Výsledky referenda v Moldave nad Bodvou a v niektorých obciach na okolí Az uniós népszavazás eredményei Szepsiben és néhány környékbeli községben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Výsledky referenda v Moldave nad Bodvou a v niektorých obciach na okolí Az uniós népszavazás eredményei Szepsiben és néhány környékbeli községben"

Átírás

1 Údolie Bodvy ROČNÍK XII. 2003/5 Nepredajné Jún 2003 Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XII. ÉVFOLYAM Ročník 12 (25) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r XII. (XXV). évfolyam - regionális folyóirat, alapítva 1905-ben, felújítva 1992-ben. Z obsahu: Ako to videl kronikár? 4. čas, strana 2, I. Mikó: Rozprávky umierajú strana 4, N. Koložová: Predavači majú pasce strana 5, Program DNÍ MOLDAVY na strane 6. Čierna listina na strane 7, Šport na strane 7, Obec / Község účas za vstup hlasovalo részvétel a belépésre voksolt Buzica - Buzita 60,72 % 94,76 % Bôrka - Barka 61,20 % 82,35 % Cestice - Szeszta 61,90 % 96,15 % Čečejovce - Csécs 67,51 % 96,31 % Debra - Debrőd % 95,08 % Drienovec - Somodi 50,34 % 92,92 % Dvorníky - Včeláre - Udvarnoki - Méhész 81,57 % 95,34 % Háj - Áj 82,06 % 91,80 % Hos ovce - Bódvavendégi 79,26 % 88,46 % Hrušov - Körtvélyes 86,46 % 96,95 % Hrhov - Tornagörgő 67,31 % 92,44 % Hačava - Falucska 72,35 % 85,36 % Chorváty - Tornahorváti % 88,46 % Jablonov n/t - Szádalmás 67,66 % 95,33 % Janík - Jánok 67,78 % 89,76 % Výsledky refenda o vstupe Slovenska do EÚ v dňoch mája 2003 v Moldave nad Bodvou Jasov - Jászó 45,30 % 94,00 % Komárovce - Komáróc 75,37 % 94,82 % Málá Ida - Kisida 65,56 % 94,58 % Medzev - Mecenzéf 58,17 % 94,28 % Mokrance - Makranc 76,53 % 95,81 % Moldava nad Bodvou - Szepsi 59,51 % 97,00 % Nižný Čaj - Alsócsáj 60,20 % 88,98 % Nižný Lánec - Alsólánc 74,74 % 96,34 % Novačany - Jászóújfalu 61,42 % 88,73 % Paňovce - Pány 60,18 % 93,15 % Peder - Péder 68,68 % 96,07 % Perín-Chým - Perény-Hím 60,18 % 93,62 % Poproč - Jászómindszent 52,20 % 92,85 % Rešica - Reste 80,00 % 94,06 % Rudník - Rudnok 56,18 % 89,53 % Seňa - Abaújszina 51,90 % 91,91 % Silická Jablonica-Jablonca 75,47 % 95,62 % Silica - Szilice 72,06 % 97,04 % Smolník - Szomolnok 53,17 % 91,25 % Okrsky Okrsok č.1 Okrsok č.2 Okrsok č.3 Okrsok č.4 Okrsok č.5 Mesto spolu Odpove počet % počet % počet % počet % počet % počet % na otázku ÁNO , , , , , NIE 29 3, , , , , A tartalomból: Régi és aktuális fotók Szepsiből, Mikó István: Kezünk a kilincsen (vers az EÚ kapujában), 5. oldal, N. Koložová: Függőségek, 5. oldal, Sport a 7. oldalon, A SZEPSI NAPOK műsora a 8. oldalon Aktuális események, hírek a 8. oldalon. Výsledky referenda v Moldave nad Bodvou a v niektorých obciach na okolí Az uniós népszavazás eredményei Szepsiben és néhány környékbeli községben Počet zapísaných voličov Počet vydaných hl. lístkov Počet platných hlasov Účas voličov v % ,00 % 59,89 % 62,49 % 60,56 % 64,15 % 59,51 % Šemša - Semse 44,24 % 90,70 % Štós - Stósz 70,08 % 95,60 % Turňa nad Bodvou - Torna 55,10 % 95,83 % Turnianska Nová Ves - Tornaújfalu 79,21 % 96,83 % Ve ká Ida - Nagyida 54,78 % 94,73 % Vyšný Čaj - Felsöcsáj 58,22 % 96,18 % Vyšný Medzev - Felsőmecenzéf 66,97 % 88,09 % Zádiel - Szádelő 60,73 % 92,92 % Zlatá Idka - Aranyida 67,00 % 89,94 % Žarnov - Zsarnó 68,53 % 93,18 % V Košickom kraji sa referenda zúčastnilo 53,59 % oprávnených voličov, ktorý sa na 93,58 % vyslovili za vstup do Únie. A Kassai kerületben a szavazók 53,59 %-a ment el az urnákhoz és 93,58 %- ban igennel szavaztak. Dni Szepsi Csombor Mártona / Moldavské Dni Sz. Csombor Napok / Szepsi Napok Touto fotografiou si pripomíname nedávne Dni Szepsi Csombor Mártona a súčasne upozorňujeme čitate ov na blížiace sa Moldavské Dni a v rámci toho na V. ročník Behu o pohár Bodvy, ktorý sa uskutoční v sobotu, 29. júna Fotónkkal az idei Szepsi Csombor Márton Napok eseményeit idézzük, ugyanakkor felhívjuk olvasóink figyelmét a közelgő Szepsi Napokra, és azon belül az V. Bódva Kupára, melyre június 29.-én, szombaton kerül sor.

2 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 5/2003 Obyvatelia Moldavy, ke počuli, že sa blížia Tatári, zanechali svoje obydlia a utiahli sa na Spiš, do Spišských Vlách. Hrôzy tatárskeho vpádu dokumentuje aj skutočnos, že v Moldave zostali vtedy neporušené iba dva domy. Tak zostalo mesto skoro desa rokov. Až potom sa začali obyvatelia pomaly vraca spä. Moldava sa až po tejto pohrome začína objavova v dobových dokumentoch, kde sa už spomína ako upravená usadlos. Obyvatelia boli poväčšine už spomínaní Sasi, aj preto sa pred Tatármi uchýlili k svojim na Spiš. Listina, vydaná 25. marca 1255, ktorá vymenúva hranice jasovského prepošstva, je prvým zachovalým dokumentom, ktorý menovite spomína Moldavu. Táto listina sa dodnes nachádza v Moldave, resp. v archíve jasovského konventu t. j. v Štátnom archíve. Pod a tohoto spisu tvoria hranice jasovského opátstva: Szekeresfalva (t. j. Moldava nad Bodvou), rieka Bodva, Ostrý kopec, Čierny les, Debra, Hájsky prameň, Smolnícky prameň, Gelnica, Vodopády a riečka Barna, pohorie Golcha, rieky Ida a Aranyos, les nazvaný Gard. Súčasne krá daruje opátstvu pozemky nazývané Noe (Novaj) a Saul. Ako raritu spomenieme, že jasovskému konventu patrili v roku 1251 tri mlyny, z ktorých jeden sa volal Hench, a mal cenu 32 strieborných mariek. Baníctvom sa toho času zaoberali iba v Rudníku. Listina krá a Ladislava IV. z 30. marca 1282, ktorá bola vystavená v Moldave (Scepsi), spomína krá ovského sokoliara Leonarda, 2 Synoda 200 ročné košické biskupstvo žije synodou. Synodu zvolal košický arcibiskup Alojz Tkáč. V minulosti, v dejinách kres anstva boli synody častejšou a významnou udalos ou. II. vatikánsky koncil obnovil tradíciu zvolávania diecéznych synôd. Nateraz sa začal synodálny program vo farnostiach. Veriaci a duchovní prediskutujú nieko ko tematických okruhov viery a života farností. Porovnávajú Evanjelium a svoj súčasný život. O podrobnostiach sa môžete okrem cirkevnej tlače a letákov informova aj pomocou webovskej stránky: ( Ako to videl kronikár 4. čas ktorému krá daroval kus lesného pozemku pri rieke Toyca. Počas panovania krá a Ondreja III. ( ): Dokumenty z tohto obdobia nespomínajú Moldavu menovite. Spomína sa iba to, že prepošstvo malo problémy so svojimi susedmi, ktorí mu zaberali pozemky a preto krá Ondrej III. 21. decembra 1290 priznal opátstvu ako odškodné privilégiá. Tie spočívali v banskom práve (okrem zlata a striebra) na me, železo, olovo a cín. V tejto listine sa spomína aj moldavský farár a moldavský kostol, ktorý mohol by postavených v niektorom z predchádzajúcich desa ročiach. Počas panovania Karola Róberta ( ): Karol Róbert zhromaždil svoje vojsko proti oligarchom na jar roku Hlavná čas krá ovského vojska tiahla cez Turňu a Moldavu smerom na Košice. Pred Turňou sa im postavilo do cesty vojsko vedené Demeterom, prívržencom Omodejovcov. Pri strete vojsk padol v boji velite krá ovského predvoja Visontay Kompolthy László. Napriek tomu však krá ovské vojská, prinútiac protivníka na ústup, zví azili. Počas panovania Karola Róberta sa Moldava spomína ako upravená osada. Richtárom Moldavy, spomínanej v nemčine ako Moldt (Moldau) bol v roku 1317 istý Chunkymanus, okrem neho sa ešte spomínajú krajčír Hanus, syn Melichara, Konrád, Iván, Hanus, "Hnch" a Engram. V roku 1317 sa moldavský (Sypsi, Szepsi) richtár s ažuje u vicišpána Petra na Dominika z rodu Buchk. Na radu podžupana sa potom spor urovnal dohodou pred jasovským konventom. V roku 1330 abovský župan Filip Drugeth prilákal do Budulova nových usadlíkov. V roku 1331 je richtárom Moldavy Tatár, inak zvaný Kunthmánus, ktorý v mene obyvate ov uzavrel dohodu s jasovskou kapitolou na užívanie pozemkov v jasovskom chotári na oboch brehoch rieky Bodva a na užívanie pozemkov vhodných na vinice. Ročne za užívanie týchto pozemkov sa Moldava zaviazala zaplati k oktávu sviatku Svätého krá a súknom, vínom, sviečkami a čas ou úrody. Ak obec zamešká deň platby, zaplatí dvojnásobok, ak by ani potom nezaplatili, nasleduje súdny spor, pričom sporné pozemky sa vrátia kapitule. V spomínanom roku mesto uložilo kópie svojich písomností, ktoré boli uchovávané v kapitule v Lelesi, aj v Jasove. V roku 1317 sa orná pôda vykazuje iba v chotári Moldavy, Budulova a v Pederi. Moldava v tom čase platila desatinu jágerskej kapitule. Okrem Moldavy na okolí platili desatinu aj Cestice, Budulov, Peder, Mokrance, Čečejovce a Paňovce. Ako zaujímavos pripomíname, že v rokoch boli takéto ceny: 8 ú ov včiel 1 marka, l kôň 2 marky, 18 volov l,5 marky. Ako platidlo sa používali košické marky. Poznámka: ma arskú verziu tejto časti sme už uverejnili v predchádzajúcom čísle Údolia Bodvy. J. Neupauer (pokračujeme) Főegyházmegyei szinódus A 200 éves kassai püspökség az egyházmegyei szinódusra készül. A zsinatok és a szinódusok az Egyház történetében fontos szerepet jászottak és gyakoribbak voltak mint az utóbbi években. A II. vatikáni zsinat viszont visszaállította, felújította az egyházmegyei szinódusok gyakorlatát. Már most elkezdődtek az egyes plébániákon belül a találkozók. Szepsiben is lezajlott már egy ilyen találkozó. Aki pontosabb információkat szeretne, megkaphatja a katolikus sajtón és a temlomokban terjesztett szórólapokon kívül az interneten is:

3 2003/5 Dňa 7. marca rokoval primátor s riadite om NÚP o možnosti zamestnania nieko kých udí v rámci projektu ISOMI. Pracovali by v rámci okresu pri rozvoji informatizácie obcí. Išlo by o cca. 12 udí z rôznych častí okresu, o takých, ktorí ovládajú prácu s výpočtovou technikou a ktorí by chodili na požiadanie na jednotlivé obecné úrady, pomáhali by starostom, pomáhali by oživova a uvádza do činnosti výpočtové systémy, internetové stránky a fungovali by ako poradcovia v tejto oblasti. Možnos ich rekvalifikácie a uplatnenia je daná projektom, ktorý získal aj finančnú podporu na NÚP. Spolu s ostatnými poslancami VÚC z Údolia Bodvy primátor rozdiskutoval podmienky rozvoja regiónu Údolia Bodvy, ako súčas plánu hospodárskeho a regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja. Výsledkom jednania je 25 projektových zámerov, ktoré sa odovzdali na odbor regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja. 8. marca sa primátor spolu so zástupcom zúčastnili rokovania Republikovej rady SMK v Bratislave. Témou rokovania bola hlavne príprava na Snem SMK, ktorý sa konal následne 29. marca. 11. marca navštívili Moldavu prednosta Krajského úradu, p. Dolný a prednosta Okresného úradu p. Mester. Rokovali o možnostiach spolupráce a o rozvoji okolia. Hostia navštívili aj nieko ko podnikate ov pôsobiacich v meste a na okolí. 11. marca sa zástupca primátora spolu s p. Petrikom, riadite om RRA zúčastnil v MR, v meste Edelény, na jednaní oh adom realizácie spoločného projektu CBC. V dňoch 12. a 13. marca sa konalo zasadnutie Rady ZMOS, ktorá sa zaoberala hlavne otázkou ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov, alším osudom reformy verejnej správy a prípravou snemu ZMOS. 14. marca 2003 v zmysle ponukovej vyhlášky č. 2/2003 bol prenajatý nebytový priestor na ul. Školskej č. 5 za cenu ,- Sk pre Ladislava Valkayho. Dňa 15. apríla 2003 v zmysle ponukovej vyhlášky č. 3/2003 bol prenajatý nebytový priestor: - na ul. Hviezdoslavovej č. 32 za cenu ,- Sk pre Silviu Jančátovú, - na ul. Školskej 20 za cenu ,- Sk pre Martu Pálošovú, - bol predaný aj trojizbový byt č. 13 na ul. Severnej 10 za cenu ,- Sk pre manželov Kissových. Na základe pokynov štábu CO okresu bol nieko kokrát zvolaný Krízový štáb mesta, ktorý sa zaoberal možnými dopadmi vojny v Iraku na naše územie. Zasadnutia sa konali 17. a 19. marca. Úlohou bolo pripravi na možné nebezpečie, prekontrolova pripravenos škôl a firiem na použitie prostriedkov individuálnej ochrany a informova obyvate ov mesta o ich prípadnom použití. Na tento cie sa použila Mestská televízia aj WEB stránka mesta. Na Okresnom úrade v Košiciach rokovali predstavitelia Moldavy o potrebe finančných prostriedkov na zabezpečenie chodu škôl a školských zariadení. Poskytli podklady pre dohodovacie konanie, ktoré potom okresný úrad postúpil na Krajský úrad a následne na Ministerstvo školstva s cie om vykry najnutnejšie finančné potreby na prevádzku škôl a zabezpeči prostriedky na najnutnejšie opravy školských zariadení. 20. marca primátor spolu s primátormi Košíc, Prešova, Michaloviec a Humenného navštívili ministra pôdohospodárstva, p. Zsolta Simona. Cie om našej návštevy bolo získa informácie o transformácii VvaK. Bola založená spoločnos so stopercentnou účas ou štátu. Majetok štátu bol odovzdaný Fondu národného majetku, ktorý má za úlohu pripravi prevod akcií na všetky mestá a obce regiónu. Bolo ustanovené predstavenstvo a dozorná rada a. s., v ktorých sú obce a mestá zastúpené prostredníctvom primátorov Prešova, Michaloviec a Bardejova. 21. marca sa na Úrade KSK konala porada predsedov klubov zastupite stva KSK a následne zasadnutie frakcie SMK zastupite stva KSK. Prvá porada sa zaoberala hlavne materiálmi pripravovaného zasadania zastupite stva KSK. Frakcia SMK rozhodla, že na uvo nený post predsedu komisie regionálneho rozvoja KSK navrhne zastupite stvu KSK zvoli Ing. L. Ivána. Stalo sa tomu tak na zasadnutí zastupite stva KSK, ktoré sa konalo 14. apríla. 28. marca zasadanie predstavenstva BodvaNatur rozhodlo o likvidácii tejto organizácie. 29. marca sa v Komárne konal nominačný snem SMK, ktorý volil predstavite ov strany na alšie obdobie. Za predsedu bol znovu zvolený Béla Bugár. Primátor mesta a László Köteles boli zvolení do Predsedníctva strany. Na následnom zasadaní predsedníctva strany bol Ing. Zachariáš poverený vedením poradného orgánu strany v oblasti ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Zo správy primátora mesta Moldava nad Bodvou o svojej činnosti a o činnosti MsÚ v období od verejnej správy. Z tohto titulu sa v dňoch 23. apríla a 6. mája zúčastnil zasadania výboru NR SR pre verejnú správu, ktoré sa zaoberalo alším postupom reformy verejnej správy. Dňa 2. apríla nás navštívili kolegovia z partnerského mesta Brzozów. Informovali o výsledkoch komunálnych volieb u nich a požiadali nás v mene nového starostu Brzozówa o možnos uzavretia dohody o spolupráci s mestom Brzozów. Túto dohodu chceli podpísa pri príležitosti ich dňa mesta 30. mája. 3. apríla sa na Štrbskom Plese konalo spoločné zasadanie predsedov KSK, vybratých miest a ministra zdravotníctva, ktoré organizovalo ZMOS. Na zasadaní minister vysvetlil svoju koncepciu reformy zdravotníctva. Hovorilo sa aj o moldavskej poliklinike. Minister aj pred ostatnými účastníkmi vyjadril názor, že v procese transformácie a privatizácie moldavskej nemocnice s poliklinikou, pri zrušení detskej nemocnice došlo k zneužitiu právomocí. Na druhý deň sa p. minister spýtal, či by sme mali záujem znovu zriadi v Moldave detskú nemocnicu. Primátor odpovedal kladne. V tejto veci dňa 17. apríla navštívil riadite a nemocnice v Humennom, MUDr. Gajdoša, ktorý od ministra dostal poverenie pripravi celý proces. Odovzdal sa mu aj zoznam požadovanej prístrojovej výbavy novej detskej nemocnice. Počíta sa aj s dvoma lôžkami intenzívnej starostlivosti ako aj špecializáciou nemocnice na ochorenia dýchacích ciest. Pri prehliadke budovy bolo konštatované, že je v prevádzkovate nom stave. Do funkcie riadite ky Polikliniky v Moldave nad Bodvou bola vymenovaná Ing. Eva Sivoková. Za mesiac apríl sa mesto stalo osobitným príjemcom rodinných prídavkov v 43 prípadoch. Ide o deti z rómskych rodín, ktoré vynechali školskú dochádzku. Mesto v týchto prípadoch zabezpečilo podanie desiaty, alebo olovrantu pre to ktoré die a a zbytok peňazí minulo na nákup ošatenia. Za mesiac máj sa mesto stalo príjemcom osobitných dávok už za 49 detí. Tieto činnosti dos za ažujú pracovníkov mestského úradu, pretože nestačí peniaze použi, ale je treba pre OÚ použitie prostriedkov aj z dokladova kópiami dokladov za každé die a. V mesiaci apríl sa realizovali asfaltové úpravy povrchov miestnych komunikácií ul. Mlynská, ul. Vodná a ul. Kováčska v celkovej hodnote 2,5 mil. Sk. Práce zrealizovala firma Cestné stavby a. s. Košice na základe verejnej sú aže. (poračovanie na strane 6.) 3

4 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 5/2003 Rozprávky umierajú dodnes žije Šeherezáda, tisíc nocí prerozpráva Na základe udalostí nedávnych dní, musím smutne konštatova, že už ani tento citát neobstojí. Američanov veru neve mi zaujímajú rozprávky. Kašlú na prastaré paláce, mešity, či iné pamiatky. Ani tá najznámejšia bagdadská špecialita lietajúci koberec ich nezaujíma. Ke sa raz rozhodnú bombardova, bombardujú. Zámienky sa nájdu, i ke mnohým z nich ani sami neveria. Karty sa postupne odhalia, iba to ESO Sadám ostáva skrytý. Meghalnak a mesék Sehrezád, még most is él Meséid lelke: Ezeregy éj. Bánatosan állapítom meg, hogy a közelmúlt eseményei erősen rácáfoltak a fentebbi idézet állítására. Az amerikai hatalmasságokat, a jelek szerint, nem nagyon képes megejteni a mesék varázsa. Fütyülnek ők a gyönyörű, ősi palotákra, mecsetekre, vagy akármire. Még a kimondottan bagdadi specialitás, a mesék közlekedési eszköze, a repülőszőnyeg sem érdekelte őket. Ha ők egyszer bombázni akarnak, akkor mese nincs. Hogy mi célból csinálták, azt sokféleképpen magyarázza a világ, és több, kevesebb igazság minden változatban van, csak amivel ők indokolják, azt nem hiszik talán ők, maguk sem. A franciakártya-pakli lapjai lassanként előkerülnek, csak magát Szaddámot, a nagy ÁSZT nem sikerül elcsípni. De, mintha már nem is volna nagyon fontos. Ale akoby to už nikoho nezaujímalo. Iračania skoro prišli na to, že by bola samovražda alej odporova. Že to vzdali, to je viac prejavom múdrosti ako zbabelosti. Ví azov však čakalo horké sklamanie. Doteraz utláčaní šiíti, ktorí tvoria 60 % obyvate stva, namiesto v ačnosti, žiadajú odchod oslobodite ov. Aj rozpory pre a proti Az irakiak, szerencsére, elég hamar belátták, hogy öngyilkosság az ellenállás. Hogy feladták, az inkább a józanság jele, mintsem a gyávaságé. A győzteseket azonban érte egy nagy csalódás: éspedig, hogy az eddig elnyomott siíták, akik a lakosságnak mintegy 60 %-át teszik ki, ahelyett, hogy hálásak lennének felszabadítóiknak, azt követelik, hogy takarodjanak haza. A háború szorgalmazói és ellenzői között lassan elboronálódnak az ellentétek. Most már Irak újjáépítése a téma. Milyen jó is egy olajmezőkre épült ország népének lenni. Mindenki segíteni akar. Tülekedik a világ, hogy kik is vehetnek részt az akcióban. Bezzeg, amikor Magyarország hevert romokban, őt hagyták, hogy csak nyugodtan épülgessen fel a maga emberségéből, miközben még háborús jóvátételeket is kellett fizetnie. Az a rombolás is a bombázások felülmúlhatatlan bajnokait dicsérte. Ráadásul ellentétben a mostanival, nem is olyan célzattal történt, hogy az előrenyomuló K e r e s z t r e j t v é n y vojne sa utriasli. Teraz je už hlavnou témou obnova krajiny. Ako dobre by obyvate mi krajiny, ktorá leží na ropných poliach! Každý im chce pomáha. Svet sa predbieha, kto sa skôr zapojí do povojnovej obnovy. Nie tak, ako napr. v prípade Ma arska. Krajina bola v ruinách, a oni sa na ňu vykašlali, vyčkali, kým sa sama pozbiera. A pritom Ma arsko platilo aj odškodné ví azom vojny. Aj to charakterizuje neprekonate ných majstrov v bombardovaní. Vtedy sa nezvažovalo, čo sa ničí. Pripadá mi to ako postoj toho opitého zakalača, ktorý nožom pichal ošípanú do brucha a ke ho gazda upozornil, že netriafa na správne miesto, reagoval slovami: Ale, čo! Bolí ho to aj tam! I. Mikó, Háj tengerészgyalogosok útját egyengette volna: egyszerűen csak romboltak. Fütyültek rá, hogy mint. Valahogy úgy, mint a részeges böllér, aki a disznó hasába szurkált, de amikor a gazda rászólt, hogy nem jó helyre szúrsz! azt felelte, hogy már ugyan miért? Fáj az neki ott is! Mikó István, Áj VÍZSZINTES SOROK: 1. Nőstény agancsos. 12. Cseh villamos cikk márka. 13. Hangszeres együttes. 15. Svájci kanton. 16. Fa, szlovákul. 18. Emésztőnedv. 19. Súlymérték röviden. 20. Vissza: Ritka férfinév. 21. Ismételten, nem. 22. Eperjes (Prešov) környéki község. 24. TDIRE. 25. Helyesel az angol. 26. Erek! 28. Csendes tank! 29. Teszir, keverve. 33. vizi jármű. 35. Zúzók. 38. Védőszent. 39. Ravaszdi FÜGGŐLEGES SOROK: 1. Marokfegyver. 2. Kőszáli kecske. 3. Körülbelül, szlovákul. 4. Torlódás része. 5. Nagy károkat tud okozni a kukoricásokban. 6. Erdei gyümölcs. 7. A sivatag hajója. 8. Mentor, keverve. 9. Hélium vegyjele. 10. Széppé tesz. 11. Paraplék. 14. A csehszlovák űrhajós (Vladimír ). 17. Szerb, régiesen. 20. RDESOR. 23. Értékes prémű, odúlakó, erdei ragadozó. 27. A rádium vegyjele. 30. Leány becenév. 31. Doktrína. 32. Síkidom. 34. Baku egyik fele. 36. Nehézkesen ír. 37. Kicsinyítőképző. Készítette: Mikó István, Áj

5 2003/5 Marihuana, kokaín, ale najmä najviac používaná droga alkohol, patrí pod a predstáv niektorých udí ku každodennému životu, tak isto ako populárna hudba. Na rozdiel od nej je však alkohol smrtonosnou pascou. Prečo do nej padlo to ko mladých udí aj v Moldave nad Bodvou a v jej okolí? Na otázku prečo piješ si naši dospievajúci volia najčastejšie argument: ve všetci pijú! Jeden nemenovaný 15 ročný endemit mi na túto otázku nadšene vyhlásil: Pijem len preto, lebo opitý zbalím baby. Najčastejší argument sa v tomto prípade nepoužil, ale naš astie, je aj tak nepravdivý. Avšak výsledky môjho prieskumu, ktorého cie om bolo zisti aj percentuálne zastúpenie mladistvých užívajúcich alkohol v tomto okolí sú alarmujúce. Zo 118 opýtaných tínedžerov vo veku 13 až 17 rokov pochádzajúcich z Moldavy nad Bodvou a z jej okolia už totiž 53 % po ochutnaní zakázaného ovocia spoznalo aké je to by opicou bez masky. Kto im podáva návod na použitie a odkia berú myšlienky smerom ku f aške? Vrstovníci, televízia a niekedy dokonca i rodičia môžu podnieti dospievajúcich mladých udí k tomu, že začnú pi. Berú príklad od hlavy rodiny, najlepšieho kamaráta, ale nájdu sa aj také prípady, ktoré za vzor dokonalosti považujú akčného Predavači majú pasce hrdinu popíjajúceho si v bare. Najčastejším podnetom sú však kamaráti z mokrej štvrte, čo nie je prekvapujúce. Príčiny toho, že užívajú alkohol sú rôzne. V popredí ale stoja zdvihnutie nálady, sebaistoty, aj kvôli chuti ale príčiny problémov rodinného alebo školského charakteru žia nie sú v zanedbate nom pomere. To že títo mladiství boli po prvý krát ponúknutí alkoholom už vo ve mi nízkom veku, je známa vec. V priemere 10 až 13 ročný sa už dostane do kontaktu s alkoholom. Kto vie, či už o pár rokov nebudú deti v materskej škôlke žiada od pani učiteliek dobrú slovenskú borovičku. Ďalší šokujúci fakt je, že zo všetkých respondentov je len osem takých, ktorým ešte nikdy tento druh drogy nebol ponúknutý. Magnetom, ktorý pri ahuje až 65 % smädných budite ov rána je víno a pivo a liehoviny chytili za srdce 35 % hlasujúcich. Na tom, čo dotyčný pije až v takej miere nezáleží, než na tom kedy pije. Najnebezpečnejším úsekom dňa je nadráno od druhej do poludnia. Moldavská mládež pije radšej vo večerných hodinách, čo je dôkazom toho, že pokušeniu sú najviac vystavení na diskotékach, rôznych oslavách a v baroch. 5 % uviedlo, že na návšteve u kamaráta sa pokušeniu tiež nevyhnú. Tento prieskum preukázal, že alkoholu neodoláva ani slabšie pohlavie. Vyše polovica Függőségek ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE opýtaných mladých slečiniek asi nevie, že jedna plechovka piva obsahuje 175 až 200 kalórií, 1 štamprlík 97 až 125 kalórií, sklenica vína 75 až 90 kalórií. Teda alkohol je vysoko kalorický, ale nemá žiadnu vyživovaciu hodnotu. Fyzická a psychická závislos od alkoholu vzniká za 2 až 10 rokov, no zo 118 mladistvých priznávajú závislos len štyria. Pasca má na svedomí ročne takmer 30 tisíc mŕtvych a vyše tisíc mladistvých vo veku do 15 rokov privezú do nemocníc Ve kej Británie s akútnou otravou alkoholu. Vo Ve kej Británii môžu by mladiství stíhaní, resp. pokutovaní aj za pokus o nákup alkoholických nápojov (do výšky tisíc libier), ak nespĺňajú limit 18 rokov. U nás sa za pokus o nákup alkoholických nápojov netrestá neplnoletý kupujúci, ale ten, kto nápoj predal, resp. ponúkol. Zdôrazni by sa však malo, že medzi tými respondentmi, ktorí kupujú alkohol (43 %) sa nenájde ani jeden, ktorému by predávajúci kúpu neumožnil. Takýmto nezákonným postupom predávajúcich však rapídne znižovanie počtu mladých alkoholikov tejto oblasti Slovenska určite nemôžeme očakáva a stratených prípadov bude čoraz viac. M. Koložová, Janík študentka Gymnázia Št. Moysesa Mikó István Kezünk a kilincsen Marihuána, kokain, heroin és legfőbbképpen a legelterjedtebb drog az alkohol némely ember elképzelései szerint már a mindennapjaink részét képezik, akárcsak a modern zene. Ezzel a zenével ellentétben az alkohol halált rejtő csapda. Vajon miért estek bele ebbe a csapdába olyan sokan a szepsi és környékbeli fiatalok? A miért iszol? kérdésre a serdülő ifjúság általában azt a feleletet adja, hogy hiszen mindenki más is iszik. Az egyik meg nem nevezett 15 éves ifjonc a feltett kérdésre lelkendezve válaszolta, hogy Azért iszom, mert részegen minden csajt felszedhetek! Ez nem egy szabványos felelet volt, de hálistennek nincs is igazság-alapja. Sajnos, azonban a felmérésem eredményei riasztóak. 118 megkérdezet bódvavölgyi éves tinédzser közül 53 % már megkóstolta ezt a tiltott gyümölcsöt és megismerhette milyen az amikor majmot csinál magából és nem használ hozzá semmilyen álarcot. Vajon ki az aki rávezeti őket az ivásra? A barátok, a televízió, és sajnos néha maguk a szülők is példaként állnak a fiatal szeszfogyasztók előtt. Van, hogy a családfő a példakép, de akadt olyan eset is amikor egy filmsztár hatása alatt vált valaki alkoholistává. Az okok, amelyek a pohárhoz vezetnek, sokrétűek lehetnek, de leginkább a haverok szerepe a döntő. Van aki azért iszik, hogy magabiztosabb legyen, van aki az alkohol izéért, mások családi okok miatt, otthoni, vagy az iskolai problémáik miatt. Nem titok, hogy ezeket a fiatalokat már nagyon zsenge fiatalságukban megkínálta valaki az alkohollal. Ki tudja, pár év elteltével talán már az óvodások is finom hazai borókapálinkát fognak követelni az óvó néniktől Ugyancsak sokkoló az a tény, hogy az összes megkérdezett közül csupán nyolc olyan akadt, akit még soha nem kínáltak meg alkohollal. 65 %-a megkérdezetteknek a borra és a sörre esküszik, 35 % pedig a tömény szeszre. De hát, itt már nem is az számit, hogy ki mit iszik, hanem inkább az, hogy mikor. A szepsiek és a bódvavölgyi fiatalok kedvelt iszogatási időszaka az esti órákra esik. Ekkor vannak ugyanis a diszkók és más bulizások. A megkeresettek 5 %-a bevallotta, hogy baráti látogatások alkalmával sem vetik meg az italt. Sajnos az is kiderült, hogy már a gyengébb nemhez tartozók sem vetik meg az alkoholt. A megkérdezett fiatal lányok több mint a fele biztosan nem is sejti, hogy egy doboz sör kalóriát, l stamperli kalóriát, egy pohár bor kalóriát tartalmaz. Azaz, az alkohol magas kalóriaértékű, de nem tápláló. Az alkoholfüggőség 2 7 év alatt alakul ki. A 118 megkérdezett közül viszont csupán négyen vallották be, hogy alkoholfüggők. Ez a csapda évente 30 ezer halálos áldozatot szed, és pl. Nagy Britániában több mint ezer 15 év alatti fiatalt visznek kórházba alkoholmérgezéssel. Ott viszont még kísérletet az alkohol vásárlására tett is büntetik a 18 év alatti fiatalok estében (ezer font erejéig). Nálunk a kiskorúak alkoholvásárlása miatt az eladókat büntetik, viszont tény, hogy a megkérdezettek 43 %-a, akik vásárolnak alkoholt, még nem találkozott avval, hogy az eladók megtagadták volna a vásárlást. Ilyen törvényellenes hozzáállással viszont aligha érhetjük el, hogy csökkenjen tájainkon a fiatalkorú alkoholisták száma, sőt Nikola Koložová, Jánok Ne lógasd az orrod pajtás, Fel a fejjel, urgum-burgum! Meg vagyunk már váltva, hiszen Sikeres a referendum. Pedig, ugyan kétes volt a Kimenetelét tekintve! Idegességünkben kivert A hideg verejték szinte. De aztán a reménytkeltő Híreknek a hallatára, Vígan másztunk volna akár Madarat fogni, a fára; Bűvöltük egyre a tévét Nem, mint máskor, héba-hóba: Saccolgattuk, megnyílik-e Az utunk az unióba? S végül, mikor a sikerhez Nem fért többé semmi kétség, Valósággá érlelődött A dédelgetett reménység, Bizodalmunk szilárd lett, mint Szőlő közt a betoncövek, Szíveinkről dübörögve Hulltak le a nehéz kövek. Elértünk hát az ajtóhoz, Kezünk rajta a kilincsen És tudjuk, hogyha lenyomjuk, Nyílnia kell, mese nincsen! Nyomorító bajok, gondok? Sutba velük, lári-fári! Eljön most már a Kánaán, Csak legyen erőnk kivárni! 5

6 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 5/2003 (poračovanie zo strany 3.) Zo správy primátora mesta Moldava nad Bodvou o svojej činnosti a o činnosti MsÚ v období od Na zasadnutí Obecnej školskej rady bolo potvrdené zloženie školskej rady tak, ako to bolo prijaté na dvoch zasadnutiach Mestského zastupite stva a za predsedkyňu bola zvolená p. Mária Csontosová mája sa primátor mesta, na pozvanie predsedu KSK zúčastnil pracovnej cesty vo Francúzsku. Cie om cesty bolo predstavi KSK, jeho investičné a turistické možnosti raz na Ve vyslanectve Slovenska v Paríži a raz na Úrade samosprávneho kraja v Caen, v hlavnom meste provincie Dolná Normandia. Cesta sa uskutočnila na náklady KSK. Pripravila sa vecná lotéria pri príležitosti VII. Moldavských dní. Pretože v tomto roku Škoda Slovakia nevedela ponúknu automobil za cenu do Sk, rozhodlo sa, že prvou cenou lotérie bude skúter Honda v hodnote Sk a bude sa losova alších desa zaujímavých a hodnotných cien. Pripravuje sa rekonštrukcia budovy MsÚ. Na rekonštrukciu bol podaný aj projekt na MF. Rokovalo sa s PKB o poistení budov školských zariadení. Poistné na rok činí cca Sk. Prebiehajú práce na vysprávkach miestnych komunikácií po zime. Práce v hodnote 800 tis. Sk realizuje firma Kozman na základe podprahovej sú aže. Je potrebné zdôrazni, že v uvedenej hodnote sú zahrnuté najnutnejšie opravy výtlkov, teda nie generálne opravy všetkých komunikácií v Moldave. Na už skolaudovaných bytovkách C1 a Bu6 sa vyskytli vady, ktoré sa u dodávate a INICO s.r.o. Trebišov reklamovali v dvoch etapách. Väčšina vád bola odstránená. V riešení je aj kúrenie, ktoré po expertíze fy MENERT s.r.o. podstúpi úpravy. Tieto spočívajú vo výmene dvoch stúpačiek v Bu6, výmene niektorých armatúr a osadení termostatických ventilov. Práce v rámci záruky zrealizuje pôvodný dodávate, osadenie ventilov sme objednali u fy MENERT sa uskutočnila záverečná predreferendová kampaň za región Údolie Bodvy, ktoré bolo financované z projektu Naša malá Európa z podporou Úradu vlády. Na základe projektu spracovaného na úrade sme získali od Úradu vlády SR sumu vo výške Sk na zabezpečenie a organizovanie predreferendovej kampane. Do záveru kampane na námestí boli zapojené školy, CVČ aj Osobitná škola. Podujatia sa zúčastnili reprezentanti politických strán SMK, SDKÚ, KDH a ANO, prednostovia Krajského aj Okresného úradu, parlamentní poslanci ako aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí, p. József Berényi. Žia, ku koncu programu nastala v organizácii jedna chyba, ke do vystúpenia detí II. ZŠ vstúpili motocykloví akrobati. Bola to zhoda okolností a rozhodnutí pod tlakom okolností, ale rozhodne nie s úmyslom poškodi vystupujúcich. Učite ky II. ZŠ prijali ospravedlnenie sa organizátorov a pris úbili, že v takomto duchu budú informova aj rodičov. 8. apríla sa doručila na MsÚ petícia 230 obyvate ov sídliska vo veci súhlasu MZ na prevádzkovanie športových autíčok v areáli pod kopcom nasledovného znenia. Primátor s nieko kými poslancami mesta bol na inkriminované autíčka pozrie a presvedčil sa, že tvrdenie o neprimeranej hlučnosti autíčok nie je opodstatnené. Po tejto obhliadke je jasné, že diskusia okolo hlučnosti autíčok vychádzala z mylnej predstavy a z predpokladu, že tu budú umiestnené gokarty, alebo niečo iné, čo by samozrejme vyvolalo väčší hluk. Štvrtok :00 CIGÁN, HRAJ!!! moldavské hudobno-tanečné skupiny (Hlavné námestie) Piatok :00 SPOMIENKA NA KRÁ A VÍN - kladenie vencov k pamätnej tabuli Szepsi Laczkó Máteho (reformovaný farský úrad) 16:00 SLÁVNOSTNÉ ZASTUPITE STVO - príhovory a pozdravy hostí - udelenie ocenení mesta (ve ká sála MsKS) 18:00 SEDLIACKY DVOR - trojdňové pivné a prasačie hody (dvor MsKS) RECEPCIA - pre pozvaných hostí (záhrada rím.katolíckej fary) PATRIA - košická renesančná hudobno-tanečná skupina RIO NAD BODVOU alebo pouličné karnevalenie Hlavné námestie: 18:30 Sprievod alegorických vozidiel 19:00 Otvorenie VII. Dní Moldavy 19:30 FOKUS - moldavská tanečná škola 21:00 Vyhodnotenie vozidiel sprievodu 21:30 DE YA VOO ma arská pop-skupina 21:30 LATINO PARTY balónová diskotéka 6 Mesto Moldava nad Bodvou a spoluorganizátori Vás srdečne pozývajú na VII. DNI MOLDAVY Sobota :30 Medzinárodný žiacky futbalový turnaj (futbalový štadión) 9:00 VINFEST - dvojdňová dobová ochutnávka vín (ve ká sála MsKS) 9:00 POHÁR BODVY - V. ročník medzinárodného cestného behu (Hlavná ulica) 9:30 ZÁBAVKY S BOBRÍKOM - kresba na asfalt (parkovisko OD Jednota) 10:00 BÖK - minifutbal partnerských miest (areál Aréna pod kopcom) 14:00 ZÁBAVKY S BOBRÍKOM - sú aže pre deti (Hlavné námestie) 14:00 SKAUTSKÝ PARK (mestský park) 15:00 ZLATÁ VAREŠKA sú až vo varení s predajom (Hlavná ulica) 18:00 COUNTRY NIGHT tišnovská country kapela FUNT (F klub) SOBOTA PLNÁ ŽIVOTA jedlo, pitie, zábava Hlavné námestie: 17:00 ZBK - rožňavská folkovo-bluesová skupina 18:00 SENZUS - populárna slovenská hudobná skupina 20:00 TALAMBA skupina debrecínskych bubeníkov 21:00 HRY BEZ HRANÍC - zábavné sú aženie partnerských miest 22:30 HVIEZDNE DEFILÉ - ohňostroj 23:00 NÁMESTIE JE NAŠE - uličný bál GOLF moldavská skupina Nede a :00 Ekumenická bohoslužba - (Hlavné námestie) Živena a Asszonykórus - moldavské spevácke skupiny SŤASTIE CHODÍ V NEDE U žrebce a iné žrebovania Futbalové ihrisko Budulov: 13:00 Budulovský parkúr - jazdecké preteky, vozenie detí, voltíž Hlavné námestie: 16:00 FIESTA populárna ma arská hudobná skupina 17:00 TWINGY moldavské mažoretky a košická MLÁDEŽNÍCKA DYCHOVKA 19:00 život je tiež lotéria - žrebovanie vecnej výhernej lotérie Záver VII. DNÍ MOLDAVY Bližšie informácie a predajné miesta vecnej lotérie: MsÚ, Školská 2, 055/ , MsKS, Hlavná 58, 055/ , Infocentrum, Hlavná 58, 055/ ,

7 2003/5 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Naše úspechy / Neúspechy (Zo športu) F u t b a l: 29/30. kolo III. ligy: TURŇA Lokomotíva Košice 0:1 (0:0) St. ubovňa - Turňa 1:0 (1:0) Tabu ku vedie Vranov so 70 bodmi, druhý je Trebišov s 58 bodmi, Michalovce sú tretie (54 bodov), Sobrance 4. (50 bodov), na piatom mieste je Prešov B so 47 bodmi, 7. TURŇA :37 44 IV. liga 29. kolo: MOLDAVA nad Bodvou Krásna nad Hornádom 7:0 (4:0) góly: Ihnát, Vaňo, Sanislo, Seliga, Šimon, Hricsák, Novák (11 m). 30. kolo: Haniska - Moldava/B 4:1 V poslednom kole: Slivník - Palín 1:2 Rožňava - Sečovce 3:0 Haniska - MOLDAVA 4:1 Krásna - Žakarovce 1:1 Topo any- K. N. Ves 1:3 Sp. N. Ves- Betliar 8:1 Krompachy Lastomír 6:2 Tabu ku vedú l. Krompachy a 2. Spišská Nová Ves, ktorí majú po 76 bodov. 12. Krásna n/h : Moldava nad Bodvou : Rožňava : Sečovce : Haniska :76 27 V. liga JV: Medzev Buzica 2:2 (0:2) góly: Jaroš, Kaleta, resp. Krompaský, Antoňák. 1. Buzica : Kr. Chlmec : Medzev : Senné :55 20 Járási labdarúgó bajnokság 25. forduló: PAŇOVCE - VE KÁ IDA 3:1 REŠICA - POPROČ 7:0 Seňa - Budimír 2:1 Bidovce - Ruskov 3:1 Koš. Polianka - JASOV 5:6 MOKRANCE - RUDNÍK 3:1 ČEČEJOVCE - Soko any 3:4 Čierna listina: (Z prípadov Mestskej polície v Moldave nad Bodvou) 1. REŠICA JASOV Mokrance Čečejovce Poproč Ve ká Ida Rudník Paňovce Košická Polianka 21 Sikereink / Kudarcaink (Sport ) L a b d a r ú g á s: ifjúságiak III. liga: Žakarovce MOLDAVA 2.1 Szepsi a 6. helyen áll 45 ponttal. Ötödik Ličartovce 48 ponttal, 7. Ólubló 41 ponttal, vezet Csány 71 ponttal, az utolsó Nagykapos 3 ponttal. III. liga diák csoport: Žakarovce - MOLDAVA 0:5 Ebben a korcsoportban Szepsi a 8. helyen áll 45 ponttal, előtte 7. Ličartovce 46 ponttal, utána 9. Kisszeben 41 ponttal, vezet a PČSP Košice 81 ponttal, az utolsó Szobráncnak 12 pontja van. Od začiatku marca MsP v Moldave nad Bodvou riešila priestupky voči občianskemu spolunažívaniu v 8 prípadoch, 14 prípadov priestupkov voči majetku, 19 prípadov na úseku životného prostredia, 27 prípadov v oblasti verejného poriadku a 83 priestupkov na úseku dopravy. Z niektoré z prípadov vyberáme: Na námestí udovíta Štúra sa objavila skládka stavebného odpadu. Skládku založil miestny občan R. K., ktorý bol riešený v rámci priestupkového zákona. Začiatkom apríla privolali hliadku MsP na ulicu Dukelských hrdinov, kde v jednom z bytov objavili mŕtveho Št. Sz., ktorý zomrel prirodzenou smr ou. Na 1. apríla si jeden žiak dovolil na ZŠ s vyučovacím jazykom ma arským originálny žartík učite ke ukradol peňaženku s hotovos ou Sk. Peniaze minul na sladkosti. Skupina maloletých z ulice ČSA v priebehu dvoch mesiacov rozbíjala okná na telocvični Gymnázia Št. Moysesa. Spôsobili škodu vo výške 8.750,- Sk. 18. apríla v ranných hodinách objavila hliadka MsP pri cintoríne staršiu polonahú ženu, ktorá sa bez topánok vybrala smerom na Jasov. Košičanka D. G. vo veku 67 rokov bola pravdepodobne napadnutá a znásilnená. Previezli ju na lekárske vyšetrenie. 4. mája o 03:20 hodine hliadka MsP prichytila 53 ročnú Máriu B. pri krádeži okrasných kvetov z betónových kvetináčov spod okien MsÚ. Kvety ukladala do vopred pripravenej debničky na bicykli. Do rodinného domu na Vodnej ulici sa vlámali O. F. a J. H. Ukradli taniere, poháre a holiaci strojček. F. L. z ulice ČSA spolu s alšími páchate mi rozbíjal výklady na predajniach na Hlavnej a Hviezdoslavovej ulici. Z výkladov odcudzili strieborné náramky, prstene a retiazky. Maloletí páchatelia sa vlámali aj do budovy slovenskej ZŠ na ulici ČSA. Vybrali sklenenú výplň z dverí, ktorú po odchode vrátili, aby zahalili stopy. Zo školy ukradli 4 bicykle a jedny sane. MsP zvýšila kontroly koncom týždňa v čase konania diskotéky v Twistery. Výsledkom bolo riešenie nieko kých vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu, jeden vodič bol obvinený kvôli nedovolenému ozbrojovaniu sa a dvoch delikventov predviedla hliadka pre krádež autorádií. Spracované na základe správy náčelníka MsP v Moldave nad Bodvou. 7

8 ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE 5/2003 Szepsi város és a társrendezők szeretettel meghívják Önöket a VII. SZEPSI NAPOKRA csütörtök 14:00 HÚZD RÁ CIGÁNY! - helyi roma együttesek bemutatkozása (Fő tér) péntek 15:00 KIRÁLYI BOROK NYOMÁBAN koszorúzási ünnepség Szepsi Laczkó Máté emléktáblájánál (Református Lelkészi Hivatal) 16:00 ÜNNEPI ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS (VMK nagyterme) - ünnepi beszédek, köszöntések - a város díjainak átadása 18:00 GAZDA(G) UDVAR háromnapos malackodás és (ser)ténykedés (VMK udvara) 19:30 LAKOMA fogadás a meghívott vendégek részére (Róm.kat.plébánia udvara) közreműködik a kassai Pátria Együttes RIO DE SZEPSIBEN JÓ avagy utcai buli-bál-banzáj a Fő téren 18:30 Allegórikus járművek fel le vonulása 19:00 A VII. Szepsi Napok megnyitogatása 19:30 FOKUS szepsi tánci-tánciskola 21:00 A fel le vonulás ki értékelése 21:30 DE YA VOO de jó pálházi bulizó banda 21:30 LATINO PARTYtúra lufis lötyögés szombat 8:30 NEMZETKÖZI LABDARÚGÓ TORNA diákok részére (Sportpálya) 9:00 VINFEST kétnapos borkóstoló a borpatikában (VMK nagyterme) 9:00 V. SZEPSI BÓDVA-KUPA nemzetközi országúti futóverseny (Fő utca) 9:30 BOLONDOZÁS A HÓDOKKAL aszfaltfestés (Jednota parkoló Fő utca) 10:00 BÖK partnervárosok kispályás focimérkőzése (Arena szabadidőközpont) 14:00 BOLONDOZÁS A HÓDOKKAL - versenyek gyerekek részére (Fő tér) 14:00 CSERKÉSZTANYA foglalkozás gyerekek részére (Városi park) 15:00 ARANYFAKANÁL eladással egybekötött főzőverseny (Fő utca) 18:00 COUNTRY NIGHT tišnovi FUNT country együttes (F klub) SZOMBAT ESTI KOKTAIL avagy kajálás-koccingatás-kacagás-kurjongatás a Fő téren 17:00 ZBK rozsnyói folk együttes 18:00 SENZUS közkedvelt szlovák könnyűzenei együttes 20:00 TALAMBA debreceni dobvirtózok 21:00 JÁTÉK HATÁROK NÉLKÜL - partnervárosok szórakoztató vetélkedője 22:30 CSILLAGOK VETÉLKEDÉSE tüzijáték 23:00 ISMÉT MIÉNK A TÉR utcabál, játszik a szepsi GOLF együttes vasárnap 10:00 EGYÜTT ISTEN EGE ALATT ökumenikus istentisztelet (Fő tér) közreműködik az ASSZONYKÓRUS és a ŽIVENA 13:00 DÍJUGRATÓ VERSENY lovasbemutató, voltízs, gyerekek lovagoltatása (Bodollói sportpálya) Fő tér: 16:00 FIESTA közkedvelt magyar könnyűzenei együttes 17:00 GYÖNYÖRŰ LÁNYAINK ÉS VENDÉGEIK a TWINGI mazsorett csoport és a kassai IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR műsora 19:00 LUTRI AZ EGÉSZ ÉLET tárgynyeremény sorsolás 19:30 ITT A VÉGE a rendezvény ünnepélyes befejezése, zárszó Főtámogatónk a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet. Köszönet a többi támogatónak is, akik nélkül ez a rendezvény ilyen színvonalon nem valósulhatna meg. Közelebbi információk és a Szepsi Napok sorsjegye beszerezhető: Városi Hivatal, Iskola u. 2, tel: 055/ , Infocentrum, Fő u. 58, tel: 055/ , VMK, Fő u. 58, tel: 055/ , V moldavskej galérii ROVÁS sa 7. júna otvorila výstava OLEGA ŠUKA, ktorá umožní záujemcom nahliadnu do sveta budhistického výtvarného umenia, čím priblíži pre nás vzdialený svet východu. Výstavu pripravilo Občianske združenie ROVÁS a MsKS v Moldave nad Bodvou. Občania Moldavy nad Bodvou zosnulí koncom mesiaca marec a v mesiaci apríl 2003 A márius végén és az áprilisban elhunyt szepsi lakosok névsora Marec Horváth, Július Szanyi, Štefan Tóthová, Magdaléna Június 7.-én nyílt meg a Szepsi ROVÁS GALÉRIÁ- BAN OLEG ŠUK kiállítása A NAGY ÚTNAK NINCS KA- PUJA címmel. A tárlat a budhista képzőművészet alkotásaiba enged betekintést, és közelebb hoz egy számunka távoli világot. A kiállítást a ROVÁS Polgári Társulás és a Szepsi Városi Művelődési Központ rendezte. 72 ročný, 58 ročný, 63 ročná, Apríl Baláž, Pavol 52 ročný, Bendžuchová, Eleonóra 90 ročná, Fi ka, Norbert 29 ročný, Gura, Štefan 73 ročný, Kašperová, Juliana 65 ročná, Komárovský, Ernest 64 ročný, Meleg, Jozef 64 ročný, Sciranková, Katarína 78 ročná, - Vešeléni, Ondrej 56 ročný. - Nech odpočívajú v pokoji! - - Nyugodjanak békében! ÚDOLIE BODVY - BÓDVAVÖLGYE Regionálny dvojtýždenník. Regionális híradó. Reg.č.: OkÚ 1/92, Vydáva/Kiadja: Mestský úrad v Moldave nad Bodvou, Školská 2. Vedúci redakčnej rady: PhDr. Peter Halász. Technický redaktor: Pavel Stromp. Telefónne spojenie cez MÚ Moldava nad Bodvou - 055/ Tlač: Vienala, Košice - Kassa, Letná 42, tel.: 055/

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

P O Z V Á N K A. Primátor mesta Moldava nad Bodvou Vás srdečne pozýva na XIII. Dni Moldavy 26.-28. júna 2009 Ing. István Zachariaš

P O Z V Á N K A. Primátor mesta Moldava nad Bodvou Vás srdečne pozýva na XIII. Dni Moldavy 26.-28. júna 2009 Ing. István Zachariaš P O Z V Á N K A Primátor mesta Moldava nad Bodvou Vás srdečne pozýva na XIII. Dni Moldavy 26.-28. júna 2009 Ing. István Zachariaš Človek nerobí nič iné, len sa stále vracia domov. (Sándor Márai) 26. jún

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Údolie Bodvy. regionálny. 2003/2 -- 3 Nepredajné Marec - Apríl 2003. regionális folyóirat XII. ÉVFOLYAM

Údolie Bodvy. regionálny. 2003/2 -- 3 Nepredajné Marec - Apríl 2003. regionális folyóirat XII. ÉVFOLYAM Údolie Bodvy ROČNÍK XII. 2003/2 -- 3 Nepredajné Marec - Apríl 2003 Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XII. ÉVFOLYAM Ročník 12 (25) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992

Részletesebben

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas Útlevél Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas - Útlevél Meno / Keresztnév: Priezvisko / Vezetéknév: Dátum narodenia / Születésem napja: Adresa

Részletesebben

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu Materiál na rokovanie Materiál č.: 18/2015/3 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 3. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ----

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ---- RÍÍM..-KATOLÍÍCKA FARNOSŤ KOSTOLNÁ PRII DUNAJII PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ NA TÝŽDEŇ PO 12. NEDELI V CEZROČNOM OBDOBÍ NEDEĽA 22.. JÚNA DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍÍ 8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu,

Részletesebben

Spomienka na staré moldavské školstvo - Pri odhalení pamätnej tabule pri príležitosti 550. výročia prvej zmienky o moldavskej škole -

Spomienka na staré moldavské školstvo - Pri odhalení pamätnej tabule pri príležitosti 550. výročia prvej zmienky o moldavskej škole - Údolie Bodvy ROČNÍK XVII. 2008/2-3 Nepredajné Egy több mint félezredes évforduló kapcsán emlékezünk ma azokról az elődeinkről, akik már a középkorban fontosnak tartották a művelődést és az ifjúság rendszeres

Részletesebben

Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility

Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility 15. októbra 2012 sa v zasadacej miestnosti KSK uskutočnilo vyhodnotenie tohtoročného Európskeho

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

južného Slovenska. O pridelení pomoci rozhodne kuratórium Združenia Kézfogás.

južného Slovenska. O pridelení pomoci rozhodne kuratórium Združenia Kézfogás. Údolie Bodvy ROČNÍK XIII. 2004/3 Nepredajné Marec/Március 2004 Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XIII. ÉVFOLYAM Ročník 13 (26) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992

Részletesebben

XXXI. Dni Mártona Csombora Szepsiho Moldava nad Bodvou. Hlavným organizátorom podujatia je: Základná organizácia Csemadoku POZVÁNKA

XXXI. Dni Mártona Csombora Szepsiho Moldava nad Bodvou. Hlavným organizátorom podujatia je: Základná organizácia Csemadoku POZVÁNKA XXXI. Dni Mártona Csombora Szepsiho Moldava nad Bodvou Hlavným organizátorom podujatia je: Základná organizácia Csemadoku POZVÁNKA 27. apríl 2010 (utorok) 18.00 Premietanie filmu spojené s prezentáciou

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

Každá z akcií splnila svoje poslanie.

Každá z akcií splnila svoje poslanie. Údolie Bodvy ROČNÍK XIII. 2005/5-6 Nepredajné regionálny časopis Bódvavölgye regionális folyóirat XIII. ÉVFOLYAM Ročník 14 (27) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XIV. (XXVII). évfolyam

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa Ž M e s t s k é n o v i n y september 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Za tie roky sme riešili mnoho priestupkov ale mnohým priestupkom a trestným činom

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

Moldavské aktuality. Projekt ISOMI projekt informatizácie a internetizácie miest a obcí postúpil do alšieho

Moldavské aktuality. Projekt ISOMI projekt informatizácie a internetizácie miest a obcí postúpil do alšieho Údolie Bodvy ROČNÍK XI. 2002/5 Nepredajné Máj 2002 Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XI. ÉVFOLYAM Ročník 11 (24) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XI. (XXIV). évfolyam

Részletesebben

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #05/2013 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Kompas - Iránytű 07 Mozaika - Panoráma 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO Všetky údaje uvedené v tabuľkách sú v percentách Počet respondentov: 721 Zber údajov: 6. 19. novembra 2007 Prezentované údaje sú výsledkom reprezentatívneho

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ SPRAVODAJCA. Cesty sa priebežne opravujú. Mestské noviny. Zmluvy k prestavbe slobodárne schválené. 93701@pobox.sk. Májové zasadnutie MsZ

ELIEZOVSKÝ SPRAVODAJCA. Cesty sa priebežne opravujú. Mestské noviny. Zmluvy k prestavbe slobodárne schválené. 93701@pobox.sk. Májové zasadnutie MsZ ...práca členov želiezovskej JDS bola osožná, radostná a prinášala im všetkým potešenie a uznanie od verejnosti... želiezovským dôchodcom mladícky elán rozhodne nechýba... Viac na 6. str. Májové zasadnutie

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Budapest XVIII. kerülete (Magyarország) és Szepsi (Moldava nad Bodvou) város (Szlovákia) önkormányzatai együttműködési megállapodást kötnek az alulírott napon és helyen: I.

Részletesebben

Informatívna správa o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže konanej dňa 11.11.2015

Informatívna správa o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže konanej dňa 11.11.2015 Mestský úrad Kolárovo Na 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 30.11.2015 K bodu rokovania číslo: 10/a Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v zóne JUH Predkladá: Ladislav

Részletesebben

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ...

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ... www.zurnaly.sk GALANTSKÝ A ŠALIANSKY ŠPECIÁL o našich obciach... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... Ročník XVIII. NOVEMBER 2014 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA

Részletesebben

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ Társrendezők Szepsi Városi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Szepsi

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie stredné vzdelávanie OSZTÁLYNAPLÓ a felső tagozatos osztályok számára Trieda:... Osztály:... Školský rok:.../... Tanév:.../... Názov školy:... Az iskola neve:... Typ školy:... Az

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

Potenciálni investori rokovali s poslancami

Potenciálni investori rokovali s poslancami Ž M e s t s k é n o v i n y júl-august 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Toto leto hodnotím ako kľúčové. Do septembra sa rozhodne o ceste Želiezoviec nielen

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Dobrou správou pre poľnohospodárov

Dobrou správou pre poľnohospodárov Po uzávierke: Nové byty aj slobodáreň Mestské zastupiteľstvo sa 12. marca zišlo na mimoriadnom zasadnutí, kde sa rozhodlo o podpore výstavby nájomných bytov bežného a nízkeho štandardu. Podľa uznesenia

Részletesebben

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül RULANDSKÉ BIELE - FEHÉRRULANDI 591 Balkó Pavol Kolíňany č.125

Részletesebben

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na POZVÁNKA Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na Záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, február 2008 Z obsahu Od mája bude mestská polícia v nepretržitej 24-hodinovej službe. Hovoríme s náčelníkom Jozefom Kovácsom. 3. str. M e s t s k é n

Részletesebben

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

Segítőket köszöntöttek

Segítőket köszöntöttek Egymilliárd az iskolára Képviselői fórum Csabai arcképcsarnok Szlovák oldal Az utókor tisztelete W XIII. evtolyam zi. szam V f 2003. november 27. ^ INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Közgyűlési visszhang Döntés

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 1/2015

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 1/2015 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 1/2015 Spis č. 2015/66 e.č. 165 Napísaná v priebehu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02.01.

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 18. ročník Október 2014 Desať rokov priateľstva Priateľstvo je jedno z najdôležitejších väzieb

Részletesebben

Údolie Bodvy. regionálny. 2003/8-9 Nepredajné. regionális folyóirat XII. ÉVFOLYAM

Údolie Bodvy. regionálny. 2003/8-9 Nepredajné. regionális folyóirat XII. ÉVFOLYAM Údolie Bodvy ROČNÍK XII. 2003/8-9 Nepredajné 2003 Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XII. ÉVFOLYAM Ročník 12 (25) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XII. (XXV). évfolyam

Részletesebben

Údolie Bodvy. regionálny. 2006/1-2 Nepredajné. regionális folyóirat. Lapunk 15. évfolyama elé. Z obsahu: A tartalomból:

Údolie Bodvy. regionálny. 2006/1-2 Nepredajné. regionális folyóirat. Lapunk 15. évfolyama elé. Z obsahu: A tartalomból: Údolie Bodvy ROČNÍK XV. 2006/1-2 Nepredajné regionálny časopis Bódvavölgye regionális folyóirat XV. ÉVFOLYAM Ročník 15 (28) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XV. (XXVIII). évfolyam

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

93701@pobox.sk. V septembri predstavovali pohľadávky. nemocnici 7 265 566 Sk (241172,61 ) 5

93701@pobox.sk. V septembri predstavovali pohľadávky. nemocnici 7 265 566 Sk (241172,61 ) 5 Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, november 2008 M e s t s k é n o v i n y cena: 10,- Sk (0,33 ) V predposledný októbrový deň konečne otvorili supermarket. Čo nového nás čaká? 3 V septembri

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

Údolia Bodvy PF 2005. a radostný rok 2005 a dobré zdravie! Redakcia. Minden kedves olvasónknak sikerekben gazdag új. regionálny. 2005/1-2 Nepredajné

Údolia Bodvy PF 2005. a radostný rok 2005 a dobré zdravie! Redakcia. Minden kedves olvasónknak sikerekben gazdag új. regionálny. 2005/1-2 Nepredajné Údolie Bodvy ROČNÍK XIII. 2005/1-2 Nepredajné Január Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XIII. ÉVFOLYAM Ročník 14 (27) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XIV. (XXVII).

Részletesebben

A Szepsi Magyar Tannyelvű Óvoda kezdetei 2. oldal,

A Szepsi Magyar Tannyelvű Óvoda kezdetei 2. oldal, Údolie Bodvy ROČNÍK XIII. 2004/5-6 Nepredajné Máj/Jún Május/Június Ročník 13 (26) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XIII. (XXVI). évfolyam - regionális folyóirat, alapítva 1905-ben,

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

Ilyen egyszerű tt, Dunaszerdahelyen történt nemrég,

Ilyen egyszerű tt, Dunaszerdahelyen történt nemrég, Megjelenik kéthetente MUN-DUS 2013, április 19.-21. naponta 10.00 22.00 között a Városi Művelődési Központ előtt MUN-DUS 2013, 19-21. apríla. denne medzi 10.00-22.00 pred MsKS Vychádza dvojtýždenne 2013.

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kívánunk!

nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kívánunk! Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 4. číslo 14. ročník December 2010 4. szám 14. évfolyam 2010 December Našim milým čitateľom a občanom

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, Kolárovo

MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, Kolárovo MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo Na 11. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 28.09. 2015 K bodu rokovania číslo: 19 Informatívna správa o podaných žiadostiach mesta

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca X. rocník, jún 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,33 (10,- Sk) Mesto získalo Útulok od Nitrianskeho samosprávneho kraja za 1 euro Želiezovské kino stojí zatiaľ

Részletesebben

---- ---- ---- 11:00 (M) Hrubý Šúr Z vďaky za odpustenie hriechov 18:00 (S) Kostolná p.d. Za Júliusa Lukovicsa, manželku Helenu a príbuzných

---- ---- ---- 11:00 (M) Hrubý Šúr Z vďaky za odpustenie hriechov 18:00 (S) Kostolná p.d. Za Júliusa Lukovicsa, manželku Helenu a príbuzných RÍÍM..-KATOLÍÍCKA FARNOSŤ KOSTOLNÁ PRII DUNAJII PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ NA TÝŽDEŇ PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI NEDEĽA 8.. DECEMBER DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 8:00 (M) Hrubý Šúr Za Jozefa Sebőka, Jána a Magdalénu

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Údolie Bodvy P. F. 2004! regionálny. 2003/11-12 Nepredajné Vychádza v januári 2004. regionális folyóirat XII. ÉVFOLYAM

Údolie Bodvy P. F. 2004! regionálny. 2003/11-12 Nepredajné Vychádza v januári 2004. regionális folyóirat XII. ÉVFOLYAM Údolie Bodvy ROČNÍK XII. 2003/11-12 Nepredajné Vychádza v januári 2004 Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XII. ÉVFOLYAM Ročník 12 (25) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r.

Részletesebben

A hivatalvezető beszámolója

A hivatalvezető beszámolója www.kralovskychlmec.sk A hivatalvezető beszámolója Milyen ter ervei ei vannak a vár árosnak a beruházások terén 2008-ban? A város alapvető tervezési eszköze a költségvetés. Sajnos a 2008-as évre szóló

Részletesebben

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Sanova omietka S / SanovaPutz S 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S 2. Typ,

Részletesebben

Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett?

Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett? február 2010/02 február Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník IX. évfolyam IX. ročník Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett? Február hónapja községünkben már hagyományosan az iskolai

Részletesebben

spravodajca Obciansky mesacník Platba za nemocnicu mešká, zastupiteľstvo opäť iba čaká Mimoriadne očakávané bolo 39. mimoriadne

spravodajca Obciansky mesacník Platba za nemocnicu mešká, zastupiteľstvo opäť iba čaká Mimoriadne očakávané bolo 39. mimoriadne Želiezovský spravodajca VII. rocník, 2006 máj Obciansky mesacník cena: 6,- Sk Blíži sa leto a želiezovské kúpalisko a autokemping stoja zatiaľ opustené, keďže bývalý nájomca, podnik SMP Želiezovce ukončil

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 103-110 A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN A megyerendszer a magyar és szlovák nemzeti államok közös vonásai

Részletesebben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 17. ročník Jún 2013 2. szám 17. évfolyam 2013 Június Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Želiezovce hlavným mestom biodiverzity. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Opäť budeme voliť 12 poslancov v jednom obvode

ELIEZOVSKÝ. Želiezovce hlavným mestom biodiverzity. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Opäť budeme voliť 12 poslancov v jednom obvode Želiezovce hlavným mestom biodiverzity Po uzávierka septembrového čísla sme dostali správu, že naše mesto získalo titul Hlavné mesto biodiverzity. Vyhodnotenie prebiehalo vo štvrtok 9. septembra v Bratislave.

Részletesebben

93701@pobox.sk. R7 5. str.

93701@pobox.sk. R7 5. str. Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, máj 2008 Z obsahu Lavičky v centr mesta - čo na to obyvatelia? 3. str. M e s t s k é n o v i n y Petícia za vybudovanie južnej rýchlostnej komunikácie

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben