Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés szeptember 11-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére"

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék 1. A közúti közösségi közlekedés jogszabályi háttere A tevékenység végzés jogszabályi feltételei A közszolgáltatási szerződés A viteldíjak, a kedvezményrendszer és a finanszírozás a helyközi autóbuszközlekedésben Viteldíjak és kedvezményrendszer ismertetése Díjszabási veszteség bemutatása és elemzése Költségtérítés, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítési rendszere A. szerepe Borsod-Abaúj-Zemplén megye közforgalmú közlekedésében A gazdasági környezet és a megye közforgalmú közlekedési hálózatának összefüggései A társaság tevékenységeinek általános ismertetése Az utazási igények alakulása a helyközi közlekedésben Az autóbusz-vonat csatlakozások aktuális helyzete A évi gazdálkodásának főbb adatai és mutatói Bevételek alakulása Ráfordítások alakulás A járműállomány jelenlegi helyzete és a jövőbeni beszerzési stratégia Megvalósult és tervezett fejlesztések A jövőbeni lehetőségek, várható főbb folyamatok és kiemelt feladatok Mellékletek

3 1. A közúti közösségi közlekedés jogszabályi háttere A tájékoztatóval kapcsolatos jogszabályi háttér az alábbiak szerint foglalható össze: 1370/2007/EK rendelet a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról, 261/2011. Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról, 181/2011/EU rendelet az autóbusszal közlekedő utasok jogairól, 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról, 62/2013. (III.4) Korm. rendelet a vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről. A felsorolt jogszabályok együttesen kerülnek alkalmazásra A tevékenység végzés jogszabályi feltételei Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás - az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XLI. törvény alapján - a személyszállítási feltételekről szóló 261/2011. Korm rendeletben foglaltak szerint kiadott, működési - tevékenységi - engedély birtokában, közszolgáltatási szerződés alapján végezhető. A közúti közösségi közlekedési szolgáltatás nyújtóját - főszabályként - pályázat útján kell kiválasztani, a pályázati eljárást nyilvánosan, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon kell lefolytatni. A szolgáltató tevékenységi engedélyt az esetben kaphat, ha megfelel a vonatkozó jogszabályban részletesen meghatározott, a jó hírnévre, illetőleg a szakmai és pénzügyi alkalmasságra kiterjedő követelményeknek. A közszolgáltatási szerződés megkötésére, a szolgáltatás megrendelésére - a menetrend szerinti helyközi/távolsági személyszállítás esetében - a közlekedésért felelős miniszter (az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben) jogosult, aki egyben a szolgáltatás Megrendelőjének és az ellátásért felelősnek is tekinthető. A évi XLI. törvényben, illetve a 213/2012. Korm. rendeletben meghatározottak figyelembevételével, a közforgalmú személyszállítási szolgáltatást végző közlekedési szolgáltató a közforgalmú személyszállítási szolgáltatására vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó személyszállítási üzletszabályzatot köteles készíteni. A BORSOD VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatának előkészítése, a Nemzeti Közlekedési Hatóság általi jóváhagyásra, a évi XLI. törvényben, a 213/2012. Korm. rendeletben meghatározottak figyelembevételével megvalósult. A jóváhagyott üzletszabályzat közzététele, folyamatos karbantartása, módosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik évben 3 alkalommal került sor az üzletszabályzat módosítására A közszolgáltatási szerződés A. - Szolgáltató - hatályos Közszolgáltatási Szerződéssel rendelkezik a menetrend szerinti helyközi - országos, regionális - személyszállítás végzésére, mely szerződést a Magyar Állam, mint ellátásért felelős nevében a közlekedésért felelős miniszter - Megrendelő -, valamint a Szolgáltató kötötték. A közlekedésért felelős miniszter, valamint társaságunk között december 27. napján közszolgáltatási szerződés jött létre, amely jelen időpontig 5 alkalommal : költségtérítés módszertana, : szolgáltatási időszak, alvállalkozói bevonás, és : díjszabályozás, 3

4 díjszabási feltételek, április 10: jogszabályi változások aktualizálása tárgyában - módosításra került. Az érintett közszolgáltatási szerződés maradéktalanul megfelel - adatszolgáltatás, pénzügyi feltételek szabályozása, szolgáltatói-megrendelői kötelezettségek és jogosultságok, szerződésmódosítás, szerződésszegés szankciói, szerződés felmondás oldaláról egyaránt - az 1370/2007/EK rendelet, illetve évi XLI. törvény előírásainak. A szolgáltatói felelősség, a. és a közlekedésért felelős miniszter között hatályban lévő közszolgáltatatási szerződés értelmében, a szerződés mindenkor hatályos 2. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott feladatoknak megfelelő mennyiségű és minőségű járműpark rendelkezésre bocsátására terjed ki. A társaság kötelessége a közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében foglalt menetrendek mind teljesebb, lehetőség szerint eltérés nélküli kielégítése, a megfelelő szolgáltatási színvonal biztosítása. A szerződés szerint a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges mindennemű infrastruktúra és egyéb tárgyi eszköz biztosítása a Szolgáltató feladata. Adatszolgáltatási kötelezettségünk keretében, a társaság évi helyközi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámolója a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelő tartalommal, az előírt határidőre felterjesztésre került a közlekedésért felelős minisztérium részére. A. tárgyévet megelőző évi helyközi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámolójának értékelésére június 12-én került sor a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban. A benyújtott anyagok, valamint a szóbeli kiegészítések alapján a felek közösen megállapították, hogy a Szolgáltató a Szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatait teljesítette, gazdálkodása zavartalan ellátást biztosított, mely tény dokumentálása a jelzett napon készített és szerződő felek által aláírt jegyzőkönyvben valósult meg. 2. A viteldíjak, a kedvezményrendszer és a finanszírozás a helyközi autóbuszközlekedésben Társaságunk az ágazatra jellemző, egyre kedvezőtlenebb működési körülmények hatására évről-évre egyre nagyobb erőfeszítéssel és egyre komolyabb hatékonyság növeléssel érte el a pozitív adózás előtti eredményét. A tevékenységi körből adódóan a bevételeink túlnyomó része a helyközi személyszállítási bevétel, mely a helyközi tevékenység menetdíj bevételeiből, az utazási kedvezmények ellentételezéseként juttatott fogyasztói árkiegészítésből (2012. július 1-től az új megnevezése: szociálpolitikai menetdíj-támogatás), illetve a pótdíjakból áll. Társaságunktól függetlenül számos olyan tényező - kedvezményes jegyek árkiegészítésének változása, ÁFA és SZJA változások, stb. - nehezíti a gazdálkodást, melynek kivédésére nincs mód. Ennek következményeként a helyközi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségének ellentételezése szükséges a megrendelő Nemzeti Minisztérium részéről Viteldíjak és kedvezményrendszer ismertetése Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás viteldíjai a közszolgáltatási szerződésekben kerülnek rögzítésre, azoktól a társaság (ideértve az üzletpolitikai kedvezmények nyújtását is) csak a Megrendelő előzetes engedélye alapján térhet el, ily módon azok a társaságok működése szempontjából extern tényezőnek tekinthetők. A menetjegyek és a bérletek viteldíjai január 1-től nem változtak, viszont menetjegyek esetében az első tarifaövezet megszűnt szeptember 1-től. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás területén érvényesülő (igen kiterjedt) kedvezményrendszer szabályait a 85/2007. (IV.27.) számú Kormány rendelet tartalmazza. 4

5 KEDVEZMÉNYZETT TÁRSADALMI CSOPORT KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE, MENETJEGY Életkor alapján járó kedvezmények (6 éven aluli gyermekek, 100% 65 éven felüliek) Tanulói, hallgatói jogviszony alapján járó kedvezmények (óvodás 6 éven felül csoportosan, általános és középiskolás, felsőoktatási intézmény hallgatója, szociális intézményekben lakók, stb.) Ellátottak utazási utalványával (pl. nyugdíjas) igénybe vehető 50-90% kedvezmények Állást keresők 90% Menekültek 100% Fogyatékkal élők és kísérőik 90% Költségvetési szervek által foglalkoztatottak (évente 12 alkalommal, menettérti utazásra Csoportosan utazók (gyermekotthonban neveltek, nagycsaládosok,18 éven aluliak zárt csoportja, stb.) 1. sz. táblázat KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE, BÉRLET 50-90% 90% 50% 50-90% A jogszabály (állam) által meghatározott utazási kedvezmények miatt kieső bevételt (egy részét) a központi költségvetés a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Kormányrendelet, illetőleg a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XCI. törvényben rögzített szabályrend alapján szociálpolitikai menetdíj-támogatás formájában téríti meg a szolgáltatást nyújtók számára. 2. sz. táblázat 2.2. Díjszabási veszteség bemutatása és elemzése A díjszabási veszteség keletkezésének oka az, hogy a kedvezményes utazási igazolványok bevételei teljes árra nem kerülnek kiegészítésre, a viteldíj és a kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes összege nem éri el a 100 %-os mértéket. Évközi szabályozó módosulás évben: A 370/2013. (X. 24.) Korm. rendelet XI. 1-től módosította a helyközi személyszállítási közszolgáltatás keretében nyújtott kedvezményes személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vehető szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértékét. Ennek megfelelően a 50 %-os jegynél 1,1 %-os, 90 %-os jegyeknél 6 %-os és tanuló bérleteknél 37,3 %-os a támogatás növekedés. Az ingyenes utaztatás esetében nem változik a támogatás mértéke. 5

6 A szociálpolitikai menetdíj-támogatás XI-XII. havi változásának utazási igazolványonkénti hatását az alábbi táblázat tartalmazza: 3. sz. táblázat Díjszabási kötelezettségből származó veszteség: A kedvezményes viteldíjak és a menetdíj-támogatások együttes összegei nem adják ki a teljesárú jegyek, ill. bérletek árát, így díjszabási vesztesség keletkezik. Mivel a nettó árbevétel elmarad az ugyanannyi jegy darabszámmal tarifaövezetenként számított teljesárú utazási igazolványok elméleti bevételétől, a díjszabási kötelezettségből származó veszteség a vizsgált időszakban 2.830,2 millió Ft, amelyet kedvezményes jegyfajtánként az alábbi táblázat részletez. 4. sz. táblázat A kedvezményes utazási igazolványoknál a szabályozó pozitív irányú változása valamint, 1,4 %-os utasszám növekedés együttes hatására a díjszabási vesztesség millió Ft, amely az elmúlt évhez viszonyítottan 169,3 millió Ft-tal csökkent. Az ingyenes utaztatáshoz kapcsolódó veszteség kimutatása a évi adatok és az azóta eltelt időszak utasszám változásának figyelembevételével, díjszabási övezetenkénti teljesárú menetjegy tarifájával és a regisztrációs jegy darabszámmal számoltan történt, összege 1.112,5 millió Ft. Külön soron került feltüntetésre a kapott szociálpolitikai menetdíjtámogatás, mértéke. 432,3 millió Ft. Számításaink szerint évben a díjszabási kötelezettségből származó összes veszteség 2.830,2 millió Ft. 6

7 2.3. Költségtérítés, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítési rendszere A január 1-je óta a helyközi közforgalmú közlekedésért felelős Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal kötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el a menetrendszerinti autóbusz-közlekedési tevékenységet. A Közszolgáltatási Szerződés évi módosítása és annak 9. melléklete rendelkezik az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatáshoz nyújtott költségtérítésről, a tevékenységgel kapcsolatban felmerült, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítése során alkalmazandó eljárásokról. A Közszolgáltatási Szerződés 9. melléklet 2. sz. függeléke szerint meghatározott bevételi és költség adatok alapján a menetrendben szereplő 250 db vonalon végzett társaságunk helyközi személyszállítási tevékenységet, melynek összesített bevételét és indokolt költségeit a következő táblázat tartalmazza.. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, év (adatok ezer Ft-ban) Ssz. Megnevezés Magyarázat Helyközi távolsági közszolgáltatás Helyközi nem távolsági közszolgáltatás Helyközi összesen I. ÖSSZES BEVÉTEL Szolgáltató által bejelentett adatok II. III. IV. A) közvetlen (Közvetlen költségek összesen) B) értékesítéshez kapcsolódó költségek (Utastájékoztatás + Értékesítés + Elszámoltatás + Forgalomellenőrzés) C) közvetett (Forgalomvezetés + Operatív forgalomirányítás + Menetrendkészítés + Forgalmi Egyéb + Műszaki általános költségek) V. D) társasági általános Szolgáltató által bejelentett adatok A tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek (ipari átlag alapján, de legfeljebb tény szinten) Általános költségek (ipari átlag alapján, de legfeljebb tény szinten) VI. ÖSSZES KTSG (A+B+C+D) II. + III. + IV. + V VII. NYERESÉG / VESZTESÉG I. - VI VIII. ELVÁRT NYERESÉG NFM előírása szerint számolt 1 % nyereség IX. KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZÜKSÉGLET VII. - VIII X. KORREKCIÓ (Iparági átlag és alágazati referencia érték miatt) XI. KORRIGÁLT KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZÜKSÉGLET IX.-X sz. táblázat A helyközi személyszállítási tevékenység finanszírozását szolgáló veszteségtérítés évben elszámolt összege 4.084,8 millió Ft, melyből előlegként megkapott a társaság 2.002,8 millió Ft-ot, míg millió Ft-ot számvitelileg elhatárolt évre. A évre megítélt költségtérítésnél 100,2 millió Ft korrekció lett figyelembe véve az iparági átlagok és referencia értékek miatt. A veszteségtérítés 626,2 millió Ft-tal kevesebb a tervezettől, míg a bázist 254,7 millió Ft-tal meghaladta. A többlet igényt a költségek 370,6 millió Ft-os, az elvárt nyereség közel 2 millió Ft-os, valamint a 74,9 millió Ft-tal alacsonyabb iparági átlag miatti elvonás növelő hatása és a 192,7 millió Ft-tal magasabb közlekedési bevétel csökkentő hatása okozta. Főbb tényezők az alábbiak: Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 137 millió Ft-tal magasabb, elsősorban a 4 %-os alapbéremelés, a bérmegállapodásban foglalt VJR keretösszeg növekedés hatására. Közvetlen karbantartás költség 317,2 millió Ft-tal magasabb, elsősorban az elöregedett autóbusz-állomány miatti magasabb karbantartási igény és a 4 %-os alapbéremelés hatása miatt. 7

8 Üzemanyag költség 107,5 millió Ft-tal kevesebb. A csökkenés 67 %-át a bázistól 8,2 Ft-tal kedvezőbb ár, míg a fennmaradó megtakarítást a teljesítmény csökkenés (1,2 %-os) és a fajlagos fogyasztás javulás eredményezte. Társaságunknál az autóbuszok által felhasznált üzemanyag mennyisége nem éri el a jogszabály alapján elszámolható mennyiséget. A közlekedési bevételek 192,7 millió Ft növekedését elsődlegesen a teljesárú menetjegyekhez és a dolgozó bérletekhez kapcsolódó 2,4 %-os utasszám növekedése, a TÁMOP projekthez kapcsolódóan a december havi többlet díjbevétel, az ingyenes utaztatáshoz kapcsolódó menetdíj-támogatás szabályozó változás, valamint a kiegészítő jegyek bevételtöbblete okozta. A kialakult veszteségre hatást gyakoroltak mikrokörnyezeti hatások is. Borsod-Abaúj- Zemplén megye 15 kistérségében a települések száma 358, melyből 356-ot érintenek menetrend szerinti járatok. Településszáma megközelíti a dél-alföldi régió összes településeinek számát. A társaság működési területének nagysága, annak tagoltsága miatt az egyes területrészek utazási igénye eltérő, ezért a gazdaságos működés és az utaskiszolgálás érdekében átszállási csomópontokat alakítottunk ki. Ennek következtében az átlagtól magasabb számú autóbusz-állomást üzemeltet. A Volán Egyesülés nyilvántartása szerint a társaságok átlagosan 5 autóbusz-állomással rendelkeznek, míg a BORSOD VOLÁN Zrt. 10 autóbusz-állomást tart fent az utasok megfelelő színvonalú kiszolgálása érdekében. Mindez növeli a teljes mértékben elismert közvetlen és a közvetlen/közvetett arányszám ipari átlagához kötött közvetett költségeit Az elmúlt években a társaság járműállományának darabszáma (523 db) a forgalomszervezési intézkedésekkel párhuzamosan stabilizálódott. A helyközi közszolgáltatási tevékenységet 493 db autóbusszal végzi, melyeknek statisztikai átlagéletkora az elmaradt járműbeszerzéseinek hatására 14,74 évről, 15,12 évre romlott. A jármű összetételt tekintve még mindig jelentős a régi Ikarus 200-as családba tartozó autóbuszok száma, amelyeknek magas a biztonságos üzemeltetést biztosító karbantartási költsége. A helyközi autóbusz-közlekedés bevételszerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a veszteségtérítés részaránya évről-évre növekszik a díjbevétel és az árkiegészítés arányának csökkenése mellett. A díjbevétel a évi 54,7 %-ról a tarifaemelések elmaradása valamint az utasszám csökkenés miatt 2013 évre 42,6 %-ra csökkent. A kedvezmények miatt jelentkező bevételkiesések kompenzálását biztosító szociálpolitikai menetdíj támogatás tételei a teljes árra nem egészítik ki a bevételt, arányában évtől egyre nagyobb csökkenés mutatkozik, mely megjelenik a veszteségtérítési arány növekedésében. A helyközi bevétel szerkezetének alakulása között 100% 80% 60% 40% 20% 5,6% 39,7% 54,7% 15,2% 20,6% 19,8% 23,8% 34,6% 35,4% 36,0% 35,2% 33,7% 31,4% 22,0% 22,7% 48,8% 44,1% 46,5% 44,7% 42,6% 42,7% 0% Díjbevétel Menetdíj támogatás Veszteségtérítés 1. sz. ábra 8

9 3. A. szerepe Borsod-Abaúj-Zemplén megye közforgalmú közlekedésében Társaságunk célja a gazdaságos működés biztosítása, az eszközök és a munkaerő hatékony foglalkoztatásával. A évben törekedtünk arra, hogy működőképességünket a közszolgáltatási szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítése érdekében megőrizzük, eladósodottságunk és likviditásunk ne veszélyeztesse a működésünket, járműveink statisztikai átlagéletkorát csökkentsük, valamint műszaki színvonalát megtartsuk, az utas kiszolgálás színvonalát javítsuk, biztosítsuk az esélyegyenlőség kritériumait, megkezdett fejlesztéseinket folytassuk, illetve befejezzük. Elláttuk a rendelkezésre álló vagyon, munkaerő legkedvezőbb működtetésével - az elvárható szolgáltatási színvonalon - az alaptevékenységként kijelölt közforgalmú közösségi közlekedésből adódó feladatainkat A gazdasági környezet és a megye közforgalmú közlekedési hálózatának összefüggései Magyarország északkeleti részén elhelyezkedő Borsod - Abaúj - Zemplén megye az ország leghátrányosabb megyéi közé tartozik. A rendszerváltás óta a lakosságszám folyamatos csökkenést mutat. A 90-es évek elején történt nehézipari gyárak és bányák bezárását követően jelentősen megnőtt a munkanélküliek száma. Az elmúlt évek kedvező gazdasági folyamatainak köszönhetően a kialakult tendencia kis mértékben, de megfordulni látszik. A gazdasági válságot megelőzően a 2000-es évek közepétől kezdődő és az elmúlt évben folytatódó multinacionális nagyvállalatok - BOSH, GE Hungary, JABIL, SHINWA, TAKATA - megyénkben történő letelepedése jelentősen megnövelte a beruházások számát. Az így kialakuló új termelési rendszerek folyamatos munkaerőigényének köszönhetően az elmúlt évben javultak a foglalkoztatási mutatók, csökkent a munkanélküliek száma. Az ipari és mezőgazdasági termelés volumenének növekedése az átlagbérek emelkedését, így az életszínvonal javulását is magával hozta. A megye lakosságszáma folyamatosan csökken, a természetes fogyásból és a belföldi vándorlási egyenleg negatív különbözőségéből eredően, évben 682 ezer fő, 10 %-kal kevesebb, mint évben volt. A települések száma alapján és területi nagysága szerint az ország egyik legnagyobb megyéje, a 358 közigazgatási egységből 148 db - 41,3 % - az 500 fő alatti törpefalvak száma. A foglalkoztatási adatok alapján a munkanélküliséget tükröző mutatók továbbra sem érik el az országos szintet. Hazánkban a munkanélküliségi ráta 10,2 %, míg megyénkben 12,7 %. A foglalkoztatottsági arány az országos 51,6 %-os mutatóhoz képest 45 %. Kedvezőnek ítélhető, hogy mind a munkanélküliségi ráta, mind az aktív korcsoportokra számított foglalkoztatottsági arány az országos szintet meghaladó mértékben javult. Az egy lakosra jutó bruttó hazai termék (GDP) évben az országos EFt-tal szemben 39,6 %-kal alacsonyabb, EFt A társaság tevékenységeinek általános ismertetése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 237 regionális és 8 országos autóbuszvonalon, 2367 kmes vonalhálózaton, átlagosan 493 db autóbusszal, 367 db fordás járművel végezzük feladatainkat. A megye 358 településéből 356-ot érintenek járataink úgy, hogy 266 településre csak autóbusszal lehet eljutni, vasúti összeköttetés nincs. Az aprófalvas terület a megye északi részén található, 148 helység lakos száma nem éri el az 500 főt. A közlekedés-földrajzi 9

10 elhelyezkedésből adódóan 77 település - összekötő utak építésének hiányában csak egy irányból - betérési szakaszok végpontjaként érhető el. A regionális és országos autóbuszjáratok által elszállított utasok száma 2013-ben 39,8 millió fő, az utaskilométer-teljesítmény 693,3 millió utaskm volt. Az országos járataink kapcsolatot biztosítottak Budapesttel, valamint Kelet-Magyarország megyeszékhelyeivel, közkedvelt kiránduló, illetve fürdőhelyeivel. Helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet Ózd, Kazincbarcika, Tiszaújváros települések közigazgatási határán belül végez társaságunk az Önkormányzatokkal hatályban levő - Ózd esetében december 31-éig, a másik két város tekintetében pedig, december 31-éig - közszolgáltatási szerződés, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Önkormányzatok között érvényben lévő megállapodás alapján. A helyi személyszállítást három településen összesen 75,3 km hosszú vonalhálózaton, 34 autóbuszvonalon végzünk, indított járataink száma munkanapokon 342, szabadnapokon 165, munkaszüneti napokon 150. A helyi profilban 27 db autóbuszt - 2 db midi, 18 db szóló, 7 db csuklós foglalkoztatunk, és bizonyos korlátozásokkal a tarifahatáron belül a közös vonalszakaszokon közlekedő helyközi autóbuszokat is igénybe lehet venni helyi utazási igazolvánnyal. A különjárati tevékenység eredményességének, valamint a piaci részesedés megtartása erősítése érdekében felülvizsgáltuk a tarifarendszert, olyan díjalkalmazási módszert alakítottunk, mellyel az eredményes üzemeltetés biztosítható. A társaság honlapjáról elérhetően korszerűsítettük a különjárattal kapcsolatos információkat, kalkulátor segítségével direkt ajánlatok kérhetők. A személyszállítási feladatunk ellátásának alapvető feltétele, hogy a megfelelő darabszámú és műszaki állapotú autóbusz a feladatok maradéktalan elvégzéséhez folyamatosan rendelkezésre álljon. Az autójavító tevékenységünk a saját járműpark napi karbantartási feladatain kívül a régió legnagyobb szervizhátterével és szakembereivel állt a vevők, azaz a térség tehergépjármű és autóbusz tulajdonosainak rendelkezésére. Tevékenységünk végzéséhez szükséges beszerzett anyagok, alkatrészek köre sokrétű, közel féle. A nagyszámú anyagféleség optimális mennyiségének, minőségének, összetételének biztosítása az egész országra kiterjedő minősített beszállítói hálózattal történik. Előzetes gépjármű fenntartói vizsgabázist a miskolci, ózdi és sátoraljaújhelyi telepünkön működtetünk. A vizsgabázisok rendelkeznek a külön magyar jogszabályi követelménynek - NKH 89/2007. Elnöki szabályzat - való megfeleléssel és szakértői ellenjegyzéssel. Az első évi tanúsítás óta folyamatosan rendelkezik a. irányítási rendszere a vonatkozó szabványok szerinti tanúsítással. Az EIR politikában megfogalmazott kereteket a évi üzleti terv által biztosított lehetőségeknek megfelelő célokon keresztül valósítottuk meg november án hajtották végre - a TÜV Rheinland InterCert Kft. szakemberei - társaságunk felügyeleti auditját. Vizsgálatuk megállapította, hogy az EIR mind a három alrendszere - és így a. Egységes Irányítási Rendszere - magas fokon teljesíti a releváns szabványok követelményeit, továbbá az előzetes gépjármű fenntartó vizsgáló állomások megfelelnek a hivatkozott NKH Elnöki szabályzat előírásainak Az utazási igények alakulása a helyközi közlekedésben A megyei helyközi utazási igények alakulása és megoszlása - figyelembe véve az idevonatkozó forgalmi felmérések, tanulmányok elemzéseit - az alábbiak szerint összegezhető: A megye helyközi menetrend szerinti járatait a. végzi. A megyehatárok közelében társ Volán Társaság üzemeltet még megyénkbe irányuló helyközi járatokat, Mezőkövesd, illetve Ózd térségében. A megyében 16 járás található, a miskolci járással határos területen jellemzően megjelenik a megyeszékhely kiemelt jelentősége, vonzása. 10

11 A járási székhelyek és a január 1. előtti kistérségi központok egybeesése esetén megállapítható, hogy a feladatok jelentős részét a járásokon belüli illetve a járási központokból megyeszékhelyre irányuló utazások teszik ki. Az autóbuszvonalak utasforgalmának elemzéséből kitűnik, hogy az utazási igények koncentrálódnak a csúcsidőben közlekedő járatokra, a veszteséges járatok túlnyomó része forgalmi holtidőben alakul ki. A hosszabb távolságú országos besorolású, illetve regionális vonalakon a járatok üzemeltetésében a régión kívüli társ Volán Társaságok is részt vesznek. A hosszabb távolságú vonalainkon végzett utazási igény felmérés alapján - 2. sz. melléklet - megállapítható, hogy azok megyehatáron belüli szerepe jelentős, a megyén belüli közlekedési ellátásban szerepük nem elhanyagolható. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény értelmében, az utazási igények alakulását bizonyos mértékben befolyásoló változás lépett életbe az elmúlt időszakban. A december 15-től érvényes menetrendi évtől a távolsági és helyközi járatok megnevezése, illetve a vonalak szolgáltatástípusba történő besorolása megváltozott, országos, regionális és elővárosi személyszállításra módosult. Ennek megfelelően a szolgáltatás típusokhoz különböző tarifatípusok tartoznak. Az emeltszintű országos besorolású járatokon, az övezetenként meghatározott viteldíjak mellett - távolságtól függően - kiegészítő díjat Ft - is kell fizetni. A bérlettel utazók, a hadirokkantak, orvosilag indokolt kísérőjük, a hadiözvegyek és a külön ülőhelyet nem foglaló 3 év alatti gyermekek mentesülnek a kiegészítő jegy váltása alól március 15-től a Budapest - Ózd, Budapest - Ózd - Kazincbarcika, Debrecen-Sátoraljaújhely, Budapest - Eger - Kazincbarcika és Budapest - Tiszaújváros autóbuszvonalak emelt szintű országos besorolású járatain szükséges a kiegészítő jegy megvásárlása. A menetrend szerinti helyközi - országos, regionális közlekedéssel szemben megfogalmazódó elvárásokat alapvetően a megye gazdasági életéből fakadó hivatásforgalmi és diákutazásokból származó igények határozzák meg. Befolyásolják még a regionális kapcsolatok, a járási és egyéb vonzáskörzeti központok szerepe, a kereskedelmi, szolgáltatási és kulturális funkciók területi elhelyezkedése, fejlettsége és elérhetősége. A hivatásforgalmi igény a legjelentősebb, rendszeresen jelentkező és jól tervezhető. Ide tartoznak a munkahelyüket, illetve iskolájukat a menetrend szerinti járatokkal, a közösségi közlekedés igénybevételével megközelítők. Az év folyamán végrehajtott intézkedések előkészítésénél a személyszállítási bevételek növelése, költségek lehetséges csökkentése, valamint a menetrendi irányelveknek való megfelelés volt a cél. Prioritásként vettük figyelembe a meglévő vasúti menetrendet és továbbra is megtartottuk járatainkat, melyek a vonatokra történő ráhordást biztosították. Figyelembe vettük az utazóközönség valós mobilitási igényeit, ennek megfelelően javítottuk a csúcsidei kínálatot. A lehetőségekhez mérten csökkentettük a menetrendi felterjesztések számát, hogy az autóbusz menetrend kiszámítható és áttekinthető legyen. Soron kívüli intézkedések bevezetésével is tovább javítottuk a hivatásforgalmi eljutási lehetőségeket, oktatási intézmények, nagyüzemek, közintézmények elérése érdekében. A közlekedés politikai irányelveknek megfelelően - indokoltság esetén - várakozási idő beiktatásával tettük biztonságosabbá az eljutási lehetőségeket. Javítottuk a helyi- és helyközi járatok kihasználtságát, a részben közös vonalszakaszokon a helyközi vonalvezetések korrekciójával. Intézkedtünk a keletkezett, rendszeresen tapasztalható zsúfoltságok megszüntetésére vonatkozóan járatok forgalomba helyezésével, autóbuszok típusmódosításával. 11

12 A helyközi személyszállítási tevékenység főbb teljesítmény adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 6. sz. táblázat Az I-XII. hónapban a hasznos kilométer teljesítménynél a menetrendi naptár változása és a forgalomszervezési intézkedések hatására az elmúlt év hasonló időszakához képest 349 Ekm (1,2 %-os), míg a tervhez képest 130 Ekm (0,5 %-os) teljesítmény csökkenés mutatható ki. A TÁMOP "Újra tanulok" projekthez kapcsolódó többlet futásteljesítmény 2,6 Ekm. Az elszállított utasok száma Efő, amelynek utazási igazolványonkénti egyenlege a bázistól 518 Efő-vel (1,3 %-kal) kevesebb, a tanulók utaztatásához kapcsolódó menetjegyes és bérletes visszaesés 658 ezer fő. A tervtől 379 Efő-vel (1 %-kal) több utast szállítottunk el. A TÁMOP projekthez kapcsolódó december havi bérletes és menetjegyes utasszám 91,4 Efő. Az utaskilométer teljesítmény bázistól 0,3 %-kal elmarad, míg a tervet 0,5 %-kal meghaladja. Az átlagos utazási távolság a bázistól 1 %-kal magasabb, a tervtől 0,5 %-kal alacsonyabb. A tevékenység egy kilométerre jutó fajlagos nettó árbevétele 267,79 Ft/hkm, mely a tervezettől 2,7 %-kal magasabb, a bevételek 2,3 %-os növekedése és a hasznos km teljesítmény 0,5 %-os csökkenése következtében. Helyközi közlekedésben a várható veszteségek csökkentése, valamint a jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében a évben végrehajtott jelentősebb forgalomszervezési intézkedések a következők voltak: A évben érkezett 10db SCANIA HIGER távolsági járművek egyrészt a főváros elérését biztosító járatok vonatkozásában, másrészt a nagyobb távolságú magas utasforgalmú regionális vonalakon biztosítanak kiemelkedő komfortfokozatú közösségi közlekedési kínálatot (Debrecen, Eger). A járművek üzembe állítása az egyszerű típuscserét meghaladóan, a feladatok átcsoportosítását és forgalomszervezési intézkedéseket is igényelt. Megrendelői kezdeményezésre, a február hónapban az Északkeletmagyarországi Közlekedésszervező Iroda által elkészített járatlista alapján, április hónapban társaságunk átfogó utasszámlálást végzett egyes járatain, kiemelt figyelmet biztosítva a hétvégi utasforgalomra. Az utasszámlálás eredményeként 44 vonalon 106 járat forgalmát, és 3 vonalon 5 járat betérését szüntettük meg, 3 vonalon pedig 4 járat közlekedési útvonalát csökkentettük. A leállított járatok többsége szabad- és munkaszüneti napokon közlekedett, valamint időintervallummal a nyári idényben. A járatok részbeni pótlására 3 vonalon 4 új járat beállításával, 4 vonalon 5 járat betérésével, valamint 3 vonalon 5 járat közlekedési jelének kiterjesztésével intézkedtünk. A június 1-től bevezetésre kerülő intézkedések ,5 km/év 12

13 teljesítmény csökkenésben realizálódtak, mely az éves szintű helyközi kmteljesítmény 0,7%-a. A Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény 27. (2) bekezdése szerint szeptember 1-től az általános iskolákban a tanítás, illetve a foglalkozások óráig tartanak, ezért megkerestük az ellátási területünkön lévő KLIK tankerület vezetőit, hogy tájékoztatást kérjünk arra vonatkozóan, hogy a jogszabályi háttér változásából van-e járatmódosítási igényük. A módosítási kezdeményezés esetén kértük megadni az iskola telephelyét, a tanítás kezdetét és végét, illetve a bejáró tanulók létszámát településenkénti bontásban. A tankerületek válasza alapján, 10 vonalon 17 db új járat beállítására került sor. 17 vonalon 25 járat indulási idején módosítottunk, 4 vonalon 5 járat közlekedési intervallumán módosítottunk, 5 vonalon 7 járat útvonalát hosszabbítottuk meg és 1 vonalon betérés alkalmaztunk. A diákok tanrendjének megváltoztatása 9 vonal 21 járat leállítását is eredményezte. A törvény értelmében bekövetkezett változások szeptember 1-től, illetve azt követően kerültek végrehajtásra, ezért alapvetően befolyásolták a évi teljesítmények alakulását. A április-május hónapokban végrehajtott járási menetrendi értekezleteken jelentős hangsúllyal merült fel a járásközpontok közösségi közlekedéssel történő elérhetősége. A járási központi intézmények jobb megközelítése érdekében, valamint a dolgozók munkaidejéhez jobban alkalmazkodó közlekedés megoldása érdekében 4 vonalon 5 járatnál végeztünk indulási időmódosítást, 4 új járatot állítottunk forgalomba és 1 vonal 1 járatánál a közlekedési intervallum megszüntetésével adtunk eljutási lehetőséget. Új 3741 Miskolc - Hejőbába - Mezőcsát útvonal megnyitásával, az utazási igényeknek megfelelő időpontban biztosítottunk eljutási lehetőséget Hejőbába lakosságának. 3 autóbuszvonalon új megállóhely beépítésére került sor az utas-kiszolgálás javítására. A TÁMOP Újra tanulok Projekt keretében december április között, járatok, illetve másodrész járatok beállításával tettünk eleget a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának koordinálásában, a megye területén jelentkező olyan szállítási feladatoknak, melyek a közmunka program oktatási jellegű folytatásaként felmerült. A Munkaügyi Központtal kötött megállapodás, kiegészítő megállapodás, továbbá folyamatos kapcsolattartás eredményeként, a változó utazási igények szerint intézkedtünk a menetrendek módosítására. A projekttel összefüggően - egyes irányokban - megnövekedett utasforgalom alapján a szolgáltatási színvonal szinten tartása érdekében szükségessé vált másodrész járatok indítása. Az indokolt másodrész járatokat soron kívül engedélyeztettük a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közszolgáltatási Főosztályával. A szállítási feladatot társaságunk maradéktalanul megoldotta, melyről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ igazgatója és munkatársai is pozitívan nyilatkoztak. A TÁMOP Újra tanulok Projekthez kapcsolódóan a Munkaügyi Központ 13,6 millió Ft összegű teljesáru menetjegy és 7,6 millió Ft összegű dolgozó bérlet vásárlását finanszírozta. A menetrendek módosításának időpontjával egyidejűleg, részletes hatáselemzés készült az intézkedések indokoltsága tekintetében évben megrendelői kezdeményezésre, illetve jóváhagyással 9 különböző időponttal került sor a menetrend módosítására 13

14 A forgalomszervezési intézkedések összesített hatását az alábbi táblázat tartalmazza: Fejlesztés és leállítás egyenlege Időpont 2013.évi hatás (km) 2014.évi hatás (km) január ,4 0 február április , ,1 június , ,4 június ,8 291,2 szeptember 1. 19, ,4 október , ,9 november ,8 691,2 december , ,0 Összesen: , ,2 7. sz. táblázat A 2014/2015. évi járási menetrendi egyeztetésekkel összefüggően, valamint a 2014/2015. évi tanév kezdés vonatkozásában, a társaságnál új, Megrendelő által elismert - az Északkelet-magyarországi Közlekedésszervező Iroda is támogatott - többlet menetrend szerinti személyszállítási igények jelentkeztek, mely igények tanulószállítással, valamint járási hivatalok, önkormányzatok részéről jelzett feladatokkal kapcsolatosak. A hivatkozott utazási igényekből megállapítható, hogy a. honossági területén 2 db többlet autóbusz igény merült fel az utazási igények ellátása érdekében, melyeket társaságunk a szolgálati helyek közötti autóbusz áthelyezésekkel valósít meg. Összességében elmondható, hogy a közszolgáltatási kötelezettségekből eredő feladatok megbízható és hatékony teljesítése, továbbá az összhang fenntartása az utazási igények és a kibocsátott férőhely-kapacitás között - az utasforgalom, a bevételi és teljesítményadatok folyamatos vizsgálatán túlmenően -, csak a jogszabályi előírások betartásával, az Északkelet-magyarországi Közlekedésszervező Iroda közreműködésével, illetve a megrendelő szakminisztérium - közlekedésért felelős miniszter - jóváhagyásával valósulhat meg. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény előírásai, az európai uniós és nemzeti jogszabályi háttér változásai folyamatos kihívásokat jelentenek a társaságok stratégiájára, ezáltal a régió közösségi közlekedésének jövőbeni működésére is Az autóbusz-vonat csatlakozások aktuális helyzete A. működési területén a vasúti személyszállítás Sátoraljaújhely - Szerencs - Miskolc - Budapest, illetve Tokaj - Szerencs - Miskolc viszonylatokban tekinthető versenyképesnek az autóbusz közlekedéssel szemben. A vonatok gyakorisága jelzett települések között jelentősen meghaladja a helyközi járatok mennyiségét. A főváros rendkívül jelentős vonzása a Budapest végállomású vasúti törzshálózat olyan minőségi fejlesztését eredményezte, mely a közúti kiszolgáláshoz nem hasonlítható. A megyén belüli egyéb vasúti vonalszakaszok utasforgalma a közúti menetrend szerinti kiszolgálás színvonalát nem éri el. Ezt nagyban befolyásolja, hogy a helyközi járatok a településeket 14

15 közvetlenül érintik - településen belül több megállóhely -, a közúti szolgáltatás jelentősebb rágyaloglás nélkül elérhető. A vasúti csatlakozást biztosító járatok jellemzője, hogy napszaktól függően egyirányú - reggel vonathoz, délután vonattól - az utas-terheltsége, tehát gyakorlatilag a terhelt irányban teljes ülőhelyfoglaltsággal kellene a járműveknek közlekednie, ahhoz, hogy a feladat elvégzése, minimálisan költségarányos bevételt eredményezzen. Az utazási igények és a KTI tanulmányainak ismeretében megállapítható, hogy valamennyi vasúti csatlakozást biztosító járat veszteséges, gazdaságosan nem szervezhető. Minimálisra csökkentek azok az utazások, mely esetekben az összetett - átszállásos - utazási lehetőséget veszik igénybe. Ez elsősorban a megye munkaerőpiacán mutatkozó rendkívüli visszaesésre - munkahelyek megszűnése, üzemi létszám leépítések -, a megyeszékhely foglalkoztatási központ szerepének gyengülésére vezethető vissza. Szervezési oldalról az optimális vasúti csatlakozás megoldását nehezíti, hogy a városok, csatlakozási pontok térségre gyakorolt vonzását időben egyeztetni általában csak nagy nehézségek árán, a vasúti csatlakozások rovására lehet. Nagyobb a rendszeres utazási igény a városközpontokba, mint a vasútra átszállni szándékozók száma és külön kapacitást nem lehet, de nem is indokolt lekötni az időben nem teljesen egybeeső igények kielégítésére. A megye esetében a nagy vasúti felhordás következtében különösen meghatározó a vonatok indulási- és érkezési időpontja, melyhez igazítva kell érkeztetni, illetve indítani a különböző irányban és távolságban elhelyezkedő településeket kiszolgáló járatokat. Helyközi forgalomban jelentős járat darabszámmal közlekedtetünk járatokat vasúti csatlakozások biztosításával, amely a jelenleg érvényes menetrendendi koncepció része is. Megnevezés Bázis Tény Vonatra történő csatlakozás hány településen valósul meg (db) Betéréses közlekedési formával kiszolgált települések száma (db) Zsáktelepülések száma sz. táblázat A csatlakozások megvalósítása érdekében a vasúti módosításokkal egyidejűleg csatlakozó járatainkat a vonatok érkezéséhez illetve indulásához igazítjuk, melyre évről-évre kiemelt figyelmet fordítunk. Autóbusz vár autóbuszra Autóbusz vár vonatra Vonat vár autóbuszra Bázis Tény Bázis Tény Bázis Tény sz. táblázat 4. A évi gazdálkodásának főbb adatai és mutatói A társaság évi adózás előtti eredménye 106 millió Ft, melyet ,2 millió Ft bevétellel és 288,2 millió Ft aktivált teljesítményi értékkel, valamint ,4 millió Ft költséggel és ráfordítással ért el. 15

16 A tervezett értéktől 35,1 millió Ft-tal több a helyi tevékenység 9,4 millió Ft-os csökkenése, a szabadáras tevékenység 33,1 millió Ft-os és az egyéb tevékenység 11,2 millió Ft-os többlet eredménye miatt. Az elmúlt évhez képest 10,7 millió Ft-tal magasabb, melyet (elsősorban a megkötött új közszolgáltatási szerződések hatására) a helyi tevékenység eredmény többlete (66,1 millió Ft) okozott a helyközi (18,4 millió Ft) és szabadáras (42,4 millió Ft) tevékenységek csökkenő eredménye mellett. MFt 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0 Az eredménykategóriák alakulása évben 292,1 Üzemi eredmény -159,6 Pénzügyi eredmény 132,6 Szokásos váll. 2. sz. ábra -26,553 Rendkívüli eredmény Az üzemi tevékenység eredménye 292,2 millió Ft, mely a bázistól 89,9 millió Ft-tal, míg a tervhez viszonyítva 32 millió Ft-tal több. Az üzemi eredmény előző évhez és tervhez viszonyított változása több tényező együttes hatására következett be, melyet a grafikon szemléltet. 106,0 Adózás előtti eredmény Eltérés tény-bázis Eltérés tény-terv Nettó árbevétel Nettó árbevétel Egyéb bevétel Egyéb bevétel Aktívált teljesítmény Aktívált teljesítmény Anyagjellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Személyijellegű ráfordítások Személyijellegű Érékcsökkenés Érékcsökkenés Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások Üzemi eredmény Üzemi eredmény e Ft e Ft sz. ábra 4. sz. ábra 4.1. Bevételek alakulása Ebben az évben ,2 millió Ft bevételt ért el, melynek 65,3 %-a személyszállítási nettó árbevétel, míg 34,7 %-a az egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevétel. Az éves bevétel a bázistól 0,6 %-kal több, míg a tervezett értéktől 3,1 %-kal elmaradt. 16

17 Bevételek megoszlása évben Bevételek megoszlása évben Ipari és egyéb tevékenység 1,2% Személyszállítási tevékenység 65,3% Egyéb, pénzügyi és rendkívüli bev. 33,5% Nettó árbevétel 66,5% Egyéb bev 33,5% Rendkív bev 0,0% Pü-i műv bev 0,0% 5. sz. ábra 6. sz. ábra A bázishoz viszonyított 79,2 millió Ft növekedésből 313,4 millió Ft az egyéb bevétel növekedés, 25,2 millió Ft a nettó árbevétel, és 208,9 millió Ft a pénzügyi és rendkívüli bevétel csökkenés. A tervhez viszonyított 421,1 millió Ft csökkenésből 647,3 millió Ft az egyéb bevétel, 3,8 millió Ft a pénzügyi és rendkívüli bevétel csökkenés, és 230 millió Ft a nettó árbevétel növekedés. Az eltérés összetevőit az alábbi grafikonok szemléltetik: Eltérés tény-bázis Eltérés tény-terv Nettó árbevétel személyszállítási nettó egyéb tev. nettó Egyéb bevétel veszteségtérítés Pénzügyi bevétel Rendkívüli bevétel Összes bevétel Nettó árbevétel személyszállítási nettó egyéb tev. nettó árbevétele Egyéb bevétel veszteségtérítés Pénzügyi bevétel Rendkívüli bevétel Összes bevétel -300,0-200,0-100,0 0,0 100,0 200,0 300,0 e 400,0 Ft e Ft sz. ábra 8. sz. ábra Az egyéb bevételek között mutatják ki a évi indokolt költségek fedezetére elszámolt 4.084,8 millió Ft veszteségtérítést, mely a bázis évtől 254,7 millió Ft-tal több, míg a tervezettől 626,2 millió Ft-tal elmaradt. Az értékesítés nettó árbevétele 8.637,8 millió Ft, mely a tervezettől 230 millió Ft-tal (2,7 %-kal) magasabb. Az növekedés 71,7 %-a a helyközi személyszállításból (177,2 millió Ft) származik. A nettó árbevétel összességében közel bázisszinten alakult (99,7 %), mivel a szabadáras és helyi személyszállítás árbevétel csökkenését részben kompenzálta a helyközi és egyéb tevékenységből származó növekedés. 17

18 Az eltérések összetevőit a grafikonok szemléltetik: Eltérés tény-bázis Eltérés tény-terv Helyközi Helyközi Helyi Helyi Szabadáras Szabadáras Egyéb Egyéb Összes Összes e Ft e Ft 9. sz. ábra 10. sz. ábra 4.2. Ráfordítások alakulás A társaság összes költsége és ráfordítása ,4 millió Ft-ban alakult, mely a bázistól 0,4 %-kal magasabb, a tervezettől 3,8 %-kal alacsonyabb. Költségek és ráfordítások megoszlása évben Energia és üzemanyag 22,6% Energián és üzemanyagon kívüli anyagjellegű 18,9% Személyi jellegű 48,6% Écs 7,5% Egyéb 3,5% 11. sz. ábra A költségek szerkezetét vizsgálva látható, hogy továbbra is a legjelentősebb költségtényező a személyi jellegű- (48,6 %-kal) és az anyagjellegű ráfordítás (41,5 %-kal), melyek együttesen 90,1 % költséghányadot jelentenek. Az anyagjellegű ráfordítások értéke 5.465,4 millió Ft, mely a bázistól 1,6 %-kal, az üzleti tervtől 8,2 %-kal alacsonyabb. Az anyagköltségek egyik legnagyobb összetevője a fenntartási anyagköltség (27,6 %), értéke 1.173,8 millió Ft. Ez a bázis időszakhoz 44 millió Ft-tal több, viszont a tervezett ráfordításhoz képest 73,4 millió Ft-tal alacsonyabb. 18

19 2 748, ,9 MFt Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága A tervezettől alacsonyabb anyagfelhasználás az alábbiak együttes hatásaként alakult ki: az új fenntartási anyagok, alkatrészek költsége 31,2 millió Ft-tal alacsonyabb, a saját termelésű javított alkatrész, fődarab, gumi költsége 47,8 millió Ft-tal alacsonyabb, a gumiabroncsok költsége 5,9 millió Ft-tal magasabb az előirányzottól. A költségcsökkenés egyik tényezője, hogy évben a tervezettől 23 db-bal kevesebb RÁBA futómű, 17 db-bal kevesebb IKARUS kormánymű, 3 db-bal kevesebb motor felújítása vált szükségessé. A költség szerkezet pozitívan változott több tevékenységünknél is (pl.: csökkent a gumiabroncs futózás és az alkatrész felújítás anyag költsége). A bázis időszaktól magasabb anyagfelhasználás az alábbiak együttes hatásaként alakult ki: az új jármű alkatrészek költsége 23,6 millió Ft-tal magasabb, az új gumiabroncsok költsége 13,2 millió Ft-tal magasabb az elmúlt év azonos időszakához képest. Az anyagköltségek másik legnagyobb összetevője a gázolaj költség (65,5 %). Értéke 2.784,2 millió Ft, amely a bázistól 182,3 millió Ft-tal, a tervezettől 327,1 millió Ft-tal kevesebb. A tervhez viszonyított megtakarítás 81,3 %-a a 29,1 Ft/literrel alacsonyabb gázolajár hatása. A személyszállítási tevékenységhez Autóbuszok gázolajköltségének alakulása a évben teljesítmény hatása ( - 110,5 MFt) - 181,0 MFt árváltozás hatása ( - 75,7 MFt) fajlagos vált. hatása ( + 5,2 MFt) felhasznált gázolaj költsége 2.748,8 millió Ft, mely bázistól 181,1 millió Ft-tal kevesebb. Ezt az árváltozás 75,7 millió Ft-os és a teljesítményváltozás 110,6 millió Ft-os csökkenő, valamint a fajlagos fogyasztásváltozás 5,2 millió Ft-os növelő hatása idézte elő. Az eltérés összetevőit a grafikon szemlélteti. Az autóbuszok által felhasznált gázolaj mennyisége az előző évhez viszonyítva 342,6 ezer literrel kevesebb. A gázolaj mennyiségét befolyásoló tényezők a km teljesítmény és a fajlagos fogyasztás (l/100 km). Az összes km teljesítmény az előző évhez képest 1.217,5 ezer km-rel csökkent. A fajlagos fogyasztás átlagos éves értéke ,59 l/100 km, az előző évhez képest tény bázis 100 kilométerenként 0,05 liter növekedést mutat. 12. ábra Az üzemanyag éves beszerzési átalagára a évi 307,4 Ft/l-ről 299,1 Ft/l-re változott, amely 2,7 %-os (8,2 Ft/liter) árcsökkenést mutat. A létesítmények és a technológiai berendezések üzemeltetéséhez szükséges vásárolt energia 2013 évi összes költsége 223,7 millió Ft. Az egységnyi energiára vetített költség (6.347 Ft/GJ) 2013-ban 5.83 %-kal emelkedett a bázis értékhez (5.997 Ft/GJ) viszonyítva. A 2013 évben fogyasztott energia mennyisége GJ volt, ami 7,34 %-kal alacsonyabb a 19

20 bázis év adatához viszonyítva, de 7,63 %-kal meghaladja a tervezett szintet. A tervhez és bázishoz viszonyított költségekben minden energia nem esetében tapasztalható eltérés. Villamos energia felhasználás esetében a költségek a bázis értéket (8,5 %-kal) és a tervezett adatokat (9 %-kal) is meghaladják. Földgáz esetében a évi tény adatok a bázis és terv értékekhez viszonyítva is jelentős megtakarítást mutatnak. A bázishoz viszonyítva 14,8 %- os, azaz 12,5 millió Ft-os a megtakarítás. A tervezett költségekhez képest pedig 7,5 %-os, 5,9 millió Ft-os az eltérés. Az igénybevett szolgáltatások értéke 1.080,7 millió Ft, mely a bázistól 173 millió Ft-tal magasabb, és közel tervszinten alakult. A más vállalkozóval végeztetett javítás, karbantartás költségei alkották ezen költségeink 31,7 %-át (342,8 millió Ft), melynek értéke a bázistól 74 millió Ft-tal több, míg a tervtől 37,6 millió Ft-tal alacsonyabb. Az egyéb igénybevett szolgáltatások értéke (250,8 millió Ft) tervszintű, a bázistól 42,7 millió Ft-tal magasabb. Az egyéb szolgáltatások értéke 123,2 millió Ft, mely tervszinten alakult. A bázistól 40,8 millió Ft-tal (24,9 %-kal) alacsonyabb elsősorban a biztosítási díjak alacsonyabb összege miatt. A központi tender eredményeként új, más alapokra helyezett kedvezőbb kötelező biztosítás került megkötésre, valamint jelentősen csökkentettük a casco-val biztosított járművek darabszámát. A személyi jellegű ráfordítások értéke 6.405,7 millió Ft, ez a bázistól 3,6 %-kal magasabb, a tervezettől 1 %-kal alacsonyabb. A személyi jellegű ráfordítások között a bérköltség aránya a legmagasabb, mely az előző évhez képest 0,5 százalékponttal csökkent. A bérköltség összege a bázistól 106,3 millió Ft-tal magasabb. A személyi jellegű egyéb kifizetések aránya a bázishoz képest 0,2 százalékponttal csökkent, költsége összességében 28,5 millió Ft-tal növekedett, melyet elsősorban a Választható Juttatási Rendszer (VJR), a betegszabadság és a táppénz növekedése okozott. A járulékok aránya a személyi jellegű ráfordítások között 0,6 százalékponttal, 88,7 millió Ft-tal nőtt az előző évhez viszonyítva. A költség növekedésének okai a bérköltség és a személyi jellegű kifizetések növekedése, az egészségügyi hozzájárulás mértékének 10 %-ról 14 %-ra történő növelése, az adókedvezmények változása. Humánerőforrás tervet a személyszállítási, járműjavítási, illetve az egyéb tevékenységek munkaerőigénye alapján határozták meg. Az üzleti tervben megfogalmazott feladatok ellátását évben fő teljes-, és 36,6 fő részmunkaidős munkavállaló foglalkoztatásával biztosították. A teljes munkaidős létszám 12,1 fővel, a részmunkaidős létszám 8,4 fővel alacsonyabb a tervezettől. Az értékcsökkenés évi értéke (986,7 millió Ft) közel tervszintű, míg a bázishoz viszonyítva 5,7 %-kal (53,5 millió Ft-tal) magasabb. Az értékcsökkenés jelentős része (78,5 %) továbbra is az autóbuszok utáni amortizáció, mely 0,9 %-kal (7,2 millió Ft) kevesebb, mint a bázis évben. Bázisévben nem vásároltunk autóbuszt, így növekedést csak a 2013-ban aktivált buszok utáni amortizáció okozott (34,2 millió Ft), ezzel szemben a bázisévben leíródott autóbuszok 36,1 millió Ft, a tárgyévben nullára íródottak 5,3 millió Ft csökkenést okoztak. Az egyéb eszközök értékcsökkenése 65,4 millió Ft-tal több elsősorban az ÉMOP pályázat keretében megvalósított utas-tájékoztatási rendszer üzembe helyezése következtében. Az egyéb ráfordítások értéke 131,3 millió Ft, melyből 43,5 millió Ft a káreseményekkel kapcsolatos kifizetések értéke, 25 millió Ft az önkormányzati és egyéb adó kötelezettség, 48 millió Ft a céltartalék képzés. Az egyéb ráfordítások értéke a bázisszinten alakult. A tervezett összeget 36 millió Ft-tal haladta meg. 20

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ cégcsoporthoz tartozó A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSAIRA ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 TARTALOMJEGYZÉK 3 Magyar posta zrt. Bemutatása 5 Átfogó piaci helyzetkép 8 Stratégiai kitekintés 10 A társaság 2013. Évi üzleti tevékenysége 11 Levélpostai szolgáltatások

Részletesebben

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2008-ban kibontakozó gazdasági világválság rámutatott arra, hogy az addig folytatott, a szinte szabályozatlan piacgazdaságot megteremtő, a liberális

Részletesebben

ü ves beszæmolü 2013.

ü ves beszæmolü 2013. 1 1 0 4 3 8I8 3419 3 9 1 l 40 4 statisztikai szamjel 4 cøgjegyzøk szæma a vællalkozæs megnevezøse Kü rü s VolÆn Autü buszkü zlekedøsi Zrt. a vællalkozæs cüme,telefonszæma 5600 BØkØscsaba Szarvasi ü t 103.

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november JELENTÉS a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről 12102 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2016-180/2012. Témaszám: 1039 Vizsgálat-azonosító szám: V0572 Az

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS II. Dr. Fülöp Gábor Dr. Horváth Balázs László György Dr. Prileszky István Szabó Lajos

KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS II. Dr. Fülöp Gábor Dr. Horváth Balázs László György Dr. Prileszky István Szabó Lajos Dr. Fülöp Gábor Dr. Horváth Balázs László György Dr. Prileszky István Szabó Lajos KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS II. A jegyzet a HEFOP támogatásával készült. Széchenyi István Egyetem. Minden jog fenntartva 1.

Részletesebben

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Bancsók József, Kiss Ibolya A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2015. április 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Rövidítésjegyzék... 3 I. Bevezető... 5 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés...

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

A különböző vasúti hálózatok. (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak)

A különböző vasúti hálózatok. (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak) A különböző vasúti hálózatok (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak) vonali és hálózati hatékonysága, illetve a versenyképesség értelmezése a vasútnál hazai tapasztalatok

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról. 1025 T/1498/1 2010. november. Domokos László elnök

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról. 1025 T/1498/1 2010. november. Domokos László elnök VÉLEMÉNY a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetési javaslatáról 1025 T/1498/1 2010. november Domokos László elnök 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító szám: V0483 Témaszám:

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013 ÉVES JELENTÉS 2013 ÜZLETI JELENTÉS 2013 Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR IFRS IFRS 2012 2013 ezer EUR ezer EUR Bevétel 8.285 8.125 Működési költség** (815) (938) Egyéb bevétel (ráfordítás)*

Részletesebben