E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés"

Átírás

1

2

3 Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje a gyermekvédelem rendszerét, s ezen ismeretek segítségével minél hatékonyabban szolgálhassa a gyermek- és fiatalkori bûnözés, illetve a gyermekek áldozattá válásának megelõzését, csökkentését. A Gyermekvédelmi Kalauzból ennek megfelelõen ismereteket szerezhet a területet érintõ fontosabb jogszabályokról, szakmai fogalmakról, a gyermekvédelem szervezetérõl, a gyermekek védelmének különbözõ eszközeirõl, a veszélyeztetett gyermek útjáról a védelem rendszerében, valamint a gyermekvédelem és a rendõri munka konkrét kapcsolódási pontjairól. A gyermekek védelme szélesen értelmezve mindannyiunk, így a szakemberek, a kapcsolódó feladatokat ellátók (köztük a rendõrség munkatársai) és valamennyi hatóság, intézmény, szervezet, sõt a magánszemélyek kötelessége is. Mindazoké, akik a gyermekekkel találkoznak, ügyeik intézésében részt vesznek, azokban döntést hoznak. Korunk egyik legnagyobb vívmánya, eredménye az emberi jogok elismerése és ezeknek a jogoknak tiszteletben tartása. Ezek körében a gyermekek jogai kiemelt helyet foglalnak el, melyek érvényesítésének egyik biztosítéka a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény. A Gyermekvédelmi Törvény alapvetõ célja az, hogy minden rászoruló gyermeknek esélyegyenlõséget biztosítson a gyermekvédelem ellátórendszerén keresztül. A rendszer családot támogató és családot helyettesítõ elemei egymásra épülnek, egy-egy területén dolgozó szakemberek egymás munkáját támogatva, kiegészítve teljesítik feladataikat, együttmûködve más, kapcsolódó feladatokat ellátókkal. Ahhoz azonban, hogy e rendszer valójában a gyermekek érdekében mûködjön, szükséges, hogy a különbözõ szakterületeken, a gyermekekkel bármilyen szinten kapcsolatba kerülõ munkatársak átfogó ismeretekkel rendelkezzenek a gyermekvédelem teljes rendszerérõl. Ön a gyermekvédelem fontos szereplõje: önálló hatáskörrel rendelkezik a gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezésének elrendelésére, értékes segítséget tud nyújtani a gyámhatóságoknak határozataik végrehajtása során, s nem utolsósorban a

4 Dr. Csepeli Ágota Nádasiné Nemes Erzsébet 2 veszélyeztetettség megelõzésének, s a kialakult veszélyhelyzet jelzésének területén is hangsúlyos feladatot bízott Önre a jogalkotó. Jelen Gyermekvédelmi Kalauzban, szándékunk szerint, megtalálható mindaz az információ, melyre a gyermekvédelmi feladatok ellátása során a rendõrség munkatársainak szüksége lehet. Eredményes munkát kívánnak A gyermekek védelmét megalapozó fontosabb jogszabályok a Szerzõk évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya évi IV. törvény (Csjt.) A házasságról, a családról és a gyámságról évi LXIV. törvény A gyermekek jogairól szóló New Yorkban november 20-án kelt Egyezmény kihirdetésérõl évi XXXI. törvény (Gyvt.) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl 1/2004. (I. 5.) ESZCSM rendelet A betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselõ mûködésének feltételeirõl 13/2003. (III. 27.) ORFK intézkedés A családon belüli erõszak kezelésével és a kiskorú védelmével kapcsolatos rendõri feladatok végrehajtására

5 A legalapvetõbb gyermeki jogok A gyermeki jogok közül hármat emelünk ki: a gyermeknek joga van saját családi környezetében való nevelkedéshez, e jog biztosítása érdekében joga van megfelelõ segítséghez, joga van szükség szerint családpótló ellátáshoz, mellyel jóléte, azaz testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlõdése, egészséges felnevelkedése megvalósulhat. A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt.-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.

6 A gyermekvédelem és a gyámügyi igazgatás szervezeti rendszere A gyermekvédelmi rendszer mûködtetése állami és önkormányzati feladat. ICsSzEM Ágazati irányítás Megyei (fõvárosi) gyámhivatal Szakmai irányítás/felügyelet Hatósági ügyekben Szolgáltató tevékenység területén Települési (kerületi) önkormányzat Megyei (fõvárosi) önkormányzat Alapellátás Hatósági intézkedések Szakellátás Jegyzõ Kijelölt városi (kerületi) gyámhivatal Pénzbeli és természetbeni ellátások Gyermekjóléti szolgáltatás Napközbeni ellátások Átmeneti gondozás Védelembe vétel Ideiglenes hatályú elhelyezés Ideiglenes hatályú elhelyezés Átmeneti nevelésbe vétel Tartós nevelésbe vétel Utógondozói ellátás Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelõlegezése Gyermekvédelmi szakszolgáltatás Otthont nyújtó ellátások: nevelõszülõk lakásotthon gyermekotthon utógondozó otthon

7 i Az ágazat irányítását az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter látja el. A megyei közigazgatási hivatalok szervezetébe ágyazódnak szakmailag az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium (ICsSzEM) alá rendelten a megyei (fõvárosi) gyámhivatalok, melyek feladata szakmai irányítás és felügyelet részben a gyámhatósági ügyekben, részben pedig a szolgáltató tevékenység területén. A megyei gyámhivatalok különleges és a rendõrség munkájával is összefüggõ tevékenységi köre a gyermek- és ifjúságvédelmi koordináció, melyet a gyermekés fiatalkori bûnelkövetés és áldozattá válás megelõzése érdekében folytat. Több megyében a közigazgatási hivatalok honlapján, Budapesten a Ifjúság, bûnmegelõzés címszó alatt a feladatra vonatkozó bõvebb információ található. A megyei (fõvárosi) gyámhivataloknak feladatkörükbõl adódóan a megyéjük illetékességi területére kiterjedõen teljes áttekintésük van úgy az alap-, illetve szakellátást nyújtó intézmények mûködésérõl, mint a hatósági tevékenységet ellátók munkájáról. ALAPELLÁTÁS 5 Gyermekvédelmi kalauz a rendõrség munkatársai számára A Gyvt. alapelve, hogy a gyermek lehetõség szerint családjában kapja meg mindazt a segítséget, mely testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlõdését, egészséges felnevelkedését (gyermekjólét) biztosítja. Éppen ezért a rendszer jelentõs elemei a szolgáltató jellegû, gyermekjóléti alapellátások, melyek igénybevétele önkéntes. Az alapellátás biztosítása a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzatok kötelezõ feladata. Ezek: pénzbeli vagy természetbeni ellátások (rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, gyermektartásdíj megelõlegezése, otthonteremtési támogatás, étkezéstérítés, tankönyv-támogatás stb.) személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: gyermekjóléti szolgáltatás (gyermekjóléti szolgálat vagy központ), gyermekek napközbeni ellátása (bölcsõde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, nyári napközis otthon, napközis tábor, iskolai napközi, alternatív napközbeni ellátások), gyermekek átmeneti gondozása bentlakással, teljes ellátással (helyettes szülõ, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona). A pénzbeli és természetbeni támogatások anyagi fedezetének egy részét az állam a központi költségvetésbõl, más részét pedig a települési önkormányzatok, saját bevételi forrásaikból biztosítják. A jogosultság megállapítása a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az étkezés-térítés, valamint egyéb jogcímen,

8 Dr. Csepeli Ágota Nádasiné Nemes Erzsébet i 6 esetenként adott pénzbeli vagy természetbeni ellátások esetén az önkormányzatok képviselõ-testületei, a gyermektartásdíj megelõlegezése és az otthonteremtési támogatás a gyámhivatalok hatáskörébe tartozik. A gyermekjóléti szolgáltatás feladatát Budapesten és általában a nagyobb településeken, városokban intézményi keretek között a gyermekjóléti szolgálat (központ), kisebb településeken egy-egy személy látja el. Feladataikról a késõbbiekben részletesen szólunk. A gyermekek napközbeni ellátásának különbözõ formái: bölcsõde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, nyári napközis otthon, napközis tábor, alternatív napközbeni ellátások. Ez utóbbi új ellátási formaként van jelen a gyermekvédelmi ellátások sorában. Célja, hogy 10 év feletti, csellengõ vagy másként veszélyeztetett gyermekeknek biztosítson megfelelõ napközbeni elfoglaltságot, felügyeletet. Az átmeneti gondozás feladatát háromféle módon biztosítja a gyermekvédelmi rendszer. 1. A gyermekek átmeneti otthonai a gyermek teljes körû ellátásáról (életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelõ étkezésrõl, ruházattal való ellátásról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásról, gondozásról, nevelésrõl, lakhatásról) gondoskodnak átmeneti jelleggel. Igénybevételére akkor kerülhet sor, ha a szülõ egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy másféle akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban idõlegesen nem lehet megoldani. 2. Ugyanezen ellátás helyettes szülõ útján is biztosítható. Ez esetben a helyettes szülõ saját háztartásában nyújt teljes körû ellátást. 3. A családok átmeneti otthonai az otthontalanná vált szülõ(ke)t és gyermeke(ike)t fogadják be és részesítik szükség szerinti ellátásban, ha ennek hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított és a gyermeket (gyermekeket) emiatt kellene elválasztani a családtól. Ezek az otthonok befogadják a válsághelyzetben lévõ várandós és a szülészetrõl kikerülõ, valamint a bántalmazott anyákat és gyermeküket. Az átmeneti gondozás az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tarthat, mely 6 hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható. Az otthonok címlistájával a megyei gyámhivatalok rendelkeznek. A fõvárosi otthonok elérhetõsége a honlapon a Gyámhivatal címszó alatt is megtekinthetõ.

9 i HATÓSÁGI INTÉZKEDÉSEK Hatósági intézkedésekre korábban egységesen a gyámhatóságok voltak jogosultak. A Gyvt. kettéosztotta a gyámhatósági feladatokat: minden településen, városban feljogosította az önkormányzat jegyzõjét gyermekvédelmi hatósági intézkedésekre, a törvény mellékletében felsorolt kijelölt városokban (Budapesten minden kerületben) pedig gyámhivatalokat hozott létre, melyek szintén hatósági intézkedések megtételére jogosultak. Miért volt szükség a gyámhatósági feladatok megosztására? Az európai normáknak is megfelelõ hivatalrendszer kialakítása a gyermeki jogok teljesebb védelmét, a családközpontú gyermekvédelem szakmai garanciáit is biztosítja. A települési jegyzõk olyan hatósági feladatok birtokosai, melyek megtételéhez elengedhetetlenül szükség van a gyermek és családja körülményeinek közvetlen ismeretére, a fizikai közelségre. A jegyzõ hatósági tevékenységei között a veszélyeztetettséggel összefüggésben, kiemelkedõ a védelembe vétel és az ideiglenes hatályú elhelyezés jogintézménye. A kijelölt városi (kerületi) gyámhivatalok mintegy a jegyzõ hatósági tevékenységének folytatásaként olyan ügyekben döntenek, melynek során a gyermek az alapellátásból a szakellátásba és onnan családjába visszakerül. A gyermekvédelem feladatain felül egyéb klasszikus gyámügyi igazgatási ügyekben is döntenek (pl. gyámság, gondnokság, vagyoni ügyek, perképviselet stb.). Ezek olyan speciális szakismereteket igénylõ feladatok, mellyel nem rendelkezhet minden egyes település igazgatási szervezete. Itt kell megemlíteni az ideiglenes hatályú elhelyezés elrendelésével mint hatósági intézkedéssel kapcsolatosan azt, hogy ezt a döntést nem csupán a jegyzõ, illetve a gyámhivatal, de a rendõrség, a bíróság, az ügyészség, a határõrség és a Bv-parancsnok is jogosult meghozni. A jegyzõk és gyámhivatalok címlistájával a megyei gyámhivatalok rendelkeznek. A fõvárosiak elérhetõsége a honlapon a Gyámhivatal címszó alatt is megtekinthetõ. 7 Gyermekvédelmi kalauz a rendõrség munkatársai számára

10 Dr. Csepeli Ágota Nádasiné Nemes Erzsébet 8 SZAKELLÁTÁS A családpótló ellátást a szakellátó intézmények nyújtják. A szakellátás biztosítása a megyei (fõvárosi) önkormányzatok kötelezõ feladata. Mind az átmeneti gondozás, mind a szakellátás ideje alatt a gyermek teljes körû ellátásban részesül, e hasonlóság mellett azonban a következõ alapvetõ különbségek vannak a két ellátási forma között: átmeneti gondozás szakellátás önkéntesség önkéntesen a szülõ és/vagy a gyámhivatal kötelezõ gyermek kérelmére vehetõ határozattal rendeli el igénybe felügyeleti jog a szülõ felügyeleti joga csak a a szülõi felügyeleti jogok gondozás tekintetében szünetel, minden eleme szünetel, kivéve megmarad a törvényes képvise- a kapcsolattartás jogát, mellyel let, a vagyonkezelés, a gyerme- korlátozottan a gyámhivatal kével való kapcsolattartás döntése alapján élhet a szaka gyámnevezés és gyámságból ellátás ideje alatt is ból való kizárás joga a szakellátás során a gyermekek törvényes képviseletét a gyámhivatal által kirendelt gyám látja el, aki vagy maga a nevelõszülõ, illetve a gyermek otthon vezetõje, vagy hivatásos gyám gondozási hely/ Az átmeneti otthont a szülõ, a gyámhivatal határozza meg a idõtartam illetve a gyermek választhatja szakellátó intézményt (a gonmeg. (Átmeneti gondozásuk dozási helyet) és a szakellátás megszüntetésérõl maguk dönt- idõtartamát hetnek.) A szakellátás intézményrendszere folyamatosan változik a Gyvt. hatálybalépése óta. A Gyvt. és döntéseik során a gyámhivatalok is elõnyben részesítik a nevelõszülõnél való elhelyezést, mely valódi családi környezetet biztosít a gondozott gyermek számára. A régi sok esetben 100 férõhellyel is rendelkezõ mamut intézményeket felváltják a kis lélekszámot befogadó lakásotthonok (max. 12 férõhelyes) és gyermekotthonok (max. 40 férõhelyes), melyek egyre inkább közelítenek a családias formához (és tartalomhoz). ä Fontos megjegyezni, hogy bár a gyermekek ezekbe az intézményekbe, illetve a nevelõszülõkhöz hatósági intézkedés alapján kerülnek be, de az elhelyezés fõ célja továbbra is a gyermek jólétének biztosítása, sõt lehetõség szerint családjába történõ mielõbbi visszagondozása. Ezek az

11 i intézmények tehát nem zártak, maximálisan érvényesíteniük kell a gyermekek jogait, semmiben sem korlátozzák sem szabad mozgásukat, sem személyes jogaikat, kapcsolataik ápolását stb. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nincsenek szabályok és nevelési tevékenység nem folyik, de ezeknek a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlõdését, egészséges felnevelkedését kell szolgálni. A szakellátó intézmények közé tartoznak az utógondozó otthonok is, melyek azoknak a fiatal felnõtteknek nyújtanak további ellátást, akik szakellátás keretei közt töltötték be 18. életévüket, de további gondoskodásra van szükségük, például továbbtanulásuk okán. A gyermekvédelmi szakszolgáltatást a megyékben mûködõ területi gyermekvédelmi szakszolgálatok (TEGYESZ) nyújtják. E feladatuk keretében többek között mûködtetik a nevelõszülõi hálózatokat, a megyei szakértõi bizottságokat, melyek által elvégzett vizsgálatok alapozzák meg a gyermek számára legmegfelelõbb gondozási hely kiválasztását. A nevelõszülõk és a gyámok munkáját nevelõszülõi és gyámi tanácsadók alkalmazásával segíti, illetve hivatásos gyámokat alkalmaznak. A szakszolgálatok hatósági feladatokat nem látnak el. A szakellátást nyújtó intézmények címlistájával a megyei gyámhivatalok rendelkeznek. A fõvárosban mûködõk elérhetõsége a honlapon a Gyámhivatal címszó alatt is megtekinthetõ. 9 Gyermekvédelmi kalauz a rendõrség munkatársai számára

12 A veszélyeztetett gyermek útja a gyermekvédelem rendszerében A veszélyeztetett gyermek lehetséges útja egy háromlépcsõs rendszerben halad. 1. Alapellátások (szolgáltató jellegû szakmai tevékenység, önkéntes igénybevétellel, célja a gyermek és a család segítése). 2. Jegyzõ döntése alapján (védelembe vétel) ugyanezen alapellátások kötelezõ igénybevétele (cél még mindig: a gyermek családban tartása). 3. Gyámhivatali határozat alapján családból történõ kiemelés és elhelyezés a szakellátásba (cél: a családot pótló ellátás biztosítása és a családba történõ mielõbbi visszahelyezés). MI A VESZÉLYEZTETETTSÉG? A veszélyeztetettség Gyvt. 5. n) pontja szerinti fogalma: olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlõdését gátolja vagy akadályozza. KITÕL ÉRTESÜL A GYERMEKVÉDELMI RENDSZER A GYERMEK PROBLÉMÁJÁRÓL? a segítséget kérõ gyermektõl vagy családjától; bármely állampolgártól, illetve a gyermek érdekeit képviselõ társadalmi szervezettõl; a jelzõrendszer valamelyik tagjától (például rendõr), akinek nemcsak joga, de kötelezettsége is a gyermek veszélyeztetettségének jelzése.

13 Szülõ Család Gyermek Családon belül Gyermekjóléti szolgálat Helyzet felmérése Önkéntes igénybevétel esetén Eredménytelenség Segítségnyújtás Szakellátott gyermek esetén: kapcsolat a családdal kapcsolat az intézménnyel Együttmûködés hiányában elháríthatatlan veszély esetén Átmeneti gondozásban Ideiglenes hatályú elhelyezés R Jelzés Jegyzõ Védelembe vétel R Szakellátás Javaslat átmeneti nevelésbe vételre Gyermek- és ifjúságvédelmi koordináció R Átmeneti nevelésbe vétel, elhelyezés Jelzõrendszer R Gyámhivatal 11 Nevelõszülõ gyermekotthon R DE! KAPCSOLAT családdal, szolgálattal: hazagondozás, utógondozás Gyermekvédelmi kalauz a rendõrség munkatársai számára R a rendõri munka kapcsolódási pontjai a védelem rendszeréhez A jelzõrendszer tagjai azok, akik a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el: az egészségügyi feladatot ellátók, különösen: a védõnõi hálózat, a házi gyermekorvos és a háziorvos; a személyes gondoskodást nyújtók, különösen: a családsegítõ szolgálatok és központok; a közoktatási intézmények, különösen: a nevelési-oktatási intézmények (óvoda, iskola) és a nevelési tanácsadók; a rendõrség; az ügyészség; a bíróság; a menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása. A felsoroltak elsõ három csoportjába tartozók többnyire folyamatos kapcsolatban vannak a gyermekkel, illetve a családdal, így elsõként fedezhetik fel, ha valamilyen negatív változás következik be a gyermek állapotában (orvosnál az elhanyagolás tünetei, oktatási intézményben igazolatlan távollétek, hiányos felszerelés és felkészültség, a családsegítõ szolgálatoknál észlelt súlyos szociális problémák vagy veszélyeztetõ hozzátartozó stb.). Ezzel szemben a jelzõrendszer többi tagjának az

14 Dr. Csepeli Ágota Nádasiné Nemes Erzsébet 12 elõzmények ismerete nélkül kell felismernie a látókörébe került gyermek esetleges veszélyeztetettségét. KITÕL LEHET ELSÕKÉNT SEGÍTSÉGET KÉRNI, ILLETVE KINEK KELL JELEZNI A VESZÉLYEZTETETTSÉGET? A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások központi szereplõje a gyermekjóléti szolgálat (40 ezer fõnyi népességszámot meghaladó településeken gyermekjóléti központ). A szolgálatok a jelzõrendszer szervezõi, a gyermekvédelemmel kapcsolatos információk központi gazdái. Évente tanácskozást, rendszeres idõközönként az általános helyi problémákról esetmegbeszélést, illetve adott család ügyében esetkonferenciát tartanak. Ezekre a rendõrség munkatársait is meghívják. A fõvárosi gyermekjóléti szolgálatok, illetve központok címlistája elérhetõ a honlapon a Gyámhivatal címszó alatt. MIT TESZ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT A LÁTÓKÖRÉBE KERÜLÕ GYERMEK, ILLETVE CSALÁDJA ÉRDEKÉBEN? ä Elsõ lépcsõ A Gyermekjóléti Szolgálat A probléma észlelését követõen a szolgálat elsõdleges feladata az érintett gyermek és családja helyzetének pontos felmérése, értékelése, annak érdekében, hogy dönteni tudjon a szükséges segítségnyújtás módjáról. E segítség nyújtható a gyermek otthonában vagy átmeneti gondozási formákban. A problémák megoldását a szolgálat alábbi tevékenységei útján valósítja meg. A gyermek jóléte, családban történõ nevelkedése érdekében: tájékoztató tevékenységet végez (gyermeki jogokról, igénybe vehetõ támogatásokról stb.) tanácsadást végez és más által nyújtott szolgáltatást közvetít (családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, illetve káros szenvedélyek problémakörében) támogatja a szociális válsághelyzetben lévõ várandós anyát, szervezi megfelelõ ellátáshoz való hozzájuttatását szabadidõs programokat szervez segítséget nyújt hivatalos ügyek intézéséhez.

15 A már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: családgondozást végez (a gyermek problémáinak, illetve a család mûködési zavarainak megszüntetése céljából) egészségügyi, szociális és egyéb ellátást kezdeményez. A szolgálatok feladatellátása során kiemelkedõ fontosságú a háttérintézmények (napközbeni ellátások), a veszélyeztetettség elhárítása szempontjából pedig az átmeneti gondozást nyújtó intézmények megléte. Abban az esetben, ha a gyermek veszélyeztetettségét a szolgálat az alapellátások önkéntes igénybevételével együttmûködés hiányában nem tudja megszüntetni, de alaposan feltételezhetõ, hogy segítséggel a gyermek fejlõdése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzõjének javaslatot tesz a védelembe vételre. ä Második lépcsõ a jegyzõ A jegyzõ védelembe vételt elrendelõ intézkedése még mindig a gyermek családban tartására irányul. A jegyzõ szükség szerint valamely alapellátás igénybevételére kötelezhet, magatartási szabályokat állapíthat meg a szülõnek és a gyermeknek is. Egyidejûleg kirendeli a szolgálat családgondozóját a problémák megoldásának segítése érdekében és az elõírt kötelezettségek teljesítésének figyelemmel kísérésére. A védelembe vétel szükségességének évenkénti felülvizsgálata kötelezõ, melynek során áttekintik az addigi történéseket és vagy megszüntetik a védelembe vételt (eredményesség esetén), vagy fenntartják azt szükség szerint az aktuális helyzethez igazodóan megváltoztatva a korábban elõírt kötelezettségeket. A védelembe vétel eredménytelensége esetén a jegyzõ és a szolgálat a gyermek átmeneti nevelésbe vételére tesz együttes javaslatot a gyámhivatalnak. 13 Gyermekvédelmi kalauz a rendõrség munkatársai számára ä Harmadik lépcsõ a gyámhivatal A gyámhivatal a gyermekjóléti szolgálat és a jegyzõ közös jelzésére megindítja a gyermek átmeneti nevelésbe vételére irányuló eljárását. Eljárása során azt vizsgálja, hogy a gyermek családból történõ kiemelése valóban szükséges-e, illetve az a gyermek érdekében áll-e. Az átmeneti nevelésbe vétel ugyanis, a gyermeknek a szakellátásban (nevelõszülõnél, gyermek- vagy lakásotthonban) történõ elhelyezését jelenti. Ebben az eljárásban mindenkinek aktívan részt kell vennie, aki addig a gyermek és

16 Dr. Csepeli Ágota Nádasiné Nemes Erzsébet 14 családja problémáinak megoldásában részt vett (pedagógus, orvos, védõnõ, családgondozó stb.). Sor kerül a gyermek és szülei, más családtagjai személyes meghallgatására is. A döntés elõkészítésében fontos szerepe van a megyei területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknak (TEGYESZ-eknek), amelyek gondoskodnak szakértõi bizottságuk útján a gyermekek egészségügyi és személyiségvizsgálatáról, s így a legmegfelelõbb gondozási hely kiválasztásáról. Azt is figyelembe veszik, hogy a testvérek egy helyre kerüljenek. A gyámhivatal hatósági határozattal dönt az átmeneti nevelésbe vételrõl, ez a döntés azonnal végrehajtandó és ettõl kezdve a szülõ szülõi felügyeleti joga szünetel. A gyermek törvényes képviseletét az átmeneti nevelésbe vétel elrendelésérõl szóló határozatban kirendelt gyám látja el. A döntésnek nem az a célja, hogy az átmeneti nevelésbe vétel a gyermek nagykorúságáig fennmaradjon, s így családi környezetétõl tartósan meg legyen fosztva. Éppen ellenkezõleg: addig tarthat, míg a család ismét alkalmassá válik a gyermek visszafogadására. Ehhez a szakemberek (a szolgálatok és a gondozási hely családgondozói) egymással és a családdal együttmûködve folyamatosan segítséget nyújtanak. Az együttmûködés alapja a TEGYESZ által készített egyéni gondozási-nevelési terv. A tervben a gondozással, neveléssel kapcsolatos feladatok és megvalósításukban részt vevõ szakemberek közötti munkamegosztás szerepel. A védelembe vételnél ismertetettekhez hasonlóan, az átmeneti nevelésbe vétel szükségességét is évente felül kell vizsgálni, melynek eredménye lehet az átmeneti nevelésbe vétel fenntartása (ebben az esetben a gondozási-nevelési terv szükség szerinti korrekciójára, esetleg a gondozási hely megváltoztatására is sor kerülhet) vagy megszüntetése. Az átmeneti nevelés megszüntetésérõl is határozattal dönt a gyámhivatal, melyben legalább egyéves utógondozást rendel el, ezzel az ügy gazdája ismét a gyermekjóléti szolgálat lesz. Az átmeneti nevelésbe vétel megszüntetésével a szülõi felügyeleti jogokat ismét a szülõk gyakorolják. Az utógondozás célja a családjába visszakerült gyermek beilleszkedésének segítése, figyelemmel kísérése. MI A TEENDÕ AZ AZONNALI INTÉZKEDÉST IGÉNYLÕ ESETEKBEN? A védelem rendszerében különleges helyet foglal el a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésének lehetõsége. A különlegességet az adja, hogy ez az egyetlen olyan gyermekvédelmi intézkedés, melynek elrendelésére a jegyzõn és a gyámhivatalon kí-

17 vül más szerv is jogosult (bíróság, ügyészség, rendõrség, határõrség, Bv-parancsnok) olyan gyermekek vonatkozásában is, akiknek lakóhelye egyébként nem az eljáró szerv illetékességi területén van. Másik különlegessége, hogy csak azonnali, közvetlen beavatkozást igénylõ esetekben lehet alkalmazni. Így ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy ha testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlõdését környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti. MI A SÚLYOS VESZÉLYEZTETETTSÉG? Az ideiglenes hatályú elhelyezést megalapozó súlyos veszélyeztetettségnek [Gyvt. 72. (2)] minõsül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlõdésében jelentõs és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. ELJÁRÁSI MODELL AZ IDEIGLENES HATÁLYÚ ELHELYEZÉSHEZ 15 Gyermekvédelmi kalauz a rendõrség munkatársai számára ä Illetékes az a szerv, ahol az elhelyezés szükségessége felmerül. ä Meg kell vizsgálni, hogy fennáll-e a súlyos veszélyeztetettség (meghatározását lásd fent). ä Végzés (tartalmi elemeit lásd a mellékelt iratmintában; november 1-je elõtt: Határozat). ä Beszállítás, az ilyen feladatot ellátó befogadó otthonba vagy nevelõszülõhöz (a TEGYESZ mûködteti). ä A végzés haladéktalan megküldése a gyermek törvényes képviselõje lakóhelye szerint illetékes gyámhivatalhoz (külföldi állampolgárságú gyermek esetében a Budapest V. Kerületi Gyámhivatalhoz). ä Gyámhivatali eljárás az ideiglenes hatályú elhelyezés szükségességének vizsgálata tárgyában (a gyámhivatali eljárásra nyitva álló idõ: 30 nap). ä A gyámhivatal lehetséges döntései: ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetése, ha okai már nem állnak fenn átmeneti vagy tartós nevelés elrendelése ideiglenes hatályú elhelyezés fenntartása vagy megváltoztatása mellett a gyermekelhelyezés megváltoztatása, illetve a szülõi felügyelet megszüntetése iránti per indítása (erre 60 nap áll a gyámhivatal rendelkezésére).

18 A rendõrség munkatársainak a gyermekvédelmi tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó feladatai A folyamatábrán R betûvel jelöltük a kapcsolódási pontokat. 1. A jelzõrendszer tagjaként: ä Jelzéssel él a gyermek veszélyeztetettsége esetén a Gyermekjóléti Szolgálatnál a 13/2003. (III. 27.) ORFK intézkedés mellékletét képezõ adatlapon. ä Hatósági eljárást kezdeményez a gyermek bántalmazása (pl. családon belüli erõszak), súlyos elhanyagolása vagy egyéb más súlyos veszélyeztetõ ok fennállása (pl. felügyelet nélkül csellengõ gyermek), továbbá a gyermek önmaga által elõidézett súlyos veszélyeztetõ magatartása (pl. pszichoaktív szerek használata) esetén. ä Részt vesz a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett esetmegbeszélésen, esetkonferencián, szakmaközi megbeszéléseken, éves jelzõrendszeri tanácskozáson. ä Ellátja a rendõrség és az önkormányzat közötti együttmûködési megállapodásban rögzített feladatokat. 2. A védelembe vétel érdekében: ä értesítést küld a gyermek törvényes képviselõje lakóhelye szerint illetékes település jegyzõjének a) a büntethetõséget kizáró ok miatt nem büntethetõ gyermekkorú elkövetõ esetén (nyomozást megtagadó vagy megszüntetõ határozat megküldésével); b) ha a fiatalkorú szabálysértést követett el (jogerõs határozat megküldésével); c) ha a fiatalkorút bûncselekmény elkövetésével gyanúsítják. 3. Hatósági határozat végrehajtása kapcsán ä segítséget nyújt a gyermek szakellátó intézménybe történõ beszállításához, amennyiben ezt a kötelezettségét a szülõ nem teljesíti; ä a szakellátást nyújtó intézmény vezetõjének felkérésére felkutatja és a kijelölt gondozási helyre szállítja a szökésben lévõ gyermekeket. 4. Ideiglenes hatályú elhelyezés A feladatokat a fentebb ismertetett eljárási modellben ismertettük.

19 5. Gyermek- és ifjúságvédelmi koordináció ä Kapcsolatot tart a megyei gyámhivatal gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorával a bûnmegelõzés érdekében. ä Lehetõvé teszi, hogy a gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor a bûnmegelõzési bizottság munkájában részt vegyen. ä Adatokat szolgáltat a bûnelkövetés és áldozattá válás helyzetérõl. ä Rész vesz a megyei gyámhivatalok által szervezett éves tanácskozáson, egyéb fórumokon. 17 Gyermekvédelmi kalauz a rendõrség munkatársai számára

20 Iratminta az ideiglenes hatályú elhelyezésrõl... Rendõrkapitányság Tárgy:... (település)... (utca)... (sz.)... (név) Tel.:..., ... ideiglenes hatályú Ügyiratszám:... elhelyezése Ügyintézõ:... Végzés*... nevében...(név)...(születési adatok)...(a. n.)... (lakcím) sz. alatti lakos kiskorút i d e i g l e n e s h a t á l l y a l e l h e l y e z e m... befogadó otthonában, egyúttal a gyermek gondozási helyre történõ vitelérõl gondoskodom. Megállapítom, hogy...anya (név és személyi adatai), valamint...apa (név és személyi adatai)... sz. alatti lakosok gondozási, nevelési joga az ideiglenes hatályú elhelyezés idõtartama alatt szünetel. Az ideiglenes hatályú elhelyezés a szülõi felügyeleti jogokat egyéb tekintetben nem érinti. Felhívom a gondozó intézmény vezetõjét, hogy a gondozásba vétel idõpontját az illetékes gyámhivatallal közölje. Jelen végzést további intézkedésre megküldöm a törvényes képviselõk lakóhelye szerint illetékes város gyámhivatalának.** Tájékoztatom az érdekelteket, hogy az ideiglenes hatályú elhelyezés tartama 30 nap. Végzésem azonnal végrehajtható, ellene jogorvoslatnak helye nincs***

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Bevezető rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

Bevezető rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2007. (IV. 23.) rendeletének módosításáról egységes

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az ellátott jogvédelemhez kapcsolódó gyermekvédelmi szabályozás

Az ellátott jogvédelemhez kapcsolódó gyermekvédelmi szabályozás Az ellátott jogvédelemhez kapcsolódó gyermekvédelmi szabályozás Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. május 30. DR. BERDÁR VALÉRIA (OBDK) TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2003. (VIII. 13.) KT. SZÁMÚ RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2003. (VIII. 13.) KT. SZÁMÚ RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2003. (VIII. 13.) KT. SZÁMÚ RENDELETE melyet módosított a 21/2005. (IX.12.) és a 2/2007. (II.05.) számú KT rendelet A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2004.(XI.08.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában Hargitai Enikő Éva Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Statisztikai adatok A bántalmazás/elhanyagolás

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei közösen megfogalmazott szabályok, alapvetések 2014. július 1. Az együttműködés általános

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2..

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2.. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (IV. 01.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról. Tarnaméra Községi Önkormányzat

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról Módosítások: - 26/2013. (XII.19.) ökr. - 11/2014. (XII.29.) ökr. - 5/2015.

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20- i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról.

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1 /2006.(II.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt.

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. sz. rendelete a gyermekek támogatásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben