Kitöltési útmutató a számú helyi iparűzési adó bevalláshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz"

Átírás

1 Kitöltési útmutató a számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Törvényi háttér A helyi adókról szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.), Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.), A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.), A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.), A tárvhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló évi LXVII. törvény (továbbiakban: THtv.) A regisztrációs adóról szóló évi XC. törvény (továbbiakban: regisztrációs adó) A számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.), Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXVI. törvény A bevallásra kötelezettek A Htv. hatálya alá tartozó adózók kötelezettek a bevallás benyújtására a törvényben meghatározott iparűzési tevékenység (a vállalkozó e minőségében végzett nyereség- és jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége) állandó vagy ideiglenes gyakorlása esetén. Az adóalanyokat azon településeken terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség, ahol székhelye, illetőleg telephelye található. Ha az adóalany meghatározott, a Htv. 1 szerinti tevékenységet olyan önkormányzat illetékességi területén végzi, ahol székhellyel illetőleg telephellyel nem rendelkezik, akkor ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenysége. Az ideiglenes jellegű tevékenységek körét a 1044T-09-es laphoz tartozó kitöltési útmutató részletezi. Helyi iparűzési adó alanyának az a vállalkozó minősül, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző: a) az Szja tv.-ben meghatározott egyéni vállalkozó, b) az Szja tv.-ben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a forintot meghaladja, c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak. 1 Htv. 37. (2) bekezdés

2 2 Általános tudnivalók A 1044A valamint a 1044T-07. számú lapot az állandó jellegű iparűzési tevékenységet folytatók nyújthatják be. A 1044T-09. számú lapot az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet folytatók tölthetik ki. Amennyiben a nyomtatvány önellenőrzésként, ismételt önellenőrzésként kerül benyújtásra, akkor 1044T-08. számú lapon kell levezetni az adóalap, illetve az adókötelezettség változását. A 1044T-09. számú lapon kell az ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységre vonatkozó önellenőrzést is elvégezni. Amennyiben alkotmányellenes vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály az önellenőrzés indoka, akkor a 1044A-04. lapot is be kell nyújtani, a benyújtott lap(ok) számát a 1044A főlap C) blokkjának Részletező lapok száma kódkockában kell jelölni. Amennyiben állandó jellegű iparűzési tevékenység vonatkozásában székhely, illetve telephely várható megszűnését jelenti be, akkor a 1044A-05. számú lapot - mely dinamikus lapként működik - kell benyújtania. A részletező lapok számát szintén a 1044A főlap C) blokkjának Részletező lapok száma kódkockában kell jelölni. Az elektronikusan, illetőleg ún. 2D-es (az APEH honlapján található) aktuális internet-kitöltő programmal készített, majd kinyomtatott bizonylatok esetében a részletező lapok sorszámozása automatikus, tekintettel arra, hogy ez a lap ún. dinamikus lapként funkcionál (újabb lap a jobb felső sarokban található + jelre kattintva hívható elő). Önellenőrzés, ismételt önellenőrzés esetén tekintettel arra, hogy ez esetben teljes adattartalommal ki kell tölteni a nyomtatványt minden lapot, amely adatot tartalmaz, a kódkockákban történő jelölés mellett be kell nyújtani. Az iparűzési adóelőleget, adóelőlegeket önellenőrizni nem lehet! Határidő Az állandó jellegű iparűzési adó alanya általános szabály szerint ha a bevallás időszaka január elsejétől december 31-ig tart - jelen bevallást május 31-éig nyújtja be. Amennyiben ettől eltérő a bevallási időszak, az Art. rendelkezései szerinti határidőre kell benyújtani a nyomtatványt, melyet az alábbi táblázat tartalmaz. Megnevezés A jogelőd nélkül alakuló gazdasági társaságnak, egyesülésnek, szövetkezetnek, erdőbirtokossági társulatnak, közhasznú társaságnak kell benyújtani, az előtársasági időszak alatti vállalkozási tevékenységről. Az előtársasági időszaknak a jogelőd nélkül alakuló szervezet társasági, társulati szerződése (alapító okirata, alapszabálya) ellenjegyzésének, illetőleg köziratba foglalásának napjától a cégjegyzékbe való bejegyzésének vagy a cégbejegyzési kérelem jogerős elutasításának, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének napjáig terjedő időtartam minősül, melyet a bevallás időszaka mezőben kell megjelölni. Naptári évtől eltérő üzleti évet választott adózó éves bevallása Benyújtási ok előtársasági eltérő üzleti éves Benyújtási határidő a társaság bejegyzésének napját követő 90. nap a mérlegforduló napját követő

3 Ha települési Önkormányzat illetékességi területén, az adóköteles tevékenységet év közben kezdte székhely áthelyezéssel, telephely létesítéssel, illetőleg kezdő vállalkozóként a tevékenység megkezdésével Naptári évtől eltérő üzleti évre való áttérés éve (az adóév hossza mindig kevesebb, mint 12 hónap) Ha az ideiglenes iparűzési tevékenység a települési Önkormányzat illetékességi területén az adóévben meghaladta a 180 napot 3 év közben kezdő első eltérő üzleti év állandóvá váló tevékenység 150. nap május 31. a mérlegforduló napját követő 150. nap május 31. Ha soron kívüli bevallási kötelezettség keletkezik 2, akkor a benyújtási határidőket a következő tábla foglalja össze: Záró bevallás benyújtásának oka Felszámolás Átalakulás Hatósági megszüntetés Egyszerűsített vállalkozói adó alanyiság megszűnése Végelszámolás A tevékenység saját elhatározásból történő megszűnése Előtársaságként működő társaság cégbejegyzését elutasították vagy kérelmét a bejegyzés előtt visszavonta Egyéb Benyújtási határidő A felszámolás alatt álló adózók a tevékenységet lezáró adóbevallást a felszámolás megkezdését megelőző nappal lezárt időszakra a felszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül, a felszámolási záró adóbevallást a záró mérleg elkészítésének napját követő napon kötelesek az adóhatóságnak benyújtani. Az átalakulás bejegyzett napját követő 90.napig kell benyújtani. Tevékenység végét követő 30. napon kell benyújtani. Az eva alanyiság megszűnésének napját követő 150. nap, illetve 30. nap a benyújtási határidő. A végelszámolás alatt álló adózók a tevékenységüket lezáró adóbevallást - a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal - a végelszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül, a záró adóbevallást a végelszámolást lezáró beszámoló letétbehelyezésére és közzétételére előírt határidőben, a közzétételre való megküldéssel egyidejűleg, illetve a cégbejegyzésre nem kötelezett, de végelszámolás szabályai szerint megszűnő adózók a végelszámolást lezáró beszámoló elkészítésének (elfogadásának) napját követő napon kötelesek benyújtani. A tevékenység végét követő 30. nap a benyújtási határidő. Az elutasítás/visszavonás napját követő 30. nap a benyújtási határidő. Tevékenység végét követő 30. nap a benyújtási határidő. 2 Art. 33. (3) bekezdés

4 4 Egyéb más, a Htv. adókötelezettségre vonatkozó szabályaiból fakadó sajátosságok a bevallás-benyújtást illetően Települési Önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése Telephely megszüntetése (ha az Önkormányzat illetékességi területén sem székhely, sem telephely nem marad) Székhely áthelyezése (ha az Önkormányzat illetékességi területén telephely sem marad) Tárgyévet követő május 31. a benyújtási határidő. Tárgyévet követő május 31. a benyújtási határidő. Tárgyévet követő május 31. a benyújtási határidő. Az ideiglenes jellegű iparűzési adó alanya bevallását az adóköteles tevékenység végzésének utolsó napján köteles benyújtani az állami adóhatósághoz. A bevallás benyújtásának módja Az Art.-ban 3 meghatározott bevallás benyújtására kötelezett adózó e kötelezettségének keletkezése időpontjától az állami adóhatósághoz teljesítendő valamennyi bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton köteles teljesíteni. Ha az adózó maga választotta az elektronikus benyújtás lehetőségét, választása időpontjától szintén köteles valamennyi bevallását, adatszolgáltatását elektronikusan benyújtani. Az e körbe nem tartozó adózók a bevallást papíron is benyújthatják. A bevallás kitöltő programja és a hozzá tartozó útmutató letölthető az APEH internetes honlapjáról (http://www.apeh.hu Letöltések Nyomtatványkitöltő programok Gyorskeresés). Azon adózók, akik nem elektronikusan, hanem papíralapon nyújtják be bevallásukat, de a kitöltéshez/kinyomtatáshoz az internetről letölthető ún. 2D kitöltő-ellenőrző programot kívánják használni, szintén itt találják meg a kitöltéshez szükséges programokat és dokumentumot. A nyomtatvány és kitöltési útmutatója kereskedelmi forgalomban is beszerezhető. Tájékoztatjuk, hogy az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet 17/A. (2) bekezdés c) pontja értelmében Ön jogosult a papír alapon benyújtott bevallása esetén annak az APEH Ügyintéző Contact Center útján történő javítására telefonon is, amennyiben az nem igényel személyes jelenlétet és rendelkezik a rendszer használatához szükséges ügyfél-azonosító számmal. Az APEH Ügyintéző Contact Centere a 40/ es telefonszámon munkanapokon 8:30-tól 16 óráig, valamint pénteken 8:30-tól 13:30-ig hívható. Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-azonosító számmal, úgy azt a 10UK30-as kérelem benyújtásával igényelheti meg. Aláírás, ellenjegyzés Az adóbevallást az adózó vagy képviselője aláírásával a 1044A-főlap G) blokkjában jelölve kell beadni az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz. 3 Art. 31. (2) bekezdés, valamint 8. sz. melléklet

5 5 Lehetőség van arra is, hogy a bevallást az adózó helyett az Art.-ban 4 meghatározott képviselője, meghatalmazottja írja alá. Amennyiben a magánszemély adózó az adóhatóság előtt nem tud vagy nem kíván személyesen eljárni, úgy képviseletében eljárhat és a bevallást helyette aláírhatja a törvényes képviselője, valamint meghatalmazottként: képvisleti jogát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás vagy megbízás alapján más nagykorú személy. Amennyiben a meghatalmazó egyéni vállalkozó, akkor meghatalmazás alapján a nagykorú alkalmazottja is aláírhatja a bevallást. Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetében a bevallást aláírhatja a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező személy, valamint meghatalmazottként: a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazott, jogtanácsos, továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja. Amennyiben az adózó bevallását nem elektronikus úton nyújtja be és a bevallást meghatalmazott írja alá az adóhatósághoz az Art. szerint 5 meghatározott módon bejelentett és a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott kivételével -, a meghatalmazást csatolni kell az adóbevalláshoz, és ezt a borítólapon a megfelelő kódkockában X -szel kell jelölni. Ilyen esetben a meghatalmazás csatolása nélkül az adóbevallás érvénytelen! Amennyiben a bevallást 6 az adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott írja alá, úgy ezt a tényt a borítólapon a megfelelő kódkockában X -szel kell jelölni. Az állandó meghatalmazottak személyi köre megegyezik az eseti meghatalmazottak személyi körével, de más nagykorú személy a magánszemély képviseletében nem járhat el állandó meghatalmazottként, csak eseti meghatalmazás alapján képviselheti az adózót. Amennyiben a bevallást nem az adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelentett és a vonatkozó bevallás bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott írja alá, a meghatalmazást csatolni kell az adóbevalláshoz. Felhívjuk a figyelmet, hogy az adóhatósághoz be nem jelentett, vagy az adóhatósághoz bejelentett, de a jelen bevallás aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt adóbevallás meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen, csak az adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelentett, a vonatkozó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás bevalláshoz történő csatolásától eltekinteni! A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás időpontját, a meghatalmazott és a meghatalmazó mindazon adatait, amelyekből a meghatalmazó és a meghatalmazott személye egyértelműen megállapítható, valamint az ellátandó ügy/ügycsoport megjelölését (például a számú Helyi iparűzési adó bevallás benyújtása vagy valamennyi adóbevallás benyújtása), illetve a meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is. Nem 4 Art. 7. (1)-(2) 5 Art. 7. (5) bekezdés 6 Art. 7. (1), (3) bekezdés

6 6 kötelező eleme a meghatalmazásnak, de az ügyintézést megkönnyíti, ha a meghatalmazó és a meghatalmazott adóazonosító jele is feltüntetésre kerül. A meghatalmazáshoz szükséges nyomtatvány az APEH internetes honlapjáról (www.apeh.hu) letölthető, azonban a nyomtatvány alkalmazása nem kötelező. Az adóbevallást illetőleg az adóbevallással egyenértékű nyilatkozatot az adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő ellenjegyezheti 7. Az ellenjegyzett hibás adóbevallás illetőleg adóbevallással egyenértékű nyilatkozat esetén a mulasztási bírságot az adóhatóság az adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő terhére állapítja meg. Amennyiben a bevallás ellenjegyzésére kerül sor, úgy azt a bevalláson kell megtenni. Szerepeltetni kell továbbá az adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő nevét, adóazonosító számát, a bizonyítvány/igazolvány számát. Az a külföldi vállalkozás 8, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem köteles, belföldi adókötelezettségeinek teljesítésére pénzügyi képviselőt bízhat meg. A pénzügyi képviselő a külföldi vállalkozás nevében teljesíti annak belföldi adókötelezettségeit, továbbá gyakorolja az adózót megillető jogokat. A pénzügyi képviselet fennállása alatt a külföldi vállalkozás az adóhatóság előtt személyesen vagy más képviselője útján nem járhat el, az adóbevallás aláírására csak a pénzügyi képviselő jogosult. A pénzügyi képviselő a képviselt külföldi vállalkozás adóbevallási kötelezettségét elektronikus úton teljesíti. Amennyiben a bevallást az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő írja alá, úgy ezt a tényt a borítólap G) blokkjának megfelelő kockájában X -szel kérjük jelölni. Az adó megfizetése A helyi iparűzési adót és módosítása esetén az önellenőrzési pótlékát a következő számlaszámra kell megfizetni: APEH Helyi Iparűzési adó beszedési számla APEH Helyi iparűzési adó önellenőrzési pótlék beszedési számla A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással, pénzforgalmi számlával nem rendelkező adózónak belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással kell teljesítenie. Az adózó az állami adóhatósághoz teljesítendő fizetési kötelezettségét a külön jogszabályban 9 meghatározottak szerint készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel is teljesítheti, azaz az állami adóhatóság kijelölt ügyfélszolgálatain POS terminálon keresztül is megfizetheti. A belföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély ideértve az egyéni vállalkozót is - (továbbiakban együtt: pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó) legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó rendszeres gazdasági tevékenysége körében kizárólag 7 Art. 31. (14) bekezdés 8 Art. 9. (1) bekezdés 9 Art. 38.

7 7 pénzforgalmi számlát nyithat. A pénzforgalmi számlanyitására kötelezett adózó - törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével, köteles pénzeszközeit pénzforgalmi bankszámlán tartani, pénzforgalmát pénzforgalmi bankszámlán lebonyolítani, s ennek érdekében bankszámlaszerződést kötni. A helyi iparűzési bevallást forintban, magyar nyelven kell elkészíteni. 10 A beszámolót, könyvvezetést konvertibilis devizában készítő adózó az adóbevallás adatait a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) az adóév utolsó napján érvényes devizárfolyamának alapulvételével számítja át forintra. Olyan külföldi pénznem esetében, amelynek nincs a MNB által jegyzett árfolyama, a MNB által az adóév utolsó napjára vonatkozóan közzétett, euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámításkor figyelembe venni. Ugyanígy kell eljárni minden más esetben, ha az átszámításra a számviteli törvény előírása nem vonatkozik. Jogszabályi rendelkezés 11 alapján az állami adóhatóságnál nyilvántartott adót kerekítés nélkül, forintban kell megfizetni. A magánszemély a 100 forintot el nem érő jövedelemadóját, különadóját, egészségügyi hozzájárulását, valamint vagyonszerzési illetékét, a cégautó-adót, a helyi iparűzési adót és az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adót nem fizeti meg, és az adóhatóság a 100 forintot el nem érő adó-visszatérítést nem utalja ki és nem tartja nyilván. A bevallás nem bonyolít pénzforgalmat, ezért abból átvezetés, illetőleg visszautalás nem teljesül, az adózó számú Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez elnevezésű nyomtatvány benyújtásával kezdeményezheti a folyószámlán mutatkozó valós túlfizetésének átvezetését és/vagy kiutalását. A bevallást az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz kell benyújtani! A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha az nem tartalmaz kötelezettség adatot! A bevallás adóhatósági javítása, adózói javítása (helyesbítése), önellenőrzése, ismételt önellenőrzése A bevallás adóhatósági, adózói javítása Az Art. szerint az adóhatóság az adóbevallás helyességét megvizsgálja, a számítási hibát és más hasonló elírást kijavítja, és ha a kijavítás az adófizetési kötelezettség vagy az adóvisszatérítés összegét érinti, az adózót a kijavítástól számított 30 napon belül értesíti. 12 Az Art. értelmében, ha az adóbevallás az adózó közreműködése nélkül nem javítható ki, vagy az adózó a jogszabályban előírt igazolások benyújtásának kötelezettségét elmulasztotta, továbbá az adóbevallásából, nyilatkozatából olyan adatok hiányoznak, amelyek az adóhatóság nyilvántartásában sem szerepelnek megfelelő határidő kitűzésével - az adózót javításra (hiánypótlásra) szólítja fel. 13 A bevallását elektronikusan benyújtó adózónak azon túlmenően, hogy a bevallás javítását az APEH illetékes igazgatóságánál személyesen, vagy írásban kezdeményezheti lehetősége van arra, hogy a hibák kijavítását követően a bevallást elektronikus úton újból 10 Htv. 41/A. 11 Art. 2. számú melléklet I/Általános rendelkezések 3. pont 12 Art. 34. (1) 13 Art. 34. (6)

8 8 benyújtsa. Ebben az esetben a borítólap B) blokkjában a vonatkozó kódkockába be kell írnia az eredeti (adóhatóság által hibásnak minősített) bevallás 10 jegyű vonalkódját, mely az elektronikus tárhelyre küldött, a javításra való felhívást tartalmazó levélben található meg. Figyelem! A bevallást nem elektronikus úton benyújtó adózók a borítólap 1044A főlap B) blokkjában az Adóhatóság által hibásnak minősített bevallás vonalkódja rovatban nem szerepeltethetnek adatot. Adózói javítás (helyesbítés) 14 Az adó megállapításához való jog elévülési idején belül az adózó is kezdeményezheti a már korábban benyújtott és az állami adóhatóság által feldolgozott adóbevallás kijavítását, ha a bevallás adó, adóalap, költségvetési támogatás összegét nem érintő hibáját észleli. Figyelem! Ebben az esetben az Adóhatóság által hibásnak minősített bevallás vonalkódja mezőt üresen kell hagyni! Az APEH által elfogadott alapbevallás után, ugyanarra az időszakra alapbevallás nem, csak adózói javítás (helyesbítés), vagy önellenőrzés nyújtható be. Amennyiben az APEH által elfogadott, feldolgozott bevallás után, az adatok tekintetében ugyanarra az időszakra adózói javításként (helyesbítésként) nyújtja be ismételten a bevallást, akkor az adózói javításkor (helyesbítéskor) az adóalap, illetőleg adó (költségvetési támogatás) összege nem változhat. Adózói javításról (helyesbítésről) akkor van szó, amikor az adózó utóbb észlelte, hogy az adóhatóság által elfogadott bevallás tájékoztató adata téves, vagy valamely tájékoztató adat az elfogadott bevallásból kimaradt, azaz a bevallás nem teljes körű. Adózói javítás (helyesbítés) esetén az új adatokkal valamennyi az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallásban korábban szerepeltetett adatot ki kell tölteni. Amennyiben az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallásban olyan adat szerepelt, amelyet az adózói javítás (helyesbítés) nem érint, úgy az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevalláson közölt adatot meg kell ismételni! Abban az esetben, ha a bevallás benyújtása helyesbítés miatt történik, akkor a 1044A-főlap C) blokkjában a bevallás jellege kódkockába H betűt kell bejegyezni. Fontos! Amennyiben az értékadatok helyesbítése az adózó kötelezettségének adóalap, adó változását eredményezi, úgy a bevallás helyesbítésként nem nyújtható be, ekkor az önellenőrzést kell megjelölni. Önellenőrzés, ismételt önellenőrzés A bevallást csak az elévülési időn belül lehet önellenőrizni. A bevallás elévülési időn belül történő helyesbítésére - önellenőrzésére - az Art.-ben 15 foglaltak az irányadók. Az adóhatósági ellenőrzés megkezdésétől a vizsgálat alá vont adó a vizsgált időszak tekintetében önellenőrzéssel nem helyesbíthető. Jelen bevallás a már korábban bevallott adatok önellenőrzésére, ismételt önellenőrzésére is szolgál. Önellenőrzés esetén, a 1044A főlapon a C) blokkban a Bevallás jellege kódkockában O betűjelzést kell alkalmazni. 14 Art. 34. (7) 15 Art (1) bekezdés

9 9 Figyelem! Önellenőrzés adóalapot illetve adót érintő adatok módosítása esetén a módosított, új adatokkal az önellenőrzéssel érintett bevallásban szerepeltetett valamennyi adatot ki kell tölteni. Figyelem! Amennyiben egy települési önkormányzatnál amiatt kell az önellenőrzést elvégezni, mert a települési önkormányzat szintű adószámításnál például tévesen más mértékkel számolt, hibásan vette figyelembe az önkormányzat mentességi, kedvezményi rendelkezését - hiba történt, akkor csak arra a településre vonatkozóan kell az önellenőrzést elvégezni. Ha azonban az eredeti (korábban benyújtott) alapbevallásban a vállalkozási szintű adóalap vagy a megosztandó adóalap vagy az adóalap-megosztás kiszámításánál követett el hibát (hatással van a 1044T-07. lapnál kitöltött sorokra), úgy az önellenőrzést valamennyi települési önkormányzat vonatkozásában szükséges megtenni. Ha az önellenőrzés megszűnt jogelőd kötelezettségére vonatkozik, azt csak a jogutód élő adószámán adhatja be. A jogelőd adószámát azonban a 1044A főlap B) blokkjában fel kell tüntetni. Amennyiben az egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntette, a vállalkozás időszakára vonatkozó önellenőrzését adóazonosító jelén a lakóhelye szerint illetékes állami adóhatósághoz kell benyújtania, de csak abban az esetben, ha az adómegállapítás időszakának kezdő napja amelyre az önellenőrizni kívánt bevallás vonatkozik január 1. vagy ezt követő időpont. Az ezt megelőző időszakra vonatkozó önellenőrzést a május 31-én esedékes évre vonatkozó, önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő bevallás önellenőrzése tekintetében is valamennyi adózói körbe tartozónak még az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtania, az önkormányzat által rendszeresített bevallási formátumban. Ismételt önellenőrzés esetén kérjük a 1044A főlapon a C) blokkban a Bevallás jellege kódkockájában I jelet jelölni. Amennyiben az ismételt önellenőrzésre kizárólag az önellenőrzési pótlék módosítása miatt kerül sor, úgy az Önellenőrzési melléklet 1044T-08. számú lap C) blokkjának sorait kell kitölteni (a 1044T-08. számú lap C) blokk kitöltésére vonatkozó részletes leírás az adott lapnál található). Abban az esetben, ha az ismételt önellenőrzés az Önellenőrzési melléklet 1044T-08. számú lap A) blokkjának 1. és 2. sorában, vagy a megelőzően hibásan feltüntetett adóalapot illetve adót érintő adatokban történő módosítás miatt kerül benyújtásra, ekkor az ismételt önellenőrzésként benyújtott bevallásban az önellenőrzésként benyújtott bevallás helyes adattartalmát kell szerepeltetni, kivéve az Önellenőrzési melléklet 1044T-08. számú lap A) blokkjának 1. és 2. sorában, korábban szerepeltetett adatokat. Az utóbbi esetben a 1044T-08. számú lap A) blokkjának 1. és 2. sorában minden esetben a módosított adatokat kell feltüntetni. Az önellenőrzést az Art.-ben 16 rögzített rendelkezések szerint kell elvégezni, és a nyomtatványt az önellenőrzéssel feltárt adókötelezettség (jogosultság) nyilvántartásba vételét követő 15 napon belül kell benyújtani az illetékes elsőfokú adóhatósághoz. Az adózó a bevallását önellenőrzéssel csak az adóbevallásra előírt határidőt követően helyesbítheti. 16 Art

10 10 Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A költségvetési támogatás igényléséhez való jog - ha törvény másként nem rendelkezik - annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. Az Art. 17 kimondja, hogy az önellenőrzés bevallása az elévülést megszakítja abban az esetben, ha az adókülönbözet az adózó javára mutatkozik Önellenőrzéssel csak azt az adót (adóalapot) lehet módosítani, amely módosításnak az együttes összege a 100 forintot meghaladja. Figyelem! Önellenőrizni csak az iparűzési adófizetési kötelezettséget lehet, az iparűzési adóelőleg fizetési kötelezettséget nem. Az önellenőrzési pótlék számítása Az adózó javára mutatkozó módosítás esetén önellenőrzési pótlékot sem felszámítani, sem megfizetni nem kell. Az adózó terhére mutatkozó helyesbítés esetén az önellenőrzési pótlék alapja a 1044T-08. számú lap C) blokk 7. sor b rovatában feltüntetett összeg, azaz a bevallott és az önellenőrzéssel feltárt helyesbített adó összegének különbözete. Az önellenőrzési pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része, illetve ugyanazon bevallás ugyanazon adatának ismételt önellenőrzése esetén annak másfélszerese. Az önellenőrzési pótlékot az eredeti bevallás benyújtására előírt határidőt követő első naptól a tévedés adózó által történő feltárásáig (nyilvántartásba történő feljegyzésig) terjedő időszakra kell kiszámítani. Az önellenőrzési pótlékot a jegybanki alapkamat változásaihoz igazodva kell kiszámítani, azaz az önellenőrzéssel érintett időszakot ennek alapján időintervallumokra kell bontani. Az önellenőrzési pótlék módosítására csak ismételt önellenőrzés keretében van lehetőség. Pótlás Ezt a nyomtatványt kell használni a késedelmesen, vagyis a bevallás benyújtásának esedékességét követően, az elévülési időn belül benyújtott bevallások esetében is. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Htv. 41. (3) bekezdése szerint az önkormányzat illetékességi területén az adóévben kezdő, valamint az átalakulással létrejött vállalkozó esetén, továbbá ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy évben közben vezeti be, akkor a bejelentéssel egyidejűleg teljesítendő adóelőlegeket nem ebben a bevallásban, hanem az állami adóhatóság által az ebbe a körbe tartozó adóalanyok részére külön e célra rendszeresített számú Bevallás a helyi iparűzési adóelőlegről elnevezésű nyomtatványon kell eleget tenni. Az iparűzési adóelőleg-kiegészítésére kötelezettek tekintetében az adóelőleg-kiegészítési kötelezettségnek nem ebben a bevallásban, hanem számú Bevallás a társasági adóelőleg-kiegészítéséről, energiaellátók jövedelemadója kiegészítéséről és a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítéséről elnevezésű nyomtatványon kell eleget tenni. A bevallási garnitúra részei 17 Art (2) bekezdés

11 A-lap Az adózóra és a bevallás időszakára vonatkozó adatokat tartalmazza A-01. számú lap Vállalkozás szintű nettó árbevétel kiszámítás A-02. számú lap Az adó alapja egyszerűsített meghatározásának módjai A-03. számú lap Vállalkozás szintű adóalap, adó, adókülönbözet, és önellenőrzés alapján megvalósított adófizetési kötelezettségek összesítése A-04. számú lap Önellenőrzéshez kapcsolódó nyilatkozat A-05. számú lap Részletező lap a székhely, telephely 2010-ben kezdődő adóévben történő megszűnéséről T Település szintű összesítő lap T-06. számú lap Települési önkormányzat szintű adóalap megosztása T-07. számú lap Település szintű adóalap, adó, adókülönbözet megállapítása T-08. számú lap Önellenőrzési melléklet (település szintű) T-09. számú lap Ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységre vonatkozó adófizetési kötelezettség kiszámítása, önellenőrzése A 1044A főlap kitöltése A bevallás főlap A) blokkjának kitöltése az adóhivatal feladata. A főlap B) blokkjának kitöltése: A bevallás B) blokkja tartalmazza a bevallás készítésére kötelezett adózó nevét, érvényes adószámát - magánszemély esetében adóazonosító jelét is -, és egyéb azonosító adatait (székhely/telephely hiányában levelezési címét), valamint annak az ügyintézőnek a nevét és telefonszámát, aki a bevallást összeállította és annak esetleges javításába bevonható. Ha a bevallást külső cég vagy erre jogosult egyéb személy készítette és a bevallás javításába bevonható, úgy ügyintézőként az ő adatait kérjük szerepeltetni. A bevallást ebben az esetben is az adózónak (meghatalmazottjának) kell aláírnia. A főlapon, amennyiben levelezési címként postafiók kerül feltüntetésre, akkor a közterület jellegénél pf -et kell megjelölni, a postafiók számát pedig a házszám rovatba kell beírni. Az adóhatóság által hibásnak minősített, javítani kívánt bevallás vonalkódja rovatot a B) blokk erre szolgáló adathelyén - csak azok az adózók tölthetik ki, akik a 1044-es bevallásukat korábban elektronikus úton nyújtották be, melyre vonatkozóan az adóhatóság hibalistával ellátott értesítést küldött vissza az értesítési tárhelyre, és az adózó e hibás bevallását kívánja javító bevallással korrigálni. Ebben az esetben ki kell tölteni az

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

I.fejezet. Általános rendelkezések

I.fejezet. Általános rendelkezések ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK az iparűzési adó bevezetéséről szóló többször módosított 7/17.(05.10) rendelete egységes szerkezetben 1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje. HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A bevallást - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Székhelynek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához  Székhelynek 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN - 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN A bevallást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.) meghatározott

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

Hatályos: 2010. adóévre

Hatályos: 2010. adóévre Az Esztergomi Önkormányzat többször módosított* 52/2005.(XII.15.) ör. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetbe foglalva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), és az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Adóhatóság tölti ki! Benyújtás napja: Iktatószám: / 2012... az átvevő aláírása

Adóhatóság tölti ki! Benyújtás napja: Iktatószám: / 2012... az átvevő aláírása Benyújtási határidő: 2012. május 31! (vagy Art. 33. -a szerint) Megszűnés esetén: tevékenység megszüntetését követő 15 nap. MÁNY HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2011. adóévről Mány önkormányzat illetékességi

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás 2012. adóévről

Helyi iparűzési adóbevallás 2012. adóévről Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58., Tel: (63)510-326 Iparűzési adó számlaszáma: 12066007-00372844-00100001 Mulasztási bírság számlaszáma: 12066007-00373020-00100008

Részletesebben

Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2003.(XII.5.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról..

Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2003.(XII.5.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról.. Poroszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2003.(XII.5.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról.. Poroszló Község Önkormányzata bevételeinek növelése érdekében a helyi adókról szóló

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról I. Általános rendelkezések 1. Zsámbok Község Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakban

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás 2012. adóévről

Helyi iparűzési adóbevallás 2012. adóévről Derekegyház Község Önkormányzata 6621 Derekegyház, Kossuth u. 4., Tel/fax: 63/453-003 Iparűzési adó számlaszáma: 57200017-10011661 Mulasztási bírság számlaszáma: 57200017-10011678 Késedelmi pótlék számlaszáma:

Részletesebben

Az iparűzési adó bevallása a 2014-ben kezdődő adóévre

Az iparűzési adó bevallása a 2014-ben kezdődő adóévre TISZAÚJVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. 49 / 548-014 49 / 548-011 Honlap: www.tiszaujvaros.hu E-mail: phivatal@tujvaros.hu Magyar Közigazgatási Minőség Díj 2005 Az iparűzési

Részletesebben

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL ÚTMUTATÓ a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap elszámolásához, befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez Budapest, 2004.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó... nap megnevezése: azonosító száma:...... Az átvevő

Részletesebben