A HAPPY KIDS NEMZETKÖZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HAPPY KIDS NEMZETKÖZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE"

Átírás

1 A HAPPY KIDS NEMZETKÖZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE Intézmény OM - azonosítója: Legitimációs eljárás Készítette: Jones Zsuzsa intézményvezető. Elfogadta a nevelőtestület nevében: A dokumentum jellege: Nyilvános Hatályos: január 01. Ph. 1

2 HÁZIREND Az óvodánk/bölcsődénk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Ezek megvalósításához szükséges az intézmény és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése és a házirend betartása. Az intézmény házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek óvodai-bölcsődei életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg, a Happy Kids Nemzetközi Óvoda és Bölcsőde helyi nevelési programjának és bölcsődei szakmai programjának megfelelően, az intézmény szervezeti és működési szabályzatával összhangban működik. I. Intézményi adatok Az intézmény neve: Happy Kids Nemzetközi Óvoda és Bölcsőde Címe: 1124 Budapest Fodor u. 36. Telefon/fax száma: címe: Honlapja: Óvodavezető neve: Jones Zsuzsa Vezető-helyettes: Soós Kata Bölcsőde szakmai vezetője: Vass Mónika Réka II. Az intézményre vonatkozó szabályozás 1. Nyitvatartási rend Óvodánk/bölcsődénk nyitvatartási ideje hétfőtől - péntekig 8 17 óráig. Ügyelet reggel ig, délután ig a földszinti csoportokban. Az intézmény teljes nyitvatartási idejében óvodapedagógus és gondozónő foglalkozik a gyermekekkel. A gyermekek érkezése folyamatos óráig. 9 óra után a kaput a gyermekek biztonsága érdekében kulccsal bezárjuk. A később érkező gyermekeket a kapunál vesszük át. A gyermekeket pihenés előtt óra között, illetve pihenés után 15 órától lehet elvinni. Kérjük, hogy pihenés alatt a gyermekeket ne zavarják. A gyermeket az óvodába/bölcsődébe érkezéskor az óvodai/bölcsődei dolgozónak kell átadni, aki átveszi a gyermek felügyeletét. A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve 14 év feletti családtag viheti el a szülői meghatalmazásban foglalt felelősségvállalás alapján. A szülők válása esetén csak bírói ítélet korlátozhatja a gyermek intézményből való elvitelét bármelyik szülő számára. Az óvoda/bölcsőde nem láthatási és kapcsolattartási terület. 2

3 Ha a gyermeket más személy viszi el, a szülő erről írásos nyilatkozatot ad, melyben felelősséget vállal. A megbízott személy köteles személyazonosságát igazolni. A szülőknek a nyitvatartási időn belül gondoskodniuk kell gyermekük hazaviteléről, akadályoztatás esetén értesíteniük kell az intézményt. Kérjük, hogy a szülő adja meg egy olyan személy nevét és elérhetőségét, akit értesíthetünk - ha előre nem látható, rendkívüli esemény miatt ő nem elérhető, - és az gondoskodik a gyermek elviteléről. 2. Nevelési év rendje Intézményünkben a nevelési év szeptember 01-től augusztus 31-ig tart, mely két részből áll, szeptember 01-től május 31-ig szorgalmi idő, június 1-től augusztus 31-ig nyári életrend, tábori időszak. Az óvodánk/bölcsődénk nyári időszakban 6 hétig tart zárva, melynek időpontját a fenntartó határozza meg. A szülőket minden év elején - az óvodai egyéb programjait is magába foglaló - CALENDARIUM-ban tájékoztatjuk ennek időpontjáról. Óvodánk/bölcsődénk évente 5 nap nevelés nélküli munkanapot tart, melyet az óvodapedagógusok továbbképzésére fordítunk. A zárva tartásról legalább 7 munkanappal előbb írásban tájékoztatjuk a szülőket. Szünet és nevelés nélküli munkanap esetén - szülői igényeknek megfelelően elhelyezést biztosítunk. 3. Az óvodai/bölcsődei felvétel eljárás rendje Az óvodai/bölcsődei felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Bölcsődei csoportunkba 18 hónapos kórtól fogadjuk a gyermekeket. Az óvodába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel, amennyiben szobatiszta és egészséges. Óvodai nevelésben a tankötelezettség eléréséig részesülhet. Ha a gyermek betöltötte az ötödik életévét, a nevelési év kezdő napjától négy órát köteles az óvodai nevelésben részt venni. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. A gyerekek csoportba történő beosztása az intézmény vezetőjének döntési jogkörébe tartozik. A gyermek csoport általában az azonos korú gyerekek egy csoportba történő beosztásával kerül kialakításra. Ennek megfelelően intézményünkben egy-egy csoportba általában közel azonos korú gyermekek járnak, szükség szerint a felvett gyerekek létszámától és korától függően - vegyes csoport kialakítására is sor kerül. A felvett gyermekek tanügyi nyilvántartásba kerülnek, a gyermekek fejlődését mérjük, az eredményeket rögzítjük, személyiségi lapot vezetünk. 4. Beiskolázás óvodai feladatai A gyermekek fejlődésének követése folyamatos az óvodába lépéstől az óvodáskor végéig. A gyermekek fejlettségét a mindennapi életben tudatos megfigyeléssel, játékos egyéni vizsgálatok alapján rögzítjük, értékeljük. 3

4 A Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. 5. Megszűnik az óvodai/bölcsődei elhelyezés: o ha a gyermeket más óvoda/bölcsőde átvette, o ha a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, o ha fizetési hátralék miatt az óvodavezető szünteti meg, o ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, o ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol a foglalkozásoktól. 6. Az óvodai/bölcsődei élet rendje Az intézmény bölcsődei szakmai programja, óvodai nevelési programja, működése, tevékenysége és irányítása vallási és világnézeti tanítások igazságáról nem foglalt állást, vallási és világnézeti kérdésekben semleges. Óvodánkban a tanulás játékba integráltan történik a HAPPY KIDS NEMZETKÖZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE óvodai nevelési programja alapján, a bölcsődei nevelés pedig a HAPPY KIDS NEMZETKÖZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE bölcsődei szakmai programja alapján. A tanulásra a kötöttség és a kötetlenség a jellemző, de a gyerekeknek a választott tevékenységet be kell fejezniük. Óvodásainknak intézményen kívüli helyszíni foglalkozásokat, kirándulásokat szervezünk. A gyermekek intézményen kívüli tevékenységéhez a szülő a hozzájárulást az anamnézis lap kitöltésekor adja. A tevékenységeket, foglalkozásokat hetirendben, napirendben rögzítjük. Az óvodában/bölcsődében mindennap szervezünk játékos mozgást, ez rugalmasan épül be a napirendbe. Napirend szerinti étkezések, foglalkozások és játék tevékenységek 10 óra Tízórai ( gyümölcs ) 12 óra -12:30 óra Ebéd 15 óra Uzsonna Kötelező ill. kötetlen foglalkozás: 9 10 óráig Játék: 8 9, 10 12, Kötetlen foglalkozás, játék: A gyermek joga: o hogy a nevelési intézményben biztonságban, egészséges környezetben neveljék, ezért az intézményünk gondoskodik, hogy az óvodai/bölcsődei életrendjét - pihenőidő, szabadidő, 4

5 testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsa ki. Az intézmény gondoskodik a rábízott gyermekek felügyeletéről, a nevelés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a gyermekbaleseteket előidéző okok feltárásáról és megszüntetéséről, a gyerekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, ennek keretében különösen az óvodába járó gyerekek évenként legalább egyszeri fogászati, szemészeti és belgyógyászati vizsgálatáról. o hogy személyiségét, emberi méltóságát, és jogait tiszteletben tartsák, és védelmet kapjon a fizikai és lelki erőszakkal szemben. o hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön. Intézményünk ellátja a tehetséggondozással, beilleszkedési zavarok korrekciójával, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatásával kapcsolatos feladatokat, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat. A gyermek kötelessége: o hogy az életkori sajátosságának megfelelően az óvodai élet tevékenységformáiban részt vegyen, o hogy életkorához és fejlettségéhez igazodva a házirendben meghatározottak szerint közreműködjön saját környezetének, az általa használt eszközöknek, játéknak a rendben tartásában, o hogy óvja saját és társai épségét és egészségét és korának megfelelően alkalmazza a biztonsági előírásokat és játékszabályokat. Veszély illetve baleset esetén szóljon a felnőttnek, óvodapedagógusnak. 7. A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolási rendje Ha a gyermek az óvodai/bölcsődei foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha: o a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába/bölcsődébe, o a gyermek beteg volt, és ezt a tényt a szülő az orvosi igazolás óvónő/gondozónő részére való átadásával igazolja. Az igazolást a gyógyult gyermek közösségbe vitelének első napján kell átadni. o a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott (óvodalátogatási) kötelezettségének eleget tenni. o Ha a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásról, egy nevelési évben igazolatlanul 7 napnál többet mulaszt, az óvodavezetője értesíti a gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt. 8. Szolgáltatások szervezésének rendje A szülők kérését figyelembe véve az óvoda vezetője engedélyezi azon tanfolyamokat, szolgáltatásokat, melyek az óvoda alapfeladatát nem sértik, és a helyi nevelési programban megfogalmazott célok elérését és a feladatok megvalósulását segítik, valamint a szervezéséhez a feltételek adottak illetve az óvoda életét nem zavarják. A tanfolyamra jelentkezés írásban történik, mellyel a szülők a tanfolyam költségét is vállalják. Óvodánkban az alábbi önköltséges tanfolyamok/külön programokra lehet jelentkezni: balett/tánc, judo, aikido, turbo englisch. 5

6 9. Az óvoda helyiségeinek használata Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy. A Munkavédelmi Szabályzat és az ÁNTSZ előírása alapján a délutáni érkezés után a gyermekeikkel együtt kérjük az óvoda épületét és az udvarát elhagyni, mivel az óvodapedagógusok/gondozónők csak az itt maradó gyermekek testi épségéért vállalnak felelősséget. Az óvoda csúszdáját, a tornatermét és egyéb helyiségeit óvodapedagógus felügyelete nélkül a gyermekek nem használhatják. Ünnepélyek, családi rendezvények alkalmával az óvónő a gyermekért addig felel, amíg a szervezett rendezvényen a foglalkozást vezeti. A gyermek átvételét követően a szülő felel a gyermeke testi épségéért és biztonságáért, felelős a házirendben foglaltak betartásáért. 14 év alatti iskolás testvér a szülő felügyelete mellett tartózkodhat az intézményünkben. Az óvoda rendjének és normáinak betartása rá is vonatkozik. Kérjük, óvják és becsültessék meg gyermekükkel az óvoda/bölcsőde tulajdonát képező eszközöket, tárgyakat, ügyeljenek a tisztaságra, a csoportszobákban és az emeleti helyiségekben utcai cipővel ne tartózkodjanak, használják az erre a célra rendszeresített lábzsákot. 10. Gyermekek öltözködésének rendje Kérjük, hogy a gyermekeket tisztán, az időjárásnak megfelelően öltöztessék. Kérjük, hogy a szülő biztosítson gyermeke számára: o a csoportszobába: nadrágot/szoknyát, pólót, váltócipőt (kényelmes, könnyen kezelhető), o udvari tartózkodáshoz: szabadidő vagy tréning ruhát, o testnevelési foglalkozáshoz: tornaruhát, vagy tornanadrágot és pólót, zoknit, tornacipőt, tornazsákot, o ünnepekkor az fehér blúz/ing, sötét szoknyát/nadrágot, fehér harisnyanadrágot, sötét zoknit, o sport egyéb rendezvények alkalmával: HAPPY KIDS pólót, o pót-fehérneműt, pólót. Kérjük, hogy a ruhákat, cipőket saját jellel vagy névvel ellátni szíveskedjenek, hogy gyermekük könnyebben tudja azonosítani azokat, illetve megkönnyíti a keresést is. Kérjük, hogy csak a szükséges ruhákat tárolják gyermekük öltöző polcán! 11. Ünnepek és hagyományok Az intézmény ünnepeit, hagyományait a CALENDARIUM tartalmazza, melyet minden év elején megkapnak a szülők. Az ünnepek a bölcsődei és az óvodai élethez igazodva, egységesen tervezettek, a gyermekek életkorának, sajátosságainak figyelembe vételével. Az ünnepek és egyéb események alkalmából a gyermekekről fényképek és videó felvételek készülnek. Ezeket a felvételeket a szülők megtekinthetik, illetve megvásárolhatják. 6

7 Eseményekről készült fényképeket honlapunkon is megtekinthetik. Amennyiben a szülő nem járul hozzá a gyermekéről készült felvétel nyilvánosságra hozatalához, úgy arról írásban nyilatkozzon. 12. A gyermekekre vonatkozó óvó - védő előírások Betegségből és a nyári szünet után visszaérkező gyermek csak orvosi igazolással jöhet óvodába/bölcsődébe (hasmenéses betegség esetén csak negatív széklet lelettel.) Az orvos által az óvoda/bölcsőde látogatásától eltiltott gyermek nem jöhet óvodába/bölcsődébe, gyógyulás után csak orvosi igazolással hozható! Az óvónő/gondozónő értesítése után a napközben megbetegedett gyermeket a szülő köteles elvinni az óvodából/bölcsődéből, aki csak orvosi igazolással jöhet ismét közösségbe. Ha a gyermek fertőző beteg, a szülő köteles azonnal jelenteni a vezetőnek. Gyógyszert szülő nem adhat át gyermeke gyógykezelésére, csak abban az esetben, ha a gyermek állandó gyógyszerszedést igényel (asztma, cukorbetegség, allergia, stb), és erről tájékoztatni kell az óvodavezetőt és a csoportos óvónőt, gondozónőt mellékelve az orvosi diagnózist, előírást. A gyermekek egészségügyi vizsgálatát az óvoda/bölcsőde gyermekorvosa és fogorvosa látják el, védőnő segíti a munkájukat. Baleset esetén súlyosságától függően eszméletvesztés, lázgörcs esetén azonnal gondoskodunk orvosi ellátásról és értesítjük a szülőt, aki saját orvosához is viheti gyermekét. Baleset esetén jegyzőkönyvet készítünk, melyet a jogszabályban előírt szervekhez továbbítunk. A baleset és konfliktushelyzet megelőzése érdekében a gyermekek nem hozhatnak be nagyértékű játékokat és ékszereket! Az intézményben hagyott, illetve hozott tárgyakért, melyeket az óvónőnek/gondozónőnek nem adtak át, nem vállalunk felelősséget! Az intézmény egész területén - játszó udvarán és épületében - tilos a dohányzás! 13. A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az intézményvezetőt. Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően haladéktalanul értesíti: - az érintett hatóságokat, a fenntartót, a szülőket; megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek védelmét, biztonságát szolgálják. Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény kiürítéséről, amely a tűzvédelmi szabályzat szerinti terv szerint kell, hogy történjen. Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető a pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt. 14. Kapcsolattartás, együttműködés a szülőkkel A szülő joga: o az intézmény programjainak (bölcsődei szakmai, óvodai nevelési) és a házirendjének megismerése. 7

8 Beiratkozáskor minden szülő megkapja az intézmény házirendjét, az intézményvezető a felvett gyerek szüleinek tájékoztató értekezletet tart, ahol bemutatja az óvoda nevelési, a bölcsőde szakmai programját. o hogy gyermeke fejlődéséről, magatartásáról érdemi tájékoztatást, a neveléshez tanácsokat, segítséget kapjon. o hogy a foglalkozásokon részt vegyen, melyet igényének megfelelően bejelent az intézmény vezetőjének, pedagógusának. o hogy írásbeli javaslatát az intézmény vezetője, a nevelőtestület, a pedagógus megvizsgálja és legkésőbb 30. napot követően érdemi választ kapjon. o hogy az intézmény által meghatározott feltételek mellett kérhesse, hogy gyermeke a nem kötelező foglalkozásokat igénybe vehesse, illetve ilyen foglalkozás megszervezését kezdeményezhesse. o gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A szülő kötelessége: o hogy gondoskodjon a gyermeke testi, értelmi, érzelmi, és erkölcsi neveléséről, o hogy biztosítsa gyermeke számára az óvodai/bölcsődei nevelésben való részvételét, o figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, o hogy rendszeres kapcsolatot tartson gyermekével foglalkozó pedagógusokkal/gondozókkal, o hogy elősegítse gyermekének közösségbe történő beilleszkedését az óvodába/bölcsődébe, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását, o hogy tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, a bölcsőde gondozóit, az alkalmazottak emberi méltóságát és jogait, o hogy megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében, o hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének a vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételt, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. 15. Az óvodai szülői szervezet joga és feladata Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezetet hoztak létre, a Szülők Közösségének névsorát az éves munkaterv tartalmazza. o Az óvodai szülői szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. o A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. o Véleményezési jogot gyakoroljon az óvodai nevelési program, SZMSZ, Házirend elfogadásakor. A szülők és a pedagógusok között a nevelési feladatok összehangolása érdekében, a gyermeki tevékenységek megismerésére, az óvoda szabályzatainak és programjának megismerésére lehetőség nyílik az alábbi formákban: o szülői értekezleteken o nyílt napokon, játszódélutánon 8

9 o nyilvános ünnepélyeken, rendezvényeken o fogadóórákon o családlátogatásokon o faliújságon kifüggesztett információkon keresztül o intézmény honlapján o szülők képviselőjének részvétele a nevelési értekezleten o gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül. Az óvodavezető és az óvónők fogadónapja hétfőn, vagy a szülőkkel egyeztetett időpontban van. A gyermekekkel kapcsolatos kérést, fontosabb dolgokat reggel közöljék a gyermek átadásakor, az óvónőt hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól. Érdeklődni lehet a fogadónapokon, illetve előre megbeszélt időpontokban, és telefonon óra között. A gyermek személyiségéről tájékoztatást csak a gyermek óvónője/gondozónője és az óvodavezető adhat. Az óvodánkba/bölcsődénkbe járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát. A kulturált viselkedési formákat magatartási szabályokat tartsák be. A felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt köszönjenek a napszaknak megfelelően. Kérjük a szülőket, hogy ezeket az alapelveket otthon is erősítsék gyermekeikben. 16. A térítési díj fizetésének rendje: A térítési és egyéb díjak rendezése a hatályos megállapodásban rögzítettek alapján történik az óvoda vezetőjénél, illetve a fenntartó képviselőjénél előre egyeztetett időpontban. Az ebédlemondás reggel 9,00-ig bejelentés alapján (személyes, vagy telefonon) történik és 24 óra múlva lép életbe. Étkezési díj jóváírása illetve visszatérítése a szülő által lemondott étkezési napoknak megfelelően történik a következő befizetésnél. III. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok A házirendre vonatkozó tájékoztatás, megismertetés rendje: Minden tanév első szülői értekezletén az óvoda vezetője felolvassa a házirendet, és ezt minden új szülő kézhez kapja. A szülők aláírásukkal igazolják a Házirend tudomásul vételét. Az óvoda egyéb nyilvános dokumentumai: Nevelési Program, SZMSZ, Minőségirányítási Program. A dokumentumok előzetes egyeztetéssel a nevelői szobában tekinthetők meg. 9

10 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK Hatályos: január 1. Hatálya: HATÁROZATLAN IDEJŰ Felülvizsgálat rendje: folyamatos, a változásoknak megfelelően A dokumentum nyilvános. Megtekinthető: Óvodavezető irodájában Készítette:. Jones Zsuzsa Dátum: Budapest, december 5. Elfogadta:. a Happy Kids Nemzetközi Óvoda nevelőtestülete Dátum: Budapest, 2012.december 8. 10

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben