MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY MÓDSZERTANI KÖZPONT 3530 Miskolc, Arany J. u. 37. HÁZIREND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY MÓDSZERTANI KÖZPONT 3530 Miskolc, Arany J. u. 37. HÁZIREND"

Átírás

1 HÁZIREND A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Tanácsa..sz. határozatával jóváhagyta Miskolc,. elnök 1

2 A H Á Z I R E N D J E Az Otthon Házirendjének alapja: az ENSZ Gyermeki Jogok Nyilatkozata, az évi XXXI. törvény a A házirend feladata, hogy az Intézmény sajátos adottságait figyelembe véve biztosítsa az egységes rendet és eljárásokat a Junior Gyermekotthonban és csoportjaiban. A Junior Gyermekotthon dolgozói kötelesek a munkaidő kezdetét és befejezését pontosan betartani. Valamennyi dolgozó a munkaköri leírás és az otthonvezető által meghatározott munkaidő beosztás szerint végzi munkáját. A gyermekcsoportban szolgálatban lévők csoportjukat felügyelet nélkül nem hagyhatják. A gondozottak az otthont felügyelettel, érvényes távozási engedéllyel vagy kimenővel hagyhatják el. A gyermekotthon valamennyi dolgozójára a rendeletek, a különböző szintű jogszabályok, valamint az igazgató és az otthonvezető utasításai az irányadók. Látogatók az otthonba csak az igazgató, otthonvezető engedélyével léphetnek be. A csoportban látogatók csak a szolgálatban lévő dolgozó engedélyével tartózkodhatnak. A Gyermekotthon valamennyi gyermeke és fiatalja felelős a rendért, tisztaságért, a helyiségek berendezéseinek megóvásáért, megbecsüléséért. Szándékos rongálás esetén az okozott kárt igazgatói, otthonvezetői utasítás alapján havi zsebpénzének figyelembevételével köteles a kárt okozó meghatározott mértékben téríteni. A gyermeknek (fiatalnak) lehetősége van arra, hogy megválassza szobáját. Más szobába átköltözni, a szobát átrendezni csak a csoport vezetőjének illetve a szolgálatban lévő dolgozónak engedélyével lehet. A gyermekek és fiatalok a csoport dekorálását csak úgy végezhetik, ha az a falakat, bútorokat nem rongálja (felnőtt segítség, irányítás). Az otthonban csak a biztonsági előírásoknak megfelelő háztartási elektromos eszközöket szabad használni. Ezen eszközök, gépek származási helyét bizonyítani kell (bolti vásárlásnál blokk illetve számla, kapott tárgyak, eszközök esetében az adományozó ajándékozó nyilatkozata természetesen ez nem az intézményi tulajdonra vonatkozik.) Az otthon növendékei esténként ½ 8 után más Gyermekotthonban, csoportban már nem tartózkodhatnak. 2

3 Dohányozni az intézmény egész területén TILOS! Az otthonban szeszesitalt fogyasztani TILOS! 1. A gyermekek és fiatalok jogai Joga van segítséget kapni a saját családjában történő nevelkedéshez, személyisége kibontakozásához, fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez, az önálló életvitel megteremtéséhez, tartós betegség esetén különleges ellátáshoz. Joga van az ártalmas környezeti és társadalmi hatások, egészségre káros szerek elleni védelemhez. Joga van az emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez. Joga van ahhoz, hogy a közszolgálati médiákban fejlettségének megfelelő, ismerete bővítését segítő, erőszakmentes, a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférhessen. Joga van a saját családja gondoskodását helyettesítő védelemhez. Joga van származása, vér szerinti családja megismeréséhez és a kapcsolattartáshoz. Joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről. Joga van ahhoz, hogy személyét, vagyonát érintő minden kérdésben véleményét elmondja. Joga van az őt érintő kérdésekben a megfelelő fórumoknál panasszal élni. Joga van az alapvető jogai megsértése esetén bíróságnál és XXXI. törvényben meghatározott szerveknél eljárást kezdeményezni. Joga van, hogy állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban, gondozásban, megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. Joga van kezdeményezni gondozási helye megváltoztatását, testvéreivel való együttes elhelyezését. Joga van részt venni felzárkóztató, tehetségfejlesztő programokban és érdeklődésének megfelelő szabadidős foglalkozásokban. Joga van vallási, lelkiismereti meggyőződését szabadon megválasztani, kinyilvánítani, gyakorolni, hit- és vallásoktatásban részt venni. Joga van véleményt nyilvánítani a neveléséről, oktatásáról, ellátásáról. Joga van, hogy a személyét érintő kérdésekben meghallgassák, tájékoztassák. Joga van érdekei képviseletére gyermekönkormányzat létrehozását kezdeményezni. Joga van támogatást kapni, hogy családi környezetébe visszatérhessen, joga van kezdeményezni visszatérését. Joga van személyes kapcsolatai ápolására. 3

4 Joga van arra, hogy utógondozásban részesüljön, illetve utógondozói ellátását kérje. 2. A gyermekek, fiatalok kötelessége: Megismerni, betartani és betartatni a Junior Gyermekotthon házirendjét, balesetvédelmi szabályokat és a tűzrendészeti utasításokat. képességeinek megfelelően, rendszeresen tanulni. minden tanítási órán fegyelmezetten részt venni. a napirendnek megfelelően elvégezni munkáját, feladatait. az intézmény becsületét megvédeni, képviselni, gazdagítani hagyományait. segíteni a nevelők, a diákönkormányzat, a felelősök munkáját. betartani a kulturált együttélés szabályait. tiszteletet tanúsítani valamennyi felnőtt és társai iránt. betartani a diákönkormányzat határozatait. védeni az intézmény felszereléseit, létesítményeit védeni egészségét, mellőzni a dohányzást, alkohol- és drogfogyasztást. fejlődése érdekében, a vele foglakozó felnőttek véleményét megfogadni. az emberi méltóság megőrzése (társaival, felnőttekkel) a személyével kapcsolatos nevelési eljárásokban együttműködni. 3. Panaszjog érvényesítésének módja, lehetősége A gyermekotthonban élő gyermeknek joga van, hogy az őt ért bármilyen jellegű sérelmével kapcsolatban panasszal fordulhat az alábbi személyekhez, illetve fórumokhoz: családcsoport csoportvezetőjéhez csoport nevelőjéhez az otthon vezetőjéhez a gyámhoz az intézmény igazgatójához jogászokhoz a Gyermekváros önkormányzati képviselőjéhez FICE Magyarországi Egyesületéhez helyi önkormányzathoz érdekképviseleti fórumhoz gyermekjogi képviselőhöz Panaszát a gyermek szóban és írásban is előterjesztheti. 4. A fiatal felnőttek jogai és kötelességei 4

5 A fiatal felnőttek az otthonban maradhatnak 21. életévük betöltéséig, ha munkaviszonnyal rendelkeznek- önálló életre még nem alkalmasak -, ha tanulmányokat folytatnak, s betartják a Házirend szabályait, valamint rendszeresen fizetik a térítési díjat A 18.életévük betöltése után bentlakó fiatal felnőtteket a következő jogok illetik meg: állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó ellátásban, gondozásban, nevelésben részesüljön a szállás, energia, vízhasználat térítésmentes igénybevétele, a takarékossági szempontokat figyelembe véve az otthonokban élő testvérek együtt legyenek elhelyezve (egy szobában, lakásban) mindenkori nyersanyagnormának megfelelően az étkezés kérés szerint igénybe vehető szabadidejével önállóan rendelkezhet előre történt bejelentés után elhagyhatja a város területét, önállóan utazhat Az otthon csoportfoglalkozásain annak zavarása nélkül részt vehet. Barátokat, osztálytársakat, családtagokat fogadhat a csoportvezető vagy a szolgálatban lévő dolgozó engedélyével. Az orvosi ellátást számukra háziorvos biztosítja. A gyermekotthon tulajdonát képező elektromos gépeket, (mosógép, vasaló, hajszárító, kávéfőző, porszívó, stb.) a használati utasítások betartásával lehet igénybe venni. Joga van származása, vérszerinti családja megismeréséhez és a kapcsolattartáshoz. Joga van vallását szabadon gyakorolni. Joga van, hogy képességének megfelelő oktatásban részesüljön. Panaszt tehet, amikor úgy érzi, hogy jogait megsértették A fiatal felnőtt kötelességei A megkezdett tanulmányok befejezése, esetleg újabb képesítés megszerzése Rendszeres munkába járás, a munkahelyen való becsületes helytállás Kötelező előtakarékosság A Megállapodás -ban rögzítettek betartása Az étkezési időpontokat a Napirend tartalmazza a fiatal felnőtt köteles a konyha rendjét betartani, ott példamutatóan, kulturáltan viselkedni, étkezni. A mindenkori Házirend alapszabályait valamennyi fiatal felnőtt köteles figyelembe venni. Közvetlen környezetük rendjéért, tisztaságáért ők felelnek, a kisebbek dolgoztatása TILOS! A berendezésekben, felszerelésekben okozott kárt kötelesek megtéríteni. Végzettségüknek megfelelően minden fiatal felnőttnek kötelessége, hogy segítsen a gyermekotthon otthonosságának továbbfejlesztésében, az otthon rendbetételéért vállaljon önként feladatokat (udvar,kert), Köteles gondozása és nevelése érdekében utógondozójával együttműködni 5

6 Tartózkodjon az egészséget károsító életmód gyakorlásától és az egészséget károsító szerek használatától (alkohol, drog, cigaretta) Ezek használata TILOS a Junior Gyermekotthonban. A kisebbek cigarettával való ellátása, s ezért bármilyen jellegű ellenszolgáltatás elvárása fegyelmi vétségként felelősségre vonást von maga után! A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának szabályait megsértőkkel szemben fegyelmi eljárást von maga után. Szeszesitalt az otthonba behozni tilos! Aki észrevehetően ittas állapotban érkezik be, a felnőtt joga, hogy nevezettet megszondáztassa, s erről jegyzőkönyvet készítsen, melyet az otthon vezetőjének rendelkezésére bocsát. Az otthon dolgozóival szemben valamennyi felnőtt fiatal köteles tisztelettudóan, udvariasan viselkedni, javaslataikat, tanácsaikat figyelembe venni, az együttélés alapvető normáit betartani. Egyéni elhatározás alapján a fiatal bármikor kiköltözhet a gyermekotthonból. A házirendben foglaltakat durván megsértő, vagy nem teljesítő fiatal felnőtteket első alkalommal csoportvezetői, majd otthonvezetői, s 3. alkalommal igazgatói figyelmeztetésben részesítjük, majd kérjük az illetékes gyámhivatalt, hogy határozattal szüntesse meg a fiatal felnőtt utógondozói ellátását. Köteles elfogadni a szabályok megsértésével járó következményeket. 5. Az egységes életrend kialakítását segítő szabályok 5.1. Magatartás A gyerekek köszönjenek az intézményben dolgozó valamennyi felnőttnek, illetve köszönjenek el a szolgálatban lévő felnőttől, a társaktól, ha iskolába, kimenőre, stb. mennek vagy onnan visszaérkeznek. Köszönjenek, ha látogatóba mennek, vagy látogató érkezik az otthonba, csoportba. Tisztelettel beszéljenek egymással és a felnőttekkel. Se gyerek, se felnőtt ne használjon trágár kifejezéseket, az esetleges ilyen beszédet tegyék szóvá. A növendékek tartsák tiszteletben az egyéni tulajdonban lévő felszereléseket, ne nyúljanak egymás holmijához. Figyelmeztessék egymást a helytelen magatartási formák esetén a helyes megnyilvánulásokra. Tartsák tiszteletben az egyén életrendjét, ne zavarják egymást az egyéni elfoglaltságokban (étkezés, tanulás, olvasás, beszélgetés, stb.). Legyenek segítőkészek egymással és a felnőttekkel szemben. Párkapcsolati viselkedésük legyen szemérmes, visszafogott, ne botránkoztassák meg a környezetüket Tanulmányi munka 6

7 Mindig pontosan érkezzenek az iskolába a növendékek. Iskolai felszereléseiket, azok állapotát óvják, védjék. Soha ne menjenek hiányos felszereléssel a tanítási órákra. Minden tanuló tegyen meg mindent annak érdekében, hogy képességeinek megfelelő eredményt elérje. A tanulók rendszeresen, mindennap készüljenek az iskolai órákra. A szakmunkástanulók a gyakorlati oktatás napjait használják ki hiányosságaik pótlására, gyakorlására. A tanulók kérjenek a pedagógusoktól segítséget, ha haladásukban megakadnak. Fogadják el a segítő pedagógus kezdeményezését. A tanulók tanulási tevékenységét folyamatosan ellenőrizni, értékelni, segíteni kell. Ismerjük el a képességeknek megfelelő teljesítményt. Erősítsük a növendékek tanulási motivációját. A tanulókat segíteni kell abban, hogy a számukra legmegfelelőbb tanulási technikákat megtalálják. A tanulás legyen érték a növendékek körében. Megfelelő képességek megléte esetén szorgalmazzuk a minél magasabb szintű iskolai végzettség megszerzését. Legyenek tekintettel egymásra a tanulási tevékenységben, hangoskodással ne zavarják egymást Napi életgyakorlat Az önkiszolgáló és közösségért végzett munkák elvégzésébe minden növendéket be kell vonni életkorának, képességeinek megfelelő mértékben. Minden növendék korának megfelelően legyen képes a tisztálkodásra. Kisebbek tisztálkodását gyermekfelügyelők vagy gondozók segítsék. A ruházat mosását, vasalását, javítását önállóan, vagy segítséggel végezzék A kisebb gyerekek ruházatának rendben tartását a gyermekfelügyelők kötelessége elvégezni. A ruházat elrakásába, összehajtogatásába a kisebb gyerekeket is be kell vonni. A növendékek saját felszereléseik rendben tartásáért maguk felelősek. A hálószobák és a csoport helyiségeinek takarítását az ott lakók végzik, heti beosztás szerint, felnőtt irányítása, segítsége mellett. A kisebbeket fokozatosan kell bevonni a munkatevékenységekbe. Kezdetben apró megbízásokat kell adni, majd önállóan végzendő feladatokkal kell ellátni őket. A növendékek praktikus ismereteinek bővítésére nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy egyre önállóbban tudjanak tevékenykedni. A munkák végzésekor felügyeletet kell biztosítani. A munkák elvégzését ellenőrzi, értékelni, segíteni kell. 7

8 5.4. Rekreációs tevékenység Segíteni kell a gondozottakat, hogy tartalmas elfoglaltságokkal töltsék ki szabadidejüket. Használják ki az intézmény által felkínált lehetőségeket szabadidejük kulturált eltöltéséhez. A csoportok biztosítsák a feltételeket a szabadidős tevékenységekhez (labda, tollas, asztalitenisz, korcsolya, társasjáték, stb.). Tanítsuk meg neveltjeinket, hogyan szelektálhatnak a televízió műsorai között, ne nézzenek meg mindent válogatás nélkül. Szorgalmazzuk az aktív és passzív pihenés közötti egyensúly megtartását. Kezdeményezzünk minél több, a Gyermekotthon falain kívüli programot (kirándulás, séta, túra, mozi-, színházlátogatás, stb.)). Figyeljünk arra, hogy a gondozottak szabadidejükben ne unatkozzanak. Alkalmanként a felnőtt kapcsolódjon be a tevékenységekbe, a közös élmény segíti az interakciókat. 5.5.Kimenők rendje A kimenő segítse a fiatalok eligazodását a társadalmi életbe, a kapcsolatok kialakításának készségét, kapcsolatok ápolását, a szabadidő hasznos eltöltését. A kimenő alkalmával a növendékeknek legyen meghatározott céljuk, hogy mire használják az otthonon kívüli időt. 10 éven aluli gyermekek egyedül kimenőre nem mehetnek A kimenőrendszert Kimenő szabályzat -ban kell rögzíteni 5.6. Szokásrend Az ébresztő idejét úgy kell meghatározni, hogy legyen idő a reggeli feladatok elvégzésére,a reggeli nyugodt elfogyasztására, valamint arra, hogy a gondozottak időben elindulhassanak a délelőtti iskolai foglalkozásokra, munkába. A napirendben előírt ébresztő előtti felkelést az éjszakás gyermekfelügyelő biztosítja a korán munkába, gyakorlatra induló fiatalok igénye alapján. Az ébresztőt a tisztálkodás követi, ez alatt az idő alatt az ágyneműt szellőztetni kell, majd az ágyneműt a heverő ágyneműtartójába kell elhelyezni. Az ágyneműtartóban csak lepedő, párna, paplan, pléd, köntös tárolható. Az ágyneműt hetenként egyszer egész napon át bevetetlenül kell hagyni szellőztetés miatt. Az ágyazást kövesse a hálószoba és a csoport egyéb helyiségeinek rendbetétele. Egy héten egy alkalommal nagytakarítást kell végezni, majd folyamatosan biztosítani kell a tisztaságot. Ügyelni kell a csoport helyiségeinek esztétikusságára. A személyes holmikat és a ruhaneműket szekrényekben kell elhelyezni. 8

9 A csoportban csak papucsban tartózkodhatnak a növendékek. A délelőtti órákban ahol erre szükség van biztosítani kell a tanulás feltételeit, korrepetálást, gyakorlást A növendékek iskolai elfoglaltságaikon megfelelő öltözetben jelenjenek meg. A feladatok elvégzését ellenőrizni kell, a szolgálatos nevelő ügyel a szokások betartására, javít, korrigál, segít. Az ellátottak feladataik elvégzését úgy tervezzék, hogy óráig vigyék le a szemetest, az ételmaradékot. A családias csoportok helyiségeiben mindenkinek tilos a dohányzás A tisztálkodás Reggelente derékig történjen a mosakodás. Étkezés előtt, WC használata után és minden olyan tevékenység után, amitől szennyeződik a kéz, mossanak mindig kezet. Este a zuhanyozás kötelező. A fürdő csapját az esetleges forrázás veszélye miatt óvodás korú és alsó tagozatos gyerek esetében a felnőtt kezelje. Hajmosás hetente legalább egyszer kötelező. A kisebbek tisztálkodását a szolgálatos nevelő, gyermekfelügyelő segítse. A tisztálkodás módját, alaposságát ellenőrizni kell. A mosdóban egyszerre csak annyi növendék tartózkodjon, hogy torlódás ne legyen. Fogat mosni naponta legalább kétszer, reggel és este kötelező. A hajnyírásról a csoport dolgozói szükség szerint gondoskodnak. A hajviselet olyan legyen, mely könnyen ápolható, illik a növendék személyiségéhez. A tisztálkodáshoz szükséges felszerelésekről, anyagokról a gyermekfelügyelő gondoskodik. A növendékek takarékosan használják fel azokat. A növendékek alsó fehérneműt naponta váltsanak, felsőruhát szükségtől függően, de legalább kétnaponta. Az ágyneműt kéthetente kell váltani. Az esti tisztálkodást ig, hétvégén, ünnepnapokon ig minden ellátottnak be kell fejeznie WC használat Különös gondot kell fordítani az illemhelyek tisztaságára, használatára. Gondoskodni kell a WC rendszeres fertőtlenítéséről, folyamatos szagtalanításáról A szekrények rendje A növendékek ruhájának elhelyezésére polcos és akasztós szekrény biztosított. Csak a részükre kijelölt helyen tarthatják a holmijukat. Élelmet a szekrényben tartani, tárolni tilos. A szekrényben a ruhákat akasztóra (vállfára), vagy a polcon hajtogatva kell elhelyezni. 9

10 A szekrény rendjéért, tisztaságáért minden növendék egyénileg felelős, a szolgálatban lévő dolgozónak ellenőriznie kell. A gyermeknél lévő ruhaneműkről személyi leltárt kell felfektetni,azok megőrzését időszakonként ellenőrizni kell.(elkülönítve a saját ruházat) A tanszereket minden növendéknek külön-külön saját szekrényében, fiókjában, íróasztalában, táskájában kell tartania. A növendékek kötelesek asztalukat, tankönyveiket, tanszereiket rendben és tisztán tartani.(életkoruknak megfelelő felnőtt irányítással/segítséggel) A folyosók, lépcsőházak rendje Az étkezések A folyosó, lépcsőház mindig tiszta, ízlésesen dekorált legyen. Az otthon folyosóin, lépcsőházban a növendékek fegyelmezetten közlekedjenek, azok tisztaságát óvják meg. Takarításáért beosztás alapján a csoportok felelősek. A folyosón, lépcsőházban óra után növendékek nem tartózkodhatnak. A gyermekotthon növendékei napi ötszöri étkezést kapnak.(kivéve az utógondozói ellátásban részesülők) Az étkezések idejét az otthon napirendje határozza meg, melyet a csoport korösszetételének és iskolai, munkahelyi elfoglaltságainak figyelembevételével kell betartani. Az étkezőben a kulturált viselkedés szabályait be kell tartani. Az étkezés előtt otthoni ruhába kell öltözni, papucsot kell venni, kezet kell mosni szappannal. Az ételek, élelmiszerek központi konyháról történő felszállításához gondoskodni kell a megfelelő fedett edényről, ügyelni kell a balesetek elkerülésére. A növendékek az étel felvitelében, terítésben, tálalásban, felszolgálásban közreműködnek. A növendékek az asztalon lévő tálból egymás után szednek a tányérjukba annyi ételt, hogy maradék ne legyen. Figyeljenek arra, hogy mindenkinek jusson az ételből, ne engedjük meg az önző magatartást. A kulturált étkezés szabályait mindenkinek életkorához mérten el kell sajátítani. Az evőeszközöket rendeltetésszerűen kell használni. A halk, kulturált beszéd étkezés közben is megengedhető. A szolgálatban lévő dolgozónak a csoporttal kell étkeznie, így biztosítható leginkább a kulturált étkezési szokások elsajátíttatása. Az asztal és étkező helyiség tisztaságára ügyelni kell. Azok részére, akik a normál ételt nem ehetik, az orvos előírásainak megfelelő diétás ételt kell készíteni, készíttetni. 10

11 Az étkezés befejeztével az evőeszközeiket, tányérjaikat, poharaikat a növendékeknek kell elmosogatniuk.(életkorok figyelembevételével, felnőtt segítséggel illetve irányítással.) Az ételszállító edények mosogatása, a konyha rendbetétele, az ételmaradék levitele a tárolóba a konyhai feladatok elvégzésére beosztott növendék feladata. A szolgálatos dolgozónak biztosítania kell a konyha rendjét Az igazoltan távollévő, később érkező növendékek ételét a csoport köteles félretenni, és az étel jellegének megfelelően tárolni. Ételelvonással, repeta megvonással a növendéket büntetni nem lehet! A konyha és annak felszerelései nagytakarítását, fertőtlenítését hetente egy alkalommal el kell végezni. Az ÁNTSZ előírásait be kell tartani,tartatni. 6. Az éjszaka ideje és rendje A villanyoltás idejét a napirend állapítja meg, figyelembe véve alkalomadtán a gyermekek életkorát. A villanyoltás után az éjszakás győződjön meg arról, hogy a gyermekek lefeküdtek-e! A villanyoltás után a rádió,televízió hallgatást, a rendkívüli esetekben való fennmaradást az otthon illetve a csoport vezetője, szolgálatban lévő dolgozója engedélyezi, szabályozza. Tartózkodni kell minden zajt okozó tevékenységtől. Az éjszakai szolgálatot gyermekfelügyelő látja el. Az éjszakai szolgálatot teljesítő személy az éjszaka folyamán szolgálati helyét nem hagyhatja el. Az éjszakás gyermekfelügyelő másnap reggel köteles az éjszaka eseményeiről beszámolni a váltó, műszakos kollégának, az eseménynaplót naprakészen vezetni. Az éjszakai ügyeletet ellátó gyermekfelügyelő feladatai: 7. Jutalmazás-büntetés Az éjszakai szolgálatot ellátó kolléga köteles a gyermekotthonban úgy megjelenni, hogy a szolgálatot a nappalos munkatárstól pontosan áttudja venni. Köteles ellenőrizni a szobákat, vigyázva a gyermekek nyugalmára. Betegség esetén hívja segítségül az orvosi-, gyermekorvosi ügyeletet illetve szükség esetén mentőt. Éjszakai rendellenesség esetén, ha arra szükség van, hívja segítségül a rendőrséget. Ébressze a gyermekeket, ellenőrizze, hogy a gyerekek/fiatalok elindultak-e az iskolába, illetve amennyiben ezt feladatul kapja, kísérje el az iskolába a gyermeket. A gyermekotthonnak folyamatosan és rendszeresen fejleszteni kell a gondozott gyermekek és fiatalok értékelés iránti érzékenységét. El kell kellene érnünk, hogy a 11

12 növendékek érzékennyé váljanak a nonverbális megerősítésre vagy elmarasztalásra, továbbá a szóbeli megerősítésre vagy az elkövetett hiba egyszerű megállapítására. Mind a jutalmazás, mind pedig a büntetés esetében a növendék cselekményét önmagához, saját személyiségének állapotához szükséges igazítani. A büntetés soha nem lehet öncélú, kollektív, megszégyenítő, megalázó, nem sértheti a növendék alapvető gyermeki jogait. A jutalmazásnál és a büntetésnél is következetesnek kell lennünk. A számonkérésben is érvényesülnie kell a felnőtt-gyermek közötti bizalomra épülő, segítő kapcsolatnak. Jutalmazási irányelvek a gyermekotthonban Fegyelmezés Jutalom a munkában, sportban, szakkörökben kimagasló eredményekért, példamutató magatartásért, vagy a tanuló személyiségétől függő teljesítményéért adható. A jutalomnál figyelembe kell venni a gyermek életkorát, fejlettségi szintjét (honnan-hová jutott el). A jutalmazás a nevelő és a gyermekközösség véleménye alapján történjen. A jutalmazás követelményrendszere fejlessze a tanuló egész személyiségét. Csak akkor büntessünk, ha az elkövetett cselekményt előidéző okot és az egyén problémáit tisztáztuk. Figyelmeztetésnél, fegyelmező intézkedésnél tartsuk be a fokozatosság elvét, melyet oly módon kell alkalmazni, hogy mind a tanulóra, mind a közösség többi tagjára nevelő hatású legyen. Az elmarasztalás a gyermeki személyiség ismeretében, egyedi elbírálás alapján történhet. A büntetés álljon összhangban a gyermek cselekedetével. A testi fenyítés alkalmazása, a gyermek megalázása tilos! A jutalmazás módozatai: Büntetés módozatai nonverbális/helyeslő bólintás, mosoly, simogatás verbális dicséret kifejezése jutalomadás: mozi-, színházlátogatás, kiránduláson-táborozáson való részvétel, rendkívüli kimenő, tárgyjutalom (lehet kollektív jutalom is) Nonverbális (szemöldökráncolás, fejcsóválás) Verbális: elmarasztalás, szidás, figyelmeztetés, intés, megróvás (csoport-, otthonvezetői, gyámi, igazgatói) 12

13 Kimenő korlátozása, szórakozás idejének korlátozása (TV-nézés, videozás) Fiatal felnőtt esetében legvégső esetben az utógondozói ellátás megszüntetésére javaslattétel. 8.A látogatás rendje Minden hónap második vasárnapján Egyéb napokon és óra között, de úgy, hogy a tanulási időt és a foglalkozások rendjét, időtartamát nem zavarhatja. A gyermekotthonban élő gyermek iskolatársait, barátait, barátnőit, ismerőseit is fogadhatja otthonában, amennyiben az a csoport napirendjét nem zavarja, a vendégjoggal nem él vissza, s erre a csoport felnőttjeitől engedélyt kap. A Házirendet a Gyermekönkormányzat véleményének figyelembevételével, a nevelőtestület valamint az Érdekképviseleti fórum egyetértésével a gyermekotthon vezetője hagyta jóvá. gyermekotthon vezető NAPIREND MUNKANAPOKON 13

14 6. 00 órakor ébresztő, reggeli munkák (tisztálkodás, ágyazás, rendrakás, iskolai előkészületek) reggelizés, indulás az iskolába. (10 éven aluliak felnőtt felügyelettel, 10 a többiek önállóan mennek az iskolába, óvodába) d.e.: órarend szerinti tanulás az iskolában (a tízórait ott fogyasztják el a szünetben) Ebéd Szabadfoglalkozás, szabadidős tevékenység, uzsonna Felkészülés a másnapi tanítási órákra;egyéni felzárkóztatás, könyvtárlátogatás Vacsora (vacsora elkészítés, terítés, rendrakás) Szabadfoglalkozás, esti munkák Tv nézés, egyéni beszélgetés, szobai játékok, zenehallgatás Villanyoltás (illetve igény szerint az első film után a felső tagozatos és középiskolás korosztály számára) A napirend keretjellegű, szükség esetén, indokolt esetben módosítható, pld.: tanítás nélküli munkanap, járvány miatti itthonlét, stb. 14

15 NAPIREND MUNKASZÜNETI NAPOKRA óra ébresztő Tisztálkodás, reggelizés, házirendben megfogalmazott feladatok elvégzése Szabadfoglalkozás, szabadidős tevékenységek (a gyermekkel megbeszélve, előre elkészített terv alapján) : csoportos játék, sportolás, séta-kirándulás, kertészkedés, ház körüli munka, főzés-sütés, stb.) Ebéd szabadidős tevékenység, kimenő (lásd délelőtti terv szerint) Uzsonna praktikus ismeretek gyakorlása vacsorakészítés vacsorázás szabadfoglalkozás, esti munkák, egyéni beszélgetések, tv nézés villanyoltás A napirend rugalmas, változtatható, az előre betervezett programok szerint módosítható, pld: egész napos kirándulások,vásárlás, rendezvények, stb. miatt. 15

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ. Gyermekek Átmeneti Otthona HÁZIRENDJE

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ. Gyermekek Átmeneti Otthona HÁZIRENDJE 19. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Gyermekek Átmeneti Otthona HÁZIRENDJE A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Tanácsa..sz.

Részletesebben

HÁZIREND FIATAL FELNŐTTEK SZÁMÁRA. Bevezető rész. A Házirend a záradékban megadott időponttól lép életbe.

HÁZIREND FIATAL FELNŐTTEK SZÁMÁRA. Bevezető rész. A Házirend a záradékban megadott időponttól lép életbe. II. RÁKÓCZI FERENC GYERMEKOTTHON HÁZIREND A GYERMEKOTTHON UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁSÁBAN RÉSZESÜLŐ FIATAL FELNŐTTEK SZÁMÁRA Bevezető rész Az intézmény vezetősége, nevelőtestülete, valamennyi felnőtt dolgozója,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

HÁZIREND. Bevezető rész. Általános rendelkezések. A Házirend a záradékban megadott időponttól lép életbe.

HÁZIREND. Bevezető rész. Általános rendelkezések. A Házirend a záradékban megadott időponttól lép életbe. II. RÁKÓCZI FERENC GYERMEKOTTHON HÁZIREND AZ OTTHON GYERMEKEI SZÁMÁRA Bevezető rész Az intézmény vezetősége, nevelőtestülete, valamennyi felnőtt dolgozója, valamint az ellátottakat képviselő gyermekönkormányzat

Részletesebben

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONÁNAK HÁZIRENDJE

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONÁNAK HÁZIRENDJE KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONÁNAK HÁZIRENDJE A házirend célja és feladata A házirend célja, hogy a gyermekotthon mindennapi életének szabályozásával kiszámítható és biztonságot nyújtó keretet biztosítson

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE 1. Házirend célja: hogy, az ellátás zavartalan biztosítása érdekében közös erőfeszítéssel elősegítsük az otthonban a nyugodt,

Részletesebben

Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona

Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona Újpest Önkormányzat Szociális Intézményének Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona 19. sz. melléklet 1042 Budapest, Hajnal u. 15. Tel.: 06 1 / 369-41-07; Fax: 06 1 369-43-68 H Á Z I R E N D Készült az Aranyhíd

Részletesebben

Iskolai magatartási szabályok 2015.

Iskolai magatartási szabályok 2015. Iskolai magatartási szabályok 2015. Az Iskola Szakmai Programjának melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Bevezetés Az intézetben tartózkodó fiatalok kortól és iskolai végzettségtől függetlenül általános

Részletesebben

HÁZIREND. Sopron, 2014. április 30.

HÁZIREND. Sopron, 2014. április 30. HÁZIREND A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének Házirendjét Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 15/2014. (IV. 30.) TT.

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

Az EMMI ZALAEGERSZEGI GYERMEKOTTHONÁNAK H Á Z I R E N D J E. elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek alapvető jogait és kötelességeit.

Az EMMI ZALAEGERSZEGI GYERMEKOTTHONÁNAK H Á Z I R E N D J E. elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek alapvető jogait és kötelességeit. Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144. Pf.: 177. Telefon: 92/599-392, 92/599-395, Fax: 92/599-391 E-mail: zegigyermekotth@t-online.hu Web: http://www.zegispeci.hu

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családok Átmeneti Otthona HÁZIRENDJE

A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családok Átmeneti Otthona HÁZIRENDJE 15. melléklet A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családok Átmeneti Otthona HÁZIRENDJE A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Tanácsa sz. határozatával

Részletesebben

HÁZIREND. Sopron, 2014. április 30.

HÁZIREND. Sopron, 2014. április 30. HÁZIREND A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének Házirendjét Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 15/2014. (IV. 30.) TT.

Részletesebben

DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Gyermekek Átmeneti Otthona szakmai programjának 2. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE HÁZIREND GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA DEBRECEN, BÖSZÖRMÉNYI ÚT 68. 1 Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND

Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND Általános rendelkezések 1. A házirend célja biztosítani a kollégium törvényes működését, a kollégiumi nevelőmunka zavartalan

Részletesebben

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Deák Ferenc Kollégium OM azonosító: 040556 4024 Debrecen, Tímár u. 1. Tel.: 52-534-949, Fax: 52-534-948 www.deakkoli.sulinet.hu, e-mail: deakkoli@freemail.hu, deak@kollegium.debrecen.hu A DEÁK FERENC KOLLÉGIUM

Részletesebben

A HÁZIREND ALAPJAI. 1. Személyes gondjaiddal, kérdéseiddel fordulj nevelődhöz, vagy bármely felnőtthöz a lakásotthonodban, aki iránt bizalmat érzel.

A HÁZIREND ALAPJAI. 1. Személyes gondjaiddal, kérdéseiddel fordulj nevelődhöz, vagy bármely felnőtthöz a lakásotthonodban, aki iránt bizalmat érzel. 1 A HÁZIREND ALAPJAI 1. Személyes gondjaiddal, kérdéseiddel fordulj nevelődhöz, vagy bármely felnőtthöz a lakásotthonodban, aki iránt bizalmat érzel. 2. Társaiddal, felnőttekkel viselkedj udvariasan, tisztelettudóan!

Részletesebben

II. Tisza-tavi Horgász Tábor. Házirend

II. Tisza-tavi Horgász Tábor. Házirend II. Tisza-tavi Horgász Tábor Házirend 1. A HÁZIREND MEGHATÁROZÁSA, CÉLJA, HATÁLYA, MEGISMERÉSE 1.1 A házirend a poroszlói Horgász Tábor, továbbiakban: tábor, működésének és igénybevételének rendjét tartalmazza

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Gyermekek Átmeneti Otthona 1042 Budapest, Hajnal u. 15. Tel:

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Gyermekek Átmeneti Otthona 1042 Budapest, Hajnal u. 15. Tel: ÚÚÚÚÚÚÚ www.szei.hu Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Gyermekek Átmeneti Otthona 1042 Budapest, Hajnal u. 15. Tel: 369-4368 E-mail: gyao@ujpestszi.hu H Á Z I R E N D Készült az Aranyhíd Gyermekek

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Családok Átmeneti Otthona Szakmai Programjának 2. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE HÁZIREND CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA DEBRECEN, MESTER U. 30. Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ DIÁKOTTHONI HÁZIREND Általános információk a kollégiumról: Az intézmény neve: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános

Részletesebben

I. Bevezetőrendelkezések

I. Bevezetőrendelkezések JászNagykunSzolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM azonosító: 038 402 Kollégiumi Házirend SZÉKHELYINTÉZMÉNY

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám. Házirend

Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám. Házirend Szent Kamill Idősek Otthona 4220. Hajdúböszörmény, Apafi Mihály utca 106. szám Házirend Tartalomjegyzék I. Az együttélés szabályai... 3 II. Éjszakai pihenés rendje... 4 III. Dohányzás és alkoholfogyasztás

Részletesebben

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ lakásotthonai részére

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ lakásotthonai részére Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ lakásotthonai részére 2011.07.01. 1 A HÁZIREND CÉLJA: A LAKÁSOTTHONI ÉLET RENDSZERESSÉGÉNEK ALAPJA AZ OTTHON HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát H a j d ú s á g i S z o c i á l i s S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e lősségű Társaság. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát 1 A házirend célja,

Részletesebben

Házirend Családok Átmeneti Otthona

Házirend Családok Átmeneti Otthona Házirend Családok Átmeneti Otthona 1. Általános rendelkezések A Családok Átmeneti Otthona folytonos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely gyermekjóléti alapellátás keretében alaptevékenységként

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

HÁZIREND. Kikötő Gyermekotthon 8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.

HÁZIREND. Kikötő Gyermekotthon 8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5. Kikötő Gyermekotthon 8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5. Telefon: 85/554-120 (igazgató), 85/550-374 (ig.h.), 85/550-373 (gazd.iroda); Fax: 85/554-119 E-mail: titkarsag@kikotogyermekotthon.hu www.boglarigyermekotthon.hu

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke Szám: 410-3/2008. Melléklet: Házirend ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi,

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014.

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014. Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Kollégiumi Házirend 2014. Tartalom 1.A kollégiumi házirend célja 2.A házirend szabályozási köre 3.A házirend megtekinthető

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Idősek Otthona Házirendje

Idősek Otthona Házirendje Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány Idősek Otthona 8674 Nágocs, Rákóczi Ferenc utca 1/A Tel.: 20/525-0404 Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! Idősek Otthona Házirendje Kérem Önöket,

Részletesebben

Szivárvány Családok Átmeneti Otthona Debrecen Szotyori u. 23. sz. HÁZIREND. Jóváhagyta: Intézményvezető. Debrecen, 2012. július 03.

Szivárvány Családok Átmeneti Otthona Debrecen Szotyori u. 23. sz. HÁZIREND. Jóváhagyta: Intézményvezető. Debrecen, 2012. július 03. Szivárvány Családok Átmeneti Otthona Debrecen Szotyori u. 23. sz. HÁZIREND Jóváhagyta:.. Intézményvezető Debrecen, 2012. július 03. I. Általános rész 1. A házirend tartalma, hatálya A házirend az otthon

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Szent Orsolya Iskolaközpont. Kollégiumának (3300 Eger, Pacsirta u.18-20.) Házirendje

Szent Orsolya Iskolaközpont. Kollégiumának (3300 Eger, Pacsirta u.18-20.) Házirendje Szent Orsolya Iskolaközpont Kollégiumának (3300 Eger, Pacsirta u.18-20.) Házirendje Hatályos: 2015. március 01-től AZ INTÉZMÉNY ADATAI Intézmény neve: Szent Orsolya Iskolaközpont Kollégiuma Székhelye:

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Csanádpalota 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Csanádpalota 2013. 1.a melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Csanádpalota Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

Házirend. Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük Önöket vendégházunkban, Nádudvaron. Kérjük olvassák el az alábbi sorokat.

Házirend. Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük Önöket vendégházunkban, Nádudvaron. Kérjük olvassák el az alábbi sorokat. Házirend Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük Önöket vendégházunkban, Nádudvaron. Kérjük olvassák el az alábbi sorokat. Pihenésük kellemessé tétele és az Önök után érkező vendégek megtisztelése érdekében

Részletesebben

Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015.

Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015. Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015. A Szakmai Program 5. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Utógondozói elhelyezés Személyi hatálya Kiterjed az utógondozói elhelyezésben részesülő fiatalkorúakra

Részletesebben

Fegyelmi eljárás Szabályzata 2015.

Fegyelmi eljárás Szabályzata 2015. Fegyelmi eljárás Szabályzata 2015. Szakmai Program 6.sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A fegyelmi eljárás rendje, részletes szabályai Vonatkozó jogszabályok: 2013. évi CCXL. törvény 374-376. 1/2015.(

Részletesebben

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok

1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM HÁZI RENDJE 1 1. A házirend szabályozási hatáskörével kapcsolatos jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 229/2012.

Részletesebben

Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet. Gyermekjóléti Központ

Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet. Gyermekjóléti Központ Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet Gyermekjóléti Központ A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének Házirendjét Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :...

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :... Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu HÁZIREND 2013. Tartalom 1. Bevezető, a házirend

Részletesebben

GYERMEKJOGI ISMERETEK I.

GYERMEKJOGI ISMERETEK I. dr. Jásper András gyermekjogi képviselő GYERMEKJOGI ISMERETEK I. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 24. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2015.

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2015. 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2015. Készítette: Elfogadta a nevelőtestület: Jóváhagyta: Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2 Tartalomjegyzék I. A házirend tartalma és annak hatálya

Részletesebben

A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE

A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE HÁZIREND 2016. A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT HÁZIRENDJE Ezen dokumentum az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentáció mellékletét képezi Az Intézmény legfontosabb adatai: Megnevezése:

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI. Diákotthon szervezeti egység

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI. Diákotthon szervezeti egység Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI Diákotthon szervezeti egység HÁZIREND Hatályos: 2013. szeptember 01. Készítette: Varga

Részletesebben

Kapcsolattartás joga. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

Kapcsolattartás joga. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Kapcsolattartás joga Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2015. január 23. Budapest TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34.-36.

Részletesebben

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA 1/1. A házirend célja A házirend biztosítja a működés kereteit: az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához,

Részletesebben

Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Központ:7632 Pécs, Anikó u. 5. Levelezési cím: 7616 Pécs, Pf.: 32.

Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Központ:7632 Pécs, Anikó u. 5. Levelezési cím: 7616 Pécs, Pf.: 32. Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Központ:7632 Pécs, Anikó u. 5. Levelezési cím: 7616 Pécs, Pf.: 32. Tel/Fax:72/444-877, 72/441-677 e-mail: esztergar.kertvaros@gmail.com Házirend

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KOLLÉGIUMA 2890 Tata, Fáklya u. 4. Levelezési cím: 2890 Tata, Tanoda tér 5. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Érvényes: 2015. szeptember 1-től OM azonosító: 201173 * Telefon: (34) 587-560, fax:

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

ERNUSZT KELEMEN GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY

ERNUSZT KELEMEN GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY AZ ERNUSZT KELEMEN GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY I. számú gyermekotthoni egység ( 9721 Gencsapáti, Bem u.9.) Házirendje 1 A házirend célja A házirend célja, hogy meghatározza a gyermekotthon belső életének

Részletesebben

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Gyermeki jogok 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Alapelvek A védelmet ellátó szervezetek (helyi önk., gyámhiv., bíróság, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Támogató Szolgálat Házirendje

Támogató Szolgálat Házirendje Támogató Szolgálat Házirendje A támogató szolgáltatás feladata - az Szt. 65/C. -ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében - különösen személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kiemelések a tanítókat érintő alábbi témakörökben : Gyermekek jogai Gyermekek kötelességei Gyermeki jogok védelme Jelzési és intézkedési

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1. A Házirend a kollégiumi közösség életét szabályozó dokumentum. Betartása minden tanuló és intézményi dolgozó számára kötelező, megsértése jogkövetkezményekkel jár. 2. A Házirend

Részletesebben

Diákotthoni házirend

Diákotthoni házirend Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona OM azonosító: 038498 2481 Velence, Bárczi G. u. 4-6. E-mail: diakotthon@datatrans.hu Tel./Fax.:

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 21/1999. (VI. 30.) Kt.sz. rendelete. az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítésdíjakról

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 21/1999. (VI. 30.) Kt.sz. rendelete. az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítésdíjakról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 21/1999. (VI. 30.) Kt.sz. rendelete az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítésdíjakról Ercsi Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete a többszörösen

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata PREAMBULUM Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992. szeptember 24-én elfogadott és 2001. május 16-án módosított EURÓPAI SPORT CHARTA és SPORT ETIKAI KÓDEX alapelveként jelöli, hogy a FAIR PLAY

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Kapcsolattartás joga. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

Kapcsolattartás joga. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Kapcsolattartás joga Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2015. október 09. Budapest TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben

A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE

A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE A BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE 2015 Tartalom 1 A házirend célja 3 2 A házirend hatálya 3 3 A házirend nyilvánossága

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el.

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el. SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 3910 TOKAJ, BODROGKERESZTÚRI ÚT.5. OM:203055 ÉS IDEGENFORGALMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUM 2015

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Kollégiumigazgató A Wesley János Lelkészképző Főiskola KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest,

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegít Szolgáltatás Házirend

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegít Szolgáltatás Házirend 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Házirend Hatályos 2012....... napjától 2 A házirend célja, hatálya A házirend célja Szabályozza a családsegít szolgáltatás igénybevételének rendjét. A házirend

Részletesebben

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora Házirend Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Kedves Klubtagok! A házirend az idősek nappali ellátásának fontos szervezője. Szíveskedjenek figyelmesen

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium 3300 Eger, Klapka u. 10.

Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium 3300 Eger, Klapka u. 10. Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium 3300 Eger, Klapka u. 10. E-mail: iskola@mlinko.hu 36/518-942, 518-943 fax: 36/515 411 H Á Z I R E

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HÁZIREND. a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola Kollégiumának lakóira, vonatkozó elıírások. Érvényes: 2007.

HÁZIREND. a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola Kollégiumának lakóira, vonatkozó elıírások. Érvényes: 2007. HÁZIREND a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola Kollégiumának lakóira, vonatkozó elıírások Érvényes: 2007. szeptember 01-tıl Készítette: Kiss László Varga Éva Varga Veronika I. A kollégiumi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben