Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?)"

Átírás

1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki szak Mellék-szakirány Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Célkitűzés: A mellék-szakirány elsődleges célja, hogy felvértezze a villamosmérnök hallgatókat a modern üzletvezetéshez nélkülözhetetlen ismeretanyaggal, valamint segítséget nyújtson személyes pénzügyi döntések meghozatalában. A mellék-szakirány tárgyai a magas szintű elméleti megalapozás mellett gyakorlatias és alkalmazható tudást nyújtanak. Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a végzett villamosmérnökök közül mind többen számíthatnak vállalati kulcspozíciók elnyerésére. Ahhoz, hogy sikeresen építsék szakmai karrierjüket és jól megállják a helyüket felelősségteljes pozíciókban, egyre többször kerülnek üzleti megfontolásokra alapozó döntési helyzetekbe. Mi kell a jó üzleti/pénzügyi döntésekhez? Tisztában kell lenni a gazdasági jog által behatárolt hazai és nemzetközi gazdasági mozgástér játékszabályaival. Magas szinten kell elsajátítani az üzleti élet nyelvét, a számvitelt, hiszen csak így lehet profitálni a külső és belső üzleti információkból. Érteni kell a saját és más vállalati beszámolók tartalmát, a kontrolling információkat, a pénzügyi mutatókat. A jó üzleti/pénzügyi döntések előtt és a döntést követően is szükség van ezen információk sokoldalú elemzésére, értékelésére, kontrollálására. A vállalati pénzügyek ismeretanyaga elméleti megalapozást ad a jó üzleti/pénzügyi döntésekhez. A pénz az üzleti élet üzemanyaga: A pénzügyi információk segítenek átlátni a vállalati folyamatokat. A pénzügyi döntések forgatják a pénzt a vállalkozásba, koordinálják a befektetési és finanszírozási folyamatokat. A szaknyelvi kommunikáció a tárgyalóképesség javítását tűzi ki célul, hiszen egyre inkább követelménnyé válik, hogy az üzleti megbeszéléséken egy, vagy több világnyelven is szót értsünk a hazai és nemzetközi üzleti partnerrel. Az adótan az üzletvezetés szükséges tudásanyaga: az adó és illetékfizetési kötelezettségek ismeretének hiánya súlyos vagyoni és erkölcsi hátrányt okozhat az üzletmenetben, ám az elvonások legális mértékű minimalizálása az üzleti sikerekhez is hozzájárulhat. Végül a befektetési döntések nemzetgazdasági és globális színtere a pénzügyi piac, amelyek a teljesítményáramlást generáló pénzforrások elosztását biztosítják: A pénzügyi piacok egyidejűleg szolgálnak megtakarításaink értéknövelésére, kockázataink mérséklésére, és pénzszükségletünk forrásaként. Az egyes üzleti szereplőknél keletkezett többletpénzt a gazdaság más szereplőihez transzformálva forrást biztosít a vállalati beruházások, az üzleti tevékenység fellendítéséhez, valamint a gazdaság élénkítéséhez. A sikeres üzleti döntések során elsajátított eszközök, módszerek a személyes anyagi boldogulás vagy kríziskezelés során is jól hasznosíthatók.

2 7. szemeszter Gazdasági jog BMGT /0/0/v5 PSZ Jogi alapfogalmak. Tulajdonjogi alapismeretek. Gazdasági státusz-jogi ismeretek (a gazdaság legfontosabb szereplőinek egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, nem-gazdasági társaságok, szövetkezetek, alapítványok, költségvetési szervek jogállása, működése). A végelszámolási eljárás, a csőd- és a felszámolási eljárás. Kötelmi jogi alapismeretek: a szerződés létrejötte, megszűnése, biztosítékai, a szerződésszegés, a legfontosabb szerződéstípusok, kártérítési jogi ismeretek. Speciális polgári jogi fogalmak (értékpapírok, gazdálkodó szervezet fogalma). Az értékpapírok és az értékpapírpiac jogi szabályozása. A piac szabályozása. A tőkepiacról szóló törvény hatálya. Munkajogi alapismeretek. Számvitel BMEGT /0/0/v/5 PSZ Bevezetés a számvitelbe. Bevezetés a könyvvitelbe. Gazdasági döntések hatása a vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetre. A beszámolórészek közötti kapcsolat: Vezetői léptékű áttekintés a gazdasági beszámoló jelentőségéről, a beszámoló fő részeiről és azok egymás közötti összefüggéseiről. Hol lehet a gazdasági döntéseink hatását lemérni a beszámoló egyes részeiben? A vagyon számbavétele. Mérlegértékelés. Eszközök és források a mérlegben. A költségek számbavétele. Eredményszámítási alapfogalmak. Az elemzés elméleti és módszertani kérdései. A felelősségelvű vezetői számviteltől a stratégiai számvitelig. A vezetői döntéseket megalapozó vezetői számvitel követelményei a XXI. században: Újabb elemzési-értékelési módszerek a gazdálkodás hatékonyság-növelésének szolgálatában. Csoportos prezentációk. 8. szemeszter Vállalati pénzügyek BMEGT /0/0/v/5 PSZ A vállalatok pénzügyi célrendszere és a pénzügyi döntések köre. A pénzügyi döntések számviteli információs bázisa. A teljesítmény és a pénzáramlás követése. Alapvető pénzügyi számítások. A pénz időértéke. Jelen- és jövőérték. Speciális pénzáramok értékelése. Pénzügyi piacok: Pénzügyi eszközök -kötvények és részvények értékelése. Pénzügyi eszközök -kötvények és részvények értékelése. A kockázat. Portfolió elemzés. A tőkepiaci árfolyamok modellje. CAPM. Beruházási projektek: Beruházások pénzáramának meghatározása. A beruházási projektek értékelése. A beruházások kockázatának elemzése. Vállalati finanszírozási döntések: A finanszírozási források költsége és a vállalati átlagos tőkeköltség. Tőkeáttétel. Tőkeszerkezet. Modigliani-Miller tételek. Osztalékpolitika. Forgótőke menedzsment Szaknyelvi kommunikáció BMETCSGTXNY2V16x 0/2/0/f/2 NyI Kódjai: BMEGT6x8151, BMEGT6x8174, BMEGT6x8174, BMEGT6x8161, BMEGT6x8181, BMEGT6x8191 A hallgatók a GTK Nyelvi Intézetében meghirdetett Idegen-és anyanyelvi kommunikációs készségfejlesztő tárgycsoport tárgyai közül választhatnak. A tárgycsoporthoz tartozó bármely tárgy felvehető, magyar vagy idegen nyelven. A meghirdetett tárgyak nyelvenként külön kódon szerepelnek. A tárgycsoportban felvehető tárgyak közül a szakirány hallgatói számára a Kommunikációs készségfejlesztés I.,II. BMEGT 6x8161 c. tárgyat preferáljuk. 9. szemeszter Adótan BMEGT /0/0/v/5 PSZ Bevezetés az adózásba. Az adózás rendjéről szó1ó törvény. Jövedelem-típusú adók. A forgalmi típusú adózásról. Az általános forgalmi adó szerepe az adózásban. A fogyasztási adó és a jövedéki szabályozás. A társasági adózás és az osztalékadózás. Amit az EVA-ról tudni kell. A helyi adók. Egyes adó-jellegű befizetések. A központi költségvetésből nyújtható, illetve igényelhető egyes támogatások. A nemzetközi adózás és adójog fogalma, a főbb rendező elvek. A nemzetközi adózás irányadó jogforrásai és azok jellemzői. Az egyezményi jog lényege és a kétoldali egyezmények fogalomrendszere. Az angol, a francia, a német adójogi szabályozás jogforrásai és fontosabb előírásai az adóalap, az adó mértéke, az adókedvezmény és az adómentesség terén. Az ezen országok és Magyarország közötti kettős adóztatást kizáró egyezmények főbb tartalma. Adóharmonizáció az Európai Unióban.

3 Tőkebefektetési döntések BMEGT /0/0/f/3 PSZ Befektetési döntések lényege, típusai. Befektetés pénzügyi eszközökbe. Fontosabb pénzügyi eszközök és ezek értékelése. A pénzügyi és tőkepiacok alapvető intézményei, eszközei, ügyletei. Portfolió elmélet. Tőkeallokáció kockázatos eszközök és a kockázatmentes eszközök között. Az optimális kockázatú portfoliók. A tőkepiaci egyensúly. A tőkepiaci árfolyamok modellje (CAPM). Piaci hatékonyság. Befektetés elemzés. Opciók. Határidős ügyletek és más származtatott termékek. Opciós piacok. Opció értékelés. Határidős piacok. Határidős ügyletek. Bevezetés a befektetési döntésekbe. Mellék-szakirány gazda: GTK Pénzügy és Számvitel Tanszék A szakirányról további felvilágosítást ad: dr. Laáb Ágnes docens, St. ép Szórádiné dr. Szabó Márta egyetemi docens tanszékvezető

4 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki Szak Pénzügyi menedzsment mellék-szakirány Kötelező tárgy TANTÁRGY ADATLAP és tárgykövetelmények március 30. Gazdasági jog 2. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév GT v 5 magyar 1/1 3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: Szórádiné dr. Szabó Márta tanszékvezető egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék 4. A tantárgy előadója: Dr. Bankó Sándor egyetemi adjunktus Közgazdaságtan Tanszék 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: Mikro- és makroökonómia 6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: nincs előfeltétel 7. A tantárgy célkitűzése: A hallgató legyen képes az anyagi és eljárási jog kijelölt részeiben eligazodni, az egyes jogágak (jogterületek) előírásai alapján megítélni, hogy mi a törvényes és szabályszerű gazdasági esemény, történés, cselekmény, magatartás. Az ezeknek nem megfelelő esetekre, helyzetekre szólóan tanúsítania kell felkészültségét arról is, hogy ismeri azokat az indokolt és szükséges jogkövetkezményeket, joghátrányokat, jogérvényesítő utakat, amelyeket a jogforrások megengednek, illetve kötelezővé tesznek. 8. A tantárgy részletes tematikája: 1. hét: A jogalkotás, a jogalkalmazás, a jogértelmezés. A jog fogalma, a jogi norma és a jogviszony jellemzői. A jogalkotásra jogosultak köre (az államhatalmi, a népképviseleti szervek, a közigazgatási szervek, a belső jog alkotóiként a piaci és az egyéb jogalanyok). A jogforrások és azok hierarchiája. A jogalkalmazást, a jogértelmezést segítő eszközök és módszerek. A jogösszehangolás céljai, eszközei, alapvető követelményei az Európai Unióban. A Római Szerződés főbb jellemzői. 2. hét: A polgári jog: A polgári jog rendszere, célja, tárgya, alapelvei, szerepe a nemzetgazdaságban. A jogalanyok köre és a rájuk vonatkozó szabályok a polgári jogban. 3. hét: A tulajdonjog formái, tárgyai, tartalma. A tulajdonszerzés szabályai. A birtok és a tulajdonjog védelmének eszközei. A használati jogok. A közös tulajdon jellemzői. 4. hét: A kötelmi jog: A főbb kötelem keletkeztető tények (a szerződés, a szerződésen kívüli károkozás, a jogalap nélküli gazdagodás) szabályai. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek. Az engedményezés és a tartozásátvállalás. Több jogosult, illetve kötelezett a szerződésben. Az elévülés jellemzői. 5. hét: A nevesített szerződések csoportjai és a polgári jogban szabályozott egyes szerződések főbb jellemzői. 6. hét: Cégjog: A bírósági cégeljárás. A cégjog funkciója. A cég, a cégnév, a székhely, a telephely és a fióktelep jellemzői. A nyilvánosság és a közhitelesség elvének érvényesülése a cégjogban. A cégjegyzék tartalma. A cégbejegyzési eljárás és a változás-bejegyzési eljárás lényegi előírásai. A cégbíróság végzése, a jogorvoslati lehetőségek. A törvényességi felügyeleti eljárás jellemzői. A cégközlemények közzététele. 7. hét: A gazdasági társaságok: A hazai társasági jog köréből. A gazdasági társaságok közös szabályai (a gazdasági társaságokról szóló törvény tárgya, a társulási szabadság korlátai, a létesítő okiratok alaki és tartalmi követelményei, a vagyoni hozzájárulás ismeretei, az előtársaság jellemzői, a cégbejegyzés joghatása, a legfőbb szervre és az ügyvezetésre vonatkozó előírások, a képviselet és a cégjegyzés vonásai, a társaságok tör-

5 vényes működése biztosítékainak rendszere és azok jellemzői, a társaságok jogutód nélküli és jogutódlással történő megszűnése). 8. hét: A gazdasági társaságok formánkénti sajátos szabályai (a jogi státuszbeli jellemzők, az alapítási sajátosságok, a szervezeti előírások, a tagsági jogviszony és megszűnésének esetei, a jegyzett tőke változásának módozatai, a társaságok megszűnésének sajátos esetei, az egyszemélyes társaságok jellemzői). A kapcsolódó vállalkozások fontosabb előírásai (az egyesülés, a konszernjog). 9. hét: A külföldi társasági jog köréből: Az angol, a francia és a német társasági jogi szabályozás fontosabb előírásai (a jogforrások, az adott országban ismeretes társasági formációk csoportjai és az azokba tartozó társaságok sajátosságai). 10. hét: A szövetkezetek: A szövetkezetek jogi státuszának jellemzői. Az alapítási előírások. A szervezeti rend kiépítésének szabályai. A tagsági jogviszony jellemzői. A vagyoni viszonyok rendszere. A felelősségi módozatok és sajátosságaik. A jogutód nélküli és a jogutódlásos megszűnés szabályai. 11. hét: Elsődlegesen nem vállalkozást folytató szervezetek: Az alapítvány/közalapítvány, a társadalmi szervezet, a közhasznú társaság jellemző vonásai. A szervezetek alapításnak előírásai (az alapítói kör, a létesítő okirat alaki és tartalmi követelményei, a szervezeti rend kiépítésének szabályai, a nyilvántartásba vételi eljárás előírásai). A tagsággal rendelkező szervezeteknél a tagsági jogviszony tartalma. Működésük ellenőrzése, illetve felügyelete. A jogutód nélküli és a jogutódlással történő megszűnésük esetei, feltételei. 12. hét: Az államháztartás jogi vonatkozásai: Az államháztartás fogalma és rendszere, gazdálkodásának alapelvei. Az államkincstár és feladatai. A központi költségvetési szerv és a helyi önkormányzatok költségvetésének ismeretei. Az elkülönített állami pénzalapok és a költségvetési szervek jellemzői. 13. hét: Az államigazgatási, a közigazgatási eljárás általános szabályai. Az eljárást szabályozó törvény célja és hatálya. A hatáskör, valamint az illetékesség jellemzői és elhatárolásuk egymástól. Az államigazgatási eljárás szakaszai (az alapeljárás, a jogorvoslatok rendszere), az egyes szakaszok jellemzői. A végrehajtási eljárás. 14. hét: A munkajog: A hazai munkajog köréből. A munkajog alapvető jogforrásai. A munkajog főbb alapelvei, alanyai. A munkaszerződéssel szembeni követelmények. A munkaviszony, a közalkalmazotti, valamint a köztisztviselői jogviszony létesítése, megszűnése, megszüntetése. E három jogviszony sajátosságai a munkaidő és a pihenőidő, a munka díjazása, a fegyelmi felelősség terén. A kártérítési felelősség a munkajog alanyainál. A vezető állású dolgozók sajátos munkajogi helyzete. A munkaügyi vita előírásai. 15. hét: A külföldi munkajog köréből. Az angol, a francia, a német munkajogi szabályozás jogforrásai és fontosabb előírásai a munkaviszony létesítése, valamint megszűnése, a munkaidő és a pihenőidő, a munka díjazása, a kártérítési felelősség terén. 9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium): Az oktatás heti 4 óra előadás keretében folyik. Az előadások látogatása kötelező, legfeljebb 4 előadásról lehet igazoltan távol maradni. 10. Követelmények: a. A szorgalmi időszakban: - b. A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga, amely minimumkérdések megválaszolásával kezdődik, és ezek sikeres teljesítése után lehet az előre kiadott szóbeli tételek alapján a vizsgát. c. Elővizsga: Pótlási lehetőségek: Konzultációs lehetőségek: Konzultációra a szorgalmi időszakban és a vizsgaidőszakban előzetes bejelentkezés alapján az oktatók hivatalosan meghirdetett fogadóóráin van lehetőség. 13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: dr. Bankó Sándor: Gazdasági jog

6 14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka: Kontakt óra 60 Félévközi készülés órákra 15 Felkészülés zárthelyire - Házi feladat elkészítése - Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 35 Vizsgafelkészülés 40 Összesen A tantárgy tematikáját kidolgozta: Dr. Bankó Sándor egyetemi adjunktus Közgazdaságtan Tanszék

7 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki Szak Pénzügyi menedzsment mellék-szakirány Kötelező tárgy TANTÁRGY ADATLAP és tárgykövetelmények március 30. Számvitel 2. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév GT v 5 magyar 1/1 3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: dr. Laáb Ágnes egyetemi docens 4. A tantárgy előadója: Pénzügy és Számvitel Tanszék dr. Laáb Ágnes egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék Reizingerné Ducsai Anita PhD hallgató Pénzügy és Számvitel Tanszék 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: Mikro- és makroökonómia 6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: nincs előfeltétel 7. A tantárgy célkitűzése: Cél, hogy a hallgatók magabiztosan eligazodjanak az üzleti élet nyelvében, ismerjék fogalomkészletét. A tantárgy keretében a hallgatók vezetői léptékű és gyakorlatorientált ismereteket kapnak a gazdálkodó szervezetek vagyoni-, pénzügyi-, és jövedelmi helyzetére vonatkozó gazdasági események számbavételével kapcsolatos elméleti és módszertani alapokról, eljárásokról. 8. A tantárgy részletes tematikája: 1. hét A számbavétel végtermékei (mérleg, eredménykimutatás, Cash Flow kimutatás) célja és funkciója, beillesztve a számvitel jelenlegi törvényes kereteibe. 2. hét Gazdasági döntések hatása a vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetre. A beszámolórészek közötti kapcsolat: Vezetői léptékű áttekintés a gazdasági beszámoló jelentőségéről, a beszámoló fő részeiről és azok egymás közötti összefüggéseiről. 3. hét A kettős könyvvezetés logikai rendje, a kettős könyvelés eszköz- és módszertana, technikái vezetői léptékű áttekintése. A könyvvitel területei. Mennyiségi nyilvántartás. Analitikus, vagy részletező nyilvántartás. Szintetikus, vagy főkönyvi könyvelés. 4. hét Bizonylati elv, bizonylati fegyelem. Számviteli bizonylatok. A bizonylatokkal szemben támasztott alaki és tartalmi követelmények. A bizonylatok csoportosítása. Számlakeret. Számlarend. Számviteli politika. 5. hét Bevételek, hozamok, kiadások, költségek, ráfordítások 6. hét Operatív Cash Flow, és a számviteli adatokból összeállítható indirekt Cash Flow összeállítása, funkcióik, számítási módjuk, alkalmazhatóságuk, a belőlük nyerhető eltérő és hasonló információkat hasznosítása. 7. hét A mérleg, mint a vállalati vagyon bemutatására alkalmas számviteli eszköz, a vagyon összetétel és eredet szerinti csoportosítása, a leltár fogalmát, a leltározási tevékenység célja, főbb munkaszakaszai és a leltározással összefüggő főbb fogalmak. 8. hét Értékelési eljárások. Bekerülési áron történő értékelés. Fordulónapi áron történő értékelés. Jövőbeli áron történő értékelés. Eszközök és források a mérlegben. 9. hét Vezetői döntések az elszámolás módjáról. Amortizáció-elszámolási és készletértékelési lehetőségek. 10. hét Költség- és ráfordítás elszámolás, költségfelosztási lehetőségek.

8 11. hét Zárthelyi 12. hét Kalkulációs módszerek. 13. hét Hozamok fajtái és elszámolásuk. Az eredmény fogalma és összetevői. Összköltség eljárással készülő eredménykimutatás. Forgalmi eljárással készülő eredménykimutatás 14. hét Csoportos beszámolók bemutatása. 15. hét Pótzárthelyi. 9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium): Az oktatás heti 4 órában folyik, amelyből általában az első kettő az elméleti megalapozásra szolgál, míg a második két órában egyszerűbb feladatokon, vállalati esetpéldákon és döntési problémákon keresztül begyakoroljuk az elhangzottakat. Az előadásokon a megjelenés erősen ajánlott, mivel az ott elhangzott ismeretekről számot kell adni. 10. Követelmények: a. A szorgalmi időszakban: A szorgalmi időszakban 12 pluszpont szerzésére van lehetőség az előadásokon megírt kis tesztek sikeres megoldása esetén. Az évközi zárthelyi dolgozat minimum szint elérésébe az így szerzett + pontok nem számítanak bele. Félévközi beszámoló dolgozat megírása a 11. héten. Értékelhető félévi teljesítmény feltétele a zárthelyi dolgozat "megfelelt" szinten (50%) történő teljesítése. A dolgozat sikeres teljesítés esetén maximum 50%- al számít bele az összteljesítménybe. Csoportmunkában végzett írásbeli feladat legalább megfelelt szinten történő teljesítése, amelyet a szorgalmi időszak utolsó hetében kell benyújtani. A hallgatók 4 fős csoportokat alakítanak, és a félév elején kiadott Műhelymunkák címmel megjelölt témák közül minden csoport egy témát részletesen írásban kidolgoz és a 14. heti előadás keretében röviden prezentál. A sikeres teljesítés 25%-al számít bele az összteljesítménybe. b. A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga a félévközi teljesítmény alapján megajánlott jegyet el nem fogadók számára. 11. Pótlási lehetőségek: Aki a zárthelyit nem írja meg, nem éri el a "megfelelt" szintet, illetve javítani akarja, erre a szorgalmi időszak utolsó hetében, illetve a vizsgaidőszak 3. hetéig ekkor külön-eljárási díj befizetése mellett - van lehetősége. A csoportos írásbeli feladat pótlására ugyancsak a vizsgaidőszak 3. hetéig van lehetőség különeljárási díj befizetése mellett. 12. Konzultációs lehetőségek: Konzultációra a vizsgafelkészülést segítő utolsó előadás keretében, és előzetes bejelentkezés alapján az oktatók hivatalosan meghirdetett fogadóóráin van lehetőség. 13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: - Laáb Ágnes: Üzleti számvitel I-II. rész. (várható megjelenés: Kossuth Kiadó, Budapest, 2004.) - Az előadások internetről letölthető anyagai. 14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka: Kontakt óra 60 Félévközi készülés órákra 15 Felkészülés zárthelyire 25 Csoportos házi feladat elkészítése 20 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 20 Vizsgafelkészülés 10 Összesen A tantárgy tematikáját kidolgozta: Dr. Laáb Ágnes egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék

9 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar TANTÁRGY ADATLAP és tárgykövetelmények március 30. Villamosmérnöki Szak Pénzügyi menedzsment mellékszakirány Kötelező tárgy Vállalati pénzügyek 2. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév GT v 5 magyar 1/1 3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: Szórádiné dr. Szabó Márta mb. tanszékvezető, egyetemi docens 4. A tantárgy előadója: Deliné dr. Pálinkó Éva egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: Mikro- és makroökonómia 6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: nincs előfeltétel 7. A tantárgy célkitűzése: A tantárgy keretében a hallgatók képessé válnak pénzügyi döntések kvalitatív és kvantitatív megalapozására oly módon, hogy ehhez ismerik, és figyelembe veszik a jogszabályi és a vállalkozások működését befolyásoló egyéb környezeti tényezőket. Ehhez vezetői léptékű és gyakorlatorientált ismereteket kapnak a pénzügyi döntéseinek elméleti alapjairól, a döntéseket támogató módszerekről és eszközökről, és technikákról, különös tekintettel arra, mi szükséges egy vállalkozás hosszú- és rövid távú befektetési és finanszírozási terveinek megalapozásához és kidolgozásához. A társasági elsősorban részvénytársasági, formában működő vállalatok sajátos pénzügyi kérdéseire fókuszálunk, többek között a részvényesi érdekeltség-, a különböző típusú részvények értékelése, az osztalékpolitika elemzése, ezzel kapcsolódva a Tőkebefektetési döntések tantárgy elméleti alapjai c. tárgyhoz. 8. A tantárgy részletes tematikája: 1. hét Pénzügyi számítások a pénzpiac (a tőkepiac) működésének, az értékpapírpiac tárgyát képező áruknak, a pénz- és tőkepiaci ügyletek főbb típusainak ismeretében. 2. hét Az értékpapír közgazdasági fogalma, az értékpapír fajtái, az értékpapírpiacok. 3. hét Értékpapírokkal kapcsolatos hozam- és árfolyamszámítások, 4. hét A kockázat, portfolió kialakítására vonatkozó követelmények. 5. hét 1. zárthelyi 6. hét A vállalatok pénzügyi célrendszerének és a pénzügyi döntések körének áttekintése: A pénzügyi döntések számviteli információs bázisa. A teljesítmény és a pénzáramlás követése. Vállalkozás tőke- és vagyonstruktúrája, a tőke és a vagyonstruktúra lejárat szerinti egyezőségének pénzügyi követelményei. Befektetett eszközök pénzügyi elemzésére szolgáló módszerek. A forgóeszköz lekötésének elemzésére szolgáló pénzügyi számítások, elemzési módszerek. 7. hét Hosszú távú vállalati befektetési döntések. Beruházási döntések megalapozása: Beruházásgazdaságossági számítások. Mikor mibe és mekkora tőke kerüljön befektetésre? 8. hét A beruházások kockázatelemzése: érzékenységelemzés, szimulációs modellek, számviteli és pénzügyi fedezet, döntési-fák.

10 9. hét A vállalat optimális finanszírozási szerkezetének meghatározása. Van-e befolyása a finanszírozási szerkezetnek a vállalat értékére? 10. hét Saját és idegen forrás bevonásának lehetőségei, korlátai és módszerei. Belső - nyereségági, amortizációs-ági, vagyonátrendezésből származó- források, valamint külső finanszírozási források igénybevételével kapcsolatos döntések. 11. hét A vállalkozás operatív pénzügyi feladatai.. Vállalaton belüli forgótőke menedzsment, a vállalkozás működő tőkéjének alakítására vonatkozó pénzügyi döntések: optimális készletezési-, hitelezési és pénztartási politika. 12. hét Likviditástervezés és menedzselés. Operatív likviditási terv. Az éves státusz. Éves pénzforgalmi terv elemzése, a szükséges finanszírozási források meghatározása. A pénzügyi egyensúly megteremtésével kapcsolatos feladatok. 13. hét Pótlólagos forrásszükséglet meghatározása. Igénybe venni kívánt hitelfajta megválasztása. Hitelkérelem összeállítása. Igénybe vett hitelekkel kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási és egyéb teendők. Váltócselekmények, a faktorálás és a forfaitírozás műveletei. Lízingügyletek. 14. hét Az értékmaximalizáló vezetés koncepciója. A vállalatértékelés művészete. 15. hét 2. zárthelyi 16. hét Pótzárthelyi 9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium): Az oktatás heti 4 órában folyik, amelyből általában az első kettő az elméleti megalapozásra szolgál, míg a második két órában egyszerűbb feladatokon, vállalati esetpéldákon és döntési problémákon keresztül gyakoroljuk be az elhangzottakat. Az előadásokon a megjelenés erősen ajánlott, mivel az ott elhangzott ismeretekről számot kell adni. 10. Követelmények: a. A szorgalmi időszakban: A kötelezően megjelölt irodalom és az előadások anyaga. Az aláírás, a vizsgára bocsátás feltétele két zárthelyi dolgozat (külön-külön) elégséges megírása. b. A vizsgaidőszakban: A félév írásbeli vizsgával zár. (Az évközi Zárthelyik eredménye 30-30%ban a vizsga eredménybe beszámításra kerülnek) c. Elővizsga: az 1-2.zh-t jóra, vagy jelesre megírt Hallgatók számára a pót -zh. időpontjában. 11. Pótlási lehetőségek: Aki a zárthelyi(ke)t nem írja meg, nem éri el a "megfelelt" szintet, illetve javítani akarja, erre a szorgalmi időszak utolsó hetében, illetve a vizsgaidőszak 3. hetéig ekkor külön-eljárási díj befizetése mellett - van lehetősége. A csoportos írásbeli feladat pótlására ugyancsak a vizsgaidőszak 3. hetéig van lehetőség különeljárási díj befizetése mellett. 12. Konzultációs lehetőségek: Konzultációra a vizsgafelkészülést segítő kijelölt konzultáció időpontjában, valamint előzetes bejelentkezés alapján az oktatók hivatalosan meghirdetett fogadóóráin van lehetőség. 13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: Kötelező irodalom: Előadások internetről letölthető anyagai Illés Ivánné: Társaságok pénzügyei, Saldo Szabó-Pálinkó: Vállalati pénzügyek. Példatár és esettanulmányok (megjelenés alatt) Ajánlott irodalom Brealey/Myers: Modern vállalati pénzügyek, Panem 1999.

11 14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)): Kontakt óra 60 Félévközi készülés órákra 15 Felkészülés az 1. zárthelyire 10 Felkészülés az 1. zárthelyire 10 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 20 Vizsgafelkészülés 35 Összesen A tantárgy tematikáját kidolgozta: Deliné dr. Pálinkó Éva egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék

12 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki Szak Pénzügyi menedzsment mellék-szakirány Kötelező tárgy TANTÁRGY ADATLAP és tárgykövetelmények március 30. Angol kommunikációs készségfejlesztés I. 2. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév GT6x f 2 Magyar 1/1 3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: dr. Kelemen Éva egyetemi docens, BME Nyelvi Intézet igazgatóhelyettese, a Tolmács- és Fordítóképző Központ vezetője 4. A tantárgy előadója: Dobos Katalin nyelvtanár Nyelvi Intézet 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: középfokú, de legalább haladó szintű nyelvtudás 6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: 7. A tantárgy célkitűzése: Az eredményes kommunikációhoz és az angol nyelven folytatott tanulmányokhoz szükséges kommunikációs alapkészségek kialakítása a hallgatói nyelvi igények alapján. A szóbeli készségek (pl. érvelés, hozzászólás, előadások tartása) fejlesztése során a hallgatókat felkészítjük angol nyelvű előadások megértésére, részképzésen illetve konferenciákon való részvételre. Műszaki szövegek olvasásával fejlesztjük a szövegértési és gyorsolvasási készségeket. Az írásbeli feladatok (pl. jegyzetelés, összefoglalás, beszámoló) megismertetik a hallgatókat az írott szövegek angolszász területeken elfogadott sajátosságaival. A kommunikációs feladatok megoldását eredeti minták és audiovizuális eszközök is segítik. 8. A tantárgy részletes tematikája: Első modul: Bevezetés a kommunikációs készségfejlesztésbe 1. hét Nyelvi kifejezőkészség alapfogalmai 2. hét Kommunikációs modell fogalma, kísérletsor eltérő kommunikációs helyzetek közötti különbségek felismerésére, jellegzetes hibaforrások azonosítására. 3. hét Készségfejlesztés: hallott szöveg értése, gyorsolvasás, tömörítés 4. hét A metakommunikációs eszközök jelentősége 5. hét Rendszerezés Második modul: Az olvasott szövegértés készségének fejlesztése 6. hét Gyorsolvasási gyakorlatok hosszabb szövegeken 7. hét Szelektív olvasás, irányított jegyzetelés 8. hét A tartalomírás formai követelményei Harmadik modul: A hallás utáni szövegértés készségének fejlesztése 9. hét Hallott szöveg szegmentálását kifejező nyelvi eszközök 10. hét Hallott szöveg irányított jegyzetelése és feldolgozása 11. hét Videofilm irányított jegyzetelése és megbeszélése 12. hét Referátumok alapszókincse, szerkezete 13. hét Referátumok tartása 14. hét Referátumok tartása, értékelése 15. hét Értékelés: írásbeli dolgozat

13 9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium): Az oktatás heti 2 órás gyakorlati foglalkozások keretében folyik, amelyeken a megjelenés kötelező. 10. Követelmények: a. A szorgalmi időszakban: A tárgy félévközi jeggyel zárul, amely a hallgatók órai teljesítménye alapján és az utolsó gyakorlaton megírt zárthelyi eredménye alapján kerül kialakításra. 11. Pótlási lehetőségek: Aki a zárthelyit nem írja meg, nem éri el a "megfelelt" szintet, illetve javítani akarja, erre a szorgalmi időszak utolsó hetében, illetve a vizsgaidőszak 3. hetéig ekkor külön-eljárási díj befizetése mellett - van lehetősége. A csoportos írásbeli feladat pótlására ugyancsak a vizsgaidőszak 3. hetéig van lehetőség különeljárási díj befizetése mellett. 12. Konzultációs lehetőségek: Konzultációra előzetes bejelentkezés alapján az oktató hivatalosan meghirdetett fogadóóráin van lehetőség. 13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: T. Lynch: Study Listening, CUP, L. Jones: CAE Unit 10.3 (Listening), CUP,1991., D. Forman -F.Donoghue - S.Abbey - B.Cruden - I.Kidd: Campus English Unit 6, Macmillan,1991. J. Harper et al. Listening File File 10: Friends of the Earth S. Axbey: Soundtrack Unit 15: Acid Rain, Longman,1990. BBC Television Solar Power Competition (video) Folyóiratok: Newsweek, New Scientist, The Economist, Education Guardian Módszertani irodalom: J. Hadfield: Classroom Dynamics, OUP,1995. I. Kidd et al. Campus English, Macmillan, A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka Kontakt óra 30 Félévközi készülés órákra 15 Házi feladat elkészítése 15 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 30 Összesen A tantárgy tematikáját kidolgozta: Dobos Katalin nyelvtanár Nyelvi Intézet

14 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki Szak Pénzügyi menedzsment mellék-szakirány Kötelező tárgy TANTÁRGY ADATLAP és tárgykövetelmények március 30. Angol kommunikációs készségfejlesztés II. 2. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév GT6x f 2 Magyar 1/1 3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: dr. Kelemen Éva egyetemi docens, BME Nyelvi Intézet igazgatóhelyettese, a Tolmács- és Fordítóképző Központ vezetője 4. A tantárgy előadója: Dobos Katalin nyelvtanár Nyelvi Intézet 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: középfokú, de legalább haladó szintű nyelvtudás 6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: Angol kommunikációs készségfejlesztés 1. (GT-8-161) 7. A tantárgy célkitűzése: Az eredményes kommunikációhoz és az angol nyelven folytatott tanulmányokhoz szükséges, az Angol kommunikációs készségfejlesztés 1. (GT-8-161) tárgy keretében kialakított interaktív készségek megszilárdítása és továbbfejlesztése kiscsoportos megbeszélések és problémamegoldó feladatok segítségével. Az olvasott szövegekből szerzett információk összehasonlítása és értékelése során fejlesztjük a hallgatók szóbeli készségeit (pl. érvelés, hozzászólás, előadások tartása) és felkészítjük angol nyelvű előadások megértésére, részképzésen illetve konferenciákon való részvételre. Az írásbeli feladatok (pl. tömörítés, beszámoló) megismertetik a hallgatókat az írott szövegek angolszász területeken elfogadott legfontosabb sajátosságaival (pl. a szövegek tagolása, kohéziója, kétértelmű ill. felesleges információk kiküszöbölése, stb.) A kommunikációs feladatok megoldását eredeti minták és audiovizuális eszközök is segítik. 8. A tantárgy részletes tematikája: Első modul: Szemináriumi vitakészségek kialakítása 1. hét Az érvelés, meggyőzés nyelvi eszköztára 2. hét Problémamegoldó gondolkodás nyelvi logikai lépcsőfokai, nyelvi kifejezésük 3. hét Megvalósíthatósági tanulmány fogalmának bevezetése ( érvelési technikák nyelvi eszközei) 4. hét Hallott szöveg irányított jegyzetelése és feldolgozása Második modul: Olvasáskészség fejlesztése 5. hét Gyakorlatok találmányok, tudományos eredmények kritikus olvasására (következtetések levonása, tények, vélemények megkülönböztetése 6. hét Gyorsolvasási feladat az előzőek gyakorlására (termékleírás, szabadalmi eljárások külföldi példák alapján) 7. hét Hallott szöveg irányított jegyzetelése (innovatív műszaki megoldások és a munkavédelem, biztonság) 8. hét Szókincs rendszerező gyakorlatok (terminológia) Harmadik modul: Komplex szóbeli készségek gyakorlása 9. hét Esettanulmányok 10. hét Szimulációs viták előkészítése 11. hét Szimulációs viták video és magnó segítségével (szituációk hitelessége, nyelvi és extralingvisztikai komponensek)

15 12. hét Hallgatói referátumok értékelési szempontjai (probléma felvetés, bemutatás, érvelés, következtetés) 13. hét Csoportos hallgatói referátumok 14. hét Csoportos hallgatói referátumok 15. hét Értékelés: írásbeli dolgozat 9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium): Az oktatás heti 2 órás gyakorlati foglalkozások keretében folyik, amelyeken a megjelenés kötelező. 10. Követelmények: a. A szorgalmi időszakban: A tárgy félévközi jeggyel zárul, amely a hallgatók órai teljesítménye alapján és az utolsó gyakorlaton megírt zárthelyi eredménye alapján kerül kialakításra. 11. Pótlási lehetőségek: Aki a zárthelyit nem írja meg, nem éri el a "megfelelt" szintet, illetve javítani akarja, erre a szorgalmi időszak utolsó hetében, illetve a vizsgaidőszak 3. hetéig ekkor külön-eljárási díj befizetése mellett - van lehetősége. A csoportos írásbeli feladat pótlására ugyancsak a vizsgaidőszak 3. hetéig van lehetőség különeljárási díj befizetése mellett. 12. Konzultációs lehetőségek: Konzultációra előzetes bejelentkezés alapján az oktató hivatalosan meghirdetett fogadóóráin van lehetőség. 13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: T. Lynch, K.Anderson : Study Speaking, CUP,1992. MatthewsC.: Speaking Solutions, Phoenix, L. Jones: CAE Unit 13.2 (Listening), CUP,1991., B. Heasley: Study Writing, CUP,1992. Folyóiratok: Newsweek, New Scientist, The Economist, Education Guardian, Módszertani irodalom: Matthews C. and Marino J.: Professional Interactions, Phoenix, 1993 Waters M and Waters: A Study Tasks in English, A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka Kontakt óra 30 Félévközi készülés órákra 15 Házi feladat elkészítése 15 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 30 Összesen A tantárgy tematikáját kidolgozta: Dobos Katalin nyelvtanár Nyelvi Intézet

16 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki Szak Pénzügyi menedzsment mellék-szakirány Kötelező tárgy TANTÁRGY ADATLAP és tárgykövetelmények március 30. Német kommunikációs készségfejlesztés I. 2. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév GT6x f 2 Magyar 1/1 3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: dr. Kelemen Éva egyetemi docens, BME Nyelvi Intézet igazgatóhelyettese, a Tolmács- és Fordítóképző Központ vezetője 4. A tantárgy előadója: Bene Ágnes nyelvtanár Nyelvi Intézet 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: középfokú, de legalább haladó szintű nyelvtudás 6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: 7. A tantárgy célkitűzése: Az eredményes kommunikációhoz és a német nyelven folytatott tanulmányokhoz szükséges kommunikációs készségek kialakítása a hallgatók szakamai szükségletei alapján. A szóbeli készségek (pl. érvelés,hozzászólás, előadások tartása) fejlesztése során a hallgatókat felkészítjük arra, hogy megértsék a német előadásokat, részképzésen, ill. konferenciákon vehessenek részt. Az írásbeli feladatok (pl.jegyzetelés, összefoglalás, beszámoló) megismertetik a hallgatókat az írott szövegek német nyelvterületen elfogadott sajátosságaival. A kommunikációs feladatok megoldását eredeti minták és audiovizuális eszközök is segítik. 8. A tantárgy részletes tematikája: 1. hét Ember és környezete 1. - hétköznapok; képleírás, jellemzés, bemutatás 2. hét Ember és környezete 2. - történelmi háttér video alapján; olvasott és látott információk egybevetése 3. hét Ember és környezete tört. félmúlt (Berlin) video alapján - fogalmazás képsor alapján 4. hét Tájékozódás a sajtóban - olvasott szöveg értése 5. hét Telefonálás: magán- és hivatali - kérdésfeltevés 6. hét Hivatali etikett - olvasott szöveg értése, vélemény kifejtése 7. hét Rövid krimi (magnón v. videón) l. - feltételezés, problémamegoldás 8. hét Rövid krimi 2. - filmes mechanizmusok elemzése, fogalmazás 9. hét Reklám l. nyomtatott reklám - nyelvi és tartalmi elemzés, érvelés 10. hét Reklám 2. kép és hangos szöveg - összehasonlítás, elemzés 11. hét Épített környezet: nagyvárosi életforma - olvasott szöveg értése, vélemények ütköztetése 12. hét Lakáshelyzet - statisztikák, grafikonok értelmezése 13. hét Környezeti problémák - interjúkészítés 14. hét Monológok (Marlene Dietrich énekel) - hallás utáni értés, véleménynyilvánítás 15. hét Értékelés: írásbeli dolgozat 9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium): Az oktatás heti 2 órás gyakorlati foglalkozások keretében folyik, amelyeken a megjelenés kötelező.

17 10. Követelmények: a. A szorgalmi időszakban: A tárgy félévközi jeggyel zárul, amely a hallgatók órai teljesítménye alapján és az utolsó gyakorlaton megírt zárthelyi eredménye alapján kerül kialakításra. 11. Pótlási lehetőségek: Aki a zárthelyit nem írja meg, nem éri el a "megfelelt" szintet, illetve javítani akarja, erre a szorgalmi időszak utolsó hetében, illetve a vizsgaidőszak 3. hetéig ekkor külön-eljárási díj befizetése mellett - van lehetősége. A csoportos írásbeli feladat pótlására ugyancsak a vizsgaidőszak 3. hetéig van lehetőség különeljárási díj befizetése mellett. 12. Konzultációs lehetőségek: Konzultációra előzetes bejelentkezés alapján az oktató hivatalosan meghirdetett fogadóóráin van lehetőség. 13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: Inter Nationes és a Goethe Intézet videós kiadványai Dreyer-Schmidt: Mittelstufengrammatik 1994 Eichem-Storch: Mit Erfolg zum Zertifikat 1993 Kirchoff: Fertigkeit Schreiben 1981 Hümmler - Hille - v.jan: Hören Sie mal! l ,1992 Zertifikat Deutsch hanganyaga D.Eggels: Wege - Neuausgabe l996; témához kapcsolódó újságcikkek, új hangos anyagok 14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka Kontakt óra 30 Félévközi készülés órákra 15 Házi feladat elkészítése 15 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 30 Összesen A tantárgy tematikáját kidolgozta: Bene Ágnes nyelvtanár Nyelvi Intézet

18 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki Szak Pénzügyi menedzsment mellék-szakirány Kötelező tárgy TANTÁRGY ADATLAP és tárgykövetelmények március 30. Német kommunikációs készségfejlesztés II. 2. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév GT6x f 2 Magyar 1/1 3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: dr. Kelemen Éva egyetemi docens, BME Nyelvi Intézet igazgatóhelyettese, a Tolmács- és Fordítóképző Központ vezetője 4. A tantárgy előadója: Bene Ágnes nyelvtanár Nyelvi Intézet 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: középfokú, de legalább haladó szintű nyelvtudás 6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: Német kommunikációs készségfejlesztés 1. (GT-8-161) 7. A tantárgy célkitűzése: Az eredményes kommunikációhoz és a német nyelven folytatott tanulmányokhoz szükséges, a német kommunikációs készségfejlesztés 1. (GT-8-161) tantárgy keretében kialakított interaktív készségek megszilárdítása és továbbfejlesztése. Az olvasott szövegekből szerzett információk összehasonlítása, értékelése során fejlesztjük a hallgatók szóbeli készségeit (pl. érvelés, hozzászólás, előadások tartása) és felkészítjük őket arra, hogy megértsék a német nyelvű előadásokat, részképzésen ill. konferenciákon vehessenek részt. Az írásbeli feladatok (pl. jegyzetelés, összefoglalás, beszámoló) megismertetik a hallgatókat az írott szövegek német területen elfogadott legfontosabb sajátosságaival (pl. a szövegek tagolása, kohéziója, kétértelmű ill. felesleges információk kiküszöbölése, stb.) A kommunikációs feladatok megoldását eredeti minták és audiovizuális eszközök is segítik. 8. A tantárgy részletes tematikája: 1. hét Dürrenmatt: Fizikusok (hanganyag) - a felvetett szakmai kérdések megvitatása; referátumkészítés szempontjai 2. hét Műszaki információk gyűjtése hangos anyagokból v. videóról jegyzetelés-technika 3. hét Referátum, beszámoló, rövid összefoglalás l. - adatgyűjtés, összeállítás; szövegkészítés 4. hét Referátum, beszámoló, rövid összefoglalás 2. - az elkészült szövegek elemzése, értékelése 5. hét Szakmai előadás stílusjegyei - nyelvi és nem nyelvi eszközök szerepe, használata 6. hét Konferencián való részvétel, etikett - előadás, hozzászólás előkészítése, nyelvi eszköze 7. hét Külföldi vendég fogadása - levelezés, szállásfoglalás, formanyomtatványok 8. hét Pályaválasztás, új munkahely - előkészítés, adatgyűjtés; önéletrajz, pályázat írása 9. hét Bemutatkozás új munkahelyen - felkészülés szempontjai; szerepjáték 10. hét Város, cég bemutatása - szerepjáték 11. hét Külföldi utazás, etikett - levelezés; bemutatkozás; munkaterv készítése 12. hét Ipar és környezetvédelem 1. - grafikonok és újságcikkek - grafikonok értékelése szövegben; fordítás németre 13. hét Ipar és környezetvédelem 2. (hanganyag) - beszámoló készítése saját szakmával kapcsolatban 14. hét Ipar és környezetvédelem 3. - olvasott szöveg értése, rövid értékelés, reagálás hallott szövegre 15. hét Értékelés: írásbeli dolgozat

19 9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium): Az oktatás heti 2 órás gyakorlati foglalkozások keretében folyik, amelyeken a megjelenés kötelező. 10. Követelmények: a. A szorgalmi időszakban: A tárgy félévközi jeggyel zárul, amely a hallgatók órai teljesítménye alapján és az utolsó gyakorlaton megírt zárthelyi eredménye alapján kerül kialakításra. 11. Pótlási lehetőségek: Aki a zárthelyit nem írja meg, nem éri el a "megfelelt" szintet, illetve javítani akarja, erre a szorgalmi időszak utolsó hetében, illetve a vizsgaidőszak 3. hetéig ekkor külön-eljárási díj befizetése mellett - van lehetősége. A csoportos írásbeli feladat pótlására ugyancsak a vizsgaidőszak 3. hetéig van lehetőség különeljárási díj befizetése mellett. 12. Konzultációs lehetőségek: Konzultációra előzetes bejelentkezés alapján az oktató hivatalosan meghirdetett fogadóóráin van lehetőség. 13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: Inter Nationes és a Goethe Intézet videós kiadványai Dreyer-Schmidt: Mittelstufengrammatik 1994 Eichem-Storch: Mit Erfolg zum Zertifikat 1993 Kirchoff: Fertigkeit Schreiben 1981 Hümmler-Hille-v.Jan: Hören Sie mal! , 1992 Zertifikat Deutsch hanganyaga D. Eggels: Wege - Neuausgabe l996; témához kapcsolódó újságcikkek, új hangos anyagok 14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka Kontakt óra 30 Félévközi készülés órákra 15 Házi feladat elkészítése 15 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 30 Összesen A tantárgy tematikáját kidolgozta: Bene Ágnes nyelvtanár Nyelvi Intézet

20 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki Szak Pénzügyi menedzsment mellék-szakirány Kötelező tárgy TANTÁRGY ADATLAP és tárgykövetelmények március 30. Adótan 2. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév GT v 5 magyar 1/1 3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: Nyusztayné dr. Dévai Katalin egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék 4. A tantárgy előadója: Hóka Sándorné dr. ny. egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék Herich Roland PhD hallgató Pénzügy és Számvitel Tanszék 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: Mikro- és makroökonómia 6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: nincs előfeltétel 7. A tantárgy célkitűzése: A tantárgy keretében a hallgatók szerezzenek gyakorlatorientált ismereteket kapnak a vállalkozások, más jogi személyek, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóiról, adójellegű kötelezettségeiről, a kötelezettségek és jogok érvényesítési lehetőségeiről. Legyen rálátásuk és áttekintésük a nemzetközi adózásra és adótervezésre, különös tekintettel az Európai Unió adóira és a jogharmonizációs törekvésekre. Legyenek képes az adókötelezettséggel kapcsolatos valamennyi feladat önálló elvégzésére. Szerezzenek jártasságot abban, hogyan lehet egy vállalkozás költségvetési kapcsolatait optimalizálni, adótervet készíteni. 8. A tantárgy részletes tematikája: 16. hét: Bevezetés az adózásba. Az adóztatás célja, főbb elvei. Az állami költségvetés és az adóbevételek. Az adóztatás főbb funkciói. A magyar adórendszer alapjai. A nemzetközi adózás alapproblémái, jogforrásai és elvei. A kettős adózás elkerülésére és enyhítésére szolgáló módszerek. A nemzetközi és a külföldi adójog köréből: 17. hét: Az adózás rendjéről szó1ó törvény: Alapelvei, hatálya, az adózó fogalma. Az iratba való betekintési jog tartalma. Az adóigazgatási szervezetek, hatáskörük és illetékességük. Az adókötelezettségek rendszere, az egyes kötelezettségek főbb vonásai. Az ellenőrzésre vonatkozó előírások. Az adóigazgatási eljárás szabályai. Az adókövetelések érvényesítése, az adóvégrehajtás. A jogkövetkezmények az adózási rendben. Az elévülés jellemzői. Az adótitok lényegi vonásai. Gyakorlat: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék mulasztási bírság számítása. 18. hét: Jövedelem-típusú adók. A személyi jövedelemadózás általános előírásai (az alapelvek, a hatály, a jövedelem, a bevétel, a költség viszonya, az adókötelezettség elemei). Az összevont adóalap megállapítása és annak adója, az adókedvezmények. Az adóelőleg-fizetés előírásai. A külön adózott jövedelmek rendszere és az ebbe tartozó egyes jövedelmek adóztatásának jellemzői. Adókedvezmények. Az egyéni vállalkozásra vonatkozó adózási szabályok. Gyakorlat: SZJA-adóelőleg-levonások. 19. hét: Vállalati személyi jövedelemadó, átalányadó, tételes átalányadó. Az ingó és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos adózási szabályok. Tőkejövedelmek adóztatása. Gyakorlat: SZJA-bevallás. 20. hét: A forgalmi típusú adózásról. Az általános forgalmi adó szerepe az adózásban. Az általános forgalmi adózás általános előírásai (a hatály, a teljesítési hely, az adófizetési kötelezettség). Az adó alapja és mérté-

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Vállalati pénzügyek Kontaktórák száma: Elmélet: 2ó/hét Gyakorlat: 2ó/hét Összesen 60 óra Vizsgajelleg: Gyakorlati jegy A tantárgy kreditértéke: 5 A tantárgy előtanulmányi

Részletesebben

Gazdasági jog alapjai

Gazdasági jog alapjai I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Gazdasági jog I. Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2014/2015. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) őszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozási jogi ismeretek Tanszék:

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz I. évfolyam GM/PS szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog 2 tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/15 tavaszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági jog 2 Tanszék: Közgazdasági Tanszéki Osztály

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB10 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeret 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák száma: 2 óra/hét Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI Budapest, 2007 Szerzők: Burján Ákos Dr. Szebellédi István Sztanó Imréné dr. Dr. Tóth József Szerkesztő: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 246 9 Kiadja

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozások jogi ismerete Tanszék: Közgazdasági

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelbírálat

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelbírálat PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelbírálat Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Banki szakügyintéző hallgatók számára 2011/2012. II. félév Tantárgyi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek II. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számviteli Sajátosságok. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számviteli Sajátosságok. tanulmányokhoz III. évfolyam Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számviteli Sajátosságok tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Számviteli Sajátosságok Tanszék:

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév Tantárgy megnevezése: Tantárgy kódja: GAZDASÁGI JOG ÉS KÖZIGAZGATÁSTAN ALAPJAI GJKA1K0MEMT Kontaktórák száma: Elmélet: 3 Gyakorlat: 0 Összesen: 3 Vizsgajelleg:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés IV. évfolyam PSZ/Pü szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adóigazgatásadóellenőrzés 2013/2014. I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése ADÓIGAZGATÁS, ADÓELLENŐRZÉS Tantárgy felelőse: DR SZALAI ERZSÉBET Kontaktórák

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek Készítette: Mohácsy Barnáné Szakmai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉMIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. VÁLLALKOZÁSTAN Entrepreneurial studies

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉMIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. VÁLLALKOZÁSTAN Entrepreneurial studies SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉMIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET VÁLLALKOZÁSTAN Entrepreneurial studies Tantárgyi tájékoztató Érvényes a 2003/2004. tanévtől Előadó:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév I. félév A TANTÁRGY Megnevezése: SZÁMVITELI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS Kódja: NFG_IF106G2 ISMERETEK Szak: Idegenforgalmi szakmenedzser szak Heti tanóra: 2 A tantárgy

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2014/2015/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés. 2012/2013 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés. 2012/2013 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés ÚTMUTATÓ Számvitel

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB31 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeretek (pny.) 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nonprofit számvitel. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nonprofit számvitel. tanulmányokhoz III. évfolyam Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Nonprofit számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Nonprofit számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M FELDTOK lkalmazza a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezet alapításának sajátos jogszabályait Érvényesíti a számviteli alapelveket, ellátja az egyéb szervezet

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. II. évfolyam Felsőfokú szakképzés Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI)

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz szakirányú középfokú végzettség

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek III. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. I. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Új típusú szakképzés bevezetése a soproni Fáyban TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045

Új típusú szakképzés bevezetése a soproni Fáyban TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE: Szakképzési kerettanterv az 54 344 01 pénzügyi számviteli ügyintéző szakképesítéshez valamint a XXIV. közgazdaság ágazathoz SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODUL MEGNEVEZÉSE: 11504-12 Gazdálkodási

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Számvitel szabályozása

Számvitel szabályozása Számvitel szabályozása 1. A számvitel szabályozása Magyarországon (Törvények és Kormány rendeletek) előzmények és a jelen a szabályozás váltás (a számviteli tv.) indoka, céljai, jelentősége a tv. hatálya

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

Közfoglalkoztatás 2015

Közfoglalkoztatás 2015 Gazdálkodási kézikönyvek Közfoglalkoztatás 2015 Jogi, munkajogi háttér és mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó adózási, számviteli kérdések Budapest, 2015 Szerzők: Dr. Böszörményi Judit (I. fejezet) Buránszkiné

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

Fontosabb tudnivalók. Számonkérés és értékelés 2013.02.13. Kis- és középvállalkozások finanszírozása

Fontosabb tudnivalók. Számonkérés és értékelés 2013.02.13. Kis- és középvállalkozások finanszírozása Kis- és középvállalkozások finanszírozása Fazekas Tamás 1. és 2. szeminárium 2012/13. tavaszi félév Fontosabb tudnivalók! E-mail: fazekast@szolf.hu! Van honlap: www.szolfkgt.uw.hu! Van tematika (érdemes

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. Sorsz. Témakör megnevezése Tanszéki konzulens neve 1. Egy új vállalkozás számviteli információs rendszerének kialakítása., 2. Egy vállalkozás átalakulásának

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények.

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M FELADATOK Betartja a pénzügyi szervezetek számviteli politikájára vonatkozó elvárásokat, szükség szerint biztosítja az egyedi szabályozási igényeket. Alkalmazza a kialakított

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás Akkreditált Iskolarendszerű

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak Elvárás: A záróvizsga tételekhez kapcsolódó napi aktuális

Részletesebben

1. konzultáció. VállFin_1konz Vállalkozásfinanszírozás 1. konzultáció 1

1. konzultáció. VállFin_1konz Vállalkozásfinanszírozás 1. konzultáció 1 Dr. Farkas Szilveszter mb. főiskolai tanár Kodolányi János Főiskola Közgazdaságtan Tanszék 1. konzultáció Bemutatkozás A tárgy bemutatása A tárgy célja, hogy a Bevezetés a pénzügyekbe és a Társaságok pénzügyei

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó 2127-06 z adózás rendje és az adóigazgatási eljárás z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) II. félév évfolyam II. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Pénzügy mesterszak Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Pénzügy mesterszak Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Tantárgyi útmutató Pénzügyi kontrolling 1 Tantárgy megnevezése: PÉNZÜGYI KONTROLLING Tantárgy kódja:

Részletesebben

Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az 2154. Az egyéb szervezet, a közhasznú szervezet nyilvántartása, felügyelete

Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az 2154. Az egyéb szervezet, a közhasznú szervezet nyilvántartása, felügyelete 4 5 6 7 M FELDTOK számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezeteknél a gazdálkodást érintő feladatokhoz kapcsolódóan döntést előkészít, a döntéshez, a vezetéshez szükséges információkat biztosítja,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek Felsıfokú Szakképzés TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL Számviteli alapismeretek Számviteli, banki, pénzügyi szakügyintézık, projektmenedzser asszisztens, informatikai statisztikus és gazdasági tervezı

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben