Készült az Országos Bûnmegelôzési Központ támogatásával.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült az Országos Bûnmegelôzési Központ támogatásával."

Átírás

1 Készült az Országos Bûnmegelôzési Központ támogatásával.

2 HAJDU LÁSZLÓ KÖSZÖNTÔ BESZÉDE NOVEMBER 9. GYERMEKEKKEL SZEMBENI ROSSZ BÁNÁSMÓD CÍMÛ TANÁCSKOZÁSON TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM! Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat a mai tanácskozásra. Mint Önök elôtt is bizonyára ismert, hogy a kerületi képviselô testület tavaly októberi ülésén, a Társadalmi bûnmegelôzés nemzeti stratégiája alapján ritkán tapasztalható konszenzussal elfogadta a kerületi Bûnmegelôzési koncepciót, majd az idén februárban a koncepció megvalósítását szolgáló évi Cselekvési Programot. Ezt a két dokumentumot Önök a regisztrációkor megkapták. Az elfogadott cselekvési programban szerepel a mai tanácskozás is. Az évi XXXI. A gyermekek jogairól és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatályba lépését követôen kerületünkben az elsôk között hoztuk létre és kezdtük mûködtetni a gyermekjóléti szolgálatot, mely a gyermekvédelmi jelzôrendszer központi eleme. A jelzôrendszer tagjai kaptak a meghívást a mai tanácskozásra. A gyermek és fiatalkorúak elkövetôvé és áldozattá válásának megelôzésében jelentôs szerepe van a családnak, a gyermek és ifjúságvédelemnek, az oktatási és egészségügyi intézményeknek, a jelzôrendszer tagjai együttmûködésének koordinációjában, pedig a kerületi önkormányzatnak. Az elôadások során részletesen hallhatunk a rossz bánásmód megjelenési formáiról, jeleirôl, az egyes szereplôk feladatairól. Ugyanis véleményem szerint a rossz bánásmód megelôzésének eszközei: a bántalmazás, az elhanyagolás korai felismerése a jelzôrendszer mûködése hatékonyságának növelésével, és az együttmûködô szakemberek speciális felkészítése. A gyermekekkel szembeni rossz bánásmód megelôzésével, gyors kezelésével megszakítható a testi, lelki erôszak, az elhanyagolás generációs körforgása, átörökítése. A rossz bánásmód okainak, megjelenési formáinak, körülményeinek feltárása, az ebbôl származó információk, hasznosítása, a tapasztalatok nyilvánosságra hozása hosszabb távon a jelenség visszaszorulásához vezet. Azt tervezzük, hogy a mai tanácskozás anyagát szerkesztett formában a Tegyünk együtt kerületünk biztonságáért! füzetsorozatban megjelentetjük és terjesztjük. Úgy vélem, hogy a sorra kerülô elôadások, konzultációk a szemléletformálást, a közös gondolkodást, cselekvést segítik elô. Jól tudom azonban, hogy önmagában a szemléletformálás nem elegendô a jelenség visszaszorításához, szükség van a családok életkörülményeinek, az anyagi helyzetének javítására is. Önkormányzatunk az intézmények kialakítása és mûködtetése mellett, anyagi lehetôségeinek függvényében, minden évben jelentôs összeget fordít a rossz szociális helyzetben élô családok, gyermekek támogatására, a rendszeres és rendkívüli és nevelési segély, a rászorultak igen kedvezményes, vagy éppen ingyenes étkeztetése, a meghatározott körben ingyenes tankönyv biztosítása, az ingyenes nyelvvizsga, jogosítvány, ECDL-vizsga, stb. formájában. Ezen gondolatok jegyében a konferenciát megnyitom. Kívánok mindenkinek eredményes tanácskozást. Hajdu László polgármester országgyûlési képviselô A GYERMEKVÉDELMI ÉSZLELÔ- ÉS JELZÔRENDSZER TAGJAINAK EGYÜTTMÛKÖDÉSE DR. HÜSE LAJOS MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT, NYÍREGYHÁZA A társadalom fejlôdése során alapvetô változásokon ment keresztül az egyén és a közösség viszonya, valamint a felnôtt (teljes jogú) egyén és a gyermek viszonya alapvetôen ez a két viszonyrendszer jelöli ki a gyermekek helyét a társadalmi koordinátán. A fejlett társadalmakban körültekintôen megfogalmazott jogrendszer igyekszik biztosítani azt, hogy a gyermekekbôl testi és lelki értelemben egészséges, jó eszû, jó erkölcsû felnôtt válhasson, aki képes a társadalom sikeres, egyúttal hasznos tagjává válni. Megjegyzem, amennyiben ez a törekvés maradéktalanul megvalósulhatna, úgy képzeletbeli gyermekünk jövôje még egy lehetôséggel bôvülne: egy olyan társadalom tagjává válna, amelyben mások is hasonlóképpen egészségesek, eszesek, jólelkûek, sikeresek és hasznosak. Talán már ebbôl a felvezetésbôl is kiderül, hogy a gyermeki jogokba kódolt szép jövô megvalósulása elôtt komoly akadályok tornyosulnak. A legnagyobb akadály maga a társadalom, amely megfogalmazza és viselkedésével szentesíti (szentesítenie kellene) a gyermeki jogokat; az a társadalom, amelynek erényei mellett jócskán van hibája, amelynek kudarcai gyakran megkeserítik sikereit. A társadalom hibái, hiányosságai, rossz beidegzôdései, ártó mechanizmusai az egyén és a közösség szintjén is jelen vannak, s jelen vannak a köztes, mindent átható szinten is: a családban. Az átalakuló magyar társadalom, a kisebb-nagyobb közösségek és a család nem felel meg a gyermeki jogok maradéktalan érvényesülése által támasztott kritériumoknak. A bizalmatlanság, a mély és erôs érzelmi kapcsolatok hiánya bizonytalan helyzetbe kényszeríti az egyént, melyben védekezésre, elônyszerzésre és a saját maga túlélésére koncentrál. A családi kapcsolatok túlterheltté válnak, dominálnak a gyôztesvesztes típusú játszmák. Az emberek mindennapi kapcsolatai elsôdlegesen az anyagi szükségletek kielégítésére terjednek ki. A közösség és a társadalom támogatására szoruló gyermekek elvesznek ebben a környezetben. Miután a gyermek különösen figyelmes gondoskodásra szorulna ahhoz, hogy a gyermeki jogokban felvázolt módon válhasson felnôtté, megkerülhetetlen a kérdés: vajon a mai magyar családokban, a mai magyar társadalomban van-e módja megkapni 3

3 ezt a körültekintô gondoskodást? Ha igen, a mai gyermekek hány százaléka részesül ebben a gondoskodásban? Hány százalékuk kapja meg legalább az eszményi gondoskodás némileg hiányos, de azért még elég jó változatát? És a gyermekek hány százaléka esetében kell inkább esélytelenségrôl beszélnünk? Ahol a boldog gyermekkor és a szép jövô lehetôsége beszûkül vagy megszûnik, ahol a gyermeki jogok és sorsok félresiklanak, ott beszél a szakma a gyermekekkel szembeni rossz bánásmódról. A gyermekekkel szembeni rossz bánásmód gyûjtôfogalom. Egymástól erôsen különbözô cselekvésmódok tartoznak ide; kiváltó okuk más és más, eltérnek jellegükben, lefolyásukban és következményeikben. A WHO meghatározása szerint e fogalom a gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának és kizsákmányolásának minden formáját magába foglalja, amely a gyermek egészségének, túlélésének, fejlôdésének vagy méltóságának tényleges, vagy potenciális sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelôsségen, bizalmon, vagy hatalmon alapul. A kiemelés tôlem. A felelôsség A gyermekekkel szembeni rossz bánásmód léte közös felelôsségünk. A bántalmazó felnôttek, az elhanyagoló felnôttek és a kizsákmányoló felnôttek felelôssége egyértelmû. Akkor is, ha egyébként nem tudatosan teszik, amit tesznek. Akkor is, ha gyermekként esetleg felnôttként maguk is a rossz bánásmód elszenvedôi voltak. Akkor is, ha megbánják, amit tesznek. De felelôsek azok a laikus felnôttek is, akik tanúi lesznek a gyermekekkel szembeni rossz bánásmódnak, de nem tesznek semmit mert félnek, mert tehetetlennek érzik magukat, mert közönyösek, mert nem érzik, hogy ezen a téren nekik is lenne mit tenniük, vagy, mert nem tudják, hogy mit kellene tenniük. A felelôsség talán kisebb, mint a bántalmazóké, de azért még létezô. A szakma felelôssége azonban a gyermekeikkel szemben rossz bánásmódot gyakorló felnôttek felelôsségével egyenrangú. Intézmények tucatjainak a feladata részben (igazságügyi-rendészeti szervek, egészségügy), vagy teljes egészében (gyermekvédelem, oktatás), hogy elôsegítse a gyermekek egészséges testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlôdését hogy mennyire sikeresen, illetve sikertelenül, arról a jelentôs látenciával rendelkezô gyermekvédelmi statisztikák árulkodnak. A felelôsség lóg a levegôben. Mielôtt tovább boncolgatnánk a szakma felelôsségének kérdését, mindenképpen meg kell említenem, hogy csak az utóbbi tíz évben is jelentôs fejlôdésen ment keresztül a gyermekvédelem, mind a maga területén, mind a társszakmákkal való együttmûködésben. Ha a gyámügyi igazgatásban ellenôrzô szerepet betöltô megyei gyámhivatalok tapasztalataiból indulunk ki, azt látjuk, hogy a szakma személyi és tárgyi feltételei általában véve javultak, elméleti és gyakorlati módszertana fejlôdik, az új területek (gyermekjólét, civil szereplôk) kezdenek belenôni a nekik szánt szerepbe. És éppen ezen tapasztalatok fényében válik egyre kontrasztosabbá a kudarc, a lemaradás, az ügyetlenkedés és mindazon negatív jelenség, amely végsô soron azt eredményezi, hogy a szakember nem tud mit kezdeni a felelôsségével, így az rászárad a lelkére. A vonatkozó jogszabályok egyébként kötelességrôl beszélnek. A gyermekjóléti szolgálat kötelességérôl, és a jelzôrendszeri tagok kötelességérôl. A hazai jogfejlôdés során eljutottunk a kötelesség egy egészen kifinomult változatához; ahol a rendôrnek kötelezô beavatkoznia a családon belüli erôszak gyanúja esetén is, és kötelezô jeleznie a gyermekjóléti szolgálatnak, ha az esetben kiskorú gyermek is érintett; ahol a pedagógusnak kötelezô jeleznie, hogy az iskolába beiratkozott gyermek kilenc órát hiányzott igazolatlanul, vagy ha a viselkedése megmagyarázhatatlan módon megváltozott; ahol az orvosnak kötelezô jeleznie, ha a gyermek vizsgálata során olyan jeleket észlel, amely alapján a bántalamzás gyanúja felmerül benne. Én viszont nem szeretek kötelességrôl beszélni. A kötelesség alól ki lehet bújni, és aki manapság ezt teszi, különösebben azt sem kockáztatja, hogy ennek jogi következményei lesznek. A felelôsség alól viszont nem lehet kibújni. Persze a felelôsségünkrôl is el lehet feledkezni, fôképpen, ha már az sem bánt bennünket, hogy nem vagyunk többé orvosok, pedagógusok, csupán olyan emberek, akik orvoslással, vagy tanítással jutnak a jövedelmükhöz. 4 5

4 A gyermekjóléti szolgálat és jelzôrendszere A gyermekjóléti szolgálatok a településükön észlelô- és jelzôrendszert mûködtetnek, melynek tagja minden olyan szervezet, intézmény és magánszemély, a- mely és aki valamilyen módon érintkezik a gyermekkel. Jelzôrendszere nélkül a gyermekjóléti szolgálat süket és vak. És persze meglehetôsen béna is. Szerepét nem képes betölteni, a gyermekek jólétét nem képes biztosítani. Ebbôl következôen, ha a gyermekjóléti szolgálat meg akar felelni törvényadta feladatának, nem tehet mást, mint kiterjedt és jól mûködô jelzôrendszert hoz létre a településén. Az elsô lépéseket neki kell megtennie. A gyermekjóléti szolgálatnak kell felderítenie, hogy ki lehetnek potenciális jelzôrendszeri tagok a településen. Esetenként azt is ki kell találnia, milyen módon szólítsa meg a kiszemeltet, miképpen vonja be. Neki kell megfogalmaznia a felderített tag szerepét noha jól teszi, ha ezt már a jelzôrendszeri taggal közösen teszi meg, és rá kell mutatnia azokra az elônyökre, amelyek az együttmûködésben rejlenek. Rendszeres és adekvát visszajelzést kell adnia a közös munkáról. Rendszeresen tájékoztatnia kell a jelzôrendszeri tagot a település gyermekvédelmi helyzetérôl, ezen kívül át kell adnia neki a legújabb szakmai ismereteket. Az sem árt, ha nyitott a jelzôrendszeri tag szakmai ismereteire. Ha az információáramlás jól mûködik, ki kell terjesztenie az együttmûködést az esetmunkára is (team). Ezek egyike sem teljesíthetetlen követelmény. Igaz, olykor komoly fejtörést okozhat teljesítésük. Az alulfinanszírozott és túlterhelt gyermekjóléti szolgálatok a fejvesztett tûzoltómunka mellett csak éppen a legfontosabb feladataikat nem tudják megfelelôképpen elvégezni a példánál maradva : a tûzmegelôzést és a tûzjelzô hálózat mûködtetését. Jelzôrendszere nélkül a gyermekjóléti szolgálat nem csupán a veszélyeztetett gyermekektôl kerül távol. Jelzôrendszer nélkül egyéb problémákkal is szembesülnek: Nem tudják biztonsággal megítélni és minôsíteni az egyes gyermekek életében kialakult veszélyeztetô helyzetet. Nem tudják körbevenni a veszélyeztetett gyermeket és a családját. Néha a családdal való együttmûködés is nehezebb, mert hiányoznak a normális egészségügyi, pedagógiai problémákat képviselô, a család által elfogadható szakemberek. Jelzôrendszere nélkül a gyermekjóléti szolgálat magára marad. Például a felelôsséggel. Miért jó, ha van jelzôrendszer? A gyermekekkel szembeni rossz bánásmód a valóságban sokszor nehezen felismerhetô. Ha felismertük a tényeket, sokszor nehezen kimondhatók. Ha kimondtuk, nehezen találunk rajta fogást. A gyermek nevelése ugyanis elsôsorban a szülô joga és kötelessége, ám nehéz megítélni az egyes cselekedeteket, hogy azok mennyire segítik elô, vagy sértik a gyermeki jogok érvényesülését, a gyermek egészséges fejlôdését. Hiszen a nevelési folyamat alapvetôen sztochasztikus, vagyis zömében bizonytalanul definiált célok felé halad bizonytalanul leírható módon. Az esetek és problémák megítélése. A gyermekekkel szembeni rossz bánásmód olyan, mint a köd. Mindenki tudja, milyen a köd, és azt is, milyen a tiszta idô. De nagyon nehéz meghatározni a kettô közötti határvonalat. A gyermekvédelmi munkában e- zért elengedhetetlenül fontos a team-munka, az együttmûködés a jelzôrendszeri tagokkal. Mert minél többen teszik hozzá információikat a közös tudáshoz, annál jobban körülhatárolható egy-egy eset, annál biztosabban lehet jó döntéseket hozni. Sokan éppen ezért arra törekednek, hogy olyan partnerekkel vegyék körül magukat, akikkel hasonlóképpen látják a világot, akikkel többnyire egyetértenek. Én nem félek azoktól, akik más platformon állnak, akik másképpen gondolkodnak az ô véleményük tartja mindig frissen a kételkedést, hogy vajon a lehetô legjobban ítélünk-e meg egy helyzetet. Az esetekrôl való közös értekezés nem csupán a gyermekjóléti szolgálatnak segít. Segít a jelzôrendszeri tagoknak is abban, hogy egyre érzékenyebbek legyenek a gyermekekkel szembeni rossz bánásmód jeleire. Segít nekik eldönteni a jelzéstevés etikai dilemmáit. A javaslatok és döntések. A kollektív munka után megalapozottabb javaslatok, erôsebb döntések születnek, amelyek képesek megállni a helyüket. A 6 7

5 személyes érdekeiket agresszíven védô szülôk, az intézményi abúzus aktoraként mûködô szakemberek könnyedén le tudják rázni az egyedül maradt gyermekvédôk véleményét, legyen az bármilyen megalapozott. Amint azt leírtam, ez a társadalom nem kedvez a gyermeki jogok megvalósulásának és mivel ezt háttérbe szorítja, háttérbe szorul a gyermeki jogokat védôk személye is, könnyen leminôsül a szakmai véleménye. A magára hagyott gyermekvédô nem tudja érvényesíteni a törvény szellemét a törvény csavarosan értelmezhetô betûjével szemben. Ezzel szemben a jelzôrendszer konszenzusos véleményét nem lehet csak úgy a szônyeg alá söpörni. A körültekintôen lefolytatott esetkonferenciákat követôen hatékonyabb tevékenységet lehet végezni. A cselekvés. A jelzôrendszerével szorosan együttmûködô gyermekjóléti szolgálat nem csupán a helyzetfeltárás, a probléma megítélése és a döntéshozatal területén kap segítséget, hanem a családok és gyermekek problémáinak megoldásában is. Hiszen minden egyes aktív jelzôrendszeri taggal együtt a gyermekjóléti szolgálat jelen lehet a gyermek életében pl. az iskolában, hogy e mesterséges támogatórendszer mind jobban körbevegye a problémahordozó gyermeket. Az együttmûködéshez csatlakozott szakemberek magukkal hozzák szakterületük eszköztárát, s ez újabb lehetôségeket teremt a probléma orvoslására. Ez az együttmûködés ugyanilyen hozománnyal kopogtat be a jelzôrendszeri taghoz is, aki hamar megtapasztalhatja, hogy a korábban kezelhetetlennek ítélt problématömegen az együttmûködés valamely tagja vagy a tagok egy csoportja fogást talál. És végül, de ahogy mondani szokták nem utolsósorban, a szakmai szintû együttmûködés tapasztalatai beépülhetnek a szakember-kliens e- gyüttmûködésbe is, amely a modern paradigmák mentén mûködô gyermekvédelem egyik alapköve. A szakemberek bevonásában gyakorlatot szerzett gyermekvédôk komoly sikereket érhetnek el a családok bevonásában is, az önkéntes együttmûködés erejének kihasználásában is. A megoldások variabilitása. E- gyetlen probléma enyhítésére optimális esetben megoldására nem csupán egyetlen megoldás létezik. A sokproblémás családok helyzetének javításában pedig egyenesen elengedhetetlen a multi- szemlélet. A korábban leírt szakmai sokszínûség valós mûködésének velejárója az, hogy a problémamegoldás színesedik, a lehetôségek sokasodnak. Sôt, ennek az ellenkezôje is igaz: az intézményi marketinggel színesen és szagosan bemutatott e- gyüttmûködésekrôl kiderül, hogy milyen felszínesek és tartalmatlanok, ha az ügyeket megvizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a megoldások skálása szûkös, egy kaptafára készültek, az együttmûködés egyik kiemelt szereplôjét terhelik. Közös az öröm, közös a bánat. Mert az ember társas lény. Sikereit és kudarcait vagy megosztja sorstársaival, vagy belepusztul. A mi szakmánkban ezt úgy mondják: kiég. A jól mûködô jelzôrendszer egyben szakmai támogatórendszer is, melynek hálójában a szakemberek feltöltekezhetnek sikereikkel, és feldolgozhatják kudarcaikat. Az nem kérdés, hogy a gyermekjóléti szolgálat az észlelô és jelzôrendszert kötelezôen mûködteti. Az sem kérdés, hogy a szakemberek gyermekek iránti felelôssége is az együttmûködést követeli meg. Remélem, most már az sem kérdés senki számára, hogy a jelzôrendszeri együttmûködés jó is. Köszönöm a figyelmet! 8 9

6 AZ ISKOLAI PREVENCIÓ ÉS KORREKCIÓ A GYERMEKEKKEL SZEMBENI ROSSZ BÁNÁSMÓD TERÜLETÉN LADÁNYINÉ SÜTÔ TÜNDE TANÁR, ISKOLAI GYERMEKVÉDELMI FELELÔS BUDAPEST, XXII. KER. RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Nézz hosszan egy gyermekarcra és látni fogod: ha van sors, hát nagyon korán elkezdôdik. (Ancsel Éva) A gyermek ember. Szellemi, személyes életre, szabadságra és felelôsségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van rendelve. Nem szabad dologként bánni vele vagy birtoknak tekinteni. Személy voltából következik, hogy vannak jogai. Joga van a törvények nyújtotta védelemre, gondozásra és nevelésre, szeretetre és megértésre, gyermek voltának elismerésére és képességei kifejlesztésére. (Nyíri Tamás: A gyermek az antropológia szemszögébôl - Vigilia,1984/ 9.sz. ) A tüneteket regisztráljuk A háttérre, az okokra, a kialakulás folyamatára figyelünk A felelôsséget kizárólag a családra,a gyermek személyiségére hárítjuk Megkíséreljük az iskola életrendjében, a nevelôi bánásmódban és a gyerek-gyerek kapcsolatban is keresni az iskola számára nem elfogadható viselkedés összetevôit Csupán szankcionálunk Megpróbálunk a megoldás, az enyhítés részese lenni (esetleg külsô szakértô bevonásával) NEM ÉRTÉK ÉRTÉK Joga van: Védelemre Gondozásra Nevelésre Szeretetre Gyermek voltának elismerésére Képességei fejlesztésére HA EZEK A JOGOK SÉRÜLNEK Hogyan értelmezzük a jelzéseket? A problémás gyerek az oktatási célok megvalósításának fô akadálya, amit meg kell szüntetni súlyos estben el kell távolítani ROSSZ BÁNÁSMÓD A gyerek fejlôdési nehézségeit a környezeti (esetleg szervi idegrendszeri) károsodással, érzelmi gondokkal való megküzdési próbálkozásnak tekintjük OKOK I. A CSALÁDBAN REJLÔ OKOK II. A GYERMEKBEN REJLÔ OKOK III. AZ ISKOLÁBAN KERESENDÔ OKOK I. A CSALÁDBAN REJLÔ OKOK 1. A CSALÁDI SZOCIALIZÁCIÓ ZAVARAI Anya kisgyermek sajátos kapcsolatának hiánya Nyelvi kommunikációs folyamat hiányosságai Szerepelsajátítási lehetôségek hiánya 2.A SZÜLÔK NEVELÉSI HIBÁIBÓL EREDÔ ZAVAROK Túlzott szigor Agyonkényeztetés Passzív nevelés Következetlen nevelési mód, kettôs nevelés Érzelmi elhanyagolás 10 11

7 3. A CSALÁD INTERKULTURÁLIS ZAVARAI A család szociokulturális háttere, a szülôk iskolázottsága Az iskola és a család eltérô értékrendje A szülôk negatív viszonyulása az iskolához Rendezetlen életmód Deviancia MI OKOZ SZORONGÁST, FÉLELMET? 4. KONFLIKTUSOKBÓL FAKADÓ ZAVAROK Konfliktusokat kiváltó okok Konfliktusokat megoldása Kommunikáció 5. A CSALÁD SZOCIODEMOGRÁFIAI HÁTTERE Jövedelem rossz anyagi helyzet a családban (depriváció) Munkanélküliség Lakáskörülmények II. A GYERMEKBEN REJLÔ OKOK 1. AZ ÉRTELMI FEJLÔDÉS 2. ÉRZELMI FEJLETTSÉG 3. TESTI, FIZIOLÓGIAI FEJLETTSÉG III. A Z ISKOLÁBAN KERESENDÔ OKOK 1. AZ ISKOLA KÖVETELMÉNYRENDSZERE (ISMERETKÖZPONTÚSÁG) 2. A PEDAGÓGUS TÚL SZIGORÚ BÁNÁSMÓDJA 3. A PEDAGÓGUS KÖZÖMBÖSSÉGE 4. A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁJÁNAK HIÁNYOSSÁGAI 5. TÁRSAS HELYZET KEDVEZÔTLEN ALAKULÁSA AZ OSZTÁLYBAN 12 13

8 Stratégia, amivel egy nem kívánt jelenséget, vagy tünet együttes kialakulását megakadályozó megoldásokat keresünk. PREVENCIÓ ÉS KORREKCIÓ I. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSE Amikor a kihagyott vagy elmaradt prevenció helyett keressük azokat a lehetséges megoldásokat, amelyek a tapasztalt rendellenesség, hiányosságok, elmaradások csökkenését, kijavítását célozzák meg. 1. A veszélyeztetettségi okainak feltárása, a jelzôrendszer hatékony mûködtetése A szocio-demográfiai mérés pontosítása, az adatok kiegészítése, az évközi változások folyamatos figyelemmel kísérése. Az elsô osztályos tanulók adatainak rögzítése. A szociális lehetôségekrôl való tájékoztatás, a juttatások realizálásában való részvétel. A tankönyvtámogatás, étkezési díj megállapításának törvényes megvalósítása. Sürgôs, esetek gyors és szakszerû intézése, szükség esetén jelzés a szakszolgáltató intézmények felé. 2. A családok mikroklímájának (nevelési stílus, életvezetési stílus, kultúrális nívó, értékrend): megismerése családlátogatással (1. és 5. évfolyamon, szükség esetén, más évfolyamokon is) szempontok szerint, ennek dokumentálása, a tapasztalatok megbeszélése team munka keretén belül; befolyásolása, a szülôk és az iskola elvárásainak közelítésével. Tematikus szülôi értekezletek tartása nevelési témákról. Tanácsadás nevelési kérdésekben, az iskolai fogadóórán. 3. A tanulási kudarcok mérséklése: Korai szûrés, szakemberhez való irányítás. Szorosabb kapcsolat a Nevelési Tanácsadóval. A kommunikációs kultúra korai feltérképezése az elsô osztályokban a DIFER elvégzése, ez alapján fejlesztési terv készítése. Órákon, elsôsorban NYIK órákon, differenciált tanulásirányítással a hiányok pótlása, kompenzálása; felzárkóztatás. A felmérésék elemzésének része az egyénekre lebontott feladatterv. A megvalósítás dokumentálása. Felsôbb évfolyamokon ösztönzés napközis, illetve tanulószobai tanulásra. Tanulási szokások megalapozása kialakítása a tanulás tanítása. A szülôk bevonása. Szocializációs hátrányok enyhítése az illem, a szabályok tudatos alkalmaztatásával (osztályfônöki és napközis nevelési tervek). 4. A szabadidôs tevékenység minôségi fejlesztése: Napköziben a kínálat bôvítése, ösztönzés a részvételre Igény szerint az olyan szabadidôs tevékenységek szervezése, amelyek nem rónak a családokra plusz anyagi terheket (alapítvány) 5. Az indulási hátrányok csökkentése helyes tanulási technikák elsajátíttatásával napköziben tanulószobán tanítási órán II. LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM 1. Az érzelmi biztonság megteremtése az osztályközösségekben, a napközis csoportokban. Az új tanulók beilleszkedésének segítése. 2. A pedagógiai kompetencia fejlesztése, a pedagógiai érzékenység érvényesítése a gyerekekkel való egyéni bánásmódban (tolerancia, empátia). 3. Az önismereti képességek alakítása, fejlesztése életkornak megfelelôen: önismereti beszélgetések napköziben, tanórák adta lehetôségek tudatos kihasználása (NYIK, dráma, báb); osztályfônöki órák, tanítási órák elôtti együttlétek pedagógiai felhasználása; egyéni beszélgetések gyerekekkel, akik igénylik legyen egy olyan felnôtt, akivel megbeszéli problémáit

9 4. Konfliktuskezelési technikák elsajátíttatása, alkalmazása. Az ehhez szükséges pedagógiai tudás elsajátítása önképzéssel, belsô továbbképzéssel. Iskolai, szervezett foglalkozások adta lehetôségek kihasználása: drámaórán, bábórán, osztályfônöki órán napköziben. 5. A magatartási problémák team - munkában történô szakszerû kezelése évfolyam színtû megbeszélések. 6. A társas kapcsolatok figyelemmel kísérése, szakszerû beavatkozás szociometriák készítése, elemzése, ennek alapján beavatkozás II. PREVENCIÓ 1.EGÉSZSÉGNEVELÉS 2.PEDAGÓGUS SZAKMAI PROFESSZIÓJÁNAK BÔVÍTÉSE 3.DROG-PREVENCIÓ A GYERMEKBÁNTALMAZÁS (CSALÁDI ERÔSZAK) MEGELÔZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK RENDÉSZETI PROBLÉMÁI DR. NÉMETH ZSOLT NY. EZREDES, FÔISKOLAI TANÁR, TUDOMÁNYOS REKTORHELYETTES RENDÔRTISZTI FÔISKOLA Nem való szemétvödörbe dobni az újszülöttet. Helytelen éheztetni a csecsemôt. Ha beteg, orvost kell hívni hozzá. Nem tanácsos kikötni, forró kályhára ültetni, hideg kamrába zárni, ujját konnektorba dugni, nadrágszíjjal, gyúrófával, szárítókötéllel, fakanállal, széklábbal, porolóval, cipôsarokkal fenyíteni. Ne fenyegessük szolgálati fegyverünkkel, ne felejtsük a vonaton, ne csapjuk be, ne nevessük ki, ne ordítozzunk rá, ne szégyenítsük meg, szóval, amennyire lehet, tartsuk tiszteletben kezdôdô és bûntelen életét. (Konrád György: A látogató) A GYERMEK EMBER A KÖZBIZTONSÁG egyensúlyi állapot (a társadalom és az egyének nyugalma, biztonsága, sérthetetlenségének szavatolása valamint ezen értékeket veszélyeztetõ hatások között) folyamatosan változó egyensúlyi állapot kollektív társadalmi termék MEGVALÓSULÁSA rendészeti igazgatás az egyének önvédelmi reakciói közösségek összefogása piacon megvásárolható biztonság A BIZTONSÁG TERMELÉSE folyamatos társadalmi igény mert a közbiztonságot folyton fenyegetik a jogellenes emberi magatartások (szükséglet kielégítés, konfliktus megoldás normasértô módon) 16 17

10 RENDÉSZETI FUNKCIÓK ÔRKÖDÉS VESZÉLY ELHÁRÍTÁSA - (készülôdô baj, fenyegetô konfliktus) BEKÖVETKEZETT VESZÉLY nyomán (be kell avatkozni legitim fizikai erôszakkal esetleg) ELMÚLT A VESZÉLYHELYZET már - (helyre kell állítani a közrendet: felderítés, bizonyítás) - (vajon az elkövetô megbüntetése révén a megsértett jogrendet helyre tudjuk-e állítani?) GYERMEKBÁNTALMAZÓK Az intézmények (benne a rendôrség is) A gyermekek egymást A felnôttek általában A tömegkommunikáció A gyermek saját családja LEHETÔSÉGEK A JOGALKALMAZÁSBAN (a rendészet jogalkalmazás) Gyors és hatékony rendôri intézkedés a jogsértésben megnyilvánuló családi erôszak jelenségeire Gyors és eredményes nyomozás A cselekmények súlyát reflektáló ítélkezési gyakorlat Áldozatbarát jellegû hatósági mûködés (jog)védelem a már sérelmet szenvedett áldozatok számára 45/2003. (IV. 16.) OGY határozat a családon belüli erôszak megelôzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégia kialakításáról soron kívüli, gyorsított eljárások hatékony tanúvédelem biztonságos menedékházak hálózata kríziskezelô központok a menekülô nôknek és gyermekeknek a bántalmazott családtagok biztonságát biztosítani jogi képviseletet a bántalmazottaknak országos cselekvési program a represszív intézkedések mellett (terápia és védelem) A RENDÔRSÉG ELSZÁNT LÉPÉSE FORDULÓPONT: az országos rendôrfôkapitány 13/2003. (III. 27.) intézkedése a családon belüli erôszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendôri feladatok végrehajtására fokozottan kiszolgáltatott helyzetû sértettek, problematikus, nehéz rendôri intézkedések a civil szervezetek nyomására született a rendôri szabályozás a rendôrség mûködése proaktív jellegû legyen és áldozatközpontú járulékosan a gyermekvédelmi törvény rendôrségi feladatai is teljesüljenek A KÖZBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELADATAI: szociális közeltérben történt személy elleni erôszakos cselekményre vonatkozó bejelentés nyomán haladéktalanul megjelenni a helyszínen a jogellenes állapot, magatartás megszakítása, a továbbiak megelôzése, az indulatok lecsillapítása, a törvényes rend helyreállítása a sérültek elszállíttatása a mögöttes konfliktus megismerése (a megoldással való kísérletezéstôl tartózkodva) tájékoztatás jogokról, lehetôségekrôl, felelôsségrôl (menedékház, anyaotthon, stb.) az intézkedést a rendôr elfogulatlansága és pártatlansága jellemezze a bizonyítás érdekében: meghallgatások (szeparáltan), a helyszíni körülmények áttekintése, adatgyûjtés, tanúkutatás ha a feltételek fennállnak: elôállítás, ôrizetbe vétel (szabadítás esetén az áldozat értesítése, számára tanácsadás a fellépô veszélyhelyzetre) A KÖRZETI MEGBÍZOTT FELADATAI: a családi erôszak vonatkozásában problematikus családok feltérképezése a területén gyermeket veszélyeztetô helyzetrôl haladéktalanul értesíteni a gyermekjóléti szolgálatot folyamatos munkakapcsolat a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítô munkatársaival félévente jelenteni a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységét (beleértve a családi erôszak megelôzésére vonatkozó aktivitását) 18 19

11 A BÛNÜGYI SZOLGÁLAT FELADATAI a feltételek fennállása esetén a nyomozás haladéktalan elrendelése (ezt megelôzôen, ha szükséges, a titkos információgyûjtés eszközeit és módszereit alkalmazni) helyszíni szemle megtartása (ennek során videó felvétel készítése) az eljáró a témában elméleti tudással és gyakorlati jártassággal rendelkezô legyen, erôs empátiával az áldozatot az eljárás során messzemenôen kímélni kell (a traumatizált áldozat tanúvallomásáról videofelvétel készüljön) gyermeksértettet mindig speciális kihallgató szobában kérdezzék ki a jelzôrendszer tagjaival (ld. Gyermekvédelmi törvényt) tartsanak eseti megbeszéléséket az áldozatvédelmi szabályzatokat aggályosan betartani (tájékoztatás, biztonság, kárenyhítés) valamennyi személy elleni erôszakos elkövetôt megvizsgálni, hogy hozzátartozóival szemben családi erôszak körébe tartozó magatartás nem állapítható-e meg (megfelelô információk beszerzése) Nem a legjobb megoldás, ha az állam erôszakkal válaszol az erôszakra, a hangsúlyt a konfliktuskezelésre, a mediációra érdemesebb volna helyezni (Göncz Kinga esélyegyenlôségi miniszter) A közösségi rendôrség az nem folytonosan harcban áll az egyénekkel, hanem folyamatosan elômozdítja az egyének jólétét! (Eötvös Károly képviselô 1881) A házastársak szolgálják egymást. Emeljék fel, segítsék, erôsítsék egymást, de mindenekfelett: szolgálják. Neveljék fel gyermekeiket becsülettel, szeretôn és távolságot tartva. A gyermek vendég a házban, akit szeretni és tisztelni kell sohasem birtokolni, hiszen ô istené. (a Védantából) A BÛNMEGELÔZÉSI FELADATOK minden gyermekeltûnést jelenteni a gyermekjóléti szolgálatnak megvizsgálni, hogy az eltûnés oka nem családi erôszakban található-e a megkerült gyermeket erre vonatkozóan külön kikérdezni tájékoztató és propaganda elôadások a családi erôszak jogi és viktimológiai sajátosságairól gyermekeket abban segíteni, hogy felismerjék és jelezzék családi erôszakkal terhes helyzetüket erôsíteni az együttmûködést a gyermekvédelmi jelzôrendszer tagjaival valamint a civilszervezetekkel, velük együttmûködési megállapodások kötése együttmûködési megállapodások a jegyzôvel és a gyámhivatallal (ezek egy példányát megküldeni a megyei bûnmegelôzési osztálynak) a családi erôszak valamint a gyermek veszélyeztetettséggel kapcsolatos rendôri hiányosságok (intézkedés elmaradása, szakszerûtlen avagy törvénytelen intézkedés) miatti panaszokat a rendôrségi vezetô soron kívül vizsgálja ki 20 21

A CSALÁDI ERŐSZAK, GYERMEKBÁNTALMAZÁS MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK RENDÉSZETI PROBLÉMÁI

A CSALÁDI ERŐSZAK, GYERMEKBÁNTALMAZÁS MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK RENDÉSZETI PROBLÉMÁI A CSALÁDI ERŐSZAK, GYERMEKBÁNTALMAZÁS MEGELŐZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK RENDÉSZETI PROBLÉMÁI Nem való szemétvödörbe dobni az újszülöttet. Helytelen éheztetni a csecsemőt. Ha beteg, orvost kell hívni hozzá.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika A bántalmazott b gyermek Dr. Pászthy P Bea Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika A gyermekekkel való bánásmód része annak a konkrét társadalmi gyakorlatnak, mely elválaszthatatlan a gazdasági,

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

soló tényez Dr. Pászthy Bea I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika PDF created with pdffactory Pro trial version

soló tényez Dr. Pászthy Bea I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika PDF created with pdffactory Pro trial version Afejl dést befolyásol soló tényez k Dr. Pászthy Bea I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 1 2 Acsecsem fejl désének optimális feltételei A csecsem k korai tapasztalatai dönt hatást gyakorolnak a kés bbi fejl

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában Hargitai Enikő Éva Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Statisztikai adatok A bántalmazás/elhanyagolás

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Észlelő és jelzőrendszer működése. Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés

Észlelő és jelzőrendszer működése. Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés Észlelő és jelzőrendszer működése Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés Jelzőrendszer tagjai Gyvt 17 gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

Gyermekbántalmazás kitekintés

Gyermekbántalmazás kitekintés Gyermekbántalmazás kitekintés Dr. Scheiber Dóra, Dr. Kovács Zsuzsa, Toma Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Dr. Kassai Tamás Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet, Budapest MAVE megyei napok

Részletesebben

Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella. CEHAPE Konferencia, 2006. február 9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet

Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella. CEHAPE Konferencia, 2006. február 9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet A kortársak rsak közötti k bántalmazás, önsértés Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella CEHAPE Konferencia, 2006. február 9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet A bullying/ / bántalmazb ntalmazás

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

A családon belüli erőszak, pszichés jegyek megjelenése a gyermekrajzokon Szögedi Dalma Klinikai szakpszichológus Családterapeuta Magyarországi kutatások 1. Velkey László (1994): a 14 év alatti populáció

Részletesebben

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉSE ÉS KEZELÉSE A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉSE ÉS KEZELÉSE A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉSE ÉS KEZELÉSE A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN Munkaanyag Összeállította: Varga Bea Kristóf Pál Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2015. Kedves Kollégák! Válogatásunk

Részletesebben

Az elhanyagolás testi gyanújelei

Az elhanyagolás testi gyanújelei Az elhanyagolás testi gyanújelei alultápláltság, leromlott fizikai-lelki állapot, erősen kiszáradt, vagy lehűlt állapotban kórházba, rendelésre kerülő gyermek a kórházba rövid időn belül, leromlott állapotban

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Gyermekjogok, gyermekbántalmaz. ntalmazás. Dr. Kovács Zsuzsanna

Gyermekjogok, gyermekbántalmaz. ntalmazás. Dr. Kovács Zsuzsanna Gyermekjogok, gyermekbántalmaz ntalmazás Dr. Kovács Zsuzsanna Gyermekjogok - jogszabályok Egyezmény a gyermek jogairól l az ENSZ KözgyK zgyűlés 44/25 határozata New York 1989. november 20. 1991.évi LXIV.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja.

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Név/cím: Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Rövid leírás Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Pedagógusok az egészségért konferencia október 3.

Pedagógusok az egészségért konferencia október 3. Pedagógusok az egészségért konferencia 2014. október 3. Belső (M)órarend A Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola Egészségfejlesztési programja bemutatja: Dátán Attila Tartalom Előzmények,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Sorompó Anett, Dr.Paraicz Éva, Dr.Hegyi Márta, Dr.Hirsch Anikó MRE Bethesda Gyermekkórház, Budapest Kórházi szociális munka

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Természetgyógyászati Klinikum

Természetgyógyászati Klinikum Természetgyógyászati Klinikum A Pszichiátria és a természetgyógyászat kapcsolata Fekete Szabolcs - 2016 pszichiátria A gondolkodás, az érzelmi élet és a viselkedés zavaraival foglalkozó szakterület A terápiák

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Miért fontos a gyermekvédelmi jelzőrendszer? Dr. Muzsay Géza 2014.11.14.

Miért fontos a gyermekvédelmi jelzőrendszer? Dr. Muzsay Géza 2014.11.14. Miért fontos a gyermekvédelmi jelzőrendszer? Dr. Muzsay Géza 2014.11.14. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához,

Részletesebben

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól.

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól. Érvényes: 2007. 01. 03-tól. 1 1. a) Mit értünk a szervezet fogalma alatt? Jellemezze a bürokratikus szervezetet! b) Mi a hospitalizáció és milyen hatással lehet a korai szeparáció a gyerekek szomatopszichés

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Gyermekbántalmazás és elhanyagolás az egészségügyi dolgozók szerepe a jelzőrendszerben. Dr Kovács Zsuzsanna 2014. május 9.

Gyermekbántalmazás és elhanyagolás az egészségügyi dolgozók szerepe a jelzőrendszerben. Dr Kovács Zsuzsanna 2014. május 9. Gyermekbántalmazás és elhanyagolás az egészségügyi dolgozók szerepe a jelzőrendszerben Dr Kovács Zsuzsanna 2014 május 9 Kiskorú veszélyeztetése 2012 évi C törvény a Büntető törvénykönyvről XX fejezet 208

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Münchausen szindróma by proxy

Münchausen szindróma by proxy Münchausen szindróma by proxy drbesnyő Márta Vadaskert Kórház és Szakambulancia Definíció, meghatározás A gyermekbántalmazás egyik súlyos formája Asher/1951/ Felnőttek betegségtüneteket találnak ki maguknak,

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak Európa Tanács Parlamenti Közgyűlés 1582 (2002) 1 számú Ajánlás Nők elleni családon belüli erőszak 1. A családon belüli erőszak a nők elleni erőszak legelterjedtebb formája, melynek következményei az áldozatok

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

A védelembe vételi eljárások gyakorlata. Mentuszné dr. Terék Irén ÉMRÁH SZGYH Eger Június 2.

A védelembe vételi eljárások gyakorlata. Mentuszné dr. Terék Irén ÉMRÁH SZGYH Eger Június 2. A védelembe vételi eljárások gyakorlata Mentuszné dr. Terék Irén ÉMRÁH SZGYH Eger 2010. Június 2. Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) 149/1997.

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

AZ ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE- KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKRA

AZ ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE- KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKRA AZ ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE- KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKRA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER A GYERMEKVÉDELEMBEN

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter Fejlődési zavar Fejlődési zavar gyanúja: megkésett eltérő disszociált fejlődés Fejlődési részterületek:

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Hátrányos helyzet és agresszió

Hátrányos helyzet és agresszió , Budapest Hátrányos helyzet és agresszió Buda Mariann Debreceni Egyetem, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet buda.mariann@arts.unideb.hu AGRESSZIÓ ÉS ERŐSZAK Ne feledjük! Őszi Pedagógiai Napok Az agresszió

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Veszélyeztetettség Hátrányos helyzet. Készítette: Gubikné Kovács Erika GYIV- felelős

Veszélyeztetettség Hátrányos helyzet. Készítette: Gubikné Kovács Erika GYIV- felelős Veszélyeztetettség Hátrányos helyzet Készítette: Gubikné Kovács Erika GYIV- felelős A MEGELŐZÉS ÉS KEZELÉS SZINTJEI 1. minden gyermeknek és családnak járó ellátás - univerzalitás 2. speciális ellátás gyerekeknek,

Részletesebben