Dr. Pornói Imre. Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Pornói Imre. Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény"

Átírás

1 Dr. Pornói Imre Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény

2 AZ 1901: VIII. TÖRVÉNY-CZIKK AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEKRŐL 1. A talált, valamint a hatóságilag elhgyottnak nyilvánított hét éven alóli gyermekek védelmére Budapest székesfővárosban és az ország különböző vidékein állami gyermekmenhelyek (lelenczintézetek) állítatnak fel. A vidéki állami gyermekmenhelyek a szükséghez képest fokozatosan rendszerint olyan helyeken állítatnak fel, hol bábaintézet van és ahol a gyermekmenhely életképes működését a helyi társadalom emberbaráti tevékenysége megfelelően biztosítja. 2. Az állami gyermekmenhelyek falain belül csupán a beteg, gyenge fejlettségű, különösebb ápolást és orvosi gondozást igénylő gyermekek tarttatnak; a többiek rendszerint az intézeten kívül helyeztetnek el. 3. Minden intézet igazgatósága gondoskodik róla, illetve ellenőrzi, hogy úgy az intézetben bennlevő, mint a kívül elhelyezett gyermekekre nézve 3 éves koruktól fogva a kisdedóvásról szóló 1892:XV. t.czikk, - 6 éves koruktól fogva a népiskolai közoktatásról szóló 1868:XXXVIII. törvényczikk rendelkezései érvényesüljenek. 4. A budapesti állami gyermekmenhely építési és felsezrelési költségeinek fedezetéül a Sándor István-féle végrendeleti hagyományból keletkezett és a belügyminiszter felügyelete alatt álló "szül- és lelenczházi alap" szolgál; az ennek vagyonát esetleg meghaladó költségek, valamint a vidéki állami gyermekmenhelyek építési és felszerelési költségei pedig szintén a belügyminiszter felügyelete alatt álló "közigazgatási fog- és toloncházi alap", továbbá az "országos betegápolási alap" évi zárszámadásában kimutatott vagyonának felhasználásával fedezendők. Az állami gyermekmenhelyek építésére és felszerelésére tényleg igénybe vett összegek az állami költségvetésben, a rendkívüli kezelésnél, a "Beruházások" között külön czím alatt számolandók el. 5. Az állami gyermekmenhelyek fentartási költségeit, valamint az ezekben és ezek közvetítéséve elhelyezett gyermekek gondozási, ápolási és nevelési költségeit az évi XXI. t.cz. 3..d,pontja értelmében az országos betetgápolási alap fedezi. 6. Az állami gyermekmenhelyek állandó alkalmazottjaira nézve az állami gyógyintézetek személyzete tekintetében fennálló törvényes szabályok irányadók. 7. Felhatalmaztatik a belügyminiszter, hgy: 1. az állami gyermekmenhelyek szervezetét; 2. az ezekben, illetőleg ezek közvetítésével, valamint a hasonló czélú, jótékony magánintézetek és egyesületek közreműködésének igénybevételével az országos

3 betegápolási alap terhére elhelyezett gyermekek felvételének; gondozásának, ápolásának, nevelésének és felügyeletének módját; végül 3. az állami és társadalmi tevékenységnek e téren való szerves összeköttetését rendleti úton szabályozza és a rendeleteket a szükséghez képest módosíthassa. 8. E törvény végrehajtásával a belügyminiszter és a pénzügyminiszter bízatik meg. (

4 AZ 1924-ES GENFI NYILATKOZAT " A gyermekjog alaptételeinek jelen megállapításával, az összes nemzetek fiai és asszonyai elismerik, hogy az emberiség teljesítőképességének legjavával tartozik a gyermekeknek és hitvallást tesznek azokról a kötelességekről, amelyek a gyermekkel szemben faji, nemzetiségi és hitbeli eltérésektől függetlenül mindnyájunkra nézve fennállnak. Ezek : I. A gyermeket abba a helyzetbe kell hozni, hogy testileg-lelkileg szabályszerűen fejlődhessenek. II. Az éhező gyermeket táplálni kell, a beteg gyermeket gondozni, az elmaradt gyermeket előbbre kell vinni, az eltévelyedettet visszavezetni, az árvát, az elhagyottat felkarolni, és neveléséről gondoskodni kell. III. Válságos időkben a gyermek legyen az első, akin segítünk. IV. A gyermeket képesíteni kell arra, hogy majdan kenyerét kereshesse, és meg kell védeni minden kizsákmányolás ellen. V. A gyermeket annak tudatára kell nevelni, hogy képességei legjavát embertársai szolgálatára tartozik szentelni." ( Gyermek.és ifjúságvédelem 1991/1. 10.évf. 33.sz. Dr. Lévai Miklós:A gyermeki jogok Magyarországon 1-12.l.)

5 AZ EMBERI JOGOK EGYETEMES NYILATKOZATA 1.cikk Minden emberi lény szabadnak, egyenlő méltósággal és jogokkal születik. Értelemmel és lelkiismerettel bírván, testvéri szellemben kell egymás iránt viseltetniük. 2.cikk A jelen Nyilatkozatban megfogalmazott összes jogok és szabadságjogok fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy más véleményre, nemzeti vagy társadalmi származásra, vagyonra, születésre vagy más körülményre vonatkozó mindennemű megkülönböztetés nélkül mindenkit megilletnek. Ezenkívül semmiféle megkülönböztetést nem lehet tenni annak az országnak vagy területnek a politikai, jogi vagy nemzetközi helyzete alapján, amelynek a személy állampolgára, tekintet nélkül arra, hogy az adott ország vagy terület független, gyámság alatt áll, nem rendelkezik önkormányzattal vagy szuverenitása bármely vonatkozásában korlátozott. 3.cikk Mindenkinek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz. 5.cikk Senkit sem lehet kínvallatásnak, avagy kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni. 7.cikk A törvény előtt mindenki egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül jogosult a törvény egyenlő védelmére. Mndenkit egyenlő védelem illet meg a jelen Nyilatkozatot sértő mindennamű megkülönböztetéssel és minden iylen megkülönböztetésre irányuló felbujtással szemben. 19.cikk Mindenkinek joga van a vélemény és kifejezés szabadságához. Ez a jog magában foglalja annak szabdságát, hogy véleménye miatt senkit se zaklassanak, továbbá hogy bármilyen eszközzel és hatásokra való tekintet nélkül mindenki tájékozódhasson és tájékoztasson, és eszméket megismerhessen, információkat és eszméket terjeszthessen. 22.cikk A társadalom tagjaként mindenkinek joga van a szociális biztonsághoz és annak biztosításához, hogy nemzeti erőfeszítéssel és nemzetközi együttműködéssel, valamint

6 az egyes államok szervezetével és erőforrásaival összhangban megvalósuljanak a méltóságához és a személyiségének szabad kibontakoztatásához nélkülözhetetlen gazdasági, szociális és kulturális jogok. 25.cikk (1)Mindenkinek joga van a saját maga és családja egészségének és jólétének biztosítására alkalmas életszínvonalhoz, ideértve az élelmet, a ruházatot, a lakást, az orvosi ellátást és a szükséges szociális szolgáltatásokat, továbbá a szociális biztonsághoz munkanélküliség, betegség, rokkantság, özvegység, öregség esetén, vagy mikor tőle független egyéb körülmények miatt nincsenek megélhetési eszközei. (2)Az anyaság és a gyermekkor különleges gondoskodásra, támogatásra jogosít. Minden gyermek, akár házasságból, akár házasságon kívül született, azonos szociális védelemben részesüljön. 26.cikk (1)Mindenkinek joga van az oktatáshoz. Az oktatásnak legalább elemi és alapfokon ingyenesnek kell lennie. Az elemi oktatás kötelező. A műszaki és szakoktatást általánossá kell tenni, és a felsőfokú oktatás is legyen érdeme alapján mindenki számára egyaránt hozzáférhető. (2)Az oktatásnak az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tatásának erősítésére kell irányulnia. Elő kell segítenie a megértést a türelmet és a barátságot valamennyi nemzet, faji vagy vallási csoport között, továbbá az Egyesült Nemzeteknek a béke fenntartása érdekében kifejtett tevékenységét. (3)Elsősorban a szülőket illeti meg annak eldöntésének joga, hogy milyen oktatásban kívánják gyermekeiket részesíteni. 29.cikk (1)Mindenkinek vannak kötelességei azzal a közösséggel szemben, amelyben egyedül lehetséges személyiségének szabad kibontakoztatása. (2)Jogainak és szabadságjogainak gyakorlásában mindenki csak olyan korlátozásnak lehet alávetve, amelyeket a törvény kizárólag mások jogai és szabadságjogai kellő elismerésének és tiszteletben tartásának biztosítása, valmint a demokratikus társadalom erkölcse, közrendje és általános jóléte követelményeinek teljesítése érdekében megállapít. (http://www.extra.hu/csendes/irodalom/emberijog.html

7 A FICE (NEVELŐOTTHONOK NEMZETKÖZI SZERVEZETE) MALMÖI NYILATKOZATA 1988 " Azon gyerekek és fiatalok számára, akik rövidebb vagy hosszabb ideig a szülői háztól távol nevelkednek, gondoskodni kell a családon kívüli elhelyezés és nevelés megfelelő formáiról. A pénzügyi megszorítások következtében ennek az alapelvnek a megvalósítása számos országban már nem magától értetődő; és ez az érintett fiatalokat újabb hátrányokkal sújtja. Még a gazdasági krízis idején sem engedheti meg magának a társadalom, hogy megfeledkezzék leggyengébb tagjairól. Véleményünk szerint fontos, hogy a különböző gondozási formák közvetlenül a gyerekek valós szükségletei szerint alakuljanak. 1. A családon kívüli nevelés fontos társadalmi feladat Azok a gyerekek és fiatalok, akik szociálpedagógiailag irányított különböző csoportokban, gondozóhelyeken és az ifjúságvédelem más intézményeiben élnek, gyakran több szempontból is zaklatott, hányatott életútra tekinthetnek vissza. Korai csalódások, destruktív vagy fenyegető események, élmények vezettek a felnőtt - és kortárskapcsolatok megromlásához, a környező világgal szembeni bizalmatlansághoz. Többnyire a felnőttek személyes és szociális problémái okozzák, hogy a fiatalok nem maradhatnak családjukban. Veszélyben vannak, és a felnőtt környezetet valamilyen módon helyettesíteni, pótolni kell számukra. Jó életkörülményeik szavatolásához társadalmi segítségre van szükség. A családon kívüli nevelés intézményes formái ilyen életlehetőséget jelentenek a gyerekeknek és fiataloknak; társadalmi feladatot látnak el, és ezért rá is szorulnak a társadalom megfelelő támogatására. 2.Átalakulóban a nevelőotthoni nevelés A korábbi évtizedek javítóintézeteiből mára a nevelőotthoni nevelés egy kvalifikált és teljesítőképes nevelési eszközzé fejlődött. A nagy otthonok(intézmények) évtizedes monopolhelyzete megkérdőjeleződött - hacsak nem alakultak át különböző tagozatú pedagógiai központtá, hogy differenciált oktatási-képzési lehetőségeket nyújtva illeszkedjenek be az oktatási rendszerbe. A gondozásorientált, interdiszciplináris elvek alapján dolgozó intézmények, melyekben különböző szakemberek működnek együtt, egyre inkább a hagyományos otthonok mellé vagy helyébe lépnek. A fiatalok csak korlátozott időt töltenek az otthonokban. A hagyományos nevelőotthoni nevelés alternatívájaként vagy

8 kiegészítéseként egyre gyakrabban helyezhetők el a gyerekek egészen kis otthonokba vagy nevelőszülői családokban. Ezen ellátási formák jellemzője, hogy a munkatársak munkaideje, jelenléte és szabad ideje összemosódik. Az eredeti családba való lehetséges visszatelepítés szempontjából megfigyelhető egy intenzív együttműködési tendencia a nevelőotthon, a területi ifjúságvédelmi állomások és a családtagok között. Ez a fejlődési irány a jövőben még erősebb támogatást igényel. A "nevelőotthoni nevelés - családon kívüli nevelés" fogalma magában foglal számos lehetséges helyszínt, formát: -gyermekházak és egészen kicsi otthonok, ahol együtt élnek gyerekek, fiatalok és a felnőttek; -ifjúsági lakóközösségek, ahol azonos korúak csoportja él; -relatíve önálló lakócsoportok, lakásotthonok egy adott nevelőotthon területén, vagy lakásotthonok szervezete a nevelőotthonon kívül; -gyógypedagógiai-terápiás otthonok, speciális felszereltséggel, helyiségekkel; -nevelőotthonhoz kapcsolódó speciális iskolák és képző intézmények, melyek a környéken élő gyerekek és fiatalok számára is nyitva állnak; -mobil gondozás olyan fiatalok számára, akik megfelelő támogatásban, tanácsadásban részesülnek, de eközben saját, önálló otthonukban élnek; -napi otthonok azoknak a gyerekeknek, akik családjukban élnek és napközben intenzív gondozásban, foglalkozásban részesülnek; -területi gondozóállomások, melyek kapcsolatban állnak a nevelőotthonokkal. Mindez a differenciálás azt a célt szolgálja, hogy egyénre szabott támogatással a gyerekek hátrányait csökkentsék, és életlehetőségeik megvalósulását elősegítsék. 3.Családon kívüli nevelés - együttélés másokkal, hivatásként A korszerű családon kívüli nevelés nem korlátozható a gyerekek otthonbeli megőrzésére, hanem azt a pedagógiai-terápiás lehetőséget értjük alatta, amely pozitív magatartásváltozáshoz és a praktikus, intellektuális és szociális képességek fejlesztéséhez vezet. Ehhez kvalifikált szakemberekre van szükség, és sok pénzbe kerül. A rendelkezésre álló nevelési lehetőségek közül választva, nem lehet kizárólag anyagi szempontok alapján dönteni. Senkinek sem szabad a gyermekvédelemben dolgozók közül az elmúlt évek eredményein, sikerein megpihenni, hiszen minden fiatal, aki csak hosszú szenvedés, bajok után kerül nevelőotthonba, az elmulasztott, megkésett segítségnyújtást reprezentálja. Sok gyerek és fiatal számára még mindig a nevelőotthon jelenti fejlődésükben az utolsó lehetőséget. A nevelőotthoni segítségnyújtás korszerű

9 koncepciójában azonban a nevelőotthonnak az ellen kell harcolnia, hogy a gyermekvédelem utolsó stációjaként bélyegezzék meg. A nevelőotthoni nevelés nem válhat egy izolálódott pedagógiai szolgáltatássá; be kell illeszkednie a különböző családi és családon kívüli nevelési segítségnyújtás regionális rendszerébe. 4. A családon kívüli nevelés jó feltételeket igényel Azok a fiatalok, akik különböző okoknál fogva nem nőhetnek fel saját családjukban, emberileg elkötelezett, szakmailag szakképzett és pszichésen teherbíró nevelőket igényelnek. A családon kívüli nevelés színtereinek a jövőben is otthont, áttekinthető környezetet kell nyújtaniuk lakóiknak, mely lehetőséget ad arra, hogy önmaguk alakítsák stabil társas kapcsolataikat. A hierarchikus struktúrák, a nevelők munkaidejének merev szabályozása, a kicsinyes, minden esetre kiterjedő előírások és a jogszabályok merev alkalmazása megakadályozza a nevelés hétköznapjainak önálló és közös megbeszélésen alapuló kialakítását. A realitásokat figyelembe vevő nevelésnek, csoportmunkának nélkülözhetetlen feltétele a szabadon alakítható tér, valamint az önálló költségvetés. Valamennyi ilyen intézménynek szüksége van arra, hogy aránylag nagy szabadságot élvezzen a pénzeszközök felhasználását és a személyi feltételeket illetően. Különösen vonatkozik ez a nevelőkre, akiknek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy szabadon döntsenek a pedagógiai munkájukkal kapcsolatos gazdasági kérdésekben. A nevelőknek mindennapi nehéz munkájuk végzéséhez jó munkakörülményekre van szükségük. Idetartozik a színvonalas szakmai konzultáció és a továbbképzés lehetősége. Ennek megvalósításához a szükséges pénzügyi és személyi feltételeket mindenütt meg kell teremteni. A már idősebb nevelők számára a munkakörülményeket olyan rugalmasan kell kialakítani, hogy a továbbiakban is képesek legyenek munkaterületükön dolgozni, vagy ha erre nincs mód, akkor más megfelelőbb területre átmehessenek. Felhívunk ezért minden, e kérdésben illetékes intézményt, hogy e téren még több új kezdeményezéssel próbálkozzanak. Éppen a hosszú ideje a nevelőotthoni nevelés területén dolgozó munkatársaknak kell megadni azt a lehetőséget, hogy - akár időszakos munka alóli mentesítéssel - erőiket megújítsák, felfrissítsék és tudásukat, önmagukat továbbfejlesszék. 5. A családon kívüli nevelésnek szükség van az új modellekre és a továbbfejlődésre

10 A nagy intézmények családias jellegűvé alakításának, differenciálásának, kisebbé tételének trendje mellett nagy jelentősége van annak, hogy az otthonok nyitottabbá válnak a helyi közösségek, a lakókörnyezet felé és kombinálják az otthonon belüli és a külső, területi munkát. A szülők bevonása, a területi szociális munka, a milliő és a lakókörzet jelentik a nevelők munkájában egyre fontosabbá váló tényezőket, melyek egyben hozzájárulnak a gyerekek minél szélesebb szociális környezetének kialakításához. Megfigyelhető az a tendencia, hogy a nevelőotthonok, nevelőintézetek zárt formáit illető szakmai kritika ellenére változatlanul létesülnek még most is ilyen intézmények, ilyen férőhelyek. A falakkal és kulcsokkal biztosított zártság már önmagában véve rendszerint pedagógiai kapitulációnak tekinthető akkor is, ha terápiás értékét túlbecsülve, az intenzív egyéni és csoportmunka feltételének tekintik. Ehelyett mintaként szolgálhatnak az önálló lakásotthonok, az egyéni gondozás különböző formái, melyeket számos országban eredményesen próbáltak ki. Az idősebb korosztályhoz tartozó fiatalok rendszerint már nem saját családjukba mennek vissza, hanem önálló életet kezdenek, munkába állnak. Éppen a nevelőotthonokból kikerülők esetében nem szabad, hogy igaz legyen a jelszó:"no future". A nevelőotthoni nevelésnek kell közvetítenie számukra az értelmes életperspektívákat is. A pénzeszközök előteremtése különösen fontos és sürgető az új megoldások kifejlesztéséhez, a nevelőotthoni nevelés és az utógondozás területén egyaránt. A malmöi nemzetközi kongresszus eredményeként a FICE azt várja el a társadalomtól és az állam valamennyi illetékesétől, hogy a mai nehéz gazdasági körülmények között is - a gyerekek és fiatalok érdekében - szálljanak síkra az itt kifejtett követelmények megvalósításáért. Követeljük: hogy a gyerekekre és fiatalok számára létesített bentlakásos intézményeket, nevelőotthonokat ne a gyermekvédelem végállomásának tekintsék, ahonnan már nincs se továbblépés, se visszaút, hanem egy fontos, a megfelelő időben rendelkezésre álló segítségnyújtási lehetőségnek, szakmailag megalapozott hozzájárulásnak sok fiatal neveléséhez; számukra ezek az intézmények éppenhogy egy más életforma megismerési lehetőségét jelentik; hogy a gyerekek és fiatalok elhelyezésekor reális igényeik, aktuális szükségleteik és jövőjük legyen a döntő szempont, nem pedig a pénzügyi megfontolások;

11 hogy több támogatást kapjon a szociálpedagógusok, szociális munkások képzése, továbbképzése, és több kezdeményezés legyen ezen a területen; hogy több kutatás folyjon, biztosítandó a szolgálatok hatékonyabb, a gyerekek jólétét szolgáló működését. A FICE, melynek keretében egymással együttműködve dolgoznak szociálpedagógusok, szociális munkások, az államigazgatás és oktatás szakemberei, közéleti személyiségek, kész arra, hogy teljes erejét a családon kívül nevelkedő gyerekek és fiatalok helyzetének javítására fordítsa. E cél elérésének érdekében tartjuk szükségesnek a nagyobb morális, politikai, pénzügyi és társadalmi támogatást." (.Gyermek-és ifjúságvédelem o.) AZ EURÓPA TANÁCS SZÁMÚ AJÁNLÁSA A GYERMEKJÓLÉTRŐL- A CSECSEMŐK ÉS GYERMEKEK RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ INTÉZMÉNYES GONDOSKODÁSRÓL 1988 " 1. Tekintetbe véve, hogy minden gyermeknek joga van olyan gondoskodási formák igénybevételére, amelyek kiegészítik a saját családjától kapott törődést, mivel az Európai Szociális Charta ezt is a gyermeki környezet részeként minősíti; 2. Tudomásul véve az olyan riasztó családi tendenciáknak a megjelenését, mint amilyen a házasságon kívül született gyermekek, az egyszülős családok és a válások számának növekedése; 3. Megállapítva, hogy részben az intézményes gyermekgondozás nem megfelelő ellátási formái is felelőssé tehetők a fiatalkorú bűnözés növekedéséért, valamint azt, hogy a szülők és gyermekek közötti szociális kapcsolatok megszakításának kockázatai most igen nagyok; 4. Figyelembe véve, hogy az egyenlő lehetőségek alapelveit nem lehet tiszteletben tartani akkor, amikor a gyermekellátás anyagi feltételei között változatlanul rendkívül nagy szélsőségek érvényesülnek; 5. Azt kívánva, hogy végre észrevehetőek legyenek azok a hatalmas erőfeszítések, amelyekre a kisgyermekekről hivatásszerűen gondoskodók vállalkoznak annak érdekében, hogy bátorítsák képességeik teljes körű kibontakozását; 6. Megegyezve, hogy a fizikai és szellemi jólét egyaránt nélkülözhetetlen a kielégítő gyermeki fejlődéshez;

12 7. Ráirányítva a figyelmet arra, hogy a társadalom számára igen nagy költséget jelent a kisgyermekekről való nem kielégítő gondoskodás; 8. Elismerve a gyermekek jogait az olyan gondoskodási formák iránt is, amelyek kiegészítik a saját családjuk által biztosított törődést, valamint azt, hogy az efféle kiegészítő ellátás időtartamát minden esetben a gyermekek egyéni szükségleteihez kapcsolódva kell megállapítani; 9. Azt javasolja, hogy a Miniszteri Bizottság arra ösztönözze a tagállamok kormányait, hogy: a, az európai együttműködéssel összhangban hozzanak létre egy olyan állandó testületet, amely:- megfigyeli és ellenőrzi az elmondottakból következő szolgáltatások egymásba kapcsolódásának folyamatát, valamint a gyermekjóléti feladatokkal foglalkozó kormányzati ágazatok működését; - gondoskodik arról, hogy minden országban kialakítsák a családon belüli és a családon kívüli gyermekellátás speciális irányelveit; - felgyorsítsák a tárgyalásokat a gyermeki jogok alapszabályának előkészítésével kapcsolatban; b, készítsenek terveket olyan irányítószervek (minisztériumok vagy főosztályok) kialakítására, amelyek egy napon meg fogják tudni fogalmazni a gyermekek ellátására irányuló közös tevékenységnek, a gyermekekkel foglalkozó személyzet kiképzésének az irányelveit, valamint azt, miképpen lehet mindezt összhangba hozni abból a célból, hogy képessé tegyék a családokat gyermekeik megfelelő nevelésére; c, állítsanak össze egy listát azokról a kielégítendő szükségletekről, amelyek az évenként megszületett gyermekek számával kapcsolatosak, illetve annak függvényei, hogy hány gyermek részesül a családi gondozást kiegészítő intézményes ellátási formákban, valamint arról, hogy hány különböző családsegítő ellátási formát és intézkedést vesznek igénybe ők a mai Európájában létező kínálatból; d, növeljék azt az összeget, amelyet minden kormány amúgy is a korai gyermekkor kutatására, illetve azokra a nyilvános kampányokra áldoz, amelyeket olyan hivatalos egyesületek szerveznek, amelyek feladata a gyermekek jogainak a megvédelmezése a társadalomban; e, dolgozzanak ki egy vagy több olyan európai kísérleti programot a 3. pont szerint, a gyermekekről való gondoskodás témájában, amelyben a gyermekellátó testületek és a szülők egyaránt szerepet kapnak;

13 f, ösztönözzék a helyi, a regionális és az országos hatóságokat arra, hogy újból tekintsék át a költségvetési prioritásokat abból a célból, hogy kijelöljék a minden gyermeket egyaránt megillető gondoskodás irányelveinek körvonalait; g, következetesen alakítsák ki az ezekkel kapcsolatos helyi alapelveket; h, minden gyermeknek szavatolják az oktatáshoz való jogát, tekintet nélkül a családok lehetőségeire, például az ingyenes tanulás vagy pedig az oktatási normatívák biztosítása révén; i, rombolják le az akadályokat azon különféle helyi, regionális vagy országos szolgáltatások vagy irányító szervek között, amelyek egyébként a gyermekjólét különböző vonatkozásaiért felelősek (egészségügy, környezetvédelem,építészet,gondoskodási szolgáltatások, anyavédelem stb.); j, pénzügyileg is támogassák a gyermekellátásnak azokat az újító szándékú formáit, amelyek a gyermekek egyedi fizikai és pszichés szükségleteit is figyelembe veszik; k, állítsanak össze tájékoztató programokat a szülők és a gyermekekkel foglalkozó testületek számára a gyermekek különleges szükségleteiről és a teljes személyiségük fejlesztéséhez szükséges megfelelő ellátási feltételekről, azzal a céllal, hogy népszerűsítsék az egyes családok által megvalósított kezdeményezéseket, illetve a helyi hatóságok által a családok rendelkezésére bocsátott erőforrások fajtáit; l, az Európa Tanács kezdeményezésére rendezzenek egy, a gyermekekkel foglalkozó európai konferenciát, amelyen a gyermekellátásban leginkább érintett szakemberek (szülők, tanárok, innovatív testületek és kormányzati egységek képviselői, jogászok stb.), vesznek részt azzal a céllal, hogy megfogalmazzák a társadalom feladatait a gyermekekről való gondoskodás, a gyermekek jogai és a gyermekek különleges szükségletei vonatkozásában." (Gyermekvédelem-nevelőközösségek 1996/2. 4.évf.2.sz l.)

14 DR. LÉVAI MIKLÓS: A PEKINGI SZABÁLYOK. A pekingi szabályok alapelvei A Pekingi Szabályok koncepcióját a Caracasi Konferencia 4.sz. határozata tartalmazza, mely szerint ".a fiatalkorúakkal foglalkozó igazságszolgáltatás alapvető minimális szabályai fontosak a fiatalkorúak alapvető emberi jogainak megvédésében és hogy ezen alapvető minimális szabályoknak a következő alapelveket kell tükrözniük: a, A jogokkal összeütközésbe került fiatalkorúakat gondosan kialakított jogi védelemmel kell ellátni. b, A tárgyalás előtti őrizetet csak utolsó megoldásként szabadna alkalmazni, sem kiskorúakat, sem fiatalkorú bűntetteseket nem szabadna börtönben vagy más olyan intézményben tartani, ahol azok ki vannak téve felnőtt bűntettesek negatív befolyásainak ezen időszak alatt, és mindenkor figyelemmel kell lenni az életkoruk sajátos szükségleteire. c, Fiatalkorú bűntetteseket nem volna szabad bebörtönözni büntetőintézetben, hacsak nem olyan súlyos cselekmény miatt ítélik el őket, amely más személy elleni erőszakban nyilvánul meg, vagy az ítélet alapja más súlyos bűncselekmények elkövetésében való megrögzöttség; ezen felül ilyen bebörtönzésnek csak akkor volna szabad megtörténnie, ha ez szükséges a saját védelmére, vagy nincs más olyan megfelelő reagálás, amely megvédi a közbiztonságot vagy eleget tesz az igazságszolgáltatás céljainak és ellátja a fiatalkorút az önellenőrzés gyakorlásának lehetőségével. d, A nemzetek közösségének meg kellene mind egyedileg, mind kollektív módon, minden tőle telhetőt tennie azért, hogy gondoskodjék olyan eszközökről, amelyek igénybevételével minden fiatal személy számíthat önmaga, közössége és országa szempontjából jelentős és értékes életre." A Pekingi Szabályok szerkezete, tartalma Az egyes tagállamok számára a fiatalkorúak bűnügyi igazságszolgáltatás rendsezrének szabályozásához mintául szolgáló Pekingi Szabályok hat részből, ezen belül harminc szabályból és az ezekhez kapcsolódó kommentárokból áll. Az anyag átfogja a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő, annak alakulását befolyásoló valamennyi lényeges társadalmi jelenséget és intézményt. Tartalmazza az elsődleges megelőzés érdekében elvégzendő feladatokat, a büntetőjogi felelősség feltételeit, a jogellenes

15 cselekmények miatti beavatkozási módokat, a zárt intézetben való elhelyezés során betartandó szabályokat, a rehabilitációt szolgáló intézményeket, valamint a kutatásokkal összefüggő tennivalókat. Az első rész - Általános elvek - egyrészt azokat a feladatokat sorolja fel, amelyek megvalósítása az elsődleges prevenciót szolgálja, másrészt, hasonlóan a törvénykönyvekhez, általános részként értelmezhető alapfogalmakkal, meghatározásokkal. A primér megelőzést szolgáló intézkedések alapja a büntetőjogban jól ismert "jobb megelőzni, mint büntetni" elv. A tagállamok elsősorban azzal csökkenthetik a fiatalkori kriminalitást, ha az elsődleges és másodlagos szocializáció intzéményeinek (család, iskola stb.) működéséhez szükséges feltételeket biztosítják, azaz - ahogy ezt az 1. szabályhoz írott kommentárban olvashatjuk - elősegítik ".a fiatalkorúak jólétét, ami minimalizálni fogja a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszere beavatkozásának szükségességét, ami viszont csökkenti azt az ártalmat, amit a beavatkozás okozhat" Az egyes pontokhoz fűzött magyarázatok szervesen kapcsolódnak a szabályokhoz, olykor nemcsak értelmezik, de bizonyos fokig kiegészítik azokat. A "Kommentár" című részek színvonalas okfejtése természetes, hiszen az anyagot előkészítő "--munkacsoport arra a tényre gondolt, hogy a kísérő kommentárokat az okmány lényegi részeként olvassák" Az első részben szerepel a beavatkozás minőségét körvonalazó szabály is:"eredményesen, tisztességesen és emberien bánjanak a törvénnyel összeütközésbe került fiatalkorúval" (1.3.szabály). Ezzel függ össze a 2.1. szabály, amely a törvények részrehajlás és mindenfajta meglülönböztetés nélküli alklamazását írja elő. Az előkészületek idején a legtöbb vita a korhatárról folyt. Végül is a Pekingi Szabályokban a nemzeti jogok sokféle és közös nevezőre nem hozható megoldása miatt, a "fiatalkor" életkorhoz kötődő alsó és felső határát nem határozták meg, csak annyit rögzítettek, hogy ".a kornak az alsó határát nem szabad túl alacsonyan megállapítani és figyelembe kell venni az érzelmi, szellmei és értelmi érettséget"(4.1.sz.). A 4.1-es szabályhoz fűzött kommentár szerint azt kell vizsgálni, hogy "vajon egy gyermek meg tud-e felelni a büntetőjogi pszichológiai összetevőinek, azaz vajon a gyermeket saját ítélőképessége és értelme alapján felelősnek lehet-e tartani antiszociális magatartásáért.". A 4.1-es szabályhoz kapcsolódó részek kiterjesztik a fiatalkorúakra alkalmazható rendelkezéseket a gyámhatósági eljárásra, a fiatal felnőttekre és az úgynevezett "státusz bűncselekményekre", amelyeket a különböző nemzeti jogrendszerek úgy írnak le, mint a magatartási lehetőségek azon skáláját, amelyek fiatalkorúak esetében tágabb körben tekintenek bűncselekménynek. Ilyenek például az iskolakerülés, iskolai és családi engedetlenség, a nyilvános helyen való részegség stb. (A 3.1-es szabályhoz fűzött kommentár.)

16 Mivel az életkorral valamint a személyi hatállyal kapcsolatos szabályozás területén rendkívül jelentős eltérések vannak a tagállamok között, az előzőektől kevés egzakt, de jól hasznosítható meghatározást ad a Pekingi Szabályok a fiatalkorú fogalmára:".olyan gyermek vagy fiatal személy, aki a rá vonatkozó jogi rendszerben, ha bűncselekményt követ el, más elbánásban részesülhet mint a felnőtt"(2.2.sz.) A "más elbánás" tartalmára két rendelkezésből következtethetünk. Mindkettő a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerének célját fogalmazza meg. Az egyik szerint a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerének célja, hogy "a, kielégítse a fiatalkorú elkövetők eltérő szükségleteit miközben védi alapvető jogaikat; b,kielégítse a társadalom szükségleteit; c,az alábbi szabályokat alaposan és igazságosan végrehajtsa"(2.3.sz.) A másik szabály (5.1.) a fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatás célkitűzései közül kettőt említ: a jólét elősegítését és az "arányosság elve" érvényesülését. Az 5. szabályhoz kapcsolódó kommentárban azt hangsúlyozzák a szerzők, hogy a fiatalkorúak jólétét nemcsak azokban az államokban kellene az igazságszolgáltatásnak elősegítenie, ahol ügyeik a "családi bíróságok" vagy a közigazgatási hatóságok elé tartoznak, hanem azokban az államokban is, amelyekben a fiatalkorúak bűncselekményeit a büntető bíróság hivatott elbírálni. Az "arányosság elve" azaz "mint a büntető szankciók megfékezésének eszköze" (5. szabályhoz fűzött kommentár) a büntetőjogi szakirodalomban eddig elsősorban a bűncselekmény tárgyi súlyához igazodó büntetés követelményében fogalmazódott meg. Az 5.1. szabály azonban kiterjeszti ezt az alkalmazott szankció és az elkövető személyi körülményei (pl. társadalmi helyzet, családi körülmények, a társadalom hasznos tagjává válásra törekvés) közti arányosság vizsgálatára is. Az "arányosság elve" mint anyagi jogi garancia mellett a Pekingi Szabályokban az eljárási garanciák példálózó felsorolása is megtalálható.(7.1). A 7.1. szabályhoz fűződő kommentár szerint az említett jogok jelentik " a tisztességes és igazságos tárgyalás lényeges elemeit." A garanciák körébe tartozik bizonyos fokig a 8.szabály is, amely a fiatalkorú bűnelkövetőknek a társadalom előtti anonimitását hivatott biztosítani azért, hogy ".elkerülhessük azt az ártalmat, amit a nemkívánatos nyilvánosság vagy a megbélyegzés okozhata számára" Éppen ezért "semmi olyan információt nem szabad nyilvánosságra hozni, amely a fiatalkorú bűnelkövető azonosításához vezethet"(8.2.sz.) Nagyon tanulságos, hgy a Pekingi Szabályok egészét a társadalom védelmére és a fiatalkorú jogai közti "kényes egyensúly" megvalósítására törekvés jellemzi, a 8. szabálynál viszont tudatosan "megbillentik a mérleget" mégpedig a fiatalkorú javára. "Az egyén érdekét kell védeni és támogatni, legalább elvben." (A 8. szabályhoz kapcsolódó kommentár.)

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása DR. KOZMÁNÉ DR. SZIGETI ANDREA A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása A jelenleg negyvenhat tagországot számláló, strasbourgi székhelyű Európa Tanácsot amelyet az Európai Unió,

Részletesebben

Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel

Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel AJB PROJEKTFÜZETEK Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel A büntetés-végrehajtás fogvatartottjainak, a külföldiek idegenrendészeti és menedékjogi fogva tartásának alapjogi összefüggéseit, valamint

Részletesebben

Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája

Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS TUDOMÁNYOK SOROZAT Sorozatszerkesztő: Lakner Zoltán PhD 3. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰEK

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

Gondnokság és emberi jogok Magyarországon

Gondnokság és emberi jogok Magyarországon Gondnokság és emberi jogok Magyarországon A gondnokság jogintézményének és gyakorlatának elemzése 2007 Húsz évig voltam gondnokság alatt. Nem engedték, hogy használjam a saját pénzemet, vagy magam döntsem

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

Szociális jog. A 2011. december 31-én hatályos állapot szerint

Szociális jog. A 2011. december 31-én hatályos állapot szerint Juhász Gábor és Tausz Katalin Szociális jog A 2011. december 31-én hatályos állapot szerint Az elektronikus kiadvány a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0043 A szociálpolitikus és a szociális munkás képzés megújítása

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 FIGYELJETEK RÁNK! 1 A kötet elkészítését az Open Society Foundation

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020)

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Budapest,

Részletesebben

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI 1 2 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI A 2003. szeptember 26-i óvodapedagógiai konferencia anyaga Trezor

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország Egyesült Nemzetek CRPD/C/HUN/CO/1 Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Kapják: általános JAVÍTOTT, SZERKESZTÉS NÉLKÜLI VÁLTOZAT 2012. szeptember 27. Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben