MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY MÓDSZERTANI KÖZPONT 3530 Miskolc, Arany J. u. 37. HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY MÓDSZERTANI KÖZPONT 3530 Miskolc, Arany J. u. 37. HÁZIREND"

Átírás

1 HÁZIREND A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Tanácsa..sz. határozatával jóváhagyta Miskolc,. elnök 1

2 A H Á Z I R E N D J E Az Otthon Házirendjének alapja: az ENSZ Gyermeki Jogok Nyilatkozata, az évi XXXI. törvény a A házirend feladata, hogy az Intézmény sajátos adottságait figyelembe véve biztosítsa az egységes rendet és eljárásokat a Junior Gyermekotthonban és csoportjaiban. A Junior Gyermekotthon dolgozói kötelesek a munkaidő kezdetét és befejezését pontosan betartani. Valamennyi dolgozó a munkaköri leírás és az otthonvezető által meghatározott munkaidő beosztás szerint végzi munkáját. A gyermekcsoportban szolgálatban lévők csoportjukat felügyelet nélkül nem hagyhatják. A gondozottak az otthont felügyelettel, érvényes távozási engedéllyel vagy kimenővel hagyhatják el. A gyermekotthon valamennyi dolgozójára a rendeletek, a különböző szintű jogszabályok, valamint az igazgató és az otthonvezető utasításai az irányadók. Látogatók az otthonba csak az igazgató, otthonvezető engedélyével léphetnek be. A csoportban látogatók csak a szolgálatban lévő dolgozó engedélyével tartózkodhatnak. A Gyermekotthon valamennyi gyermeke és fiatalja felelős a rendért, tisztaságért, a helyiségek berendezéseinek megóvásáért, megbecsüléséért. Szándékos rongálás esetén az okozott kárt igazgatói, otthonvezetői utasítás alapján havi zsebpénzének figyelembevételével köteles a kárt okozó meghatározott mértékben téríteni. A gyermeknek (fiatalnak) lehetősége van arra, hogy megválassza szobáját. Más szobába átköltözni, a szobát átrendezni csak a csoport vezetőjének illetve a szolgálatban lévő dolgozónak engedélyével lehet. A gyermekek és fiatalok a csoport dekorálását csak úgy végezhetik, ha az a falakat, bútorokat nem rongálja (felnőtt segítség, irányítás). Az otthonban csak a biztonsági előírásoknak megfelelő háztartási elektromos eszközöket szabad használni. Ezen eszközök, gépek származási helyét bizonyítani kell (bolti vásárlásnál blokk illetve számla, kapott tárgyak, eszközök esetében az adományozó ajándékozó nyilatkozata természetesen ez nem az intézményi tulajdonra vonatkozik.) Az otthon növendékei esténként ½ 8 után más Gyermekotthonban, csoportban már nem tartózkodhatnak. 2

3 Dohányozni az intézmény egész területén TILOS! Az otthonban szeszesitalt fogyasztani TILOS! 1. A gyermekek és fiatalok jogai Joga van segítséget kapni a saját családjában történő nevelkedéshez, személyisége kibontakozásához, fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez, az önálló életvitel megteremtéséhez, tartós betegség esetén különleges ellátáshoz. Joga van az ártalmas környezeti és társadalmi hatások, egészségre káros szerek elleni védelemhez. Joga van az emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez. Joga van ahhoz, hogy a közszolgálati médiákban fejlettségének megfelelő, ismerete bővítését segítő, erőszakmentes, a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférhessen. Joga van a saját családja gondoskodását helyettesítő védelemhez. Joga van származása, vér szerinti családja megismeréséhez és a kapcsolattartáshoz. Joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről. Joga van ahhoz, hogy személyét, vagyonát érintő minden kérdésben véleményét elmondja. Joga van az őt érintő kérdésekben a megfelelő fórumoknál panasszal élni. Joga van az alapvető jogai megsértése esetén bíróságnál és XXXI. törvényben meghatározott szerveknél eljárást kezdeményezni. Joga van, hogy állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban, gondozásban, megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. Joga van kezdeményezni gondozási helye megváltoztatását, testvéreivel való együttes elhelyezését. Joga van részt venni felzárkóztató, tehetségfejlesztő programokban és érdeklődésének megfelelő szabadidős foglalkozásokban. Joga van vallási, lelkiismereti meggyőződését szabadon megválasztani, kinyilvánítani, gyakorolni, hit- és vallásoktatásban részt venni. Joga van véleményt nyilvánítani a neveléséről, oktatásáról, ellátásáról. Joga van, hogy a személyét érintő kérdésekben meghallgassák, tájékoztassák. Joga van érdekei képviseletére gyermekönkormányzat létrehozását kezdeményezni. Joga van támogatást kapni, hogy családi környezetébe visszatérhessen, joga van kezdeményezni visszatérését. Joga van személyes kapcsolatai ápolására. 3

4 Joga van arra, hogy utógondozásban részesüljön, illetve utógondozói ellátását kérje. 2. A gyermekek, fiatalok kötelessége: Megismerni, betartani és betartatni a Junior Gyermekotthon házirendjét, balesetvédelmi szabályokat és a tűzrendészeti utasításokat. képességeinek megfelelően, rendszeresen tanulni. minden tanítási órán fegyelmezetten részt venni. a napirendnek megfelelően elvégezni munkáját, feladatait. az intézmény becsületét megvédeni, képviselni, gazdagítani hagyományait. segíteni a nevelők, a diákönkormányzat, a felelősök munkáját. betartani a kulturált együttélés szabályait. tiszteletet tanúsítani valamennyi felnőtt és társai iránt. betartani a diákönkormányzat határozatait. védeni az intézmény felszereléseit, létesítményeit védeni egészségét, mellőzni a dohányzást, alkohol- és drogfogyasztást. fejlődése érdekében, a vele foglakozó felnőttek véleményét megfogadni. az emberi méltóság megőrzése (társaival, felnőttekkel) a személyével kapcsolatos nevelési eljárásokban együttműködni. 3. Panaszjog érvényesítésének módja, lehetősége A gyermekotthonban élő gyermeknek joga van, hogy az őt ért bármilyen jellegű sérelmével kapcsolatban panasszal fordulhat az alábbi személyekhez, illetve fórumokhoz: családcsoport csoportvezetőjéhez csoport nevelőjéhez az otthon vezetőjéhez a gyámhoz az intézmény igazgatójához jogászokhoz a Gyermekváros önkormányzati képviselőjéhez FICE Magyarországi Egyesületéhez helyi önkormányzathoz érdekképviseleti fórumhoz gyermekjogi képviselőhöz Panaszát a gyermek szóban és írásban is előterjesztheti. 4. A fiatal felnőttek jogai és kötelességei 4

5 A fiatal felnőttek az otthonban maradhatnak 21. életévük betöltéséig, ha munkaviszonnyal rendelkeznek- önálló életre még nem alkalmasak -, ha tanulmányokat folytatnak, s betartják a Házirend szabályait, valamint rendszeresen fizetik a térítési díjat A 18.életévük betöltése után bentlakó fiatal felnőtteket a következő jogok illetik meg: állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó ellátásban, gondozásban, nevelésben részesüljön a szállás, energia, vízhasználat térítésmentes igénybevétele, a takarékossági szempontokat figyelembe véve az otthonokban élő testvérek együtt legyenek elhelyezve (egy szobában, lakásban) mindenkori nyersanyagnormának megfelelően az étkezés kérés szerint igénybe vehető szabadidejével önállóan rendelkezhet előre történt bejelentés után elhagyhatja a város területét, önállóan utazhat Az otthon csoportfoglalkozásain annak zavarása nélkül részt vehet. Barátokat, osztálytársakat, családtagokat fogadhat a csoportvezető vagy a szolgálatban lévő dolgozó engedélyével. Az orvosi ellátást számukra háziorvos biztosítja. A gyermekotthon tulajdonát képező elektromos gépeket, (mosógép, vasaló, hajszárító, kávéfőző, porszívó, stb.) a használati utasítások betartásával lehet igénybe venni. Joga van származása, vérszerinti családja megismeréséhez és a kapcsolattartáshoz. Joga van vallását szabadon gyakorolni. Joga van, hogy képességének megfelelő oktatásban részesüljön. Panaszt tehet, amikor úgy érzi, hogy jogait megsértették A fiatal felnőtt kötelességei A megkezdett tanulmányok befejezése, esetleg újabb képesítés megszerzése Rendszeres munkába járás, a munkahelyen való becsületes helytállás Kötelező előtakarékosság A Megállapodás -ban rögzítettek betartása Az étkezési időpontokat a Napirend tartalmazza a fiatal felnőtt köteles a konyha rendjét betartani, ott példamutatóan, kulturáltan viselkedni, étkezni. A mindenkori Házirend alapszabályait valamennyi fiatal felnőtt köteles figyelembe venni. Közvetlen környezetük rendjéért, tisztaságáért ők felelnek, a kisebbek dolgoztatása TILOS! A berendezésekben, felszerelésekben okozott kárt kötelesek megtéríteni. Végzettségüknek megfelelően minden fiatal felnőttnek kötelessége, hogy segítsen a gyermekotthon otthonosságának továbbfejlesztésében, az otthon rendbetételéért vállaljon önként feladatokat (udvar,kert), Köteles gondozása és nevelése érdekében utógondozójával együttműködni 5

6 Tartózkodjon az egészséget károsító életmód gyakorlásától és az egészséget károsító szerek használatától (alkohol, drog, cigaretta) Ezek használata TILOS a Junior Gyermekotthonban. A kisebbek cigarettával való ellátása, s ezért bármilyen jellegű ellenszolgáltatás elvárása fegyelmi vétségként felelősségre vonást von maga után! A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának szabályait megsértőkkel szemben fegyelmi eljárást von maga után. Szeszesitalt az otthonba behozni tilos! Aki észrevehetően ittas állapotban érkezik be, a felnőtt joga, hogy nevezettet megszondáztassa, s erről jegyzőkönyvet készítsen, melyet az otthon vezetőjének rendelkezésére bocsát. Az otthon dolgozóival szemben valamennyi felnőtt fiatal köteles tisztelettudóan, udvariasan viselkedni, javaslataikat, tanácsaikat figyelembe venni, az együttélés alapvető normáit betartani. Egyéni elhatározás alapján a fiatal bármikor kiköltözhet a gyermekotthonból. A házirendben foglaltakat durván megsértő, vagy nem teljesítő fiatal felnőtteket első alkalommal csoportvezetői, majd otthonvezetői, s 3. alkalommal igazgatói figyelmeztetésben részesítjük, majd kérjük az illetékes gyámhivatalt, hogy határozattal szüntesse meg a fiatal felnőtt utógondozói ellátását. Köteles elfogadni a szabályok megsértésével járó következményeket. 5. Az egységes életrend kialakítását segítő szabályok 5.1. Magatartás A gyerekek köszönjenek az intézményben dolgozó valamennyi felnőttnek, illetve köszönjenek el a szolgálatban lévő felnőttől, a társaktól, ha iskolába, kimenőre, stb. mennek vagy onnan visszaérkeznek. Köszönjenek, ha látogatóba mennek, vagy látogató érkezik az otthonba, csoportba. Tisztelettel beszéljenek egymással és a felnőttekkel. Se gyerek, se felnőtt ne használjon trágár kifejezéseket, az esetleges ilyen beszédet tegyék szóvá. A növendékek tartsák tiszteletben az egyéni tulajdonban lévő felszereléseket, ne nyúljanak egymás holmijához. Figyelmeztessék egymást a helytelen magatartási formák esetén a helyes megnyilvánulásokra. Tartsák tiszteletben az egyén életrendjét, ne zavarják egymást az egyéni elfoglaltságokban (étkezés, tanulás, olvasás, beszélgetés, stb.). Legyenek segítőkészek egymással és a felnőttekkel szemben. Párkapcsolati viselkedésük legyen szemérmes, visszafogott, ne botránkoztassák meg a környezetüket Tanulmányi munka 6

7 Mindig pontosan érkezzenek az iskolába a növendékek. Iskolai felszereléseiket, azok állapotát óvják, védjék. Soha ne menjenek hiányos felszereléssel a tanítási órákra. Minden tanuló tegyen meg mindent annak érdekében, hogy képességeinek megfelelő eredményt elérje. A tanulók rendszeresen, mindennap készüljenek az iskolai órákra. A szakmunkástanulók a gyakorlati oktatás napjait használják ki hiányosságaik pótlására, gyakorlására. A tanulók kérjenek a pedagógusoktól segítséget, ha haladásukban megakadnak. Fogadják el a segítő pedagógus kezdeményezését. A tanulók tanulási tevékenységét folyamatosan ellenőrizni, értékelni, segíteni kell. Ismerjük el a képességeknek megfelelő teljesítményt. Erősítsük a növendékek tanulási motivációját. A tanulókat segíteni kell abban, hogy a számukra legmegfelelőbb tanulási technikákat megtalálják. A tanulás legyen érték a növendékek körében. Megfelelő képességek megléte esetén szorgalmazzuk a minél magasabb szintű iskolai végzettség megszerzését. Legyenek tekintettel egymásra a tanulási tevékenységben, hangoskodással ne zavarják egymást Napi életgyakorlat Az önkiszolgáló és közösségért végzett munkák elvégzésébe minden növendéket be kell vonni életkorának, képességeinek megfelelő mértékben. Minden növendék korának megfelelően legyen képes a tisztálkodásra. Kisebbek tisztálkodását gyermekfelügyelők vagy gondozók segítsék. A ruházat mosását, vasalását, javítását önállóan, vagy segítséggel végezzék A kisebb gyerekek ruházatának rendben tartását a gyermekfelügyelők kötelessége elvégezni. A ruházat elrakásába, összehajtogatásába a kisebb gyerekeket is be kell vonni. A növendékek saját felszereléseik rendben tartásáért maguk felelősek. A hálószobák és a csoport helyiségeinek takarítását az ott lakók végzik, heti beosztás szerint, felnőtt irányítása, segítsége mellett. A kisebbeket fokozatosan kell bevonni a munkatevékenységekbe. Kezdetben apró megbízásokat kell adni, majd önállóan végzendő feladatokkal kell ellátni őket. A növendékek praktikus ismereteinek bővítésére nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy egyre önállóbban tudjanak tevékenykedni. A munkák végzésekor felügyeletet kell biztosítani. A munkák elvégzését ellenőrzi, értékelni, segíteni kell. 7

8 5.4. Rekreációs tevékenység Segíteni kell a gondozottakat, hogy tartalmas elfoglaltságokkal töltsék ki szabadidejüket. Használják ki az intézmény által felkínált lehetőségeket szabadidejük kulturált eltöltéséhez. A csoportok biztosítsák a feltételeket a szabadidős tevékenységekhez (labda, tollas, asztalitenisz, korcsolya, társasjáték, stb.). Tanítsuk meg neveltjeinket, hogyan szelektálhatnak a televízió műsorai között, ne nézzenek meg mindent válogatás nélkül. Szorgalmazzuk az aktív és passzív pihenés közötti egyensúly megtartását. Kezdeményezzünk minél több, a Gyermekotthon falain kívüli programot (kirándulás, séta, túra, mozi-, színházlátogatás, stb.)). Figyeljünk arra, hogy a gondozottak szabadidejükben ne unatkozzanak. Alkalmanként a felnőtt kapcsolódjon be a tevékenységekbe, a közös élmény segíti az interakciókat. 5.5.Kimenők rendje A kimenő segítse a fiatalok eligazodását a társadalmi életbe, a kapcsolatok kialakításának készségét, kapcsolatok ápolását, a szabadidő hasznos eltöltését. A kimenő alkalmával a növendékeknek legyen meghatározott céljuk, hogy mire használják az otthonon kívüli időt. 10 éven aluli gyermekek egyedül kimenőre nem mehetnek A kimenőrendszert Kimenő szabályzat -ban kell rögzíteni 5.6. Szokásrend Az ébresztő idejét úgy kell meghatározni, hogy legyen idő a reggeli feladatok elvégzésére,a reggeli nyugodt elfogyasztására, valamint arra, hogy a gondozottak időben elindulhassanak a délelőtti iskolai foglalkozásokra, munkába. A napirendben előírt ébresztő előtti felkelést az éjszakás gyermekfelügyelő biztosítja a korán munkába, gyakorlatra induló fiatalok igénye alapján. Az ébresztőt a tisztálkodás követi, ez alatt az idő alatt az ágyneműt szellőztetni kell, majd az ágyneműt a heverő ágyneműtartójába kell elhelyezni. Az ágyneműtartóban csak lepedő, párna, paplan, pléd, köntös tárolható. Az ágyneműt hetenként egyszer egész napon át bevetetlenül kell hagyni szellőztetés miatt. Az ágyazást kövesse a hálószoba és a csoport egyéb helyiségeinek rendbetétele. Egy héten egy alkalommal nagytakarítást kell végezni, majd folyamatosan biztosítani kell a tisztaságot. Ügyelni kell a csoport helyiségeinek esztétikusságára. A személyes holmikat és a ruhaneműket szekrényekben kell elhelyezni. 8

9 A csoportban csak papucsban tartózkodhatnak a növendékek. A délelőtti órákban ahol erre szükség van biztosítani kell a tanulás feltételeit, korrepetálást, gyakorlást A növendékek iskolai elfoglaltságaikon megfelelő öltözetben jelenjenek meg. A feladatok elvégzését ellenőrizni kell, a szolgálatos nevelő ügyel a szokások betartására, javít, korrigál, segít. Az ellátottak feladataik elvégzését úgy tervezzék, hogy óráig vigyék le a szemetest, az ételmaradékot. A családias csoportok helyiségeiben mindenkinek tilos a dohányzás A tisztálkodás Reggelente derékig történjen a mosakodás. Étkezés előtt, WC használata után és minden olyan tevékenység után, amitől szennyeződik a kéz, mossanak mindig kezet. Este a zuhanyozás kötelező. A fürdő csapját az esetleges forrázás veszélye miatt óvodás korú és alsó tagozatos gyerek esetében a felnőtt kezelje. Hajmosás hetente legalább egyszer kötelező. A kisebbek tisztálkodását a szolgálatos nevelő, gyermekfelügyelő segítse. A tisztálkodás módját, alaposságát ellenőrizni kell. A mosdóban egyszerre csak annyi növendék tartózkodjon, hogy torlódás ne legyen. Fogat mosni naponta legalább kétszer, reggel és este kötelező. A hajnyírásról a csoport dolgozói szükség szerint gondoskodnak. A hajviselet olyan legyen, mely könnyen ápolható, illik a növendék személyiségéhez. A tisztálkodáshoz szükséges felszerelésekről, anyagokról a gyermekfelügyelő gondoskodik. A növendékek takarékosan használják fel azokat. A növendékek alsó fehérneműt naponta váltsanak, felsőruhát szükségtől függően, de legalább kétnaponta. Az ágyneműt kéthetente kell váltani. Az esti tisztálkodást ig, hétvégén, ünnepnapokon ig minden ellátottnak be kell fejeznie WC használat Különös gondot kell fordítani az illemhelyek tisztaságára, használatára. Gondoskodni kell a WC rendszeres fertőtlenítéséről, folyamatos szagtalanításáról A szekrények rendje A növendékek ruhájának elhelyezésére polcos és akasztós szekrény biztosított. Csak a részükre kijelölt helyen tarthatják a holmijukat. Élelmet a szekrényben tartani, tárolni tilos. A szekrényben a ruhákat akasztóra (vállfára), vagy a polcon hajtogatva kell elhelyezni. 9

10 A szekrény rendjéért, tisztaságáért minden növendék egyénileg felelős, a szolgálatban lévő dolgozónak ellenőriznie kell. A gyermeknél lévő ruhaneműkről személyi leltárt kell felfektetni,azok megőrzését időszakonként ellenőrizni kell.(elkülönítve a saját ruházat) A tanszereket minden növendéknek külön-külön saját szekrényében, fiókjában, íróasztalában, táskájában kell tartania. A növendékek kötelesek asztalukat, tankönyveiket, tanszereiket rendben és tisztán tartani.(életkoruknak megfelelő felnőtt irányítással/segítséggel) A folyosók, lépcsőházak rendje Az étkezések A folyosó, lépcsőház mindig tiszta, ízlésesen dekorált legyen. Az otthon folyosóin, lépcsőházban a növendékek fegyelmezetten közlekedjenek, azok tisztaságát óvják meg. Takarításáért beosztás alapján a csoportok felelősek. A folyosón, lépcsőházban óra után növendékek nem tartózkodhatnak. A gyermekotthon növendékei napi ötszöri étkezést kapnak.(kivéve az utógondozói ellátásban részesülők) Az étkezések idejét az otthon napirendje határozza meg, melyet a csoport korösszetételének és iskolai, munkahelyi elfoglaltságainak figyelembevételével kell betartani. Az étkezőben a kulturált viselkedés szabályait be kell tartani. Az étkezés előtt otthoni ruhába kell öltözni, papucsot kell venni, kezet kell mosni szappannal. Az ételek, élelmiszerek központi konyháról történő felszállításához gondoskodni kell a megfelelő fedett edényről, ügyelni kell a balesetek elkerülésére. A növendékek az étel felvitelében, terítésben, tálalásban, felszolgálásban közreműködnek. A növendékek az asztalon lévő tálból egymás után szednek a tányérjukba annyi ételt, hogy maradék ne legyen. Figyeljenek arra, hogy mindenkinek jusson az ételből, ne engedjük meg az önző magatartást. A kulturált étkezés szabályait mindenkinek életkorához mérten el kell sajátítani. Az evőeszközöket rendeltetésszerűen kell használni. A halk, kulturált beszéd étkezés közben is megengedhető. A szolgálatban lévő dolgozónak a csoporttal kell étkeznie, így biztosítható leginkább a kulturált étkezési szokások elsajátíttatása. Az asztal és étkező helyiség tisztaságára ügyelni kell. Azok részére, akik a normál ételt nem ehetik, az orvos előírásainak megfelelő diétás ételt kell készíteni, készíttetni. 10

11 Az étkezés befejeztével az evőeszközeiket, tányérjaikat, poharaikat a növendékeknek kell elmosogatniuk.(életkorok figyelembevételével, felnőtt segítséggel illetve irányítással.) Az ételszállító edények mosogatása, a konyha rendbetétele, az ételmaradék levitele a tárolóba a konyhai feladatok elvégzésére beosztott növendék feladata. A szolgálatos dolgozónak biztosítania kell a konyha rendjét Az igazoltan távollévő, később érkező növendékek ételét a csoport köteles félretenni, és az étel jellegének megfelelően tárolni. Ételelvonással, repeta megvonással a növendéket büntetni nem lehet! A konyha és annak felszerelései nagytakarítását, fertőtlenítését hetente egy alkalommal el kell végezni. Az ÁNTSZ előírásait be kell tartani,tartatni. 6. Az éjszaka ideje és rendje A villanyoltás idejét a napirend állapítja meg, figyelembe véve alkalomadtán a gyermekek életkorát. A villanyoltás után az éjszakás győződjön meg arról, hogy a gyermekek lefeküdtek-e! A villanyoltás után a rádió,televízió hallgatást, a rendkívüli esetekben való fennmaradást az otthon illetve a csoport vezetője, szolgálatban lévő dolgozója engedélyezi, szabályozza. Tartózkodni kell minden zajt okozó tevékenységtől. Az éjszakai szolgálatot gyermekfelügyelő látja el. Az éjszakai szolgálatot teljesítő személy az éjszaka folyamán szolgálati helyét nem hagyhatja el. Az éjszakás gyermekfelügyelő másnap reggel köteles az éjszaka eseményeiről beszámolni a váltó, műszakos kollégának, az eseménynaplót naprakészen vezetni. Az éjszakai ügyeletet ellátó gyermekfelügyelő feladatai: 7. Jutalmazás-büntetés Az éjszakai szolgálatot ellátó kolléga köteles a gyermekotthonban úgy megjelenni, hogy a szolgálatot a nappalos munkatárstól pontosan áttudja venni. Köteles ellenőrizni a szobákat, vigyázva a gyermekek nyugalmára. Betegség esetén hívja segítségül az orvosi-, gyermekorvosi ügyeletet illetve szükség esetén mentőt. Éjszakai rendellenesség esetén, ha arra szükség van, hívja segítségül a rendőrséget. Ébressze a gyermekeket, ellenőrizze, hogy a gyerekek/fiatalok elindultak-e az iskolába, illetve amennyiben ezt feladatul kapja, kísérje el az iskolába a gyermeket. A gyermekotthonnak folyamatosan és rendszeresen fejleszteni kell a gondozott gyermekek és fiatalok értékelés iránti érzékenységét. El kell kellene érnünk, hogy a 11

12 növendékek érzékennyé váljanak a nonverbális megerősítésre vagy elmarasztalásra, továbbá a szóbeli megerősítésre vagy az elkövetett hiba egyszerű megállapítására. Mind a jutalmazás, mind pedig a büntetés esetében a növendék cselekményét önmagához, saját személyiségének állapotához szükséges igazítani. A büntetés soha nem lehet öncélú, kollektív, megszégyenítő, megalázó, nem sértheti a növendék alapvető gyermeki jogait. A jutalmazásnál és a büntetésnél is következetesnek kell lennünk. A számonkérésben is érvényesülnie kell a felnőtt-gyermek közötti bizalomra épülő, segítő kapcsolatnak. Jutalmazási irányelvek a gyermekotthonban Fegyelmezés Jutalom a munkában, sportban, szakkörökben kimagasló eredményekért, példamutató magatartásért, vagy a tanuló személyiségétől függő teljesítményéért adható. A jutalomnál figyelembe kell venni a gyermek életkorát, fejlettségi szintjét (honnan-hová jutott el). A jutalmazás a nevelő és a gyermekközösség véleménye alapján történjen. A jutalmazás követelményrendszere fejlessze a tanuló egész személyiségét. Csak akkor büntessünk, ha az elkövetett cselekményt előidéző okot és az egyén problémáit tisztáztuk. Figyelmeztetésnél, fegyelmező intézkedésnél tartsuk be a fokozatosság elvét, melyet oly módon kell alkalmazni, hogy mind a tanulóra, mind a közösség többi tagjára nevelő hatású legyen. Az elmarasztalás a gyermeki személyiség ismeretében, egyedi elbírálás alapján történhet. A büntetés álljon összhangban a gyermek cselekedetével. A testi fenyítés alkalmazása, a gyermek megalázása tilos! A jutalmazás módozatai: Büntetés módozatai nonverbális/helyeslő bólintás, mosoly, simogatás verbális dicséret kifejezése jutalomadás: mozi-, színházlátogatás, kiránduláson-táborozáson való részvétel, rendkívüli kimenő, tárgyjutalom (lehet kollektív jutalom is) Nonverbális (szemöldökráncolás, fejcsóválás) Verbális: elmarasztalás, szidás, figyelmeztetés, intés, megróvás (csoport-, otthonvezetői, gyámi, igazgatói) 12

13 Kimenő korlátozása, szórakozás idejének korlátozása (TV-nézés, videozás) Fiatal felnőtt esetében legvégső esetben az utógondozói ellátás megszüntetésére javaslattétel. 8.A látogatás rendje Minden hónap második vasárnapján Egyéb napokon és óra között, de úgy, hogy a tanulási időt és a foglalkozások rendjét, időtartamát nem zavarhatja. A gyermekotthonban élő gyermek iskolatársait, barátait, barátnőit, ismerőseit is fogadhatja otthonában, amennyiben az a csoport napirendjét nem zavarja, a vendégjoggal nem él vissza, s erre a csoport felnőttjeitől engedélyt kap. A Házirendet a Gyermekönkormányzat véleményének figyelembevételével, a nevelőtestület valamint az Érdekképviseleti fórum egyetértésével a gyermekotthon vezetője hagyta jóvá. gyermekotthon vezető NAPIREND MUNKANAPOKON 13

14 6. 00 órakor ébresztő, reggeli munkák (tisztálkodás, ágyazás, rendrakás, iskolai előkészületek) reggelizés, indulás az iskolába. (10 éven aluliak felnőtt felügyelettel, 10 a többiek önállóan mennek az iskolába, óvodába) d.e.: órarend szerinti tanulás az iskolában (a tízórait ott fogyasztják el a szünetben) Ebéd Szabadfoglalkozás, szabadidős tevékenység, uzsonna Felkészülés a másnapi tanítási órákra;egyéni felzárkóztatás, könyvtárlátogatás Vacsora (vacsora elkészítés, terítés, rendrakás) Szabadfoglalkozás, esti munkák Tv nézés, egyéni beszélgetés, szobai játékok, zenehallgatás Villanyoltás (illetve igény szerint az első film után a felső tagozatos és középiskolás korosztály számára) A napirend keretjellegű, szükség esetén, indokolt esetben módosítható, pld.: tanítás nélküli munkanap, járvány miatti itthonlét, stb. 14

15 NAPIREND MUNKASZÜNETI NAPOKRA óra ébresztő Tisztálkodás, reggelizés, házirendben megfogalmazott feladatok elvégzése Szabadfoglalkozás, szabadidős tevékenységek (a gyermekkel megbeszélve, előre elkészített terv alapján) : csoportos játék, sportolás, séta-kirándulás, kertészkedés, ház körüli munka, főzés-sütés, stb.) Ebéd szabadidős tevékenység, kimenő (lásd délelőtti terv szerint) Uzsonna praktikus ismeretek gyakorlása vacsorakészítés vacsorázás szabadfoglalkozás, esti munkák, egyéni beszélgetések, tv nézés villanyoltás A napirend rugalmas, változtatható, az előre betervezett programok szerint módosítható, pld: egész napos kirándulások,vásárlás, rendezvények, stb. miatt. 15

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium HÁZIREND

Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium HÁZIREND Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium HÁZIREND Preambulum Az egymás iránti kölcsönös figyelem érdekében az iskolaközösség az Iskolafenntartó Bizottság 2009/02/1. számú határozata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

Gyermekotthoni ellátás protokollja

Gyermekotthoni ellátás protokollja 1/61 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekotthoni ellátás protokollja Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

Reménység Családok Átmeneti Otthona SZMSZ

Reménység Családok Átmeneti Otthona SZMSZ Reménység Családok Átmeneti Otthona Szervezeti és Működési Szabályzat 2011 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 2. Belső szervezeti egységek 3. Az intézmény személyzeti felépítése 4. Szakmai működés 5.

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

A Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskola Napközis Házirendje 2009.

A Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskola Napközis Házirendje 2009. A Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskola Napközis Házirendje 2009. Az iskolai Házirend kiegészítő dokumentuma. Minden tanuló alapjoga a napközis ellátás. /K.T. 2003.06.23./ 1. A napközi

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben