: - ne tegyenek a gyerek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre. Ne biztassák gyermeküket verekedésre, még ha előző nap az Önök gyermekét érte is esetleg sérelem. Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Probléma, konfliktus vagy ellentét esetén mindenképpen keressék fel a csoport óvónőt, vagy az óvoda vezetőjét, és velük közösen törekedjenek helyes megoldást találni. A szülőknek lehetőségük van rá - és mi igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában, annak gyakorlatában, mint partnereink, a szülők aktívan vegyenek részt, ötleteikkel segítsék elő közös céljaink megvalósítását. Szülői értekezletek Munkadélutánok Nyílt napok Közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása Fogadóóra (egyeztetett időben) Az óvónővel vagy a vezetővel történő rövid, esetenkénti megbeszélések A faliújság az információ átadását segítik. A kellemes közösségi élethez hozzájárul a szülői közösség együttműködése, amely ideális esetben hatékonyabbá teszi az óvodai munkát és a közösség helyes irányba való formálódását. Kérjük a szülőket, hogy se a gyermekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt az óvodásokkal való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a csoporttól, mert az előidézhet balesetet és zavarhatja a nevelés - oktatás folyamatát! A gyermekükkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak a gyerek saját óvónőitől, vagy az óvodavezetőtől kérjenek. 3

4 1. BEVEZETÉS: 1.1. Törvényi háttér: Óvodánk Házirendje: - az ENSZ gyermekjogi egyezménye, az ehhez való csatlakozást deklaráló évi LXIV törvény - a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX törvény - a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló módosított 11/ 1994.(VI.8.) MKM rendelet évi XLII tv. a nemdohányzók védelméről évi LXXVII tv. nemzeti etnikai kisebbség jogairól - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. rendelkezései alapján szabályozza a hatáskörébe utalt kérdéseket. - Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének vonatkozó rendeletei Házirendünk összhangban van óvodánk belső dokumentumaival, Szervezeti Működési Szabályzat /SZMSZ/, Helyi nevelési Program/ HNP/, Minőségirányítási Program /MIP/. Ezen dokumentumokkal szabályozzuk a - Nevelőtestület, Szülők Közössége, Óvodavezetőaz óvodánk törvényes és zökkenőmentes működését. A házirend betartása, az óvoda minden dolgozójának és a szülőknek is kötelessége (miután a szülő gyermeke törvényes képviselőjeként gyakorol jogokat, ill. teljesít kötelességeket). A házirendet mindenkinek joga és kötelessége ismerni. Ezen házirend alapelve a gyermek mindenek felett álló érdekeinek figyelembe vétele. Célja a biztonságos, kiegyensúlyozott óvodai rend megteremtése és fenntartása Általános tudnivalók óvodánkról: Neve: MOCORGÓ Óvoda Címe: 9700 Szombathely, Váci Mihály u. 5. OM azonosítója: Fenntartója: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Telefonszáma: 94/ , fax: 94/ Vezetőjének neve: Intézkedéssel megbízott óvodapedagógus neve: Óvodatitkár neve: Tóth Csabáné Fallerné Nagy Ildikó és Németh Zoltánné Csejteyné Csigó Tímea Gyermekvédelmi felelős neve: Kökösy Sándorné 4

5 2. A GYERMEKEK JOGAI 1. A gyermeknek joga, hogy a nevelési oktatási intézményben biztonságos és egészséges környezetben neveljék és oktassák. Óvodai életrendjét pihenő idő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 2. A gyermek személyiségét és emberi méltóságát, jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek. 3. A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat jogaik érvényesítésében. 4. A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. 5. A gyermeknek joga van, adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. 6. Joga van, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön. 7. Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 8. Az SNI-s gyermek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy az igényjogosultságát megállapították. A gyermek kötelessége: hogy részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, hogy megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit hogy az óvoda vezetője, pedagógusai és alkalmazottai, óvodástársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 3. A SZÜLŐ JOGAI: A szülőt megilleti a nevelési oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. Joga, hogy megismerje az intézmény nevelési programját, házirendjét, minőségirányító programját, szervezeti és működési szabályzatát. Joga, hogy folyamatosan tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A gyermek neveléséhez tanácsokat kapjon. A szülő kezdeményezheti Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet annak tevékenységében. A szülő kötelessége hogy; Biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai éltmódra való felkészítő foglalkozáson való részvételét. Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében. 5

6 Megtegyen minden elvárhatót gyermeke fejlődéséért. Rendszeres kapcsolatot tartson fenn gyermeke pedagógusaival. Elősegítse gyermekének közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. Tiszteletben tartsa az óvoda vezetője, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait. Óvodai nevelésünk eredményessége érdekében szükség van az együttműködésre. A szülőnek nemcsak joga, de kötelessége is gyermeke fejlődését folyamatosan figyelemmel kísérni, rendszeres kapcsolatot tartani a gyermekével foglalkozó pedagógussal, írásbeli javaslatára 30 napon belül választ kapni, valamint az óvodavezető és a pedagógus hozzájárulásával részt venni az óvodai foglalkozásokon. A szülőnek joga az óvoda döntése, intézkedése ill. annak elmulasztása ellen a tudomására jutástól számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indítani. Együttműködésünk fórumai: - szülői értekezletek - fogadóórák pedagógusok, szülők kezdeményezésére - nyílt napok - napi információcsere ( legfontosabb kérdésekben ) - családlátogatások A szülőknek joguk van megismerni óvodánk Szervezeti és Működési Szabályzatát, Helyi Nevelési Programját, Minőségirányító Programját és Házirendjét. Az azokban foglaltakkal kapcsolatosan tájékoztatást kérhetnek szülőértekezleteken, óvónői fogadóórákon, valamint az óvodavezetőtől fogadóóráján. A fogadóórák időpontjai a csoportok hirdetőtábláján találhatók. Az óvoda belső dokumentumai megtalálhatók az óvodavezetői irodában. A szülőnek joga van tájékoztatást kapni a nevelési év utolsó szülőértekezletén arról, hogy a következő nevelési évben milyen ruházati és más felszerelésekre van szükség A Szülői Szervezet: A szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében szülői szervezetet hozhatnak létre. A szülői szervezet az óvoda helyiségeit térítésmentesen használhatja, ha azzal nem zavarja az óvodai működést. Az óvodai szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőtől, s az adott kérdés megtárgyalásakor a szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal vehet részt a nevelőtestületi értekezleten. (A gyermekek nagyobb közösségének csoportja óvodánkban: a felvett gyermekek 40 %-a.) 6

7 4. AZ ÓVODÁNK NYITVATARTÁSA, MŰKÖDÉSI RENDJE: 4.1. A nevelési év rendje: - nevelési év: szeptember 0l augusztus 31 ig tart /foglalkozási év szept. 01 máj.31. / - nyári zárva tartás: 4 ill. 6 hét A nyári zárva tartások időpontjáról a fenntartói döntést követően minden év február 15 ig tájékoztatjuk a szülőket. A zárva tartás ideje alatt a fenntartó által kijelölt óvodák tartanak ügyeletet. - téli, tavaszi iskolai szünet idején legalább 10 fő igénylése esetén nyit ki helyben az óvoda. Ellenkező esetben ügyeletes óvoda fogadja az ellátást igénylő szülők gyermekeit, - nevelés nélküli munkanapok: egy évben öt / 5/ napot nem haladhatja meg. A nevelés nélküli munkanapokon nyílik lehetőség a nevelési, munkatársi értekezletek, szakmai, pedagógiai napok, tanulmányi kirándulások megtartására. Szükség esetén a szülők írásbeli igényfelmérését követően gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről. A nevelés nélküli munkanapok időpontjáról a szülőket legalább 7 munkanappal előbb értesítjük. Óvodánk ünnepei: Gyermekek születésnapja Október 23 Mocorgó nap Mikulás Karácsonyvárás Farsang hete Március 15. nemzeti ünnep Anyák napja Gyermeknap Évzáró - ballagás ( szülőkkel ) A gyermekek részére szervezett rendezvényeinken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása Az óvoda heti és napi nyitva tartása, napirendje : - Heti nyitva tartás : 52,5 óra hétfőtől, péntekig Az országos rendeletben szabályozott munkaszüneti napokon zárva tartunk, ill. pihenőnapra áttett munkanapokon nyitva tartunk. - Napi nyitva tartás: 10,5 óra, reggel 6.00 órától délután óráig. Ügyelet reggel: 6.00 órától 6.30 óráig, délután16.00 órától óráig. Szülői igény esetén a nyitva tartástól való eltérést az óvoda éves munkarendjében rögzítjük. A nyitva tartás módosításához a szülők 40 %-ának kérését vesszük figyelembe /beírt gyermekek szülői igénye/. 7

8 4.3. A gyermekek érkezésének, távozásának rendje: Gyermekcsoportjaink napi ill. heti rend által szabályozottan működnek, mely segíti a gyermekek biztonságos, kiegyensúlyozott óvodai életét, formálja alakítja a közösségi szokásokat, szabályokat. Minden szülőnek kötelessége, hogy elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvodánk rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. A gyermekek érdekében az óvodába érkezés reggel 8.30 óráig történjen, délután legkésőbb óráig távozzanak az óvodából. Kérjük a szülőket, hogy a gyermekek nyugodt óvodai életétét kopogással, illetve ajtónyitogatással ne zavarják. Lehetőségekhez mérten a gyermekek napi 10 órát meghaladóan ne tartózkodjanak az óvodában. Gyermekeink és értékeink védelme érdekében a bejárati ajtókat reggel 9.00 órától óráig zárva tartjuk. Gyermeket ebéd után óra és óra között lehet elvinni. Délután órától lehet a gyermekekért jönni. A zárva tartás alatt szülő nem tartózkodhat az óvodában. Minden egyéb esetben, előre jelezzék az óvónőnek, ha eltérő időben kívánnak jönni a gyermekért. Válás, családi megegyezés, hivatalos papírok hiányában nem áll módunkban egyik szülőtől sem megtagadni gyermekük hazavitelét. Az óvoda nyitva tartását követően türelmi idő betartásával óvoda zárása után, az itt maradt gyermeket az óvónő a Családok Átmeneti Otthonába (Szombathely, Paragvári u. 86. sz. tel: ) kíséri, ahol a gyermeket az intézmény szociális gondozójának átadja. Az óvoda kerítésére pedig jól látható helyen kifüggeszti az óvónő az értesítést arról, hogy hol található a gyermek. A szülő ill. a gyermek törvényes képviselője a személyazonossága igazolásával gyermeket ott átveheti / személyigazolvány, lakcímbejelentő/. A Családok Átmeneti Otthona az átadott gyermeket egy éjszakára fogadja, amennyiben a gyermeket másnap reggel 8.00 óráig a szülő, ill. az arra jogosult nem veszi át, úgy a Gyermekjóléti Szolgálat eljárást kezdeményez a Gyámhatóságnál. A szülő a nap folyamán bármikor behozhatja az óvodába, ill. elviheti az óvodából a gyermekét, ha azt előre megbeszélte az óvodapedagógussal. A gyermeket a szülő az óvoda épületébe kísérje be, várja meg amíg bemegy a csoportszobába. Egyedül csak az a gyermek érkezhet és távozhat, akinek szülei ezt írásban kérik. Ebben az esetben az előforduló balesetért a szülőt terheli a felelősség. Távozáskor gyermeket csak a szülőnek vagy előzetesen megbeszélt és írásban megbízott személynek adunk ki. A 16. életévet betöltött testvérnek kiadjuk a gyermeket, ha azt a szülő írásban kéri. 5. AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS, FELVÉTEL, ÁTVÉTEL SZABÁLYAI, ELJÁRÁSRENDJE, AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS MEGSZÜNÉSE: Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, melynek során ellátja a szülők igényei szerint az óvodai neveléssel, a gyermek ellátásával összefüggő feladatokat. - Az óvodába történő jelentkezés módjáról a fenntartó dönt, melyről a szülők 30 nappal előbb értesülhetnek a helyi médiákból, plakátokról, szórólapokról, ill. az óvodában, bölcsődében kihelyezett plakátokról. - Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel, a szülő gyermeke felvételét, átvételét bármikor kérheti, de 8

9 elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. - Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. - Az óvodai felvételről, átvételről az óvodavezető dönt, nem tagadhatja meg az 5. életévét betöltött gyermek felvételét, átvételét, akinek lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az óvoda körzetében található, hisz neki kötelessége napi 4 órában óvodai nevelésben részt venni. - A szülő kérésére az 5. életévét betöltött gyermek felmenthető az óvodába járás kötelezettsége alól, ha családi körülményei, képességei, sajátos helyzete indokolja. Ha a gyermek iskolába megy a nevelési tanácsadó vizsgálata szükséges és a szülő feladata a vizsgálat kérése. - Ha a jelentkező gyermekek száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, akkor az óvodavezető, több óvoda esetén a fenntartó bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. - Minden esetben felvételt nyer a 3. életévét már betöltött kisgyermek is, akinek családja rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, valamint azon gyermekek, akiknek szülei munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt ellátásukról nem tudnak gondoskodni, ill. a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. - Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt írásban értesítjük, amennyiben a gyámhatóság kérte a gyermek felvételét, átvételét neki is megküldjük a határozatot Az óvodai felvétel feltételei: A gyermek igénybe veheti az óvodát, ha: - betöltötte 3. életévét, szobatiszta - egészséges, ezt orvos igazolta és óvodai csoportban nevelhető Az óvodába felvett gyermekeket az óvoda tartja nyilván, ha óvodát vált az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata lesz. Az átadó óvoda törli a nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek ellátása megszűnt Az óvodai csoportok: Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével. Helyi nevelési programunk alapján óvodánkban vegyes életkorú csoportok működnek, de ha lehetőség nyílik, törekszünk osztott gyermekcsoport kialakítására is. Biztosítjuk, hogy a gyermekek egyéni képességeiknek, érdeklődéseiknek, adottságaiknak valamint nemzetiségi hovatartozásuknak megfelelő nevelésben részesüljenek és védelmet biztosítunk számukra a fizikai és lelki erőszakkal szemben. Az ismeretek közlését számukra tárgyilagosan, többoldalúan szervezzük, mindezzel nem korlátozzuk önrendelkezési, cselekvési szabadságukat. Életkorukhoz és fejlettségükhöz igazodva az óvónő irányításával, felügyeletével biztosítjuk a gyermekek részvételét a környezetük, eszközeik rendben tartásában. Nevelőmunkánk során a másság elfogadására törekszünk. A gyermeknek joga van: képességeinek, érdeklődésének, adottságainak, valamint nemzeti, etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben részesülni. - tilos a hátrányos megkülönbözetés bármilyen okból, 9

10 - a gyermek hátrányos megkülönböztetésének minősül a különbségtétel, a kizárás, - korlátozás, vagy a kedvezés, melynek célja a gyermek zaklatása, - tilos a kizárás bármely szolgáltatásból, - tilos a korlátozás olyan nevelésre, amely nem felel meg a szakmai szabályoknak, - tilos a jogellenes elkülönítés, - a gyermek mindenek felett álló érdekét vesszük figyelembe, a szolgáltatásokat megfelelő színvonalon biztosítjuk számára, segítséget adunk képessége, tehetsége kibontakoztatásához, ügyeiben méltányosan járunk el. Óvodánkban a beszédhibás gyermekekkel helyben logopédus foglalkozik, heti rendszerességgel. Óvodánk logopédusa: Tóthné Wiktora Viktória A NYMER Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadója igénybe vehető a részképességhiányok, a magatartás nehézséggel küzdő gyermekek megsegítésére. Óvodai programunk kiemelten kezeli a tehetséggondozást, a hátrányos helyzetű gyermekek segítését Gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységeink: Az óvoda közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében, megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekvédelmi felelős irányításával a Gyermekjóléti Szolgálattal, hatóságokkal. A gyermekvédelmi felelős a gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi az óvodavezetőnél, hogy járjon el a rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására az önkormányzatnál és szükség esetén a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtására. A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatainkat az éves munkaterv tartalmazza. A gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények címe és telefonszáma az intézmény földszintjén elhelyezett táblán található. Gyermekvédelmi felelős: Kökösy Sándorné Fogadóórája: minden hétfőn órától óráig van Az óvodai elhelyezés megszűnése: 1. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: a/ a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján b/ a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad a bejelentésben megjelölt napon c/ az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető a szülő eredménytelen felszólítása, és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után - megszűntette a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján. d./ a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján e./ a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betölti. 2. Megszűnik az óvodai elhelyezés akkor is, ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról. ( Igazolatlanul 10 napnál többet van távol, feltéve, ha az óvodavezető két alkalommal írásban figyelmeztette a szülőt a hiányzás következményére ). 10

11 3. Az (1) bekezdés b.) c.) pontjában és a (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha a gyermeket Gyámhatósági intézkedésre vették fel az óvodába, továbbá, ha a gyermek az adott nevelési évben az ötödik életévét betölti, mert neki kötelező napi négy órai óvodai nevelésben részt venni. Az (1) bekezdés c.) pontjában valamint (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók akkor sem, ha a gyermek hátrányos helyzetű. Az iskola igazgatója dönt: a. A tankötelezettség kezdetéről az óvoda véleménye alapján, illetőleg ha a gyermek nem járt óvodába, vagy az óvoda kezdeményezi a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján; a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján; b. A tankötelezettség meghosszabbításáról a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján. Minden gyermek fejlődését folyamatosan figyelemmel kísérjük, amit az óvónők dokumentálnak ( egyéni fejlődési lap ). 6. A GYERMEKEK TÁVOLMARADÁSA AZ ÓVODÁBÓL: A gyermek távolmaradását igazoltnak kell tekintenünk, ha: - az orvos igazolta a betegséget - a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy nem hozza gyermekét óvodába / ebben az esetben egy hetet igazolhat az óvónő / - a szülő szóbeli bejelentése 2 hétre szóló, ilyenkor az óvodavezető jóváhagyásával tekinthető igazoltnak a hiányzás - hosszabb idejű távolmaradás esetén írásbeli bejelentés alapján az óvodavezető engedélye szükséges - hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni A gyermek távolmaradása igazolatlan, ha: - távolmaradást nem igazolják A gyermek abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Azonban, ha 7 napnál igazolatlanul többet mulaszt, kötelesek vagyunk az illetékes jegyzőt értesíteni. 11

12 A távolmaradás bejelentése: Kérjük, hogy lehetőleg reggel 8.30 óráig jelezzék, ha gyermekük nem jön óvodába. A hiányzás bejelenthető személyesen, vagy telefonon : 94/ 5o es számon. 7. A GYERMEKRE VONATKOZÓ ÓVÓ VÉDŐ ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK: A gyermekeknek biztosítjuk óvodában tartózkodásuk idején a biztonságos, egészséges óvodai környezetet, a nevelés egészséges, biztonságos feltételeit. - -az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. - -az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül el kell vinni. A betegen kiadott gyermekek másnap csak orvosi igazolás ellenében látogathatják az óvodát! Az óvónőnek gondoskodnia kell a beteg gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, a szükség esetén orvosi ellátásról, a gyerek ellátásába, ill. felügyeletébe bevonja a nevelést segítő dajkát is. - a lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásig nem látogathatja. A gyermek a betegség után csak orvosi igazolással jöhet óvodába. - 3 napon túli hiányzás esetén, ha a szülő a hiányzás okát nem jelentette be előzetesen, orvosi igazolás szükséges - -a behozott rendszeresen szükséges gyógyszereket csak névvel és orvosi utasítással lehet elfogadni, s azt a gyermekek elől gondosan el kell zárni. - fertőző gyermekbetegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell. - élősködők által okozott fertőzés esetén /tetű/ csak szülői nyilatkozattal jöhet a gyermek óvodába /ÁNTSZ előírás/ - csoportszobában szülő csak engedéllyel tartózkodhat, csoportlátogatáskor a váltócipő nekik is ajánlott, kivéve óvodai rendezvények - látogató az óvodába és csoportszobába csak az óvodavezető engedélyével mehet be - az óvoda egész területén dohányozni, szeszesitalt fogyasztani tilos - állatot az intézmény területére behozni nem lehet. - kérjük mellőzzék a mobiltelefon használatát az óvodában tartózkodásuk ideje alatt A rendszeres egészségügyi ellátás formái: A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás biztosítása céljából egészségügyi vizsgálatokat szervezünk ( belgyógyászat, szemészet, fogászat ). Óvodánk orvosa: Dr. Kurányi Éva Óvodánk védőnője: Ringhofferné Gerencsér Marianna 12

13 Óvodánk orvosa és védőnője szerződés alapján ellátja a gyermekek rendszeres szűrővizsgálatát. Ennek eredményéről a szülőt tájékoztatjuk. A szakrendelésre irányított gyermeket a szülő köteles elvinni, annak eredményét az óvoda orvosával közölni Baleset megelőzési előírások, teendők: - alapvető követelmény a gyermekek biztonságának testi lelki épségének, egészségének védelme, ezért minden, az intézmény területén tartózkodó személynek kötelessége az óvó- védő előírások betartása, betartatása. - Az óvodába csak olyan berendezési tárgyak, eszközök, berendezések hozhatók, amelyek megfelelnek az érvényes szabványoknak. - Az udvari játékokat a gyermekek csak felügyelet mellett használhatják, délután a szülő megérkezése után a gyermek felügyelete az udvaron a szülő kötelessége. - Az ajtókat, kapukat mindig be kell csukni - Az óvoda kapuját autóval még átmenetileg sem szabad elzárni - Az óvoda udvarára kutyát behozni tilos - Az óvoda udvarára kerékpárral, motorral behajtani tilos - Az udvar az óvodásoké, nem közterület, ezért kérjük az óvoda zárása után az ott tartózkodást mellőzzék. - Kérjük, hogy óvják, becsüljék meg, becsültessék meg gyermekeikkel is az óvoda tulajdonát képező berendezéseket, eszközöket és különösen ügyeljenek környezetük rendjére, tisztaságára. - Ha a gyermek balesetet szenved, gondoskodunk a gyermek megfelelő orvosi ellátásáról, jegyzőkönyvet veszünk fel, valamint a szülőt értesítjük - Egészségük, testi épségük védelmére életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően folyamatosan ismertetjük a gyermekekkel a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, és arra neveljük őket, hogy óvják saját és társaik testi épségét. - A gyermek óvodai elhelyezése alatt okozott kárért a vétkességre való tekintet nélkül teljes mértékben az óvoda vállalja a felelősséget. 8. AZ ÓVODÁBA JÁRÁSHOZ SZÜKSÉGES ÉS NEM SZÜKSÉGES DOLGOK SZABÁLYOZÁSA: 8.1. Szükséges: - benti ruházat - benti lábbeli (nem papucs) - tartalék fehérnemű - pizsama - tornafelszerelés - személyes higiéniai eszközök (fogkefe, fogkrém) - udvari öltözék Kérjük, hogy gyermekük minden holmiját lássák el a gyermek jelével! 13

14 8.2. Nem szükségesek: - ékszer a gyermekeknek - értékes otthoni játékok, eszközök - étel, ital, sütemény otthonról - több váltás ruha és cipő az öltözőszekrényben Minden olyan tárgyat, játékot behozhatnak, ami a gyermeket megnyugtatja, ami a család melegét idézi fel a gyermek számára (alvós játék). Ha gyermekük kerékpárral érkezik, otthoni játékot, ékszert hoz az óvodába, ezekben bekövetkezett kárért az óvoda felelősséget nem tud vállalni. 9. A GYERMEKEK ÉTKEZÉSE AZ ÓVODÁBAN: A gyermeknek az óvodai napi háromszori étkezését külső szolgáltató céggel ELAMEN Zrt biztosítjuk: - tízórai - ebéd - uzsonna A tízórai az óvoda minden csoportjában 8 9 óra között folyamatos szervezésben történik. Biztosítjuk az ELAMEN Zrt-vel közösen a diétás étkeztetést, az arra rászoruló gyermekek számára. Születésnapi tortát csak HCCP minősítést tartalmazó számlával fogadunk el. Az otthonról - gyümölcs kivételével - semmiféle ételt nem áll módunkban elfogadni, a gyermek az óvodában változatos étrend mellett megkapja amire szervezetének szüksége van. 10. A TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK SZABÁLYAI: Az étkezésért térítési díjat kell fizetni. Ennek összege a fenntartói rendeletben meghatározott nyersanyagnorma áfával emelt összege. A szülőnek az óvodatitkár által megjelölt két munkanapon kizárólag a meghatározott időpontban a térítési díjat be kell fizetni. A befizetések kijelölésének, beszedésének ideje minden hónap 15. napjáig történik. Lehetőséget biztosítunk egy nap pótbefizetésre is. A befizetések időpontját az esedékesség előtt egy héttel kifüggesztjük. 14

15 10.1. Az étkezés lemondásának szabálya: Az étkezés lemondható személyesen, vagy 94 / telefonszámon. Ha a szülő 8.30-ig jelezte a térítési díj lemondását, akkor a lerendelés másnaptól él. Ha a szülő jelzésére csak 8.30 után kerül sor, akkor a lerendelés 2 nap múlva lép életbe. A teljes hét kijelentését az előző hét péntek 8.30 óráig tegyék meg. - Hosszabb távollét után kérjük, hogy az érkezését megelőző napon, reggel 8.30 óráig jelentsék be az étkezési igényt. - A térítési díj befizetésének időpontjáig meglévő hiányzások azonnal levonásra kerülnek. A díjfizetés időpontja után keletkezett hiányzások díja a következő befizetéskor írható jóvá. - A keletkezett hátralékot a fizetési akadályoztatás után, de legkésőbb a következő befizetési napon rendezni kell. Az óvodai elhelyezés megszűnése esetén a hátralékot és a túlfizetést is rendezni kell. - Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj jóváírására nem tarthat igényt. - A keletkezett hátralékot a fizetés akadályoztatás után, de legkésőbb a következő befizetési napon rendezni kell. Az óvodai elhelyezés megszűnésekor a hátralékot és a túlfizetést is rendezni kell Térítési díj kedvezmények: - A szülő indokolt esetben / kereseti igazolás, vagyonnyilatkozat / benyújtásával kérheti a térítési díj csökkentését, elengedését. - A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról a helyi önkormányzat által alkotott rendeletek alapján járunk el. - A személyi térítési díj a gyermek étkeztetés esetén a 3 vagy többgyermekes családoknál, valamint a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermekek után a térítési díj 50 %-át kedvezményként biztosítjuk. - A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek ingyenes étkezésben részesül A gyermekvédelmi támogatás megadását a rászorultak esetében az óvoda is kezdeményezheti a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Irodájánál. 11. AZ ÓVODA NEVELÉSEN KÍVÜLI SZOLGÁLTATÁSAI : Ingyen nyújtandó: Hit- és vallásoktatás az óvodában, a szülők igénye szerint, egyházi jogi személy által szervezett az óvodai foglalkozásoktól elkülönítetten, az óvodai életrendet figyelembe véve szervezhető. Általa biztosítjuk a gyermekek vallási, világnézeti meggyőződésének gyakorlását. Nem érheti hátrány vallási, világnézeti meggyőződése miatt a gyermeket, a szülőt, nem késztetjük vallási, világnézeti meggyőződésének megvallására, megtagadására. A hit- és vallásoktatás időpontja az adott nevelési év munkatervében kerül meghatározásra. 15

16 A logopédiai fejlesztést az Aranyhíd Nevelési Oktatási és Integrációs Központ kihelyezett logopédusa Tóthné Wiktora Viktória látja el. A logopédiai szolgáltatás az óvoda alapfeladata, ezért ezen ellátás ingyenes. Heti rendszerességgel foglalkozik a beszédhibás gyermekkel, amennyiben a szülő a felajánlott foglalkozást és segítséget igényli és elfogadja, s ezt aláírásával is megerősíti. A logopédus óvodánkban való tartózkodásának és fogadóórájának időpontjáról a csoportok óvónőitől kaphatnak tájékoztatást a szülők. Ingyenes szolgáltatás az óvodában az idegen nyelvvel való ismerkedés (mint alaptevékenységhez nem kapcsolódó szolgáltatás) a szombathelyi állandó lakhellyel rendelkező szülő (törvényes képviselő) legalább 4 éves gyermeke számára, aki a tárgyév január 1. napján a Népességnyilvántartó adatai szerint, szombathelyi állandó lakóhellyel rendelkezik. Térítés ellenében biztosított: Nevelésen kívüli szolgáltatásokat szervezünk térítés ellenében a szülők és a gyermekek igényeinek megfelelően. Ezekről a szolgáltatásokról a szülők a nevelési év első szülői értekezletein kapnak tájékoztatást. A szülők eldönthetik, hogy mely szolgáltatást veszik igénybe gyermekeik számára. A külön foglalkozások idegen nyelv, úszás, tánc, korcsolya évről évre változhatnak a szülői igényeknek megfelelően úgy, hogy a külön foglalkozások száma és aránya ne menjen az óvodai nevelés és fejlesztés rovására. 12. EGYÉB ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK: A házirendben meghatározott eljárások, szabályok csak az óvodába történő jogszerű belépéstől az óvoda jogszerű elhagyásáig terjedő időre, valamint a nevelési programban szereplő óvodán kívüli foglalkozások, programok idejére érvényesek. Ezen időn kívül a szülői felügyelet joga és felelőssége érvényesül. Az óvodai nevelőmunka zavartalanságának biztosítása érdekében kérjük, hogy az óvónőket a vonalas telefonon, kizárólag a gyermekek pihenő idejében,- amikor mindkét óvónő a csoportban tartózkodik keressék. A szülő elérhetősége érdekében szíveskedjen a telefonszámát, az esetleges változásokat az óvónőnek jelezni. A szülői értekezlet a szülőknek szól. Az értekezlet időtartama alatt a szülő köteles gyermeke elhelyezéséről gondoskodni. Az értekezletre tilos a gyereket behozni! Óvodánkban reklámtevékenységet folytatni tilos, kivéve, ha az a gyermekeknek szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, kulturális tevékenységgel függ össze. Fényképész, könyvterjesztő kizárólag az óvodavezető engedélyével folytathatja tevékenységét az intézményben. Az óvodában párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt idő alatt, amíg az óvoda ellátja a gyermekek felügyeletét párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység sem folytatható. A benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával: - Együttműködési Megállapodás, - Szolgáltatási Szerződés, - Óvodavezetővel való előzetes időpont egyeztetés alapján történik. 16

17 Az óvodába felvett gyermekről a következő adatokat tartjuk nyilván: - személyes adatok: név, szül. hely, idő, édesanyja, édesapja, nevelőszülő, lakcím, szülői telefonszámok - óvodai nyilvántartás: egyéni fejlődési lap a gyermek aktuális fejlettségi szintjéről Az adatok továbbíthatóak a fenntartónak, a bíróságnak, a rendőrségnek, az ügyészségnek. 13. A HÁZIREND MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA: - házirendünk a partneri igények figyelembevételével készült, a Helyi Nevelési Program és a Minőségirányító Program megvalósítását szolgálja, - folyamatos partneri párbeszédünk rendszeres igényfelmérés partneri körökben garancia a házirend szükség szerinti újra értelmezésére, felülvizsgálatára, módosítására. - folyamatosan ellenőrizzük a közösen megalkotott szabályok betartását, betartatását. 14. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK A házirend hatálya A házirend kiterjed: az intézmény valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe beírt gyermekekre, a gyermekek szüleire A házirend elkészítésének módja A házirendet az óvodavezető készíti el a nevelőtestület tagjainak bevonásával és a szülők közösségének együttműködésével. Az óvoda és a család együttműködésének feltétele, hogy a szülők támogassák, segítsék az óvodai közösségi élet rendjének megszilárdítását A házirend elfogadásának módja A házirendet a nevelőtestület fogadja el Egyetértési jog A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülők Közössége egyetértési jogot gyakorol. 17

18 14.5. A házirend jóváhagyása A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé A házirend felülvizsgálata A házirendet szükség esetén módosítani kell A házirend módosítása A házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján / beirt gyermekek szüleinek 40 %-a / illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz. A házirend módosításáról a nevelőtestület dönt. A házirend módosításánál újra ki kell kérni a Szülők Közösségének véleményét A házirend elérhetősége A házirend nyilvánosságra hozatala: szülői értekezleteken történik, a házirend egy példányát az óvodába való beiratkozáskor a szülőnek átadjuk, a házirendet minden nevelési év első szülői értekezletén az óvodavezető ismerteti az új gyermekek szüleivel. a megismerhetőség folyamatos biztosításának érdekében a házirend a csoportok faliújságán az óvodavezetői irodában, a nevelőtestületi irodában megtalálható A házirend hatályba lépése A házirend a kihirdetés napján lép hatályba. 18

19 ZÁRADÉKOK A MOCORGÓ Óvoda Házirendjével a Szülői Szervezet egyetért. Szombathely, szeptember 30. Szülői Szervezet vezetője A MOCORGÓ Óvoda Házirendjét a nevelőtestület elfogadta. Szombathely, szeptember 30. Óvodavezető Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a MOCORGÓ Óvoda Házirendjét jóváhagyom. Szombathely, Polgármester 19

20 20

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043 Központi Alsóvárosi ÁMK Óvodai intézményegységének HÁZIRENDJE Az intézményre vonatkozó szabályozás: Közoktatási tv. és 11 / 1994 (VI. 8.) MKM rendelet Az óvoda házirendje vonatkozik az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására.

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására. HÁZIREND Kedves Szülők! A Bukfenc óvoda házirendjét, az óvodavezető a gyermek beíratásakor köteles a szülőnek átadni a 2003. LXI. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 29.

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770 Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D 2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D Bevezetés A házirend biztosítja a működés kereteit: a nevelési feladatok ellátásához, a közösségi élet

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

HÁZIREND. A Házirend kiterjedési köre: A gyermekekre, szüleikre, mint törvényes képviselőjükre; az óvoda alkalmazottaira.

HÁZIREND. A Házirend kiterjedési köre: A gyermekekre, szüleikre, mint törvényes képviselőjükre; az óvoda alkalmazottaira. PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY 4150 Püspökladány, Bajcsy Zs. u. 8 Tel: 54/ 451 152, 54/ 514 101 Adószám: 15376460-2-09 email: ovodapuspokladany@gmail.com HÁZIREND Az intézmény címe: Püspökladányi

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító:

Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító: Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 2015. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE TORONY

CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE TORONY CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE TORONY BEVEZETŐ Óvodánk házirendje a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND Jogszabályi háttér: A nevelési intézmény házirendjére vonatkozó

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

HÁZIRENDJE. óvodavezető

HÁZIRENDJE. óvodavezető HÁZIRENDJE Szombathely, 2013. 02. 28. Készítette: Talabér Tiborné óvodavezető 1 1. BEVEZETŐ Az intézmény házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS

BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS Jegyzet I. A bölcsödei ellátás A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely alaptevékenysége keretében napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. A legfontosabb feladata,

Részletesebben

Csongrád Városi Önkormányzat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Csongrád Városi Önkormányzat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény : Csongrád, 6640 Pf. 50. /fax: 63/570-800 E-mail: eszi@csongrad.hu Ikt. szám: SZB-53/2016 Csongrád Városi Önkormányzat Dr. Szarka Ödön Egyesített

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde házirendjének jóváhagyása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E

AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E AZ ELTE GYAKORLÓ ÓVODA H Á Z I R E N D J E 2013 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük

Szeretettel köszöntjük Szeretettel köszöntjük SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE PILLANGÓ ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN Házirend Házirendünk a Nemzeti köznevelési törvény alapján az intézmény Pedagógiai Programjával, Szervezeti

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE

LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE Készítette: Bózsvári Lászlóné intézményvezető Hatályba lépés időpontja: 2013. április 1. LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE BEVEZETŐ Kedves Szülők!

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE

A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE A közoktatási törvény és végrehajtási rendeletei szellemében a Nevelőtestület, a Szülői Munkaközösség véleményének egyeztetésével készült. Általános tudnivalók Ez

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph.

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph. HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Kápolnásiné Sági Andrea Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Szekrényesi Tamásné Nevelőtestület nevében

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben