A gyermek a nevelés folyamatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyermek a nevelés folyamatában"

Átírás

1 1 A gyermek a nevelés folyamatában I. A gyermekkor történeti változásai Philippe Ariés szerint a gyermekkor csupán néhány évszázada vált általánosan elfogadott életkori szakasszá: A középkorban és az újkor kezdetén a gyermekek, alighogy meg tudtak lenni az anyák és a dajkák segítsége nélkül körülbelül hétéves korukban a felnőttek közé vegyültek. A 6-7 éves kor betöltése után ért véget a gyermeki önállótlanság időszaka; és a gyermektől elvárták, hogy betagolódjon a felnőtt társadalom világába. Ettől kezdve nem voltak külön gyermekruhák, játékok vagy külön, a gyermekeknek szóló viselkedési kódex. Az otthoni kézműves tevékenység adott a gyermekeknek a felnőttekéhez hasonló hasznos elfoglaltságot. A felnőttek a mai fogalmak szerint jóval gyermekesebbek voltak - azaz sokkal egyszerűbben gondolkodtak és tevékenykedtek. A 13. és 14. századi emberek jóval egyszerűbb lelkületűek voltak, kevésbé differenciált fogalmakkal rendelkeztek az időről, térről, történelemről, mint a ma élő emberek. A felnőttek világába való korai betagolódás azt eredményezte, hogy a gyermekek előtt zajlott a középkori élet a maga teljességében; nem volt tabu téma a szexualitás, együtt éltek az élet olyan tényeivel, mint szenvedés, igazságtalanság, bánat, születés, halál. A felnőttek nem támasztottak a gyermekekkel szemben olyan viselkedési normákat, amelyeknek ne tudtak volna megfelelni. A középkorban, mielőtt kialakult volna a merev, felnőtt viselkedés normája, a felnőttek és gyermekek közötti különbség jóval kisebb volt, mint a későbbi korokban, amikor a gyermekek azzal töltötték el gyermekkorukat, hogy megtanuljanak "illedelmesen" viselkedni. A 16. és 17. században az írás-olvasás széles körű elterjedésével párhuzamosan az iskola jelentőségének fokozódásával a gyermekkor egyre hosszabb átmeneti időszakká vált. A nevelés igénye mindinkább teret nyer a társadalomban. A kor erkölcse egyre jobban megkövetelte, hogy a szülők összes gyermeküket, a 17. század végétől a lányokat is felkészítsék az életre. A család és iskola együttes erővel vonta ki a gyermekeket a felnőttek világából, az eddigi szabad gyermeket mind szigorúbb rendbe zárta; amely a századi bentlakásos intézetek teljes zártságába torkollott.

2 2 A gyermekről és a gyermekkorról vallott felfogásban is radikális változás következett be. Rousseau: korábban a gyermekeket alacsonyabb rendűnek tekintő, felnőtt központú társadalom egyre inkább a gyermek felé fordult. A gyermekeket többé már nem a felnőttek alacsonyabb rendű másainak tekintették, hanem éppen ellenkezőleg, gyermeki vonásaikat (képzelőerejüket, ártatlanságukat, becsületességüket, fesztelenségüket, természetességüket stb.) kezdték idealizálni. A 19. századra felerősödött a gyermekkor az a meggyőződés, hogy a gyermekkor felette áll az összes többi emberi életszakasznak, és egyre inkább a gyermekek védelmét, a róluk való minél körültekintőbb gondoskodást tekintették a gyermeknevelés legfontosabb alapelvének. Az egyre jobban urbanizálódó és bürokratizálódó társadalmak olyan új készségek elsajátítását követelték meg a gyermekektől, melyeket csak egy hosszabb ideig tartó, szervezett oktatásinevelési folyamat keretei között tudtak megszerezni. A 19. század végére - a társadalmi helyzettől függően hosszabb-rövidebb időtartammal - a gyermekek többsége évfolyamokra osztott iskolákba került, ahol egyre hosszabb időt töltöttek el hasonló korú társaikkal. Azáltal, hogy a gyermekek távol kerültek a felnőttek világától - egyrészt mivel napjaik nagy részét a felnőttektől távol, az iskolában töltötték, másrészt mert a felnőttek egyre tudatosabban törekedtek a gyermeki ártatlanság megőrzésére -, a gyermekek egyre inkább elkezdtek valóban gyermekként viselkedni. A gyermek iránt megnyilvánuló fokozottabb gondoskodás megnövelte a gyermeki fejlődés iránti érdeklődést. Egyre szélesebb körben kezdték a gyermekkor, mint önálló életszakasz fontosságát hangsúlyozni, kiemelve a gyermekkorban szerzett tapasztalatok, élmények közvetlen hatását a felnőttkori életre. A 20. századra a gyermekek felnőttvilágtól elszigetelt életet élhettek. Létrejönnek azok a szociális, pszichoterápiás intézmények, melyek a gyermekekkel való foglalkozásra specializálódtak, a nagyobb városokban topográfiailag is elkülönített tevékenység-, illetve játéktereket alakítottak ki a kisebb-nagyobb gyermekek számára, kialakult egy speciálisan a gyermekek igényeihez méretezett kulturális ajánlat; irodalom, film, színház, tv-műsorok, kialakult és terjed a kizárólag gyermekek számára létrehozott fogyasztási piac, amely a gyermekdivattól a divatos játékszereken át a különböző ételekig-italokig terjed,létrejöttek a különböző politikai-társadalmi szervezetek speciális, a gyermekre orientálódott szekciói, továbbá a különböző, többé-kevésbé önálló gyermekszervezetek,olyan törvények megalkotására került sor, melyek szabályozták a gyermekek gazdasági szerepét (pl. gyermekmunka), a társadalomban elfoglalt helyét, és tiltják a számukra káros áruk (alkohol,

3 3 dohányzás) fogyasztását, létrejött a gyermekek gondozását szolgáló óvodai, napközi otthoni hálózat. II. A gyermek mozgástere 1. Az ökológiai centrum a gyermek otthona, a gyermekhez legközelebb álló, személyekkel. 2. Az ökológiai közelterek, a szomszédság, a lakókörnyezet az első külső kapcsolatok színterei: 3. Az ökológiai metszetek, pl. iskola, uszoda, üzletek, azok a terek, ahol valamilyen célorientált cselevés tanulható. 4. Az ökológiai periféria az ezeknél tágabb világ, például egy távolabbi szabadidős központ vagy üdülőhely. III. A gyermekkor sajátosságai napjainkban Napjaink társadalmi átalakulásai a gyermeki életkörülményekben is mélyreható változásokkal jártak. A gyermekkor gyakran már nem jelent egy védett környezetet, hanem ki van szolgáltatva a különböző társadalmi hatásoknak, szabályoknak és intézményeknek, ezért ma a gyermekkor "társadalmasításáról" beszélhetünk, ami az alábbi főbb területeken érhető tetten: A statisztikai adatokat vizsgálva felfedezhető egy, a kis- és csonka családok egyre szélesebb körű elterjedésére mutató trend, ami összekapcsolódik a gyermek-környezet kapcsolatok egyre erőteljesebb beszűkülésével. Ezzel szemben áll a gyermek-szülő kapcsolatok intenzivitásának fokozódása, a gyermeki viselkedés iránti empátia növekedése, továbbá a gyermeki önállóság és a szabad cselekvés elvárására irányuló tendencia. Mindehhez hozzákapcsolódik elsősorban a modern háztartások és életkörülmények egyre növekvő technikai korszerűsödésének következményeként az emberekkel és a dolgokkal való közvetlen-érzékszervi tapasztalatszerzési lehetőségek csökkenése. A városiasodással együtt járó uniformizálódó településtípusokon belül egyre inkább felerősödik a pedagógiailag szervezett speciális gyermeki tevékenységterek kialakítására (gyermekszoba, játszóterek, sportpályák, óvodák) irányuló törekvés. A lakókörnyezet, mint a gyermeki tapasztalatszerzés tere egyre jobban összezsugorodik.

4 4 A gyermek élete a lakókörnyezet különböző "szigetein" (lakósziget, iskolasziget stb.) zajlik. A gyermekkor tárgyi környezetét szinte kizárólag az alaposan kimunkált, a gazdasági piac részét képező, a fogyasztói magatartás megtanulására szolgáló játékszerek képezik. Az elektromos médiák megjelenése folytán a kultúra gyermekkori kultúraelsajátítási folyamataiban alapvető változások vették kezdetüket. A "valóság fokozatos elvesztésében" különösen nagy szerepe van a "másodkézből szerzett tapasztalatoknak", amelyek egyre jobban rátelepülnek a közvetlen tapasztalatokra. A felnövekvő generáció a televízió jóvoltából mindenről kész képi információt szerezhet, aminek következtében nem a tárgyi világ közvetlen valóságával, hanem a világ képi másával kerül kapcsolatba. Nem a valóság valós tényeiről szerez tapasztalatokat, hanem a kiszínezett, előre gyártott értelmezések, megállapítások mutatják be, a világnak milyennek kell lennie. Az iskola és a kortárscsoportok a családtól való fokozatos leválás folyamatának fontos tényezőivé váltak. Az iskola elkezdése olyan "ökológiai váltásnak" tekinthető, ami által a gyermeknek egyre bővülő kapcsolatokat kell kialakítania az emberekkel és a tárgyi valósággal. Az iskola, mint intézmény lehetőséget biztosít a különböző társadalmi esélyek és pozíciók felmérésére. Nagy jelentősége van a nem csupán a felnőttek által közvetített, a kortárscsoportokban megszerezhető szociális tapasztalatoknak is, mert ezek segítségével a nagyjából azonos státusú társaikkal való versengés, kooperáció, szabályalkotás során szerezhetnek újabb tapasztalatokat a gyermekek. A gyermekkor változási irányai 1. A saját tevékenység elvesztése A "saját tevékenység elvesztésének" tendenciája alatt azt a sajátosságot értik, ami a gyermekvilág piacosodásával függ össze, s aminek hatására a játékszerek jelentós mértékben átalakulnak, és számos, korábban a gyermek saját tevékenységét igénylő cselekvést, funkciót átvettek. A mai divatos játékok, például babák, képesek arra, hogy járjanak, beszéljenek, kis dalokat énekeljenek. Ennek következtében a gyermekek játéktevékenysége beszűkül, egyhangúvá válik, legtöbbször kimerül egy irányítókar mozgatásában vagy egy indítógomb

5 5 megnyomásában. Az így működésbe hozott magas szinten automatizált játékszerek többsége egy előre beprogramozott játékélmény-repertoárt valósít meg, és ez a játékmód a fogyasztói viselkedés sajátos formájává válik. Ezek a cselekvések azonban nem teszik lehetővé, hogy a gyermekek konstruktív módon szembesüljenek a tárgyi és szellemi világ jelenségeivel, ezzel szemben a saját tevékenységben mindig összekapcsolódik a tevékenység megtervezésének és megvalósításának és ezáltal az objektív világ belsővé tételének folyamata. 2. A tapasztalatok médiafüggőségének tendenciája A gyermeki lét szempontjából a legnagyobb hatású eszköznek a televíziót tekinthetjük. Napjainkban a tévénézés a gyermekek szabadidős tevékenységének legfontosabb részét képezi ben már a 3-7 éves gyermekek is naponta egy órát a televízió előtt töltötték, ez az időtartam hétvégeken még ennél is nagyobb, a kábel- és műholdas adások elterjedésével pedig tovább növekedett. A televízió egyre növekedő befolyása az elmúlt harminc évben a médiák fejlődésének legfontosabb fejleménye. Egyes kutatók szerint, ha a tévénézés jelenlegi trendjei tovább folytatódnak, a ma születő gyermekek tizennyolc éves korukra - az alvást leszámítva - több időt töltenek majd televíziózással, mint bármilyen más tevékenységgel. A televízió elsősorban azáltal oktat, amit látunk, érzünk, a szóbeli kultúra viszont a megbeszélt és megértett dolgok által. A tévé minden más médiumnál jobban képes elhitetni, hogy a valóságot a maga teljességében adja vissza, hiszen úgymond a saját szemünkkel is meggyőződhetünk annak teljességéről. Ezzel egy olyan csalást követ el, amit a felnőttek sem mindig, de a gyermekek egyáltalán nem képesek átlátni. A televízió valósága ugyanis nem a teljes valóság, hanem a valóság egy átalakított változata csupán. 3. A pedagógiai tudás és felügyelet szakszerűbbé válása: A pedagógiai munkán belül egyre nagyobb hangsúlyt kapott a szakmaiságra való törekvés, ami szélsőséges formájában a világot szakértőkre és laikusokra kívánta felosztani. IV. A gyermeki szükségletek A gyermek rászorul a másik ember támogatására, fejlesztő tevékenységére és védelmére.

6 6 A alapvető kérdés: melyek azok az elsődleges lelki szükségletek, amelyek a szociálisan és etikailag strukturált környezeti feltételek között a sikeres nevelés alapját adják? A gyermeki szükségletek felépítése Skiera szerint:. a) Az érzelmi védettség, a biztonság és a törődés szükséglete b) A dicséret és elismerés iránti szükséglet c) Az új tapasztalatok megszerzésére irányuló szükséglet d) A szabadság iránti szükséglet e) A mások és önmaga iránt érzett felelősség szükséglete. f. Az esztétikai élmények iránti szükséglet g) A gyermek szükséglete belső állapotainak spontán kifejezésére V. A gyermeki jogok Az Egyesült Nemzetek közgyűlésének november 20-án kelt "Nyilatkozat a gyermek jogairól" olyan jogokat kíván rögzíteni, amelyekre minden gyermek igényt tarthat. Habár az emberi jogokhoz hasonlóan itt sem bírói úton érvényesíthető jogról van szó, e jogok mégis megadják azt a keretet, amelyen belül a gyermek iránti jóindulatú társadalom ma berendezhető. A gyermek jogi helyzete ugyanis alapvetően más, mint a felnőtté. A gyermek egyrészt jogképes; ami azt jelenti, hogy mint jogalanyt megilletik mindazon jogok és terhelik mindazon kötelességek, amelyek a társadalomban bármely személyt. (Kivéve azokat a jogokat és kötelességeket, amelyek a jogszabályokban meghatározott életkorhoz kapcsolódnak, pl. házasságkötés joga, választójog stb.) Másrészt viszont a gyermekek cselekvőképessége hiányzik (0-14 éves kor között) vagy korlátozott (14-18 év között). Ez azt jelenti, hogy jogai érvényesítése érdekében jognyilatkozatot (kérelmet, szerződést, jogorvoslatot) csak törvényes képviselője (szülő vagy gyám) tehet a nevében. A gyermekeket megillető jogok specialitása, hogy azok érvényesítésére a jogok alanya közvetlenül nem képes, ezért ezekkel összefüggésben mindig megjelennek az ezen jogok érvényesülését biztosító, a felnőttekre vonatkozó kötelezettségek is.

7 7 A gyermeki jogokról szóló, évi nyilatkozatot követően 1989-ben alkották meg A Gyermekek Jogairól Szóló Egyezményt, amit azóta az ENSZ több mint száz tagállama ratifikált. A Magyar Köztársaság az hirdette ki hazánkban ezt az egyezményt így annak szabályai a magyar jogrendszer részévé váltak. Az egyezmény célja a gyermekeknek nyújtandó különleges védelem szükségességének elismerése, a különleges védelemhez és támogatáshoz való jog, illetve a család védelmének biztosítása. Mindezt a nemzetközi jog megfelelő elvei támasztják alá, összhangban a különböző népek hagyományaival, kulturális értékeivel. Az egyezmény egyes rendelkezései részletesen kitérnek a polgári és politikai jogok, a gazdasági, szociális és kulturális jogok, továbbá a gyermeket a családban és a társadalomban megillető speciális védelem kérdéseire, valamint szólnak a gyermekek speciális csoportjainak és a gyermekek rendkívüli helyzetekben történő védelmének lehetőségeiről is. A polgári és politikai jogokat meghatározó rendelkezések a gyermekek speciális helyzetének, korának, érettségének megfelelően biztosítják ezeket a jogokat. Az ebbe a csoportba tartozó legalapvetőbb rendelkezés (6. cikk) a gyermekek élethez való, veleszületett jogáról rendelkezik. A 7. cikk a gyermek névhez és állampolgársághoz való jogát rendezi. Kimondja, hogy a gyermeknek születési anyakönyvezésétől kezdődően joga van arra, hogy nevet kapjon és állampolgárságot szerezzen. Továbbá, hogy lehetőség szerint ismerje szüleit, valamint szülei neveljék. A 8. cikk a személyiség védelmének kérdéseivel foglalkozik, és a gyermek saját személyazonosságának - állampolgárságának, nevének, családi kapcsolatainak - megtartásához fűződő törvényes jogait taglalja. A 9. és 10. cikk a gyermek szülőktől való elválasztásával, illetve a családegyesítés kérdéseivel foglalkozik: ennek értelmében a gyermeket szüleitől - azok akarata ellenére - abban az esetben választhatják el, ha arra a gyermek mindenek felett álló érdekében van szükség (pl. a gyermek fizikai bántalmazása, elhanyagolása, életének veszélyeztetése stb.). A 12. és a 13. cikk a szabad véleménynyilvánításhoz, továbbá a tájékoztatáshoz fűződő gyermeki jog részleteit fejti ki. Ez magában foglalja mindenfajta tájékoztatás és eszme határokra való tekintet nélkül történő, megismerésének és terjesztésének szabadságát.

8 8 A 14. cikk a gyermek gondolati, lelkiismereti és vallásszabadságához fűződő jogának tiszteletben tartását szorgalmazza, egyben hangsúlyozza a szülő vagy törvényes képviselő jogát és kötelességét, hogy a gyermeket ezen jogának gyakorlásában képességeinek, fejlettségének megfelelően irányítsák. A 15. cikk a gyermekek egyesülési és békés gyülekezési jogáról rendelkezik, a 16. cikk pedig azt mondja ki. hogy a gyermeket nem lehet alávetni magánéletével, családjával, levelezésével kapcsolatos önkényes vagy törvénytelen beavatkozásnak, sem pedig becsülete vagy jó hírneve elleni támadásnak. Ezekben az esetekben a gyermeket a felnőttekhez hasonlóan megilleti a törvény védelme. A 17. cikk a gyermek tájékoztatáshoz való jogának és a tőmegtájékoztatási eszközöknek a viszonyáról szól; nevezetesen a gyermek számára szociális és kulturális szempontból hasznos információk biztosításáról, a gyermekirodalom előállításának és terjesztésének lehetőségeiről, a gyermeki fejlődést károsító információk elleni védekezés formáiról, a kisebbségekhez tartozó gyermekek anyanyelvi szükségleteinek biztosításáról. A gyermekek gazdasági, szociális és kulturális jogait szabályozó rendelkezések A 18. cikk kimondja a szülők közős felelősségét a gyermek neveléséért és fejlődésének biztosításáért, amelynek során cselekedeteiket a gyermek mindenek felett álló érdekeinek biztosítása kell hogy vezérelje. Ezen szülői jogok megvalósulásához az állam kötelessége a szülőknek és a gyermek törvényes képviselőinek a megfelelő segítségnyújtás, továbbá a gyermekjóléti intézmények, létesítmények létrehozása, a dolgozó szülők gyermekei számára a gyermekmegőrző intézmények biztosítása. A 24. cikk a gyermekek lehető legjobb egészségi állapothoz és a megfelelő orvosi ellátáshoz és gyógyító eljáráshoz való jogáról rendelkezik. Kiemeli az ezzel kapcsolatos legfontosabb területeket; a gyermekhalandóság csökkentése, a szükséges orvosi ellátás biztosítása, az egészségügyi alapellátás fejlesztése, a betegségek és az alultápláltság elleni küzdelem, az anyák gondozása a terhesség idején és a szülés után, szülői tanácsadás, családtervezésre nevelés. A 26. cikk a gyermek szociális biztonsághoz és társadalombiztosításhoz való jogát szabályozza,

9 9 A 27. cikk a gyermek olyan életszínvonalhoz való jogáról szól, amely lehetővé teszi a kellő testi, szellemi, lelki, erkölcsi és társadalmi fejlődést. A 28. cikk szabályozza a gyermek oktatáshoz való jogát, hangsúlyozva ennek esélyegyenlőség alapján történő biztosítását. A 29. cikk öt alapvető területen határozza meg az oktatás céljait: 1. a gyermeki személyiség A 33. cikk a gyermek kábító- és pszichotrop szerek elleni védelméhez való jogát szabályozza. Ennek értelmében, az egyes államokban mindent meg kell tenni, hogy megvédjék a gyermekeket e szerek tiltott fogyasztásától, megakadályozzák a gyermekek felhasználását ezek előállításában és kereskedelmében. A 34. cikk a nemi kizsákmányolás és a nemi visszaélés minden formájától védi a gyermekeket; e védelemnek magába kell foglalnia a gyermek törvénytelen nemi tevékenységre kényszerítésének, a gyermeki prostitúciónak és pornográfiának a megakadályozását. A 35. cikk a gyermekrablás és a gyermekkereskedelem elleni intézkedésekről szól, A 37. cikk a kínzással és a szabadságkorlátozással kapcsolatos kérdéseket rendezi.

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

Jogod van a jogaidhoz!

Jogod van a jogaidhoz! Jogod van a jogaidhoz! Az UNICEF Magyar Bizottság gyermekjogi felmérése 2014 1 Az UNICEF Magyar Bizottsága külön köszönetet mond a Telenor Zrt.-nek a támogatásért és a kutatás létrejöttét biztosító nagylelkű

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

ISBN: 978-86-89417-01-2 Oldal: 116 Cím: A gyermekekkel való internetes visszaélés Jelentés a Tartományi Ombudsman kutatásáról

ISBN: 978-86-89417-01-2 Oldal: 116 Cím: A gyermekekkel való internetes visszaélés Jelentés a Tartományi Ombudsman kutatásáról ISBN: 978-86-89417-01-2 Oldal: 116 Cím: A gyermekekkel való internetes visszaélés Jelentés a Tartományi Ombudsman kutatásáról Kiadás: Első Kiadó: Tartományi Ombudsman Mihajlo Pupin sugárút 25. 21000 Újvidék,

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása DR. KOZMÁNÉ DR. SZIGETI ANDREA A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása A jelenleg negyvenhat tagországot számláló, strasbourgi székhelyű Európa Tanácsot amelyet az Európai Unió,

Részletesebben

A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról

A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról Kulcs a net világához! @ www A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról 2013 Kulcs a net világához! A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája

Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS TUDOMÁNYOK SOROZAT Sorozatszerkesztő: Lakner Zoltán PhD 3. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰEK

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

Dr. Varga Szabolcs: Az iskolai konfliktusok kezelésének létez

Dr. Varga Szabolcs: Az iskolai konfliktusok kezelésének létez Dr. Varga Szabolcs: Az iskolai konfliktusok kezelésének létező és lehetséges módszerei, eljárásai különös tekintettel a jogvédelem, jogorvoslat, jogérvényesítés gyermekjogi szintű követelményeire. Az oktatásban

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kulin László. A gyermek és a szülő jogai és kötelességei. A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok

MUNKAANYAG. Kulin László. A gyermek és a szülő jogai és kötelességei. A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok Kulin László A gyermek és a szülő jogai és kötelességei A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1868-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek I. modul: Központi állami szervek rendszere Jegyzet Budapest, 2013 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános közigazgatási

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

A hazai gyermekvédelem fejlődése a nemzetközi tendenci k tükrében

A hazai gyermekvédelem fejlődése a nemzetközi tendenci k tükrében TANULMÁNYOK Rácz Andrea A hazai gyermekvédelem fejlődése a nemzetközi tendenci k tükrében A tanulmány a hazai és nemzetközi gyermekvédelem értékhátterét vizsgálja. Első lépésként a gyermekvédelem európai

Részletesebben

Merre tovább, melyik úton?

Merre tovább, melyik úton? Merre tovább, melyik úton? A fogyatékosságügy a szociál- és a foglalkoztatáspolitikában Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezető 7 A fogyatékosságügy

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné Projekt koordinátor Juga Aliz

Részletesebben

Család, gyerek, társadalom

Család, gyerek, társadalom A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Család, gyerek, társadalom Bodonyi Edit Busi Etelka Hegedűs Judit Magyar Erzsébet Vizely Ágnes Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium A Konzorcium

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV.16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 FIGYELJETEK RÁNK! 1 A kötet elkészítését az Open Society Foundation

Részletesebben