Iskolánk Pedagógiai Programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iskolánk Pedagógiai Programja"

Átírás

1 Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer VIII. A tanév rendje IX. Táborok, erdei iskola X. Egészségnevelés, egészségfejlesztési program XI. Környezetnevelési program XII. Az esélyegyenlıséggel kapcsolatos pedagógiai munka XIII. Gyermekvédelem XIV. Óratervek XV. Vizsgarendszer XVI. Kulcskompetenciák XVII A tanulási, beilleszkedési nehézségekkel küzdı és a sajátos nevelési igényő (SNI) diákok integrálása intézményünkben XVIII. Záró rendelkezések XIX. Mellékletek XX. Tantárgyi helyi tantervek XXI. A középszintő érettségi témakörei 1

2 I. Alapító Okirat melléklet II. Arculatterv Az iskola arculata, funkciója Iskolánkat elsısorban olyan intézménynek tekintjük, amely kultúrát közvetít az itt zajló oktató-nevelı munka segítségével. A kultúra számunkra egyaránt jelent ismereteket, érzelmi mőveltséget, szociális érzékenységet és szolidaritást, viselkedéskultúrát, a humán, reál és informatikai ismeretek egyensúlyát. A kultúrát ugyanakkor élı, változó folyamatnak tartjuk, amelyet minden tantárgy képvisel, és amelyben tanár és diák egyaránt érdekeltek a megismerni és megismertetni akarásban. Az így értelmezett egyenrangúság feltételezi a másik ember, a környezet méltóságának tiszteletben tartását. Figyelmet fordítunk - az alkotmányos kereteken belül - a vélemények, gondolatok, egyéni állásfoglalások szabad megnyilvánulására. Biztosítjuk a vallási, világnézeti információk tárgyilagos közvetítését. Igény szerint biztosítjuk a történelmi egyházak hitoktató tevékenységt az intézményen belül. Pedagógiai elveink, módszereink 1. "Minden tudás csak akkor bír való beccsel, ha cselekvésre képesebbé tesz.'' (Eötvös József) Alapvetı célunk, hogy a diák a tanulási folyamat aktív résztvevıje legyen, ennek során a tanár segítségével átélje a felfedezés, megismerés és tudás örömét. Ehhez szükséges a megfelelı motíváció és a változatos, korosztályához és egyéniségéhez illı munkamódszerek. Ezt segíti a különbözı óraformák (tanári elıadás, frontális óra, csoportmunka, egyéni munka) arányos alkalmazása. A tanulói kiselıadások, önálló kutatások, pályamunkák, kísérletek bemutatása hatékonyabbá, élményszerőbbé teszik a tanulást. Fontosnak tartjuk, hogy a diákokban kialakuljon az igény a tartalmában és formájában is színvonalas, rendezett munkára. Ezért is van nagy jelentısége a vizuális és esztétikai nevelésnek minden tantárgyon belül. A Belvárosba bezárt, sok mozgásigénnyel és belsı feszültséggel teli kamaszok számára biztosítani kell a szükséges idıt testnevelésre, sportolásra. A kötelezı órákon túl minden diák lehetıséget kap az iskolán belüli sportra. Oktató és nevelı munkánk fontos részét jelentik a tanórán kívüli ismeretszerzés különbözı formái. Széles választékot kínálunk délutáni foglalkozásokból (szakkörök, önképzıkörök, filmklubok, stb.). Az erdei iskolák, szaktáborok, ill. az európai cserekapcsolatok a természet, a nyelvek, a történelem és a néprajz,,élı közegben való megismerését teszik lehetıvé. 2. Céljaink elérésének egyik leghatékonyabb eszköze a differenciálás. Harmonikus személyiség fejlıdéséhez feltétlenül szüksége van egy gyereknek sikerekre, önbecsülésre, elismerésre. Ennek érdekében a tanárnak törekednie kell tanítványai személyiségének minél mélyebb megismerésére, tanulási módszereinek alakítására. Minden gyerek számára biztosítani szeretnénk a benne lévı értelmi, érzelmi és testi adottságok kibontakozását, elismerését. Ezt segítik elı a kis létszámú tanulócsoportok. Ezek kialakításánál - ahol lehet - alapul kell venni a diákok érdeklıdését, motiváltságát. A csoportbontások a tehetséggondozást is szolgálják, ezt a célt támogatják a különbözı (egyéni és csoportos) versenyek is. 2

3 3. Értékelési módszereink összhangban vannak az egész tanítási, nevelési folyamattal, differenciálási elveinkkel. Az értékelés - amennyire lehetséges - személyre szabott. Így az osztályzás mellett fontos szerephez jut a szóbeli értékelés is. Ahogy az oktatásban törekszünk a változatos formákra, úgy az értékelés is többféle tevékenység alapján történik. Munkájáról, viselkedésérıl a diák folyamatos visszajelzéseket kap. 4. A középiskolai évek igen fontosak az emberi kapcsolatok alakulása szempontjából, gyakran itt dıl el, ki hogyan tudja megtalálni a helyét a felnıtt társadalom kisebb és nagyobb közösségeiben. Erre a felelıs szerepvállalásra az iskolai munka minden színterén fel kell készíteni a diákokat. Ezért is fontosak a kirándulások, táborok, erdei iskolák, amelyek élményt adnak, és ahol ugyanakkor olyan értékek is a felszínre kerülnek, amelyek az iskola falai között kevésbé kapnak hangsúlyt. A diákönkormányzat, a klub, az Eötvös Diák, az Eötvös évkönyv, az iskolarádió mőködtetése mind tanulóink öntevékenységére, kreativitására épít. 5. Mindezen elvek megvalósításában erıteljesen támaszkodunk a családi háttérre, a szülıkkel fenntartott folyamatos, partneri kapcsolatra. Azt szeretnénk, ha tanítványainkat a 12. évfolyam végén nemcsak a tantárgyi követelmények szempontjából, hanem a megfogalmazott emberi tulajdonságokban is érettnek nyilváníthassuk. Ehhez feltétlenül szükséges, hogy az idekerülı diákok és családjuk elfogadják pedagógiai elveinket, a mindennapokban törekedjenek arra, hogy ennek szellemében éljenek, és betartsák azokat a követelményeket, amelyeket az iskola mindezek érdekében állít. A tanulók személyiségfejlıdését kibontakoztató pedagógiai folyamat A kerettantervben képviselt értékek, az egységes, alapvetı követelmények és az ezekre épülı differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók adottságaikkal, fejlıdésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. A különbözı ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, cselekvési képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez. A képzés tartalma az emberre, a társadalomra, a mővészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvetı eredményeit foglalja magában, a tanulók életkori, fejlettségi szintjéhez méretezett kiválasztással, elrendezéssel. Feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozhatja a tanulók mőveltségét, világszemléletük, világképük formálódását, eligazodásukat szőkebb és tágabb környezetükben. Pedagógiai programunk a gyermekek, a serdülık és ifjak képességeinek fejlıdéséhez szükséges követelmények meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztı oktatást. Ez azonban csak akkor lehet eredményes, ha iskolánk nevelési, tanítási-tanulási folyamata teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának; ha fejleszti a tanulók önismeretét, együttmőködési készségüket, edzi akaratukat; ha hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történı azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. Olyan iskolai pedagógiai gyakorlatot igyekszünk megvalósítani, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlıdése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás, a nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. 3

4 Közösségfejlesztés 1. A diákönkormányzattal (DÖ) kapcsolatos pedagógiai célkitőzések és feladatok A DÖ legfontosabb célja a diákok egyéni és közösségi jogainak és érdekeinek képviselete és védelme. Ezen kívül a DÖ a kötelességek teljesítéséhez szükséges feltételek megteremtésének egyik eszköze. E formális, választott csoport közösséggé válásának alapvetı oka, hogy az egyéni problémák kezelésére a közösség szintjén nyújtson megoldási lehetıséget úgy, hogy az egyéni problémákat képviseli, a nyilvánosság elé viszi, az egyéni érdekeket pedig kollektív érdekké hangolja össze. Ennek pedagógiai szerepe meghatározó, mert miközben egyénekbıl iskolai szinten is közösséget kovácsol, lehetıséget nyújt a diákoknak arra, hogy érdekeiket artikulálják, képviseljék és problémáikra megoldást találjanak. Ezen problémák, érdekek megfogalmazása közben észrevétlen fejlıdik a diákok kommunikációs kultúrája, a véleményformálás és kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének, megvédésének képessége. Kiváló alkalmat nyújtanak erre a heti rendszerességgel megtartott diákönkormányzati győlések, a Házirend kialakítása és felülvizsgálata, a tantestülettel történı egyeztetések a diákokat érintı kérdésekben. Az érdekérvényesítés és képviselet mellett a DÖ részt vesz iskolai szinten a közösségi programok szervezésében, mely tevékenységek során az iskola tanulóiban (és tanáraiban) kialakul a mi-tudat, megélhetıvé válik az együvé tartozás. A gimnázium nem csak jelenlegi diákjaival vállal közösséget, hanem kapcsolatot tart a már érettségizett diákokkal (Eötvös disco, Eötvös bál) és leendı tanulóival is. A játszóház célja, hogy a leendı diákok megismerjék az iskola épületét, és az iskola néhány diákját. A gólya- és a nulladikos tábor pedig lehetıséget biztosít arra, hogy az iskola megkezdése elıtt, nem az iskolaépület keretein belül ismerkedhessenek meg egymással, a tábort vezetı diákokkal és tanárokkal. Így már az elsı tanítási napon közös élményekkel kezdhetik meg a tanulóéveket egy számukra még új környezetben. A közösségfejlesztés azonban nem állhat meg ezen a szinten, a hon- és népismeret segítségével tudatossá kell válnia a diákok számára, hogy egy természeti- és társadalmi környezet egyedei. Ez megalapozza nemzettudatukat és elmélyíti a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet és a szőkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására és ápolására ösztönöz. Jó lehetıséget kínálnak erre az Eötvösnapokon és az Eötvös-fesztiválon meghallgatott elıadások, koncertek, filmvetítések, stb. A közösségi lét fontos célja a diákokban a felelısségtudat kialakítása. Felelısség elsısorban önmagukért és közvetlen környezetükért, barátaikért és osztálytársaikért. Hangsúlyt kell kapnia a beteg, sérült, fogyatékos és hátrányos helyzetben lévı embertársak iránti segítıkész, elfogadó magatartásnak is. Az iskola diákjai a DÖ szervezésében minden évben karácsonyi ajándékokat győjtenek olyan kortársaiknak, akik az ünnepeket nem tölthetik családi körben. A felelısségnek ki kell terjednie emellett a környezet állapota iránti fogékonyságra, természeti és ember alkotta értékeire, azok felkutatására és megırzésére. Ezért a DÖ tervezi és keresi annak a formáját, hogyan tudná elısegíteni az újjáépített iskola állagának és értékeinek megırzését. A közösségi nevelés harmadik alapvetı célja a nyitottság, mert ez magában hordozza a változatosságot és a megújulás lehetıségét. Nyitottá kell tenni a diákokat az európai kultúra, életmód, szokások és hagyományok, valamint a különbözı vallások iránt. Az intézmény külföldi kapcsolatrendszerének kialakításában évtizedes múltra tekint vissza. A partnerkapcsolatok az idegen nyelv tanulása mellett a népek közti barátságot, a kultúrtörténeti ismeretek bıvítését, a családok életének megismerését szolgálják, egyúttal erısítik Európához tartozásunkat. Partnereink Németországban, Erdélyben, Olaszországban, Franciaországban, Luxemburgban, Svédországban, Ausztriában, Horvátországban, Szlovéniában, Dániában, Belgiumban, valamint a Socrates-projectben részt vevı intézményekkel vannak. 4

5 Az együttmőködési készség fejlesztése a közösségfejlesztés negyedik sarokpontja. A közös tevékenység, az együtt eltöltött idı, valamint az együtt szerzett élmények és tapasztalatok képezhetik alapját annak, hogy egy formális csoport igazi közösséggé váljon, melyben a tét nélküli kritikusokból felelısséget vállaló aktív cselekvık válnak. A közösségfejlesztés elengedhetetlen alkalmai és eszközei az iskola hagyományrendszerébe kapcsolódó tevékenységek, ünnepélyek és megemlékezések, melyek az együttléten és a közös (közösségi) élményen túlmutatnak, lehetıségeket adnak egymás más oldalról történı megismerésre, (pl. Ki mit tud?), a minket körülvevı világ felfedezésére, a megszerzett tudás elmélyítésére és alkalmazására (Eötvös-napok), valamint a nemzeti önismeret és hazaszeretet elmélyítésére (X. 6-i, X. 23-i, III. 15-i ünnepségek és megemlékezések). 2. Az Eötvös József Gimnáziumban létezı formális csoportok és azok tevékenysége I. Iskolai szintő közösségek 1. Diákönkormányzat tevékenységei Diákfórum Eötvös-napok Eötvös-fesztivál Mikulás-nap játszóház közös karácsonyi gyertyagyújtás táborok, stb. 2. Az Eötvös Diák szerkesztıbizottsága 3. Az R-Gárda Célja és feladata az iskola keretein belüli rendezvények biztonságos és zökkenımentes lebonyolításában való részvétellel a rend fenntartása, valamint a szervezık támogatása és segítése - az évnyitókon - az iskolai ünnepélyeken - a szalagavatón - a ballagás alkalmával. - egyéb iskolai rendezvényeken 4. Nulladikos- és gólyatáborok csoportvezetıi 5. Az iskola vendégeinek kalauzolását, az iskola bemutatását végzı diákok ( hoszteszek ) II. Korosztályi szintő közösségek Osztályközösségek Nyelvi csoportbontás Az érettségit emelt szinten választó (fakultációs) csoportok III. Azonos érdeklıdésen alapuló csoportok Kórus Színjátszó csoportok Sportkörök Szakkörök Eötvös Diák szerkesztık Az iskolai évkönyv szerkesztıi 5

6 Az iskolarádió mőködtetıi Az Eötvös tábor üzemeltetését segítı diákok (GH) Zenekarok stb. Iskolánk hat és négy évfolyamos oktatási formáiról A nagy múltú iskola a sokéves hagyományoknak megfelelıen elsısorban felsıfokú tanulmányokra készít fel. Érettségizett tanulóink többsége sikerrel felvételizik a közgazdasági, a jogi, az orvosi, a bölcsész, a mőszaki és a természettudományos felsıoktatási intézményekbe. A gimnáziumunkban folyó oktató-nevelı és pályaválasztásra felkészítı tevékenységnek az a legfıbb jellemzıje, hogy sokféle tanulói elképzelés megvalósításához kínál lehetıséget. Iskolánk 1992-ben átgondolt, alapos elıkészítı munka után elsık között indította be a hatosztályos oktatási formát. Azóta a négy- és hatosztályos gimnázium együtt létezik. A hozzánk kerülı diákok egy része már tizenkét éves kora körül érett és alkalmas iskolaváltoztatásra. Az intenzívebb, koncentráltabb középiskolai tanulási és tanítási módszerek hatékonyabb fejlıdést tesznek lehetıvé számukra. Más részüknek viszont a jól mőködı, megszokott általános iskolai környezetben maradás és a tizennégy évesen megválasztott gimnáziumi továbbtanulás jelenti az optimális lehetıséget. A két típus létjogosultságát a társadalmi szükséglet igazolja, és pedagógiai tapasztalataink is alátámasztják. Alapvetı törekvésünk, hogy az azonos évfolyamra járó tanulók számára mindkét formában hasonló lehetıségeket biztosítsunk az oktatásban (nyelvtanulás, csoportbontás, fakultáció) és az iskola életének egyéb területein is (szabadidıs programok, táborok). 1. A hat évfolyamos gimnáziumi képzés 1992 óta minden évben két hat évfolyamos osztály indul. A hat évfolyamos képzés kezdetben a kiskamaszok életkori sajátosságaira építve, a felesleges tantárgyismétléseket kikerülve a témakörök, tantárgyak egyeztetésével történı feldolgozás segítségével lehetıséget biztosít nyugodtabb tárgyalási tempóban az érlelési szakaszok megfelelı ütemezésére. Két év az alapozó szakasz, a második két év az orientáló szakasz, az utolsó két év a pályaválasztást közvetlenül megelızı fakultációs idıszak. Az alapozó szakasz jellemzıi: tanulási módszerek elsajátítása, az egyes tantárgyak speciális nyelvezetének, sajátos közelítési módjának megismerése, sokoldalú tapasztalatszerzés (kísérletek, játékok, megfigyelések). Az orientáló szakasz jellemzıi: külsı késztetés és lehetıségek biztosítása ahhoz, hogy a tanulók érdeklıdésük irányát, mélységét kipróbálhassák (választható humán, illetve matematika plusz két óra, az érdeklıdés és tudásszint szerinti évfolyam szintő csoportbontások, egyéni és csoportos tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök). A lehetıségek felhasználásában fokozódó mértékben építünk a diákok önálló döntésére, felelıs, értelmes közremőködésére. A fakultációs szakasz jellemzıi: ebben a két évben az elıkészített pályaválasztási elképzelések szerint évfolyam szinten kialakított csoportokban a kétszintő érettségire történı céltudatos és intenzív elıkészítés folyik. A hatosztályos oktatási formában a kerettantervi követelményeknek megfelelıen lehetıséget biztosítunk két idegen nyelv tanulására: az elsı nyelvet hetedikben, a másodikat kilencedikben kezdik. Rendszeres és intenzív tanulás esetén legalább az egyikbıl középfokú nyelvvizsga elérésére van lehetıség. 2. A négy évfolyamos gimnáziumi képzés A gimnázium minden évben három négy évfolyamos osztályt indít. Az egyik az emelt óraszámú angol-matematika osztály. Ide elsõsorban a matematika és a nyelvek iránt érdeklıdı, közgazdasági, külkereskedelmi, mőszaki, informatikai pályára készülı tanulók jelentkeznek. 6

7 A másik a természettudományos érdeklıdéső osztály. Eddigi hagyományunkra támaszkodva, a magas színvonalú és versenyeken is eredményes természettudományos oktatásra, úgy határoztunk, hogy lehetıséget kínálunk a biológia, fizika és kémia iránt különösen érdeklıdı tanulóknak, hogy ezeket a tantárgyakat magasabb óraszámban tanulhassák. Ezért indítjuk a természettudományos érdeklıdéső osztályunkat, ahol a diákoknak lehetıségük nyílik sok kísérlet elvégzésére, a természet törvényeinek alaposabb megismerésére, a kor követelményeinek megfelelı természettudományos gondolkodás kialakítására. Az itt elsajátított ismeretekkel segítséget nyújtunk a hétköznapi élet jelenségeinek értelmezéséhez, a környezettudatos magatartás kialakításához. Az oktatást segítik jól felszerelt szertáraink, laboratóriumaink és számítógépes hátterünk. Ebbe az osztályunkba olyan diákok jelentkeznek, aki többet szeretnének foglalkozni a biológiával, kémiával, fizikával, illetve akik ebben az irányban kívánnak továbbtanulni, pl. orvosi, környezetvédelmi, mőszaki pályán. A természettudományos oktatást magasabb óraszámú matematikatanítással segítjük elı. A korszerő mővelıdési igényeknek megfelelıen ebben az osztályban is magasabb óraszámban oktatjuk az elsı idegen nyelvet. A harmadik a speciális jellegő, emelt óraszámú német tantervő osztály. Ide elsısorban a nyelvi érdeklıdéső jogi, külkereskedelmi, bölcsész vagy mővészeti pályára készülı tanulókat várjuk. Humán osztály. Az egyik felében emelt óraszámú haladó angol, másik felében a emelt óraszámú magyar-történelem-, valamint komplex mővészeti tanulmányokat biztosító oktatás folyik. Részletes, a fenntartó által elfogadott programja mellékletben. A második idegen nyelv tanulására évfolyam szintő csoportok alakításával teremtünk lehetıséget. A tapasztalataink szerint két idegen nyelvet egyszerre elkezdeni nagyon megterhelı, ezért az elsı vagy a második nyelv esetén támaszkodunk a tanulók korábban megszerzett ismereteire. Második nyelvként választhatók a francia, a latin, az olasz, az orosz, továbbá az angol és a német. Mind a négy osztályban az elsı nyelv magas óraszáma lehetıvé teszi, hogy a diákok rendszeres, színvonalas munka esetén sikeres nyelvvizsgát vagy elırehozott érettségi vizsgát tehessenek az érettségi vizsgák elıtt még akkor is, ha iskolánkban kezdik az adott nyelv tanulását. Mind a négy osztály számára az utolsó két évben fakultációs lehetıséget biztosítunk emelt szintő oktatás keretében. Az elsı év ebben a típusban is az alapozást jelenti. A kilencedik és tizedik osztály csoportbontásai szakköri, tehetséggondozó foglalkozásai az orientálást segítik elı. A második két év közvetlen célja a választható fakultációk segítségével a sikeres érettségi és a felsıoktatásba történı felvétel. A fentiek értelmében bontjuk az anyanyelvet, a matematikát és a laboratóriumi munkát igénylı tantárgyakat (kémia, biológia, fizika), valamint a tanulók önálló munkáját igénylı informatikát osztályban az emelt szintő képzésre jelentkezıket matematikából, fizikából, magyar irodalomból, történelembıl, idegen nyelvekbıl (és amennyiben megoldható biológiából) külön csoportban oktatjuk. 7

8 III. Az iskola hagyományai A gimnázium tanárai és diáksága mindig törekedtek az iskolai élet megırzésére, - új szokások, formák bevezetésével - gazdagítására. 1. A pesti fıreáliskola arculata, értékei A reáliskola feladata a fiatalságot reális, a gyakorlati élethez szükséges és használható ismeretekkel felszerelni. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg az elsı tanévet január 13-án az iskola igazgatója, Weiser József tıl Ney Ferenc vezetése alatt a reáltanodában a német helyett a magyar nyelv és kultúra oktatása került elıtérbe. Iskolánk magyar szellemi mőhely lett, hazánk nagyjainak tanodája. A történelem keserves idıszakain keresztül is sikerült az iskola arculatát megırizni, az Eötvös József által is képviselt szellemiséget, a hazaszeretet, a független alkotó gondolkodás és cselekvés értékét, becsületét a diákoknak továbbadni. (Eötvös nevét az iskola 1921-ben vette fel ). Jól bizonyítja ezt az itt végzett diákok hosszú sora pl.: Lechner Ödön, Schulek Frigyes, Gundel Károly, Banda Ede, Karinthy Ferenc, Keleti Márton stb. Döntı szerepe volt ebben a mindenkori iskolavezetésnek, tanári karnak és olyan kiemelkedı tanári személyiségeknek, mint Preysz Móric, Alpár Ignác, Riedl Frigyes, Király György stb. 2. A hagyományırzés, folyamatosság biztosításának személyi vonatkozásai Az Eötvös-szellem megırzésének egyik fontos letéteményese a mindenkori tanári kar. A gimnázium története során - és ez a legutóbbi idıkig igaz - jellemzı a nagy öregek jelenléte, akiknek életpályája az Eötvöshöz kötıdik. Ugyancsak állandó jelenség az Eötvös diákokból lett tanárok részvétele a testületben (az utóbbi években kb. 30 %), akik érzelmi kötıdésükkel, hosszabb távú jelenlétükkel hozzájárulnak a hagyományırzéshez. A tanári kar tagjai között meglévı személyes baráti kapcsolatok, melyeket a mindennapos beszélgetések (kávézó), a rendszeres tanári kirándulások, a tanári klub mőködése is mélyítenek, hozzájárulnak, hogy az Eötvös-tanár hozzáállása, mentalitása generációkon keresztül továbbadódjon. Sokat segít ebben a nyugdíjas tanárokkal fenntartott elı kapcsolat. Közülük többen bekapcsolódnak az iskolai élet jeles eseményeibe (ünnepségek, kirándulások, tanári turnus az Eötvös-táborban), és mindnyájan hivatalosak a karácsonyi ünnepségre, köszöntésre. Jelentıs szerepet játszanak az iskola életében azok a közösségek, amelyek folytonos fennállásukkal, értékes tevékenységükkel gazdagítják az iskolai életet, fenntartják a gimnázium jó hírnevét különbözı területeken. Elsıként az iskola legfıbb hagyományırzı közösségét, a Baráti Egyesületet emeljük ki. Az egyesület alapítványok létrehozásával, pályázatok kiírásával, az öreg diákok összetartásával és bekapcsolásával az iskolai életbe, pótolhatatlan szerepet játszik a mindenkori Eötvös József Gimnázium arculatának megırzésében Az Eötvös-kórus hagyományosan magas színvonalú, értékes munkája, a kosárlabdacsapat kiemelkedı eredményei, az igényes önképzıköri elıadások nemcsak a bennük részt vevık számára adnak maradandót, hanem az utódokat is hasonló erıfeszítésekre, kitartó munkára ösztönzik. Hozzájárulnak a folyamatossághoz azok a visszajáró diákok, akik nemcsak beszámolni, beszélgetni jönnek vissza, de megtalálják a módját, hogyan kapcsolódhatnak be az utánuk közetkezık iskolai életébe. Sokan közülük táborok szervezıi, segítenek a korrepetálásban, a pályaválasztási elıkészületekben. A szalagavató bálon, a ballagáson is feltétlenül számíthatunk rájuk. 3. Az iskolai élet hagyományos eseményei 8

9 A 90-es évek hagyománya, hogy az évet a Duna-parti Eötvös-szobornál nyitjuk meg. A gólyáknak a végzısök feltőzik az Eötvös-jelvényt, ezzel is kifejezve, hogy mostantól hozzánk tartoznak. Október közepén tartjuk az Eötvös-napok rendezvényeit. A programnak vannak hagyományos elemei - úszónap a Sportuszodában, Kimittud, fáklyás felvonulás - és vannak évenként változó öntevékeny osztályprogramok. Nagy jelentıségő eseménye az éveknek az Eötvös-háziverseny, amelyen iskolánk tanulóinak többsége részt vesz. Jó színvonalú versenyeink is hozzájárulnak az Eötvösdiákok hagyományosan jó szerepléséhez az országos szinten is. Jellemzıen sokszínő volt mindig a paletta: a humán jellegő mőveltségi vetélkedıktıl a természettudományos versenyeken át a mővészeti fesztiválokig az Eötvös-diákok eredményes résztvevıknek bizonyulnak. Mindig emlékezetes eseménye az éveknek a kórus karácsonyi koncertje, amit az igazgató egy kosár kürtıs kaláccsal köszön meg a hallgatóság nevében. Az utóbbi évtizedekben hagyományosan jók az iskola külföldi cserekapcsolatai, ehhez kapcsolódóan szervezıdnek a csereutak (német, luxemburgi, olasz, erdélyi utazások, Socrates-program). Új színt jelent ezen a területen az Európa-osztály évenkénti tábora. A nyári programok hagyományos színhelye a fenyvesi tábor, amelyet ben Eötvös-tanárok és diákok építettek eredetileg vízitelepnek, sátortáborként. A 90-es években sokat fejlıdött, korszerősödött, de a mai diákok számára éppolyan kedves, mint évtizedeken keresztül minden Eötvös-diáknak. Az építıtáborok, tanulmányi- és sporttáborok, az utóbbi idıkben a kerékpár- és evezıstáborok, a gólyáknak szervezett nulladikos tábor a nyár elmaradhatatlan eseményei ben szervezte meg iskolánk az elsı hagyományteremtı Eötvös-bált. A továbbiakban ezt évenként vagy kétévenként rendszeresen meg szándékozunk szervezni. 4. Hagyományırzı tárgyak A legrégebbi és talán a legbecsesebb emléktárgyunk az iskola 1864-ben felavatott zászlaja és a hozzá kapcsolódó záródísz. A zászló aranyszállal átszıtt selyem két oldalán egy-egy festménnyel, a záródísz értékes ötvösmunka. Viszontagságos évtizedek után ırizzük az igazgatói irodában mindkét tárgyat. Jellemzı mőemlékünk az elsı világháborús áldozatok emlékére állított nıi szobor, amely hosszú ideig a bejárattal szemben állt, két oldalán elesettek nevét tartalmazó emléktáblákkal, majd méltatlan hányattatások után végre méltó helyre, a lépcsıházban nyert elhelyezést egy vörösmárvány emléktáblával együtt. Diákhagyomány, hogy a hölgy fejének megsimogatása szerencsét hoz az Eötvös-diákoknak aznapra az iskolai felelések, dolgozatok esetén. A szobor egykori diákunk, Ligeti Miklós alkotása. Az iskola falait tanárok és diákok emléktáblái díszítik, a bejárattal szemben pedig, a földszinti aulában Eötvös József mellszobra található. A 140. évforduló alkalmából az iskola tanárai és diákjai állandó kiállítást készítettek a díszterem folyosóján az iskola történetérıl. Élı hagyományként mőködik az Eötvös-évkönyv, melynek régi példányait az irattárban ırizzük, és az Eötvös Diák c. újság, mely óta évente többször is megjelenik. 5. Versenyek Az Eötvös Gimnázium hagyományaihoz szorosan kapcsolódnak a diákélet kiemelkedı eseményeiként számon tartott különbözı versenyek. Az iskola minden tanulójának joga, hogy megmérettesse tudását ezeken a fórumokon. A szaktanárok feladata és kötelessége, 9

10 hogy támogassák diákjaik minél eredményesebb felkészülését. Iskolai kereten belül szinte minden tantárgyból szervezünk háziversenyeket. matematika: - háziversenyek - Zrínyi Ilona, Gordiusz verseny - kerületi, fıvárosi versenyek - OKTV, Varga Tamás verseny - Matematika határok nélkül fizika: - Mikola Sándor, OKTV informatika: - Nemes Tihamér, OKTV - Országos Logo - alkalmazói versenyek kémia: - háziverseny - Irinyi János, OKTV biológia: - Csapodi Vera, Kitaibel Pál, OKTV magyar: - háziversenyek - színjátszás - novella- és versíró verseny - szavalóverseny - kerületi, fıvárosi, OKTV történelem: - háziverseny - Horváth Mihály, OKTV latin nyelv: - Országos Ábel Jenı Latin Tanulmányi Verseny, OKTV Az idegen nyelvek területén a háziversenyeken kívül lehetıség van kerületi, fıvárosi versenyeken vagy az OKTV-n és OÁTV-n való részvételre. A különbözı nyelveknél említést érdemel a jelentıs számú nyelvvizsga. Országos szinten is elıkelı helyen van iskolánk. A különbözı sport és zenei versenyeken való részvételt is feltétlenül támogatjuk. Kórusunk több alkalommal nyert különbözı díjakat mind magyar, mind nemzetközi fesztiválokon, valamint néhányan nemcsak az iskolai de a zenei pályához szükséges konzervatóriumi oktatásban is részt vesznek. 10

11 IV. Az irányítás rendszere - igazgató - igazgatóhelyettesek - igazgatótanács (mőködési rendje melléklet) - diákönkormányzat (mőködési rendje melléklet) - közalkalmazotti tanács (közalkalmazotti szabályzat melléklet.) - szülıi választmány (mőködési szabályzata melléklet) - kuratóriumok Az alapítványi díjak, juttatások odaítélésére hivatott testületek, amelyek tagjai az iskola tanárai, diákjai és szülık. Alapítványok: Eötvös József Alapítvány, Király György Alapítvány, Bíró Károly Alapítvány, Alpár Ignác Alapítvány, Stokovszky Iván Alapítvány, Reáltanoda Alapítvány, Flóri Miklós Emlékalapítvány. 11

12 V. Személyi feltételek A kéttípusú intézmény mőködtetése szükségessé teszi, hogy az igazgató mellett három igazgatóhelyettes segítse az iskola irányítását, figyelemmel arra, hogy már a 2003/2004. tanévtıl a hat évfolyamos gimnáziumi oktatási formában 12 tanulócsoport, a négy évfolyamos oktatási formában 12 tanulócsoport mőködik az iskolában. A kerettanterv követelményeinek teljesítése, a tanulók családi körülményeinek romlása, a pszichés tényezık labilissá válása, a különösen tehetséges tanulók egyéni kezelése, egyéb a tanulókat kívülrıl érı lelki hatások kezelése szükségessé tette a fıállásban intézményünkben dolgozó iskolapszichológus alkalmazását. Az oktatási törvény élrtelmében tanulólétszámunktól függıen egy fıállású könyvtárost alkalmazhatunk. Az informatika fejlıdése, a tárgy fontossága és az adminisztrációs rendszer gépesítése mindenképpen azt igényli, hogy fıállású rendszergazdát alkalmazzunk az intézményben. Fontosnak tartjuk, hogy az intézmény mint a létesítmény önálló gazdája mielıbb önálló gazdálkodóvá is válhasson. Ehhez szükséges a gazdálkodást végzı, magasan képzett személyzet biztosítása (gazdasági igazgató, gazdasági ügyintézı, könyvelı, pénztáros). A 2000/2001 tanévtıl fenntartói engedéllyel, a rekonstrukció II. ütemének befejeztével, érvénybe lépett a feladatnövekedés, azaz folyamatosan növekedett a négy évfolyamos képzésben résztvevı tanulók száma. A már meglévı 2-2 profilírozott osztály mellé belépett a harmadik, úgynevezett természettudományos érdeklıdéső tanulócsoport. Ennek értelmében az 1999/2000 tanév 20 tanulócsoportja a 2003/2004 tanévre 24 csoportra bıvült. Ennek megfelelıen a 720 fıs tanulólétszám 820 fıre emelkedik. A rendkívüli érdeklıdésre, a többszörös túljelentkezésre való tekintettel az új fenntartó (Fıvárosi Önkormányzat) engedélyével bıvítettük a négy évfolyamos képzésben résztvevı osztályok számát. A 2007/2008-as tanévtıl egy osztály keretein belül emelt szintő angol, valamint humán csoportot hoztunk létre. Az engedélyezett tanárlétszám ettıl az tanévtıl 64 fı. Az intézmény közvetlen szerzıdésben áll az Eötvös Lóránd Tudományegyetemmel, 12 vezetı tanárt foglalkoztatunk, közvetett kapcsolatban állunk a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel, ebben a kapcsolatban 15 vezetı tanár végzi a tanárképzéssel kapcsolatos gyakorlati teendıket, akik munkájukhoz vagy órabeszámítást, vagy pótlékot kapnak. A bıvülés következtében a fıállású tanárok száma osztályonként 2,7 fıvel, a 2003/2004 tanévre összesen 9 fıvel emelkedett, ami maga után vonta a túlóraszám növekedését is. A 2000/2001-ben engedélyezett 63 fıállású tanári létszám a 2003/2004-es tanévben elérte a 72 fıt. Ajánlatos az intézmény státusszámát tovább bıvíteni, indokolja ezt a vezetı tanárok számának várható további növekedése és az intézmény szerepe a kétszintő érettségivel kapcsolatos tanártovábbképzésekben. (Az intézmény dolgozói közül négy fı négy közismereti tantárgyból a Képzık képzése tanfolyamon vett részt, és lényegében minden tantárgyból van emelt szintő érettségiztetésre kiképzett szakemberünk. A magas tanulólétszám miatt nagyon fontosnak tartjuk a közoktatási törvény által elıírt fıállású szabadidıszervezı tanár foglalkoztatását a 2005/2006-os tanévtıl. Az intézményben az alábbi feladatok ellátásáért órabeszámítás jár: munkaközösségvezetık (heti 3), klubvezetı (heti 2), Eötvös Diák újság szerkesztıje (heti 1), diákönkormányzat-patronáló (heti 3), illetve a pedagógiai szakmai instruktorok (heti 4). Az idegen nyelv oktatást segíti egy-egy angol, illetve német anyanyelvi lektor. 12

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M I. Elıkészítı lépések 47 1. Szerepvállalás deklarálása 47 2. Egészségfejlesztı team létrehozása 47 3. Segítı kapcsolatok, partnerek 48 4. Tájékozódás, információgyőjtés

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM OM azonosító: 037 632 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30. Igazgató: Horváth Attila Beiskolázási felelıs: Horváth Attila Telefon/fax: 92/313-490 Honlap: www.zmgzeg.sulinet.hu

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Iskolai egészségfejlesztés

Iskolai egészségfejlesztés Iskolai egészségfejlesztés Dr. Simich Rita (OEFI, Életciklus Osztály) 2010. március 11. Egy hatékony iskolai egészségnevelési program az egyik legköltséghatékonyabb beruházás, amit egy nép (állam) csak

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 1.Elméleti háttér A Berzsenyi Dániel Gimnázium egészségnevelési programja az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egészségnevelési útmutatására épül,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16.

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16. Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, 2008. október 16. A diákönkormányzat jogszabályi háttere Gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény (Ktv.) 11/1994.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Az önkormányzati törvény fenti rendelkezése értelmében ezen elıterjesztés zárt ülés anyagát képezi

Az önkormányzati törvény fenti rendelkezése értelmében ezen elıterjesztés zárt ülés anyagát képezi A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. (4) bekezdés a.) pontja alapján a képviselı-testület zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízatás adása illetıleg visszavonása,

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben