Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?)"

Átírás

1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki szak Mellék-szakirány Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Célkitűzés: A mellék-szakirány elsődleges célja, hogy felvértezze a villamosmérnök hallgatókat a modern üzletvezetéshez nélkülözhetetlen ismeretanyaggal, valamint segítséget nyújtson személyes pénzügyi döntések meghozatalában. A mellék-szakirány tárgyai a magas szintű elméleti megalapozás mellett gyakorlatias és alkalmazható tudást nyújtanak. Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a végzett villamosmérnökök közül mind többen számíthatnak vállalati kulcspozíciók elnyerésére. Ahhoz, hogy sikeresen építsék szakmai karrierjüket és jól megállják a helyüket felelősségteljes pozíciókban, egyre többször kerülnek üzleti megfontolásokra alapozó döntési helyzetekbe. Mi kell a jó üzleti/pénzügyi döntésekhez? Tisztában kell lenni a gazdasági jog által behatárolt hazai és nemzetközi gazdasági mozgástér játékszabályaival. Magas szinten kell elsajátítani az üzleti élet nyelvét, a számvitelt, hiszen csak így lehet profitálni a külső és belső üzleti információkból. Érteni kell a saját és más vállalati beszámolók tartalmát, a kontrolling információkat, a pénzügyi mutatókat. A jó üzleti/pénzügyi döntések előtt és a döntést követően is szükség van ezen információk sokoldalú elemzésére, értékelésére, kontrollálására. A vállalati pénzügyek ismeretanyaga elméleti megalapozást ad a jó üzleti/pénzügyi döntésekhez. A pénz az üzleti élet üzemanyaga: A pénzügyi információk segítenek átlátni a vállalati folyamatokat. A pénzügyi döntések forgatják a pénzt a vállalkozásba, koordinálják a befektetési és finanszírozási folyamatokat. A szaknyelvi kommunikáció a tárgyalóképesség javítását tűzi ki célul, hiszen egyre inkább követelménnyé válik, hogy az üzleti megbeszéléséken egy, vagy több világnyelven is szót értsünk a hazai és nemzetközi üzleti partnerrel. Az adótan az üzletvezetés szükséges tudásanyaga: az adó és illetékfizetési kötelezettségek ismeretének hiánya súlyos vagyoni és erkölcsi hátrányt okozhat az üzletmenetben, ám az elvonások legális mértékű minimalizálása az üzleti sikerekhez is hozzájárulhat. Végül a befektetési döntések nemzetgazdasági és globális színtere a pénzügyi piac, amelyek a teljesítményáramlást generáló pénzforrások elosztását biztosítják: A pénzügyi piacok egyidejűleg szolgálnak megtakarításaink értéknövelésére, kockázataink mérséklésére, és pénzszükségletünk forrásaként. Az egyes üzleti szereplőknél keletkezett többletpénzt a gazdaság más szereplőihez transzformálva forrást biztosít a vállalati beruházások, az üzleti tevékenység fellendítéséhez, valamint a gazdaság élénkítéséhez. A sikeres üzleti döntések során elsajátított eszközök, módszerek a személyes anyagi boldogulás vagy kríziskezelés során is jól hasznosíthatók.

2 7. szemeszter Gazdasági jog BMGT /0/0/v5 PSZ Jogi alapfogalmak. Tulajdonjogi alapismeretek. Gazdasági státusz-jogi ismeretek (a gazdaság legfontosabb szereplőinek egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, nem-gazdasági társaságok, szövetkezetek, alapítványok, költségvetési szervek jogállása, működése). A végelszámolási eljárás, a csőd- és a felszámolási eljárás. Kötelmi jogi alapismeretek: a szerződés létrejötte, megszűnése, biztosítékai, a szerződésszegés, a legfontosabb szerződéstípusok, kártérítési jogi ismeretek. Speciális polgári jogi fogalmak (értékpapírok, gazdálkodó szervezet fogalma). Az értékpapírok és az értékpapírpiac jogi szabályozása. A piac szabályozása. A tőkepiacról szóló törvény hatálya. Munkajogi alapismeretek. Számvitel BMEGT /0/0/v/5 PSZ Bevezetés a számvitelbe. Bevezetés a könyvvitelbe. Gazdasági döntések hatása a vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetre. A beszámolórészek közötti kapcsolat: Vezetői léptékű áttekintés a gazdasági beszámoló jelentőségéről, a beszámoló fő részeiről és azok egymás közötti összefüggéseiről. Hol lehet a gazdasági döntéseink hatását lemérni a beszámoló egyes részeiben? A vagyon számbavétele. Mérlegértékelés. Eszközök és források a mérlegben. A költségek számbavétele. Eredményszámítási alapfogalmak. Az elemzés elméleti és módszertani kérdései. A felelősségelvű vezetői számviteltől a stratégiai számvitelig. A vezetői döntéseket megalapozó vezetői számvitel követelményei a XXI. században: Újabb elemzési-értékelési módszerek a gazdálkodás hatékonyság-növelésének szolgálatában. Csoportos prezentációk. 8. szemeszter Vállalati pénzügyek BMEGT /0/0/v/5 PSZ A vállalatok pénzügyi célrendszere és a pénzügyi döntések köre. A pénzügyi döntések számviteli információs bázisa. A teljesítmény és a pénzáramlás követése. Alapvető pénzügyi számítások. A pénz időértéke. Jelen- és jövőérték. Speciális pénzáramok értékelése. Pénzügyi piacok: Pénzügyi eszközök -kötvények és részvények értékelése. Pénzügyi eszközök -kötvények és részvények értékelése. A kockázat. Portfolió elemzés. A tőkepiaci árfolyamok modellje. CAPM. Beruházási projektek: Beruházások pénzáramának meghatározása. A beruházási projektek értékelése. A beruházások kockázatának elemzése. Vállalati finanszírozási döntések: A finanszírozási források költsége és a vállalati átlagos tőkeköltség. Tőkeáttétel. Tőkeszerkezet. Modigliani-Miller tételek. Osztalékpolitika. Forgótőke menedzsment Szaknyelvi kommunikáció BMETCSGTXNY2V16x 0/2/0/f/2 NyI Kódjai: BMEGT6x8151, BMEGT6x8174, BMEGT6x8174, BMEGT6x8161, BMEGT6x8181, BMEGT6x8191 A hallgatók a GTK Nyelvi Intézetében meghirdetett Idegen-és anyanyelvi kommunikációs készségfejlesztő tárgycsoport tárgyai közül választhatnak. A tárgycsoporthoz tartozó bármely tárgy felvehető, magyar vagy idegen nyelven. A meghirdetett tárgyak nyelvenként külön kódon szerepelnek. A tárgycsoportban felvehető tárgyak közül a szakirány hallgatói számára a Kommunikációs készségfejlesztés I.,II. BMEGT 6x8161 c. tárgyat preferáljuk. 9. szemeszter Adótan BMEGT /0/0/v/5 PSZ Bevezetés az adózásba. Az adózás rendjéről szó1ó törvény. Jövedelem-típusú adók. A forgalmi típusú adózásról. Az általános forgalmi adó szerepe az adózásban. A fogyasztási adó és a jövedéki szabályozás. A társasági adózás és az osztalékadózás. Amit az EVA-ról tudni kell. A helyi adók. Egyes adó-jellegű befizetések. A központi költségvetésből nyújtható, illetve igényelhető egyes támogatások. A nemzetközi adózás és adójog fogalma, a főbb rendező elvek. A nemzetközi adózás irányadó jogforrásai és azok jellemzői. Az egyezményi jog lényege és a kétoldali egyezmények fogalomrendszere. Az angol, a francia, a német adójogi szabályozás jogforrásai és fontosabb előírásai az adóalap, az adó mértéke, az adókedvezmény és az adómentesség terén. Az ezen országok és Magyarország közötti kettős adóztatást kizáró egyezmények főbb tartalma. Adóharmonizáció az Európai Unióban.

3 Tőkebefektetési döntések BMEGT /0/0/f/3 PSZ Befektetési döntések lényege, típusai. Befektetés pénzügyi eszközökbe. Fontosabb pénzügyi eszközök és ezek értékelése. A pénzügyi és tőkepiacok alapvető intézményei, eszközei, ügyletei. Portfolió elmélet. Tőkeallokáció kockázatos eszközök és a kockázatmentes eszközök között. Az optimális kockázatú portfoliók. A tőkepiaci egyensúly. A tőkepiaci árfolyamok modellje (CAPM). Piaci hatékonyság. Befektetés elemzés. Opciók. Határidős ügyletek és más származtatott termékek. Opciós piacok. Opció értékelés. Határidős piacok. Határidős ügyletek. Bevezetés a befektetési döntésekbe. Mellék-szakirány gazda: GTK Pénzügy és Számvitel Tanszék A szakirányról további felvilágosítást ad: dr. Laáb Ágnes docens, St. ép Szórádiné dr. Szabó Márta egyetemi docens tanszékvezető

4 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki Szak Pénzügyi menedzsment mellék-szakirány Kötelező tárgy TANTÁRGY ADATLAP és tárgykövetelmények március 30. Gazdasági jog 2. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév GT v 5 magyar 1/1 3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: Szórádiné dr. Szabó Márta tanszékvezető egyetemi docens, Pénzügy és Számvitel Tanszék 4. A tantárgy előadója: Dr. Bankó Sándor egyetemi adjunktus Közgazdaságtan Tanszék 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: Mikro- és makroökonómia 6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: nincs előfeltétel 7. A tantárgy célkitűzése: A hallgató legyen képes az anyagi és eljárási jog kijelölt részeiben eligazodni, az egyes jogágak (jogterületek) előírásai alapján megítélni, hogy mi a törvényes és szabályszerű gazdasági esemény, történés, cselekmény, magatartás. Az ezeknek nem megfelelő esetekre, helyzetekre szólóan tanúsítania kell felkészültségét arról is, hogy ismeri azokat az indokolt és szükséges jogkövetkezményeket, joghátrányokat, jogérvényesítő utakat, amelyeket a jogforrások megengednek, illetve kötelezővé tesznek. 8. A tantárgy részletes tematikája: 1. hét: A jogalkotás, a jogalkalmazás, a jogértelmezés. A jog fogalma, a jogi norma és a jogviszony jellemzői. A jogalkotásra jogosultak köre (az államhatalmi, a népképviseleti szervek, a közigazgatási szervek, a belső jog alkotóiként a piaci és az egyéb jogalanyok). A jogforrások és azok hierarchiája. A jogalkalmazást, a jogértelmezést segítő eszközök és módszerek. A jogösszehangolás céljai, eszközei, alapvető követelményei az Európai Unióban. A Római Szerződés főbb jellemzői. 2. hét: A polgári jog: A polgári jog rendszere, célja, tárgya, alapelvei, szerepe a nemzetgazdaságban. A jogalanyok köre és a rájuk vonatkozó szabályok a polgári jogban. 3. hét: A tulajdonjog formái, tárgyai, tartalma. A tulajdonszerzés szabályai. A birtok és a tulajdonjog védelmének eszközei. A használati jogok. A közös tulajdon jellemzői. 4. hét: A kötelmi jog: A főbb kötelem keletkeztető tények (a szerződés, a szerződésen kívüli károkozás, a jogalap nélküli gazdagodás) szabályai. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek. Az engedményezés és a tartozásátvállalás. Több jogosult, illetve kötelezett a szerződésben. Az elévülés jellemzői. 5. hét: A nevesített szerződések csoportjai és a polgári jogban szabályozott egyes szerződések főbb jellemzői. 6. hét: Cégjog: A bírósági cégeljárás. A cégjog funkciója. A cég, a cégnév, a székhely, a telephely és a fióktelep jellemzői. A nyilvánosság és a közhitelesség elvének érvényesülése a cégjogban. A cégjegyzék tartalma. A cégbejegyzési eljárás és a változás-bejegyzési eljárás lényegi előírásai. A cégbíróság végzése, a jogorvoslati lehetőségek. A törvényességi felügyeleti eljárás jellemzői. A cégközlemények közzététele. 7. hét: A gazdasági társaságok: A hazai társasági jog köréből. A gazdasági társaságok közös szabályai (a gazdasági társaságokról szóló törvény tárgya, a társulási szabadság korlátai, a létesítő okiratok alaki és tartalmi követelményei, a vagyoni hozzájárulás ismeretei, az előtársaság jellemzői, a cégbejegyzés joghatása, a legfőbb szervre és az ügyvezetésre vonatkozó előírások, a képviselet és a cégjegyzés vonásai, a társaságok tör-

5 vényes működése biztosítékainak rendszere és azok jellemzői, a társaságok jogutód nélküli és jogutódlással történő megszűnése). 8. hét: A gazdasági társaságok formánkénti sajátos szabályai (a jogi státuszbeli jellemzők, az alapítási sajátosságok, a szervezeti előírások, a tagsági jogviszony és megszűnésének esetei, a jegyzett tőke változásának módozatai, a társaságok megszűnésének sajátos esetei, az egyszemélyes társaságok jellemzői). A kapcsolódó vállalkozások fontosabb előírásai (az egyesülés, a konszernjog). 9. hét: A külföldi társasági jog köréből: Az angol, a francia és a német társasági jogi szabályozás fontosabb előírásai (a jogforrások, az adott országban ismeretes társasági formációk csoportjai és az azokba tartozó társaságok sajátosságai). 10. hét: A szövetkezetek: A szövetkezetek jogi státuszának jellemzői. Az alapítási előírások. A szervezeti rend kiépítésének szabályai. A tagsági jogviszony jellemzői. A vagyoni viszonyok rendszere. A felelősségi módozatok és sajátosságaik. A jogutód nélküli és a jogutódlásos megszűnés szabályai. 11. hét: Elsődlegesen nem vállalkozást folytató szervezetek: Az alapítvány/közalapítvány, a társadalmi szervezet, a közhasznú társaság jellemző vonásai. A szervezetek alapításnak előírásai (az alapítói kör, a létesítő okirat alaki és tartalmi követelményei, a szervezeti rend kiépítésének szabályai, a nyilvántartásba vételi eljárás előírásai). A tagsággal rendelkező szervezeteknél a tagsági jogviszony tartalma. Működésük ellenőrzése, illetve felügyelete. A jogutód nélküli és a jogutódlással történő megszűnésük esetei, feltételei. 12. hét: Az államháztartás jogi vonatkozásai: Az államháztartás fogalma és rendszere, gazdálkodásának alapelvei. Az államkincstár és feladatai. A központi költségvetési szerv és a helyi önkormányzatok költségvetésének ismeretei. Az elkülönített állami pénzalapok és a költségvetési szervek jellemzői. 13. hét: Az államigazgatási, a közigazgatási eljárás általános szabályai. Az eljárást szabályozó törvény célja és hatálya. A hatáskör, valamint az illetékesség jellemzői és elhatárolásuk egymástól. Az államigazgatási eljárás szakaszai (az alapeljárás, a jogorvoslatok rendszere), az egyes szakaszok jellemzői. A végrehajtási eljárás. 14. hét: A munkajog: A hazai munkajog köréből. A munkajog alapvető jogforrásai. A munkajog főbb alapelvei, alanyai. A munkaszerződéssel szembeni követelmények. A munkaviszony, a közalkalmazotti, valamint a köztisztviselői jogviszony létesítése, megszűnése, megszüntetése. E három jogviszony sajátosságai a munkaidő és a pihenőidő, a munka díjazása, a fegyelmi felelősség terén. A kártérítési felelősség a munkajog alanyainál. A vezető állású dolgozók sajátos munkajogi helyzete. A munkaügyi vita előírásai. 15. hét: A külföldi munkajog köréből. Az angol, a francia, a német munkajogi szabályozás jogforrásai és fontosabb előírásai a munkaviszony létesítése, valamint megszűnése, a munkaidő és a pihenőidő, a munka díjazása, a kártérítési felelősség terén. 9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium): Az oktatás heti 4 óra előadás keretében folyik. Az előadások látogatása kötelező, legfeljebb 4 előadásról lehet igazoltan távol maradni. 10. Követelmények: a. A szorgalmi időszakban: - b. A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga, amely minimumkérdések megválaszolásával kezdődik, és ezek sikeres teljesítése után lehet az előre kiadott szóbeli tételek alapján a vizsgát. c. Elővizsga: Pótlási lehetőségek: Konzultációs lehetőségek: Konzultációra a szorgalmi időszakban és a vizsgaidőszakban előzetes bejelentkezés alapján az oktatók hivatalosan meghirdetett fogadóóráin van lehetőség. 13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: dr. Bankó Sándor: Gazdasági jog

6 14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka: Kontakt óra 60 Félévközi készülés órákra 15 Felkészülés zárthelyire - Házi feladat elkészítése - Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 35 Vizsgafelkészülés 40 Összesen A tantárgy tematikáját kidolgozta: Dr. Bankó Sándor egyetemi adjunktus Közgazdaságtan Tanszék

7 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki Szak Pénzügyi menedzsment mellék-szakirány Kötelező tárgy TANTÁRGY ADATLAP és tárgykövetelmények március 30. Számvitel 2. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév GT v 5 magyar 1/1 3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: dr. Laáb Ágnes egyetemi docens 4. A tantárgy előadója: Pénzügy és Számvitel Tanszék dr. Laáb Ágnes egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék Reizingerné Ducsai Anita PhD hallgató Pénzügy és Számvitel Tanszék 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: Mikro- és makroökonómia 6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: nincs előfeltétel 7. A tantárgy célkitűzése: Cél, hogy a hallgatók magabiztosan eligazodjanak az üzleti élet nyelvében, ismerjék fogalomkészletét. A tantárgy keretében a hallgatók vezetői léptékű és gyakorlatorientált ismereteket kapnak a gazdálkodó szervezetek vagyoni-, pénzügyi-, és jövedelmi helyzetére vonatkozó gazdasági események számbavételével kapcsolatos elméleti és módszertani alapokról, eljárásokról. 8. A tantárgy részletes tematikája: 1. hét A számbavétel végtermékei (mérleg, eredménykimutatás, Cash Flow kimutatás) célja és funkciója, beillesztve a számvitel jelenlegi törvényes kereteibe. 2. hét Gazdasági döntések hatása a vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetre. A beszámolórészek közötti kapcsolat: Vezetői léptékű áttekintés a gazdasági beszámoló jelentőségéről, a beszámoló fő részeiről és azok egymás közötti összefüggéseiről. 3. hét A kettős könyvvezetés logikai rendje, a kettős könyvelés eszköz- és módszertana, technikái vezetői léptékű áttekintése. A könyvvitel területei. Mennyiségi nyilvántartás. Analitikus, vagy részletező nyilvántartás. Szintetikus, vagy főkönyvi könyvelés. 4. hét Bizonylati elv, bizonylati fegyelem. Számviteli bizonylatok. A bizonylatokkal szemben támasztott alaki és tartalmi követelmények. A bizonylatok csoportosítása. Számlakeret. Számlarend. Számviteli politika. 5. hét Bevételek, hozamok, kiadások, költségek, ráfordítások 6. hét Operatív Cash Flow, és a számviteli adatokból összeállítható indirekt Cash Flow összeállítása, funkcióik, számítási módjuk, alkalmazhatóságuk, a belőlük nyerhető eltérő és hasonló információkat hasznosítása. 7. hét A mérleg, mint a vállalati vagyon bemutatására alkalmas számviteli eszköz, a vagyon összetétel és eredet szerinti csoportosítása, a leltár fogalmát, a leltározási tevékenység célja, főbb munkaszakaszai és a leltározással összefüggő főbb fogalmak. 8. hét Értékelési eljárások. Bekerülési áron történő értékelés. Fordulónapi áron történő értékelés. Jövőbeli áron történő értékelés. Eszközök és források a mérlegben. 9. hét Vezetői döntések az elszámolás módjáról. Amortizáció-elszámolási és készletértékelési lehetőségek. 10. hét Költség- és ráfordítás elszámolás, költségfelosztási lehetőségek.

8 11. hét Zárthelyi 12. hét Kalkulációs módszerek. 13. hét Hozamok fajtái és elszámolásuk. Az eredmény fogalma és összetevői. Összköltség eljárással készülő eredménykimutatás. Forgalmi eljárással készülő eredménykimutatás 14. hét Csoportos beszámolók bemutatása. 15. hét Pótzárthelyi. 9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium): Az oktatás heti 4 órában folyik, amelyből általában az első kettő az elméleti megalapozásra szolgál, míg a második két órában egyszerűbb feladatokon, vállalati esetpéldákon és döntési problémákon keresztül begyakoroljuk az elhangzottakat. Az előadásokon a megjelenés erősen ajánlott, mivel az ott elhangzott ismeretekről számot kell adni. 10. Követelmények: a. A szorgalmi időszakban: A szorgalmi időszakban 12 pluszpont szerzésére van lehetőség az előadásokon megírt kis tesztek sikeres megoldása esetén. Az évközi zárthelyi dolgozat minimum szint elérésébe az így szerzett + pontok nem számítanak bele. Félévközi beszámoló dolgozat megírása a 11. héten. Értékelhető félévi teljesítmény feltétele a zárthelyi dolgozat "megfelelt" szinten (50%) történő teljesítése. A dolgozat sikeres teljesítés esetén maximum 50%- al számít bele az összteljesítménybe. Csoportmunkában végzett írásbeli feladat legalább megfelelt szinten történő teljesítése, amelyet a szorgalmi időszak utolsó hetében kell benyújtani. A hallgatók 4 fős csoportokat alakítanak, és a félév elején kiadott Műhelymunkák címmel megjelölt témák közül minden csoport egy témát részletesen írásban kidolgoz és a 14. heti előadás keretében röviden prezentál. A sikeres teljesítés 25%-al számít bele az összteljesítménybe. b. A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga a félévközi teljesítmény alapján megajánlott jegyet el nem fogadók számára. 11. Pótlási lehetőségek: Aki a zárthelyit nem írja meg, nem éri el a "megfelelt" szintet, illetve javítani akarja, erre a szorgalmi időszak utolsó hetében, illetve a vizsgaidőszak 3. hetéig ekkor külön-eljárási díj befizetése mellett - van lehetősége. A csoportos írásbeli feladat pótlására ugyancsak a vizsgaidőszak 3. hetéig van lehetőség különeljárási díj befizetése mellett. 12. Konzultációs lehetőségek: Konzultációra a vizsgafelkészülést segítő utolsó előadás keretében, és előzetes bejelentkezés alapján az oktatók hivatalosan meghirdetett fogadóóráin van lehetőség. 13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: - Laáb Ágnes: Üzleti számvitel I-II. rész. (várható megjelenés: Kossuth Kiadó, Budapest, 2004.) - Az előadások internetről letölthető anyagai. 14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka: Kontakt óra 60 Félévközi készülés órákra 15 Felkészülés zárthelyire 25 Csoportos házi feladat elkészítése 20 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 20 Vizsgafelkészülés 10 Összesen A tantárgy tematikáját kidolgozta: Dr. Laáb Ágnes egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék

9 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar TANTÁRGY ADATLAP és tárgykövetelmények március 30. Villamosmérnöki Szak Pénzügyi menedzsment mellékszakirány Kötelező tárgy Vállalati pénzügyek 2. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév GT v 5 magyar 1/1 3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: Szórádiné dr. Szabó Márta mb. tanszékvezető, egyetemi docens 4. A tantárgy előadója: Deliné dr. Pálinkó Éva egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: Mikro- és makroökonómia 6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: nincs előfeltétel 7. A tantárgy célkitűzése: A tantárgy keretében a hallgatók képessé válnak pénzügyi döntések kvalitatív és kvantitatív megalapozására oly módon, hogy ehhez ismerik, és figyelembe veszik a jogszabályi és a vállalkozások működését befolyásoló egyéb környezeti tényezőket. Ehhez vezetői léptékű és gyakorlatorientált ismereteket kapnak a pénzügyi döntéseinek elméleti alapjairól, a döntéseket támogató módszerekről és eszközökről, és technikákról, különös tekintettel arra, mi szükséges egy vállalkozás hosszú- és rövid távú befektetési és finanszírozási terveinek megalapozásához és kidolgozásához. A társasági elsősorban részvénytársasági, formában működő vállalatok sajátos pénzügyi kérdéseire fókuszálunk, többek között a részvényesi érdekeltség-, a különböző típusú részvények értékelése, az osztalékpolitika elemzése, ezzel kapcsolódva a Tőkebefektetési döntések tantárgy elméleti alapjai c. tárgyhoz. 8. A tantárgy részletes tematikája: 1. hét Pénzügyi számítások a pénzpiac (a tőkepiac) működésének, az értékpapírpiac tárgyát képező áruknak, a pénz- és tőkepiaci ügyletek főbb típusainak ismeretében. 2. hét Az értékpapír közgazdasági fogalma, az értékpapír fajtái, az értékpapírpiacok. 3. hét Értékpapírokkal kapcsolatos hozam- és árfolyamszámítások, 4. hét A kockázat, portfolió kialakítására vonatkozó követelmények. 5. hét 1. zárthelyi 6. hét A vállalatok pénzügyi célrendszerének és a pénzügyi döntések körének áttekintése: A pénzügyi döntések számviteli információs bázisa. A teljesítmény és a pénzáramlás követése. Vállalkozás tőke- és vagyonstruktúrája, a tőke és a vagyonstruktúra lejárat szerinti egyezőségének pénzügyi követelményei. Befektetett eszközök pénzügyi elemzésére szolgáló módszerek. A forgóeszköz lekötésének elemzésére szolgáló pénzügyi számítások, elemzési módszerek. 7. hét Hosszú távú vállalati befektetési döntések. Beruházási döntések megalapozása: Beruházásgazdaságossági számítások. Mikor mibe és mekkora tőke kerüljön befektetésre? 8. hét A beruházások kockázatelemzése: érzékenységelemzés, szimulációs modellek, számviteli és pénzügyi fedezet, döntési-fák.

10 9. hét A vállalat optimális finanszírozási szerkezetének meghatározása. Van-e befolyása a finanszírozási szerkezetnek a vállalat értékére? 10. hét Saját és idegen forrás bevonásának lehetőségei, korlátai és módszerei. Belső - nyereségági, amortizációs-ági, vagyonátrendezésből származó- források, valamint külső finanszírozási források igénybevételével kapcsolatos döntések. 11. hét A vállalkozás operatív pénzügyi feladatai.. Vállalaton belüli forgótőke menedzsment, a vállalkozás működő tőkéjének alakítására vonatkozó pénzügyi döntések: optimális készletezési-, hitelezési és pénztartási politika. 12. hét Likviditástervezés és menedzselés. Operatív likviditási terv. Az éves státusz. Éves pénzforgalmi terv elemzése, a szükséges finanszírozási források meghatározása. A pénzügyi egyensúly megteremtésével kapcsolatos feladatok. 13. hét Pótlólagos forrásszükséglet meghatározása. Igénybe venni kívánt hitelfajta megválasztása. Hitelkérelem összeállítása. Igénybe vett hitelekkel kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási és egyéb teendők. Váltócselekmények, a faktorálás és a forfaitírozás műveletei. Lízingügyletek. 14. hét Az értékmaximalizáló vezetés koncepciója. A vállalatértékelés művészete. 15. hét 2. zárthelyi 16. hét Pótzárthelyi 9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium): Az oktatás heti 4 órában folyik, amelyből általában az első kettő az elméleti megalapozásra szolgál, míg a második két órában egyszerűbb feladatokon, vállalati esetpéldákon és döntési problémákon keresztül gyakoroljuk be az elhangzottakat. Az előadásokon a megjelenés erősen ajánlott, mivel az ott elhangzott ismeretekről számot kell adni. 10. Követelmények: a. A szorgalmi időszakban: A kötelezően megjelölt irodalom és az előadások anyaga. Az aláírás, a vizsgára bocsátás feltétele két zárthelyi dolgozat (külön-külön) elégséges megírása. b. A vizsgaidőszakban: A félév írásbeli vizsgával zár. (Az évközi Zárthelyik eredménye 30-30%ban a vizsga eredménybe beszámításra kerülnek) c. Elővizsga: az 1-2.zh-t jóra, vagy jelesre megírt Hallgatók számára a pót -zh. időpontjában. 11. Pótlási lehetőségek: Aki a zárthelyi(ke)t nem írja meg, nem éri el a "megfelelt" szintet, illetve javítani akarja, erre a szorgalmi időszak utolsó hetében, illetve a vizsgaidőszak 3. hetéig ekkor külön-eljárási díj befizetése mellett - van lehetősége. A csoportos írásbeli feladat pótlására ugyancsak a vizsgaidőszak 3. hetéig van lehetőség különeljárási díj befizetése mellett. 12. Konzultációs lehetőségek: Konzultációra a vizsgafelkészülést segítő kijelölt konzultáció időpontjában, valamint előzetes bejelentkezés alapján az oktatók hivatalosan meghirdetett fogadóóráin van lehetőség. 13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: Kötelező irodalom: Előadások internetről letölthető anyagai Illés Ivánné: Társaságok pénzügyei, Saldo Szabó-Pálinkó: Vállalati pénzügyek. Példatár és esettanulmányok (megjelenés alatt) Ajánlott irodalom Brealey/Myers: Modern vállalati pénzügyek, Panem 1999.

11 14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)): Kontakt óra 60 Félévközi készülés órákra 15 Felkészülés az 1. zárthelyire 10 Felkészülés az 1. zárthelyire 10 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 20 Vizsgafelkészülés 35 Összesen A tantárgy tematikáját kidolgozta: Deliné dr. Pálinkó Éva egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék

12 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki Szak Pénzügyi menedzsment mellék-szakirány Kötelező tárgy TANTÁRGY ADATLAP és tárgykövetelmények március 30. Angol kommunikációs készségfejlesztés I. 2. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév GT6x f 2 Magyar 1/1 3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: dr. Kelemen Éva egyetemi docens, BME Nyelvi Intézet igazgatóhelyettese, a Tolmács- és Fordítóképző Központ vezetője 4. A tantárgy előadója: Dobos Katalin nyelvtanár Nyelvi Intézet 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: középfokú, de legalább haladó szintű nyelvtudás 6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: 7. A tantárgy célkitűzése: Az eredményes kommunikációhoz és az angol nyelven folytatott tanulmányokhoz szükséges kommunikációs alapkészségek kialakítása a hallgatói nyelvi igények alapján. A szóbeli készségek (pl. érvelés, hozzászólás, előadások tartása) fejlesztése során a hallgatókat felkészítjük angol nyelvű előadások megértésére, részképzésen illetve konferenciákon való részvételre. Műszaki szövegek olvasásával fejlesztjük a szövegértési és gyorsolvasási készségeket. Az írásbeli feladatok (pl. jegyzetelés, összefoglalás, beszámoló) megismertetik a hallgatókat az írott szövegek angolszász területeken elfogadott sajátosságaival. A kommunikációs feladatok megoldását eredeti minták és audiovizuális eszközök is segítik. 8. A tantárgy részletes tematikája: Első modul: Bevezetés a kommunikációs készségfejlesztésbe 1. hét Nyelvi kifejezőkészség alapfogalmai 2. hét Kommunikációs modell fogalma, kísérletsor eltérő kommunikációs helyzetek közötti különbségek felismerésére, jellegzetes hibaforrások azonosítására. 3. hét Készségfejlesztés: hallott szöveg értése, gyorsolvasás, tömörítés 4. hét A metakommunikációs eszközök jelentősége 5. hét Rendszerezés Második modul: Az olvasott szövegértés készségének fejlesztése 6. hét Gyorsolvasási gyakorlatok hosszabb szövegeken 7. hét Szelektív olvasás, irányított jegyzetelés 8. hét A tartalomírás formai követelményei Harmadik modul: A hallás utáni szövegértés készségének fejlesztése 9. hét Hallott szöveg szegmentálását kifejező nyelvi eszközök 10. hét Hallott szöveg irányított jegyzetelése és feldolgozása 11. hét Videofilm irányított jegyzetelése és megbeszélése 12. hét Referátumok alapszókincse, szerkezete 13. hét Referátumok tartása 14. hét Referátumok tartása, értékelése 15. hét Értékelés: írásbeli dolgozat

13 9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium): Az oktatás heti 2 órás gyakorlati foglalkozások keretében folyik, amelyeken a megjelenés kötelező. 10. Követelmények: a. A szorgalmi időszakban: A tárgy félévközi jeggyel zárul, amely a hallgatók órai teljesítménye alapján és az utolsó gyakorlaton megírt zárthelyi eredménye alapján kerül kialakításra. 11. Pótlási lehetőségek: Aki a zárthelyit nem írja meg, nem éri el a "megfelelt" szintet, illetve javítani akarja, erre a szorgalmi időszak utolsó hetében, illetve a vizsgaidőszak 3. hetéig ekkor külön-eljárási díj befizetése mellett - van lehetősége. A csoportos írásbeli feladat pótlására ugyancsak a vizsgaidőszak 3. hetéig van lehetőség különeljárási díj befizetése mellett. 12. Konzultációs lehetőségek: Konzultációra előzetes bejelentkezés alapján az oktató hivatalosan meghirdetett fogadóóráin van lehetőség. 13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: T. Lynch: Study Listening, CUP, L. Jones: CAE Unit 10.3 (Listening), CUP,1991., D. Forman -F.Donoghue - S.Abbey - B.Cruden - I.Kidd: Campus English Unit 6, Macmillan,1991. J. Harper et al. Listening File File 10: Friends of the Earth S. Axbey: Soundtrack Unit 15: Acid Rain, Longman,1990. BBC Television Solar Power Competition (video) Folyóiratok: Newsweek, New Scientist, The Economist, Education Guardian Módszertani irodalom: J. Hadfield: Classroom Dynamics, OUP,1995. I. Kidd et al. Campus English, Macmillan, A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka Kontakt óra 30 Félévközi készülés órákra 15 Házi feladat elkészítése 15 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 30 Összesen A tantárgy tematikáját kidolgozta: Dobos Katalin nyelvtanár Nyelvi Intézet

14 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki Szak Pénzügyi menedzsment mellék-szakirány Kötelező tárgy TANTÁRGY ADATLAP és tárgykövetelmények március 30. Angol kommunikációs készségfejlesztés II. 2. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév GT6x f 2 Magyar 1/1 3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: dr. Kelemen Éva egyetemi docens, BME Nyelvi Intézet igazgatóhelyettese, a Tolmács- és Fordítóképző Központ vezetője 4. A tantárgy előadója: Dobos Katalin nyelvtanár Nyelvi Intézet 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: középfokú, de legalább haladó szintű nyelvtudás 6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: Angol kommunikációs készségfejlesztés 1. (GT-8-161) 7. A tantárgy célkitűzése: Az eredményes kommunikációhoz és az angol nyelven folytatott tanulmányokhoz szükséges, az Angol kommunikációs készségfejlesztés 1. (GT-8-161) tárgy keretében kialakított interaktív készségek megszilárdítása és továbbfejlesztése kiscsoportos megbeszélések és problémamegoldó feladatok segítségével. Az olvasott szövegekből szerzett információk összehasonlítása és értékelése során fejlesztjük a hallgatók szóbeli készségeit (pl. érvelés, hozzászólás, előadások tartása) és felkészítjük angol nyelvű előadások megértésére, részképzésen illetve konferenciákon való részvételre. Az írásbeli feladatok (pl. tömörítés, beszámoló) megismertetik a hallgatókat az írott szövegek angolszász területeken elfogadott legfontosabb sajátosságaival (pl. a szövegek tagolása, kohéziója, kétértelmű ill. felesleges információk kiküszöbölése, stb.) A kommunikációs feladatok megoldását eredeti minták és audiovizuális eszközök is segítik. 8. A tantárgy részletes tematikája: Első modul: Szemináriumi vitakészségek kialakítása 1. hét Az érvelés, meggyőzés nyelvi eszköztára 2. hét Problémamegoldó gondolkodás nyelvi logikai lépcsőfokai, nyelvi kifejezésük 3. hét Megvalósíthatósági tanulmány fogalmának bevezetése ( érvelési technikák nyelvi eszközei) 4. hét Hallott szöveg irányított jegyzetelése és feldolgozása Második modul: Olvasáskészség fejlesztése 5. hét Gyakorlatok találmányok, tudományos eredmények kritikus olvasására (következtetések levonása, tények, vélemények megkülönböztetése 6. hét Gyorsolvasási feladat az előzőek gyakorlására (termékleírás, szabadalmi eljárások külföldi példák alapján) 7. hét Hallott szöveg irányított jegyzetelése (innovatív műszaki megoldások és a munkavédelem, biztonság) 8. hét Szókincs rendszerező gyakorlatok (terminológia) Harmadik modul: Komplex szóbeli készségek gyakorlása 9. hét Esettanulmányok 10. hét Szimulációs viták előkészítése 11. hét Szimulációs viták video és magnó segítségével (szituációk hitelessége, nyelvi és extralingvisztikai komponensek)

15 12. hét Hallgatói referátumok értékelési szempontjai (probléma felvetés, bemutatás, érvelés, következtetés) 13. hét Csoportos hallgatói referátumok 14. hét Csoportos hallgatói referátumok 15. hét Értékelés: írásbeli dolgozat 9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium): Az oktatás heti 2 órás gyakorlati foglalkozások keretében folyik, amelyeken a megjelenés kötelező. 10. Követelmények: a. A szorgalmi időszakban: A tárgy félévközi jeggyel zárul, amely a hallgatók órai teljesítménye alapján és az utolsó gyakorlaton megírt zárthelyi eredménye alapján kerül kialakításra. 11. Pótlási lehetőségek: Aki a zárthelyit nem írja meg, nem éri el a "megfelelt" szintet, illetve javítani akarja, erre a szorgalmi időszak utolsó hetében, illetve a vizsgaidőszak 3. hetéig ekkor külön-eljárási díj befizetése mellett - van lehetősége. A csoportos írásbeli feladat pótlására ugyancsak a vizsgaidőszak 3. hetéig van lehetőség különeljárási díj befizetése mellett. 12. Konzultációs lehetőségek: Konzultációra előzetes bejelentkezés alapján az oktató hivatalosan meghirdetett fogadóóráin van lehetőség. 13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: T. Lynch, K.Anderson : Study Speaking, CUP,1992. MatthewsC.: Speaking Solutions, Phoenix, L. Jones: CAE Unit 13.2 (Listening), CUP,1991., B. Heasley: Study Writing, CUP,1992. Folyóiratok: Newsweek, New Scientist, The Economist, Education Guardian, Módszertani irodalom: Matthews C. and Marino J.: Professional Interactions, Phoenix, 1993 Waters M and Waters: A Study Tasks in English, A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka Kontakt óra 30 Félévközi készülés órákra 15 Házi feladat elkészítése 15 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 30 Összesen A tantárgy tematikáját kidolgozta: Dobos Katalin nyelvtanár Nyelvi Intézet

16 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki Szak Pénzügyi menedzsment mellék-szakirány Kötelező tárgy TANTÁRGY ADATLAP és tárgykövetelmények március 30. Német kommunikációs készségfejlesztés I. 2. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév GT6x f 2 Magyar 1/1 3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: dr. Kelemen Éva egyetemi docens, BME Nyelvi Intézet igazgatóhelyettese, a Tolmács- és Fordítóképző Központ vezetője 4. A tantárgy előadója: Bene Ágnes nyelvtanár Nyelvi Intézet 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: középfokú, de legalább haladó szintű nyelvtudás 6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: 7. A tantárgy célkitűzése: Az eredményes kommunikációhoz és a német nyelven folytatott tanulmányokhoz szükséges kommunikációs készségek kialakítása a hallgatók szakamai szükségletei alapján. A szóbeli készségek (pl. érvelés,hozzászólás, előadások tartása) fejlesztése során a hallgatókat felkészítjük arra, hogy megértsék a német előadásokat, részképzésen, ill. konferenciákon vehessenek részt. Az írásbeli feladatok (pl.jegyzetelés, összefoglalás, beszámoló) megismertetik a hallgatókat az írott szövegek német nyelvterületen elfogadott sajátosságaival. A kommunikációs feladatok megoldását eredeti minták és audiovizuális eszközök is segítik. 8. A tantárgy részletes tematikája: 1. hét Ember és környezete 1. - hétköznapok; képleírás, jellemzés, bemutatás 2. hét Ember és környezete 2. - történelmi háttér video alapján; olvasott és látott információk egybevetése 3. hét Ember és környezete tört. félmúlt (Berlin) video alapján - fogalmazás képsor alapján 4. hét Tájékozódás a sajtóban - olvasott szöveg értése 5. hét Telefonálás: magán- és hivatali - kérdésfeltevés 6. hét Hivatali etikett - olvasott szöveg értése, vélemény kifejtése 7. hét Rövid krimi (magnón v. videón) l. - feltételezés, problémamegoldás 8. hét Rövid krimi 2. - filmes mechanizmusok elemzése, fogalmazás 9. hét Reklám l. nyomtatott reklám - nyelvi és tartalmi elemzés, érvelés 10. hét Reklám 2. kép és hangos szöveg - összehasonlítás, elemzés 11. hét Épített környezet: nagyvárosi életforma - olvasott szöveg értése, vélemények ütköztetése 12. hét Lakáshelyzet - statisztikák, grafikonok értelmezése 13. hét Környezeti problémák - interjúkészítés 14. hét Monológok (Marlene Dietrich énekel) - hallás utáni értés, véleménynyilvánítás 15. hét Értékelés: írásbeli dolgozat 9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium): Az oktatás heti 2 órás gyakorlati foglalkozások keretében folyik, amelyeken a megjelenés kötelező.

17 10. Követelmények: a. A szorgalmi időszakban: A tárgy félévközi jeggyel zárul, amely a hallgatók órai teljesítménye alapján és az utolsó gyakorlaton megírt zárthelyi eredménye alapján kerül kialakításra. 11. Pótlási lehetőségek: Aki a zárthelyit nem írja meg, nem éri el a "megfelelt" szintet, illetve javítani akarja, erre a szorgalmi időszak utolsó hetében, illetve a vizsgaidőszak 3. hetéig ekkor külön-eljárási díj befizetése mellett - van lehetősége. A csoportos írásbeli feladat pótlására ugyancsak a vizsgaidőszak 3. hetéig van lehetőség különeljárási díj befizetése mellett. 12. Konzultációs lehetőségek: Konzultációra előzetes bejelentkezés alapján az oktató hivatalosan meghirdetett fogadóóráin van lehetőség. 13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: Inter Nationes és a Goethe Intézet videós kiadványai Dreyer-Schmidt: Mittelstufengrammatik 1994 Eichem-Storch: Mit Erfolg zum Zertifikat 1993 Kirchoff: Fertigkeit Schreiben 1981 Hümmler - Hille - v.jan: Hören Sie mal! l ,1992 Zertifikat Deutsch hanganyaga D.Eggels: Wege - Neuausgabe l996; témához kapcsolódó újságcikkek, új hangos anyagok 14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka Kontakt óra 30 Félévközi készülés órákra 15 Házi feladat elkészítése 15 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 30 Összesen A tantárgy tematikáját kidolgozta: Bene Ágnes nyelvtanár Nyelvi Intézet

18 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki Szak Pénzügyi menedzsment mellék-szakirány Kötelező tárgy TANTÁRGY ADATLAP és tárgykövetelmények március 30. Német kommunikációs készségfejlesztés II. 2. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév GT6x f 2 Magyar 1/1 3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: dr. Kelemen Éva egyetemi docens, BME Nyelvi Intézet igazgatóhelyettese, a Tolmács- és Fordítóképző Központ vezetője 4. A tantárgy előadója: Bene Ágnes nyelvtanár Nyelvi Intézet 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: középfokú, de legalább haladó szintű nyelvtudás 6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: Német kommunikációs készségfejlesztés 1. (GT-8-161) 7. A tantárgy célkitűzése: Az eredményes kommunikációhoz és a német nyelven folytatott tanulmányokhoz szükséges, a német kommunikációs készségfejlesztés 1. (GT-8-161) tantárgy keretében kialakított interaktív készségek megszilárdítása és továbbfejlesztése. Az olvasott szövegekből szerzett információk összehasonlítása, értékelése során fejlesztjük a hallgatók szóbeli készségeit (pl. érvelés, hozzászólás, előadások tartása) és felkészítjük őket arra, hogy megértsék a német nyelvű előadásokat, részképzésen ill. konferenciákon vehessenek részt. Az írásbeli feladatok (pl. jegyzetelés, összefoglalás, beszámoló) megismertetik a hallgatókat az írott szövegek német területen elfogadott legfontosabb sajátosságaival (pl. a szövegek tagolása, kohéziója, kétértelmű ill. felesleges információk kiküszöbölése, stb.) A kommunikációs feladatok megoldását eredeti minták és audiovizuális eszközök is segítik. 8. A tantárgy részletes tematikája: 1. hét Dürrenmatt: Fizikusok (hanganyag) - a felvetett szakmai kérdések megvitatása; referátumkészítés szempontjai 2. hét Műszaki információk gyűjtése hangos anyagokból v. videóról jegyzetelés-technika 3. hét Referátum, beszámoló, rövid összefoglalás l. - adatgyűjtés, összeállítás; szövegkészítés 4. hét Referátum, beszámoló, rövid összefoglalás 2. - az elkészült szövegek elemzése, értékelése 5. hét Szakmai előadás stílusjegyei - nyelvi és nem nyelvi eszközök szerepe, használata 6. hét Konferencián való részvétel, etikett - előadás, hozzászólás előkészítése, nyelvi eszköze 7. hét Külföldi vendég fogadása - levelezés, szállásfoglalás, formanyomtatványok 8. hét Pályaválasztás, új munkahely - előkészítés, adatgyűjtés; önéletrajz, pályázat írása 9. hét Bemutatkozás új munkahelyen - felkészülés szempontjai; szerepjáték 10. hét Város, cég bemutatása - szerepjáték 11. hét Külföldi utazás, etikett - levelezés; bemutatkozás; munkaterv készítése 12. hét Ipar és környezetvédelem 1. - grafikonok és újságcikkek - grafikonok értékelése szövegben; fordítás németre 13. hét Ipar és környezetvédelem 2. (hanganyag) - beszámoló készítése saját szakmával kapcsolatban 14. hét Ipar és környezetvédelem 3. - olvasott szöveg értése, rövid értékelés, reagálás hallott szövegre 15. hét Értékelés: írásbeli dolgozat

19 9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium): Az oktatás heti 2 órás gyakorlati foglalkozások keretében folyik, amelyeken a megjelenés kötelező. 10. Követelmények: a. A szorgalmi időszakban: A tárgy félévközi jeggyel zárul, amely a hallgatók órai teljesítménye alapján és az utolsó gyakorlaton megírt zárthelyi eredménye alapján kerül kialakításra. 11. Pótlási lehetőségek: Aki a zárthelyit nem írja meg, nem éri el a "megfelelt" szintet, illetve javítani akarja, erre a szorgalmi időszak utolsó hetében, illetve a vizsgaidőszak 3. hetéig ekkor külön-eljárási díj befizetése mellett - van lehetősége. A csoportos írásbeli feladat pótlására ugyancsak a vizsgaidőszak 3. hetéig van lehetőség különeljárási díj befizetése mellett. 12. Konzultációs lehetőségek: Konzultációra előzetes bejelentkezés alapján az oktató hivatalosan meghirdetett fogadóóráin van lehetőség. 13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: Inter Nationes és a Goethe Intézet videós kiadványai Dreyer-Schmidt: Mittelstufengrammatik 1994 Eichem-Storch: Mit Erfolg zum Zertifikat 1993 Kirchoff: Fertigkeit Schreiben 1981 Hümmler-Hille-v.Jan: Hören Sie mal! , 1992 Zertifikat Deutsch hanganyaga D. Eggels: Wege - Neuausgabe l996; témához kapcsolódó újságcikkek, új hangos anyagok 14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka Kontakt óra 30 Félévközi készülés órákra 15 Házi feladat elkészítése 15 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 30 Összesen A tantárgy tematikáját kidolgozta: Bene Ágnes nyelvtanár Nyelvi Intézet

20 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki Szak Pénzügyi menedzsment mellék-szakirány Kötelező tárgy TANTÁRGY ADATLAP és tárgykövetelmények március 30. Adótan 2. Tantárgy kódja Szemeszter Követelmény Kredit Nyelv Tárgyfélév GT v 5 magyar 1/1 3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: Nyusztayné dr. Dévai Katalin egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék 4. A tantárgy előadója: Hóka Sándorné dr. ny. egyetemi docens Pénzügy és Számvitel Tanszék Herich Roland PhD hallgató Pénzügy és Számvitel Tanszék 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: Mikro- és makroökonómia 6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: nincs előfeltétel 7. A tantárgy célkitűzése: A tantárgy keretében a hallgatók szerezzenek gyakorlatorientált ismereteket kapnak a vállalkozások, más jogi személyek, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóiról, adójellegű kötelezettségeiről, a kötelezettségek és jogok érvényesítési lehetőségeiről. Legyen rálátásuk és áttekintésük a nemzetközi adózásra és adótervezésre, különös tekintettel az Európai Unió adóira és a jogharmonizációs törekvésekre. Legyenek képes az adókötelezettséggel kapcsolatos valamennyi feladat önálló elvégzésére. Szerezzenek jártasságot abban, hogyan lehet egy vállalkozás költségvetési kapcsolatait optimalizálni, adótervet készíteni. 8. A tantárgy részletes tematikája: 16. hét: Bevezetés az adózásba. Az adóztatás célja, főbb elvei. Az állami költségvetés és az adóbevételek. Az adóztatás főbb funkciói. A magyar adórendszer alapjai. A nemzetközi adózás alapproblémái, jogforrásai és elvei. A kettős adózás elkerülésére és enyhítésére szolgáló módszerek. A nemzetközi és a külföldi adójog köréből: 17. hét: Az adózás rendjéről szó1ó törvény: Alapelvei, hatálya, az adózó fogalma. Az iratba való betekintési jog tartalma. Az adóigazgatási szervezetek, hatáskörük és illetékességük. Az adókötelezettségek rendszere, az egyes kötelezettségek főbb vonásai. Az ellenőrzésre vonatkozó előírások. Az adóigazgatási eljárás szabályai. Az adókövetelések érvényesítése, az adóvégrehajtás. A jogkövetkezmények az adózási rendben. Az elévülés jellemzői. Az adótitok lényegi vonásai. Gyakorlat: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék mulasztási bírság számítása. 18. hét: Jövedelem-típusú adók. A személyi jövedelemadózás általános előírásai (az alapelvek, a hatály, a jövedelem, a bevétel, a költség viszonya, az adókötelezettség elemei). Az összevont adóalap megállapítása és annak adója, az adókedvezmények. Az adóelőleg-fizetés előírásai. A külön adózott jövedelmek rendszere és az ebbe tartozó egyes jövedelmek adóztatásának jellemzői. Adókedvezmények. Az egyéni vállalkozásra vonatkozó adózási szabályok. Gyakorlat: SZJA-adóelőleg-levonások. 19. hét: Vállalati személyi jövedelemadó, átalányadó, tételes átalányadó. Az ingó és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos adózási szabályok. Tőkejövedelmek adóztatása. Gyakorlat: SZJA-bevallás. 20. hét: A forgalmi típusú adózásról. Az általános forgalmi adó szerepe az adózásban. Az általános forgalmi adózás általános előírásai (a hatály, a teljesítési hely, az adófizetési kötelezettség). Az adó alapja és mérté-

Szakmai program OKJ szakképesítések

Szakmai program OKJ szakképesítések Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program OKJ szakképesítések Pénzügyi-számviteli ügyintéző Szoftverfejlesztő OKJ 1 Tartalomjegyzék Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés...

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató TANTÁRGYI TEMATIKÁK Tantárgy megnevezése, Pénzügyi- és banki ismeretek GVMPB11SLC Dr Elek Erzsébet 10 óra előadás+15 óra gyakorlat +0 labor 5 Megfelelő pénzügyi szemlélet kialakításához szükséges alapfogalom

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Államháztartási szakterület 2012. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalomjegyzék I. Aktuális számviteli kérdések...

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

Kutatás és üzlet az ELTE-n

Kutatás és üzlet az ELTE-n Kutatás és üzlet az ELTE-n Gyakorlati tanácsok kutatók számára Készítette: Az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központ a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével és lektorálásával

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

Pénzügyi jog II. Simon, István

Pénzügyi jog II. Simon, István Pénzügyi jog II. Simon, István Pénzügyi jog II. Simon, István Kiadás dátuma 2012-03-31 2012-03-31 István, Simon Kivonat A kötet a pénzügyi jog egyetemi tananyagának második része, a pénzügyi tudományág

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Tartalomjegyzék I. Költségvetési gazdálkodás, közpénzügyek ellenőrzése... 6 1. Az Alaptörvény közpénzügyi rendelkezései... 6 a. központi költségvetés... 7 b. nemzeti

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben