Szent László Katolikus Óvoda. Kisvárda HÁZIREND 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent László Katolikus Óvoda. Kisvárda HÁZIREND 2009."

Átírás

1 Szent László Katolikus Óvoda Kisvárda HÁZIREND 2009.

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető rendelkezések A gyermeki jogok és kötelességek gyakorlása A gyermek jogainak érvényre juttatása A gyermekeket nevelő óvodapedagógusok felelősek: A gyermekeket nevelő óvodapedagógusok felelősek továbbá: Gyermekekre, a vallásgyakorlással összefüggésben megállapított jogok és kötelezettségek A szülő ( törvényes képviselő) köteles elősegíteni A szülői kötelesség teljesítésének eljárásrendje gyermeke jogainak érvényre juttatásának elősegítésére Az intézményvezető felelős: A szabályozható jogok érvényesítésének eljárásrendje A rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülés joggyakorlásának eljárásrendje: A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesítés, pedagógiai szakszolgálathoz fordulás érvényesítésének segítését szolgáló eljárásrend Az óvodai élet rendjével kapcsolatos rendelkezések Az óvodai élet rendjébe: A szülő alkalmazkodása az óvodai életrendhez Védő, óvó előírások A gyermekek által betartandó védő, óvó előírások A gyermekek testi épsége, biztonsága és egészsége érdekében a szülők által betartandó óvodai előírások: A gyermek, távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések A gyermek hiányzását előre be kell jelenteni a csoportos óvodapedagógusoknak Ha a hiányzást a szülő előre nem jelentette be, illetve ha a gyermek beteg volt igazolni kell Ha az igazolatlan mulasztás a jogszabályban meghatározott mértéket meghaladja az intézményvezető a jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei Az intézményben alkalmazott fegyelmező intézkedések formái: A fegyelmező intézkedések elvei: óvoda járásához nem szükséges dolgok behozatala A térítési díj fizetésére és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések A szülő gyermeke étkezéséért térítési díjat fizet A SZENT LÁSZLÓ KATOLIKUS Óvodában a gyermekek nagyobb közösségének minősül A gyermekek nagyobb csoportjának minősül az intézményben: ZÁRÓRENDELKEZÉSEK A házirend módosítása Legitimációs záradékok

3 Bevezető rendelkezések A közoktatási törvény 40. (7)- (9) bekezdés, valamint a 11/1994. (VI.8) MKM rendelet 4/A. alapján a Szent László Katolikus Óvoda - (melynek székhelye és telephelye 4600 Kisvárda, Flórián tér 3.) alkotta meg házirendjét. A házirend hatálya A házirend a kihirdetés napján lép hatályba,..(dátum), amikor elhelyezésre kerül az SZMSZ-ben az intézményi dokumentumok nyilvánosságáról szóló részben meghatározott helyen. Ezzel egyidejűleg a korábbi SZMSZ hatályát veszti. A házirend hatálya kiterjed az intézmény valamennyi óvodás kisgyermekére és szüleikre, továbbá az intézmény valamennyi alkalmazottjára egyaránt. Az óvodai felvétel rendje: Az óvodai felvételről a nevelőtestület véleménye alapján az óvodavezető és az intézmény igazgatója dönt. A szülők értesítése írásban történi 15 napon belül. Elutasítás hely hiányában történhet. Az elutasítottak 8 napon belül fellebbezéssel élhetnek az intézmény igazgatójánál. 1. A gyermeki jogok és kötelességek gyakorlása 1.1. A gyermek jogainak érvényre juttatása A gyermekeket nevelő óvodapedagógusok felelősek: A csoportjukba járó gyermekek jogainak érvényesüléséért a gyermek óvodába történő belépésétől, onnan történő kilépéséig, tehát a teljes óvodában töltött időben. Munkájuk során elősegítik a gyermeki jogok maradéktalan érvényre jutását. Munkájukat segítő dajkák és az óvoda más alkalmazottaitól, megkövetelendő a gyermeki jogok érvényre jutását elősegítő magatartás. 3

4 a)felelősek különösen, a gyermek: aa) személyiségének és emberi méltóságának, jogainak tiszteletben tartása és védelme, ab) A fizikai és lelki erőszakkal szembeni védelme biztosításáért,. képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesítésért, ac) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesítéséért, pedagógiai szakszolgálathoz fordulás segítéséért. ad) személyiségi jogai, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való joga, önrendelkezési joga, cselekvési szabadsága, családi élethez és magánélethez való joga óvoda, általi érvényre juttatásáért. b) A gyermeki jogok érvényesítése érdekében az óvodapedagógusok által követendő eljárásrend Ha az óvodapedagógus azt tapasztalja, hogy az óvoda bármely alkalmazottja a gyermekek jogainak érvényesülése ellen tesz, vagy munkavégzése során nem szerez érvényt a gyermeki jogok érvényesülésének azonnal: ba) köteles beosztottját erre felszólítani, első felszólítás utáni esetben felettesének bejelenteni intézkedés meghozatala céljából. bb) azonos beosztású óvodapedagógus esetén első alkalommal figyelmét felhívni, továbbiakban a vezetőnek bejelenteni intézkedés meghozatala céljából A gyermekeket nevelő óvodapedagógusok felelősek továbbá: a) csoportjukba járó gyermekek jogkövető magatartásra neveléséért, annak eredményességéért, b) a gyermeki kötelességek a teljes óvodai élet alatti teljesíttetéséért. Felelősek különösen azért, hogy a gyermek : ba) részt vegyen kötelező, a szervezett és szabadon választott tevékenységekben. bb) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, bc) megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét, az egyes területeken betartandó védő, óvó rendszabályokat, 4

5 bd) megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, be) óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit, bf) az óvoda vezetőjének, pedagógusainak és alkalmazottainak, óvodás társainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, bg) nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását. c) A gyermeki kötelességek teljesíttetésének eljárásrendje: ca) a gyermekekkel életkoruknak megfelelő szinten ismertetni kell kötelességeiket, mint óvodapedagógusi elvárást, a teljes óvodai élet alatt, mindig az adott tevékenységhez kapcsolva. cb) a teljes óvodai élet alatt az elvárásoknak való megfelelést figyelemmel kell kísérni, a nem, vagy hiányos teljesítés esetén a gyermeket fel kell szólítani a maradéktalan teljesítésre, a helytelen magatartás beszüntetésére, helyes teljesítés esetén megerősítést adni. cc) A gyermek szülőjét be kell vonni a jogkövető magatartás begyakoroltatásába, valamint a pozitív emocionális választás érvényesítése érdekében Gyermekekre, a vallásgyakorlással összefüggésben megállapított jogok és kötelezettségek Az óvoda római katolikus fenntartású intézmény, de a város minden gyereke előtt nyitva áll, függetlenül attól, hogy melyik felekezethez tartozik. A keresztény értékrend megtartásának elő kell segíteni a hitre nevelés alapjainak formálását. Az óvoda és a család a hitre nevelés területén működjön együtt. Az óvodai ünnepeket vallásos szellemben, nyílt nap keretében tartjuk. Tiszteletben kell tartani ugyanakkor a másik szülő, alkalmazott, gyermek vallásszabadságát. Az óvodában a különböző felekezetekhez tartozó gyermek, dolgozó és szülő valláshoz való jogát biztosítani kell /ökumené/. 5

6 Hetente egy alkalommal a középső és nagycsoportos gyerekek felekezet szerinti hitfoglalkozáson vesznek részt. A hitoktatókat a felekezetek jelölik ki, külső vagy belső hitoktatók személyében A szülő ( törvényes képviselő) köteles elősegíteni a) a közoktatási törvény előírásai alapján gyermeke közösségbe való beilleszkedése érdekében is, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, tiszteletben tartsa társai és az óvoda alkalmazottainak jogait. b) valamint a Magyarország Alaptörvényéből következőleg is, hogy gyermekét jogkövető magatartásra nevelje, különösen arra, hogy a gyermek magatartásával nem sértheti mások (társai, az óvoda alkalmazottai) jogainak érvényesülését. Mintát kell, hogy adjon továbbá a gyermekeknek, a kultúrált magatartásával, a közösségi érintkezés szabályainak betartásával A szülői kötelesség teljesítésének eljárásrendje gyermeke jogainak érvényre juttatásának elősegítésére a) Vélt vagy valós jogsérelem esetén köteles az esetet az illetékes Óvodapedagógussal megbeszélni, és megfelelő intézkedést kérni, b) ha az óvodapedagógussal folytatott beszélgetés nem vezetett eredményre, vagy ha úgy ítéli meg, hogy a gyermek jogainak érvényesülése szempontjából a hozott intézkedés nem vezetett eredményre, az óvodavezetőhöz, majd az intézményvezetőhöz fordul szóban vagy írásban, aki az ügyet kivizsgálja, határozatot hoz, és megfelelő intézkedést tesz. c) Az intézményvezető döntése ellen a fenntartóhoz fellebbezhet, törvényességi kérelmet nyújthat be a határozatban megjelölt jogorvoslati lehetőségnek megfelelően. Egyéni érdeksérelemre hivatkozással is jogorvoslatként fordulhat, ez esetben kérelmét az intézmény vezetőhöz nyújtsa be, óvodaszék hiányában a felül bírálati kérelmet a nevelőtestületből megbízott három tagú bizottság bírálja el. d) Jogsérelem esetén az állampolgári jogok biztosához, vagy az oktatási jogok biztosához is fordulhat. A szülő valós, vagy vélt sérelme esetén nem vonhatja kérdőre az óvodába járó gyermekeket, vagy azok szüleit. Minden körülmények között be kell tartani az erre vonatkozó eljárásrendet. 6

7 1.2. Az intézményvezető felelős: a) Az óvodában a gyermeki jogok érvényesülésének ellenőrzéséért, jogsérelem esetén a megfelelő intézkedés meghozataláért. b) A gyermeki jogok érvényesülésének féléves és nevelési év végi nevelési értekezleten történő értékeléséért, a szülői közösség azon jogának érvényesüléséért, hogy a gyermeki jogok érvényesülésének megfigyelésével kapcsolatos észrevételeiket a nevelőtestületi értekezleteken előterjesszék és az intézményvezetőhöz illetve a fenntartóhoz továbbítsák A szabályozható jogok érvényesítésének eljárásrendje A rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülés joggyakorlásának eljárásrendje: A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás tartalmát az SZMSZ XV. Fejezete szabályozza. Az óvoda a nevelési év kezdetén /illetve az óvodába lépés kezdetén/ írásban kéri a szülő hozzájárulását rendszeres gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői felügyelet ellátása körébe tartozó vizsgálat gyermekén történő lefolytatásához. A szülői hozzájárulást iktatott iratként kezeli. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás tartalmát az SZMSZ szabályozza A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesítés, pedagógiai szakszolgálathoz fordulás érvényesítésének segítését szolgáló eljárásrend. a) Az óvoda a gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi. Értelmi, érzelmi, akarati, szociális, mozgás fejlődésének eredményét kiscsoportban egyszer, középső és nagycsoportba félévenként rögzíti. /december-május/. Rögzíti továbbá a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. A fejlettség megítélésében, illetve a terápia megállapításában a Pedagógiai Szakszolgálatok segítségét is igénybe vehetik annak érdekében, hogy a gyermek állapotának és adottságának megfelelő ellátásban részesülhessen. b) Szükség szerint, de félévenként a tapasztalatokat a csoportos óvónő megosztja a szülővel. Belátása és szükségesség szerint otthon elvégezhető feladatot ad a fejlesztéshez. A szülő módszertani tanácsot kap ehhez, szakkönyvi segítséget kérhet. 7

8 c) Indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybe vételét. d) A szakszolgálati javaslat bemutatásától kezdődően a gyermek a délelőtti időszakban a javaslatban foglaltak szerint, megfelelő fejlesztésben részesül. A fejlesztést az óvodában fejlesztő pedagógus végzi. 2. Az óvodai élet rendjével kapcsolatos rendelkezések 2.1. Az óvodai élet rendjébe: Játék, szervezett, - kötetlen és kötött fejlesztői és nevelő tevékenységek a nevelési program szellemében, pihenő idő, testmozgás, sportolási, étkezési, érdeklődési körök tevékenységei, séta, hitpercek, hitfoglalkozások, egészségügyi és munka feladatok vannak beépítve a gyermekek életkorának, fejlettségének megfelelően a különböző életkorú csoportokra. a) óráig a gyermekek fogadása, szabad játék ideje / a gyülekező teremben/. b) óráig: Szervezett és kötetlen tevékenységek a nevelési program szellemében, mozgás. Hitpercek a vallásos és erkölcsi neveléshez kapcsolódóan. c) óráig: Hittan, udvari játék, mozgás a szabad levegőn, sportolás a pályán, élménygyűjtő séta: /kirándulás, múzeum, egyéb intézményen kívüli program/. Rossz idő esetén mozgás az épületben, benti játék. d) től ebéd a csoportok életkora szerint. e) óráig: ágyon tartás, pihenés, alvás /a csoportok életkorától függő kezdéssel és végzéssel/. f) óráig: Ébredés, gondozás, mozgás, uzsonna, szabad játék óráig Az összevont csoportban szabad játék A szülő alkalmazkodása az óvodai életrendhez a) A szülő, ha az óvodai tevékenység zavarása nélkül szeretné behozni és hazavinni gyermekét, akkor lehetőleg 8.00 óráig hozza be. A szülő gyermekét bármikor elviheti, de óra között lehetőleg ne tegye, a gyermekek pihenési idejét ne zavarja semmi. A gyermeket óráig haza kell vinni. 8

9 3. Védő, óvó előírások amelyeket a gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk, amelyeket az óvodapedagógusoknak és a nevelő munkát segítő alkalmazottaknak meg kell tartatniuk A gyermekek által betartandó védő, óvó előírások a) A gyermekek egészsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások: aa) étkezés utáni fogmosás saját fogmosó felszereléssel. ab) étkezés előtti kézmosás, WC használat utáni kézmosás. ac) saját törölköző használata. ad) a WC rendeltetésszerű használata. ae) az étkezésnél a szükséges mennyiségű étel elfogyasztása. af) szomjúság csillapítására nem csak az étkezéshez felszolgált ital, illetve ivóvíz fogyasztása /udvaron, mozgás után, stb./. ag) ebéd utáni ágyon pihenés, alvás. ah) nagy mozgáson és a napi kismozgáson, valamint a friss levegőn történő mozgásban aktív részvétel, uszoda, pálya. A mozgásformák alól orvosi igazolással kaphatnak felmentést. ai) a csoportszobába váltócipőben léphet be, nagymozgáskor a tornaterembe tornacipővel, torna ruhában, uszodában a megfelelő felszerelésben. b) A gyermekek testi épsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások: ba) az óvoda valamennyi gyermekek által használható helyisége és az udvar rendjének, szabályainak betartása. bb) a játékok /udvari/ és egyéb eszközök /olló, tű, stb./ evőeszközök rendeltetésszerű használata. bc) az orrnyílásba, fülbe és szájba idegen anyagot nem tehet be. bd) alvásidőben csak az óvónő által engedélyezett tárgyakat tarthatja magánál. be) a csoportszobába csak engedéllyel, a szülő, hittanvezető, dajka felügyelete mellett léphet az engedélyezett helyiségbe. bf) az udvaron való tartózkodás során csak a játszórészen tartózkodhat. 9

10 bg) az épületből az udvarról csak a szülővel, /törvényes képviselővel léphet ki, miután bejelentette az óvónőnek, s csak akkor, ha az óvónő a bejelentést tudomásul vette. bh) társát vagy társai játékát nem zavarhatja. bi) társai testi épségét nem veszélyeztetheti, fizikai bántalmazást és lelki terrort, fenyegetést nem alkalmazhat A gyermekek testi épsége, biztonsága és egészsége érdekében a szülők által betartandó óvodai előírások: a) A gyermekek érdekében, a balesetek elkerülése miatt az óvoda udvarán csak óvodapedagógusok felügyelete mellett lehet tartózkodni. A gyermek szülőjének, /törvényes képviselőjének/ megérkezése, illetve a gyermek átadása után az óvoda területén bekövetkezett balesetekért az óvoda nem vállal felelősséget. b) A gyermekek az óvodába csak a szülő /törvényes képviselő/ kíséretében érkezhetnek és távozhatnak. A gyermek érkezését és távozási szándékát be kell jelenteni. Érkezéskor kötelesek a kísérők a gyermeket megfelelő öltözékben az óvodapedagógusoknak átadni, illetve a gyermek távozását jelezni az óvodapedagógusnak. A szülő /törvényes képviselő/ írásbeli nyilatkozatára akkor van szükség, ha a gyermeket nem a szülő viszi haza. Az írásbeli nyilatkozat valódiságát a gyermeket átadó pedagógus ellenőrzi. Az ellenőrzés módja: elkérni a nyilatkozatot, megnevezteti a gyermekkel a nyilatkozatot átadó személyt, esetleg ellenőrzi a személyi azonosságát. Ha bizonytalan a nyilatkozat valódiságában, felhívja telefonon a szülőt. A szülő köteles megadni lakáscímét, a napközbeni elérhetőség érdekében a telefonszámát, adatainak, elérhetőségének változásait haladéktalanul be kell jelenteni a csoportos óvónőknek annak érdekében, hogy szükség esetén elérhessék. /pl. nyilatkozat valódiságának ellenőrzése, betegség, baleset esetén gyors elérés érdekében/. c) A napközben megbetegedett gyermeket az óvónők értesítése után a szülő köteles elvinni az óvodából, csak orvosi igazolással jöhet ismét közösségbe. Ha a gyermek fertőző beteg amint a szülő tudomására jut köteles azonnal jelenteni az óvoda vezetőjének. 10

11 A fertőző betegségben szenvedő gyermeket nem lehet óvodába hozni. A fertőzés megszűnése után fokozott ellenőrzést végeznek az óvodapedagógusok esetleg a védőnő. Beteg gyermek óvodába nem járhat. Gyógyszert a szülő az óvodapedagógusoknak nem adhat át gyermeke gyógykezelésére. 4. A gyermek, távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések 4.1. A gyermek hiányzását előre be kell jelenteni a csoportos óvodapedagógusoknak. Ha ez nem lehetséges, akkor a hiányzás első napján személyesen vagy az intézményi telefonon kell bejelenteni, jelezni kell továbbá a hiányzás várható időtartamát is Ha a hiányzást a szülő előre nem jelentette be, illetve ha a gyermek beteg volt igazolni kell. Ellenkező esetben igazolatlannak kell tekinteni. a) Betegség miatti hiányzás esetén a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába, tehát a betegség utáni első napon az igazolást is hozni kell. b) Ha hatósági intézkedés miatt hiányzott a gyermek, akkor a hatóságtól kapott dokumentummal is igazolható a hiányzás. c) Ha a gyermek egyéb más alapos indok miatt hiányzik, a szülő óvodaköteles és védelembe vett gyermekek esetében három napot igazolhat Ha az igazolatlan mulasztás a jogszabályban meghatározott mértéket meghaladja az intézményvezető a jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik. 5. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 5.1. Az intézményben alkalmazott fegyelmező intézkedések formái: a) szóbeli figyelmeztetés, b) határozott tiltás. 11

12 c) a gondolkodó székre ültetés az óvónő mellé azzal az utasítással, hogy gondolja végig a tettét, majd megbeszélés. d) bizonyos játéktól meghatározott időre távoltartás. e) bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás. f) a szülő jelenlétében történő megbeszélés A fegyelmező intézkedések elvei: a) Következetesség, b) Rendszeresség c) Minden gyereknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell alkalmazni. 6. Óvodába járáshoz nem szükséges dolgok behozatala A gyermekek óvodába járásához nem szükséges dolgok behozatala tilos. Bennhagyott tárgyakért, játékokért, ékszerekért felelősséget nem vállalunk. Az értékek védelmére a szülő és az óvoda alkalmazottai egyaránt kötelesek. A gyermekek között, öltözőben, udvaron a mobil telefonok használata mindenki számára elkerülendő. 7. A térítési díj fizetésére és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések A szülő gyermeke étkezéséért térítési díjat fizet. A térítési díjat előre, csekken kell befizetni, tárgy hónap 15-ig, majd az igazoló szelvényrészt haladéktalanul az óvodába a csoportos óvónőknek, vagy az óvodavezetőnek leadni. Ez akkor is kötelező, ha a gyermek ebben az időpontban beteg. Ebédlemondást naponta 12-óráig lehet megtenni, hogy a következő naptól a gyermek számára étkezést ne rendeljenek. Az újbóli megrendelést a gyermek érkezése előtti napon szintén 12 óráig kell bejelenteni. A havi térítési díj összege a hivatalos munkanapok száma alapján kerül megállapításra. Ha a gyermek előre bejelentett hiányzása miatt túlfizetés keletkezik, a következő hónapra számított térítési díjból levonásra kerül, ennyivel kevesebbet 12

13 kell fizetni. A bejelentés elmulasztása esetén nincs mód a visszatérítésre, illetve hiányzás utáni újra bejelentés hiányában étkeztetésre. 8. A SZENT LÁSZLÓ KATOLIKUS Óvodában a gyermekek nagyobb közösségének minősül 8.1.A gyermekek nagyobb csoportjának minősül az intézményben: a) az egyes óvodai csoportokban a csoport aktuális tanévi létszámának 25 % -a. b) intézményi szinten a teljes intézményi létszám 25 %-a. 9. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 9.1. A házirend módosítása A házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján javaslatot tesznek, s ezt a nevelőtestület elfogadja, ill. a nevelőtestület erre javaslatot tesz. 13

14 10. Legitimációs záradékok A nevelőtestület az új házirendet június 22-én elfogadta. Elfogadásáról szóló jegyzőkönyv iktatószáma:.. Dátum: Kisvárda, június 22. P.H... intézményvezető E Házirenddel kapcsolatban a Szülői Választmány az SZMSZ 30. -a felhatalmazása alapján egyetértési jogot gyakorolt. Egyetértő nyilatkozatának iktatószáma:. Dátum aláírás 14

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium HÁZIREND

Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium HÁZIREND Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium HÁZIREND Preambulum Az egymás iránti kölcsönös figyelem érdekében az iskolaközösség az Iskolafenntartó Bizottság 2009/02/1. számú határozata

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben