a gyermekvédelmi rendszer forgatagában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a gyermekvédelmi rendszer forgatagában"

Átírás

1 Útbaigazítást adó jelzőtáblák a gyermekvédelmi rendszer forgatagában Előadó: Dr. Kunszt Róbert Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Gyámhivatal vezetője

2

3

4 ...a felnőttek ugyanis, szeretik a számokat. Ha egy új barátunkról beszélünk nekik, sosem a lényeges dolgok felől kérdezősködnek. Sosem azt kérdezik: Milyen a hangja? Mik a kedves játékai? Szokott-e lepkét gyűjteni? E helyett azt tudakolják: Hány éves? Hány kiló? Mennyi jövedelme van a papájának? Ha azt mondjuk a felnőtteknek: Láttam egy szép házat, rózsaszínű téglából, ablakában muskátli a tetején galambok, sehogyan sem tudják elképzelni Azt kell mondani nekik: Láttam egy százezer frankot érő házat. Erre felkiáltanak: Ó milyen szép. (A.de Saint-Exupéry)

5 I. Jogszabályi előírások, módosítások. A Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX.Tv) 66. A MK-ban az anyáknak a gyermek születése előtt és után külön rend. szerint támogatást és védelmet kell nyújtani /1/ bek. A MK-ban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. Egyezmény a gyermekek jogairól New York (1991. évi LXIV. Tv.) -A részes államok elismerik a gyermek jogát az életre, biztosítják életben maradását és fejlődését. - Anyakönyvezés, származás, szülők közös felelőssége a gyermek neveléséért! -A GYERMEK MINDENEK FELETT ÁLLÓ ÉRDEKÉNEK ÉRVÉNYESÜLÉSE!! -ELISMERIK A GYERMEK OKTATÁSHOZ VALÓ JOGÁT évi XXXI. Tv. /Gyvt./ A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

6 Alapelvek: (1, 2, 3..) A gyermek mindenek felett álló érdekének érvényesülése a tv. alkalmazásában A gyermek elismert jogainak biztosítása Az állami szervek, a helyi önkormányzatok, gyámhatóságok (jegyzői gyámhatóság városi gyámhivatal), civilszervezetek, alapítványok hatásköre, illetékessége, feladatai pontos meghatározása A megelőzés, mint fő cél a szolgáltatások és támogatások nyújtásakor A gyermek családjában történő nevelkedésének elősegítése Az alapfogalmak (gyermek, kiskorú, fiatalkorú, felnőtt, korlátozottan cselekvőképes, családtag) meghatározása a Ptk.1959évi IV. tv. Valamint a Családjogi, évi IV. tv. Rendelkezéseire is figyelemmel A Törvény hatálya 4. Gyermeki jogok, Gyermeki jogok védelme, Szülők jogai és kötelezettségei (6-13. ).

7 A Gyermekek védelmének rendszere A gyermekek védelme a családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszűntetésére, valamint a szülői és más hozzátartozói gondoskodásból kikerült gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység!!!!! SZÜLŐI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK: Gyvt /1/bek. Csjt tól ig A gyermek szülője jogosult és köteles arra, hogy gyermekét családban gondozza, nevelje és a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket különösen a lakhatást, étkezést, ruházattal való ellátást -, valamint az oktatásához és az egészségügyi ellátásához való hozzájutást biztosítsa.

8 Alapellátás Szolgáltatás, intézkedés, illetékes szervek, hatóságok Hatósági eljárás I. Települési önkormányzat (1990. évi LXV. Tv. /Ötv.) 94.. Alapellátás biztosítása: 1.) Pénzbeli ellátás a.) Rendszeres gyermekvéd. kedvezm b.) Kieg. Gyermekvéd. támogatás 20.. c.) Óvodai támog. 20/C., d.) Rendkívüli gyermekv.tám Helyi Rendelet szerint 2.) Gyermek napközbeni ellátása: a.) Bölcsőde, óvoda, Eü. És Okt. Alapellátás, b.) Családi napközi, c.) Családi házi gyermekfelügy. d.) Helyettes szülő, e.) Gyermekek és családok átmeneti otthona 3.) GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS II. Gyámhatóság (136/2006. Korm.rend.) 1.) Jegyző mint I.fokő gyámh. 2.) Városi Gyámhivatal mint I.f. gyámh. 3.) Szociális és Gyámhiv. mint II.f. gyámh. 4.) Minisztérium Kormány III. Szakszolgálat Családjából kiemelt gyermek ellátása Otthont nyújtó ellátás: - Nevelőszülői elh. - Gyermekotthon Szakszolgálat - Elh. javaslat, örökbef. eljárás Utógondozás

9 A törvény hatálya Hatáskör, illetékesség (Gyvt. 4..) (331/2006. Korm rend.) -Magyar állampolgár, Jegyző mint gyámhatóság -letelepedett, -apai elismerést vesz fel, -bevándorolt-befogadott, -dönt a gyermek védelembe - menekült, oltalmazott vételéről, ideiglenes hatályú -hontalan GYERMEK, fiatal elhelyezéséről, felnőtt és szülője. -dönt a családi pótlék, óvodáztatási támogatás Ellátás igénylésénél: természetbeni formában -szabad mozgás és tart. joga történő nyújtásáról I d e g l e n e s h a t. elhelyezés - az illetékességet a szülő esetén- nem magyar áp. lakhelye határozza meg védelmében i s!!!

10 I. 3.) Gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt /1/, /2/ bek., 40..) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyi szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. - Feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: - Kezdeményezni - a gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, - egészségügyi ellátások, -pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, - a gyermek védelembe vételét, - a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítását. - A gyermekjóléti szolgálat összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelésioktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. -Segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását.

11 Együttműködés a gyakorlatban Az évi 79. tv. A közoktatásról A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei ( ) -Biztonságban, egészséges környezetben neveljék, oktassák, -óvoda életrendjét, iskolai tanulmányirendjét sportolási, étkezési lehetőségét biztosítsák -személyiségét, emberi méltóságát, jogait tiszteljék, -nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, -képességétnek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön -családja anyagi helyzetének függően étkezési, tanszerellátási kedvezményben részesüljön -köteles részt venni a kötelező és választott foglalkozásokon, tanulmányi kötelezettségének rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyen eleget, -megtartsa az SZMSZ-ben foglaltakat A pedagógus jogai és kötelességei: (19..) -Munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyi jogait tiszteletben tartsák, -közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.

12 A nevelési-oktatási intézmény ellátja a tehetségkutatással és tehetséggondozással, a korai tanulási, beilleszkedési nehézségek korrekciójával, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával, valamint a gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat; felderíti a gyermekek és tanulók fejlődését veszélyeztető okokat, és pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére, illetőleg ellensúlyozására. Szükség esetén a gyermek, tanuló érdekében intézkedést kezdeményez. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását a gyermekjóléti szolgálat segíti.

13 1998. évi 84. tv. A családok támogatásáról (A központi költségvetés terhére) I. Családi pótlék (végrehajtás: Gyer. 91/A.-91/R..) II. Gyermekgondozási támogatás III. Anyasági támogatás I. CSALÁDI PÓTLÉK Nevelési ellátás Még nem tanköteles gyermek után - természetben történő nyújtása (Gyer.91/A.) - gyermek elhanyagolása esetén - Gyejosz: javaslat, pénzfelhasználási terv - jegyző: Döntés, tárgyalás után, vagyonkezelő eseti gondnok kijelölése Iskoláztatási támogatás Tanköteles gyermek után - tájékoztatás, figyelemfelhívás: Jegyző - iskolaigazgató jelzésére 10 óra mulasztás esetén (Gyer. 91/F..) - folyósítás felfüggesztése (Gyer. 91/G. ) és védelembe vétel - a mulasztás elérte az 50 órát - rendszeres gyermekvéd.kedvezményben részesülő gyermek esetén pénzfelhasználási terv - Gyejosz

14 II. Gyermekgondozási támogatás GYES GYET -Gyermeket nevelő szülő, gyám, nevelőszülő 3 éves korig, ikrek iskolás korig, beteg-fogyatékos 10 éves korig - 3, vagy több kiskorút nevel, legkisebb 3-8 éves korig III. Anyasági támogatás Szülést követően - ha terhesgondozáson részt vett, - ha halvaszületett a gyermek - örökbefogadó - gyám

15 Okok Gyvt.72.. (1) Beutaló szervek - nevelésére alkalmas, különélő szülő, - más hozzátartozó, más személy, - nevelőszülő, - gyermekotthon jegyző, gyámhivatal, rendőrség, ügyészség, bíróság, BV. intézet külföldi állampolgárságú gyermek, a Kormány által kijelölt gyámhivatal Belváros-Lipótváros Budapest V. ker. Gyámhivatala 331/2006. (XII.23.) értesíti: rendőr-főkapitányság /BÁH!!!/ magyarországi tartózkodás rendezése - kezdeményezi: jogsegélykérelem, gyámság, örökbefogadás - értesíti: illetékes külképviselet a gyermek állampolgársága szerinti országba történő visszajuttatása céljából (repatriálás), elismerik-e saját állampolgárnak? származási ország válasz v. 6. hónap Felülvizsgálat: - fenntart - megszüntet - gyámság - örökbefogadás

16 Városi Gyámhivatal (331/2006. /XII.23. / Korm. rendelet) - A gyermek ideiglenes elhelyezésének felülvizsgálata - Átmeneti, vagy tartós nevelésbe vétel - Kapcsolattartás, gondozási díj megállapítása - Utógondozói ellátás - Családi jogállás rendezése - Szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatos intézkedések - Kapcsolattartás szabályozása - Vagyoni ügyek - Gyámsággal, örökbefogadással kapcsolatos eljárás - Hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló évi 72. tv. szerinti családvédelmi koordinációért felelős szerv Illetékességét a gyermek szülőjének, gyámjának lakóhelye határozza meg, utolsó ismert hazai lakóhely hiányában, illetve külföldi állampolgár kiskorú elhelyezése esetén Bp.Főv. V.ker. Gyámhivatala illetékes.

17 Dönteni arról, hogy gyermekünk legyen, olyan nagy dolog, mintha szerződést kötnénk vele egy mérhetetlen feladatról, amelyet az emberi ész elképzelni is alig képes. A kicsinyek mind olyan meghívóval érkeznek hozzánk, amely az egész életre szól, és azt mondják: "Hívtál. Itt vagyok. Mit adsz?" Itt kezdődik minden nevelési feladat. Egy tizenöt éves ezt így látja: Tejet akartam, És szörpöt kaptam. Szülőket akartam, És játékot kaptam. Beszélni akartam És televíziót kaptam. Tanulni akartam, És bizonyítványt kaptam. Gondolkodni akartam, És eszmécskét kaptam. Függetlenséget akartam És fegyelmet kaptam. Szeretetet akartam, És erkölcsöt kaptam. Szakmát akartam, És állást kaptam. Boldogságot akartam, És pénzt kaptam. Szabadságot akartam, És autót kaptam. Tehetséget akartam, És érvényesülést kaptam. Reményt akartam, És félelmet kaptam. Változni akartam, És szánalmat kaptam. Élni akartam! Bruno Ferrero: Ami fontos: A RÓZSA

18

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

Módszertani útmutató

Módszertani útmutató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály Módszertani útmutató az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére vonatkozó törvényi és kormányrendeleti szintű szabályokhoz

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kulin László. A gyermek és a szülő jogai és kötelességei. A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok

MUNKAANYAG. Kulin László. A gyermek és a szülő jogai és kötelességei. A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok Kulin László A gyermek és a szülő jogai és kötelességei A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1868-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések:

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény szabályozási köre 1. E törvény szabályozása kiterjed az óvodai nevelésre,

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette

Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi rendszerben június 2011 Challenging Discrimination Promoting Equality Copyright: Európai Roma

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Gyakran ismétlődő kérdések az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban

Gyakran ismétlődő kérdések az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban Gyakran ismétlődő kérdések az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban Az alábbi összeállítás célja, hogy segítse az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére irányuló eljárásban

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 FIGYELJETEK RÁNK! 1 A kötet elkészítését az Open Society Foundation

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával valósul meg. 1

A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával valósul meg. 1 A kísérő nélküli kiskorúak befogadása, hazatérése és integrációja érdekében tett intézkedésekre vonatkozó szakpolitikák és e kiskorúak száma Magyarországon A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

17/2003. (VI. 24.) IM rendelet

17/2003. (VI. 24.) IM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű gyermekek

A sajátos nevelési igényű gyermekek Dr. Bíró Endre A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatáshoz való jogának érvényesítéséről Országos Oktatási Integrációs Hálózat Utolsó Padból Program Tartalom Ellentmondás a közoktatási jogok

Részletesebben